www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html philosophy/udi.ru.html po/home...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.sq.html philosophy/udi.ru.html po/home...
Date: Thu, 11 Aug 2011 16:38:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/11 16:38:20

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    philosophy   : udi.ru.html 
    po       : home.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/udi.ru.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- home.sq.html    11 Aug 2011 00:35:51 -0000   1.23
+++ home.sq.html    11 Aug 2011 16:38:00 -0000   1.24
@@ -193,12 +193,12 @@
 
 <div class="yui-g highlight-para">
 
-<p><strong>Can you contribute to any of these <a
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High Priority
-Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU
-Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic
-transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for
-Skype, OpenDWG libraries, and Oracle Forms.</p>
+<p><strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>Projekte me Përparësi
+të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it,
+GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në
+GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime
+me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms.</p>
 
 <p id="unmaint"><strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a
 href="/server/takeaction.html#unmaint">pakete GNU të
@@ -260,7 +260,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/08/11 00:35:51 $
+$Date: 2011/08/11 16:38:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/udi.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/udi.ru.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/udi.ru.html   19 Sep 2002 03:14:38 -0000   1.2
+++ philosophy/udi.ru.html   11 Aug 2011 16:38:05 -0000   1.3
@@ -1,209 +1,212 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML LANG="ru">
-<HEAD>
-<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r">
-<TITLE>UDI - ðÒÏÅËÔ GNU - æÏÎÄ ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ðï (FSF)</TITLE>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>ä×ÉÖÅÎÉÅ ÚÁ Ó×ÏÂÏÄÎÙÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É UDI <BR>
-(<A HREF="/philosophy/udi.html">The Free Software Movement and UDI</A>)</H3>
-
-<A HREF="/graphics/agnuhead.html">
-<IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ Head of a GNU] "
-  WIDTH="129" HEIGHT="122">
-</A>
-
-
-<HR>
-<H4>ä×ÉÖÅÎÉÅ ÚÁ Ó×ÏÂÏÄÎÙÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É UDI</H4>
-
-<P>
-ðÒÏÅËÔ, ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÊ UDI (Uniform Driver Interface, õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÙÊ éÎÔÅÒÆÅÊÓ
-äÒÁÊ×ÅÒÏ×), ÓÔÁ×ÉÔ Ó×ÏÅÊ ÃÅÌØÀ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÅÄÉÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÍÅÖÄÕ ÑÄÒÏÍ
-ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ É ÄÒÁÊ×ÅÒÁÍÉ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×.
-ëÁË ÍÙ ÄÏÌÖÎÙ ÏÔÎÅÓÔÉÓØ Ë ÜÔÏÊ ÉÄÅÅ?
-
-<P>
-åÓÌÉ ÍÙ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÍ ÓÅÂÅ ÍÎÏÇÏÞÉÓÌÅÎÎÙÈ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌÅÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÈ
-ÓÉÓÔÅÍ É ÁÐÐÁÒÁÔÕÒÙ, ÓÏÔÒÕÄÎÉÞÁÀÝÉÈ ÎÁ ÒÁ×ÎÙÈ, UDI (ÅÓÌÉ ÜÔÏ ÂÕÄÅÔ
-ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ) ×ÙÇÌÑÄÉÔ ÏÞÅÎØ ÕÄÁÞÎÏÊ ÉÄÅÅÊ. 
-ó ÅÇÏ ÐÏÍÏÝØÀ ÍÙ ÍÏÖÅÍ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÔØ ÌÉÛØ ÏÄÉÎ
-ÄÒÁÊ×ÅÒ ÄÌÑ ÌÀÂÏÇÏ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á, Á ÚÁÔÅÍ ÓÏ×ÍÅÓÔÎÏ ÅÇÏ
-ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ. üÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ËÏÏÐÅÒÁÃÉÉ.
-
-<P>
-ëÏÇÄÁ ÖÅ ÍÙ ÐÒÉÍÅÒÑÅÍ ÜÔÏ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ Ë ÒÅÁÌØÎÏÍÕ ÍÉÒÕ, ÇÄÅ 
-ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ ËÁË ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌÉ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÔÒÅÍÑÔÓÑ Ë
-ÓÏÔÒÕÄÎÉÞÅÓÔ×Õ, ÔÁË É ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÉÞÅÓËÏÇÏ ðï, ÉÝÕÝÉÅ
-ÐÒÅ×ÏÓÈÏÄÓÔ×Á, ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÑ ÂÕÄÕÔ ÓÏ×ÓÅÍ ÉÎÙÍÉ.
