www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/freedom-or-power.pl.html philoso...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/freedom-or-power.pl.html philoso...
Date: Tue, 06 Sep 2011 16:26:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/06 16:25:59

Modified files:
    philosophy   : freedom-or-power.pl.html 
             javascript-trap.pl.html 
             push-copyright-aside.pl.html 
             why-audio-format-matters.pl.html 
    philosophy/po : freedom-or-power.pl.po javascript-trap.pl.po 
             push-copyright-aside.pl.po 
             why-audio-format-matters.pl.po 
    server     : outdated.es.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.pl.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/javascript-trap.pl.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/push-copyright-aside.pl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/outdated.es.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: philosophy/freedom-or-power.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.pl.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/freedom-or-power.pl.html 23 Dec 2010 17:29:37 -0000   1.12
+++ philosophy/freedom-or-power.pl.html 6 Sep 2011 16:25:41 -0000    1.13
@@ -2,55 +2,58 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Wolność czy władza? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+<title>Wolność czy&nbsp;władza? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
+(FSF)</title>
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, general, public, license, gpl,
 general public license, freedom, software, power, rights" />
-<meta http-equiv="Description" content="W&nbsp;eseju &bdquo;Wolność czy 
władza&rdquo; Bradley Kuhn i&nbsp;Richard
-Stallman dyskutują o&nbsp;powodach, dla których ruch wolnego oprogramowania
-nie propaguje wolności dla wyboru dowolnej licencji dla tworzonego
-oprogramowania." />
+<meta http-equiv="Description" content="W&nbsp;eseju &bdquo;Wolność 
czy&nbsp;władza&rdquo; Bradley Kuhn
+i&nbsp;Richard Stallman dyskutują o&nbsp;powodach, dla których ruch wolnego
+oprogramowania nie propaguje wolności dla wyboru dowolnej licencji dla
+tworzonego oprogramowania." />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Wolność czy władza?</h2>
+<h2>Wolność czy&nbsp;władza?</h2>
 
 <p>
 <strong>Bradley Kuhn</strong>, <strong>Richard Stallman</strong></p>
 
 <blockquote>
-<p>&bdquo;Umiłowanie wolności to miłość bliźniego; umiłowanie władzy 
to miłość
-do samego siebie&rdquo; &nbsp;&ndash; William Hazlitt</p>
+<p>Umiłowanie wolności to miłość bliźniego; umiłowanie władzy to 
miłość
+do&nbsp;samego siebie.<br />
+&nbsp;&ndash; William Hazlitt</p>
 </blockquote>
 
 <p>
-W&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania opowiadamy się za wolnością 
użytkowników
-programów. Sformułowaliśmy nasze poglądy w&nbsp;oparciu o&nbsp;te 
wolności,
-które są konieczne, by móc dobrze żyć, oraz podsycają wspólnotę dobrej 
woli
-i&nbsp;współpracy. <a href="/philosophy/free-sw.html">Nasza definicja
-wolnego oprogramowania</a> precyzuje, które wolności są niezbędne, aby
-użytkownicy programów mogli działać we&nbsp;wspólnocie.</p>
+W&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania opowiadamy się za&nbsp;wolnością
+użytkowników programów. Sformułowaliśmy nasze poglądy w&nbsp;oparciu
+o&nbsp;te wolności, które są konieczne, by móc dobrze żyć,
+oraz&nbsp;podsycają wspólnotę dobrej woli i&nbsp;współpracy. <a
+href="/philosophy/free-sw.html">Nasza definicja wolnego oprogramowania</a>
+precyzuje, które wolności są niezbędne, aby&nbsp;użytkownicy programów 
mogli
+działać we&nbsp;wspólnocie.</p>
 
 <p>
 Wspieramy wolność zarówno programistów jak i&nbsp;użytkowników. 
Większość
 z&nbsp;nas to programiści, chcemy wolności zarówno dla siebie jak i&nbsp;dla
-was. Każdy z&nbsp;nas używa jednak oprogramowania napisanego przez innych
-i&nbsp;chcemy mieć wolność w&nbsp;użytkowaniu tych programów, a&nbsp;nie
-tylko w&nbsp;użytkowaniu własnego kodu. Popieramy wolność wszystkich
-użytkowników, niezależnie czy programują często, czasami, czy wcale tego 
nie
-robią.</p>
+was. Każdy z&nbsp;nas używa jednak&nbsp;oprogramowania napisanego przez
+innych i&nbsp;chcemy mieć wolność w&nbsp;użytkowaniu tych programów,
+a&nbsp;nie tylko w&nbsp;użytkowaniu własnego kodu. Popieramy wolność
+wszystkich użytkowników, niezależnie czy&nbsp;programują często, czasami,
+czy&nbsp;wcale tego nie robią.</p>
 
 <p>
 Jednakże jednej z&nbsp;tak zwanych wolności nie&nbsp;popieramy,
 a&nbsp;mianowicie&nbsp;&ndash; wolności wyboru dowolnej licencji dla
-pisanego oprogramowania. Odrzucamy ją, ponieważ tak naprawdę jest ona formą
-władzy a&nbsp;nie&nbsp;wolności.</p>
+pisanego oprogramowania. Odrzucamy ją, ponieważ&nbsp;tak naprawdę jest ona
+formą władzy a&nbsp;nie&nbsp;wolności.</p>
 
 <p>
-Choć często przeoczane, to rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie. Wolność 
to
-możliwość podejmowania decyzji, które będą wpływać głównie na nas
-samych. Władza zaś, to możliwość podejmowania decyzji, które będą 
bardziej
-wpływać na innych niż na nas. Jeśli pomieszamy władzę z&nbsp;wolnością,
-nie&nbsp;uda nam się pozostać prawdziwie wolnymi.</p>
+Choć&nbsp;często przeoczane, to rozróżnienie ma zasadnicze
+znaczenie. Wolność to możliwość podejmowania decyzji, które będą 
wpływać
+głównie na&nbsp;nas samych. Władza zaś, to możliwość podejmowania 
decyzji,
+które będą bardziej wpływać na&nbsp;innych niż na&nbsp;nas. Jeśli 
pomieszamy
+władzę z&nbsp;wolnością, nie&nbsp;uda nam się pozostać prawdziwie 
wolnymi.</p>
 
 <p>
 Oprogramowanie zastrzeżone to egzekwowanie władzy. Obecne prawo autorskie
@@ -60,12 +63,12 @@
 związane z&nbsp;oprogramowaniem, zazwyczaj łamiąc przy tym nasze
 wolności. Gdy użytkownicy pozbawieni są wolności, które charakteryzują 
wolne
 oprogramowanie, nie mogą oni stwierdzić, jakie działania wykonuje
-oprogramowanie, nie mogą sprawdzić czy istnieją w&nbsp;nim &bdquo;tylne
+oprogramowanie, nie mogą sprawdzić czy&nbsp;istnieją w&nbsp;nim &bdquo;tylne
 furtki&rdquo;, nie mogą monitorować ewentualnych wirusów i&nbsp;robaków, 
nie
 mogą się dowiedzieć, jakie osobiste informacje są ujawniane (lub nie mogą
 zaprzestać ich ujawniania, nawet jeśli się dowiedzą). Jeśli programowanie
-ulegnie awarii, nie mogą go naprawić; muszą czekać na producenta, by on to
-zrobił zgodnie z&nbsp;władzą, jaką posiada. Jeśli najzwyczajniej
+ulegnie awarii, nie mogą go naprawić; muszą czekać na&nbsp;producenta, by 
on
+to zrobił zgodnie z&nbsp;władzą, jaką posiada. Jeśli najzwyczajniej
 w&nbsp;świecie program okazuje się niezupełnie tym, czego użytkownik
 potrzebuje, nie ma możliwości odwrotu. Użytkownicy nie mogą sobie wzajemnie
 pomóc w&nbsp;poprawieniu go.</p>
@@ -75,20 +78,20 @@
 oprogramowania nie jest przeciwny tym organizacjom, widzimy jednak, co się
 dzieje, kiedy firmy te mają możliwość narzucania dowolnych reguł
 użytkownikom oprogramowania. Microsoft jest doskonałym przykładem tego, jak
-szkodliwe może być łamanie wolności użytkowników; nie jest to jednak 
jedyny
-przykład. Nawet gdy nie mamy do czynienia z&nbsp;monopolem, zastrzeżone
-oprogramowanie szkodzi społeczeństwu. Możliwość wyboru pana 
i&nbsp;władcy to
-nie wolność.</p>
+szkodliwe może być łamanie wolności użytkowników; nie jest to
+jednak&nbsp;jedyny przykład. Nawet gdy nie mamy do&nbsp;czynienia
+z&nbsp;monopolem, zastrzeżone oprogramowanie szkodzi
+społeczeństwu. Możliwość wyboru pana i&nbsp;władcy to nie wolność.</p>
 
