www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nl.html graphics/agnuhead.pl.html grap...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.nl.html graphics/agnuhead.pl.html grap...
Date: Wed, 17 Aug 2011 00:28:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/17 00:28:26

Modified files:
    .       : home.nl.html 
    graphics    : agnuhead.pl.html 
    graphics/po  : gnupascal.pot graphics.pot 
    music/po    : free-software-song.pot music.pot 
    po       : home.nl.po 
    server     : footer-text.nl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nl.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/agnuhead.pl.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/gnupascal.pot?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.pot?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.pot?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/music.pot?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.nl.po?cvsroot=www&r1=1.133&r2=1.134
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.nl.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: home.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nl.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- home.nl.html    9 Aug 2011 00:36:41 -0000    1.23
+++ home.nl.html    17 Aug 2011 00:27:54 -0000   1.24
@@ -196,12 +196,12 @@
 
 <div class="yui-g highlight-para">
 
-<p><strong>Can you contribute to any of these <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High Priority
-Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU
-Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic
-transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for
-Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms.</p>
+<p><strong>Kun jij een bijdrage leveren aan deze <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>Projecten met Hoge
+Prioriteit</a>?</strong> Gnash, coreboot, vrije distributies van GNU/Linux,
+GNU Octave, stuurprogramma's voor netwerk routers, reversible debugging in
+GDB, automatic transcription, PowerVR stuurprogramma's, en ook vrije
+software vervangingen voor Skype, OpenDWG libraries en Oracle Forms.</p>
 
 <p id="unmaint"><strong>Kun jij 1 van de volgende <a
 href="/server/takeaction.html#unmaint">verwaarloosde GNU
@@ -250,9 +250,9 @@
 href="http://www.fsfla.org/";>Latijns-Amerika</a> en <a href=
 "http://fsf.org.in/";>India</a>.</p>
 
-<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
 </p>
 
 
@@ -263,7 +263,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Laatste wijziging:
 
-$Date: 2011/08/09 00:36:41 $
+$Date: 2011/08/17 00:27:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: graphics/agnuhead.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/agnuhead.pl.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- graphics/agnuhead.pl.html  13 Jul 2011 17:35:21 -0000   1.27
+++ graphics/agnuhead.pl.html  17 Aug 2011 00:28:01 -0000   1.28
@@ -1,153 +1,215 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
 
-<head>
-<title>G³owa GNU
-        - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: wkotwica -->
-</head>
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
-<body>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Głowa GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)</title>
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
-
-<h2>G³owa GNU</h2>
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Głowa GNU</h2>
 
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
 <p>
-<a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
+<a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
+alt="[rysunek głowy GNU]"
+width="129" height="122" /></a>
 </p>
 
