www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ca.html gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.ca.html gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/...
Date: Sat, 03 Sep 2011 16:26:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/03 16:26:14

Modified files:
    .       : home.ca.html 
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 
             initial-announcement.ca.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca.po gnu.ca.po 
             initial-announcement.ca.po thegnuproject.ca.po 
    help      : help.ca.html 
    help/po    : help.ca.po 
    philosophy   : fire.ca.html gif.ca.html 
    philosophy/po : fire.ca.po gif.ca.po philosophy.ca.po 
    po       : home.ca.po 
    server     : outdated.pl.html outdated.ru.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/initial-announcement.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/initial-announcement.ca.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.ca.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help.ca.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.ca.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fire.ca.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gif.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fire.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ca.po?cvsroot=www&r1=1.160&r2=1.161
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/outdated.pl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/outdated.ru.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: home.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- home.ca.html    30 Aug 2011 00:35:44 -0000   1.28
+++ home.ca.html    3 Sep 2011 16:25:27 -0000    1.29
@@ -21,8 +21,9 @@
 
 <div id="takeactionhomepage">
 <ul>
-<li><strong><a href="http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";>Sign 
our
-petition to ask This American Life to support free formats!</a></strong></li>
+<li><strong><a href="http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";>Signeu
+la nostra petició per demanar a This American Life que doni suport als
+formats lliures!</a></strong></li>
 <li><a href="http://www.fsf.org/tasks/noscript";>Podeu ajudar-nos a modificar
 NoScript de manera que pugui detectar i bloquejar codis JavaScript no
 lliures i gens trivials?</a></li> 
@@ -199,16 +200,16 @@
 
 <div class="yui-g highlight-para">
 
-<p><strong>Can you contribute to any of these <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High Priority
-Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU
-Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic
-transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for
-Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms.</p>
-
-<p id="unmaint"><strong>Can you help take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p><strong>Podeu contribuir a algun d'aquests <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>Projectes
+prioritaris</a>?</strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, distribucions lliures de
+GNU/Linux, GNU Octave, controladors per a routers, depuració reversible a
+GDB, transcripció automàtica, controladors PowerVR, a més de substituts
+lliures per Skype, biblioteques d'OpenDWG i Oracle Forms.</p>
+
+<p id="unmaint"><strong>Podeu encarregar-vos del <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">manteniment d'un paquet
+GNU</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>, <a
@@ -222,10 +223,10 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/sxml/">sxml</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a> are all <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for maintainers</a>. We also
-need <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for
-Python packages</a>.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a> estan <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">buscant coordinadors</a>. També
+necessitem <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure
+per paquets basats en Python</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -269,7 +270,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/08/30 00:35:44 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/gnu-linux-faq.ca.html  3 Sep 2011 09:16:29 -0000    1.14
+++ gnu/gnu-linux-faq.ca.html  3 Sep 2011 16:25:32 -0000    1.15
@@ -101,7 +101,7 @@
 
 <li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Moltes empreses han
 contribuït al desenvolupament del sistema tal i com el coneixem; no
-significa això que deuríem anomenar-lo GNU/Redhat/Novell/Linux?</a></li>
+significa això que deuríem anomenar-lo GNU/Red Hat/Novell/Linux?</a></li>
 
 <li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Per què escriviu “GNU/Linux” en 
lloc de
 “GNU Linux”?</a></li>
@@ -149,8 +149,11 @@
 <li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Si instal·lo ferramentes del GNU en 
el
 Windows, significa això que estic executant un sistema GNU/Windows?</a></li>
 
-<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">No seria possible tenir sistemes
-Linux sense el GNU?</a></li>
+<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Linux no pot utilitzar-se sense
+GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Hi ha sistemes
+Linux complets sense GNU?</a></li>
 
 <li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Per què no anomenar als sistemes
 “Linux” de totes maneres i així reforcen el paper de Linus Torvalds com a
@@ -218,7 +221,8 @@
 
 <dl>
 
-<dt id="why">Per què l'anomeneu GNU/Linux i no Linux?</dt>
+<dt id="why">Per què l'anomeneu GNU/Linux i no Linux? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#why">#why</a>)</span></dt>
 
 <dd>La majoria de les distribucions basades en Linux com a nucli són bà
sicament
 versions modificades del sistema operatiu GNU. Començàrem a desenvolupar el
@@ -237,7 +241,8 @@
 href="/gnu/thegnuproject.ca.html">El Projecte GNU</a> per conèixer la
 història.</p> </dd>
 
-<dt id="whycare">Per què és important el nom?</dt>
+<dt id="whycare">Per què és important el nom? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#whycare">#whycare</a>)</span></dt>
 
 <dd>Malgrat que els desenvolupadors de Linux, el nucli, estan contribuint a la
 comunitat del programari lliure, molts d'ells no mostren preocupació per la
@@ -252,7 +257,9 @@
 importància pràctica d'aquests ideals</a>.</p>
 </dd>
 
-<dt id="howerror">Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni 
“Linux” al sistema?</dt>
+<dt id="howerror">Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni 
“Linux” al
+sistema?<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#howerror">#howerror</a>)</span></dt>
 
 <dd>L'anomenar “Linux” al sistema és una confusió que s'ha difós més 
ràpid que
 la informació correcta.
@@ -276,7 +283,8 @@
 justificar el nom que estan acostumats a utilitzar.</p>
 </dd>
 
-<dt id="always">Deuríem dir sempre “GNU/Linux” en lloc de 
“Linux”?</dt>
+<dt id="always">Hauríem de dir sempre “GNU/Linux” en lloc de 
“Linux”?<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#always">#always</a>)</span></dt>
 <dd>
 No sempre—sols quan estigueu parlant sobre el sistema en conjunt. Quan us
 estigueu referint al nucli en especial, deuríeu d'anomenar-lo “Linux”, el
@@ -289,7 +297,8 @@
 “Linux” al nucli, evitareu aquesta ambigüitat.</p>
 </dd>
 
-<dt id="linuxalone">Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU?</dt>
+<dt id="linuxalone">Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#linuxalone">#linuxalone</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 En aquest món alternatiu, no hi tindríem res paregut als sistemes GNU/Linux,
@@ -311,7 +320,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="divide">No seria millor per a la comunitat si no dividireu la gent amb 
aquesta
-petició?</dt>
+petició? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#divide">#divide</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Quan demanem a la gent que digui “GNU/Linux”, no estem dividint-la. Estem
@@ -353,7 +363,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="freespeech">No dóna suport el Projecte GNU a la llibertat 
d'expressió individual per
-anomenar al sistema com cadascú trii?</dt>
+anomenar al sistema com cadascú trii? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#freespeech">#freespeech</a>)</span></dt>
 <dd>
 Sí, per descomptat. Creiem que vostè té la llibertat d'anomenar al sistema
 operatiu amb el nom que desitgi. Nosaltres demanem a la gent que l'anomeni
@@ -363,7 +374,7 @@
 </dd>
 
 <dt id="everyoneknows">Atès que tothom sap el paper del GNU en el 
desenvolupament del sistema, no
-es sobreentén el mot “GNU/Linux” complet?</dt>
+se sobreentén “GNU/" sense dir-ho?</dt>
 
 <dd>L'experiència ens mostra que els usuaris del sistema, i que els públic 
que
 usa ordinadors en general, no saben res encara sobre el sistema GNU. La
@@ -386,7 +397,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="everyoneknows2">Atès que conec el paper del sistema GNU, quina 
importància té el nom que
-utilitzi?</dt>
+utilitzi? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#everyoneknows2">#everyoneknows2</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Si les vostres paraules no reflecteixen el vostre coneixement, no podrà
@@ -396,8 +408,9 @@
 ho farà?
 </dd>
 
-<dt id="windows">No és més curt anomenar “Linux” al “GNU/Linux” 
igual que acurtem “Windows”
-per referir-nos al “Microsoft Windows”?</dt>
+<dt id="windows">No és més curt anomenar “Linux” al “GNU/Linux”, 
igual que escurcem “Windows”
+per referir-nos al “Microsoft Windows”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#windows">#windows</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 És útil escurçar un nom que s'utilitza molt, però no si l'abreviatura és
@@ -414,7 +427,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="tools">No és el GNU una col·lecció de ferramentes de programació 
que fou inclosa en
-el Linux?</dt>
+el Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#tools">#tools</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 La gent que pensa que Linux és un sistema operatiu complet, si escolten
@@ -437,7 +451,8 @@
 el GNOME per al sistema GNU també.</p>
 </dd>
 
-<dt id="osvskernel">Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un 
nucli?</dt>
+<dt id="osvskernel">Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un 
nucli? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#osvskernel">#osvskernel</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Un sistema operatiu, de la forma en que emprem el terme, significa una
@@ -474,7 +489,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="house">El nucli d'un sistema és com els fonaments d'una casa. Com es 
pot considerar
-gairebé enllestida una casa si no té fonaments?</dt>
+gairebé enllestida una casa si no té fonaments? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#house">#house</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Un nucli no és como els fonaments d'una casa, perquè construir un sistema
@@ -496,7 +512,8 @@
 </p>
 </dd>
 
-<dt id="brain">No és el nucli el cervell del sistema?</dt>
+<dt id="brain">No és el nucli el cervell del sistema? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#brain">#brain</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Un ordinador no s'assembla massa al cos humà, i cap de les seves parts té un
@@ -504,14 +521,16 @@
 </dd>
 
 <dt id="kernelmost">Escriure el nucli no és la major part de la feina al fer 
un sistema
-operatiu?</dt>
+operatiu? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#kernelmost">#kernelmost</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No, molts components donen un munt de feina.
 </dd>
 
 <dt id="afterkernel">Estem anomenant al sistema operatiu en conjunt com al 
nucli, Linux. No és
-normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli?</dt>
+normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? <span
+class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Aquesta pràctica sembla ser molt estranya—no trobem altres exemples d'errors
@@ -528,7 +547,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="long">El problema de “GNU/Linux” és que és massa llarg. Quin nom 
més curt
-recomaneu?</dt>
+recomaneu? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#long">#long</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Durant un temps provàrem amb el nom “LiGNUx”, que combina les paraules 
“GNU”
@@ -540,7 +560,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="justgnu">Atès que Linux és una contribució secundària, seria 
faltar a la veritat
-anomenar al sistema simplement “GNU”?</dt>
+anomenar al sistema simplement “GNU”? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#justgnu">#justgnu</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No seria faltar als fets, però no és la millor opció. Ací estan les raons
@@ -569,7 +590,9 @@
 
 <dt id="trademarkfee">Hauria que pagar un canon si utilitze “Linux” en el 
nom d'un producte i
 hauria també de pagar-lo si utilitze el nom “GNU/Linux”. És dolent 
utilitzar
-“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon?</dt>
+“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
 <dd>
 No hi ha res de dolent en anomenar al sistema “GNU”; bàsicament, això 
és el
 que és. És bo donar-li a Linus Torvalds el reconeixement que es mereix, però
@@ -582,7 +605,8 @@
 <dt id="many">Molts altres projectes han contribuït al sistema per fer-lo com 
és avui en
 dia; per exemple el TeX, l'X11, l'Apache, el Perl, i molts altres
 programes. Els vostres arguments no impliquen que deuríem reconèixer-los
-aquests també? (Però això significaria un nom tant llarg que seria 
absurd.)</dt>
+aquests també? (Però això significaria un nom tant llarg que seria absurd.)
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#many">#many</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 El que diem és que deus donar al desenvolupador principal del projecte la
@@ -611,7 +635,8 @@
 
 <dt id="others">Molts altres projectes han contribuït al sistema com és 
avui, però no
 insisteixen en anomenar-lo XYZ/Linux. Per què deuríem fer cas a GNU en
-especial?</dt>
+especial? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#others">#others</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Milers de projectes han desenvolupat programes inclosos normalment en els
@@ -624,7 +649,8 @@
 on s'ha construït el sistema.</p>
 </dd>
 
-<dt id="allsmall">Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem 
de mencionar-la?</dt>
+<dt id="allsmall">Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem 
de mencionar-la?
+<span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
 <dd>
 Al 2008 vam trobar que el 15% del repositori de la distribuició gNewSense
 GNU/Linux eren paquets GNU. Linux representava l'1,5%. De manera que el
@@ -638,7 +664,9 @@
 </dd>
 
 <dt id="manycompanies">Moltes empreses han contribuït al desenvolupament del 
sistema tal i com el
-coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo 
GNU/Redhat/Novell/Linux?</dt>
+coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo GNU/Redhat/Novell/Linux?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 <p>
@@ -656,7 +684,8 @@
 </p>
 </dd>
 
-<dt id="whyslash">Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU 
Linux”?</dt>
+<dt id="whyslash">Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU 
Linux”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#whyslash">#whyslash</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Seguint les regles de l'anglès, en al construcció “GNU Linux” la paraula
@@ -687,7 +716,8 @@
 clarificador: “GNU-Linux”. En castellà, de vegades diem “GNU con 
Linux”.</p>
 </dd>
 
-<dt id="whyorder">Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”?</dt>
+<dt id="whyorder">Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 És més apropiat mencionar la contribució principal primer. La contribució
@@ -700,15 +730,21 @@
 </dd>
 
 <dt id="distronames">La meva distribució es diu “Foobar Linux”; no 
demostra això que és realment
-Linux?</dt>
+Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#distronames">#distronames</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>Això significa que la gent que ha fet la distribució “Foobar Linux” 
estan
-repetint l'error comú.</p>
+<p>Això significa que la gent que fa la distribució "Foobar Linu" està 
repetint
+l'error habitual. Ens complau que distribucions com Debian, Dragora, Musix,
+Trisquel i Venenux hagin adoptat GNU/Linux com a part del seu nom oficial, i
+esperem que si esteu participant en alguna distribució, els animeu a fer el
+mateix.</p>
 </dd>
 
 <dt id="distronames1">El nom oficial de la meva distribució és “Foobar 
Linux”; No existeix cap
-problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”?</dt>
+problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
 
 <dd><p>Si ells poden canviar “GNU” per “Foobar Linux”, vosaltres podeu 
canviar-li
 el nom altra vegada i anomenar-la “Foobar GNU/Linux”. No pot ser més
@@ -716,7 +752,8 @@
 
