www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po provide.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po provide.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:08:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:08:26

Modified files:
    po       : provide.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.sq.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: provide.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.sq.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- provide.sq.po    30 Sep 2011 16:39:49 -0000   1.11
+++ provide.sq.po    23 Dec 2011 16:08:20 -0000   1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-30 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-23 12:07+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -52,18 +52,11 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
-"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a>."
-msgstr ""
-"Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, është "
-"shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
+msgid "What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to 
use a computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free 
software</a>."
+msgstr "Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, 
është shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
 #| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
@@ -72,23 +65,8 @@
 #| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
 #| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
 #| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
-msgid ""
-"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
-"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
-"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
-"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
-"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
-"available for download</a>."
-msgstr ""
-"Që prej 1985-s FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ "
-"software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> i GNU-së përdoret tashmë "
-"gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a href=\"/"
-"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga të "
-"sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software."
-"html#HowToGetSoftware\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe 
software-"
-"esh GNU."
+msgid "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software 
operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely 
used. The GNU/Hurd system, based on our <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and 
enthusiasts to try. A wide variety of GNU software in general <a 
href=\"/software/software.html\">is available for download</a>."
+msgstr "Që prej 1985-s, FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ 
software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant i GNU-së përdoret 
tashmë gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga 
të sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software.html\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe 
software-esh GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -107,27 +85,19 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
 msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
-"philosophy</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e software-it 
"
-"të lirë</a>"
+msgid "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software 
philosophy</a>"
+msgstr "<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e 
software-it të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të tjera GNU</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU 
Gear</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të 
tjera GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -137,45 +107,22 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, "
-"ose Faks: +1-617-542-2652."
+msgid "Please inquire about GNU by Email: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, ose Faks: +1-617-542-2652."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
-"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla mbi 
faqet "
-"web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other web page suggestions to <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla 
mbi faqet web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU 
Webmasters</a> te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
-"Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -189,10 +136,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
 
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
-#~ "of this page"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
-#~ "kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]