 <p>
-Dyskusja na temat praw i&nbsp;zasad dotyczących oprogramowania, często
-skoncentrowana była tylko na interesach programistów. Niewielu ludzi zajmuje
-się programowaniem regularnie, jeszcze mniej jest właścicielami firm
+Dyskusja na&nbsp;temat praw i&nbsp;zasad dotyczących oprogramowania, często
+skoncentrowana była tylko na&nbsp;interesach programistów. Niewielu ludzi
+zajmuje się programowaniem regularnie, jeszcze mniej jest właścicielami firm
 produkujących oprogramowanie. Jednakże wszystkie rozwinięte społeczeństwa
 potrzebują i&nbsp;używają oprogramowania, w&nbsp;związku z&nbsp;tym
 producenci programów kontrolują obecnie to jak żyjemy, jak robimy interesy,
 jak się porozumiewamy i&nbsp;jak jesteśmy zabawiani. Hasło &bdquo;wolności
-wyboru (tylko dla programistów)&rdquo;, nie odwołuje się do zagadnień
+wyboru (tylko dla programistów)&rdquo;, nie odwołuje się do&nbsp;zagadnień
 etycznych ani&nbsp;politycznych.</p>
 
 <p>
@@ -96,37 +99,38 @@
 <em>code</em> oznacza zarówno kodeks (np.&nbsp;prawny), jak i&nbsp;kod
 (np.&nbsp;źródłowy). W&nbsp;dalszej części wykorzystana jest właśnie ta
 analogia], jak stwierdził profesor Lawrence Lessig ze szkoły prawniczej
-Stanford Law School, to pytanie, na które musimy odpowiedzieć brzmi: kto
-powinien kontrolować kod, którego używacie&nbsp;&ndash; wy sami, czy elita
-wybranych? Uważamy, że to wam przysługuje prawo do sprawowania kontroli nad
-oprogramowaniem, którego używacie, a&nbsp;przekazanie wam tej kontroli jest
-celem wolnego oprogramowania.</p>
-
-<p>
-Uważamy, że to wy powinniście decydować o przeznaczeniu oprogramowania
-którego używacie, jednak obecne prawo stanowi inaczej. Obecnie stawia nas
-ono w&nbsp;pozycji nadrzędnej do użytkowników naszego kodu, czy nam się to
-podoba, czy nie. Etyczną odpowiedzią na tę sytuację jest głoszenie 
wolności
-dla każdego użytkownika, podobnie jak Karta Praw przez zagwarantowanie
-wolności każdemu z&nbsp;obywateli miała dać rządowi możliwość 
sprawowania
-władzy. Po to właśnie istnieje <a href="/copyleft/copyleft.html">GNU
-GPL</a>: daje wam panowanie nad użytkowanym oprogramowaniem, jednocześnie <a
+Stanford Law School, to pytanie, na&nbsp;które musimy odpowiedzieć brzmi:
+kto powinien kontrolować kod, którego używacie&nbsp;&ndash; wy sami,
+czy&nbsp;elita wybranych? Uważamy, że&nbsp;to wam przysługuje prawo
+do&nbsp;sprawowania kontroli nad&nbsp;oprogramowaniem, którego używacie,
+a&nbsp;przekazanie wam tej kontroli jest celem wolnego oprogramowania.</p>
+
+<p>
+Uważamy, że&nbsp;to wy powinniście decydować o przeznaczeniu oprogramowania
+którego używacie, jednak&nbsp;obecne prawo stanowi inaczej. Obecnie stawia
+nas ono w&nbsp;pozycji nadrzędnej do&nbsp;użytkowników naszego kodu,
+czy&nbsp;nam się to podoba, czy&nbsp;nie. Etyczną odpowiedzią na&nbsp;tę
+sytuację jest głoszenie wolności dla każdego użytkownika, podobnie jak 
Karta
+Praw przez zagwarantowanie wolności każdemu z&nbsp;obywateli miała dać
+rządowi możliwość sprawowania władzy. Po&nbsp;to właśnie istnieje <a
+href="/copyleft/copyleft.html">GNU GPL</a>: daje wam panowanie
+nad&nbsp;użytkowanym oprogramowaniem, jednocześnie <a
 href="/philosophy/why-copyleft.html">chroniąc przed tymi</a>, którzy
-chcieliby przejąć kontrolę nad waszymi decyzjami.</p>
+chcieliby przejąć kontrolę nad&nbsp;waszymi decyzjami.</p>
 
 <p>
-W&nbsp;miarę jak coraz więcej użytkowników uświadamiać sobie będzie, 
że kod
-to prawo, i&nbsp;zacznie odczuwać, że oni również zasługują na wolność,
-dostrzegać będą oni wagę wolności, które popieramy, podobnie jak wciąż
-rosnąca grupa użytkowników docenia praktyczną wartość wolnego
-oprogramowania, które stworzyliśmy.</p>
+W&nbsp;miarę jak coraz więcej użytkowników uświadamiać sobie będzie,
+że&nbsp;kod to prawo, i&nbsp;zacznie odczuwać, że&nbsp;oni również 
zasługują
+na&nbsp;wolność, dostrzegać będą oni wagę wolności, które popieramy,
+podobnie jak wciąż rosnąca grupa użytkowników docenia praktyczną 
wartość
+wolnego oprogramowania, które stworzyliśmy.</p>
 
 <h4>Przypisy</h4>
 
 <a name="f1"></a>William J. Mitchell, <em>City of Bits: Space, Place, and
-the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), s.&nbsp;111, za
-Lawrence Lessig w&nbsp;<em>Code and Other Laws of Cyberspace, Version
-2.0</em> (New York, NY: Basic Books, 2006), s.&nbsp;5.
+the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), s.&nbsp;111,
+za&nbsp;Lawrence Lessig w&nbsp;<em>Code and Other Laws of Cyberspace,
+Version 2.0</em> (New York, NY: Basic Books, 2006), s.&nbsp;5.
 
 <hr />
 <h4>Ten tekst został zamieszczony w&nbsp;książce <a
@@ -145,29 +149,32 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br
-/> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
+<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br />
+Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman
+<br />
 Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
 without royalty in any medium, provided this notice is preserved. <br/>
-Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
-niezależnie od nośnika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
+Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego
+tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania
+niniejszego zezwolenia.
 </p>
 