-îÅÐÏÎÑÔÎÏ, ÞÅÍ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ UDI ÍÏÖÅÔ ÐÏÍÏÞØ Ä×ÉÖÅÎÉÀ ÚÁ Ó×ÏÂÏÄÎÏÅ
-ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ. åÓÌÉ ÏÎÏ × ÞÅÍ-ÔÏ ÎÁ ÎÅÇÏ É ÐÏ×ÌÉÑÅÔ, ÜÔÏ
-ÂÕÄÅÔ ÒÁÚÏÂÝÅÎÉÅ É ÏÓÌÁÂÌÅÎÉÅ ÎÁÛÉÈ ÒÑÄÏ×.
-
-<P>
-åÓÌÉ × Linux ×ËÌÀÞÁÔ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ UDI, É ÅÓÌÉ ÍÙ ÎÁÞÎÅÍ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ ÎÏ×ÙÈ
-ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×, ÏÂÝÁÀÝÉÈÓÑ Ó Linux ÞÅÒÅÚ UDI, ËÁËÏ×Ù ÂÕÄÕÔ ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÑ
-ÜÔÏÇÏ ÛÁÇÁ?
-
-<P>
-<UL>
-<LI> ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÓÍÏÇÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Ó×ÏÂÏÄÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ÕÓÔÒÏÊÓÔ× ÄÌÑ
-Linux, ÐÏÄÞÉÎÑÀÝÉÅÓÑ GPL, × ÓÉÓÔÅÍÅ Windows.
-
-<P>
-üÔÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÙÍ ÔÏÌØËÏ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ Windows, ÎÏ ÎÅ ÄÁÓÔ ÎÉÞÅÇÏ ÔÅÍ,
-ËÔÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ × Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÈ ÓÉÓÔÅÍÁÈ. 
-ðÒÑÍÏÇÏ ×ÒÅÄÁ ÎÁÍ ÎÅ ÂÕÄÅÔ, ÎÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ
-ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×, ÌÉÃÅÎÚÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ GPL, ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÒÁÚÏÞÁÒÏ×ÁÎÙ ÔÁËÉÍ ÉÈ
-ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ, É ÜÔÏ ÂÕÄÅÔ ÏÞÅÎØ ÐÌÏÈÏ.
-ôÁËÖÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÁÒÕÛÅÎÁ GNU GPL, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÄÒÁÊ×ÅÒÙ ÂÕÄÕÔ ËÏÍÐÏÎÏ×ÁÔØÓÑ
-Ó ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÉÞÅÓËÉÍ ÑÄÒÏÍ. 
-õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÉÓËÕÛÅÎÉÅ ÐÏÓÔÕÐÁÔØ ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÄÌÑ ÎÁÓ ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÐÏÉÓË
-ÎÅÐÒÉÑÔÎÏÓÔÅÊ ÎÁ Ó×ÏÀ ÖÅ ÇÏÌÏ×Õ.
-
-
-<P>
-
-<LI> îÅÓ×ÏÂÏÄÎÙÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÙ Windows ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ × ÓÉÓÔÅÍÁÈ 
-<A HREF="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">GNU/Linux</A>.
-
-<P>
-üÔÏ ÎÅ ÚÁÔÒÏÎÅÔ ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÁÐÐÁÒÁÔÕÒÙ, ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÏÊ
-Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÍ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅÍ, ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÅÎÎÏ. îÏ ËÏÓ×ÅÎÎÏ ÏÎ
-ÍÏÖÅÔ ÕÍÅÎØÛÉÔØÓÑ, ÅÓÌÉ ÍÉÌÌÉÏÎÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ GNU/Linux, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏËÁ
-ÎÅ ÎÁÕÞÉÌÉÓØ ÃÅÎÉÔØ Ó×ÏÂÏÄÕ ÓÁÍÕ ÐÏ ÓÅÂÅ, ÎÅ ÕÓÔÏÑÔ ÐÅÒÅÄ ÓÏÂÌÁÚÎÏÍ.
-ðÒÅÄÅÌÏÍ, Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÍÙ ÐÒÉÄÅÍ, ÅÓÌÉ ÏÂÝÅÓÔ×Ï ÎÁÞÎÅÔ ÐÏÄÄÁ×ÁÔØÓÑ
-ÉÓËÕÛÅÎÉÀ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÎÅÓ×ÏÂÏÄÎÙÈ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×, ×ÍÅÓÔÏ 
-ÎÁÐÉÓÁÎÉÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÁÎÁÌÏÇÏ×.
-
-<P>
-UDI ÓÁÍ ÐÏ ÓÅÂÅ ÎÅ ÚÁÔÒÕÄÎÑÅÔ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×. ôÁË ÞÔÏ
-ÅÓÌÉ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÁÛÉÈ ÓÔÏÒÏÎÎÉËÏ× ÐÒÅÏÄÏÌÅÅÔ ÉÓËÕÛÅÎÉÅ, 
-ÍÙ ÓÍÏÖÅÍ ÐÒÏÄÏÌÖÁÔØ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ×, ÉÇÎÏÒÉÒÕÑ
-ÓÕÝÅÓÔ×Ï×ÁÎÉÅ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ× UDI.
