www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po whatsnew.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po whatsnew.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:46:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:46:00

Modified files:
    server/po   : whatsnew.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- whatsnew.sq.po   14 Jul 2011 08:37:08 -0000   1.18
+++ whatsnew.sq.po   9 Aug 2011 09:45:55 -0000    1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-02 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,12 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgid "What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -36,50 +32,27 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -100,16 +73,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/events\";><strong>Coming Events</strong></a> | "
-"<a href=\"/keepingup.html\"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | "
-"<a href=\"/press/press.html\"><strong>Press Information</strong></a> and <a "
-"href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/events\";><strong>Së Afërmi</strong></a> | <a "
-"href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me GNU/FSF-në</strong></a> | <a "
-"href=\"/press/press.html\"><strong>Informacione Shtypi</strong></a> and <a "
-"href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Hedhje në Qarkullim</strong></a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/events\";><strong>Coming 
Events</strong></a> | <a href=\"/keepingup.html\"><strong>Keeping Up With 
GNU/FSF</strong></a> | <a href=\"/press/press.html\"><strong>Press 
Information</strong></a> and <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/events\";><strong>Së Afërmi</strong></a> 
| <a href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me GNU/FSF-në</strong></a> | <a 
href=\"/press/press.html\"><strong>Informacione Shtypi</strong></a> and <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Hedhje në Qarkullim</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -118,18 +83,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"A first installment of a <a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">GNU "
-"Status Report</a> is available. This is a partial revival of the original "
-"<cite>GNU's Bulletin</cite>, with the aim of providing GNU-wide information "
-"from time to time, for as many packages as possible. <a href=\"/bulletins/"
-"bulletins.html\">More info</a>."
-msgstr ""
-"Mund të kihet një provë e parë për <a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01."
-"html\">Raport mbi Gjendjen e GNU-së</a>. Ky është një rikthim i 
pjesshëm i "
-"<cite>Buletinit të GNU-së</cite> origjinal, me synimin për të dhënë 
herë pas "
-"here informacione mbi krejt GNU-në, për sa më shumë paketa që të jetë 
e "
-"mundshme. <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">Më tepër të dhëna</a>."
+msgid "A first installment of a <a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">GNU Status Report</a> is available. 
This is a partial revival of the original <cite>GNU's Bulletin</cite>, with the 
aim of providing GNU-wide information from time to time, for as many packages 
as possible. <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">More info</a>."
+msgstr "Mund të kihet një provë e parë për <a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">Raport mbi Gjendjen e GNU-së</a>. 
Ky është një rikthim i pjesshëm i <cite>Buletinit të GNU-së</cite> 
origjinal, me synimin për të dhënë herë pas here informacione mbi krejt 
GNU-në, për sa më shumë paketa që të jetë e mundshme. <a 
href=\"/bulletins/bulletins.html\">Më tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -138,15 +93,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Savannah was down for a few days recently due to a password compromise and "
-"then a disk failure. Also, some Apache features have been turned off for "
-"web pages. <a href=\"http://savannah.gnu.org/news/\";>Full news items</a>."
-msgstr ""
-"Savannah nuk punoi për ca ditë tani së fundi, për shkak të një dëmtimi 
të "
-"fjalëkalimeve e mandje një dalje jashtë pune të diskut. Po ashtu, disa "
-"veçori të Apache-it janë çaktivizuar për faqet web. <a href=\"http://";
-"savannah.gnu.org/news/\">Krejt zërat e lajmeve</a>."
+msgid "Savannah was down for a few days recently due to a password compromise 
and then a disk failure. Also, some Apache features have been turned off for 
web pages. <a href=\"http://savannah.gnu.org/news/\";>Full news items</a>."
+msgstr "Savannah nuk punoi për ca ditë tani së fundi, për shkak të një 
dëmtimi të fjalëkalimeve e mandje një dalje jashtë pune të diskut. Po 
ashtu, disa veçori të Apache-it janë çaktivizuar për faqet web. <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/news/\";>Krejt zërat e lajmeve</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -155,18 +103,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"US citizens: Stop the Internet blacklist bill. Sign the petition at <a href="
-"\"http://demandprogress.org/blacklist/\";>http://demandprogress.org/";
-"blacklist</a>, and see <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/the-";
-"internet-blacklist-coica-is-back-take-action-before-thursday\">the post on "
-"fsf.org</a> for more information."
