www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po schools.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po schools.pl.po
Date: Mon, 26 Sep 2011 18:02:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/26 18:02:54

Removed files:
    philosophy/po : schools.pl.po 

Log message:
    file moved to /education/po/edu-schools.pl.po

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=0

Patches:
Index: schools.pl.po
===================================================================
RCS file: schools.pl.po
diff -N schools.pl.po
--- schools.pl.po    8 Sep 2011 16:02:21 -0000    1.9
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,317 +0,0 @@
-# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/schools.html
-# Copyright (C) 2004, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
-# Jarosław Lipszyc, 2004.
-# Wojciech Kotwica <address@hidden> 2004, 2006.
-# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010, 2011.
-# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: schools.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-14 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-19 09:42-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-
-# type: Content of: <title>
-#. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania - 
Projekt "
-"GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
-
-# type: Content of: <h2>
-#. type: Content of: <h2>
-msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr "Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are general reasons why all computer users should insist on free "
-"software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
-"with proprietary software, the computer does what the software owner wants "
-"it to do, not what the user wants it to do. Free software also gives users "
-"the freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These "
-"reasons apply to schools as they do to everyone. The purpose of this "
-"article is to state additional reasons that apply specifically to education."
-msgstr ""
-"Istnieją istotne powody, dla których każdy użytkownik komputera powinien "
-"nalegać na&nbsp;używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom "
-"możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsp;&ndash; przy "
-"oprogramowaniu prawnie zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce 
właściciel "
-"oprogramowania, a&nbsp;nie to, czego chce od&nbsp;niego użytkownik. Wolne "
-"oprogramowanie daje także możliwość współpracy, prowadzenia uczciwego 
stylu "
-"użycia. To dotyczy wszystkich, nie tylko w&nbsp;szkołach. Ten artykuł "
-"porusza dlaczego to jest szczególnie ważne w&nbsp;przypadku szkół."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
-"education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the reasons."
-msgstr ""
-"Działalności edukacyjne (w tym również szkoły) mają <a 
href=\"/education/"
-"education.html\">obowiązek nauczać wyłącznie na&nbsp;wolnym 
oprogramowaniu.</"
-"a> Oto powody."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"First, free software can save schools money. Free software gives schools, "
-"like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the "
-"school system can make copies for all the computers they have. In poor "
-"countries, this can help close the digital divide."
-msgstr ""
-"Po&nbsp;pierwsze, wolne oprogramowanie pozwala zaoszczędzić szkołom 
mnóstwo "
-"pieniędzy. Wolne oprogramowanie daje szkołom, podobnie jak i&nbsp;innym "
-"użytkownikom, prawo do&nbsp;kopiowania i&nbsp;rozpowszechniania programów, "
-"dzięki czemu szkoła może wykonać kopie programów dla wszystkich 
komputerów, "
-"jakie są w&nbsp;jej posiadaniu. Biednym krajom pozwala to zlikwidować 
&bdquo;"
-"cyfrową barierę&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This obvious reason, while important in practical terms, is rather shallow. "
-"And proprietary software developers can eliminate this reason by donating "
-"copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer may "
-"have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
-msgstr ""
-"Ta oczywista przyczyna, choć&nbsp;istotna, jest raczej powierzchowna. "
-"Producenci oprogramowania prawnie zastrzeżonego często eliminują ten 
problem "
-"poprzez&nbsp;rozdawanie darmowych kopii swojego oprogramowania dla szkół. "
-"(Uważajcie! Szkoły, które przyjmują takie propozycje, mogą w&nbsp;"
-"przyszłości być zmuszone do&nbsp;płacenia za&nbsp;aktualizacje 
programów). "
-"Dlatego&nbsp;przejdźmy do&nbsp;głębszych przyczyn."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
-"capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
-"use of free software just as they promote recycling. If schools teach "
-"students free software, then the students will tend to use free software "
-"after they graduate. This will help society as a whole escape from being "
-"dominated (and gouged) by megacorporations."
-msgstr ""
-"Szkoły mają misję społeczną: uczyć uczniów jak być obywatelami 
silnego, "
-"zdolnego, niezależnego, współpracującego i&nbsp;wolnego społeczeństwa. "
-"Z&nbsp;tego powodu powinny promować używanie wolnego oprogramowania "
-"dokładnie tak, jak teraz promują odzyskiwanie surowców wtórnych. Jeśli "
-"szkoły będą uczyć wolnego oprogramowania, to uczniowie będą mieli 
tendencje "
-"by wciąż używać wolnego oprogramowania po&nbsp;zakończeniu szkoły. To 
pomoże "
-"społeczności jako całości uniknąć zdominowania (i&nbsp;oszukania) przez 
"
-"wielkie korporacje."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations "
-"offer free samples to schools for the same reason tobacco companies "
-"distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a href=\"#1"
-"\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once they've "
-"grown up and graduated."
-msgstr ""
-"To czego szkoły powinny odmówić to nauka zależności. Korporacje bowiem "
-"oferują szkołom bezpłatne próbki z&nbsp;tego samego powodu, dla którego "
-"firmy tytoniowe rozprowadzają bezpłatne papierosy nieletnim: żeby dzieci "
-"uzależnić <a href=\"#1\">(1)</a>. W&nbsp;momencie gdy uczniowie dorosną "
-"i&nbsp;skończą szkołę nie będą im już dawać zniżek."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free software permits students to learn how software works. Some students, "
-"on reaching their teens, want to learn everything there is to know about "