-
-<P>
-îÏ ÚÁÞÅÍ ÐÏÏÝÒÑÔØ ÏÂÝÅÓÔ×Ï × ÓÔÒÅÍÌÅÎÉÉ ÓÔÁÔØ ÓÌÁÂÅÅ, ÞÅÍ ÜÔÏ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ? 
-úÁÞÅÍ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ÎÅÎÕÖÎÙÅ ÔÒÕÄÎÏÓÔÉ ÂÕÄÕÝÅÍÕ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ? ðÏÓËÏÌØËÕ
-ËÏÎÃÅÐÃÉÑ UDI ÎÅ ÐÒÉÎÏÓÉÔ ÎÁÍ ×ÙÇÏÄ, ÂÕÄÅÔ ÌÕÞÛÅ ÅÅ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÔØ.
-</UL>
-<P>
-
-÷ Ó×ÑÚÉ ÓÏ ×ÓÅÍ ÜÔÉÍ, ÎÅÕÄÉ×ÉÔÅÌØÎÏ, ÞÔÏ ËÏÍÐÁÎÉÑ Intel, ÉÎÉÃÉÁÔÏÒ
-ÐÒÏÅËÔÁ UDI, ÎÁÞÁÌÁ ÐÏÉÓË × Linux-ÓÏÏÂÝÅÓÔ×Å ÐÏÍÏÝÉ × ÒÁÂÏÔÅ ÎÁÄ ÎÉÍ.
-ëÁË ÍÏÖÅÔ ÂÏÇÁÔÁÑ É Ó×ÏÅËÏÒÙÓÔÎÁÑ ËÏÍÐÁÎÉÑ ×ÔÅÒÅÔØÓÑ × ÎÁÛÅ ÓÏÏÂÝÅÓÔ×Ï,
-ÏÒÉÅÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÏÅ ÎÁ ÓÏÔÒÕÄÎÉÞÅÓÔ×Ï?
-ëÏÎÅÞÎÏ, ÏÂÒÁÝÁÑÓØ ÚÁ ÐÏÍÏÝØÀ. ïÎÉ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÔÅÒÑÀÔ, ÄÅÌÁÑ ÜÔÏ 
-ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ, Á ÍÙ ÍÏÖÅÍ ÐÏÔÅÒÑÔØ ÂÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ É ÓÏÇÌÁÓÉÔØÓÑ.
-
-<P>
-ðÏÄÄÅÒÖËÁ UDI ÎÅ ÐÏÓÔÁ×ÌÅÎÁ ×ÎÅ ÚÁËÏÎÁ. íÙ ÎÅ ËÌÅÊÍÉÍ
-UDI, Intel, ÉÌÉ ÅÝÅ ÞÔÏ-ÔÏ, ËÁË ÷ÒÁÇÁ þÅÌÏ×ÅÞÅÓÔ×Á. îÏ ÐÅÒÅÄ ÔÅÍ, ËÁË
-ÍÙ ÏÄÏÂÒÉÍ ÌÀÂÕÀ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÎÕÀ ÉÎÉÃÉÁÔÉ×Õ, ÓÌÅÄÕÅÔ ÔÝÁÔÅÌØÎÏ ÅÅ
-ÏÂÓÕÄÉÔØ É ÕÂÅÄÉÔØÓÑ, ÞÔÏ ÏÎÁ ×ÙÉÇÒÙÛÎÁ ÄÌÑ ÏÂÝÅÓÔ×Á Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ,
-Á ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÉÞÅÓËÉÈ ÓÉÓÔÅÍ. 
-÷ ÄÁÎÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÜÔÏ ÚÎÁÞÉÔ, ÞÔÏ ÓÏÔÒÕÄÎÉÞÅÓÔ×Ï ÄÏÌÖÎÏ ÐÏÚ×ÏÌÑÔØ ÎÁÍ ÓÄÅÌÁÔØ
-ÅÝÅ ÏÄÉÎ ÛÁÇ ÎÁ ÐÕÔÉ Ë ËÏÎÅÞÎÏÊ ÃÅÌÉ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÄÒÁÊ×ÅÒÏ× É ÑÄÅÒ: ÓÎÁÂÖÅÎÉÀ 
-<em>×ÓÅÈ</em> ×ÁÖÎÙÈ ÕÓÔÒÏÊÓÔ× Ó×ÏÂÏÄÎÙÍÉ ÄÒÁÊ×ÅÒÁÍÉ.
