www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/why-gnu-linux.ca.html links/links.es.ht...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/why-gnu-linux.ca.html links/links.es.ht...
Date: Fri, 16 Sep 2011 16:27:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/16 16:27:29

Modified files:
    gnu      : why-gnu-linux.ca.html 
    links     : links.es.html 
    philosophy   : essays-and-articles.ca.html 
    server     : body-include-2.de.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/links.es.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.de.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: gnu/why-gnu-linux.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/why-gnu-linux.ca.html  3 Sep 2011 09:16:32 -0000    1.14
+++ gnu/why-gnu-linux.ca.html  16 Sep 2011 16:27:00 -0000   1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 <title>Per què GNU/Linux? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>What's in a Name?</h2>
+<h2>Què hi ha en un nom?</h2>
 
 <p><strong>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
 
@@ -14,32 +14,37 @@
  <blockquote><p>Per saber més sobre aquesta qüestió podeu llegir les 
nostres <a
 href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html"> preguntes freqüents sobre GNU/Linux</a>,
 la nostra pàgina sobre <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html"> Linux i el
-Projecte GNU</a> i la pàgina sobre <a
+Projecte GNU</a>, que explica la història del sistema GNU/Linux en relació
+amb el seu nom, i la pàgina sobre <a
 href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html"> Usuaris de GNU que mai no
-han sentit parlar de GNU</a>.</p></blockquote>
+han sentit parlar de GNU</a>.
+
+</p></blockquote>
 </div>
 
 <p>
-Names convey meanings; our choice of names determines the meaning of what we
-say. An inappropriate name gives people the wrong idea. A rose by any
-other name would smell as sweet&mdash;but if you call it a pen, people will
-be rather disappointed when they try to write with it. And if you call pens
-&ldquo;roses&rdquo;, people may not realize what they are good for. If you
-call our operating system Linux, that conveys a mistaken idea of the
-system's origin, history, and purpose. If you call it <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>, that conveys (though not in
-detail) an accurate idea.</p>
-<p>
-Does this really matter for our community? Is it important whether people
-know the system's origin, history, and purpose? Yes&mdash;because people who
-forget history are often condemned to repeat it. The Free World that has
-developed around <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> is not
-guaranteed to survive; the problems that led us to develop GNU are not
-completely eradicated, and they threaten to come back.</p>
+Els noms transmeten significats; l'elecció de les nostres paraules determina
+el significat del que diem. Un terme inadequat comunica a la gent una idea
+equivocada. Una rosa, amb qualsevol altre nom, faria la mateixa bona
+olor. Però si se l'anomena «llapis», la gent quedarà bastant decebuda quan
+intenti utilitzar-la per escriure. I si anomenem «roses» als llapis, la gent
+no podrà entendre per a què serveixen els llapis. Si anomeneu «Linux» al
+nostre sistema operatiu, es transmet una idea equivocada sobre l'origen, la
+història i el propòsit del sistema. Si l'anomeneu <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>, transmetreu (encara que no
+sigui en detall) una idea més precisa.</p>
+<p>
+Però té això alguna importància per a la nostra comunitat? És important 
que
+la gent conegui l'origen, la història i el propòsit del sistema? Sí, perquè
+les persones que obliden la història sovint estan condemnades a
+repetir-la. El Món Lliure que s'ha format al voltant de <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> no es troba en una situació
+segura; els problemes que ens van portar a desenvolupar GNU no estan
+completament eradicats i amenacen amb tornar.</p>
 
 <p>
-When I explain why it's appropriate to call the operating system GNU/Linux
-rather than Linux, people sometimes respond this way:</p>
+Quan explico per què és més apropiat anomenar al sistema operatiu GNU/Linux
+en comptes de Linux, la gent de vegades em respon d'aquesta forma:</p>
 
 <blockquote><p>
 <em>D'acord, el projecte GNU mereix un reconeixement per la seva feina,
@@ -58,99 +63,106 @@
 i d'informar els altres sobre aquests objectius.</p>
 