+<p>Możecie woleć <a href="/graphics/heckert_gnu.html">wyraźnej głowy 
GNU</a>,
+która jest wersją używaną obecnie przez Fundację wolnego oprogramowania
+na&nbsp;nowych przedmiotach i&nbsp;naklejkach GNU.</p>
+
 <p>
-G³owa przystojnej GNU z typow± brod± i eleganckimi zakrêconymi rogami. GNU 
zdaje siê z&nbsp;zadowoleniem u¶miechaæ na my¶l o&nbsp;ju¿ wykonanej pracy, ale 
wci±¿ spogl±da w&nbsp;dal.</p>
+Głowa przystojnej GNU z&nbsp;typową brodą i&nbsp;eleganckimi zakręconymi
+rogami. GNU zdaje się z&nbsp;zadowoleniem uśmiechać na&nbsp;myśl 
o&nbsp;już
+wykonanej pracy, ale&nbsp;wciąż spogląda w&nbsp;dal. <strong>Jeśli chcecie
+użyć Głowy GNU jako odnośnika do&nbsp;strony FSF lub&nbsp;projektu GNU
+możecie to zrobić. Jeśli używacie jej przy omawianiu GNU we wspierający
+i&nbsp;wiarygodny sposób, także możecie to zrobić bez&nbsp;zezwolenia. 
Jeśli
+chcecie w&nbsp;inny sposób użyć, należy poprosić <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> o zezwolenie.</strong>
+</p>
+
 <p>
-G³owê GNU narysowa³a Etienne Suvasa, która wykona³a tak¿e kilka ok³adek dla 
publikacji FSF.</p>
+Głowę GNU narysowała Etienne Suvasa, która wykonała także kilka okładek 
dla
+publikacji FSF.
+</p>
+
 <p>
-Chcieliby¶my te¿ podziêkowaæ Peretowi Gerwinskiemu za wersjê PNG tego rysunku, 
o&nbsp;rozmiarach 1200x1200 punktów.</p>
+Chcielibyśmy też podziękować Peter Gerwinski za&nbsp;wersję PNG tego
+rysunku, o rozmiarach 1200x1200 punktów.
+</p>
+
 <p>
-&bdquo;G³owa GNU&rdquo; jest domy¶ln± ilustracj± naszych stron internetowych, 
³±cznie z&nbsp;<a href="/home.pl.html">g³ówn± stron± GNU</a>.</p>
+&bdquo;Głowa GNU&rdquo; była domyślną ilustracją naszych stron
+internetowych, łącznie z&nbsp;<a href="/home.html">główną stroną GNU</a>.
+</p>
+
 <p>
-Wystêpowa³a tak¿e na przodzie <a href="/order/t-shirts.html">koszulki GNU</a> 
z 1997 roku oraz na wizytówkach FSF. Mo¿na j± równie¿ znale¼æ na grzbietach 
wielu <a href="/doc/doc.pl.html">podrêczników GNU</a>.</p>
+Występowała także na&nbsp;przodzie <a href="/order/t-shirts.html">koszulki
+GNU</a> z&nbsp;1997 roku oraz&nbsp;na wizytówkach FSF. Można ją również
+znaleźć na&nbsp;grzbietach wielu <a href="/doc/doc.html">podręczników
+GNU</a>.
+</p>
+
 <p>
-Rysunek dostêpny jest w formatach:</p>
+Rysunek dostępny jest w&nbsp;formatach:
+</p>
+
 <ul>
-    <li>jpeg <a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">7k</a>, <a 
href="/graphics/gnu-head.jpg">21k</a></li>
-    <li>png <a href="/graphics/gnu-head-sm.png">2k</a>, <a 
href="/graphics/gnu-head.png">6k</a>, <a 
href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">566k</a></li>
+    <li>jpeg <a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">7k</a>, <a
+href="/graphics/gnu-head.jpg">21k</a></li>
+    <li>png <a href="/graphics/gnu-head-sm.png">2k</a>, <a
+href="/graphics/gnu-head.png">6k</a>, <a
+href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">566k</a></li>
    <li>pdf <a href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a></li>
    <li>ascii (txt) <a href="gnu-head.txt">5k</a></li>
 </ul>
+  
 <p>
-Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem g³owy GNU, zrobi³ ³adn± tapetê. Spêdzi³ 
trochê czasu nad materia³ami na temat prawa autorskiego, do pracy 
zaliczeniowej. W&nbsp;wolnej chwili zrobi³ tapetê na pulpit.</p>
+Dustin Jorge, zainspirowany rysunkiem głowy GNU, zrobił ładną
+tapetę. Spędził trochę czasu nad&nbsp;materiałami na&nbsp;temat prawa
+autorskiego, do&nbsp;pracy zaliczeniowej. W&nbsp;wolnej chwili zrobił tapetę
+na&nbsp;pulpit.</p>
+
 <p>
-Tapeta dostêpna jest w formatach:
+Tapeta dostępna jest w&nbsp;formatach:
 </p>
+
 <ul>
    <li>png <a href="/graphics/gnublue.png">503k</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-Ville Solarius wykona³ wersje g³owy GNU w formacie SVG: 
+Ville Solarius wykonał wersje głowy GNU w&nbsp;formacie SVG: 
 </p>
 <ul>
-    <li>Plain <a href="/graphics/gnuhead_plain.svg">99.2k</a></li>
+  <li>Zwykły <a href="/graphics/gnuhead_plain.svg">99.2k</a></li>
    <li>Inkscape <a href="/graphics/gnuhead_inkscape.svg">99.2k</a></li>
 </ul>
 
 <p>
-<a href="mailto: address@hidden">Ripley</a> doda³a do
-<a href="/graphics/gnupassion.svg.gz">g³owy GNU</a>has³o
-&bdquo;Your Passion. Our Potential&rdquo;.
+<a href="mailto:address@hidden";>Ripley</a> dodała do&nbsp;<a
+href="/graphics/gnupassion.svg.gz">głowy GNU</a> hasło &bdquo;Your
+Passion. Our Potential&rdquo;.
 </p>
 