-
-
-<P>
-ïÄÎÉÍ ÉÚ ÓÐÏÓÏÂÏ× ÓÄÅÌÁÔØ ÄÏÇÏ×ÏÒ ×ÙÇÏÄÎÙÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ ÓÁÍÏÇÏ
-ÐÒÏÅËÔÁ UDI. üÒÉË òÁÊÍÏÎÄ (Eric Raymond) ÐÒÅÄÌÏÖÉÌ, ÞÔÏÂÙ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÅ UDI
-×ËÌÀÞÁÌÏ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÄÒÁÊ×ÅÒ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ.
-üÔÏ ÂÙÌÏ ÂÙ ÉÄÅÁÌØÎÏ, ÎÏ ÄÒÕÇÉÅ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÇÕÔ ÐÏÍÏÞØ.
-äÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÏÔÒÅÂÏ×ÁÔØ, ÞÔÏÂÙ ÉÓÈÏÄÎÙÅ ÔÅËÓÔÙ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ÂÙÌÉ ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÙ
-É ÎÅ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÌÉ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÔÁÊÎÙ--ÄÁÖÅ ÅÓÌÉ ÄÒÁÊ×ÅÒ É ÎÅ ÂÕÄÅÔ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ,
-ÐÏ ËÒÁÊÎÅÊ ÍÅÒÅ, ÉÚ ÎÅÇÏ ÍÙ ÕÚÎÁÅÍ ×ÓÅ, ÞÔÏ ÎÁÍ ÎÕÖÎÏ, ÞÔÏÂÙ ÎÁÐÉÓÁÔØ
-Ó×ÏÂÏÄÎÙÊ ÄÒÁÊ×ÅÒ.
-
-<P>
-Intel ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔ ÓÄÅÌÁÔØ ÎÅÞÔÏ ÚÁ ÐÒÅÄÅÌÁÍÉ UDI, ÞÔÏÂÙ ÐÏÍÏÞØ
-ÓÏÏÂÝÅÓÔ×Õ Ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ðï ÒÅÛÉÔØ ÜÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ.
-îÁÐÒÉÍÅÒ, ÍÏÖÅÔ ÓÕÝÅÓÔ×Ï×ÁÔØ ÎÅËÏÔÏÒÁÑ
-ÒÁÚÎÏ×ÉÄÎÏÓÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÃÉÉ, × ËÏÔÏÒÏÊ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÙ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌÉ
-ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ, É × ËÏÔÏÒÏÊ Intel ÏÔ×ÅÄÅÎÁ ÒÏÌØ ÁÒÂÉÔÒÁ.
-åÓÌÉ ÔÁË, ÔÏ Intel ÍÏÖÅÔ ÓÏÇÌÁÓÉÔØÓÑ ÓÄÅÌÁÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ
-ÓÅÒÔÉÆÉËÁÃÉÉ ÂÏÌÅÅ ÔÒÕÄÎÙÍ, ÅÓÌÉ ÓÐÅÃÉÆÉËÁÃÉÉ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ ÓÅËÒÅÔÎÙ
-<SUP><A NAME="foot1" HREF="#note1">1</A></SUP>.
-üÔÏ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÌÎÙÍ ÒÅÛÅÎÉÅÍ ÐÒÏÂÌÅÍÙ, ÎÏ ÍÏÖÅÔ ÎÅÍÎÏÇÏ ÐÏÍÏÞØ.
-
-<P>
-ïÄÎÁ ÉÚ ÔÒÕÄÎÏÓÔÅÊ × ÓÏ×ÍÅÓÔÎÏÊ ÒÁÂÏÔÅ Ó Intel ÎÁÄ UDI × ÔÏÍ, ÞÔÏ ÍÙ
-ÄÏÌÖÎÙ ÓÄÅÌÁÔØ Ó×ÏÀ ÞÁÓÔØ ÒÁÂÏÔÙ ÐÅÒ×ÙÍÉ,
-ÔÏÇÄÁ ËÁË ÏÔ×ÅÔÎÙÅ ÛÁÇÉ Intel ÔÒÅÂÕÀÔ ÄÌÉÔÅÌØÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ. 
-æÁËÔÉÞÅÓËÉ, ÍÙ ËÒÅÄÉÔÕÅÍ Intel.
-îÏ ÂÕÄÅÔ ÌÉ Intel ÏÔÄÁ×ÁÔØ Ó×ÏÊ ÄÏÌÇ? ÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÄÁ, ÅÓÌÉ ÍÙ ÚÁËÌÀÞÉÍ
-ÐÉÓØÍÅÎÎÏÅ ÓÏÇÌÁÛÅÎÉÅ, É × ÎÅÍ ÎÅ ÏËÁÖÅÔÓÑ ÐÏÄ×ÏÄÎÙÈ ËÁÍÎÅÊ, × ÐÒÏÔÉ×ÎÏÍ
-ÓÌÕÞÁÅ ÍÙ ÎÅ ÍÏÖÅÍ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÅÇÏ × ÒÁÓÞÅÔ.