 <p>
-It is possible to write good free software without thinking of GNU; much
-good work has been done in the name of Linux also. But the term
-&ldquo;Linux&rdquo; has been associated ever since it was first coined with
-a philosophy that does not make a commitment to the freedom to cooperate.
-As the name is increasingly used by business, we will have even more trouble
-making it connect with community spirit.</p>
-
-<p>
-A great challenge to the future of free software comes from the tendency of
-the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add nonfree software to <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> in the name of convenience and
-power. All the major commercial distribution developers do this; none
-limits itself to free software. Most of them do not clearly identify the
-nonfree packages in their distributions. Many even develop nonfree software
-and add it to the system. Some outrageously advertise &ldquo;Linux&rdquo;
-systems that are &ldquo;licensed per seat&rdquo;, which give the user as
-much freedom as Microsoft Windows.</p>
-
-<p>
-People try to justify adding nonfree software in the name of the
-&ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above
-freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine
-said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the
-move toward open source software should be fueled by technical, rather than
-political, decisions.&rdquo; And Caldera's <acronym title="Chief Executive
-Officer">CEO</acronym> openly urged users to drop the goal of freedom and
-work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;.</p>
+És possible escriure un bon programa lliure sense pensar en GNU; també s'ha
+fet molta i bona feina en nom de Linux. Però el terme «Linux», des que es va
+crear, s'ha associat amb una filosofia que no es compromet amb la llibertat
+de cooperar. Com que el terme s'utilitza cada vegada més en els negocis, a
+la llarga ens serà fins i tot més difícil fer que connecti amb l'esperit de
+la comunitat.</p>
+
+<p>
+Un gran repte per al futur del programari lliure prové de la tendència de
+les companyies distribuïdores de «Linux» a incloure programari no lliure a
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en nom de la conveniència
+i el poder. Tots els desenvolupadors de les principals distribucions
+comercials ho fan; ningú no publica una distribució que sigui totalment
+lliure. La majoria d'ells no identifiquen de forma clara els paquets no
+lliures a les seves distribucions. Molts fins i tot desenvolupen programari
+no lliure i l'agreguen al sistema. Alguns tenen la poca vergonya d'anunciar
+sistemes «Linux» amb «llicència per a ordinador individual», cosa que 
dóna a
+l'usuari tanta llibertat com utilitzar Microsoft Windows.</p>
+
+<p>
+Hi ha qui justifica que s'inclogui programari no lliure amb l'excusa de la
+«popularitat de Linux» (donant més valor, en conseqüència, a la 
popularitat
+que a la llibertat). De vegades això s'admet obertament. Per exemple, al
+Wired Magazine, Robert McMillan, editor del Linux Magazine, opina que «la
+migració cap al programari de codi obert hauria d'estar alimentada més per
+decisions tècniques que polítiques». I el director general de Caldera va
+urgir obertament als usuaris a abandonar l'objectiu de la llibertat i a
+treballar en canvi per la «popularitat de Linux».</p>
 