 <p>
-Zestaw kolorowych g³ów GNU wykonany przez <a 
href="mailto:address@hidden";>Johna M. Wootena</a>.
+ Zestaw kolorowych głów GNU wykonany przez <a
+href="mailto:address@hidden";>John M. Wooten</a>.
 </p>
-<ul>
+ <ul>
    <li>
-    <a href="/graphics/gnuwooblk.png">czarna</a> |
-    <a href="/graphics/gnuwoogrn.png">zielona</a> |
-    <a href="/graphics/gnuwoored.png">czerwona</a> |
-    <a href="/graphics/gnuwoowht.png">bia³a</a> |
-    <a href="/graphics/gnuwooylw.png">¿ó³ta</a>
+   <a href="/graphics/gnuwooblk.png">czarna</a> | <a
+href="/graphics/gnuwoogrn.png">zielona</a> | <a
+href="/graphics/gnuwoored.png">czerwona</a> | <a
+href="/graphics/gnuwoowht.png">biała</a> | <a
+href="/graphics/gnuwooylw.png">żółta</a>
    </li>
-</ul>
+ </ul>
 
 <p>
-<a href="/graphics/graphics.pl.html">Inne grafiki</a> z Galerii Sztuki GNU.</p>
+<a href="/graphics/graphics.html">Inne grafiki</a> z&nbsp;Galerii Sztuki
+GNU.
+</p>
 
-<hr />
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[ <a 
href="/graphics/agnuhead.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
-| <a href="/graphics/agnuhead.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.html">English</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.it.html">Italiano</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.pl.html">polski</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.pt-br.html">português do Brasil</a>
-| <a href="/graphics/agnuhead.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>
-| <a 
href="/graphics/agnuhead.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
-]
-</p>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer-short.pl.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a>
-z&nbsp;FSF.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
 <br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
+
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006 <br />
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
-Boston, MA 02110-1301, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted worldwide without royalty in any medium provided
-this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-bez tantiem, niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego 
zezwolenia.
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
+
 <p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
+Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Aktualizowane:
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
+Zjednoczone</a>.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 
2011.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/07/13 17:35:21 $ $Author: jsowoc $
+Aktualizowane:
+
+$Date: 2011/08/17 00:28:01 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm>
+ -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/graphics/agnuhead.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>

Index: graphics/po/gnupascal.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/gnupascal.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- graphics/po/gnupascal.pot  16 Aug 2011 00:26:29 -0000   1.1
+++ graphics/po/gnupascal.pot  17 Aug 2011 00:28:06 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -65,57 +65,6 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Dustin Jorge made a nice wallpaper inspired by this GNU head. He spent some "
-"time researching copyright for a paper he had to do for a class. In the "
-"meantime he made this desktop."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "This wallpaper is available in the following formats:"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "png <a href=\"/graphics/gnublue.png\">503k</a>"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Ville Solarius has come up with the following variations of the GNU Head in "
-"the SVG format:"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Plain <a href=\"/graphics/gnuhead_plain.svg\">99.2k</a>"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Inkscape <a href=\"/graphics/gnuhead_inkscape.svg\">99.2k</a>"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"mailto: address@hidden">Ripley</a> added the slogan \"Your "
-"Passion. Our Potential.\" to the <a href=\"/graphics/gnupassion.svg.gz\">GNU "
-"head</a>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A set of colorful GNU head by <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>John M. Wooten</a>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnuwooblk.png\">Black</a> | <a "
-"href=\"/graphics/gnuwoogrn.png\">Green</a> | <a "
-"href=\"/graphics/gnuwoored.png\">Red</a> | <a "
-"href=\"/graphics/gnuwoowht.png\">White</a> | <a "
-"href=\"/graphics/gnuwooylw.png\">Yellow</a>"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
 msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art 
Gallery."
 msgstr ""
 

Index: graphics/po/graphics.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.pot,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- graphics/po/graphics.pot  14 Jul 2011 08:35:46 -0000   1.2
+++ graphics/po/graphics.pot  17 Aug 2011 00:28:06 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -73,6 +73,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnulove.html\">A Penguin Hugging A GNU</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">A typing GNU hacker</a>"
 msgstr ""
 
@@ -348,6 +352,13 @@
 "\"http://gnuart.onshore.com\";>http://gnuart.onshore.com</a>"
 msgstr ""
 