-ëÏÒÐÏÒÁÃÉÉ ÓÌÁ×ÑÔÓÑ Ó×ÏÉÍ ÎÅÐÏÓÔÏÑÎÓÔ×ÏÍ; ÌÀÄÉ, Ó ËÏÔÏÒÙÍÉ ÍÙ
-ÄÏÇÏ×ÁÒÉ×ÁÌÉÓØ, ÍÏÇÕÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ Ó×ÏÉ ÕÂÅÖÄÅÎÉÑ, ÎÏ ÏÎÉ ÄÏÌÖÎÙ
-ÐÏÄÞÉÎÑÔØÓÑ ÒÅÛÅÎÉÑÍ Ó×ÙÛÅ, É ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÓÍÅÝÅÎÙ × ÌÀÂÏÊ ÍÏÍÅÎÔ. 
-äÁÖÅ ÉÓÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ÄÉÒÅËÔÏÒ (CEO, Chief Executive Officer), 
-ËÏÔÏÒÙÊ ×ÌÁÄÅÅÔ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×ÏÍ ÁËÃÉÏÎÅÒÎÏÇÏ ËÁÐÉÔÁÌÁ, ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÓÍÅÎÅÎ 
-ÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÏÍ ×ÙËÕÐÁ ÁËÃÉÊ. 
-ëÏÇÄÁ ÚÁËÌÀÞÁÅÔÅ ÄÏÇÏ×ÏÒ Ó ËÏÒÐÏÒÁÃÉÅÊ, ×ÓÅÇÄÁ ÓËÒÅÐÌÑÊÔÅ ÅÇÏ ÎÁ ÂÕÍÁÇÅ.
-
-<P>
-íÁÌÏ×ÅÒÏÑÔÎÏ, ÞÔÏ Intel ÐÏÊÄÅÔ ÎÁ ÓÏÇÌÁÛÅÎÉÅ, ËÏÔÏÒÏÅ ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔ ÎÁÓ.
-æÁËÔÉÞÅÓËÉ, UDI ×ÙÇÌÑÄÉÔ ÓÏÚÄÁÎÎÙÍ ÄÌÑ ÏÂÌÅÇÞÅÎÉÑ ÚÁÓÅËÒÅÞÉ×ÁÎÉÑ ÓÐÅÃÉÆÉËÁÃÉÊ.
-
-<P>
-ôÅÍ ÎÅ ÍÅÎÅÅ, ÎÅÔ ÎÉÞÅÇÏ ÐÌÏÈÏÇÏ × ÔÏÍ, ÞÔÏÂÙ ÄÅÒÖÁÔØ Ó×ÏÀ Ä×ÅÒØ
-ÎÅÚÁÐÅÒÔÏÊ, ÅÓÌÉ ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÔÝÁÔÅÌØÎÏ ×ÙÂÉÒÁÔØ ÔÅÈ, ËÏÇÏ ÍÙ ÐÒÉÇÌÁÛÁÅÍ
-×ÏÊÔÉ. 
-
-<HR>
-<H4> ðÒÉÍÅÞÁÎÉÑ ÐÅÒÅ×ÏÄÞÉËÁ</H4>
-<A NAME="note1" HREF="#foot1">1</A>) þÔÏ-ÔÏ ÍÎÅ ÓÏ×ÓÅÍ × ÜÔÏ ÎÅ ×ÅÒÉÔÓÑ.
-÷ÓÐÏÍÎÉÍ ÉÓÔÏÒÉÀ Ó ÐÒÅÚÅÎÔÁÃÉÅÊ Pentium III. çÏ×ÏÒÑÔ, ÞÔÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÍ
-ÅÇÏ ÐÏËÁÚÁÌÉ ÚÁÄÏÌÇÏ ÄÏ ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏÊ ÐÒÅÚÅÎÔÁÃÉÉ, ÎÏ ÐÏÄ ÐÏÄÐÉÓËÕ Ï
-ÎÅÒÁÚÇÌÁÛÅÎÉÉ (ÅÓÌÉ Ñ ÎÅ ÐÒÁ×--ÓÏÏÂÝÉÔÅ). äÒÕÇÏÊ ÓÌÕÞÁÊ (Ó ÔÏÊ ÖÅ Intel)
-ÍÏÖÎÏ ÐÏÞÅÒÐÎÕÔØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ 
-<A HREF="http://www.elbrus.ru/press/press_faq-2502.html";>Elbrus Q&A</A>,
-ÇÄÅ ÔÁË ÐÒÑÍÏ É ÓËÁÚÁÎÏ, ÞÔÏ ÄÅÔÁÌÉ IA-64 ÓÏÏÂÝÁÀÔÓÑ ÐÏÄ ÔÕ ÖÅ ÐÏÄÐÉÓËÕ.