 <!--Link is dead
 <a 
href="http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html";>
+
 (http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html.)</a>
 -->
 <p>
-Adding nonfree software to the <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> system may increase the
-popularity, if by popularity we mean the number of people using some of <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> in combination with nonfree
-software. But at the same time, it implicitly encourages the community to
-accept nonfree software as a good thing, and forget the goal of freedom. It
-is not good to drive faster if you can't stay on the road.</p>
-
-<p>
-When the nonfree &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, it
-can become a trap for free software developers. When they write free
-software that depends on the nonfree package, their software cannot be part
-of a completely free system. Motif and Qt trapped large amounts of free
-software in this way in the past, creating problems whose solutions took
-years. The Motif problem is still not entirely solved, since LessTif needs
-some polishing (please volunteer!). Later, Sun's nonfree Java
-implementation had a similar effect: the <a
-href="/philosophy/java-trap.html">Java Trap</a>, fortunately no longer
-active.</p>
-
-<p>
-If our community keeps moving in this direction, it could redirect the
-future of <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> into a mosaic of
-free and nonfree components. Five years from now, we will surely still have
-plenty of free software; but if we are not careful, it will hardly be usable
-without the nonfree software that users expect to find with it. If this
-happens, our campaign for freedom will have failed.</p>
-
-<p>
-If releasing free alternatives were simply a matter of programming, solving
-future problems might become easier as our community's development resources
-increase. But we face obstacles that threaten to make this harder: laws
-that prohibit free software. As software patents mount up, and as laws like
-the <abbr title="Digital Millennium Copyright Act">DMCA</abbr> are used to
-prohibit the development of free software for important jobs such as viewing
-a DVD or listening to a RealAudio stream, we will find ourselves with no
-clear way to fight the patented and secret data formats except to
-<strong>reject the nonfree programs that use them</strong>.</p>
-
-<p>
-Meeting these challenges will require many different kinds of effort. But
-what we need above all, to confront any kind of challenge, is to remember
-the goal of freedom to cooperate. We can't expect a mere desire for
-powerful, reliable software to motivate people to make great efforts. We
-need the kind of determination that people have when they fight for their
-freedom and their community&mdash;determination to keep on for years and not
-give up.</p>
-
-<p>
-In our community, this goal and this determination emanate mainly from the
-GNU Project. We're the ones who talk about freedom and community as
-something to stand firm for; the organizations that speak of
-&ldquo;Linux&rdquo; normally don't say this. The magazines about
-&ldquo;Linux&rdquo; are typically full of ads for non-free software; the
-companies that package &ldquo;Linux&rdquo; add non-free software to the
-system; other companies &ldquo;support Linux&rdquo; by developing nonfree
-applications to run on GNU/Linux; the user groups for &ldquo;Linux&rdquo;
-typically invite salesman to present those applications. The main place
-people in our community are likely to come across the idea of freedom and
-determination is in the GNU Project.</p>
+Afegir programari no lliure al sistema <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> pot incrementar la seva
+popularitat, si per popularitat entenem el número de persones que utilitzen
+una part de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en combinació
+amb programari no lliure. Però alhora, indueix implícitament a la comunitat
+a acceptar el programari no lliure com una cosa bona, i a oblidar l'objectiu
+de la llibertat. No serveix de res conduir més de pressa si no pots
+mantenir-te a la carretera.</p>
+
+<p>
+Quan el que s'afegeix és una biblioteca o una eina de programació no lliure,
+la situació es pot convertir en una trampa per als desenvolupadors de
+programari lliure. Si escriuen programari lliure que depengui d'un paquet
+que no ho és, els seus programes no podran formar part d'un sistema
+totalment lliure. En el passat, Motif i Qt van mantenir atrapada una gran
+quantitat de programari per aquest motiu, creant problemes que han trigat
+anys a solucionar-se. Motif va continuar sent un problema fins que va quedar
+obsolet i va deixar d'utilitzar-se. Posteriorment, la implementació de Java
+de Sun, que tampoc no és lliure, va tenir un efecte similar: la <a
+href="/philosophy/java-trap.html">trampa de Java</a>, situació que
+afortunadament es troba ara redreçada.</p>
+
+<p>
+Si la nostra comunitat continués avançant en aquesta direcció, <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> podria acabar convertit en
+un mosaic de components lliures i no lliures. D'aquí a cinc anys tindrem
+segurament un munt de programari lliure; però, si no vigilem, difícilment
+podrà utilitzar-se sense el programari no lliure que els usuaris esperen
+trobar amb ell. Si això passa, la nostra campanya per la llibertat haurà
+fracassat.</p>
+
+<p>
+Si publicar alternatives lliures fos simplement una qüestió de programar,
+resoldre els problemes futurs seria més senzill a mesura que els recursos de
+desenvolupament de la nostra comunitat augmentessin. Però ens enfrontem a
+obstacles que amenacen amb fer-ho fins i tot més difícil: les lleis que
+prohibeixen el programari lliure. Mentre s'amunteguin les patents de
+programari i mentre lleis com la <acronym title="Digital Millennium
+Copyright Act">DMCA</acronym> s'utilitzin per prohibir el desenvolupament
+d'eines importants de programari lliure com les que permeten veure un DVD o
+escoltar una emissió de RealAudio, ens trobarem sense cap forma clara de
+lluitar contra els formats de dades secrets i patentats que no sigui
+<strong>rebutjar els programes no lliures que els utilitzen</strong>.</p>
+
+<p>
+Afrontar aquests reptes requerirà tot tipus d'esforços. Però el que
+necessitem per sobre de tot, per afrontar qualsevol repte, és recordar la
+meta de la llibertat per cooperar. No podem confiar que el simple desig
+d'aconseguir un programari potent i robust motivi les persones a fer grans
+esforços. Necessitem la mena de determinació que té la gent quan lluita per
+la seva llibertat i per la seva comunitat, la determinació de continuar
+lluitant any rere any sense rendir-se.</p>
+
+<p>
+A la nostra comunitat, aquest objectiu i aquesta determinació emanen
+principalment del Projecte GNU. Som nosaltres els que parlem de llibertat i
+comunitat com a principis a defensar fermament; les organitzacions que
+parlen de «Linux» normalment no ho fan. Les revistes sobre «Linux»
+generalment són plenes d'anuncis de programari no lliure; les companyies que
+empaqueten «Linux» inclouen programari no lliure en el sistema; altres
+companyies diuen «recolzar Linux» amb aplicacions no lliures; els grups
+d'usuaris de «Linux» conviden comercials a presentar aquestes aplicacions
+com a cosa habitual. El principal lloc on és probable que els membres de la
+nostra comunitat trobin aquesta idea de llibertat i determinació és el
+Projecte GNU.</p>
 