 
@@ -175,12 +182,12 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Piotr Podobiński 2004, Daniel Oźminkowski 2010; poprawki: Jan
-Owoc 2010.</div>
+Owoc 2010, 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/23 17:29:37 $
+$Date: 2011/09/06 16:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/javascript-trap.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/javascript-trap.pl.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/javascript-trap.pl.html 3 Dec 2010 01:27:53 -0000    1.8
+++ philosophy/javascript-trap.pl.html 6 Sep 2011 16:25:41 -0000    1.9
@@ -9,202 +9,213 @@
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
-<p><strong>Możliwe, że korzystasz z niewolnych programów na swoim komputerze
-każdego dnia &mdash; przez przeglądarkę internetową</strong> </p>
-
-<p>W społeczności wolnego oprogramowania, znana jest idea tego, że niewolne
-programy źle traktują użytkowników. Niektórzy z nas całkowicie odmawiają
-instalacji prawnie zastrzeżonego oprogramowania, a wielu innych fakt bycia
-niewolnym uważa za wadę programu. Wielu użytkowników jest świadomych tego,
-że kwestia ta ma zastosowanie do wtyczek oferowanych do instalacji przez
-przeglądarki, jako że mogą one być wolne bądź niewolne.</p>
-
-<p>Jednak przeglądarki uruchamiają inne niewolne programy, o co nie pytają
-użytkowników ani nawet ich o tym nie informują &mdash; programy zawarte
-bezpośrednio bądź przez odnośnik na stronach internetowych. Te programy
-najczęściej napisane są w JavaScript, choć wykorzystywane są także i inne
-języki.</p>
-
-<p>JavaScript (oficjalnie nazywany ECMAScript, choć niewielu korzysta z tej
-nazwy) był dawniej wykorzystywany do drobnych upiększeń na stronach
-internetowych, takich jak ładne, lecz nieistotne elementy nawigacji bądź
-wyświetlania. Dopuszczalnym było traktowanie ich jedynie jako rozszerzenia
-znaczników HTML, raczej niż prawdziwe oprogramowanie; nie stanowiły one
-znaczącej kwestii.</p>
-
-<p>Wiele stron korzysta z JavaScript w ten sposób, jednak niektóre 
wykorzystują
-go do większych programów wykonujących duże zadania. Przykładowo, Google
-Docs pobiera na maszynę użytkownika program JavaScript o objętości pół
-megabajta, upakowany w formie, którą nazwać można Obfuscriptem (celowo
-nieczytelnie napisany kod) ponieważ nie posiada żadnych komentarzy i prawie
-żadnych białych znaków, a nazwy metod są jednoliterowe. Kod źródłowy
-programu jest preferowaną formą do jego modyfikacji; upakowany kod nie jest
-kodem źródłowym, natomiast prawdziwy kod źródłowy tego programu nie jest
-dostępny dla użytkownika.</p>
+<p><strong>Możliwe, że&nbsp;korzystasz z&nbsp;niewolnych programów
+na&nbsp;swoim komputerze każdego dnia &mdash; przez przeglądarkę
+internetową</strong></p>
+
+<p>W&nbsp;społeczności wolnego oprogramowania, znana jest idea tego,
+że&nbsp;niewolne programy źle traktują użytkowników. Niektórzy z&nbsp;nas
+całkowicie odmawiają instalacji prawnie zastrzeżonego oprogramowania,
+a&nbsp;wielu innych fakt bycia niewolnym uważa za&nbsp;wadę programu. Wielu
+użytkowników jest świadomych tego, że&nbsp;kwestia ta ma zastosowanie
+do&nbsp;wtyczek oferowanych do&nbsp;instalacji przez przeglądarki, jako
+że&nbsp;mogą one być wolne bądź&nbsp;niewolne.</p>
+
+<p>Jednak&nbsp;przeglądarki uruchamiają inne niewolne programy, o co nie 
pytają
+użytkowników ani&nbsp;nawet ich o tym nie informują &mdash; programy zawarte
+bezpośrednio bądź&nbsp;przez odnośnik na&nbsp;stronach internetowych. Te
+programy najczęściej napisane są w&nbsp;JavaScript, 
choć&nbsp;wykorzystywane
+są także i&nbsp;inne języki.</p>
+
+<p>JavaScript (oficjalnie nazywany ECMAScript, choć&nbsp;niewielu korzysta
+z&nbsp;tej nazwy) był dawniej wykorzystywany do&nbsp;drobnych upiększeń
+na&nbsp;stronach internetowych, takich jak ładne, lecz&nbsp;nieistotne
+elementy nawigacji bądź&nbsp;wyświetlania. Dopuszczalnym było traktowanie
+ich jedynie jako rozszerzenia znaczników HTML, raczej niż prawdziwe
+oprogramowanie; nie stanowiły one znaczącej kwestii.</p>
+
+<p>Wiele stron korzysta z&nbsp;JavaScript w&nbsp;ten sposób,
+jednak&nbsp;niektóre wykorzystują go do&nbsp;większych programów
+wykonujących duże zadania. Przykładowo, Google Docs pobiera na&nbsp;maszynę
+użytkownika program JavaScript o objętości pół megabajta, upakowany
+w&nbsp;formie, którą nazwać można Obfuscriptem (celowo nieczytelnie 
napisany
+kod) ponieważ&nbsp;nie posiada żadnych komentarzy i&nbsp;prawie żadnych
+białych znaków, a&nbsp;nazwy metod są jednoliterowe. Kod źródłowy 
programu
+jest preferowaną formą do&nbsp;jego modyfikacji; upakowany kod nie jest
+kodem źródłowym, natomiast&nbsp;prawdziwy kod źródłowy tego programu nie
+jest dostępny dla użytkownika.</p>
 
 <p>Przeglądarki normalnie nie informują użytkownika kiedy ładują programy
 JavaScript. Większość przeglądarek ma wbudowaną możliwość by wyłą
czyć
-JavaScript całkowicie, jednak żadna z nich nie może sprawdzić czy programy
-JavaScript są nietrywialne i niewolne. Nawet jeśli użytkownik jest świadom
-tej kwestii, identyfikacja i zablokowanie tych programów kosztowałoby go
-wiele trudu. Jednak, nawet w społeczności wolnego oprogramowania, 
większość
-użytkowników nie jest świadoma tej kwestii; milczenie przeglądarek sprzyja
-zaś zatajaniu tego.</p>
+JavaScript całkowicie, jednak&nbsp;żadna z&nbsp;nich nie może sprawdzić
+czy&nbsp;programy JavaScript są nietrywialne i&nbsp;niewolne. Nawet jeśli
+użytkownik jest świadom tej kwestii, identyfikacja i&nbsp;zablokowanie tych
+programów kosztowałoby go wiele trudu. Jednak, nawet w&nbsp;społeczności
+wolnego oprogramowania, większość użytkowników nie jest świadoma tej
+kwestii; milczenie przeglądarek sprzyja zaś&nbsp;zatajaniu tego.</p>
 
 <p>Jest możliwym wydanie programu JavaScript jako wolnego oprogramowania, 
przez
-dystrybucję kodu objętego licencją wolnego oprogramowania. Jednak nawet
+dystrybucję kodu objętego licencją wolnego oprogramowania. Jednak&nbsp;nawet
 kiedy dostępne są źródła programu, nie ma łatwej metody by zastąpić
 uruchamianie wersji oryginalnej wersją zmodyfikowaną. Obecne wolne
 przeglądarki nie oferują udogodnień umożliwiających uruchomienie własnej
-zmodyfikowanej wersji zamiast tej dostarczanej na stronie. Efekt jest
-porównywalny do tivoizacji (ang. tivoization - od urządzenia TiVo), jednak
-nie jest on aż tak trudny do obejścia.</p>
+zmodyfikowanej wersji zamiast tej dostarczanej na&nbsp;stronie. Efekt jest
+porównywalny do&nbsp;tivoizacji (ang. tivoization - od&nbsp;urządzenia
+TiVo), jednak&nbsp;nie jest on aż tak trudny do&nbsp;obejścia.</p>
 