 <dt id="companies">No seria més efectiu demanar a les companyies com 
Mandrake, Red Hat i IBM
 anomenar “GNU/Linux” a les seves distribucions en lloc de demanar-ho als
-particulars?</dt>
+particulars? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#companies">#companies</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No és una elecció d'un o d'un altre—nosaltres demanem a les companyies, a
@@ -736,7 +773,8 @@
 
 <dt id="reserve">No seria millor reservar el nom “GNU/Linux” per a les 
distribucions que
 disposen de programari lliure únicament? Al cap i a la fi, aquest és l'ideal
-del GNU.</dt>
+del GNU. <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#reserve">#reserve</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 La pràctica àmpliament estesa d'afegir programari no lliure als sistemes
@@ -775,7 +813,8 @@
 t'arrosseguin amb ells!</p>
 </dd>
 
-<dt id="gnudist">Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i 
anomenar-la GNU/Linux?</dt>
+<dt id="gnudist">Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i 
anomenar-la GNU/Linux?
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#gnudist">#gnudist</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Totes les distribucions del “Linux” són de fet versions del sistema GNU 
amb
@@ -794,7 +833,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="linuxgnu">Per què no dir simplement que “Linux és el nucli del 
GNU” i publicar alguna
-versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”?</dt>
+versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#linuxgnu">#linuxgnu</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Podria haver estat una bona idea adoptar el Linux com el nucli del GNU allà
@@ -807,7 +847,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="condemn">Va condemnar el Projecte GNU i es va oposar a utilitzar el 
Linux en els
-primers dies?</dt>
+primers dies? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#condemn">#condemn</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No adoptàrem el Linux com el nostre nucli, però ni el condemnàrem ni ens
@@ -835,7 +876,8 @@
 sistema.</p>
 </dd>
 
-<dt id="wait">Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom 
GNU/Linux?</dt>
+<dt id="wait">Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom 
GNU/Linux?
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#wait">#wait</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 <p>De fet no ho férem. Començàrem parlant en privat amb els desenvolupadors 
i
@@ -844,7 +886,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="allgpled">Deuria aplicar-se la convenció GNU/[nom] a tots els 
programes que estan
-llicenciats amb la GPL?</dt>
+llicenciats amb la GPL? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#allgpled">#allgpled</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Mai ens referim a un programa individual com “GNU/[nom]”. Quan un programa
@@ -887,7 +930,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="unix">Atès que molt del GNU prové de l'Unix, no deuria el GNU 
donar-li
-reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom?</dt>
+reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#unix">#unix</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Realment, res del GNU prové de l'Unix. L'Unix era programari propietari (i
@@ -928,7 +972,8 @@
 inclouen el mot “Unix”.</p>
 </dd>
 
-<dt id="bsd">Deuríem dir “GNU/BSD” també?</dt>
+<dt id="bsd">Hauríem de dir també &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#bsd">#bsd</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No deuríem anomenar als sistemes BSD (FreeBSD, etc.) com sistemes 
“GNU/BSD”,
@@ -962,7 +1007,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="othersys">Si instal·lo ferramentes del GNU en el Windows, significa 
això que estic
-executant un sistema GNU/Windows?</dt>
+executant un sistema GNU/Windows? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#othersys">#othersys</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No de la mateixa forma que el que significa “GNU/Linux”. Les ferramentes 
del
@@ -972,21 +1018,39 @@
 del GNU/Linux.
 </dd>
 
-<dt id="justlinux">No seria possible tenir sistemes Linux sense el GNU?</dt>
+<dt id="justlinux">Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linux s'utilitza sol o amb altres petits programes en algunes
+aplicacions. Aquests petits sistemes estan molt lluny del sistema
+GNU/Linux. Els usuaris, per exemple, no els instal·len als seus ordinadors,
+i els trobarien bastant decebedors. Està bé dir que aquestes aplicacions
+corren només sobre Linux, per mostrar fins a quin punt aquestes petites
+plataformes són diferents de GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">Hi ha sistemes Linux complets sense GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Hi ha sistemes que contenen Linux i no GNU; un exemple és Android.
+Hi ha sistemes complets que contenen Linux i no GNU; un exemple és
+Android. Però es un error anomenar-los sistemes "Linux".
 <p>
-Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè no conte GNU, només
-Linux. És, efectivament, un sistema completament diferent. Si penseu en
-"Linux" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com
-"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no te les habituals
+Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del
+sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu
+en "Linux" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com
+"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals
 llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic]."
-Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és GNU.</p>
+Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el
+sistema GNU. Al seu lloc, hi ha un munt de programari de Google.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Per què no anomenar als sistemes “Linux” de totes 
maneres i així reforcen el
-paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra 
comunitat?</dt>
+paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra comunitat?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#helplinus">#helplinus</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Linus Torvalds és el “posterboy” (és altra gent la que ha elegit la 
paraula,
@@ -1018,7 +1082,9 @@
 idees de Linus.</p>
 </dd>
 
-<dt id="claimlinux">No és erroni etiquetar l'obra de Linus Torvalds com a 
GNU?</dt>
+<dt id="claimlinux">No és un error per la nostra part etiquetar l'obra de 
Linus Torvalds com a
+GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#claimlinux">#claimlinux</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Seria erroni, i per això no ho fem. L'obra de Torvalds és Linux, el nucli;
@@ -1028,7 +1094,8 @@
 </dd>
 
 
-<dt id="linusagreed">Està Linus Torvalds d'acord amb que el Linux és sols el 
nucli?</dt>
+<dt id="linusagreed">Linus Torvalds està d'acord en el fet que Linux només 
és el nucli? <span
+class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 <p>Ho reconegué al començament. En les notes de les primeres publicacions del
@@ -1040,7 +1107,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="lost">La batalla ja està perduda—la societat ha pres la seva 
decisió i no podem
-canviar-la, així que per què seguir pensant amb això?</dt>
+canviar-la, així que per què seguir pensant amb això? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No ens trobem en una batalla, és un campanya d'educació. Com anomenar al
@@ -1052,7 +1120,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="whatgood">La societat ha pres la seva decisió i no podem canviar-la, 
per tant què té
-de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”?</dt>
+de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#whatgood">#whatgood</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No ens trobem en una situació de tot o res: Les imatges de correcte i
@@ -1067,7 +1136,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="explain">No seria millor anomenar al sistema “Linux” i ensenyar a 
la gent el seu
-vertader origen amb una explicació de deu minuts?</dt>
+vertader origen amb una explicació de deu minuts? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#explain">#explain</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Si voleu ajudar-nos explicant a altres d'aquesta forma, apreciem el vostre
@@ -1089,7 +1159,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="treatment">Molta gent es riu de vostès quan els demaneu que anomenen 
al sistema
-GNU/Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte?</dt>
+GNU/Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#treatment">#treatment</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Anomenar “Linux” al sistema indueix a la gent a idees equivocades sobre la
@@ -1111,7 +1182,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="alienate">Alguna gent s'enfada amb vosaltres quan els demaneu que 
anomenen GNU/Linux
-al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin?</dt>
+al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#alienate">#alienate</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No massa. La gent que no aprecia el nostre paper en el desenvolupament del
@@ -1129,21 +1201,24 @@
 </dd>
 
 <dt id="rename">Encara que heu contribuït, això us legitima per canviar el 
nom del sistema
-operatiu?</dt>
+operatiu? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#rename">#rename</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No estem canviant el nom a res; hem estat anomenant “GNU” al sistema des de
 que l'anunciàrem el 1983. Qui intentà canviar-li el nom a “Linux” no 
devia
 haver-ho fet.</dd>
 
-<dt id="force">No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema 
“GNU/Linux”?</dt>
+<dt id="force">No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema 
“GNU/Linux”? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#force">#force</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Seria equivocat forçar-la i no ho intentem. Nosaltres anomenem “GNU/Linux”
 al sistema i us demanem que també ho feu vosaltres.
 </dd>
 
-<dt id="whynotsue"> Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al 
sistema sencer?</dt>
+<dt id="whynotsue"> Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al 
sistema sencer? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#whynotsue">#whynotsue</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No hi ha motius legals per demandar-los, però com que creiem en la llibertat
@@ -1152,7 +1227,8 @@
 </dd>
 
 <dt id="require">No deuríeu posar alguna clàusula a la GNU GPL per requerir 
a la gent a
-anomenar al sistema “GNU”?</dt>
+anomenar al sistema “GNU”? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#require">#require</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 El propòsit de la GNU GPL és protegir la llibertat dels usuaris de tot
@@ -1167,7 +1243,8 @@
 
 <dt id="BSDlicense">Atès us oposeu a la clàusula de la llicència BSD 
original que exigeix que es
 reconega a la Universitat de Califòrnia la seva tasca, no resulta hipòcrita
-que demaneu reconeixement per al Projecte GNU?</dt>
+que demaneu reconeixement per al Projecte GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#BSDlicense">#BSDlicense</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Seria hipòcrita exigir usar el nom GNU/Linux en una clàusula de la
@@ -1177,7 +1254,8 @@
 
 <dt id="deserve">Ja que no vau afegir cap clàusula a la GNU GPL per exigir a 
la gent que
 anomenés “GNU” al sistema, us mereixeu el que ha passat; perquè us 
queixeu
-ara?</dt>
+ara? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 La pregunta pressuposa una premissa ètica (més bé controvertida): si la gent
@@ -1188,7 +1266,8 @@
 estem.</p>
 </dd>
 
-<dt id="contradict">No seria millor no contradir el que molta gent creu?</dt>
+<dt id="contradict">No seria millor no contradir el que molta gent creu? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#contradict">#contradict</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No creiem que hem de seguir un gran nombre de persones perquè han segut
@@ -1199,7 +1278,9 @@
 privatiu era legítim i acceptable.</p>
 </dd>
 
-<dt id="somanyright">Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el 
converteix en el nom correcte?</dt>
+<dt id="somanyright">Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el 
converteix en el nom correcte?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 No creiem que un error acceptat per la majoria el faça cert.
@@ -1207,7 +1288,8 @@
 
 <dt id="winning">Molta gent es preocupa de què és més beneficiós o de qui 
surt guanyant i no
 es fixa en els arguments sobre el que està bé i el que està mal. No creieu
-que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí?</dt>
+que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#winning">#winning</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Preocupar-se sols d'allò que és més beneficiós o de qui surt guanyant és 
una
@@ -1252,9 +1334,9 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -1266,9 +1348,12 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
 </p>
 
-<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -1277,11 +1362,11 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Traducció: <a href="mailto:address@hidden";>puigcerver</a>, 2 d'abril
 de 2008.<br />Darrera actualització: <a
-href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 18 d'agost de 2010.</div>
+href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de setembre de 2011.</div>
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:29 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -1325,6 +1410,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: gnu/initial-announcement.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/initial-announcement.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/initial-announcement.ca.html  3 Sep 2011 09:16:30 -0000    1.14
+++ gnu/initial-announcement.ca.html  3 Sep 2011 16:25:33 -0000    1.15
@@ -98,12 +98,17 @@
 
 <p>Per a més informació, contacteu amb mi.</p>
 
-<p>Arpanet mail:<br /> address@hidden</p>
+<p>Arpanet mail:<br />
+ address@hidden</p>
 
-<p>Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden</p>
-
-<p>US Snail:<br /> Richard Stallman<br /> 166 Prospect St<br /> Cambridge, MA
-02139</p>
+<p>Usenet:<br />
+ address@hidden<br />
+ address@hidden</p>
+
+<p>US Snail:<br />
+ Richard Stallman<br />
+ 166 Prospect St<br />
+ Cambridge, MA 02139</p>
 
