www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/award/po award-1998.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/award/po award-1998.sq.po
Date: Sat, 24 Sep 2011 09:11:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/09/24 09:11:00

Added files:
    award/po    : award-1998.sq.po 

Log message:
    translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/po/award-1998.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: award-1998.sq.po
===================================================================
RCS file: award-1998.sq.po
diff -N award-1998.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ award-1998.sq.po  24 Sep 2011 09:10:55 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,131 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-24 12:16+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "1998 Free Software Award - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Çmimet Software i Lirë për 1998 - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "1998 Free Software Award"
+msgstr "Çmimet Software i Lirë për 1998"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Larry Wall won the Free Software Foundation Award 1998 for the 
Advancement of Free Software for his many contributions to the advancement of 
freely distributed software, most notably Perl, a robust scripting language for 
sophisticated text manipulation and system management. His other widely-used 
programs include rn (news reader), patch (development and distribution tool), 
metaconfig (a program that writes Configure scripts), and the Warp space-war 
game."
+msgstr "Larry Wall fitoi çmimin e Free Software Foundation-it 1998 për 
Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë me shumë nga kontributi i tij për 
përparimin e software-it të shpërndarë lirisht, me Perl-in si më të 
shënuarin, një gjuhë e fuqishme scripting për manipulime të sofistikuara 
teksti dhe administrim sistemi. Te programe prej tij, që përdoren 
gjerësisht, përfshihen rn (lexues lajmesh), patch (mjet zhvillimi dhe 
shpërndarjeje), metaconfig (një program që shkruan skripte Configure), dhe 
loja Warp lufte kozmike."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "&hellip; Perl, a tool that takes the Unix ideas of flexibility and 
portability further than almost any program before it."
+msgstr "&hellip; Perl, një mjet që i shpie më tej se çfarëdo programi 
tjetër para tij idetë e Unix-it mbi lakueshmërinë dhe kalueshmërinë."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "Larry Wall has always promoted keeping his implementations free for all 
to study, enhance, and build on, without restrictions, and the freedom for all 
to benefit in whatever ways they can from his products."
+msgstr "Larry Wall ka kërkuar përherë që sendërtimet prej tij të jenë 
lirisht të studiueshme, të thellueshme dhe të përdorshme nga cilido, pa 
kufizime, dhe lirinë për këdo që të përfitojë në çfarëdo rruge që 
munden prej produkteve të tij."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In choosing the winner, we looked for a person who has made a great 
contribution to the progress and development of <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>, through activities that 
accord with the spirit of free software."
+msgstr "Gjatë zgjedhjes së fituesit, kërkuam për dikë që ka dhënë 
kontribut të madh në përparimin dhe zhvillimin e <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-it të lirë</a>, përmes 
veprimtarish që përputhen me frymën e software-it të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Any kind of activity could be eligible&mdash;writing software, writing 
documentation, publishing CDs, even journalism&mdash;but whatever the activity, 
we wanted to recognize long-term central contributions to the development of 
the world of free software. &ldquo;Accord with the spirit&rdquo; means, for 
example, that software, manuals or collections of them (on tape or CD) must be 
entirely free. (That's free as in freedom; <a 
href=\"/philosophy/selling.html\">selling copies</a> of free software for money 
is legitimate and would not disqualify someone from the award.) Work done 
commercially was eligible, but we want to give awards to individuals, not 
companies."
+msgstr "Çfarëdo lloj veprimtarie do të ishte e propozueshme&mdash;shkrim 
software-i, shkrim dokumentimi, botim CD-sh, madje edhe gazetari&mdash;por 
cilado qoftë veprimtaria, donim të shprehnim mirënjohjen për kontribute 
qendrore dhe afatgjata në zhvillimin e botës së software-it të lirë. 
&ldquo;Në përputhje me frymën&rdquo; do të thotë, për shembull, që 
software-i, doracakët ose koleksione të tyre (në kasetë ose CD) duhet të 
jenë krejtësisht të lira. (Të lira si te liria; <a 
href=\"/philosophy/selling.html\">shitja e kopjeve</a> të software-it të 
lirë për para është e ligjshme dhe kjo nuk do ta përjashtonte dikë nga 
marrja e çmimit.) Vepra të bëra në rrugë komerciale qenë të 
propozueshme, por ne donim t'u jepnim çmime individëve, jo kompanive."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "People such as Richard Stallman and Linus Torvalds, who have already 
received other awards for their contributions, were not eligible for the Free 
Software Award."
+msgstr "Persona si Richard Stallman dhe Linus Torvalds, të cilët kanë 
marrë tashmë çmime të tjera për kontributin e tyre, nuk qenë të 
propozueshëm për Çmimin Software i Lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The awards committee considered nominations and decided who would 
receive the award. The committee's members were Peter Salus (Chairman), Scott 
Christley, Rich Morin, Adam Richter, Richard Stallman, and Vernor Vinge."
+msgstr "Komiteti i dhënies së çmimeve mori në shqyrtim propozimet dhe 
vendosi cilët do të merrnin çmimet. Anëtarët e komitetit qenë Peter 
Salus (kryetar), Scott Christley, Rich Morin, Adam Richter, Richard Stallman, 
dhe Vernor Vinge."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Tudor Hulubei has submitted the following pictures taken at the event:"
+msgstr "Tudor Hulubei na ka dërguar fotot vijuese të bëra gjatë 
veprimtarisë:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/Award-LarryWall.jpg\">Larry Wall with the award 
(149kbyte jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/Award-LarryWall.jpg\">Larry Wall me çmimin 
(149kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/LarryWall.jpg\">Larry Wall (103kbyte jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/LarryWall.jpg\">Larry Wall (103kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-1.jpg\">Richard Stallman (46kbyte 
jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-1.jpg\">Richard Stallman 
(46kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-2.jpg\">Richard Stallman (99kbyte 
jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-2.jpg\">Richard Stallman 
(99kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-3.jpg\">Richard Stallman (81kbyte 
jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-3.jpg\">Richard Stallman 
(81kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-4.jpg\">Richard Stallman (54kbyte 
jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-4.jpg\">Richard Stallman 
(54kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-LarryWall.jpg\">Larry Wall and 
Richard Stallman (88kbyte jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RichardStallman-LarryWall.jpg\">Larry Wall dhe 
Richard Stallman (88kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/award/1998/RobertYoung-DonaldBecker.jpg\">Robert Young and 
Donald Becker (129kbyte jpeg)</a>"
+msgstr "<a href=\"/award/1998/RobertYoung-DonaldBecker.jpg\">Robert Young dhe 
Donald Becker (129kbajte jpeg)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Other pictures from the event: <a 
href=\"/award/1998/1009_001.jpg\">1</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_002.jpg\">2</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_003.jpg\">3</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_004.jpg\">4</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_005.jpg\">5</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_006.jpg\">6</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_007.jpg\">7</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_008.jpg\">8</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_009.jpg\">9</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_010.jpg\">10</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_011.jpg\">11</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_012.jpg\">12</a>"
+msgstr "Foto të tjera nga veprimtaria: <a 
href=\"/award/1998/1009_001.jpg\">1</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_002.jpg\">2</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_003.jpg\">3</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_004.jpg\">4</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_005.jpg\">5</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_006.jpg\">6</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_007.jpg\">7</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_008.jpg\">8</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_009.jpg\">9</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_010.jpg\">10</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_011.jpg\">11</a>, <a 
href=\"/award/1998/1009_012.jpg\">12</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini 
te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u</a> lidhur me FSF-në."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2008 Free Software 
Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2008, Free 
Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe qarkullon sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]