-<p>JavaScript nie jest jedynym językiem w którym strony przesyłają
-programy. Flash umożliwia programowanie poprzez rozszerzony wariant
+<p>JavaScript nie jest jedynym językiem w&nbsp;którym strony przesyłają
+programy. Flash umożliwia programowanie poprzez&nbsp;rozszerzony wariant
 JavaScript. Musimy zbadać kwestię Flasha by poczynić stosowne
-rekomendacje. Silverlight wydaje się stwarzać problemy podobne do Flasha,
-jedynie gorsze, skoro Microsoft używa go jako platformy do niewolnych
-kodeków. Wolne zastępstwo Silverlight nie byłoby wystarczające dla wolnego
-świata chyba, że stadnardowo zawiera wolne zastępcze kodeki.</p>
-
-<p>Aplety Java także są uruchamiane w przeglądarce i wzbudzają podobne
-kłopoty. Ogólnie rzecz biorąc, każdy typ systemu apletów stanowi tego typu
-zagrożenie. Posiadanie wolnego środowiska wykonawczego dla apletu jedynie
-przybliża nas aby bezpośrednio zetknąć się z sednem sprawy.</p>
-
-<p>Powstał silny ruch który domaga się od stron internetowych by 
komunikowały
-się jedynie przez formaty i protokoły, które są wolne (niektórzy powiedzą
-&bdquo;otwarte&rdquo;); a więc takich, których dokumentacja została
-opublikowana i które każdy może zaimplementować. Z obecnością programów 
na
-stronach internetowych, takie kryterium jest konieczne, lecz nie
-wystarczające. JavaScript sam w sobie, jako format, jest wolny, a
-wykorzystanie JavaScript w na stronie internetowej samo w sobie nie jest
-złe. Jednak, jak widać po powyższych przykładach, nie jest to automatycznie
-w porządku. Kiedy strona przesyła program do użytkowanika, nie jest
-wystarczającym by program był napisany w udokumentowanym i nieobciążonym
-języku; taki program musi być także wolny. &bdquo;Jedynie wolne programy
-przesyłane do użytkownika&rdquo; mogą stać się częścią kryterium dla
-poprawnego zachowania się stron internetowych.</p>
-
-<p>Ciche ładowanie i uruchamianie niewolnych programów jest jedną z wielu
-kwestii wnoszonych przez &bdquo;aplikacje sieciowe&rdquo;. Termin
-&bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo; został zaprojektowany by ignorować
-fundamentalne różnice między oprogramowaniem dostarczonym do 
użytkowników, a
-oprogramowaniem działającym na serwerze. Może się on odnosić do
-wyspecjalizowanego programu uruchamianego bezpośrednio w przeglądarce; może
-się on odnosić do wyspecjalizowanego oprogramowania serwera; może się on
-odnosić do wyspecjalizowanego programu w przeglądarce działającego 
wspólnie
-z wyspecjalizowanym oprogramowaniem serwera. Strony klienta i serwera
-podnoszą różne kwestie etyczne, nawet jeśli są tak mocno zintegrowane, 
że w
-efekcie tworzą części jednego programu. To opracowanie dotyczy tylko
-oprogramowanie po stronie klienta. Oprogramowanie na serwerach omawiamy
-osobno.</p>
-
-<p>W kwestiach praktycznych, jak możemy sobie radzić z problemem niewolnych
-programów JavaScript na stronach internetowych? Oto plan działania.</p>
+rekomendacje. Silverlight wydaje się stwarzać problemy podobne
+do&nbsp;Flasha, jedynie gorsze, skoro Microsoft używa go jako platformy
+do&nbsp;niewolnych kodeków. Wolne zastępstwo Silverlight nie byłoby
+wystarczające dla wolnego świata chyba, że&nbsp;stadnardowo zawiera wolne
+zastępcze kodeki.</p>
+
+<p>Aplety Java także są uruchamiane w&nbsp;przeglądarce i&nbsp;wzbudzają
+podobne kłopoty. Ogólnie rzecz biorąc, każdy typ systemu apletów stanowi
+tego typu zagrożenie. Posiadanie wolnego środowiska wykonawczego dla apletu
+jedynie przybliża nas aby&nbsp;bezpośrednio zetknąć się z&nbsp;sednem
+sprawy.</p>
+
+<p>Powstał silny ruch który domaga się od&nbsp;stron internetowych by
+komunikowały się jedynie przez formaty i&nbsp;protokoły, które są wolne
+(niektórzy powiedzą &bdquo;otwarte&rdquo;); a&nbsp;więc takich, których
+dokumentacja została opublikowana i&nbsp;które każdy może
+zaimplementować. Z&nbsp;obecnością programów na&nbsp;stronach 
internetowych,
+takie kryterium jest konieczne, lecz&nbsp;nie wystarczające. JavaScript sam
+w&nbsp;sobie, jako format, jest wolny, a&nbsp;wykorzystanie JavaScript
+w&nbsp;na stronie internetowej samo w&nbsp;sobie nie jest złe. Jednak, jak
+widać po&nbsp;powyższych przykładach, nie jest to automatycznie
+w&nbsp;porządku. Kiedy strona przesyła program do&nbsp;użytkowanika, nie
+jest wystarczającym by program był napisany w&nbsp;udokumentowanym
+i&nbsp;nieobciążonym języku; taki program musi być także
+wolny. &bdquo;Jedynie wolne programy przesyłane do&nbsp;użytkownika&rdquo;
+mogą stać się częścią kryterium dla poprawnego zachowania się stron
+internetowych.</p>
+
+<p>Ciche ładowanie i&nbsp;uruchamianie niewolnych programów jest jedną
+z&nbsp;wielu kwestii wnoszonych przez &bdquo;aplikacje
+sieciowe&rdquo;. Termin &bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo; został
+zaprojektowany by ignorować fundamentalne różnice między oprogramowaniem
+dostarczonym do&nbsp;użytkowników, a&nbsp;oprogramowaniem działającym
+na&nbsp;serwerze. Może się on odnosić do&nbsp;wyspecjalizowanego programu
+uruchamianego bezpośrednio w&nbsp;przeglądarce; może się on odnosić
+do&nbsp;wyspecjalizowanego oprogramowania serwera; może się on odnosić
+do&nbsp;wyspecjalizowanego programu w&nbsp;przeglądarce działającego
+wspólnie z&nbsp;wyspecjalizowanym oprogramowaniem serwera. Strony klienta
+i&nbsp;serwera podnoszą różne kwestie etyczne, nawet jeśli są tak mocno
+zintegrowane, że&nbsp;w efekcie tworzą części jednego programu. To
+opracowanie dotyczy tylko oprogramowanie po&nbsp;stronie
+klienta. Oprogramowanie na&nbsp;serwerach omawiamy osobno.</p>
+
+<p>W&nbsp;kwestiach praktycznych, jak możemy sobie radzić z&nbsp;problemem
+niewolnych programów JavaScript na&nbsp;stronach internetowych? Oto plan
+działania.</p>
 
-<p>Po pierwsze, potrzebujemy praktycznego kryterium dla nietrywialnych
+<p>Po&nbsp;pierwsze, potrzebujemy praktycznego kryterium dla nietrywialnych
 programów JavaScript. Skoro pojęcie &bdquo;nietrywialności&rdquo; jest
 stopniowane, jest kwestią zaprojektowania prostego kryterium dającego dobre
 rezultaty, raczej niż ustalania jednej poprawnej odpowiedzi.</p>
 
 <p>Naszą propozycją jest by traktować programy JavaScript jako nietrywialne
-jeśli robią one jakiekolwiek żądania AJAX oraz traktować je jako
-nietrywialne także wtedy, gdy definiują metody bądź ładują zewnętrzne
-skrypty, bądź są ładowane jako takie.</p>
-
-<p>Na zakończenie tego artykułu proponujemy konwencję, według której
-nietrywialne programy JavaScript na stronie internetowej mogłyby podać URL
-pod którym znajduje się ich kod źródłowy, a także przy wykorzystaniu
-stylizowanych komentarzy określać swoją licencję.</p>
+jeśli robią one jakiekolwiek żądania AJAX oraz&nbsp;traktować je jako
+nietrywialne także wtedy, gdy definiują metody bądź&nbsp;ładują 
zewnętrzne
+skrypty, bądź&nbsp;są ładowane jako takie.</p>
+
+<p>Na&nbsp;zakończenie tego artykułu proponujemy konwencję, według której
+nietrywialne programy JavaScript na&nbsp;stronie internetowej mogłyby podać
+URL pod&nbsp;którym znajduje się ich kod źródłowy, a&nbsp;także przy
+wykorzystaniu stylizowanych komentarzy określać swoją licencję.</p>
 
 <p>Musimy zmienić wolne przeglądarki by wspierały wolność użytkowników 
stron
-zawierających JavaScript. Przede wszystkim, przeglądarki powinny być w
-stanie poinformować użytkownika o obecności nietrywialnych niewolnych
+zawierających JavaScript. Przede wszystkim, przeglądarki powinny być
+w&nbsp;stanie poinformować użytkownika o obecności nietrywialnych niewolnych
 programach JavaScript, zamiast uruchamiania ich. Może <a
 href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722";>NoScript</a>
-mógłby być zaadaptowany do tego celu.</p>
+mógłby być zaadaptowany do&nbsp;tego celu.</p>
 