 
 <h4 id="f1">La desafortunada elecció de la paraula "free"</h4>
@@ -237,9 +242,9 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -254,8 +259,10 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1983, 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -268,7 +275,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:30 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 3 Sep 2011 11:06:22 -0000    1.19
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 3 Sep 2011 16:25:38 -0000    1.20
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -271,10 +271,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
-#| "contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to "
-#| "call it GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
 "contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
@@ -419,25 +415,21 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
-#| "without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Linux no pot utilitzar-se sense 
GNU?</a>"
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Linux no pot utilitzar-se sense "
+"GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
-#| "without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
 "complete Linux systems without GNU?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Hi ha sistemes 
Linux complets sense GNU?</a>"
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Hi ha sistemes "
+"Linux complets sense GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -618,8 +610,8 @@
 "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Per què l'anomeneu GNU/Linux i no Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+"Per què l'anomeneu GNU/Linux i no Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -698,15 +690,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni “Linux” al 
sistema?<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"Com s'ha arribat a què la majoria de la gent anomeni “Linux” al sistema?"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
 "span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
@@ -766,13 +756,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr "Hauríem de dir sempre “GNU/Linux” en lloc de “Linux”?<span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Hauríem de dir sempre “GNU/Linux” en lloc de “Linux”?<span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -803,14 +792,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
 "span>"
-msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense GNU? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
-"span>"
+msgstr ""
+"Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense GNU? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -857,17 +845,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
-#| "this request?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
 "this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
 "\">#divide</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No seria millor per a la comunitat si no dividireu la gent amb aquesta "
-"petició? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
-"\">#divide</a>)</span>"
+"petició? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide\">#divide</"
+"a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -958,17 +943,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
-#| "call the system by any name that individual chooses?"
 msgid ""
 "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
 "the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No dóna suport el Projecte GNU a la llibertat d'expressió individual per "
-"anomenar al sistema com cadascú trii? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+"anomenar al sistema com cadascú trii? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -987,9 +969,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
 msgid ""
 "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
 "GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
@@ -1045,9 +1024,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
-#| "I use?"
 msgid ""
 "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
 "use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
@@ -1073,17 +1049,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
-#| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
 "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No és més curt anomenar “Linux” al “GNU/Linux”, igual que escurcem 
“Windows” "
-"per referir-nos al “Microsoft Windows”? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+"per referir-nos al “Microsoft Windows”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1120,14 +1093,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
 msgid ""
 "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 msgstr ""
 "No és el GNU una col·lecció de ferramentes de programació que fou inclosa 
en "
-"el Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+"el Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)"
+"</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1177,11 +1149,11 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
 msgid ""
 "What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr "Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un nucli? <span 
class="
+msgstr ""
+"Quina és la diferència entre un sistema operatiu i un nucli? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
@@ -1263,9 +1235,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
-#| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
 msgid ""
 "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
 "be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
@@ -1321,8 +1290,8 @@
 "Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 msgstr ""
-"No és el nucli el cervell del sistema? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+"No és el nucli el cervell del sistema? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1335,15 +1304,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
 msgid ""
 "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Escriure el nucli no és la major part de la feina al fer un sistema 
operatiu? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
-"span>"
+"Escriure el nucli no és la major part de la feina al fer un sistema "
+"operatiu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
+"\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1352,16 +1320,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
-#| "to name an operating system after a kernel?"
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
 "name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Estem anomenant al sistema operatiu en conjunt com al nucli, Linux. No és "
-"normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1396,17 +1362,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
-#| "about recommending a shorter name?"
 msgid ""
 "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
 "recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#long\">#long</a>)</span>"
 msgstr ""
 "El problema de “GNU/Linux” és que és massa llarg. Quin nom més curt "
-"recomaneu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#long\">#long</a>)</span>"
+"recomaneu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)"
+"</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1430,17 +1393,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
-#| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
 "call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que Linux és una contribució secundària, seria faltar a la veritat "
-"anomenar al sistema simplement “GNU”? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+"anomenar al sistema simplement “GNU”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1497,11 +1457,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
-#| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
-#| "it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save "
-#| "the fee?"
 msgid ""
 "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
@@ -1511,7 +1466,8 @@
 msgstr ""
 "Hauria que pagar un canon si utilitze “Linux” en el nom d'un producte i "
 "hauria també de pagar-lo si utilitze el nom “GNU/Linux”. És dolent 
utilitzar "
-"“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+"“GNU” sense “Linux”, per estalviar el canon? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1535,11 +1491,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
-#| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
-#| "imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so "
-#| "long it is absurd.)"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
@@ -1550,7 +1501,8 @@
 "Molts altres projectes han contribuït al sistema per fer-lo com és avui en "
 "dia; per exemple el TeX, l'X11, l'Apache, el Perl, i molts altres programes. "
 "Els vostres arguments no impliquen que deuríem reconèixer-los aquests 
també? "
-"(Però això significaria un nom tant llarg que seria absurd.) <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+"(Però això significaria un nom tant llarg que seria absurd.) <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1612,9 +1564,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
-#| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
 "insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
@@ -1622,7 +1571,8 @@
 msgstr ""
 "Molts altres projectes han contribuït al sistema com és avui, però no "
 "insisteixen en anomenar-lo XYZ/Linux. Per què deuríem fer cas a GNU en "
-"especial? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+"especial? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</"
+"a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1650,15 +1600,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
-#| "it?"
 msgid ""
 "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem de mencionar-la? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+"Avui dia GNU és una petita part del sistema; per què hem de mencionar-la? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1685,16 +1634,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
-#| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
 msgid ""
 "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
 "we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Moltes empreses han contribuït al desenvolupament del sistema tal i com el "
-"coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo 
GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+"coneixem; no significa això que deuríem anomenar-lo 
GNU/Redhat/Novell/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
+"\">#manycompanies</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1726,14 +1674,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
 "span>"
-msgstr "Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU Linux”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Per què escriviu “GNU/Linux” en lloc de “GNU Linux”? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1806,12 +1753,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr "Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Per què “GNU/Linux” en lloc de “Linux/GNU”? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -1837,9 +1784,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-#| "really Linux?"
 msgid ""
 "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
 "really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
@@ -1856,20 +1800,24 @@
 "Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
 "their official name, and we hope that if you are involved with a different "
 "distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr "Això significa que la gent que fa la distribució \"Foobar Linu\" 
està repetint l'error habitual. Ens complau que distribucions com Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel i Venenux hagin adoptat GNU/Linux com a part del seu 
nom oficial, i esperem que si esteu participant en alguna distribució, els 
animeu a fer el mateix."
+msgstr ""
+"Això significa que la gent que fa la distribució \"Foobar Linu\" està "
+"repetint l'error habitual. Ens complau que distribucions com Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel i Venenux hagin adoptat GNU/Linux com a part del "
+"seu nom oficial, i esperem que si esteu participant en alguna distribució, "
+"els animeu a fer el mateix."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
-#| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
 "call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "El nom oficial de la meva distribució és “Foobar Linux”; No existeix 
cap "
-"problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+"problema en anomenar-la d'una altra manera que no siga sols “Linux”? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1885,10 +1833,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
-#| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
-#| "asking individuals?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
 "IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
@@ -1936,10 +1880,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
-#| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
-#| "of GNU."
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
@@ -1948,8 +1888,8 @@
 msgstr ""
 "No seria millor reservar el nom “GNU/Linux” per a les distribucions que "
 "disposen de programari lliure únicament? Al cap i a la fi, aquest és 
l'ideal "
-"del GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
+"del GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
+"a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2035,14 +1975,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
 msgid ""
 "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
-"Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
+"Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux? 
"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2084,17 +2024,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-#| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
 "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Per què no dir simplement que “Linux és el nucli del GNU” i publicar 
alguna "
-"versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+"versió existent del GNU/Linux amb el nom de “GNU”? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2121,14 +2058,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
 msgid ""
 "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Va condemnar el Projecte GNU i es va oposar a utilitzar el Linux en els "
-"primers dies? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+"primers dies? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
+"\">#condemn</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2185,13 +2121,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
 msgid ""
 "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+"Per què esperàreu tant per demanar a la gent que usés el nom GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2206,17 +2141,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
-#| "GPL'ed?"
 msgid ""
 "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
 "GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
 "\">#allgpled</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Deuria aplicar-se la convenció GNU/[nom] a tots els programes que estan "
-"llicenciats amb la GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled"
-"\">#allgpled</a>)</span>"
+"llicenciats amb la GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2318,16 +2250,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-#| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
 "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Atès que molt del GNU prové de l'Unix, no deuria el GNU donar-li "
-"reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"reconeixement a l'Unix emprant “Unix” en el seu nom? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2420,8 +2350,8 @@
 "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Hauríem de dir també &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Hauríem de dir també &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2501,16 +2431,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
-#| "Windows system?"
 msgid ""
 "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
 "Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
 "\">#othersys</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Si instal·lo ferramentes del GNU en el Windows, significa això que estic "
-"executant un sistema GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+"executant un sistema GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2529,11 +2457,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr "Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Hauria aconseguit Linux el mateix èxit sense el GNU? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2542,37 +2471,34 @@
 "do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
 "disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
 "show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr "Linux s'utilitza sol o amb altres petits programes en algunes 
aplicacions. Aquests petits sistemes estan molt lluny del sistema GNU/Linux. 
Els usuaris, per exemple, no els instal·len als seus ordinadors, i els 
trobarien bastant decebedors. Està bé dir que aquestes aplicacions corren 
només sobre Linux, per mostrar fins a quin punt aquestes petites plataformes 
són diferents de GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Linux s'utilitza sol o amb altres petits programes en algunes aplicacions. "
+"Aquests petits sistemes estan molt lluny del sistema GNU/Linux. Els usuaris, "
+"per exemple, no els instal·len als seus ordinadors, i els trobarien bastant "
+"decebedors. Està bé dir que aquestes aplicacions corren només sobre Linux, 
"
+"per mostrar fins a quin punt aquestes petites plataformes són diferents de "
+"GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Hi ha sistemes Linux complets sense GNU? <span class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+"Hi ha sistemes Linux complets sense GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
 msgid ""
 "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
 "example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
-msgstr "Hi ha sistemes complets que contenen Linux i no GNU; un exemple és 
Android. Però es un error anomenar-los sistemes \"Linux\"."
+msgstr ""
+"Hi ha sistemes complets que contenen Linux i no GNU; un exemple és Android. "
+"Però es un error anomenar-los sistemes \"Linux\"."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#| msgid ""
-#| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
-#| "doesn't contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different "
-#| "system. If you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you "
-#| "find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but "
-#| "it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries "
-#| "and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as "
-#| "much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is GNU."
 msgid ""
 "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
@@ -2583,24 +2509,25 @@
 "of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. "
 "Instead it has a lot of Google software."
 msgstr ""
-"Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del 
sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu en 
"
-"\"Linux\" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com "
+"Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del "
+"sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu "
+"en \"Linux\" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com "
 "\"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals "
 "llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic].\" "
-"Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el 
sistema GNU. Al seu lloc, hi ha un munt de programari de Google."
+"Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el "
+"sistema GNU. Al seu lloc, hi ha un munt de programari de Google."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
-#| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
 msgid ""
 "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
 "Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Per què no anomenar als sistemes “Linux” de totes maneres i així 
reforcen el "
-"paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra 
comunitat? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+"paper de Linus Torvalds com a “posterboy” (imatge) de la nostra 
comunitat? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2671,7 +2598,9 @@
 "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"No és un error per la nostra part etiquetar l'obra de Linus Torvalds com a 
GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+"No és un error per la nostra part etiquetar l'obra de Linus Torvalds com a "
+"GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux"
+"\">#claimlinux</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2692,8 +2621,9 @@
 "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Linus Torvalds està d'acord en el fet que Linux només és el nucli? <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+"Linus Torvalds està d'acord en el fet que Linux només és el nucli? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2713,17 +2643,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
-#| "can't change it, so why even think about it?"
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
 "change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "La batalla ja està perduda—la societat ha pres la seva decisió i no podem 
"
-"canviar-la, així que per què seguir pensant amb això? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"canviar-la, així que per què seguir pensant amb això? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2743,17 +2670,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
-#| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
 "do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 msgstr ""
 "La societat ha pres la seva decisió i no podem canviar-la, per tant què té 
"
-"de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+"de bo anomenar al sistema “GNU/Linux”? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2779,9 +2703,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
-#| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
 "people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
@@ -2836,17 +2757,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-#| "Why do you subject yourself to this treatment?"
 msgid ""
 "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 "Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Molta gent es riu de vostès quan els demaneu que anomenen al sistema GNU/"
-"Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+"Linux. Per què us sotmeteu a aquest tracte? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2890,16 +2808,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-#| "Don't you lose by alienating them?"
 msgid ""
 "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 "Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Alguna gent s'enfada amb vosaltres quan els demaneu que anomenen GNU/Linux "
-"al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+"al sistema. No sortiu pendent quan feu que s'enfadin? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2933,14 +2849,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
 msgid ""
 "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Encara que heu contribuït, això us legitima per canviar el nom del sistema "
-"operatiu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+"operatiu? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</"
+"a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2955,12 +2870,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr "No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema 
“GNU/Linux”? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr ""
+"No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema “GNU/Linux”? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2973,11 +2888,11 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr " Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al sistema 
sencer? <span "
+msgstr ""
+" Per què no demandar a la gent que anomeni “Linux” al sistema sencer? 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
@@ -2993,9 +2908,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
-#| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
 "system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
@@ -3028,10 +2940,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
-#| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
-#| "demand credit for the GNU project?"
 msgid ""
 "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
 "give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
@@ -3040,7 +2948,8 @@
 msgstr ""
 "Atès us oposeu a la clàusula de la llicència BSD original que exigeix que 
es "
 "reconega a la Universitat de Califòrnia la seva tasca, no resulta hipòcrita 
"
-"que demaneu reconeixement per al Projecte GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+"que demaneu reconeixement per al Projecte GNU? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3054,10 +2963,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
-#| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-#| "complaining now?"
 msgid ""
 "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
 "the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
@@ -3066,8 +2971,8 @@
 msgstr ""
 "Ja que no vau afegir cap clàusula a la GNU GPL per exigir a la gent que "
 "anomenés “GNU” al sistema, us mereixeu el que ha passat; perquè us 
queixeu "
-"ara? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
-"\">#deserve</a>)</span>"
+"ara? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)"
+"</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3090,13 +2995,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
 "</span>"
-msgstr "No seria millor no contradir el que molta gent creu? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
+msgstr ""
+"No seria millor no contradir el que molta gent creu? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3120,14 +3025,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
 msgid ""
 "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
 "a>)</span>"
 msgstr ""
-"Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el converteix en el nom 
correcte? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
+"Atès que molta gent l'anomena “Linux”, no el converteix en el nom 
correcte? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3136,10 +3041,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
-#| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
-#| "different road?"
 msgid ""
 "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
 "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
@@ -3148,7 +3049,8 @@
 msgstr ""
 "Molta gent es preocupa de què és més beneficiós o de qui surt guanyant i 
no "
 "es fixa en els arguments sobre el que està bé i el que està mal. No creieu 
"
-"que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+"que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -3178,12 +3080,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -3195,19 +3091,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -3224,9 +3113,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
 "Foundation, Inc."
@@ -3239,7 +3125,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- gnu/po/gnu.ca.po  3 Sep 2011 09:59:30 -0000    1.19
+++ gnu/po/gnu.ca.po  3 Sep 2011 16:25:38 -0000    1.20
@@ -13,34 +13,29 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "About the GNU Operating System - GNU project - Free Software Foundation "
-#| "(FSF)"
 msgid "The GNU Operating System - GNU project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
 "El Sistema Operatiu GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "About the GNU Operating System"
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "El Sistema Operatiu GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">The GNU Manifesto</a>"
 msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">About the GNU Operating System</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">Sobre el Sistema Operatiu GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">An overview of GNU</a>"
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">A historical overview of GNU</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.ca.html\">Introducció a la història de 
GNU</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-history.ca.html\">Introducció a la història de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -115,11 +110,11 @@
 "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free "
 "Software</a> (1999)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 anys de programari 
lliure</a> (1999)"
+"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 anys de programari "
+"lliure</a> (1999)"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "<a name=\"gnulinux\"></a>GNU and Linux"
 msgid "<a id=\"gnulinux\"></a>GNU and Linux"
 msgstr "<a id=\"gnulinux\"></a>GNU i Linux"
 
@@ -159,7 +154,6 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "<a name=\"misc\"></a>Other GNU-related resources"
 msgid "<a id=\"misc\"></a>Other GNU-related resources"
 msgstr "<a id=\"misc\"></a>Altres recursos relacionats amb GNU"
 
@@ -180,12 +174,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -197,18 +185,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -225,7 +207,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
@@ -234,7 +215,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/initial-announcement.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/initial-announcement.ca.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- gnu/po/initial-announcement.ca.po  3 Sep 2011 09:59:30 -0000    1.16
+++ gnu/po/initial-announcement.ca.po  3 Sep 2011 16:25:38 -0000    1.17
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -236,7 +236,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "Arpanet mail:<br /> address@hidden"
 msgid "address@hidden"
 msgstr "address@hidden"
 