 <p>
 Però quan la trobin, s'hi sentiran identificats?</p>
@@ -183,13 +195,6 @@
 operatiu.</p>
 
 
-<p>
-PS: For an explanation of the history of the GNU/Linux system as it relates
-to this issue of naming, see <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html</a>.
-For answers to other questions and arguments about this issue, see the <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">GNU/Linux FAQ</a>.</p>
-
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -201,11 +206,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -217,9 +223,12 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman <br /> Es permet
-realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi
-sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman
+<br />
+Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -232,7 +241,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:32 $
+$Date: 2011/09/16 16:27:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -241,20 +250,20 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
@@ -288,6 +297,8 @@
 <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
 <li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: links/links.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/links.es.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- links/links.es.html 3 Sep 2011 09:17:14 -0000    1.32
+++ links/links.es.html 16 Sep 2011 16:27:07 -0000   1.33
@@ -34,8 +34,8 @@
 <h3 id="FreeGNULinuxDistributions">Distribuciones GNU/Linux libres</h3>
 
 <p>
-<a href="/distros">Aquí puede encontrar</a> información acerca
-distribuciones GNU/Linux totalmente libres.</p>
+<a href="/distros/distros.es.html">Aquí puede encontrar</a> información
+acerca distribuciones GNU/Linux totalmente libres.</p>
 
 <h3>Otros sistemas operativos libres</h3>
 
@@ -152,8 +152,6 @@
  <li><a href="http://swpat.ffii.org/";>FFII: Protección de la innovación en
 informática ante el abuso del sistema de patentes</a></li>
 
- <li><a href="http://www.icot.or.jp/";>ICOT Free Software</a> (en 
japonés)</li>
-
  <li><a href="http://www.publiclibraryofscience.org/";>Public Library of 
Science
 (Biblioteca Pública de Ciencia).</a> Organiza el apoyo a bibliotecas
 electrónicas públicas sobre ciencia.</li>
@@ -166,7 +164,7 @@
 modificable de todo el mundo. OpenStreetMap te permite ver, modificar y
 usar datos geográficos libremente y de una forma colaborativa.</a></li>
 
- <li><a href="http://www.vhdl.org/fmf";>The Free Model Foundry</a>: para
+ <li><a href="http://www.freemodelfoundry.com/";>he Free Model Foundry</a>: 
para
 ingenieros eléctricos, modelos libres de simulación de componentes
 digitales. </li>
 
@@ -189,28 +187,26 @@
 
  <li><a href="http://www.cipsga.org.br/";>CIPSGA</a></li>
 
- <li><a href="http://www.fsc.cc/";>Free Software Consortium</a></li>
-
- <li><a
-href="http://www.plugincinema.com/plugin/plugin_cinema/pffp.htm/";>pFFP</a>,
-plugincinema Free Film Project promociona el uso de software libre en la
-creación y distribución de películas.</li>
+ <li><!--<a href="http://www.plugincinema.com/plugin/plugin_cinema/pffp.htm/";>
+-->
+<!--</a>
+-->
+pFFP - El plugincinema Free Film Project promociona el uso de software libre
+en la creación y distribución de películas.</li>
 
  <li><a href="http://www.softwarelivre.org";>Proyecto de software libre en
 Brazil</a></li>
 
- <li><a href="http://avoir.uwc.ac.za/";>African Virtual Open Initiatives and
-Resources</a>, organización dedicada a la creación de oportunidades para el
-desarrollo y la educación en África mediante software libre.</li>
-
- <li><a href="http://www.gnu.org/gugve";>GUGVe</a>, promocionando el software
-libre en Venezuela.</li>
+ <li><a href="http://www.fscorsica.org";>Free Software Corsica</a> promociona 
en
+Córcega el software y hardware libre que funciona con <a
+href="/distros/free-distros.es.html">distribuciones GNU/Linux libres</a>.</li>
 