 <p>Użytkownicy przeglądarek potrzebują wygodnej metody określenia kodu
-JavaScript, którego chcą użyć <em>zamiast</em> JavaScript na wybranej
-stronie. (Określony kod może być całkowitym zastąpieniem, bądź 
zmodyfikowaną
-wersją wolnego programu JavaScript obecnego na wybranej stronie.)
-Greasemonkey jest bliskie umożliwienia tego, jednak nie do końca, gdyż nie
-gwarantuje modyfikacji kodu JavaScript na stronie zanim ten zacznie się
-wykonywać. Wykorzystanie lokalnego proxy działa, jednak jest zbyt niedogodne
-by być realnym rozwiązaniem. Potrzebujemy rozwiązania, które jest 
niezawodne
-i wygodne, jak i witryny gdzie można się dzielić zmianami. Projekt GNU
-zarekomenduje strony, które są dedykowane jedynie wolnym zmianom.</p>
-
-<p>Takie możliwości umożliwią programom JavaScript zawartym na stronach
-internetowych bycie wolnymi w rzeczywistym i praktycznym sensie. JavaScript
-nie będzie nadal szczególną przeszkodą do naszej wolnośći &mdash; nie
-bardziej niż C i Java są nimi teraz. Będziemy mogli odrzucić a nawet
-podmienić niewolne, nietrywialne programy JavaScript, tak samo jak możemy
-podmienić niewolne pakiety normalnie oferowane nam do instalacji. Nasza
-kampania dla stron internetowych by uwolnić ich JavaScript może się wtedy
-zacząć.</p>
+JavaScript, którego chcą użyć <em>zamiast</em> JavaScript na&nbsp;wybranej
+stronie. (Określony kod może być całkowitym zastąpieniem,
+bądź&nbsp;zmodyfikowaną wersją wolnego programu JavaScript obecnego
+na&nbsp;wybranej stronie.) Greasemonkey jest bliskie umożliwienia tego,
+jednak&nbsp;nie do&nbsp;końca, gdyż nie gwarantuje modyfikacji kodu
+JavaScript na&nbsp;stronie zanim ten zacznie się wykonywać. Wykorzystanie
+lokalnego proxy działa, jednak&nbsp;jest zbyt niedogodne by być realnym
+rozwiązaniem. Potrzebujemy rozwiązania, które jest niezawodne
+i&nbsp;wygodne, jak i&nbsp;witryny gdzie można się dzielić zmianami. Projekt
+GNU zarekomenduje strony, które są dedykowane jedynie wolnym zmianom.</p>
+
+<p>Takie możliwości umożliwią programom JavaScript zawartym 
na&nbsp;stronach
+internetowych bycie wolnymi w&nbsp;rzeczywistym i&nbsp;praktycznym
+sensie. JavaScript nie będzie nadal szczególną przeszkodą do&nbsp;naszej
+wolnośći &mdash; nie bardziej niż C i&nbsp;Java są nimi teraz. Będziemy
+mogli odrzucić a&nbsp;nawet podmienić niewolne, nietrywialne programy
+JavaScript, tak samo jak możemy podmienić niewolne pakiety normalnie
+oferowane nam do&nbsp;instalacji. Nasza kampania dla stron internetowych by
+uwolnić ich JavaScript może się wtedy zacząć.</p>
 
 <p><strong>Podziękowania dla <a href="/people/people.html#mattlee">Matta
-Lee</a> i <a href="http://ejohn.org";>Johna Resiga</a> za ich pomoc w
-definiowaniu naszej propozycji kryterium, oraz dla Davida Parunakiana za
-pomoc w uświadomieniu mi problemu.</strong></p>
+Lee</a> i&nbsp;<a href="http://ejohn.org";>Johna Resiga</a> za&nbsp;ich pomoc
+w&nbsp;definiowaniu naszej propozycji kryterium, oraz&nbsp;dla Davida
+Parunakiana za&nbsp;pomoc w&nbsp;uświadomieniu mi problemu.</strong></p>
 
 <h3>Załącznik: konwencja dla wypuszczania wolnych programów JavaScript.</h3>
 
-<p>Jako referencje do odpowiedniego kodu źródłowego rekomendujemy</p>
+<p>Jako referencje do&nbsp;odpowiedniego kodu źródłowego rekomendujemy</p>
 <pre dir="ltr">
 
   // @source:
 
 </pre>
 
-<p>za którym następuje URL.</p>
+<p>za&nbsp;którym następuje URL.</p>
 
-<p>By wskazać licencję kodu JavaScript na stronie, proponujemy umieszczenie
-licencji między dwoma komentarzami w tej formie:</p>
-<pre dir="ltr"><!--TRANSLATORS: Do not translate these license notices. The 
<pre>
-  elements have dir="ltr" explicitly set to cater for RTL languages.-->
+<p>By wskazać licencję kodu JavaScript na&nbsp;stronie, proponujemy
+umieszczenie licencji między dwoma komentarzami w&nbsp;tej formie:</p>
+<pre dir="ltr">
+<!--TRANSLATORS: Do not translate these license notices. The <pre>
 
+  elements have dir="ltr" explicitly set to cater for RTL languages.-->
 
   @licstart Następująca treść jest całkowitym obwieszczeniem
-  licencyjnym dla kodu JavaScript na tej stronie.
+  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.
   ...
   @licend Powyższa treść jest całkowitym obwieszczeniem
-  licencyjnym dla kodu JavaScript na tej stronie.
+  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.
 
 </pre>
-<p>Oczywiście, wszystko to powinno być zawarte w wielowierszowym 
komentarzu.</p>
+<p>Oczywiście, wszystko to powinno być zawarte w&nbsp;wielowierszowym
+komentarzu.</p>
 
 <p><a href="/licenses/gpl.html">GNU GPL</a>, tak jak wiele innych wolnych
-licencji oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno z kodem
-jak i binariami programu. Jednakże, GNU GPL jest na tyle długie, że
-załączanie go do strony zawierającej JavaScript może być uciążliwe. 
Można
-pominąć to wymaganie, dla kodu do którego posiada się prawa autorskie, 
taką
-notatką licencyjną:</p>
+licencji oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno
+z&nbsp;kodem jak i&nbsp;binariami programu. Jednakże, GNU GPL jest
+na&nbsp;tyle długie, że&nbsp;załączanie go do&nbsp;strony zawierającej
+JavaScript może być uciążliwe. Można pominąć to wymaganie, dla kodu
+do&nbsp;którego posiada się prawa autorskie, taką notatką licencyjną:</p>
 <pre dir="ltr">
 
   Copyright (C) YYYY Developer
 
-  Kod JavaScript na tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można go
-  redystrybuować oraz modyfikować go zgodnie z warunkami GNU
-  General Public License (GNU GPL) zgodnie z opublikowanym przez Free 
Software
-   Fundation, licencji w wersji 3, bądź (opcjonalnie) każdą późniejszą
 wersją
-  Kod dystrybuowany jest BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI;
-  nawet bez domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO HANDLU czy
-  ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się do GNU GPL
-  po szczegóły.
-
-  Jako dodatkowe zezwolenie zgodne z GNU GPL wersji 3 sekcji 7,
-  Można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź
-  upakowane) formy tego kodu bez kopii GNU GPL normalnie wymaganej
-  w sekcji 4, pod warunkiem załączenia tej notatki licencyjnej i URL
-  przez które odbiorcy mogą dotrzeć do Właściwego Źródła
+  Kod JavaScript na&nbsp;tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można go
+  redystrybuować oraz&nbsp;modyfikować go zgodnie z&nbsp;warunkami GNU
+  General Public License (GNU GPL) zgodnie z&nbsp;opublikowanym przez Free 
Software
+   Fundation, licencji w&nbsp;wersji 3, bądź&nbsp;(opcjonalnie) każdą 
późniejszą wersją
+  Kod dystrybuowany jest BEZ&nbsp;JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI;
+  nawet bez&nbsp;domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO&nbsp;HANDLU czy&nbsp;  
 ZDATNOŚCI DO&nbsp;OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się do&nbsp;GNU GPL
+  po&nbsp;szczegóły.
+
+  Jako dodatkowe zezwolenie zgodne z&nbsp;GNU GPL wersji 3 sekcji 7,
+  Można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź&nbsp;  
upakowane) formy tego kodu bez&nbsp;kopii GNU GPL normalnie wymaganej
+  w&nbsp;sekcji 4, pod&nbsp;warunkiem załączenia tej notatki licencyjnej 
i&nbsp;URL
+  przez które odbiorcy mogą dotrzeć do&nbsp;Właściwego Źródła
 