@@ -516,12 +515,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -533,19 +526,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -572,7 +558,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gnu/po/thegnuproject.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.ca.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/po/thegnuproject.ca.po 3 Sep 2011 15:45:10 -0000    1.11
+++ gnu/po/thegnuproject.ca.po 3 Sep 2011 16:25:38 -0000    1.12
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -42,7 +42,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "originally published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
 msgid ""
 "the original version was published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
 msgstr "la versió original es va publicar al llibre \"Open Sources\""
@@ -54,13 +53,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "When I started working at the <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
-#| "Technology\">MIT</abbr> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
-#| "part of a software-sharing community that had existed for many years. "
-#| "Sharing of software was not limited to our particular community; it is as "
-#| "old as computers, just as sharing of recipes is as old as cooking. But "
-#| "we did it more than most."
 msgid ""
 "When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute of "
 "Technology\">MIT</acronym> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
@@ -70,7 +62,8 @@
 "did it more than most."
 msgstr ""
 "Quan vaig començar a treballar al Laboratori d'Intel·ligència Artificial "
-"(LIA) del <acronym title=\"Massachusetts Institute of 
Technology\">MIT</acronym> l'any 1971 vaig entrar a formar part de la comunitat 
per a "
+"(LIA) del <acronym title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</"
+"acronym> l'any 1971 vaig entrar a formar part de la comunitat per a "
 "compartir programari que havia existit durant molts anys. L'ús compartit de "
 "programari no estava únicament limitat per la nostra comunitat particular: "
 "era tan antic com els ordinadors, de la mateixa manera que compartir "
@@ -79,14 +72,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="
-#| "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible "
-#| "Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and "
-#| "written in assembler language for the Digital <abbr title=\"Programmed "
-#| "Data Processor\">PDP</abbr>-10, one of the large computers of the era. "
-#| "As a member of this community, an AI lab staff system hacker, my job was "
-#| "to improve this system."
 msgid ""
 "The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym title="
 "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym> (the Incompatible "
@@ -99,9 +84,9 @@
 "El LIA utilitzava un sistema operatiu de compartiment de temps anomenat ITS "
 "(Incompatible Timesharing System) que els hackers (1) del laboratori havien "
 "dissenyat i escrit en assemblador per al Digital <acronym title=\"Programmed "
-"Data Processor\">PDP</acronym>-10, ún dels ordinadors "
-"més potents de l'època. Com a membre d'aquesta comunitat, un hacker del 
LIA, "
-"la meva feina era millorar el sistema."
+"Data Processor\">PDP</acronym>-10, ún dels ordinadors més potents de "
+"l'època. Com a membre d'aquesta comunitat, un hacker del LIA, la meva feina "
+"era millorar el sistema."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -122,12 +107,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security "
-#| "breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers "
-#| "refuse to recognize that meaning, and continue using the word to mean, "
-#| "&ldquo;Someone who loves to program and enjoys being clever about it."
-#| "&rdquo;"
 msgid ""
 "(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; "
 "is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to "
@@ -138,8 +117,10 @@
 msgstr ""
 "(1) L'ús de \"hacker\" com a \"aquell qui trenca barreres de seguretat\" és 
"
 "una confusió per part de la premsa i els medis de comunicació. Nosaltres 
els "
-"hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per 
designar aquell qui està enamorat de la programació, aquell que gaudeix d'un 
enginy juganer o una combinació de les dues coses. Vegeu el meu article <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-";
-"hacking.html\">Sobre el Hacking</a>."
+"hackers refusem aquesta accepció del terme, i continuem emprant el mot per "
+"designar aquell qui està enamorat de la programació, aquell que gaudeix 
d'un "
+"enginy juganer o una combinació de les dues coses. Vegeu el meu article <a "
+"href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>Sobre el Hacking</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -148,12 +129,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
-#| "discontinued the <abbr>PDP</abbr>-10 series. Its architecture, elegant "
-#| "and powerful in the 60s, could not extend naturally to the larger address "
-#| "spaces that were becoming feasible in the 80s. This meant that nearly "
-#| "all of the programs composing <abbr>ITS</abbr> were obsolete."
 msgid ""
 "The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
 "discontinued the PDP-10 series. Its architecture, elegant and powerful in "
@@ -169,15 +144,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The AI lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
-#| "1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
-#| "hackers from the AI lab, and the depopulated community was unable to "
-#| "maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these "
-#| "events, as well as giving a clear picture of this community in its "
-#| "prime.) When the AI lab bought a new <abbr>PDP</abbr>-10 in 1982, its "
-#| "administrators decided to use Digital's non-free timesharing system "
-#| "instead of <abbr>ITS</abbr>."
 msgid ""
 "The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
 "1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
@@ -223,16 +189,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The idea that the proprietary-software social system&mdash;the system "
-#| "that says you are not allowed to share or change software&mdash;is "
-#| "antisocial, that it is unethical, that it is simply wrong, may come as a "
-#| "surprise to some readers. But what else could we say about a system "
-#| "based on dividing the public and keeping users helpless? Readers who find "
-#| "the idea surprising may have taken proprietary-software social system as "
-#| "given, or judged it on the terms suggested by proprietary software "
-#| "businesses. Software publishers have worked long and hard to convince "
-#| "people that there is only one way to look at the issue."
 msgid ""
 "The idea that the proprietary software social system&mdash;the system that "
 "says you are not allowed to share or change software&mdash;is antisocial, "
@@ -256,13 +212,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
-#| "rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-#| "html#Piracy\">piracy</a>&rdquo;, what they actually <em>say</em> is "
-#| "secondary. The real message of these statements is in the unstated "
-#| "assumptions they take for granted; the public is supposed to accept them "
-#| "uncritically. So let's examine them."
 msgid ""
 "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
 "rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
@@ -271,9 +220,12 @@
 "assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
 "without examination. Let's therefore examine them."
 msgstr ""
-"Quan els productors de programari parlen de \"fer valdre\" els seus \"drets\" 
o \"aturar la <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy\">pirateria</a>\", el que 
volen realment dir és secundari. El missatge real d'aquestes afirmacions és 
en els supòsits que ells prenen com "
-"a donats i que el públic ha d'acceptar sense cap mena de discussió. Anem "
-"doncs a examinar-los."
+"Quan els productors de programari parlen de \"fer valdre\" els seus \"drets"
+"\" o \"aturar la <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy"
+"\">pirateria</a>\", el que volen realment dir és secundari. El missatge real 
"
+"d'aquestes afirmacions és en els supòsits que ells prenen com a donats i 
que "
+"el públic ha d'acceptar sense cap mena de discussió. Anem doncs a examinar-"
+"los."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -323,12 +275,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based "
-#| "on ordinary common-sense morality while placing the users first, we "
-#| "arrive at very different conclusions. Computer users should be free to "
-#| "modify programs to fit their needs, and free to share software, because "
-#| "helping other people is the basis of society."
 msgid ""
 "If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based on "
 "ordinary commonsense morality while placing the users first, we arrive at "
@@ -399,14 +345,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
-#| "agreement, when someone refused to give me and the <abbr>MIT</abbr> AI "
-#| "lab the source code for the control program for our printer. (The lack "
-#| "of certain features in this program made use of the printer extremely "
-#| "frustrating.) So I could not tell myself that nondisclosure agreements "
-#| "were innocent. I was very angry when he refused to share with us; I "
-#| "could not turn around and do the same thing to everyone else."
 msgid ""
 "I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
 "agreement, when someone refused to give me and the MIT AI Lab the source "
@@ -467,13 +405,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "As an operating system developer, I had the right skills for this job. "
-#| "So even though I could not take success for granted, I realized that I "
-#| "was elected to do the job. I chose to make the system compatible with "
-#| "Unix so that it would be portable, and so that Unix users could easily "
-#| "switch to it. The name GNU was chosen following a hacker tradition, as a "
-#| "recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo;"
 msgid ""
 "As an operating system developer, I had the right skills for this job. So "
 "even though I could not take success for granted, I realized that I was "
@@ -492,13 +423,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run "
-#| "other programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name "
-#| "included command processors, assemblers, compilers, interpreters, "
-#| "debuggers, text editors, mailers, and much more. <abbr>ITS</abbr> had "
-#| "them, Multics had them, VMS had them, and Unix had them. The GNU "
-#| "operating system would include them too."
 msgid ""
 "An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run other "
 "programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name included "
@@ -532,7 +456,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "The decision to start the GNU project was based on a similar spirit."
 msgid "The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit."
 msgstr ""
 "La decisió de començar el projecte GNU estava basada en un esperit similar."
@@ -553,11 +476,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it "
-#| "has nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is "
-#| "the definition of free software: a program is free software, for you, a "
-#| "particular user, if:"
 msgid ""
 "The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it has "
 "nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is the "
@@ -570,13 +488,14 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "A program is free software, for you, a particular user, if:"
-msgstr "Un programa és programari lliure per a vosaltres, ususaris 
particulars, si:"
+msgstr ""
+"Un programa és programari lliure per a vosaltres, ususaris particulars, si:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "You have the freedom to run the program, for any purpose."
 msgid "You have the freedom to run the program as you wish, for any purpose."
-msgstr "Teniu el dret a executar el programa com vulgueu, per qualsevol 
propòsit."
+msgstr ""
+"Teniu el dret a executar el programa com vulgueu, per qualsevol propòsit."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -628,15 +547,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked "
-#| "for alternatives, but no one has found a suitable alternative. The "
-#| "English Language has more words and nuances than any other, but it lacks "
-#| "a simple, unambiguous, word that means &ldquo;free&rdquo;, as in "
-#| "freedom&mdash;&ldquo;unfettered&rdquo; being the word that comes closest "
-#| "in meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;, &ldquo;"
-#| "freedom&rdquo;, and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong meaning or "
-#| "some other disadvantage."
 msgid ""
 "Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked for "
 "alternatives, but no one has found a better term. The English language has "
@@ -694,16 +604,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "In January 1984 I quit my job at <abbr>MIT</abbr> and began writing GNU "
-#| "software. Leaving <abbr>MIT</abbr> was necessary so that <abbr>MIT</"
-#| "abbr> would not be able to interfere with distributing GNU as free "
-#| "software. If I had remained on the staff, <abbr>MIT</abbr> could have "
-#| "claimed to own the work, and could have imposed their own distribution "
-#| "terms, or even turned the work into a proprietary software package. I "
-#| "had no intention of doing a large amount of work only to see it become "
-#| "useless for its intended purpose: creating a new software-sharing "
-#| "community."
 msgid ""
 "In January 1984 I quit my job at MIT and began writing GNU software. "
 "Leaving MIT was necessary so that MIT would not be able to interfere with "
@@ -725,9 +625,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "However, Professor Winston, then the head of the <abbr>MIT</abbr> AI Lab, "
-#| "kindly invited me to keep using the lab's facilities."
 msgid ""
 "However, Professor Winston, then the head of the MIT AI Lab, kindly invited "
 "me to keep using the lab's facilities."
@@ -743,12 +640,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Shortly before beginning the GNU project, I heard about the Free "
-#| "University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;"
-#| "free&rdquo; is written with a V.) This was a compiler designed to handle "
-#| "multiple languages, including C and Pascal, and to support multiple "
-#| "target machines. I wrote to its author asking if GNU could use it."
 msgid ""
 "Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free University "
 "Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;free&rdquo; is "
@@ -758,17 +649,13 @@
 msgstr ""
 "Una mica abans dels inicis del projecte GNU havia tingut notícies del Free "
 "University Compiler Kit, també conegut com a VUCK. (El terme holandès "
-"referit a \"lliure\" s'escriu amb una <em>v</em>). Era un compilador 
dissenyat per a "
-"utilitzar diversos llenguatges, entre ells C i Pascal, i per suportar "
-"múltiples màquines. Vaig escriure al seu autor demanant-li si la GNU podia "
-"fer-lo servir."
+"referit a \"lliure\" s'escriu amb una <em>v</em>). Era un compilador "
+"dissenyat per a utilitzar diversos llenguatges, entre ells C i Pascal, i per "
+"suportar múltiples màquines. Vaig escriure al seu autor demanant-li si la "
+"GNU podia fer-lo servir."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "He responded derisively, stating that the university was free but the "
-#| "compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU "
-#| "project would be a multi-language, multi-platform compiler."
 msgid ""
 "He responded derisively, stating that the university was free but the "
 "compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU "
@@ -780,15 +667,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained "
-#| "the source code for the Pastel compiler, which was a multi-platform "
-#| "compiler developed at Lawrence Livermore Lab. It supported, and was "
-#| "written in, an extended version of Pascal, designed to be a system-"
-#| "programming language. I added a C front end, and began porting it to the "
-#| "Motorola 68000 computer. But I had to give that up when I discovered "
-#| "that the compiler needed many megabytes of stack space, and the available "
-#| "68000 Unix system would only allow 64k."
 msgid ""
 "Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained the "
 "source code for the Pastel compiler, which was a multiplatform compiler "
@@ -871,16 +749,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will "
-#| "make a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the "
-#| "original <abbr>PDP</abbr>-10 Emacs: tell them, &ldquo;Mail me a tape and "
-#| "a <abbr title=\"Self-addressed Stamped Envelope\">SASE</abbr>, and I will "
-#| "mail it back with Emacs on it.&rdquo; But I had no job, and I was looking "
-#| "for ways to make money from free software. So I announced that I would "
-#| "mail a tape to whoever wanted one, for a fee of $150. In this way, I "
-#| "started a free software distribution business, the precursor of the "
-#| "companies that today distribute entire Linux-based GNU systems."
 msgid ""
 "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will make "
 "a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the original PDP-"
@@ -930,13 +798,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The paradigmatic example of this problem is the X Window System. "
-#| "Developed at <abbr>MIT</abbr>, and released as free software with a "
-#| "permissive license, it was soon adopted by various computer companies. "
-#| "They added X to their proprietary Unix systems, in binary form only, and "
-#| "covered by the same nondisclosure agreement. These copies of X were no "
-#| "more free software than Unix was."
 msgid ""
 "The paradigmatic example of this problem is the X Window System. Developed "
 "at MIT, and released as free software with a permissive license, it was soon "
@@ -954,12 +815,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The developers of the X Window System did not consider this a "
-#| "problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was "
-#| "not freedom, just &ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many "
-#| "users.&rdquo; They did not care whether these users had freedom, only "
-#| "that they should be numerous."
 msgid ""
 "The developers of the X Window System did not consider this a problem&mdash;"
 "they expected and intended this to happen. Their goal was not freedom, just "
@@ -973,15 +828,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This led to a paradoxical situation where two different ways of counting "
-#| "the amount of freedom gave different answers to the question, &ldquo;Is "
-#| "this program free?&rdquo; If you judged based on the freedom provided by "
-#| "the distribution terms of the <abbr>MIT</abbr> release, you would say "
-#| "that X was free software. But if you measured the freedom of the average "
-#| "user of X, you would have to say it was proprietary software. Most X "
-#| "users were running the proprietary versions that came with Unix systems, "
-#| "not the free version."
 msgid ""
 "This led to a paradoxical situation where two different ways of counting the "
 "amount of freedom gave different answers to the question, &ldquo;Is this "
@@ -1019,10 +865,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of "
-#| "its usual purpose: instead of a means of privatizing software, it becomes "
-#| "a means of keeping software free."
 msgid ""
 "Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of its "
 "usual purpose: instead of a means for restricting a program, it becomes a "
@@ -1086,14 +928,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A related issue concerns combining a free program with non-free code. "
-#| "Such a combination would inevitably be non-free; whichever freedoms are "
-#| "lacking for the non-free part would be lacking for the whole as well. To "
-#| "permit such combinations would open a hole big enough to sink a ship. "
-#| "Therefore, a crucial requirement for copyleft is to plug this hole: "