  <li><a href="http://www.gnulinuxclub.org/";>GnuLinuxClub.org</a>, dedicado a 
la
 propagación y el uso de GNU/Linux y del software libre entre la comunidad de
 usuarios de ordenadores en general.</li>
 
- <li><a href="http://www.gnulinux.in/";>GnuLinux.in</a>, a FOSS Community 
site.</li>
+ <li><a href="http://www.gnulinux.in/";>GnuLinux.in</a>, una web para la 
comunidad
+FOSS.</li>
 
  <li><a href="http://techmeet.org";>techmeet.org</a>, es una web para discutir
 sistemas libres de revisión de páginas web, organizando conferencias sobre
@@ -232,8 +228,7 @@
 software libre</h3>
 
 <ul>
- <li><a 
href="http://www.solis.coop.br/fred.php?sys_date=&amp;section=17";>Solis
-Coop</a> (parcialmente en portugués)</li>
+ <li><a href="http://www.solis.coop.br";>Solis Coop</a> (en portugués)</li>
  <li><a href="http://www.gnat.com/";>Ada Core Technologies</a></li>
  <li><a href="http://www.intevation.de/";>Intevation GmbH</a></li>
  <li><a href="http://www.propus.com.br/";>Propus Software Livre</a> 
(parcialmente
@@ -272,12 +267,6 @@
 a los derechos de autor de las interfaz.
  </p></li>
 
-<li><a href="http://www.freeprotocols.org/";>Free Protocols Foundation</a>
-  <p>
-  La Free Protocols Foundation (FPF) es un foro público independiente 
dedicado
-a apoyar los protocolos libres de patentes.
-  </p></li>
-
 <li><a href="http://eff.org";>Electronic Frontier Foundation</a>
  <p>
  Es una fundación sin ánimo de lucro ni afiliación que trabaja por el 
interés
@@ -329,20 +318,15 @@
 Internet.
  </p></li>
 
-<li><a href="http://www.p2punited.org/";>P2P United</a>
- <p>Este sitio lucha contra la legislación que prohíbe el software P2P 
(peer to
-peer - de igual a igual)
- </p></li>
-
 <li><a href="http://www.efa.org.au/";>Electronic Frontiers Australia</a>
   <p>Electronics Frontiers Australia Inc (EFA) es una organización sin 
ánimo de
 lucro nacional que representa a los usuarios de Internet preocupados por las
 libertades y derechos en la red.
   </p></li>
 
-<li><a href="http://www.libertadinformacion.org/";>Asociaci&oacute;n por la
-Libertad de la Informaci&oacute;n</a>
-  <p>An association fighting for freedom of information in Spain.</p></li>
+<li><a href="http://www.libertadinformacion.org/";>Asociación por la Libertad 
de
+la Información</a>
+  <p>Una asociación que lucha por la libertad de información en 
España.</p></li>
 </ul>
 
 
@@ -365,18 +349,6 @@
 Poznyakoff.</li>
 </ul>
 
-<p>En contraste, los siguientes sitios web ofrecen hospedaje en general para
-dominios, incluido correo electrónico y soporte web, con énfasis en la
-filosofía libre. No están centrados directamente con la programación de
-software.</p>
-
-<ul>
-<li><a href="http://sfccp.net";>sfccp.net</a>, the San Francisco Community
-Colocation Project proporciona un lugar para organizaciones sin ánimo de
-lucropara hospedar sus propios servidores.</li>
-</ul>
-
-
 <h3>Noticias sobre software libre</h3>
 
 <p>Los siguientes sitios web ofrecen noticias actualizadas sobre software libre
@@ -385,10 +357,9 @@
 <ul>
 <li><a href="http://planet.gnu.org";>planet.gnu.org</a>, un resumen de blogs,
 noticias y anuncios de paquetes de GNU.</li>
-<li><a href="http://www.changelog.org";>changelog.log</a>, resumen del registro
-de cambios de algunos proyectos de GNU y GNOME.</li>
 <li><a href="http://singapore.gnu.googlepages.com/press";>Press/News</a>,
-noticias sobre el software libre de un grupo de usuarios de GNU de 
Singapur.</li>
+noticias sobre el software libre de un grupo de usuarios de GNU de Singapur
+(inactivo desde mayo de 2009).</li>
 <li><a href="http://news.northxsouth.com";>news.northxsouth.com</a>, noticias
 acerca el software libre en América Latina.</li>
 <li><a href="http://gnuticias.es.gnu.org";>GNUticias</a>, noticias sobre 
software
@@ -406,11 +377,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la 
<acronym title="Free
-Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU 
a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF 
por otros medios</a>.<br />
Por
-favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a 
<a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.