 </pre>
 
-Dziękuje Jaffarowi Rumithowi za zwrócenie mojej uwagi na tę kwestię.
+Dziękuje Jaffarowi Rumithowi za&nbsp;zwrócenie mojej uwagi na&nbsp;tę
+kwestię.
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -216,42 +227,43 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br
-/> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
+<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
-<p>Prawa autorskie &copy; 2009, 2010 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2009, 2010 Richard Stallman</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
-utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby zobaczyć kopię niniejszej
-licencji przejdź na stronę <a
+utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
+licencji przejdź na&nbsp;stronę <a
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
-lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
+lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
 Francisco, California 94105, USA.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010; poprawki Jan Owoc 2010.</div>
+Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/12/03 01:27:53 $
+$Date: 2011/09/06 16:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/push-copyright-aside.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/push-copyright-aside.pl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/push-copyright-aside.pl.html   3 Sep 2011 09:18:01 -0000    
1.4
+++ philosophy/push-copyright-aside.pl.html   6 Sep 2011 16:25:42 -0000    
1.5
@@ -1,208 +1,218 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<head>
-<title>Nauka musi "odsun±æ na bok prawa autorskie"</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: Miko³aj Sitarz -->
-</head>
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Nauka musi &bdquo;odsunąć na&nbsp;bok prawa autorskie&ldquo; - 
Projekt GNU -
+Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Nauka musi odsunąć na&nbsp;bok prawa autorskie</h2>
+
+<p><strong>Richard M. Stallman</strong></p>
+
+<p><em>Wiele argumentów prowadzących do&nbsp;tego, że&nbsp;wolność
+oprogramowania musi być uniwersalna, często ma zastosowanie do&nbsp;innych
+form prac twórczych, choć&nbsp;na odmienne sposoby. Ten esej dotyczy
+stosowania zasad związanych z&nbsp;wolnością oprogramowania do&nbsp;obszaru
+literatury. Ogólnie, takie kwestie są niezależne od&nbsp;wolności
+oprogramowania, ale&nbsp;umieszczamy tutaj eseje tego rodzaju,
+ponieważ&nbsp;wiele osób zainteresowanych wolnym oprogramowaniem chce
+wiedzieć więcej o tym, jak zasady te mogą być stosowane do&nbsp;innych
+obszarów niż oprogramowanie.</em></p>
+
+<p>(Ten artykuł ukazał się na&nbsp;forum <b>web</b>debates czasopisma
+<em>Nature</em> w&nbsp;2001 roku.)</p>
+
+<p>Stwierdzenie, iż literatura naukowa istnieje po&nbsp;to, by 
rozpowszechniać
+naukową wiedzę, a&nbsp;naukowe czasopisma istnieją po&nbsp;to, by ten proces
+ułatwiać powinno być truizmem. Dlatego&nbsp;też reguły korzystania
+z&nbsp;literatury naukowej powinny być ustalone tak, aby&nbsp;pomóc ten cel
+osiągnąć.</p>
+
+<p>Zasady obowiązujące obecnie, znane jako prawa autorskie, zostały ustalone
+w&nbsp;epoce prasy drukarskiej, z&nbsp;natury rzeczy scentralizowanej metody
+masowej produkcji kopii. W&nbsp;ówczesnym środowisku opartym na&nbsp;druku,
+prawo autorskie, którym objęto wówczas artykuły naukowe, ograniczało 
jedynie
+wydawców periodyków naukowych&nbsp;&ndash; przez nałożenie na&nbsp;nich
+obowiązku uzyskania zezwolenia na&nbsp;publikację artykułu&nbsp;&ndash;
+oraz&nbsp;ewentualnych plagiatorów. Pomagało to w&nbsp;funkcjonowaniu
+czasopism i&nbsp;rozpowszechnianiu wiedzy, nie przeszkadzając
+w&nbsp;użytecznej pracy naukowców czy&nbsp;studentów, zarówno piszących 
jak
+i&nbsp;czytających artykuły. Reguły te były odpowiednie dla tego 
systemu.</p>
+
+<p>Niemniej jednak, współczesna technika publikacji naukowych to sieć
+www. Jakie reguły najlepiej zapewniłyby maksymalne rozpowszechnianie
+artykułów naukowych i&nbsp;wiedzy w&nbsp;Internecie? Artykuły powinny być
+rozpowszechniane w&nbsp;niewłasnościowych formatach, z&nbsp;dostępem dla
+wszystkich. I&nbsp;każdy powinien mieć prawo
+do&nbsp;&bdquo;mirrorowania&rdquo; artykułów&nbsp;&ndash; to jest
+do&nbsp;publikacji ich dosłownych kopii z&nbsp;odpowiednią informacją o
+autorstwie.</p>
+
+<p>Te normy powinny obowiązywać zarówno w&nbsp;przypadku starych jak
+i&nbsp;przyszłych artykułów, gdy są one rozpowszechniane w&nbsp;formie
+elektronicznej. Nie ma jednak&nbsp;zasadniczej potrzeby, aby&nbsp;zmieniać
+obecny system praw autorskich dotyczący publikowania pism naukowych
+na&nbsp;papierze, gdyż to nie ich dotyczy problem.</p>
+
+<p>Niestety, wygląda na&nbsp;to że&nbsp;nie wszyscy zgadzają się
+z&nbsp;truizmami zaczynającymi ten artykuł. Wielu wydawców wydaje się
+wierzyć, że&nbsp;celem literatury naukowej jest umożliwienie im wydawania
+periodyki i&nbsp;pobierać opłaty za&nbsp;prenumeratę od&nbsp;naukowców
+i&nbsp;studentów. Tego typu myślenie jest znane jako &ldquo;mylenie
+przyczyny ze skutkiem&rdquo;.</p>
+
+<p>Wydawcy z&nbsp;tym podejściem ograniczają dostęp do&nbsp;literatury
+naukowej, udostępniając ją&nbsp;&ndash; nawet tylko
+do&nbsp;czytania&nbsp;&ndash; tylko tym, których stać i&nbsp;chcą za&nbsp;to
+zapłacić. Używają przepisów prawa autorskiego, które nadal obowiązuje, 
mimo
+iż jest nieadekwatne dla sieci komputerowych, jako wymówki, która ma
+powstrzymać naukowców przed ustaleniem nowych reguł.</p>
+
+<p>Dla dobra naukowej współpracy i&nbsp;przyszłości ludzkości, musimy 
odrzucić
+to podejście od&nbsp;samych jego korzeni&nbsp;&ndash; nie tylko utrudniające
+systemy, który ustanowiono, ale&nbsp;też błędne priorytety leżące 
u&nbsp;ich
+podstaw.</p>
+
+<p>Wydawcy czasopism twierdzą czasami, że&nbsp;dostęp online wymaga drogich
+serwerów o dużej mocy i&nbsp;z tego powodu muszą za&nbsp;dostęp 
do&nbsp;nich
+pobierać opłaty. Ten &bdquo;problem&rdquo; jest konsekwencją samego
+przyjętego &bdquo;rozwiązania&rdquo;. Dajmy każdemu możliwość tworzenia
+mirrorów, a&nbsp;biblioteki zaczną pojawiać się na&nbsp;całym świecie,
+zaspokajając popyt. Zdecentralizowane rozwiązanie zredukuje wymaganą
+przepustowość sieci oraz&nbsp;umożliwi szybszy dostęp, jednocześnie 
chroniąc
+naukowy zapis od&nbsp;przypadkowej utraty.</p>
+
+<p>Wydawcy również utrzymują, że&nbsp;płacenie redaktorom wymaga 
pobierania
+opłat za&nbsp;dostęp. Przyjmijmy założenie, że&nbsp;redaktorzy muszą być
+opłacani, ale&nbsp;nie trzeba stawiać sprawy na&nbsp;głowie. Koszty
+redakcyjne dla typowego artykułu mieszczą się pomiędzy 1 a&nbsp;3 procent
+kosztów badań potrzebnych do&nbsp;jego wytworzenia. Trudno wyjaśnić
+blokowanie dostępu do&nbsp;wyników badań, z&nbsp;powodu tak małego odsetku
+kosztów.</p>
+
+<p>Zamiast tego, środki przeznaczone na&nbsp;koszta redakcyjne mogą 
pochodzić
+na&nbsp;przykład z&nbsp;opłat wnoszonych przez autorów, którzy z&nbsp;kolei
+mogą je przerzucić na&nbsp;sponsorów badań. Sponsorzy nie powinni mieć nic
+przeciwko temu, wziąwszy pod&nbsp;uwagę fakt, że&nbsp;obecnie płacą
+za&nbsp;publikacje w&nbsp;bardziej nieefektywny sposób&nbsp;&ndash; ponosząc
+koszta subskrypcji czasopism przez biblioteki uniwersyteckie. Zmieniając
+model ekonomii na&nbsp;taki, który obciąża kosztami redakcyjnymi sponsorów
+badań, możemy usunąć pozorną potrzebę ograniczania dostępu. Sporadycznie
+publikujący autorzy, którzy nie są stowarzyszeni z&nbsp;żadną instytucją
+czy&nbsp;przedsiębiorstwem i&nbsp;nie mają sponsora swoich badań, mogliby
+być zwolnieni z&nbsp;opłat za&nbsp;publikację, a&nbsp;koszta przerzucone
+na&nbsp;autorów instytucjonalnych.</p>
+
+<p>Innym uzasadnieniem dla pobierania opłat za&nbsp;dostęp do&nbsp;publikacji
+online są fundusze potrzebne na&nbsp;konwersję archiwów drukowanych
+czasopism na&nbsp;wersje elektroniczne. Ta praca musi być wykonana,
+ale&nbsp;powinniśmy poszukać alternatywnej drogi jej opłacenia. Takiej,
+która nie wymaga blokowania dostępu do&nbsp;wyników. Ta praca sama
+w&nbsp;sobie nie będzie trudniejsza ani&nbsp;bardziej kosztowna. Daremne
+jest skanowanie archiwów i&nbsp;marnowanie wyniku poprzez&nbsp;ograniczenie
+dostępu do&nbsp;nich.</p>
+
+<p>Konstytucja USA mówi, że&nbsp;prawo autorskie istnieje, &bdquo;aby 
popierać
+rozwój nauki&rdquo;. Gdy prawo autorskie utrudnia postęp nauki, nauka musi
+usunąć prawo autorskie ze swojej drogi.</p>
+
+<p>Niektóre uniwersytety przyjęły politykę niweczącą władzę wydawców
+czasopism. Na&nbsp;przykład, oto polityka MIT.<br/>
+<a
+href="http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/";>http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/</a></p>
 