-#| "anything added to or combined with a copylefted program must be such that "
-#| "the larger combined version is also free and copylefted."
 msgid ""
 "A related issue concerns combining a free program with nonfree code. Such a "
 "combination would inevitably be nonfree; whichever freedoms are lacking for "
@@ -1157,14 +991,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in "
-#| "the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once "
-#| "again. So in 1985 we created the Free Software Foundation, a tax-exempt "
-#| "charity for free software development. The <abbr title=\"Free Software "
-#| "Foundation\">FSF</abbr> also took over the Emacs tape distribution "
-#| "business; later it extended this by adding other free software (both GNU "
-#| "and non-GNU) to the tape, and by selling free manuals as well."
 msgid ""
 "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
 "GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So "
@@ -1178,20 +1004,14 @@
 "Com l'interès en utilitzar l'Emacs estava creixent, més gent s'estava "
 "involucrant en el projecte GNU, i vam decidir que era hora de cercar fons. "
 "Per tant, el 1985 vam crear la <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
-"Foundation</a> (FSF), una entitat "
-"no lucrativa dedicada al programari lliure. La <acronym title=\"Free Software 
Foundation\">FSF</acronym> va assumir el negoci de "
-"distribució de les cintes amb l'Emacs (més tard s'hi va afegir altre "
-"programari lliure (bé GNU o no GNU) ) i la venda de manuals lliures. "
+"Foundation</a> (FSF), una entitat no lucrativa dedicada al programari "
+"lliure. La <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> va "
+"assumir el negoci de distribució de les cintes amb l'Emacs (més tard s'hi 
va "
+"afegir altre programari lliure (bé GNU o no GNU) ) i la venda de manuals "
+"lliures. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The <abbr>FSF</abbr> accepts donations, but most of its income has always "
-#| "come from sales&mdash;of copies of free software, and of other related "
-#| "services. Today it sells CD-ROMs of source code, CD-ROMs with binaries, "
-#| "nicely printed manuals (all with freedom to redistribute and modify), and "
-#| "Deluxe Distributions (where we build the whole collection of software for "
-#| "your choice of platform)."
 msgid ""
 "Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software "
 "and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with "
@@ -1201,19 +1021,19 @@
 "the FSF still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> sells manuals and other "
 "gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can "
 "join the FSF at <a href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
-msgstr "La majoria dels ingressos de la FSF han provingut sempre de les vendes 
de còpies de programari lliure i d'altres serveis relacionats (CD-ROMs amb el 
codi font, CD-ROMs amb els binaris, manuals acuradament impresos, tot amb la 
llibertat de distribuir i modificar) i distribucions de luxe (distribucions que 
construïm amb una col·lecció completa de programari segons la plataforma 
escollida pel client). Encara avui la FSFl <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> 
ven manuals i altres complements</a>, peró obté la major part dels seus fons 
de les donacions dels membres. Podeu unir-vos a la FSF a <a 
href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
+msgstr ""
+"La majoria dels ingressos de la FSF han provingut sempre de les vendes de "
+"còpies de programari lliure i d'altres serveis relacionats (CD-ROMs amb el "
+"codi font, CD-ROMs amb els binaris, manuals acuradament impresos, tot amb la "
+"llibertat de distribuir i modificar) i distribucions de luxe (distribucions "
+"que construïm amb una col·lecció completa de programari segons la 
plataforma "
+"escollida pel client). Encara avui la FSFl <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> "
+"ven manuals i altres complements</a>, peró obté la major part dels seus 
fons "
+"de les donacions dels membres. Podeu unir-vos a la FSF a <a href=\"http://";
+"fsf.org/join\">fsf.org</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free Software Foundation employees have written and maintained a number "
-#| "of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the "
-#| "shell. The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux "
-#| "system uses to communicate with Linux. It was developed by a member of "
-#| "the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on "
-#| "most GNU/Linux systems is <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</"
-#| "acronym>, the Bourne Again Shell(1), which was developed by <abbr>FSF</"
-#| "abbr> employee Brian Fox."
 msgid ""
 "Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
 "GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. "
@@ -1228,15 +1048,12 @@
 "biblioteca C GNU és el medi amb que qualsevol programa treballant amb GNU/"
 "Linux utilitza per a comunicar-se amb Linux. Fou desenvolupada per un membre "
 "del nucli de la FSF, Roland McGrath. La shell utilitzada en la majoria dels "
-"sistemes GNU/Linux és la <acronym title=\"Bourne Again 
Shell\">BASH</acronym>, la Bourne Again Shell(1), desenvolupada per "
-"Brian Fox, treballador de la FSF."
+"sistemes GNU/Linux és la <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</"
+"acronym>, la Bourne Again Shell(1), desenvolupada per Brian Fox, treballador "
+"de la FSF."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We funded development of these programs because the GNU project was not "
-#| "just about tools or a development environment. Our goal was a complete "
-#| "operating system, and these programs were needed for that goal."
 msgid ""
 "We funded development of these programs because the GNU Project was not just "
 "about tools or a development environment. Our goal was a complete operating "
@@ -1274,14 +1091,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
-#| "When the <abbr>FSF</abbr> took over that business, I needed another way "
-#| "to make a living. I found it in selling services relating to the free "
-#| "software I had developed. This included teaching, for subjects such as "
-#| "how to program GNU Emacs and how to customize <acronym>GCC</acronym>, and "
-#| "software development, mostly porting <acronym>GCC</acronym> to new "
-#| "platforms."
 msgid ""
 "Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
 "When the FSF took over that business, I needed another way to make a "
@@ -1315,15 +1124,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves "
-#| "with the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on "
-#| "non-free software that works with free software. These are not free "
-#| "software companies, they are proprietary software companies whose "
-#| "products tempt users away from freedom. They call these &ldquo;value "
-#| "added&rdquo;, which reflects the values they would like us to adopt: "
-#| "convenience above freedom. If we value freedom more, we should call them "
-#| "&ldquo;freedom subtracted&rdquo; products."
 msgid ""
 "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves with "
 "the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on nonfree "
@@ -1350,11 +1150,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The principal goal of GNU was to be free software. Even if GNU had no "
-#| "technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing "
-#| "users to cooperate, and an ethical advantage, respecting the user's "
-#| "freedom."
 msgid ""
 "The principal goal of GNU is to be free software. Even if GNU had no "
 "technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing "
@@ -1413,13 +1208,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "As the GNU project's reputation grew, people began offering to donate "
-#| "machines running Unix to the project. These were very useful, because "
-#| "the easiest way to develop components of GNU was to do it on a Unix "
-#| "system, and replace the components of that system one by one. But they "
-#| "raised an ethical issue: whether it was right for us to have a copy of "
-#| "Unix at all."
 msgid ""
 "As the GNU Project's reputation grew, people began offering to donate "
 "machines running Unix to the project. These were very useful, because the "
@@ -1435,13 +1223,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Unix was (and is) proprietary software, and the GNU project's philosophy "
-#| "said that we should not use proprietary software. But, applying the same "
-#| "reasoning that leads to the conclusion that violence in self defense is "
-#| "justified, I concluded that it was legitimate to use a proprietary "
-#| "package when that was crucial for developing a free replacement that "
-#| "would help others stop using the proprietary package."
 msgid ""
 "Unix was (and is) proprietary software, and the GNU Project's philosophy "
 "said that we should not use proprietary software. But, applying the same "
@@ -1478,14 +1259,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "As the GNU project proceeded, and increasing numbers of system components "
-#| "were found or developed, eventually it became useful to make a list of "
-#| "the remaining gaps. We used it to recruit developers to write the "
-#| "missing pieces. This list became known as the GNU task list. In "
-#| "addition to missing Unix components, we listed various other useful "
-#| "software and documentation projects that, we thought, a truly complete "
-#| "system ought to have."
 msgid ""
 "As the GNU Project proceeded, and increasing numbers of system components "
 "were found or developed, eventually it became useful to make a list of the "
@@ -1505,12 +1278,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Today, hardly any Unix components are left in the GNU task list&mdash;"
-#| "those jobs have been done, aside from a few inessential ones. But the "
-#| "list is full of projects that some might call &ldquo;"
-#| "applications&rdquo;. Any program that appeals to more than a narrow "
-#| "class of users would be a useful thing to add to an operating system."
 msgid ""
 "Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task List&mdash;"
 "those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But the list "
@@ -1548,7 +1315,11 @@
 "track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a much "
 "shorter list of projects we really want to encourage people to write."
 msgstr ""
-"(1) Això es va escriure el 1998. Al 2009 ja no mantenim una llarga llista 
de tasques. La comunitat desenvolupa programari lliure tan ràpidament que no 
podem fer-ne un seguiment total. En lloc d'això, tenim una llista de Projectes 
d'Alta Prioritat, molt més curta, amb els projectes que realment volem que la 
gent faci realitat."
+"(1) Això es va escriure el 1998. Al 2009 ja no mantenim una llarga llista "
+"de tasques. La comunitat desenvolupa programari lliure tan ràpidament que no 
"
+"podem fer-ne un seguiment total. En lloc d'això, tenim una llista de "
+"Projectes d'Alta Prioritat, molt més curta, amb els projectes que realment "
+"volem que la gent faci realitat."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1596,14 +1367,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes "
-#| "GNU/Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution "
-#| "terms of the GNU C library determine whether it is possible to compile a "
-#| "proprietary program for the GNU system. There is no ethical reason to "
-#| "allow proprietary applications on the GNU system, but strategically it "
-#| "seems that disallowing them would do more to discourage use of the GNU "
-#| "system than to encourage development of free applications."
 msgid ""
 "One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes GNU/"
 "Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution terms "
@@ -1620,18 +1383,12 @@
 "programa propietari per al sistema GNU. No hi ha cap raó ètica per permetre 
"
 "aplicacions propietàries al sistema GNU, però estratègicament sembla que 
no "
 "permetre-ho no faria res més que desincentivar l'ús del sistema GNU en "
-"comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures. Aquesta és la 
raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona estratègia per 
a la Biblioteca C. "
+"comptes d'incentivar el desenvolupament d'aplicacions lliures. Aquesta és la 
"
+"raó perquè l'ús de la GPL per a Biblioteques sigui una bona estratègia 
per a "
+"la Biblioteca C. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "That is why using the Library GPL is a good strategy for the C library. "
-#| "For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a "
-#| "case-by-case basis. When a library does a special job that can help "
-#| "write certain kinds of programs, then releasing it under the GPL, "
-#| "limiting it to free programs only, is a way of helping other free "
-#| "software developers, giving them an advantage against proprietary "
-#| "software."
 msgid ""
 "For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a case-"
 "by-case basis. When a library does a special job that can help write "
@@ -1639,22 +1396,15 @@
 "free programs only, is a way of helping other free software developers, "
 "giving them an advantage against proprietary software."
 msgstr ""
-"Per altres biblioteques, la decisió "
-"estratègica ha de ser considerada sota la base d'analitzar cas per cas. Quan 
"
-"una biblioteca fa una tasca especial que pot ajudar a escriure certs tipus "
-"de programes fa que llençar-la sota la GPL, limitant-la només al programari 
"
-"lliure, sigui una manera d'ajudar altres desenvolupadors de programari "
-"lliure, donant-los un avantatge respecte el programari propietari."
+"Per altres biblioteques, la decisió estratègica ha de ser considerada sota "
+"la base d'analitzar cas per cas. Quan una biblioteca fa una tasca especial "
+"que pot ajudar a escriure certs tipus de programes fa que llençar-la sota la 
"
+"GPL, limitant-la només al programari lliure, sigui una manera d'ajudar "
+"altres desenvolupadors de programari lliure, donant-los un avantatge "
+"respecte el programari propietari."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-"
-#| "line editing for <acronym>BASH</acronym>. Readline is released under the "
-#| "ordinary GNU GPL, not the Library GPL. This probably does reduce the "
-#| "amount Readline is used, but that is no loss for us. Meanwhile, at least "
-#| "one useful application has been made free software specifically so it "
-#| "could use Readline, and that is a real gain for the community."
 msgid ""
 "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-line "
 "editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU GPL, not the "
@@ -1691,10 +1441,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
-#| "avoid giving the idea that all libraries ought to use it. <a href=\"/"
-#| "philosophy/why-not-lgpl.html\"></a>."
 msgid ""
 "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
 "avoid giving the idea that all libraries ought to use it. See <a href=\"/"
@@ -1702,8 +1448,10 @@
 "next library</a> for more information."
 msgstr ""
 "(1) Aquesta llicència s'anomena ara Llicència Pública General Reduïda de "
-"GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin d'utilitzar-la. 
Vegeu <a href=\"/"
-"philosophy/why-not-lgpl.ca.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar la 
Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a> 
per a més informació."
+"GNU, per no donar la idea que totes les biblioteques hagin d'utilitzar-la. "
+"Vegeu <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.ca.html\">Per què no hauríeu "
+"d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima "
+"biblioteca</a> per a més informació."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1728,12 +1476,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system "
-#| "needs a C library, the Bourne-Again Shell (<acronym>bash</acronym>) "
-#| "because a Unix-like system needs a shell, and GNU tar because a Unix-like "
-#| "system needs a tar program. The same is true for my own programs&mdash;"
-#| "the GNU C compiler, GNU Emacs, GDB and GNU Make."
 msgid ""
 "For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system needs "
 "a C library, BASH because a Unix-like system needs a shell, and GNU tar "
@@ -1748,16 +1490,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
-#| "freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which "
-#| "had been lost to the community because of the <abbr title=\"Lempel-Ziv-"
-#| "Welch\">LZW</abbr> patents. We found people to develop LessTif, and more "
-#| "recently started <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment"
-#| "\">GNOME</acronym> and Harmony, to address the problems caused by certain "
-#| "proprietary libraries (see below). We are developing the GNU Privacy "
-#| "Guard to replace popular non-free encryption software, because users "
-#| "should not have to choose between privacy and freedom."
 msgid ""
 "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
 "freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which had "
@@ -1772,13 +1504,13 @@
 "Alguns programes GNU van ser desenvolupats per solucionar algunes amenaces a "
 "la nostra llibertat que es van presentar. Així vam desenvolupar gzip per a "
 "substituir el programa Compress, que havia estat perdut per a la comunitat a "
-"causa de les patents <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Vam 
trobar gent que desenvolupés LessTif i més "
-"recentment <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment"
-"\">GNOME</acronym> i Harmony, per solucionar els problemes causats per certes 
"
-"biblioteques de caràcter propietari (vegeu més avall). Estem desenvolupant "
-"del GNU Privacy Guard (GNUPG) per a substituir un programa popular de "
-"xifratge no lliure de manera que els usuaris no hagin de triar entre "
-"privacitat i llibertat."
+"causa de les patents <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Vam "
+"trobar gent que desenvolupés LessTif i més recentment <acronym title=\"GNU "
+"Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> i Harmony, per solucionar "
+"els problemes causats per certes biblioteques de caràcter propietari (vegeu "
+"més avall). Estem desenvolupant del GNU Privacy Guard (GNUPG) per a "
+"substituir un programa popular de xifratge no lliure de manera que els "
+"usuaris no hagin de triar entre privacitat i llibertat."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1799,10 +1531,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "At the beginning of the GNU project, I imagined that we would develop the "
-#| "whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it "
-#| "happened."
 msgid ""
 "At the beginning of the GNU Project, I imagined that we would develop the "
 "whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it happened."
@@ -1813,12 +1541,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
-#| "each component could run on Unix systems, long before a complete GNU "
-#| "system existed. Some of these programs became popular, and users began "
-#| "extending them and porting them&mdash;to the various incompatible "
-#| "versions of Unix, and sometimes to other systems as well."
 msgid ""
 "Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
 "each component could run on Unix systems long before a complete GNU system "
@@ -1834,13 +1556,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The process made these programs much more powerful, and attracted both "
-#| "funds and contributors to the GNU project. But it probably also delayed "
-#| "completion of a minimal working system by several years, as GNU "
-#| "developers' time was put into maintaining these ports and adding features "
-#| "to the existing components, rather than moving on to write one missing "
-#| "component after another."
 msgid ""
 "The process made these programs much more powerful, and attracted both funds "
 "and contributors to the GNU Project. But it probably also delayed "
@@ -1863,15 +1578,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing "
-#| "component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a "