-msgstr ""
-"Qytetarë të ShBA-ve: Ndalni projektligjin për lista të zeza Interneti. "
-"Nënshkruani peticionin te <a href=\"http://demandprogress.org/blacklist/";
-"\">http://demandprogress.org/blacklist</a>, dhe shihni <a href=\"http://www.";
-"fsf.org/blogs/community/the-internet-blacklist-coica-is-back-take-action-"
-"before-thursday\">postimin te fsf.org</a> për më tepër të dhëna."
+msgid "US citizens: Stop the Internet blacklist bill. Sign the petition at <a 
href=\"http://demandprogress.org/blacklist/\";>http://demandprogress.org/blacklist</a>,
 and see <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/the-internet-blacklist-coica-is-back-take-action-before-thursday\";>the
 post on fsf.org</a> for more information."
+msgstr "Qytetarë të ShBA-ve: Ndalni projektligjin për lista të zeza 
Interneti. Nënshkruani peticionin te <a 
href=\"http://demandprogress.org/blacklist/\";>http://demandprogress.org/blacklist</a>,
 dhe shihni <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/the-internet-blacklist-coica-is-back-take-action-before-thursday\";>postimin
 te fsf.org</a> për më tepër të dhëna."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -175,18 +113,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Interested in free video formats? We need your help! <a href=\"http://www.";
-"fsf.org/blogs/community/interested-in-free-video-formats-we-need-your-help"
-"\">The FSF is looking</a> for a few volunteers willing to commit an average "
-"of a few hours per week as reliable technical consultants helping people "
-"transcode their videos to free formats like WebM and Ogg Theora."
-msgstr ""
-"Ju interesojnë formatet e lirë për videon? Na duhet ndihma juaj! <a href="
-"\"http://www.fsf.org/blogs/community/interested-in-free-video-formats-we-";
-"need-your-help\">FSF-ja po kërkon</a> për një dorë vullnetarësh të 
gatshëm "
-"t'i përkushtojnë mesatarisht pak orë në javë konsultës teknike për 
persona "
-"që ndërkodojnë videot e tyre në formate të lirë si WebM dhe Ogg Theora."
+msgid "Interested in free video formats? We need your help! <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/interested-in-free-video-formats-we-need-your-help\";>The
 FSF is looking</a> for a few volunteers willing to commit an average of a few 
hours per week as reliable technical consultants helping people transcode their 
videos to free formats like WebM and Ogg Theora."
+msgstr "Ju interesojnë formatet e lirë për videon? Na duhet ndihma juaj! <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/interested-in-free-video-formats-we-need-your-help\";>FSF-ja
 po kërkon</a> për një dorë vullnetarësh të gatshëm t'i përkushtojnë 
mesatarisht pak orë në javë konsultës teknike për persona që 
ndërkodojnë videot e tyre në formate të lirë si WebM dhe Ogg Theora."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -195,17 +123,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The June issue of the <cite>Free Software Supporter</cite> is out -- you can "
-"<a href=\"http://lists.fsf.org/archive/html/info-fsf/2010-06/msg00003.html";
-"\">read it</a> and <a href=\"http://www.fsf.org/free-software-supporter";
-"\">subscribe</a> to receive future monthly issues by e-mail."
-msgstr ""
-"Çështja e Qershorit për <cite>Përkrahësa të Software-it të 
Lirë</cite> është "
-"në qarkullim -- mund ta <a href=\"http://lists.fsf.org/archive/html/info-";
-"fsf/2010-06/msg00003.html\">lexoni</a> dhe <a href=\"http://www.fsf.org/free-";
-"software-supporter\">pajtoheni</a> që të merrni çdo muaj me e-mail 
çështje "
-"të ardhshme."
+msgid "The June issue of the <cite>Free Software Supporter</cite> is out -- 
you can <a 
href=\"http://lists.fsf.org/archive/html/info-fsf/2010-06/msg00003.html\";>read 
it</a> and <a href=\"http://www.fsf.org/free-software-supporter\";>subscribe</a> 
to receive future monthly issues by e-mail."
+msgstr "Çështja e Qershorit për <cite>Përkrahësa të Software-it të 
Lirë</cite> është në qarkullim -- mund ta <a 
href=\"http://lists.fsf.org/archive/html/info-fsf/2010-06/msg00003.html\";>lexoni</a>
 dhe <a href=\"http://www.fsf.org/free-software-supporter\";>pajtoheni</a> që 
të merrni çdo muaj me e-mail çështje të ardhshme."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -214,17 +133,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"GNU urges people working on free software to follow standards and guidelines "
-"for universal accessibility on GNU/Linux and other free operating systems "
-"with the release of <a href=\"http://www.gnu.org/accessibility/accessibility.";
-"html\">the GNU Accessibility Statement</a>."