+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a 
<a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -423,10 +394,10 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
-medium without royalty provided this notice is preserved.
+Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Está página está bajo una <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.es";>licencia
+Creative Commons Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América</a>.
 </p>
 
 
@@ -445,7 +416,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2011/09/03 09:17:14 $
+$Date: 2011/09/16 16:27:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -457,6 +428,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/links/links.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/links/links.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/links/links.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/essays-and-articles.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/essays-and-articles.ca.html   3 Sep 2011 09:17:50 -0000    
1.8
+++ philosophy/essays-and-articles.ca.html   16 Sep 2011 16:27:15 -0000   
1.9
@@ -62,6 +62,8 @@
 llibertat necessita programari lliure</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">Motivacions per escriure 
programari
 lliure</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/gov-promote.html">Com haurien de promoure els 
governs
+el programari llure?</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="aboutgnu">Sobre el Sistema Operatiu GNU</h3>
@@ -214,16 +216,16 @@
 de l'Oxford Internet Institute.</li>
  
 <!-- This link is broken
- <li><a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of
+ <li>
+<a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of
  Excellent Copyright Policies</a></li>
  -->
 </ul>
 
 <h4>Gestió de Restriccions Digitals (DRM)</h4>
 <ul>
- <li><a href="http://www.bostonreview.net/BR33.2/stallman.php";>L'arrel del
-problema és al programari controlat pel desenvolupador</a>, per
-Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
+ <li><a href="/philosophy/the-root-of-this-problem.html">El problema és el
+programari controlat pel desenvolupador</a>, per Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
 
  <li><a href="/philosophy/computing-progress.html">El "progrés" informàtic: 
coses
 bones i dolentes</a>, per Richard M. Stallman.</li>
@@ -334,12 +336,12 @@
 
 <ul>
  <li> <a
-href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Digital
-economy bill: One clown giveth and the other clown taketh away</a> by <a
+href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/apr/06/digital-economy-bill-richard-stallman";>Llei
+d'economia digital: un pallasso la fa i un altre la desfà</a>, per <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">Is Digital 
Inclusion
-A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a> by <a
+ <li><a href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">És positiva la
+integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>, per <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/wsis.html">Cimera Mundial sobre la Societat de la
@@ -362,12 +364,6 @@
 
  <li><a href="/philosophy/ucita.html">Per què hem de lluitar contra 
UCITA</a></li>
 
- <li><a
-href="http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/11/27/001127opfoster.xml";>Un
-món amb UCITA permetrà que la lletra petita pesi més que l'esperit</a>, per
-Ed Foster <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-
  <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Programari lliure i 
(e-)Govern</a>,
 un article de Richard Stallman publicat a The Guardian (originàriament es va
 publicar amb el títol "Clarividència").</li>
@@ -461,9 +457,6 @@
 filosofia</a></li>
 </ul>
 
-
-
-
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -475,9 +468,10 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -491,21 +485,23 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5
-d'abril de 2010.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 27 de
+juny de 2010.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:17:50 $
+$Date: 2011/09/16 16:27:15 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -540,12 +536,16 @@
 <li><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/essays-and-articles.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
 <li><a 
href="/philosophy/essays-and-articles.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/essays-and-articles.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/essays-and-articles.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Serbian -->

Index: server/body-include-2.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.de.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- server/body-include-2.de.html    16 Sep 2011 00:28:11 -0000   1.9
+++ server/body-include-2.de.html    16 Sep 2011 16:27:23 -0000   1.10
@@ -18,7 +18,7 @@
 name="_qf_default" type="hidden" value="Edit:cancel" />
 </div>
 
-     <p><label>Enter your email address (e.g. 
address@hidden)</label></p><p><input type="text" id="frmEmail" 
name="email-Primary" size="15"
+     <p><label>Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (z. B. 
address@hidden)</label></p><p><input type="text" id="frmEmail" 
name="email-Primary" size="15"
 maxlength="80" /> &nbsp; <input type="submit" name="_qf_Edit_next"
 value="Ok" /></p>
     </form>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]