-#| "collection of server processes running on top of Mach. Mach is a "
-#| "microkernel developed at Carnegie Mellon University and then at the "
-#| "University of Utah; the GNU HURD is a collection of servers (or &ldquo;"
-#| "herd of gnus&rdquo;) that run on top of Mach, and do the various jobs of "
-#| "the Unix kernel. The start of development was delayed as we waited for "
-#| "Mach to be released as free software, as had been promised."
 msgid ""
 "By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing "
 "component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a "
@@ -1894,15 +1600,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
-#| "hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-"
-#| "level debugger to do it with. This part of the job had been done "
-#| "already, in Mach, and we expected to debug the HURD servers as user "
-#| "programs, with GDB. But it took a long time to make that possible, and "
-#| "the multi-threaded servers that send messages to each other have turned "
-#| "out to be very hard to debug. Making the HURD work solidly has stretched "
-#| "on for many years."
 msgid ""
 "One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
 "hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-level "
@@ -1928,14 +1625,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The GNU kernel was not originally supposed to be called the HURD. Its "
-#| "original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart "
-#| "at the time. She, a Unix system administrator, had pointed out how her "
-#| "name would fit a common naming pattern for Unix system versions; as a "
-#| "joke, she told her friends, &ldquo;Someone should name a kernel after me."
-#| "&rdquo; I said nothing, but decided to surprise her with a kernel named "
-#| "Alix."
 msgid ""
 "The GNU kernel was not originally supposed to be called the Hurd. Its "
 "original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart at "
@@ -1954,11 +1643,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It did not stay that way. Michael Bushnell (now Thomas), the main "
-#| "developer of the kernel, preferred the name HURD, and redefined Alix to "
-#| "refer to a certain part of the kernel&mdash;the part that would trap "
-#| "system calls and handle them by sending messages to HURD servers."
 msgid ""
 "It did not stay that way. Michael (now Thomas) Bushnell, the main developer "
 "of the kernel, preferred the name Hurd, and redefined Alix to refer to a "
@@ -1972,11 +1656,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Ultimately, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, "
-#| "the HURD design was changed so that the C library would send messages "
-#| "directly to servers, and this made the Alix component disappear from the "
-#| "design."
 msgid ""
 "Later, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, the "
 "Hurd design was changed so that the C library would send messages directly "
@@ -1989,10 +1668,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "But before these things happened, a friend of hers came across the name "
-#| "Alix in the HURD source code, and mentioned the name to her. So the name "
-#| "did its job."
 msgid ""
 "But before these things happened, a friend of hers came across the name Alix "
 "in the Hurd source code, and mentioned it to her. So she did have the "
@@ -2012,17 +1687,14 @@
 "The GNU Hurd is not suitable for production use, and we don't know if it "
 "ever will be. The capability-based design has problems that result directly "
 "from the flexibility of the design, and it is not clear solutions exist."
-msgstr "El nucli GNU Hurd no està preparat per a un ús quotidià, i no sabem 
si algun dia ho estarà. El seu disseny basat en la capacitat té problemes que 
provenen directament de la flexibilitat del disseny, i no hi ha solucions 
clares."
+msgstr ""
+"El nucli GNU Hurd no està preparat per a un ús quotidià, i no sabem si 
algun "
+"dia ho estarà. El seu disseny basat en la capacitat té problemes que "
+"provenen directament de la flexibilitat del disseny, i no hi ha solucions "
+"clares."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The GNU Hurd is not ready for production use. Fortunately, another "
-#| "kernel is available. In 1991, Linus Torvalds developed a Unix-compatible "
-#| "kernel and called it Linux. Around 1992, combining Linux with the not-"
-#| "quite-complete GNU system resulted in a complete free operating system. "
-#| "(Combining them was a substantial job in itself, of course.) It is due "
-#| "to Linux that we can actually run a version of the GNU system today."
 msgid ""
 "Fortunately, another kernel is available. In 1991, Linus Torvalds developed "
 "a Unix-compatible kernel and called it Linux. In 1992, he made Linux free "
@@ -2031,11 +1703,12 @@
 "itself, of course.) It is due to Linux that we can actually run a version "
 "of the GNU system today."
 msgstr ""
-"Afortunadament, un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds 
desenvolupà un "
-"nucli compatible amb Unix i l'anomenà Linux. El 1992, la combinació de 
Linux "
-"amb el sistema no-del-tot-complet GNU resultà en un sistema operatiu complet 
"
-"i lliure. Combinar-los fou ja una feina substancial. És gràcies a Linux que 
"
-"realment podem executar una versió del sistema GNU actualment."
+"Afortunadament, un altre nucli ja és disponible. L'any 1991, Linus Torvalds "
+"desenvolupà un nucli compatible amb Unix i l'anomenà Linux. El 1992, la "
+"combinació de Linux amb el sistema no-del-tot-complet GNU resultà en un "
+"sistema operatiu complet i lliure. Combinar-los fou ja una feina "
+"substancial. És gràcies a Linux que realment podem executar una versió del 
"
+"sistema GNU actualment."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -2108,13 +1781,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with "
-#| "sufficient determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a "
-#| "strong feeling that free software is a matter of principle, and non-free "
-#| "drivers are intolerable. And will large numbers of us spend extra money, "
-#| "or even a little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the "
-#| "determination to have freedom is widespread."
 msgid ""
 "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient "
 "determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a strong "
@@ -2143,21 +1809,11 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "Non-free libraries"
 msgid "Nonfree libraries"
 msgstr "Biblioteques no lliures"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A non-free library that runs on free operating systems acts as a trap for "
-#| "free software developers. The library's attractive features are the "
-#| "bait; if you use the library, you fall into the trap, because your "
-#| "program cannot usefully be part of a free operating system. (Strictly "
-#| "speaking, we could include your program, but it won't <strong>run</"
-#| "strong> with the library missing.) Even worse, if a program that uses "
-#| "the proprietary library becomes popular, it can lure other unsuspecting "
-#| "programmers into the trap."
 msgid ""
 "A nonfree library that runs on free operating systems acts as a trap for "
 "free software developers. The library's attractive features are the bait; "
@@ -2178,15 +1834,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the "
-#| "80s. Although there were as yet no free operating systems, it was clear "
-#| "what problem Motif would cause for them later on. The GNU Project "
-#| "responded in two ways: by asking individual free software projects to "
-#| "support the free X toolkit widgets as well as Motif, and by asking for "
-#| "someone to write a free replacement for Motif. The job took many years; "
-#| "LessTif, developed by the Hungry Programmers, became powerful enough to "
-#| "support most Motif applications only in 1997."
 msgid ""
 "The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the 80s. "
 "Although there were as yet no free operating systems, it was clear what "
@@ -2209,30 +1856,19 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Between 1996 and 1998, another non-free <abbr title=\"Graphical User "
-#| "Interface\">GUI</abbr> toolkit library, called Qt, was used in a "
-#| "substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
-#| "Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 msgid ""
 "Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User "
 "Interface\">GUI</acronym> toolkit library, called Qt, was used in a "
 "substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
 "Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 msgstr ""
-"Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la <acronym 
title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> no lliure, anomenada Qt, fou 
utilitzada en un conjunt substancial de programari lliure: l'escriptori 
<acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>."
+"Entre el 1996 i el 1998, una altra biblioteca capsa d'eines de la <acronym "
+"title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> no lliure, anomenada Qt, "
+"fou utilitzada en un conjunt substancial de programari lliure: l'escriptori "
+"<acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free GNU/Linux systems were unable to use <acronym>KDE</acronym>, because "
-#| "we could not use the library. However, some commercial distributors of "
-#| "GNU/Linux systems who were not strict about sticking with free software "
-#| "added <acronym>KDE</acronym> to their systems&mdash;producing a system "
-#| "with more capabilities, but less freedom. The <acronym>KDE</acronym> "
-#| "group was actively encouraging more programmers to use Qt, and millions "
-#| "of new &ldquo;Linux users&rdquo; had never been exposed to the idea that "
-#| "there was a problem in this. The situation appeared grim."
 msgid ""
 "Free GNU/Linux systems were unable to use KDE, because we could not use the "
 "library. However, some commercial distributors of GNU/Linux systems who "
@@ -2253,9 +1889,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The free software community responded to the problem in two ways: "
-#| "<acronym>GNOME</acronym> and Harmony."
 msgid ""
 "The free software community responded to the problem in two ways: GNOME and "
 "Harmony."
@@ -2265,14 +1898,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<acronym>GNOME</acronym>, the GNU Network Object Model Environment, is "
-#| "GNU's desktop project. Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed "
-#| "with the support of Red Hat Software, <acronym>GNOME</acronym> set out to "
-#| "provide similar desktop facilities, but using free software exclusively. "
-#| "It has technical advantages as well, such as supporting a variety of "
-#| "languages, not just C++. But its main purpose was freedom: not to "
-#| "require the use of any non-free software."
 msgid ""
 "GNOME, the GNU Network Object Model Environment, is GNU's desktop project. "
 "Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed with the support of Red "
@@ -2292,9 +1917,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible "
-#| "to run <acronym>KDE</acronym> software without using Qt."
 msgid ""
 "Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible to "
 "run KDE software without using Qt."
@@ -2304,13 +1926,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license "
-#| "which, when carried out, should make Qt free software. There is no way "
-#| "to be sure, but I think that this was partly due to the community's firm "
-#| "response to the problem that Qt posed when it was non-free. (The new "
-#| "license is inconvenient and inequitable, so it remains desirable to avoid "
-#| "using Qt.)"
 msgid ""
 "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, "
 "when carried out, should make Qt free software. There is no way to be sure, "
@@ -2337,11 +1952,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "How will we respond to the next tempting non-free library? Will the whole "
-#| "community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us "
-#| "give up freedom for convenience, and produce a major problem? Our future "
-#| "depends on our philosophy."
 msgid ""
 "How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the whole "
 "community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us "
@@ -2361,15 +1971,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
-#| "algorithms and features off limits to free software for up to twenty "
-#| "years. The <abbr>LZW</abbr> compression algorithm patents were applied "
-#| "for in 1983, and we still cannot release free software to produce proper "
-#| "compressed <abbr title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</abbr>s. In "
-#| "1998, a free program to produce <abbr title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</"
-#| "abbr> compressed audio was removed from distribution under threat of a "
-#| "patent suit."
 msgid ""
 "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
 "algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. "
@@ -2384,8 +1985,10 @@
 "fora de l'abast del programari lliure durant vint anys algorismes i "
 "funcionalitats. Les patents de l'algorisme de compressió LZW es van "
 "sol·licitar l'any 1983: per tant no podem distribuir programari lliure per a 
"
-"produir fitxers <acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym> 
comprimits. [Aquestes patents van expirar l'any 2009.] L'any 1998, un programa 
lliure per a produir fitxers de sons comprimits en format <acronym 
title=\"MPEG-1 Audio "
-"Layer 3\">MP3</acronym> va haver de ser eliminat de la "
+"produir fitxers <acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym> "
+"comprimits. [Aquestes patents van expirar l'any 2009.] L'any 1998, un "
+"programa lliure per a produir fitxers de sons comprimits en format <acronym "
+"title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</acronym> va haver de ser eliminat de la "
 "distribució per l'amenaça d'un procés judicial."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -2405,15 +2008,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Those of us who value free software for freedom's sake will stay with "
-#| "free software anyway. We will manage to get work done without the "
-#| "patented features. But those who value free software because they expect "
-#| "it to be technically superior are likely to call it a failure when a "
-#| "patent holds it back. Thus, while it is useful to talk about the "
-#| "practical effectiveness of the &ldquo;cathedral&rdquo; model of "
-#| "development (1), and the reliability and power of some free software, we "
-#| "must not stop there. We must talk about freedom and principle."
 msgid ""
 "Those of us who value free software for freedom's sake will stay with free "
 "software anyway. We will manage to get work done without the patented "
@@ -2430,7 +2024,8 @@
 "perquè esperen sigui superior en qüestions tècniques trobaran un "
 "inconvenient quan una patent no els permeti fer servir una característica. "
 "Per tant, tot i que és útil parlar de l'efectivitat pràctica del model de "
-"desenvolupament \"basar\" i de la fiabilitat i potència d'alguns programes 
lliures, no ens podem aturar aquí. Hem de parlar de drets i llibertats."
+"desenvolupament \"basar\" i de la fiabilitat i potència d'alguns programes "
+"lliures, no ens podem aturar aquí. Hem de parlar de drets i llibertats."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2455,12 +2050,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not "
-#| "price. The criterion for a free manual is pretty much the same as for "
-#| "free software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
-#| "Redistribution (including commercial sale) must be permitted, on-line and "
-#| "on paper, so that the manual can accompany every copy of the program."
 msgid ""
 "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
 "The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
@@ -2492,14 +2081,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
-#| "documentation for free software. When people exercise their right to "
-#| "modify the software, and add or change its features, if they are "
-#| "conscientious they will change the manual too&mdash;so they can provide "
-#| "accurate and usable documentation with the modified program. A manual "
-#| "which does not allow programmers to be conscientious and finish the job, "
-#| "does not fill our community's needs."
 msgid ""
 "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
 "documentation for free software. When people exercise their right to modify "
@@ -2514,23 +2095,12 @@
 "legítim dret a modificar el programari, i li afegeix noves funcionalitats o "
 "en canvia les existents, hauria de ser conscient de que hauria de canviar el "
 "manual també, per tal de donar documentació acurada i utilitzable sobre la "
-"versió modificada. Un manual no lliure que no permeti als programadors de 
ser curosos "
-"i els impedeixi acabar la seva tasca no és bo pels interessos de la "
-"comunitat."
+"versió modificada. Un manual no lliure que no permeti als programadors de "
+"ser curosos i els impedeixi acabar la seva tasca no és bo pels interessos de 
"
+"la comunitat."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
-#| "example, requirements to preserve the original author's copyright notice, "
-#| "the distribution terms, or the list of authors, are ok. It is also no "
-#| "problem to require modified versions to include notice that they were "
-#| "modified, even to have entire sections that may not be deleted or "
-#| "changed, as long as these sections deal with nontechnical topics. These "
-#| "kinds of restrictions are not a problem because they don't stop the "
-#| "conscientious programmer from adapting the manual to fit the modified "
-#| "program. In other words, they don't block the free software community "
-#| "from making full use of the manual."
 msgid ""
 "Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
 "example, requirements to preserve the original author's copyright notice, "
@@ -2659,16 +2229,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
-#| "free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, "
-#| "however, aimed to set aside the spirit of principle that had motivated "
-#| "the free software movement and the GNU project, and to appeal instead to "
-#| "executives and business users, many of whom hold an ideology that places "
-#| "profit above freedom, above community, above principle. Thus, the "
-#| "rhetoric of &ldquo;open source&rdquo; focuses on the potential to make "
-#| "high quality, powerful software, but shuns the ideas of freedom, "
-#| "community, and principle."
 msgid ""
 "Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
 "free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, however, "
@@ -2738,13 +2298,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Yoda's philosophy (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds "
-#| "neat, but it doesn't work for me. I have done most of my work while "
-#| "anxious about whether I could do the job, and unsure that it would be "
-#| "enough to achieve the goal if I did. But I tried anyway, because there "
-#| "was no one but me between the enemy and my city. Surprising myself, I "
-#| "have sometimes succeeded."
 msgid ""
 "Yoda's aphorism (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds neat, "
 "but it doesn't work for me. I have done most of my work while anxious about "
@@ -2799,12 +2352,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -2816,19 +2363,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2856,14 +2396,18 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 3 de 
setembre de 2011."
+"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 3 de "
+"setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: help/help.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help.ca.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- help/help.ca.html  27 Aug 2011 00:29:04 -0000   1.35
+++ help/help.ca.html  3 Sep 2011 16:25:42 -0000    1.36
@@ -67,8 +67,8 @@
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>projectes de programari
 lliure prioritaris</a>.</li>
     