-msgstr ""
-"Me hedhjen në qarkullim të <a href=\"http://www.gnu.org/accessibility/";
-"accessibility.html\">Deklaratës GNU mbi Hyrshmërinë</a>, GNU-ja u kërkon 
me "
-"forcë personave që punojnë rreth software-it të lirë të ndjekin 
standardet "
-"dhe udhëzimet për hyrshmëri universale te GNU/Linux-i dhe të tjerë 
sisteme "
-"të lirë operativë ."
+msgid "GNU urges people working on free software to follow standards and 
guidelines for universal accessibility on GNU/Linux and other free operating 
systems with the release of <a 
href=\"http://www.gnu.org/accessibility/accessibility.html\";>the GNU 
Accessibility Statement</a>."
+msgstr "Me hedhjen në qarkullim të <a 
href=\"http://www.gnu.org/accessibility/accessibility.html\";>Deklaratës GNU 
mbi Hyrshmërinë</a>, GNU-ja u kërkon me forcë personave që punojnë rreth 
software-it të lirë të ndjekin standardet dhe udhëzimet për hyrshmëri 
universale te GNU/Linux-i dhe të tjerë sisteme të lirë operativë ."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -233,14 +143,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"FSF President Richard Stallman explains the dangers of Software as a Service "
-"for free software in <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-";
-"server-really-serve.html\">a new article</a>."
-msgstr ""
-"Te <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.";
-"html\">një artikull i ri</a>, Presidenti i FSF-së shpjegon rreziqet e "
-"Software-it kur ky përdoret si Shërbim, për rastin e software-it të 
lirë."
+msgid "FSF President Richard Stallman explains the dangers of Software as a 
Service for free software in <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\";>a 
new article</a>."
+msgstr "Te <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\";>një
 artikull i ri</a>, Presidenti i FSF-së shpjegon rreziqet e Software-it kur ky 
përdoret si Shërbim, për rastin e software-it të lirë."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -249,17 +153,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"All packages using <a href=\"/software/automake/\">GNU Automake</a> to "
-"produce distribution tarballs with <tt>make dist</tt> should update to the "
-"1.11.1 or 1.10.3 release, or otherwise work around <a href=\"http://thread.";
-"gmane.org/gmane.comp.sysutils.autotools.announce/131\">the problem</a>."
-msgstr ""
-"Tërë paketat që përdorin <a href=\"/software/automake/\">GNU Automake</a> 
"
-"për prodhim paketash <em>tarball</em> për shpërndarje <tt>make dist</tt> 
do "
-"të duhej të përditësoheshin sipas versionit 1.11.1 ose 1.10.3, ose 
ndryshe "
-"të gjejnë një zgjidhje për <a href=\"http://thread.gmane.org/gmane.comp.";
-"sysutils.autotools.announce/131\">problemin</a>."
+msgid "All packages using <a href=\"/software/automake/\">GNU Automake</a> to 
produce distribution tarballs with <tt>make dist</tt> should update to the 
1.11.1 or 1.10.3 release, or otherwise work around <a 
href=\"http://thread.gmane.org/gmane.comp.sysutils.autotools.announce/131\";>the 
problem</a>."
+msgstr "Tërë paketat që përdorin <a href=\"/software/automake/\">GNU 
Automake</a> për prodhim paketash <em>tarball</em> për shpërndarje <tt>make 
dist</tt> do të duhej të përditësoheshin sipas versionit 1.11.1 ose 1.10.3, 
ose ndryshe të gjejnë një zgjidhje për <a 
href=\"http://thread.gmane.org/gmane.comp.sysutils.autotools.announce/131\";>problemin</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -268,16 +163,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF is hosting a GNU Hackers' Meeting for GNU maintainers and "
-"contributors from March 18th-21st as part of the LibrePlanet 2010 conference "
-"in Cambridge, Massachusetts. <a href=\"http://groups.fsf.org/wiki/";
-"LibrePlanet2010/GNUHackersMeeting\">Read the details and RSVP.</a>"
-msgstr ""
-"FSF po organizon një Mbledhje Hacker-ash GNU për mirëmbajtësa dhe 
kontribues "
-"te GNU, nga 18-21 Mars, si pjesë e konferencës LibrePlanet 2010 në 
Kembrixh, "
-"Masaçusets. <a href=\"http://groups.fsf.org/wiki/LibrePlanet2010/";
-"GNUHackersMeeting\">Lexoni hollësitë dhe RSVP-në.</a>"
+msgid "The FSF is hosting a GNU Hackers' Meeting for GNU maintainers and 
contributors from March 18th-21st as part of the LibrePlanet 2010 conference in 
Cambridge, Massachusetts. <a 
href=\"http://groups.fsf.org/wiki/LibrePlanet2010/GNUHackersMeeting\";>Read the 
details and RSVP.</a>"
+msgstr "FSF po organizon një Mbledhje Hacker-ash GNU për mirëmbajtësa dhe 
kontribues te GNU, nga 18-21 Mars, si pjesë e konferencës LibrePlanet 2010 
në Kembrixh, Masaçusets. <a 
href=\"http://groups.fsf.org/wiki/LibrePlanet2010/GNUHackersMeeting\";>Lexoni 
hollësitë dhe RSVP-në.</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -286,18 +173,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"FSF president Richard Stallman explains the unintended interactions between "
-"the Swedish Pirate Party's platform and free software -- and proposes a "
-"solution -- in his new article, <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/";
-"pirate-party.html\">How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free "
-"Software</a>."