-(ðÒÁ×ÄÁ, Ñ ÎÁÛÅÌ × óÅÔÉ ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÏÂÝÉÈ ÐÒÉÎÃÉÐÏ× IA-64, ÄÁÖÅ ÎÅ
-ÆÏËÕÓÉÒÕÑÓØ ÎÁ ÜÔÏÊ ÔÅÍÅ. íÏÖÅÔ, ÐÒÏÓÔÏ ÎÉËÔÏ ÎÅ ÚÎÁÅÔ ÂÏÌØÛÅÇÏ?)
-
-
-<HR>
-
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.ru.html">äÒÕÇÉÅ ÔÅËÓÔÙ</A></H4>
-
-<HR>
-÷ÏÚ×ÒÁÔ Ë 
-<A HREF="/home.html">ÔÉÔÕÌØÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ GNU</A> 
- (áÎÇÌ.).
-<P>
-÷ÏÐÒÏÓÙ Ï ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ FSF É ÐÒÏÅËÔÅ GNU ÎÁÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ 
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-ÌÉÂÏ Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó FSF 
-<A HREF="/home.html#ContactInfo">ÉÎÙÍ ÓÐÏÓÏÂÏÍ</A>.
-
-<P> <B> ÷ÎÉÍÁÎÉÅ!</B> üÔÁ ÓÔÒÁÎÉÃÁ îå ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ FSF, ËÏÔÏÒÙÊ ÎÅ
-ÎÅÓÅÔ ÎÉËÁËÏÊ ÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏÓÔÉ ÚÁ ÅÅ ÓÏÄÅÒÖÁÎÉÅ É/ÉÌÉ ÏÆÏÒÍÌÅÎÉÅ.
-
-<P> <B>âÅÔÁ-×ÅÒÓÉÑ!</B> üÔÁ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ ÐÅÒÅ×ÏÄÁ
-ÍÏÖÅÔ × ÄÁÌØÎÅÊÛÅÍ ÐÏÄ×ÅÒÇÁÔØÓÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÍ. åÓÌÉ ÷Ù ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÙ
-× ÅÅ ÐÕÂÌÉËÁÃÉÉ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÜÔÏÍ, É Ñ ×ÙÛÌÀ ÷ÁÍ ÐÏ ÏËÏÎÞÁÎÉÉ
-ÒÁÂÏÔÙ ÇÏÔÏ×ÕÀ ×ÅÒÓÉÀ. åÓÌÉ Õ ÷ÁÓ ÅÓÔØ ËÏÎÓÔÒÕËÔÉ×ÎÙÅ ÚÁÍÅÞÁÎÉÑ 
-ÐÏ ÓÔÉÌÀ É ËÁÞÅÓÔ×Õ ÐÅÒÅ×ÏÄÁ---<A HREF="mailto:address@hidden";>ÐÉÛÉÔÅ</A>.
-
-<P>
-Copyright 1998 Richard Stallman.
-
-<P>
-&copy; 2000 ðÅÒÅ×ÏÄ ÎÁ ÒÕÓÓËÉÊ ÑÚÙË: óÅÒÇÅÊ ëÏÒÏÐ 
-<A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.<BR>
-<P>
-òÁÚÒÅÛÁÅÔÓÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ É ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÅ ÜÔÏÊ ÓÔÁÔØÉ ÌÀÂÙÍ ÓÐÏÓÏÂÏÍ ÂÅÚ 
-×ÎÅÓÅÎÉÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ, ÐÒÉ ÕÓÌÏ×ÉÉ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÓÏÈÒÁÎÑÅÔÓÑ.
-<P>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<P>
-ðÅÒÅ×ÏÄ ×ÙÐÏÌÎÅÎ ÐÏ ×ÅÒÓÉÉ ÓÔÁÔØÉ ÏÔ 6 ÎÏÑÂÒÑ 1999.