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to ~Apolonis for their image at: <a href= "
+"\"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-251437449\";> "
+"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-251437449</a>"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"

Index: music/po/free-software-song.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- music/po/free-software-song.pot   13 Aug 2011 00:28:05 -0000   1.1
+++ music/po/free-software-song.pot   17 Aug 2011 00:28:10 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -130,6 +130,13 @@
 "videographer, Julian Coccia."
 msgstr ""
 
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"A <a href=\"/music/free-software-song-herzog.ogg\">recording (.ogg)</a> of "
+"Katie Herzog performing The Free Software Song, released under <a href=\" "
+"http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/\";>CC BY-NC-ND</a>."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Alternate versions"
 msgstr ""
@@ -247,8 +254,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 Richard "
-"Stallman"
+"Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 "
+"Richard Stallman"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: music/po/music.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/music.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- music/po/music.pot 13 Aug 2011 00:28:05 -0000   1.1
+++ music/po/music.pot 17 Aug 2011 00:28:11 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -60,6 +60,14 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Hear Katie Herzog <a "
+"href=\"/music/free-software-song-herzog.ogg\">perform</a> The Free Software "
+"Song, released under <a href=\" "
+"http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/\";>CC BY-NC-ND</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"till_there_was_gnu.html\">'Til There Was GNU</a>"
 msgstr ""
 
@@ -184,7 +192,9 @@
 
 #. , 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1999, 2001, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, 
Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: po/home.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.nl.po,v
retrieving revision 1.133
retrieving revision 1.134
diff -u -b -r1.133 -r1.134
--- po/home.nl.po    16 Aug 2011 21:23:40 -0000   1.133
+++ po/home.nl.po    17 Aug 2011 00:28:15 -0000   1.134
@@ -18,13 +18,23 @@
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Ontwikkeling van het vrije besturingssysteem GNU met Unix als 
voorbeeld, sinds 1983. Zodat gebruikers software met elkaar kunnen delen en in 
alle vrijheid eraan kunnen sleutelen."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Ontwikkeling van het vrije besturingssysteem GNU met Unix als voorbeeld, "
+"sinds 1983. Zodat gebruikers software met elkaar kunnen delen en in alle "
+"vrijheid eraan kunnen sleutelen."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -38,28 +48,57 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "In September 1983 maakte Richard Stallman bekend dat hij een 
besturingssysteem wilde maken, gebaseerd op Unix, met alleen vrije software, 
GNU genaamd. GNU is het enige besturingssysteem dat is ontwikkeld voor de 
vrijheid van gebruikers."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"In September 1983 maakte Richard Stallman bekend dat hij een "
+"besturingssysteem wilde maken, gebaseerd op Unix, met alleen vrije software, "
+"GNU genaamd. GNU is het enige besturingssysteem dat is ontwikkeld voor de "
+"vrijheid van gebruikers."
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame 
on Massachusetts for censoring the Internet</a>"
-msgstr "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Foei 
Massachusetts met je Internet-censuur</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+"Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Foei "
+"Massachusetts met je Internet-censuur</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify 
NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Kun jij helpen met het 
aanpassen van NoScript zodat deze niet-vrije JavaScript code kan ontdekken en 
blokkeren?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+"NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Kun jij helpen met het "
+"aanpassen van NoScript zodat deze niet-vrije JavaScript code kan ontdekken "
+"en blokkeren?</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studenten! 
Vraag je geld terug voor je ongebruikte Microsoft Windows licenties</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
+"\">Studenten! Vraag je geld terug voor je ongebruikte Microsoft Windows "
+"licenties</a>"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Ondersteun de akties voor neutraliteit op het net in Europa, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in de VS</a> en <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Ondersteun de akties voor neutraliteit op het net in Europa, <a href="
+"\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United "
+"States of America\">in de VS</a> en <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; "
+"title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -68,8 +107,16 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Het GNU project</a> werd gestart in 1984 met 
als doel een besturingssysteem te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Unix, die 
in zijn geheel uit <a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</a> 
zou bestaan: het GNU systeem."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Het GNU project</a> werd gestart in 1984 met als "
+"doel een besturingssysteem te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Unix, die "
+"in zijn geheel uit <a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</"
+"a> zou bestaan: het GNU systeem."
 