-msgstr ""
-"Presidenti i FSF-së, Richard Stallman, shpjegon ndërveprimet e pasynuara 
mes "
-"platformës së Swedish Pirate Party dhe <em>software</em>-it të lirë -- 
dhe "
-"propozon një zgjidhje -- në artikullin e tij të ri, <a 
href=\"http://www.gnu.";
-"org/philosophy/pirate-party.html\">Si i Bën Dëm <em>Software</em>-it të 
Lirë "
-"Platforma Swedish Pirate Party</a>."
+msgid "FSF president Richard Stallman explains the unintended interactions 
between the Swedish Pirate Party's platform and free software -- and proposes a 
solution -- in his new article, <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html\";>How the Swedish Pirate 
Party Platform Backfires on Free Software</a>."
+msgstr "Presidenti i FSF-së, Richard Stallman, shpjegon ndërveprimet e 
pasynuara mes platformës së Swedish Pirate Party dhe <em>software</em>-it të 
lirë -- dhe propozon një zgjidhje -- në artikullin e tij të ri, <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html\";>Si i Bën Dëm 
<em>Software</em>-it të Lirë Platforma Swedish Pirate Party</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -306,31 +183,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Help improve Canadian copyright law! The Globe and Mail has put C-61, a "
-"copyright reform bill, on a wiki for editing. See <a href=\"http://groups.";
-"fsf.org/wiki/Canada/RewriteCanadianCopyrightLaw\">the LibrePlanet page</a> "
-"for information on participating."
-msgstr ""
-"Ndihmoni në përmirësimin e ligjit Kanadez të të drejtave të kopjimit! 
Globe "
-"dhe Mail kanë hedhur C-61, një projektligj reformimi të të drejtave të "
-"kopjimit, në një wiki për redaktime. Shihni <a 
href=\"http://groups.fsf.org/";
-"wiki/Canada/RewriteCanadianCopyrightLaw\">faqen LibrePlanet</a> për të 
dhëna "
-"rreth pjesëmarrjesh."
+msgid "Help improve Canadian copyright law! The Globe and Mail has put C-61, a 
copyright reform bill, on a wiki for editing. See <a 
href=\"http://groups.fsf.org/wiki/Canada/RewriteCanadianCopyrightLaw\";>the 
LibrePlanet page</a> for information on participating."
+msgstr "Ndihmoni në përmirësimin e ligjit Kanadez të të drejtave të 
kopjimit! Globe dhe Mail kanë hedhur C-61, një projektligj reformimi të të 
drejtave të kopjimit, në një wiki për redaktime. Shihni <a 
href=\"http://groups.fsf.org/wiki/Canada/RewriteCanadianCopyrightLaw\";>faqen 
LibrePlanet</a> për të dhëna rreth pjesëmarrjesh."
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF is hiring a new campaigns manager, to help with GNU and to run "
-"DefectiveByDesign, PlayOgg, and other exciting free software campaigns. <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/news/campaigns-manager\";>Read about the job and "
-"how to apply</a>."
-msgstr ""
-"FSF-ja po kërkon të punësojë një përgjegjës të ri fushatash, që të 
ndihmojë "
-"me GNU-në dhe të kujdeset për DefectiveByDesign, PlayOgg, dhe të tjera "
-"fushata me shumë interes përkrah <em>software</em>-it të lirë. <a href="
-"\"http://www.fsf.org/news/campaigns-manager\";>Lexoni më tepër rreth vendit "
-"të punës dhe se si të aplikohet</a>."