-    <li>Write <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU 
configure for
-Python packages</a>.</li>
+    <li>Escriviu un <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU 
configure
+per a paquets basats en Python</a>.</li>
 
     <li>La <a href="http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1";>GNU Help 
Wanted</a>
 &eacute;s la llista general de tasques dels paquets de programari
@@ -262,7 +262,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/08/27 00:29:04 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/po/help.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.ca.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- help/po/help.ca.po 3 Sep 2011 09:20:52 -0000    1.29
+++ help/po/help.ca.po 3 Sep 2011 16:25:47 -0000    1.30
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -168,7 +168,8 @@
 "Write <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for "
 "Python packages</a>."
 msgstr ""
-"Escriviu un <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU 
configure per a paquets basats en Python</a>."
+"Escriviu un <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU "
+"configure per a paquets basats en Python</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>

Index: philosophy/fire.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fire.ca.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/fire.ca.html   13 Aug 2011 08:38:39 -0000   1.16
+++ philosophy/fire.ca.html   3 Sep 2011 16:25:52 -0000    1.17
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Els drets d'autor del foc! - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Els drets d'autor del foc!</h2>
@@ -57,7 +57,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/08/13 08:38:39 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/gif.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gif.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/gif.ca.html   3 Sep 2011 09:17:54 -0000    1.14
+++ philosophy/gif.ca.html   3 Sep 2011 16:25:52 -0000    1.15
@@ -5,15 +5,14 @@
 <title>Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Per què no hi ha imatges en format <abbr title="Graphics Interchange
-Format">GIF</abbr> a les pàgines de GNU</h2>
+<h2>Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU</h2>
 
 <p>
 <strong> Malgrat que aquest article és una il·lustració històrica del 
perill
 de les patents de programari, aquestes patents en particular ja no són
 actualment un problema (vegeu la <a href="#venuenote">nota</a> a peu de
 pàgina). Per més informació sobre <a
-href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"> la política del
+href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">la política del
 nostre lloc web respecte a les imatges en format GIF</a>, vegeu la nostra <a
 href="/server/standards/">guia d'estil</a>.</strong>
 </p>
@@ -23,7 +22,7 @@
 (Unisys i IBM) que protegeixen l'algoritme de compressió LZW, que s'utilitza
 quan es generen arxius GIF. Aquestes patents fan impossible disposar de
 programari lliure per a generar GIFs propis; a més, s'apliquen també al
-programa <strong> compress</strong>, raons per les quals GNU no utilitza
+programa <strong>compress</strong>, raons per les quals GNU no utilitza
 aquest format. 
 </p>
 
@@ -192,29 +191,25 @@
 </p>
 
 <p> 
-El <a href="http://www.libpng.org/pub/png/index.html";>format PNG</a> és un
-format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès àmpliament, i
-llavors l'utilitzarem. Tenim <a href="/graphics/graphics.ca.html">versions
-en format PNG</a> de les imatges de la nostra pàgina.
+El <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics";>format
+PNG</a> és un format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès
+àmpliament, i llavors l'utilitzarem. Tenim <a
+href="/graphics/graphics.ca.html">versions en format PNG</a> de les imatges
+de la nostra pàgina.
 </p>
 
 <p>
 Per a més informació sobre els problemes de patent del format GIF, visiteu
-la pàgina de la <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html";>League
-for Programming Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més
-informació sobre el problema de les patents de programari en general.
+la pàgina de la <a
+href="http://www.progfree.org/Patents/Gif/Gif.html";>League for Programming
+Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més informació 
sobre
+el <a href="http://endsoftpatents.org/";>problema de les patents de
+programari en general</a>.
 </p>
 
 <p>
-La pàgina de <a href="http://www.libpng.org/pub/png/pngapbr.html";>navegadors
-amb suport PNG</a> conté una llista dels navegadors que són compatibles amb
-el format PNG i comentaris sobre la qualitat del suport.
-</p>
-
-<p>
-Hi ha una biblioteca anomenada <a
-href="http://ca.geocities.com/libungif/";>libungif</a> que llegeix arxius en
-format GIF i genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys.
+Hi ha una biblioteca anomenada libungif que llegeix arxius en format GIF i
+genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys.
 </p>
 
 <p>
@@ -246,9 +241,9 @@
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -261,11 +256,13 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software
-Foundation, Inc.,</p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 Free
+Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -277,7 +274,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:17:54 $
+$Date: 2011/09/03 16:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -322,7 +319,7 @@
 <!-- Romanian -->
 <li><a href="/philosophy/gif.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/gif.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/gif.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/gif.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>

Index: philosophy/po/fire.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fire.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/fire.ca.po  3 Sep 2011 09:21:57 -0000    1.9
+++ philosophy/po/fire.ca.po  3 Sep 2011 16:25:57 -0000    1.10
@@ -14,11 +14,12 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Els drets d'autor del foc! - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr ""
+"Els drets d'autor del foc! - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -131,4 +132,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: philosophy/po/gif.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/gif.ca.po   3 Sep 2011 16:07:39 -0000    1.12
+++ philosophy/po/gif.ca.po   3 Sep 2011 16:25:57 -0000    1.13
@@ -13,23 +13,15 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "Why There Are No GIF files on GNU Web Pages"
 msgid "Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages"
 msgstr "Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>While this story is a historical illustration of the danger of "
-#| "software patents, these particular patents are now no longer a concern "
-#| "(see <a href=\"#venuenote\">footnote</a> below). For details of our "
-#| "website <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"
-#| "\">policies regarding <abbr>GIF</abbr>s</a>, see our <a href=\"/server/"
-#| "standards/\">web guidelines</a>.</strong>"
 msgid ""
 "<strong>While this story is a historical illustration of the danger of "
 "software patents, these particular patents are now no longer a concern (see "
@@ -47,13 +39,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are no <abbr>GIF</abbr>s on the GNU web site because of the patents "
-#| "(Unisys and IBM) covering the <abbr title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</abbr> "
-#| "compression algorithm which is used in making <abbr>GIF</abbr> files. "
-#| "These patents make it impossible to have free software to generate proper "
-#| "<abbr>GIF</abbr>s. They also apply to the <strong>compress</strong> "
-#| "program, which is why GNU does not use it or its format."
 msgid ""
 "There are no GIFs on the GNU web site because of the patents (Unisys and "
 "IBM) covering the LZW compression algorithm which is used in making GIF "
@@ -70,14 +55,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps "
-#| "IBM) applied for these patents in a number of countries. Of the places "
-#| "whose patent databases we were able to search, the latest expiration date "
-#| "seems to be 1 October 2006. <a name=\"returnnote\" href=\"#venuenote"
-#| "\"><sup>1</sup></a> Until then, anyone who releases a free program for "
-#| "making <abbr>GIF</abbr> files is likely to be sued. We don't know any "
-#| "reason to think that the patent owners would lose these lawsuits."
 msgid ""
 "Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps IBM) "
 "applied for these patents in a number of countries. Of the places whose "
@@ -113,11 +90,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Many people think that Unisys has given permission for distributing free "
-#| "software to make <abbr>GIF</abbr> format. Unfortunately that is not what "
-#| "Unisys has actually done. Here is what Unisys actually said about the "
-#| "matter in 1995:"
 msgid ""
 "Many people think that Unisys has given permission for distributing free "
 "software to make GIF format. Unfortunately that is not what Unisys has "
@@ -129,15 +101,6 @@
 