-<h2>Nauka musi &bdquo;odsun±æ na bok prawa autorskie&rdquo;</h2>
+<div style="font-size: small;">
 
-<p><strong>Richard Stallman</strong></p>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.pl.html">
-<img src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek: filozofuj±ca GNU] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
-
-
-<hr />
-
-<p>
-<em>Artyku³ ukaza³ siê w Nature Webdebates, w roku 2001.</em>
-</p>
-
-<p>
-Stwierdzenie, i¿ literatura naukowa istnieje po to, by rozpowszechniaæ
-naukow± wiedzê, a&nbsp;naukowe czasopisma istniej± po to, by ten proces
-u³atwiaæ&nbsp;&mdash; jest w&nbsp; zasadzie truizmem. Dlatego te¿ regu³y
-korzystania z&nbsp;literatury naukowej powinny byæ ustalone tak, aby
-pomóc ten cel osi±gn±æ.
-</p>
-
-<p>
-Zasady obowi±zuj±ce obecnie, znane jako copyright, zosta³y ustalone 
w&nbsp;epoce
-prasy drukarskiej, z&nbsp;natury rzeczy zcentralizowanej metody masowej 
produkcji
-kopii. Prawo autorskie, którym objêto wówczas artyku³y naukowe, ogranicza³o
-jedynie wydawców periodyków naukowych&nbsp;&mdash;- przez na³o¿enie na nich
-obowi±zku uzyskania pozwolenia na publikacjê artyku³u&nbsp;&mdash; oraz 
ewentualnych
-plagiatorów. Pomaga³o to w&nbsp;funkcjonowaniu czasopism i&nbsp;rozpowszechniu
-wiedzy, nie przeszkadzaj±c w&nbsp;u¿ytecznej pracy naukowców czy studentów,
-zarówno pisz±cych jak i&nbsp;czytaj±cych artyku³y. Regu³y te by³y odpowiednie
-dla tego systemu.
-</p>
-
-<p>
-Niemniej jednak, wspó³czesna technika publikacji naukowych to WWW. Jakie
-regu³y by³yby najlepsze do tego, by zapewniæ jak najlepsze rozpowszechnianie
-naukowych artyku³ów i&nbsp;wiedzy w&nbsp;Internecie? Artyku³y powinny byæ
-rozpowszechniane w&nbsp;formatach, które nie s± prawnie zastrze¿one i&nbsp;byæ
-swobodnie dostêpne dla wszystkich. I&nbsp;ka¿dy powinien mieæ prawo do ich
-&bdquo;mirrorowania&rdquo;, czyli publikacji ich dos³ownych kopii 
z&nbsp;odpowiedni±
-informacj± o&nbsp;autorstwie.
-</p>
-
-<p>
-Te normy powinny obowi±zywaæ zarówno w przypadku starych jak i&nbsp;przysz³ych
-artyku³ów, gdy s± one rozpowszechniane w&nbsp;formie elektronicznej. Nie ma 
jednak 
-zasadniczej potrzeby, aby zmieniaæ obecny system praw autorskich,
-dotycz±cy publikowania pism naukowych na papierze, gdy¿ to nie ich dotyczy 
-problem.
-</p>
-
-<p>
-Niestety, wygl±da na to ¿e nie wszyscy zgadzaj± siê z truizmem zaczynaj±cym
-ten artyku³.
-Wygl±da na to, ¿e wielu wydawców jest przekonanych, ¿e literatura
-naukowa istnieje po to, ¿eby mogli wydawaæ swoje periodyki i&nbsp;pobieraæ
-op³aty za prenumeratê od naukowców i&nbsp;studentów. Tego typu my¶lenie
-nazywane jest &bdquo;myleniem przyczyny ze skutkiem&rdquo;.
-</p>
-
-<p>
-Wydawcy z tym podej¶ciem ograniczaj± dostêp do literatury naukowej,
-udostêpniaj±c j±&nbsp;&mdash; nawet tylko do czytania&nbsp;&mdash; tylko tym,
-których staæ i&nbsp;chc± za to zap³aciæ.
-U¿ywaj± przepisów prawa autorskiego wci±¿ obowi±zuj±cych, pomimo i¿ jest
-nieadekwatne dla sieci komputerowych, jako wymówki, która ma powstrzymaæ
-naukowców przed ustaleniem nowych regu³.
-</p>
-
-<p>
-Dla dobra naukowej wspó³pracy i przysz³o¶ci ludzko¶ci, musimy odrzuciæ to
-podej¶cie od samych jego korzeni&nbsp;&mdash; nie tylko utrudniaj±cy system,
-który ustanowiono, ale te¿ b³êdne priorytety le¿±ce u jego podstaw.
-</p>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
 
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
 <p>
-Wydawcy czasopism twierdz± czasami, ¿e dostêp online wymaga drogich serwerów
-o&nbsp;du¿ej mocy i&nbsp;z&nbsp;tego powodu musz± za dostêp do nich pobieraæ
-op³aty. Ten &bdquo;problem&rdquo; jest konsekwencj± samego przyjêtego
-&bdquo;rozwi±zania&rdquo;. Dajmy ka¿demu mo¿liwo¶æ tworzenia mirrorów,
-a&nbsp;biblioteki zaczn± pojawiaæ siê na ca³ym ¶wiecie, zaspokajaj±c popyt.
-Zdecentralizowane rozwi±zanie zredukuje wymagan± przepustowo¶æ sieci oraz
-umo¿liwi szybszy dostêp, jednocze¶nie chroni±c naukowy zapis od przypadkowej
-utraty.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
+<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Wydawcy argumentuj± równie¿, ¿e p³acenie redaktorom wymaga pobierania op³at
-za dostêp. Przyjmijmy za³o¿enie, ¿e redaktorzy musz± byæ op³acani; ten ogon nie
-mo¿e merdaæ psem. Koszty redakcyjne dla typowego czasopisma mieszcz± siê
-pomiêdzy 1% a&nbsp;3% kosztów badañ potrzebnych do jego wytworzenia. Trudno
-wyja¶niæ blokowanie dostêpu do wyników badañ, tak ma³ym odsetkiem kosztów.
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
-Zamiast tego, ¶rodki przeznaczone na koszta redakcyjne, mog± pochodziæ na
-przyk³ad z&nbsp;op³at wnoszonych przez autorów, którzy z kolei mog± je 
przerzuciæ
-na sponsorów badañ. Sponsorzy nie powinni mieæ nic przeciwko temu, wzi±wszy pod
-uwagê fakt, ¿e obecnie p³ac± za publikacje w&nbsp;bardziej nieefektywny
-sposób&nbsp;&mdash; ponosz±c koszta subskrypcji czasopism przez biblioteki
-uniwersyteckie. Zmieniaj±c ekonomiczny model na taki, który obci±¿a kosztami
-redakcyjnymi sponsorów badañ, mo¿emy usun±æ pozorn± potrzebê ograniczania 
dostêpu.
-Sporadycznie publikuj±cy autorzy, którzy nie s± stowarzyszeni z&nbsp;¿adn±
-instytucj± czy przedsiêbiorstwem i&nbsp;nie maj± sponsora swoich badañ, mogliby
-byæ zwolnieni z&nbsp;op³at za publikacjê, a&nbsp;koszta przerzucone na autorów 
-instytucjonalnych.
+Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman
+<br />
+Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
+Zjednoczone</a>.
 </p>
 