 # type: Content of: <div><div><p><a>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -87,22 +134,53 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
-msgstr "Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a 
href=\"/software/\">aantal programma's</a> bestaande uit toepassingen, 
bibliotheken en ontwikkel gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die 
de computer apparatuur aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href=\"/software/\">aantal "
+"programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel "
+"gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die de computer apparatuur "
+"aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr "GNU wordt <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">vaak gebruikt met de 
Linux kernel</a>, en hier is een <a href=\"/distros/free-distros.html\">lijst 
van installeerbare GNU/Linux distributies</a> die helemaal uit vrije software 
bestaan. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, de kernel van GNU</a>, 
wordt aktief ontwikkeld maar is nog niet klaar voor dagelijks gebruik."
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU wordt <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">vaak gebruikt met de Linux "
+"kernel</a>, en hier is een <a href=\"/distros/free-distros.html\">lijst van "
+"installeerbare GNU/Linux distributies</a> die helemaal uit vrije software "
+"bestaan. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, de kernel van GNU</a>, "
+"wordt aktief ontwikkeld maar is nog niet klaar voor dagelijks gebruik."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "De kernel van GNU is nog niet af dus GNU wordt gebruikt met Linux als 
kernel. De combinatie van GNU en Linux vormt nu het GNU/Linux besturingssysteem 
zoals dit inmiddels door miljoenen wordt gebruikt. (Soms wordt dit verkeerd 
aangeduid als zijnde <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux</a>.)"
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"De kernel van GNU is nog niet af dus GNU wordt gebruikt met Linux als "
+"kernel. De combinatie van GNU en Linux vormt nu het GNU/Linux "
+"besturingssysteem zoals dit inmiddels door miljoenen wordt gebruikt. (Soms "
+"wordt dit verkeerd aangeduid als zijnde <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html"
+"\">Linux</a>.)"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
-msgstr "De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een recursieve afkorting voor 
&ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo; en wordt uitgesproken als <em>knoe</em> met een 
zachte k."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een recursieve afkorting voor &ldquo;GNU's Niet "
+"Unix&rdquo; en wordt uitgesproken als <em>knoe</em> met een zachte k."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -117,15 +195,30 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Voor meer nieuws, zie <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
+msgstr ""
+"Voor meer nieuws, zie <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is de 
offic&euml;le uitbreidings-taal van het GNU besturingssysteem. Versie 2.0 is 
uitgebracht op 16 Februari 2011 met <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>veel nieuwe 
mogelijheden.</a> De compiler infrastructuur, bibliotheken en dynamische 
programmeer omgeving maken het de ideale taal om toepassingen in te schrijven. 
<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Sluit je nu aan 
bij de gemeenschap!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is de "
+"offic&euml;le uitbreidings-taal van het GNU besturingssysteem. Versie 2.0 is "
+"uitgebracht op 16 Februari 2011 met <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">veel nieuwe mogelijheden.</a> De compiler infrastructuur, "
+"bibliotheken en dynamische programmeer omgeving maken het de ideale taal om "
+"toepassingen in te schrijven. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Sluit je nu aan bij de gemeenschap!</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
@@ -134,8 +227,15 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is een volwaardige, 
object-geori&euml;nteerde ontwikkel omgeving. We hebben ontwikkelaars nodig 
voor het schrijven en overzetten van toepassingen naar GNUstep zodat we dit een 
prachtige omgeving voor gebruikers kunnen maken."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is een volwaardige, object-"
+"geori&euml;nteerde ontwikkel omgeving. We hebben ontwikkelaars nodig voor "
+"het schrijven en overzetten van toepassingen naar GNUstep zodat we dit een "
+"prachtige omgeving voor gebruikers kunnen maken."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -144,33 +244,67 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">Vrije 
software</a>&rdquo; gaat over vrijheid, niet over het prijskaartje. Om dit te 
begrijpen moet je bij de term &ldquo;vrij&rdquo; denken aan <em>vrijheid</em> 
niet aan <em>gratis</em> (nvdv: het Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel 
<em>vrij</em> als <em>gratis</em> betekenen, vandaar de nadruk in deze en 
andere artikelen op de betekenis van de term &ldquo; vrij&rdquo;. Dit wordt nog 
verder bemoeilijkt doordat vrije software meestal ook vrijelijk te verkrijgen 
is, (bijna-) gratis dus. Maar vrije software slaat dus vooral op vrijheid, niet 
op gratis)."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">Vrije software</a>&rdquo; "
+"gaat over vrijheid, niet over het prijskaartje. Om dit te begrijpen moet je "
+"bij de term &ldquo;vrij&rdquo; denken aan <em>vrijheid</em> niet aan "
+"<em>gratis</em> (nvdv: het Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel <em>vrij</"
+"em> als <em>gratis</em> betekenen, vandaar de nadruk in deze en andere "
+"artikelen op de betekenis van de term &ldquo; vrij&rdquo;. Dit wordt nog "
+"verder bemoeilijkt doordat vrije software meestal ook vrijelijk te "
+"verkrijgen is, (bijna-) gratis dus. Maar vrije software slaat dus vooral op "
+"vrijheid, niet op gratis)."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "Vrije software gaat over de vrijheid van de gebruiker om software te 
kunnen gebruiken, kopi&euml;ren, bestuderen, distribueren en verbeteren. Het 
gaat dus om vier basisvrijheden voor de gebruiker van de software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Vrije software gaat over de vrijheid van de gebruiker om software te kunnen "
+"gebruiken, kopi&euml;ren, bestuderen, distribueren en verbeteren. Het gaat "
+"dus om vier basisvrijheden voor de gebruiker van de software:"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
-msgstr "De vrijheid een programma te gebruiken voor wat voor doel dan ook 
