www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po amazon-rms-tim.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po amazon-rms-tim.sq.po
Date: Thu, 22 Sep 2011 11:40:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/09/22 11:40:24

Added files:
    philosophy/po : amazon-rms-tim.sq.po 

Log message:
    transaltion

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: amazon-rms-tim.sq.po
diff -N amazon-rms-tim.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ amazon-rms-tim.sq.po    22 Sep 2011 11:39:40 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,174 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-02-09 04:27-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-22 14:44+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - 
Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Letter from RMS to Tim O'Reilly"
+msgstr "Letër e RMS për Tim O'Reilly"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Here's a message that <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. 
Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to the statement 
by Jeff Bezos, <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> of 
Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years."
+msgstr "Këtu keni një mesazh që <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a> i dërgoi Tim 
O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të by Jeff Bezos, 
<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> i Amazon-ës, ku 
bëhej thirrje që patentat e software-eve të zgjasin thjesht 3 ose 5 vjetë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more</a> about this 
boycott."
+msgstr "Ju lutem, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër</a> 
rreth bojkotit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Please also support us by making a link from your own home page and 
sites to <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+msgstr "Ju lutem na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes 
suaj apo site-e për te <a 
href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!"
+
+#. type: Content of: <pre>
+#, fuzzy, no-wrap
+msgid ""
+"The idea that software patents should last 3 or 5 years has been\n"
+"proposed for a decade now, as a compromise that would eliminate most\n"
+"of the harm that software patents now do. Support for this idea from\n"
+"Jeff Bezos is a good thing, since it may bring us a step closer to\n"
+"action by Congress. Congratulations for helping to bring this about.\n"
+"\n"
+"But such a law is far from imminent, and in the mean time, Amazon is\n"
+"still responsible for its actions.\n"
+"\n"
+"We singled out Amazon for a boycott, among the thousands of companies\n"
+"that have obtained software patents, because Amazon is among the few\n"
+"that have gone so far as to actually sue someone. That makes them an\n"
+"egregious offender. Most software patent holders say they have\n"
+"software patents \"for defensive purposes\", to press for\n"
+"cross-licensing in case they are threatened with patent lawsuits.\n"
+"Since this is a real strategy for self-defense, many of these patent\n"
+"holders could mean what they say. But this excuse is not available\n"
+"for Amazon, because they fired the first shot.\n"
+"\n"
+"Bezos's letter reaffirms Amazon's continuing intention to engage in\n"
+"unrestricted patent warfare, saying that the decision of when and\n"
+"where to attack will be decided by \"business reasons\". I would gladly\n"
+"join Bezos in supporting a bill to limit software patents to 3 or 5\n"
+"years, but I believe we must continue to criticize and boycott Amazon\n"
+"until such a bill is actually adopted--or until Amazon makes some\n"
+"other suitable change in its own conduct to justify a change in ours.\n"
+"\n"
+"This does not mean insisting that Amazon must go so far as to\n"
+"terminate its own patents. Deterrence with patents is an inadequate\n"
+"defense against aggressors armed with patents, but it is the only\n"
+"defense, so I would not ask Amazon (or anyone) to refrain from using\n"
+"patents for self-defense or for collective security. Rather, Amazon\n"
+"and other software patent holders should abjure the use of patents for\n"
+"aggression, and adopt a no-first-use policy. If Amazon does this, in\n"
+"an irrevocable and binding way, I would have no further criticism of\n"
+"Amazon.\n"
+msgstr ""
+"Ideja që patentat mbi software-e do të duhej të vlenin për 3 ose 5 
vjetë\n"
+"është propozuar këtu e një dekadë, si një kompromis që do të 
eliminonte\n"
+"shumicën e dëmit që patentat mbi software-et bëjnë sot. Përkrahja e 
kësaj ideje\n"
+"prej Xhef Bezos është gjë e mirë, ngaqë mund të na shpjerë një hap 
më afër\n"
+"drejt aktivizimit të Kongresit. Përgëzime për ndihmën në arritjen e 
kësaj.\n"
+"\n"
+"Por një ligj i tillë është ende larg, dhe ndërkohë, Amazon mban ende\n"
+"përgjegjësi për aktet e saj.\n"
+"\n"
+"Amazon-ën e zgjodhëm për bojkot, mes mijëra kompanish\n"
+"që zotërojnë patenta software-esh, ngaqë Amazon është nga të paktat\n"
+"që ka shkuar aq larg sa të padisë dikë. Kjo i bën shembull 
përfaqësues.\n"
+"Shumica e mbajtësve të patentave thonë se patentat\n"
+"e software-eve i kanë \"për qëllime mbrojtejeje\", për të ushtruar\n"
+"trysni të ngjashme në rast se kërcënohen me padi penale patentash.\n"
+"Ngaqë kjo është strategji reale për vetëmbrojtje, shumë prej këtyre\n"
+"zotëruesve të patentave mund ta kenë vërtet ashtu si thonë.\n"
+"Por kjo përligjje nuk vlen për Amazon-ën,\n"
+"sepse ata e filluan të parët.\n"
+"\n"
+"Letra e Bezos ripohon synimin e vazhdueshëm të Amazon-ës për t'u\n"
+"angazhuar në ndeshje të pakufizuar për patentat, kur thotë se vendimi\n"
+"se kur dhe ku do të sulmohet do të caktohet nga \"arsye biznesi\". Do 
t'i\n"
+"bashkohesha me gjithë qejf Bezos në mbështetje të një projektligji 
për\n"
+"kufizimin e patentave nga 3 në 5 vjetë, por besoj se duhet të vazhdojmë\n"
+"të kritikojmë dhe bojkotojmë Amazon-ën deri sa një miratohet një ligj\n"
+"i tillë--ose derisa Amazon-a të bëjë ndonjë ndryshim të 
përshtatshëm\n"
+"në sjelljen e saj që të përligjë një ndryshim në sjelljen tonë.\n"
+"\n"
+"Kjo nuk do të thotë që të këmbëngulim që Amazon-a duhet të shkojë\n"
+"deri në asgjësimin e patentave të veta. Me patentat, arti i shkurajimit\n"
+"është një mbrojte e papërshtatshme kundër agresorësh të armatosur\n"
+"me patenta, por është e vetmja mbrojtje, ndaj nuk do t'i kërkoja 
Amazon-ës\n"
+"(ose cilitdo tjetër) të heqë dorë nga përdorimi i patentave për 
vetëmbrojtje\n"
+"ose për sigurinë kolektive. Në vend të kësaj, Amazon-a dhe të tjerë 
zotërues\n"
+"patentash do të duhej të zotoheshin se heqin dorë nga përdorimi i 
patentave\n"
+"për agresion, dhe të bënin të tyren një politikë përdorimi 
jo-unë-i-pari.\n"
+"Nëse Amazona e bën këtë, në një rrugë të pakthyeshme dhe 
besëzanë,\n"
+"nuk do të kisha tjetër kritikë për Amazonën.\n"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka po ashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, me kusht që ky shënim të ruhet."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]