 # type: Content of: <p><blockquote>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "Unisys does not require licensing, or fees to be paid, for non-"
-#| "commercial, non-profit <abbr>GIF</abbr>-based applications, including "
-#| "those for use on the on-line services. Concerning developers of software "
-#| "for the Internet network, the same principle applies. Unisys will not "
-#| "pursue previous inadvertent infringement by developers producing versions "
-#| "of software products for the Internet prior to 1995. The company does not "
-#| "require licensing, or fees to be paid for non-commercial, non-profit "
-#| "offerings on the Internet, including &ldquo;Freeware&rdquo;."
 msgid ""
 "Unisys does not require licensing, or fees to be paid, for non-commercial, "
 "non-profit GIF-based applications, including those for use on the on-line "
@@ -160,14 +123,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Unfortunately, this doesn't permit <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-#| "\">free software</a> which can be used in a free operating system such as "
-#| "GNU. It also does not permit <em>at all</em> the use of <abbr>LZW</abbr> "
-#| "for other purposes such as compression of files. This is why we think it "
-#| "is still best to reject <abbr>LZW</abbr>, and switch to alternatives such "
-#| "as <a href=\"/software/gzip/gzip.html\">GNU zip</a> and <abbr title="
-#| "\"Portable Network Graphics\">PNG</abbr> format."
 msgid ""
 "Unfortunately, this doesn't permit <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
 "software</a> which can be used in a free operating system such as GNU. It "
@@ -185,11 +140,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Commercial redistribution of free "
-#| "software</a> is very important, and we want the GNU system as a whole to "
-#| "be redistributed commercially. This means we can't add a <abbr>GIF</"
-#| "abbr>-generating program to GNU, not under the Unisys terms."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Commercial redistribution of free "
 "software</a> is very important, and we want the GNU system as a whole to be "
@@ -204,15 +154,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is a non-"
-#| "commercial, non-profit organization, so strictly speaking the income from "
-#| "our sales of <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>CD-ROMs</a> is not &ldquo;"
-#| "profit&rdquo;. Perhaps this means we could include a <abbr>GIF</abbr> "
-#| "program on our CD-ROM and claim to be acting within the scope of the "
-#| "Unisys permission&mdash;or perhaps not. But since we know that other "
-#| "redistributors of GNU would be unable to include it, doing this would not "
-#| "be very useful."
 msgid ""
 "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is a non-"
 "commercial, non-profit organization, so strictly speaking the income from "
@@ -233,11 +174,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Shortly after Unisys made its announcement, when the net in general was "
-#| "reassured thinking that Unisys had given permission for free <abbr>GIF</"
-#| "abbr>-generating software, we wrote to the Unisys legal department asking "
-#| "for clarification of these issues. We did not receive a response."
 msgid ""
 "Shortly after Unisys made its announcement, when the net in general was "
 "reassured thinking that Unisys had given permission for free GIF-generating "
@@ -251,13 +187,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Even if Unisys really did give permission for free software to generate "
-#| "<abbr>GIF</abbr>s, we would still have to deal with the IBM patent. Both "
-#| "the IBM and the Unisys patents cover the same &ldquo;invention&rdquo;"
-#| "&mdash;the <abbr>LZW</abbr> compression algorithm. (This could reflect "
-#| "an error on the part of the US Patent and Trademark Office, which is "
-#| "famous for incompetence and poor judgment.)"
 msgid ""
 "Even if Unisys really did give permission for free software to generate "
 "GIFs, we would still have to deal with the IBM patent. Both the IBM and the "
@@ -275,12 +204,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Decoding <abbr>GIF</abbr>s is a different issue. The Unisys and IBM "
-#| "patents are both written in such a way that they do not apply to a "
-#| "program which can only uncompress <abbr>LZW</abbr> format and cannot "
-#| "compress. Therefore we can and will include support for displaying "
-#| "<abbr>GIF</abbr> files in GNU software."
 msgid ""
 "Decoding GIFs is a different issue. The Unisys and IBM patents are both "
 "written in such a way that they do not apply to a program which can only "
@@ -295,11 +218,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Given this situation, we could still include <abbr>GIF</abbr> files in "
-#| "our web pages if we wanted to. Many other people would be happy to "
-#| "generate them for us, and we would not be sued for having <abbr>GIF</"
-#| "abbr> files on our server."
 msgid ""
 "Given this situation, we could still include GIF files in our web pages if "
 "we wanted to. Many other people would be happy to generate them for us, and "
@@ -312,12 +230,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "But we feel that if we can't distribute the software to enable people to "
-#| "generate <abbr>GIF</abbr> files properly, then we should not have other "
-#| "people run such software for us. Besides, if we can't provide software "
-#| "in GNU to generate <abbr>GIF</abbr> files, we have to recommend an "
-#| "alternative. We ourselves should use the alternative that we recommend."
 msgid ""
 "But we feel that if we can't distribute the software to enable people to "
 "generate GIF files properly, then we should not have other people run such "
@@ -340,15 +252,6 @@
 
 # type: Content of: <p><blockquote>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "Unisys has frequently been asked whether a Unisys license is required in "
-#| "order to use <abbr>LZW</abbr> software obtained by downloading from the "
-#| "Internet or from other sources. The answer is simple. In all cases, a "
-#| "written license agreement or statement signed by an authorized Unisys "
-#| "representative is required from Unisys for all use, sale or distribution "
-#| "of any software (including so-called &ldquo;freeware&rdquo;) and/or "
-#| "hardware providing <abbr>LZW</abbr> conversion capability (for example, "
-#| "downloaded software)."
 msgid ""
 "Unisys has frequently been asked whether a Unisys license is required in "
 "order to use LZW software obtained by downloading from the Internet or from "
@@ -381,11 +284,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A further issue is that the <abbr>LZW</abbr> patents&mdash;and software "
-#| "patents in general&mdash;are an offense against the freedom of "
-#| "programmers generally, and all programmers need to work together against "
-#| "software patents."
 msgid ""
 "A further issue is that the LZW patents&mdash;and software patents in "
 "general&mdash;are an offense against the freedom of programmers generally, "
@@ -398,11 +296,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "So even if we could find a solution to enable the free software community "
-#| "to generate <abbr>GIF</abbr>s, that isn't really a solution, not for the "
-#| "problem as a whole. The solution is switching to another format and not "
-#| "using <abbr>GIF</abbr> any more."
 msgid ""
 "So even if we could find a solution to enable the free software community to "
 "generate GIFs, that isn't really a solution, not for the problem as a "
@@ -417,9 +310,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Therefore, we don't use <abbr>GIF</abbr>, and we hope you won't use it "
-#| "either."
 msgid "Therefore, we don't use GIF, and we hope you won't use it either."
 msgstr ""
 "Per totes aquestes raons no utilitzem el format GIF, i esperem que vosaltres "
@@ -427,11 +317,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It is possible to make non-compressed images that act like <abbr>GIF</"
-#| "abbr>s, in that they work with programs that decode <abbr>GIF</abbr> "
-#| "format. This can be done without infringing patents. These pseudo-"
-#| "<abbr>GIF</abbr>s are useful for some purposes."
 msgid ""
 "It is possible to make non-compressed images that act like GIFs, in that "
 "they work with programs that decode GIF format. This can be done without "
@@ -444,10 +329,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "It is also possible to create <abbr>GIF</abbr>s using a patent-free run "
-#| "length encoding but this doesn't achieve the compression that one "
-#| "normally expects in a <abbr>GIF</abbr>."
 msgid ""
 "It is also possible to create GIFs using a patent-free run length encoding "
 "but this doesn't achieve the compression that one normally expects in a GIF."
@@ -458,11 +339,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We decided not to use these pseudo-<abbr>GIF</abbr>s on our web site "
-#| "because they are not a satisfactory solution to the community's problem. "
-#| "They work, but they are very large. What the web needs is a patent-free "
-#| "compressed format, not large pseudo-<abbr>GIF</abbr>s."
 msgid ""
 "We decided not to use these pseudo-GIFs on our web site because they are not "
 "a satisfactory solution to the community's problem. They work, but they are "
@@ -476,30 +352,19 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.libpng.org/pub/png/index.html\";><abbr>PNG</abbr> "
-#| "format</a> is a patent-free compressed format. We hope it will become "
-#| "widely supported; then we will use it. We do have <a href=\"/graphics/"
-#| "graphics.html\"><abbr>PNG</abbr> versions</a> of the images on this "
-#| "server."
 msgid ""
 "The <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics\";>PNG "
 "format</a> is a patent-free compressed format. We hope it will become "
 "widely supported; then we will use it. We do provide PNG versions of most "
 "of the <a href=\"/graphics/graphics.html\">images on this server</a>."
 msgstr ""
-"El <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics\";>format 
PNG</a> és un "
-"format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès àmpliament, i 
"
-"llavors l'utilitzarem. Tenim <a href=\"/graphics/graphics.ca.html\">versions "
-"en format PNG</a> de les imatges de la nostra pàgina."
+"El <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics\";>format "
+"PNG</a> és un format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès 
"
+"àmpliament, i llavors l'utilitzarem. Tenim <a href=\"/graphics/graphics.ca."
+"html\">versions en format PNG</a> de les imatges de la nostra pàgina."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For more information about the <abbr>GIF</abbr> patent problems, see <a "
-#| "href=\"http://progfree.org/Patents/Gif/Gif.html\";>the League for "
-#| "Programming Freedom <abbr>GIF</abbr> page</a>. Through that page you can "
-#| "find more information about the problem of software patents in general."
 msgid ""
 "For more information about the GIF patent problems, see <a href=\"http://www.";
 "progfree.org/Patents/Gif/Gif.html\">the League for Programming Freedom GIF "
@@ -507,26 +372,22 @@
 "\"http://endsoftpatents.org/\";>problem of software patents in general.</a>"
 msgstr ""
 "Per a més informació sobre els problemes de patent del format GIF, visiteu "
-"la pàgina de la <a 
href=\"http://www.progfree.org/Patents/Gif/Gif.html\";>League for Programming 
Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més informació 
sobre el <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>problema de les patents de 
programari en general</a>."
+"la pàgina de la <a href=\"http://www.progfree.org/Patents/Gif/Gif.html";
+"\">League for Programming Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu "
+"trobar més informació sobre el <a href=\"http://endsoftpatents.org/";
+"\">problema de les patents de programari en general</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There's a library called <a href=\"http://ca.geocities.com/libungif/";
-#| "\">libungif</a> that reads gif files and writes uncompressed gifs to "
-#| "circumvent the Unisys patent."
 msgid ""
 "There is a library called libungif that reads gif files and writes "
 "uncompressed gifs to circumvent the Unisys patent."
 msgstr ""
-"Hi ha una biblioteca anomenada libungif que llegeix arxius en format GIF i 
genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys."
+"Hi ha una biblioteca anomenada libungif que llegeix arxius en format GIF i "
+"genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> is a "
-#| "website devoted to discouraging the use of <abbr>GIF</abbr> files on your "
-#| "website."
 msgid ""
 "<a href=\"http://burnallgifs.org\";>http://burnallgifs.org</a> is a web site "
 "devoted to discouraging the use of GIF files on the web."
@@ -541,15 +402,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#returnnote\" id=\"venuenote\">1.</a> We were able to search "
-#| "the patent databases of the USA, Canada, Japan, and the European Union. "
-#| "The Unisys patent expired on 20 June 2003 in the USA, in Europe it "
-#| "expired on 18 June 2004, in Japan the patent expired on 20 June 2004 and "
-#| "in Canada it expired on 7 July 2004. The U.S. IBM patent expired 11 "
-#| "August 2006, The Software Freedom Law Center says that after 1 October "
-#| "2006, there will be no significant patent claims interfering with "
-#| "employment of the <abbr>GIF</abbr> format."
 msgid ""
 "<a href=\"#returnnote\" id=\"venuenote\">1.</a> We were able to search the "
 "patent databases of the USA, Canada, Japan, and the European Union. The "
@@ -576,12 +428,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -593,19 +439,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Envieu els enllaços "
-"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -622,9 +461,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software "
-#| "Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 Free "
 "Software Foundation, Inc.,"
@@ -642,7 +478,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- philosophy/po/philosophy.ca.po   3 Sep 2011 09:21:57 -0000    1.46
+++ philosophy/po/philosophy.ca.po   3 Sep 2011 16:25:57 -0000    1.47
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -56,21 +56,20 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why &ldquo;Open "
-#| "Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">Europe's &ldquo;unitary "
 "patent&rdquo; could mean unlimited software patents</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">La &ldquo;patent unità
ria&rdquo; europea pot significar patents de programari il·limitades</a>"
+"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">La &ldquo;patent "
+"unitària&rdquo; europea pot significar patents de programari 
il·limitades</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Keep control of "
 "your computing, so it doesn't control you!</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Mantingueu el 
control del vostre ordinador, o us controlarà a vosaltres!</a>"
+"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">Mantingueu el "
+"control del vostre ordinador, o us controlarà a vosaltres!</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: po/home.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ca.po,v
retrieving revision 1.160
retrieving revision 1.161
diff -u -b -r1.160 -r1.161
--- po/home.ca.po    3 Sep 2011 09:33:05 -0000    1.160
+++ po/home.ca.po    3 Sep 2011 16:26:02 -0000    1.161
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -64,14 +64,13 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
-#| "campaigns</a></strong>."
 msgid ""
 "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Sign "
 "our petition to ask This American Life to support free formats!</a></strong>"
 msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Signeu 
la nostra petició per demanar a This American Life que doni suport als formats 
lliures!</a></strong>"
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition\";>Signeu "
+"la nostra petició per demanar a This American Life que doni suport als "
+"formats lliures!</a></strong>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -378,13 +377,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
-#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
-#| "drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic "
-#| "transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for "
-#| "Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
 msgid ""
 "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
 "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
@@ -402,22 +394,6 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</"
-#| "a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/"
-#| "halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a "
-#| "href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
-#| "\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
-#| "software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/"
-#| "snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, "
-#| "<a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for "
-#| "maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More "
-#| "information</a>."
 msgid ""
 "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
 "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
@@ -447,7 +423,8 @@
 "\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
 "software/trueprint/\">trueprint</a> estan <a href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">buscant coordinadors</a>. També necessitem <a 
href=\"/server/"
-"takeaction.html#python_configure\">GNU configure per paquets basats en 
Python</a>."
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure per paquets basats en "
+"Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/outdated.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/outdated.pl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/outdated.pl.html   3 Sep 2011 08:35:37 -0000    1.1
+++ server/outdated.pl.html   3 Sep 2011 16:26:08 -0000    1.2
@@ -1,9 +1,10 @@
 <div id="outdated">
 <p>
-This translation hasn't been updated in some time and may be out of date;
-GNU translators need your help. Please contact <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to
-find out how you can help. The latest translation source can be found at:
+To tłumaczenie nie było aktualizowane od&nbsp;jakiegoś czasu i&nbsp;może 
być
+nieaktualne: tłumacze GNU potrzebują Waszej pomocy. Aby&nbsp;dowiedzieć się
+jak możecie pomóc, prosimy o skontaktowanie się z&nbsp;<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Adres bieżącej wersji oryginalnej:
 </p>
 
 <p><!--#echo encoding="none" var="PO_FILE" -->

Index: server/outdated.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/outdated.ru.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/outdated.ru.html   3 Sep 2011 08:35:37 -0000    1.1
+++ server/outdated.ru.html   3 Sep 2011 16:26:08 -0000    1.2
@@ -1,9 +1,10 @@
 <div id="outdated">
 <p>
-This translation hasn't been updated in some time and may be out of date;
-GNU translators need your help. Please contact <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> to
-find out how you can help. The latest translation source can be found at:
+Этот перевод некоторое время не 
обновлялся и, возможно, устарел;
+переводчикам GNU нужна ваша помощь. 
Обращайтесь, пожалуйста, по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+чтобы узнать, как вы можете помочь. 
Последнюю версию исходного файла
+перевода можно получить по ссылке:
 </p>
 
 <p><!--#echo encoding="none" var="PO_FILE" -->reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]