(vrijheid 0)."
+msgstr ""
+"De vrijheid een programma te gebruiken voor wat voor doel dan ook (vrijheid "
+"0)."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "De vrijheid om een programma te kunnen bestuderen en zonodig aan te 
passen aan je behoeften (vrijheid 1). Hiervoor moet je de broncode kunnen 
bekijken."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"De vrijheid om een programma te kunnen bestuderen en zonodig aan te passen "
+"aan je behoeften (vrijheid 1). Hiervoor moet je de broncode kunnen bekijken."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "De vrijheid om kopie&euml;n weer weg te kunnen geven, zodat je ook je 
buurman kunt helpen (vrijheid 2)."
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"De vrijheid om kopie&euml;n weer weg te kunnen geven, zodat je ook je "
+"buurman kunt helpen (vrijheid 2)."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "De vrijheid om zelf programma's te kunnen verbeteren en dit weer vrij 
te geven aan het publiek zodat de hele gemeenschap ervan kan profiteren 
(vrijheid 3). Ook hiervoor moet je toegang hebben tot de broncode."
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"De vrijheid om zelf programma's te kunnen verbeteren en dit weer vrij te "
+"geven aan het publiek zodat de hele gemeenschap ervan kan profiteren "
+"(vrijheid 3). Ook hiervoor moet je toegang hebben tot de broncode."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -179,28 +313,54 @@
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Steun lopende FSF 
campagnes</a></strong>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Steun lopende FSF "
+"campagnes</a></strong>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Bekijk deze film en laat hem aan je vrienden zien:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdisme</a>&mdash;mogelijk 
gemaakt door <a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate 
members</a> zoals <a href=\"http://fsf.org/jfb\";>jij</a>."
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Bekijk deze film en laat hem aan je vrienden zien:</strong> <a href="
+"\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdisme</a>&mdash;mogelijk gemaakt "
+"door <a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> "
+"zoals <a href=\"http://fsf.org/jfb\";>jij</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Strijd tegen software patenten:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>in de VS</a>,   <a 
href=\"/server/takeaction.nl.html#swpat\">in Europa</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Strijd tegen software patenten:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">in de VS</a>,   <a href=\"/server/takeaction.nl."
+"html#swpat\">in Europa</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.nl.html#wipochange\">Oefen druk 
uit op WIPO</a></strong> om hun naam en doelstelling te veranderen."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.nl.html#wipochange\">Oefen druk uit op "
+"WIPO</a></strong> om hun naam en doelstelling te veranderen."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Draag bij aan de Free 
Software Directory</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Draag bij aan de Free Software "
+"Directory</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -209,20 +369,53 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
-#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
-#| "drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic "
-#| "transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for "
-#| "Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>Kun jij een bijdrage leveren aan deze <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projecten met Hoge 
Prioriteit</a>?</strong> Gnash, coreboot, vrije distributies van GNU/Linux, GNU 
Octave, stuurprogramma's voor netwerk routers, reversible debugging in GDB, 
automatic transcription, PowerVR stuurprogramma's, en ook vrije software 
vervangingen voor Skype, OpenDWG libraries en Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Kun jij een bijdrage leveren aan deze <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">Projecten met Hoge Prioriteit</a>?</strong> "
+"Gnash, coreboot, vrije distributies van GNU/Linux, GNU Octave, "
+"stuurprogramma's voor netwerk routers, reversible debugging in GDB, "
+"automatic transcription, PowerVR stuurprogramma's, en ook vrije software "
+"vervangingen voor Skype, OpenDWG libraries en Oracle Forms."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you help take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
-msgstr "<strong>Kun jij 1 van de volgende <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">verwaarloosde GNU 
pakketten</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">nieuw leven inblazen</a>, 
<a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> hebben allen onderhoud nodig. <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Meer informatie</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a href="
+"\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Kun jij 1 van de volgende <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">verwaarloosde GNU pakketten</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">nieuw leven inblazen</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-"
+"forum</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"
+"ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href="
+"\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</"
+"a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/"
+"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href="
+"\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
+"a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> hebben allen onderhoud nodig. <a href=\"/"
+"server/takeaction.html#unmaint\">Meer informatie</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -232,17 +425,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "De <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> heeft zusterorganisaties in 
<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europa</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latijns-Amerika</a> en <a href= 
\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"De <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> heeft zusterorganisaties in <a "
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latijns-Amerika</a> en <a href= \"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -258,8 +469,12 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
-msgid "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> 
of this page"