-<p>
-Innym uzasadnieniem dla pobierania op³at za dostêp do publikacji online
-s± fundusze potrzebne na konwersjê archiwów drukowanych czasopism na wersje
-elektroniczne. Ta praca powinna zostaæ wykonana, ale powinni¶my poszukaæ
-alternatywnej drogi jej op³acenia, takiej która nie wymaga blokowania dostêpu
-do wyników. Ta praca sama w&nbsp;sobie nie bêdzie ju¿ w&nbsp;przysz³o¶ci trudna
-ani kosztowna. Daremne jest zeskanowywanie archiwów i&nbsp;wyrzucanie 
rezultatów
-poprzez ograniczenie dostêpu do nich.
-</p>
 
-<p>
-Konstytucja USA mówi, ¿e prawo autorskie istnieje, &bdquo;aby popieraæ rozwój
-nauki&rdquo;. Gdy prawo autorskie utrudnia postêp nauki, nauka musi usun±æ
-prawo autorskie ze swojej drogi.
-</p>
+<div class="translators-credits">
 
-<hr />
-<p><b><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</a></b></p>
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-
-[
- <a href="/philosophy/push-copyright-aside.xhtml">English</a>
-| <a href="/philosophy/push-copyright-aside.es.xhtml">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/philosophy/push-copyright-aside.fr.xhtml">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/philosophy/push-copyright-aside.pl.xhtml">polski</a>
-]
-</p>
-</div>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Mikolaj Sitarz 2005, Paweł Różański 2010, 2011, Jan Owoc 
2011;
+poprawki: Marcin Wolak 2011.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+$Date: 2011/09/06 16:25:42 $
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 2001 Richard Stallman
-<br />
-Verbatim copying and redistribution of this entire article are permitted
-in any medium provided the copyright notice and this notice are preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania informacji o&nbsp;prawach
-autorskich oraz niniejszego zezwolenia.
-</p>
-
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
-Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/09/03 09:18:01 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.es.html">espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>

Index: philosophy/why-audio-format-matters.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-audio-format-matters.pl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/why-audio-format-matters.pl.html 16 Dec 2010 17:28:09 -0000   
1.1
+++ philosophy/why-audio-format-matters.pl.html 6 Sep 2011 16:25:42 -0000    
1.2
@@ -78,7 +78,7 @@
 mniej powszechnych metod (jak określone standardy reprezentowania dźwięku
 w&nbsp;postaci cyfrowej), my, którzy tworzymy dźwięki czy&nbsp;też muzykę,
 musimy zadbać o to, jakiego formatu użyjemy, i&nbsp;którego nasi słuchacze
-będą musieli użyć. </p>
+będą musieli użyć.</p>
 
 <h4 class="sec">Wyjście: format Ogg Vorbis</h4>
 
@@ -157,28 +157,29 @@
 <p>
 Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
-oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
+<br />
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.
-<br /> Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia
-dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować 
na&nbsp;adres
-<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2007 Karl Fogel
 </p>
 <p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
-medium, provided this notice, and the copyright notice, ar preserved.
-<br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii
-tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania
+medium, provided this notice, and the copyright notice, ar preserved. <br />
+Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego
+tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania
 niniejszego zezwolenia i&nbsp;notatki o prawach autorskich.
 </p>
 
@@ -186,13 +187,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Daniel
+Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, Daniel
 Oźminkowski 2010, Marcin Wolak 2010.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowany:
 
-$Date: 2010/12/16 17:28:09 $
+$Date: 2011/09/06 16:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -211,7 +212,8 @@
 <!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm>
+ -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- English -->

Index: philosophy/po/freedom-or-power.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    6 Sep 2011 15:58:07 -0000    
1.12
+++ philosophy/po/freedom-or-power.pl.po    6 Sep 2011 16:25:48 -0000    
1.13
@@ -18,7 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -61,9 +60,6 @@
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "The love of liberty is the love of others; the love of power is the love "
-#| "of ourselves.<br /> -- William Hazlitt"
 msgid ""
 "The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of "
 "ourselves."
@@ -304,12 +300,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -321,12 +311,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -355,10 +339,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br /"
-#| "> Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
-#| "without royalty in any medium, provided this notice is preserved."
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
 "without royalty in any medium, provided this notice is preserved."

Index: philosophy/po/javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/javascript-trap.pl.po 6 Sep 2011 15:54:16 -0000    1.19
+++ philosophy/po/javascript-trap.pl.po 6 Sep 2011 16:25:48 -0000    1.20
@@ -18,7 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
@@ -377,11 +376,6 @@
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "\n"
-#| "\n"
-#| "  // @source:\n"
-#| "\n"
 msgid ""
 "  // @source:\n"
 "\n"
@@ -408,15 +402,6 @@
 #.   elements have dir="ltr" explicitly set to cater for RTL languages.
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "\n"
-#| "\n"
-#| "  @licstart The following is the entire license notice for the \n"
-#| "  JavaScript code in this page.\n"
-#| "  ...\n"
-#| "  @licend The above is the entire license notice\n"
-#| "  for the JavaScript code in this page.\n"
-#| "\n"
 msgid ""
 "\n"
 "  @licstart The following is the entire license notice for the \n"
@@ -461,25 +446,6 @@
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "\n"
-#| "\n"
-#| "  Copyright (C) YYYY Developer\n"
-#| "\n"
-#| "  The JavaScript code in this page is free software: you can\n"
-#| "  redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU\n"
-#| "  General Public License (GNU GPL) as published by the Free Software\n"
-#| "  Foundation, either version 3 of the License, or (at your option)\n"
-#| "  any later version. The code is distributed WITHOUT ANY WARRANTY;\n"
-#| "  without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS\n"
-#| "  FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU GPL for more details.\n"
-#| "\n"
-#| "  As additional permission under GNU GPL version 3 section 7, you\n"
-#| "  may distribute non-source (e.g., minimized or compacted) forms of\n"
-#| "  that code without the copy of the GNU GPL normally required by\n"
-#| "  section 4, provided you include this license notice and a URL\n"
-#| "  through which recipients can access the Corresponding Source.\n"
-#| "\n"
 msgid ""
 "  Copyright (C) YYYY Developer\n"
 "\n"
@@ -529,12 +495,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -546,12 +506,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po  6 Sep 2011 16:16:57 -0000    
1.3
+++ philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po  6 Sep 2011 16:25:48 -0000    
1.4
@@ -303,12 +303,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -320,12 +314,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."

Index: philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po    6 Sep 2011 16:01:32 
-0000    1.5
+++ philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po    6 Sep 2011 16:25:48 
-0000    1.6
@@ -18,7 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -317,12 +316,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -334,12 +327,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."

Index: server/outdated.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/outdated.es.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/outdated.es.html   3 Sep 2011 08:35:35 -0000    1.1
+++ server/outdated.es.html   6 Sep 2011 16:25:54 -0000    1.2
@@ -1,9 +1,10 @@
 <div id="outdated">
 <p>
-This translation hasn't been updated in some time and may be out of date;
-GNU translators need your help. Please contact <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to
-find out how you can help. The latest translation source can be found at:
+Esta traducción no se ha revisado desde hace tiempo y puede que no esté
+actualizada. Los traductores de GNU necesitan su ayuda. Por favor escriba a
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+para averiguar cómo puede ayudar. La última versión del código fuente de la
+traducción puede encontrarlo en: 
 </p>
 
 <p><!--#echo encoding="none" var="PO_FILE" -->reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]