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>УИД - проект GNU - Фонд свободного 
программного обеспечения (ФСПО)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
+<h2>Движение за свободное программное 
обеспечение и УИД</h2>
+
+<p>
+Целью проекта, называемого УИД 
(унифицированный интерфейс драйверов)
+является определение единого интерфейса 
между ядрами операционных систем и
+драйверами устройств. Какую пользу 
движение за свободное программное
+обеспечение должно извлечь из этой идеи?</p>
+<p>
+Если мы представим себе некоторое число 
операционных систем и разработчиков
+аппаратуры, которые все сотрудничают на 
равных, то УИД (если такое
+технически осуществимо) был бы очень х
орошей идеей. Это позволило бы
+разрабатывать только один драйвер для 
любого заданного аппаратного
+устройства, а потом им могли бы 
пользоваться все. Это открыло бы 
возможность
+сотрудничества на более высоком уровне.</p>
+<p>
+Когда мы применяем эту мысль к реальному 
миру, в котором есть как
+разработчики свободных программ, 
стремящиеся к сотрудничеству, так и
+разработчики несвободных программ, 
стремящиеся к господству, то мы получаем
+совсем другие последствия. УИД никоим 
образом не может быть полезен движению
+за свободное программное обеспечение. Это 
разделит и ослабит нас, если
+вообще приведет к каким-нибудь 
результатам.</p>
+<p>
+Если бы со стороны Linux была поддержка УИД и 
если бы мы начали
+разрабатывать новые драйверы, которые 
связывались с Linux по УИД, каковы
+были бы последствия?</p>
+
+<ul>
+<li> Люди могли бы использовать свободные 
драйверы Linux, распространяемые по
+GPL, на системах Windows.
+<p>
+Это помогло бы только пользователям Windows; 
это ничего не сделало бы для
+нас, пользователей свободных операционных 
систем. Это и не повредило бы нам
+напрямую; но разработчики свободных 
драйверов, распространяемых по GPL,
+могли бы разочароваться, видя, что их 
применяют таким образом, а это было бы
+очень плохо. Кроме того, соединение 
драйверов с несвободным ядром было бы
+нарушением GNU GPL. Увеличивать соблазн 
сделать это&nbsp;&mdash; значит
+напрашиваться на неприятности.</p></li>
+
+<li> Люди могли бы выполнять несвободные 
драйверы Windows на системах <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">GNU/Linux</a>
+<p>
+Напрямую это не сказалось бы на спектре 
аппаратуры, поддерживаемой
+свободными программами. Но косвенно это 
привело бы к снижению спектра за
+счет того, что поставило бы перед 
искушением миллионы пользователей
+GNU/Linux, которые не приучились настаивать на 
свободе ради собственного
+блага. В той степени, в какой общество 
начало бы поддаваться искушению, мы
+стали бы двигаться к применению 
несвободных драйверов вместо написания
+свободных.</p>
+<p>
+Сам по себе УИД не мешал бы разработчикам 
свободных драйверов. Так что если
+достаточное число из нас устояло бы перед 
искушением, мы по-прежнему могли
+бы разрабатывать свободные драйверы, 
несмотря на УИД, точно так же, как мы
+делаем это без УИД.</p>
+<p>
+Но для чего призывать сообщество быть 
слабее, чем необходимо? Зачем
+создавать ненужные затруднения для 
будущего свободного программного
+обеспечения? Поскольку УИД ничем нам не 
полезен, лучше от него отказаться.</p></li>
+</ul>
+
+<p>
+При таких последствиях неудивительно, что 
компания Intel, поддерживающая
+УИД, начала &ldquo;искать в сообществе Linux 
помощи по УИД&rdquo;. Как
+богатая и эгоистичная компания подходит к 
сотрудничеству в сообществе?
+Конечно, она просит подачки. Попросив, она 
ничего не потеряет, а мы можем
+обмануться и сказать &ldquo;да&rdquo;.</p>
+<p>
+Сотрудничество по УИД не исключено. Нам не 
следует предавать анафеме УИД,
+Intel или кого бы то ни было. Но перед тем, как 
мы примем участие в любом
+предложенном деле, мы должны это тщательно 
взвесить, чтобы убедиться, что
+оно выгодно для сообщества свободного 
программного обеспечения, а не только
+для разработчиков несвободных систем. В 
данном конкретном случае это
+означает, что сотрудничество должно 
продвигать нас на шаг вперед по пути,
+ведущему к конечной цели свободных ядер и 
драйверов: поддержке <em>всей</em>
+важной аппаратуры свободными 
драйверами.</p>
+<p>
+Сделать эти работы полезными можно было 
бы, например, внеся поправку в сам
+проект по УИД. Эрик Реймонд предложил, 
чтобы соответствие УИД подразумевало,
+что драйвер является свободной 
программой. Это было бы идеально, но могли 
бы
+быть и другие альтернативы. Могло бы быть 
достаточным, если бы от исходных
+текстов драйвера требовалось, чтобы они 
были опубликованы и не были
+коммерческой тайной&nbsp;&mdash; потому что 
даже если этот драйвер не
+свободен, это, по крайней мере, 
предоставило бы нам сведения, необходимые
+для написания свободного драйвера.</p>
+<p>
+Компания Intel могла бы также сделать 
что-нибудь вне работ по УИД, чтобы
+помочь сообществу свободного 
программного обеспечения решить эту
+проблему. Например, Intel может выдавать того 
или иного рода сертификаты,
+которые стремятся получить разработчики 
аппаратуры. В этом случае компания
+Intel могла бы согласиться затруднить 
сертификацию, если спецификации
+аппаратуры секретны. Это не могло бы 
решить проблему полностью, но это могло
+бы заметно помочь.</p>
+<p>
+Одна из трудностей в любом сотрудничестве 
с Intel по УИД состоит в том, что
+сначала мы сделали бы свою работу, а отдача 
со стороны Intel растянулась бы
+на долгий срок. Фактически мы предоставили 
бы Intel долгосрочный кредит. Но
+пожелала бы ли компания продолжать 
выплачивать свой долг?