-msgstr "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Vertalingen</a> 
van deze pagina"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Vertalingen</a> van "
+"deze pagina"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #~ msgid ""
@@ -270,6 +485,7 @@
 #~ "Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan "
 #~ "op willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt "
 #~ "meegenomen."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #~ msgid ""
 #~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
@@ -278,6 +494,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Voor meer nieuws en vorige onderwerpen uit de GNU flitsen, zie <a href=\"/"
 #~ "server/whatsnew.html\">Nieuws</a> over het GNU project"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
@@ -285,6 +502,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<strong>Licenties opstellen:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
 #~ "html#licenses\">Help</a> met het opstellen van de GFDL of GSFDL."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
@@ -292,6 +510,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#antidmca"
 #~ "\">Onderteken petities tegen software patenten en de DMCA.</a>."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #~ msgid ""
 #~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
@@ -301,6 +520,7 @@
 #~ "Soms wordt deze combinatie per abuis ook wel <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
 #~ "nl.html\">Linux</a> genoemd. Er zijn diverse smaken GNU/Linux &ldquo;"
 #~ "distributies&rdquo;."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -322,6 +542,7 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
 #~ msgstr "Wat is de Free Software Foundation (Stichting Vrije Software)?"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #~ msgid ""
 #~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
@@ -335,6 +556,7 @@
 #~ "GNU project. De <abbr>FSF</abbr> krijgt weinig subsidie van het "
 #~ "bedrijfsleven of subsidi&euml;rende stichtingen maar drijft vooral op "
 #~ "bijdragen van individuen zoals jij."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #~| msgid ""
 #~| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
@@ -360,6 +582,7 @@
 #~ "kun je ook <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>sponsor</a> worden of een "
 #~ "<a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>deluxe distributie van GNU "
 #~ "software</a> aanschaffen als steun aan de <abbr>FSF</abbr>."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #~ msgid ""
 #~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
@@ -385,10 +608,12 @@
 #~ "die niet wordt gehinderd door private monopolies.</a> Meer hierover staat "
 #~ "in het boek <a href =\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
 #~ "society/\">Free Software, Free Society</a>."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/help/help.nl.html\">Hoe jij daarbij kunt helpen</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -414,6 +639,7 @@
 #~ "html#Languages\">taal</a> of <a href=\"/server/standards/translations/"
 #~ "priorities.html#Orphaned\">wordt co&ouml;rdinator</a> van een www.gnu.org "
 #~ "vertaalteam."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
@@ -425,6 +651,7 @@
 #~ "html#gnustep\">Help ons</a> als gebruiker en ontwikkelaar van <a href="
 #~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en object-geori&euml;"
 #~ "nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~| msgid ""
 #~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
@@ -444,6 +671,7 @@
 #~ "html#Languages\">taal</a> of <a href=\"/server/standards/translations/"
 #~ "priorities.html#Orphaned\">wordt co&ouml;rdinator</a> van een www.gnu.org "
 #~ "vertaalteam."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
@@ -560,21 +788,27 @@
 #~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #~ msgid "More information"
 #~ msgstr "Meer informatie"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.nl.html\">Wat we bieden</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
@@ -582,6 +816,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Onze project-server:    savannah."
 #~ "gnu.org</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
@@ -595,6 +830,7 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
 # type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
@@ -602,6 +838,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Dhr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">geeft een introductie tot vrije "
 #~ "software</a>, en herinnert ons aan een speciale verjaardag."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
@@ -629,6 +866,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.nl.html\">Wat gebruikers vinden van "
 #~ "GNU software</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -721,6 +959,7 @@
 #~ "<strong>Onderneem aktie:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
 #~ "\">Steun de ODF Olympiade</a> en hun inspanningen om OpenDocument op "
 #~ "scholen te introduceren."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
@@ -729,6 +968,7 @@
 #~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#music-"
 #~ "sharing\">Onderteken de petitie van EFF</a> ter ondersteuning van het "
 #~ "delen van muziek."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
@@ -737,6 +977,7 @@
 #~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
 #~ "html#broadcast\">Steun publieke gewaarwording tegen de &ldquo;broadcast "
 #~ "flag&rdquo;</a>"
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
@@ -745,6 +986,7 @@
 #~ "<strong>Wereldwijd:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#wipo"
 #~ "\">Help met voorlichting over de gevaren van de WIPO uitzend-"
 #~ "overeenkomst</a>."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
@@ -768,9 +1010,11 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"http://www.laquadrature.net/en\";>Stop de EU met het aanpassen "
 #~ "van de telecommunicatie wetten, steun de campagne La Quadrature du Net</a>"
+
 # type: Content of: <div><h1>
 #~ msgid "Urgent action items"
 #~ msgstr "Belangrijke akties"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help "
@@ -779,6 +1023,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Reis je binnenkort vanuit China naar de USA? Kun je dan wat batterijen "
 #~ "vervoeren? <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -800,4 +1045,3 @@
 #~ "gnupdf.org\">GNU PDF</a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org en vrije "
 #~ "Internet protocollen</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
 #~ "reversible.html\">omkeerbare debugging voor GDB</a>."
-