-"their computer and its software. They are intensely curious to read the "
-"source code of the programs that they use every day. To learn to write good "
-"code, students need to read lots of code and write lots of code. They need "
-"to read and understand real programs that people really use. Only free "
-"software permits this."
-msgstr ""
-"Wolne oprogramowanie pozwala studentom uczyć się, w&nbsp;jaki sposób "
-"działają programy. Kiedy uczniowie osiągają wiek kilkunastu lat część 
z&nbsp;"
-"nich chce się nauczyć wszystkiego, czego tylko można się nauczyć o&nbsp;"
-"swoim komputerze i&nbsp;jego oprogramowaniu. Są bardzo ciekawi kodu "
-"źródłowego programów których używają każdego dnia. Żeby nauczyć 
się pisać "
-"dobre programy, uczniowie muszą przestudiować mnóstwo kodu źródłowego 
i&nbsp;"
-"mnóstwo kodu napisać. Muszą poznawać i&nbsp;rozumieć prawdziwe programy, 
"
-"z&nbsp;których ludzie naprawdę korzystają. Pozwala na&nbsp;to jedynie 
wolne "
-"oprogramowanie."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;The "
-"knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; Free "
-"software encourages everyone to learn. The free software community rejects "
-"the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public "
-"in ignorance of how technology works; we encourage students of any age and "
-"situation to read the source code and learn as much as they want to know. "
-"Schools that use free software will enable gifted programming students to "
-"advance."
-msgstr ""
-"Oprogramowanie prawnie zastrzeżone odrzuca ten głód wiedzy; mówi &bdquo;"
-"informacje, których pragniesz, są tajemnicą&mdash;uczenie się jest 
zakazane!"
-"&rdquo;. Tymczasem wolne oprogramowanie wręcz zachęca każdego 
do&nbsp;nauki. "
-"Społeczność wolnego oprogramowania odrzuca &bdquo;kastę kapłanów "
-"techniki&rdquo;, którzy utrzymują zwykłych ludzi w&nbsp;niewiedzy, w&nbsp;"
-"jaki sposób ich oprogramowanie faktycznie działa; zachęcamy uczniów 
w&nbsp;"
-"każdym wieku i&nbsp;z&nbsp;każdej grupy społecznej do&nbsp;studiowania 
kodu "
-"źródłowego i&nbsp;nauczenia się tak wiele, jak tylko zechcą. Szkoły "
-"korzystające z&nbsp;wolnego oprogramowania umożliwią utalentowanym w&nbsp;"
-"programowaniu uczniom dalsze postępy."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The deepest reason for using free software in schools is for moral "
-"education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
-"skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools "
-"is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In "
-"the area of computing, this means teaching people to share software. "
-"Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If "
-"you bring software to school, you must share it with the other students. "
-"And you must show the source code to the class, in case someone wants to "
-"learn.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Najgłębszym powodem do&nbsp;korzystania wolnego oprogramowania w&nbsp;"
-"szkołach jest edukacja moralna. Oczekujemy od&nbsp;szkół uczenia "
-"podstawowych faktów i&nbsp;użytecznych umiejętności, ale&nbsp;nie jest to 
"
-"ich całe zadanie. Najbardziej fundamentalną misją szkoły jest nauka 
dobrego "
-"obywatelstwa, co obejmuje nawyk pomagania innym. W&nbsp;dziedzinie "
-"komputerów to oznacza uczenie ludzi dzielenia się oprogramowaniem. Szkoły, 
"
-"poczynając już od&nbsp;żłobka, ponad wszystko powinny powtarzać swoim "
-"wychowankom: &bdquo;jeśli przynosisz program do&nbsp;szkoły, musisz "
-"podzielić się nim z&nbsp;innymi dziećmi. Musisz też pokazać kod 
źródłowy "
-"klasie, w&nbsp;wypadku kiedy ktoś będzie chciał się uczyć.&rdquo;"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Of course, the school must practice what it preaches: all the software "
-"installed by the school should be available for students to copy, take home, "
-"and redistribute further."
-msgstr ""
-"Oczywiście szkoły muszą się stosować do&nbsp;zasad, które same głoszą
: "
-"oprogramowanie zainstalowane przez szkołę powinno być dostępne dla 
uczniów "
-"do&nbsp;kopiowania, zaniesienia do&nbsp;domu, i&nbsp;dalszego jego "
-"rozpowszechniania."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
-"software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
-"the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
-"school should use free software."
-msgstr ""
-"Uczenie korzystania z&nbsp;wolnego oprogramowania, i&nbsp;współdziałania "
-"w&nbsp;ramach społeczności wolnego oprogramowania, jest praktyczną lekcją 
"
-"wychowania obywatelskiego. Daje także uczniom model do&nbsp;naśladowania "
-"w&nbsp;postaci służby społeczeństwu zamiast rekinom biznesu. 
Dlatego&nbsp;"
-"wszystkie szkoły wszystkich poziomów powinny korzystać z&nbsp;wolnego "
-"oprogramowania."
-
-# type: Content of: <ol><li>
-#. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<cite><a name=\"1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
-"for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
-"See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
-"tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
-"health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
-msgstr ""
-"<cite><a name=\"1\"></a>Firma tytoniowa RJ Reynolds została w&nbsp;2002 roku 
"
-"ukarana grzywną 15 milionów dolarów za&nbsp;wręczanie bezpłatnych 
próbek "
-"papierosów na&nbsp;imprezach uczęszczanych przez dzieci. Zobacz <a href="
-"\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/";
-"usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
-"tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
-
-# type: Content of: <div>
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
-"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
-"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
-"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
-"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
-"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
-
-# type: Content of: <div><div>
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
-"Tłumaczenie: Jarosław Lipszyc 2004, Oskar Gałecki 2010, 2011; poprawki "
-"Wojciech Kotwica 2004, 2006, Jan Owoc 2010, 2011, Jan Wieremjewicz 2010."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#. type: Content of: <div><h4>
-msgid "Translations of this page"
-msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]