+Возможно&nbsp;&mdash; если у нас будет 
письменный договор, который нельзя
+обойти; в противном случае мы не можем на 
это рассчитывать. Вероломство
+корпораций хорошо известно; люди, с 
которыми мы имеем дело, могут быть
+добросовестны, но их решения могут 
переменить сверху, этих людей даже могут
+в любой момент заменить на других. Даже 
высшее руководство, владеющие
+большей частью акций, может смениться 
после продажи компании. При любых
+соглашениях о совместной работе с 
корпорацией требуйте письменных
+обязательств.</p>
+<p>
+Непохоже, чтобы компания Intel предложила 
договор, который дает нам то, что
+нам нужно. На самом деле кажется, что УИД 
составлен, чтобы облегчить
+сохранение спецификаций в секрете.</p>
+<p>
+Тем не менее не будет никакого вреда, если 
мы оставим дверь
+открытой&nbsp;&mdash; до тех пор, пока мы не 
позволяем входить всем без
+разбора.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ru.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+Пожалуйста, присылайте запросы фонду и GNU 
по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Есть также <a
+href="/contact/">другие способы связаться</a> с 
фондом.
+<br />
+Пожалуйста, присылайте отчеты о 
неработающих ссылках и другие поправки или
+предложения по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Сведения по координации и предложениям 
переводов этой статьи см. в <a
+href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Р
уководстве по
+переводам&rdquo;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1998 Richard M. Stallman</p> <p>Copyright &copy; 2011 Free
+Software Foundation, Inc. (translation)
+<br />
+Это произведение доступно по <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ru";>лицензии
+Creative Commons Attribution-NoDerivs (<em>Атрибуция&nbsp;&mdash; 
Без
+производных произведений</em>) 3.0 США</a>.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<em>Внимание! В подготовке этого перевода 
участвовал только один человек. Вы
+можете существенно улучшить перевод, если 
проверите его и расскажете о
+найденных ошибках в <a
+href="http://savannah.gnu.org/projects/www-ru";>русской группе 
переводов
+gnu.org</a>.</em></div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Обновлено:
+
+$Date: 2011/08/11 16:38:05 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Переводы этой страницы</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/udi.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/udi.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/udi.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/udi.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/udi.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/udi.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/udi.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- po/home.sq.po    11 Aug 2011 10:28:59 -0000   1.23
+++ po/home.sq.po    11 Aug 2011 16:38:12 -0000   1.24
@@ -19,12 +19,22 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -36,24 +46,52 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame 
on Massachusetts for censoring the Internet</a>"
-msgstr "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp 
Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+"Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp "
+"Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify 
NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni 
për modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+"NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni për "
+"modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod 
JavaScript "
+"jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
+"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -61,8 +99,16 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të 
zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;software që respekton lirinë tuaj."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
+"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
+"respekton lirinë tuaj."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -77,20 +123,52 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
-msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
të komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
+"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr "GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një 
kernel të quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme 
për instalim</a>, të cilat janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-i, kerneli i GNU-së</a>, është 
vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan ca rrugë nga të qenët gati për 
përdorim të përditëshëm."
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
+"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
+"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
+"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
+"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
+"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe 
Linux-it</a> përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i 
përdorur tashmë nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht 
thjesht &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
+"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
-msgstr "Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet 
<em>g-n-u</em></a>, si një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe 
<em>n-së</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
+"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -102,75 +180,151 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -178,12 +332,52 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
+"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
+"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
+"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you help take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
-msgstr "<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> presin për mirëmbajtësa, të 
gjitha. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Më tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for maintainers. <a href="
+"\"/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong> <a 
href=\"/software/"
+"alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
+"href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> presin për mirëmbajtësa, të gjitha. 
<a "
+"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Më tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -193,16 +387,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -218,6 +430,9 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><h4>
-msgid "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> 
of this page"
-msgstr "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> 
të kësaj faqeje"
-
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
+"kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]