Index: server/footer-text.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.nl.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- server/footer-text.nl.html 13 Jul 2011 08:30:40 -0000   1.9
+++ server/footer-text.nl.html 17 Aug 2011 00:28:20 -0000   1.10
@@ -53,9 +53,9 @@
     <li><a href="/licenses/fdl.html">GNU FDL</a></li></ul></li>
     <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Software licenties veelgestelde 
vragen
 (FAQ)</a></li>
-    <li><a href="http://www.fsf.org/licensing/compliance";>Licensing 
compliance</a></li>
-    <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">How to use GNU licenses for 
your own
-software</a></li></ul></li>
+    <li><a href="http://www.fsf.org/licensing/compliance";>Licentie 
voorwaarden</a></li>
+    <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">Hoe kun je GNU licenties voor 
je eigen
+software gebruiken</a></li></ul></li>
    <li><a href="http://www.fsf.org/resources/service/";>GNU Service 
Overzicht</a></li>
    <li><a href="/fun/fun.html">GNU Gein</a></li>
    <li><a href="/graphics/graphics.html">GNU Kunst</a></li>
@@ -135,12 +135,11 @@
 software vrijelijk te kunnen kopi&euml;ren, gebruiken, bestuderen,
 veranderen en door te geven aan anderen.</strong></small></p>
 
-<p><small><strong>Support GNU and the FSF by <a
-href="http://shop.fsf.org/";>buying manuals and gear</a>, <a
-href="http://www.fsf.org/join";>joining the FSF as an associate member</a> or
-by making a donation, either <a href="http://donate.fsf.org/";>directly to
-the FSF</a> or <a
-href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via
+<p><small><strong>Steun GNU en de FSF door <a
+href="http://shop.fsf.org/";>handleidingen te kopen</a>, <a
+href="http://www.fsf.org/join";>je aan te sluiten bij de FSF als associate
+member</a> of door <a href="http://donate.fsf.org/";>te doneren aan de
+FSF</a> of <a href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via
 Flattr</a>.</strong></small></p>
 
 <p id="backtotop"><a href="#header">naar begin</a></p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]