+msgid "The FSF is hiring a new campaigns manager, to help with GNU and to run 
DefectiveByDesign, PlayOgg, and other exciting free software campaigns. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/campaigns-manager\";>Read about the job and how 
to apply</a>."
+msgstr "FSF-ja po kërkon të punësojë një përgjegjës të ri fushatash, 
që të ndihmojë me GNU-në dhe të kujdeset për DefectiveByDesign, PlayOgg, 
dhe të tjera fushata me shumë interes përkrah <em>software</em>-it të 
lirë. <a href=\"http://www.fsf.org/news/campaigns-manager\";>Lexoni më tepër 
rreth vendit të punës dhe se si të aplikohet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -339,15 +198,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"FSF has launched a new free software activist internship program. "
-"Applications for the summer term are due Monday, May 25. <a href=\"http://";
-"fsf.org/news/new-internship-program\">Read the full announcement.</a>"
-msgstr ""
-"FSF-ja ka nisur një program të ri praktikash për aktivistë të 
<em>software</"
-"em>-it të lirë. Aplikimet për periudhën e verë janë të hapura deri të 
Hënën, "
-"25 Maj. <a href=\"http://fsf.org/news/new-internship-program\";>Lexoni "
-"njoftimin e plotë.</a>"
+msgid "FSF has launched a new free software activist internship program. 
Applications for the summer term are due Monday, May 25. <a 
href=\"http://fsf.org/news/new-internship-program\";>Read the full 
announcement.</a>"
+msgstr "FSF-ja ka nisur një program të ri praktikash për aktivistë të 
<em>software</em>-it të lirë. Aplikimet për periudhën e verë janë të 
hapura deri të Hënën, 25 Maj. <a 
href=\"http://fsf.org/news/new-internship-program\";>Lexoni njoftimin e 
plotë.</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -356,18 +208,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Richard Stallman has given an interview to O'Reilly Media in which he talks "
-"about Free Software licencing and a number of other current issues including "
-"software patents, free device drivers, and the FSF's current campaigns. <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/philosophy/speeches-and-interview.html\";>Read the "
-"interview here.</a>"
-msgstr ""
-"Richard Stallmanka dhënë një intervistë për O'Reilly Media, në të 
cilën flet "
-"për lejet e <em>Software</em>-it të Lirë dhe një numër çështjesh të 
tjera të "
-"tanishme që përfshijnë patentat mbi <em>software</em>-in, përudhësa të 
lirë "
-"pajisjesh, dhe fushata të tanishme të FSF-së. <a 
href=\"http://www.gnu.org/";
-"philosophy/speeches-and-interview.html\">Lexojeni intervistën këtu.</a>"
+msgid "Richard Stallman has given an interview to O'Reilly Media in which he 
talks about Free Software licencing and a number of other current issues 
including software patents, free device drivers, and the FSF's current 
campaigns. <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/speeches-and-interview.html\";>Read the 
interview here.</a>"
+msgstr "Richard Stallmanka dhënë një intervistë për O'Reilly Media, në 
të cilën flet për lejet e <em>Software</em>-it të Lirë dhe një numër 
çështjesh të tjera të tanishme që përfshijnë patentat mbi 
<em>software</em>-in, përudhësa të lirë pajisjesh, dhe fushata të tanishme 
të FSF-së. <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/speeches-and-interview.html\";>Lexojeni 
intervistën këtu.</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -376,17 +218,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"CREDIL is hosting a contest where you can win prize money for working on "
-"free software. It's been going for a couple of days already, but the "
-"deadline isn't until Sunday, March 28th, so there's still time. <a href="
-"\"http://www.fsf.org/blogs/community/credil-contest-2009\";>Read more.</a>"
-msgstr ""
-"CREDIL po organizon një konkurs ku mund të fitoni çmime në para për 
punime "
-"në fushën e <em>software</em>-it të lirë. Ka disa ditë që ka filluar 
tashmë, "
-"por afati është deri të Dielën, 28 Mars, kështu që ende ka kohë. <a 
href="
-"\"http://www.fsf.org/blogs/community/credil-contest-2009\";>Lexoni më 
tepër.</"
-"a>"
+msgid "CREDIL is hosting a contest where you can win prize money for working 
on free software. It's been going for a couple of days already, but the 
deadline isn't until Sunday, March 28th, so there's still time. <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/credil-contest-2009\";>Read more.</a>"
+msgstr "CREDIL po organizon një konkurs ku mund të fitoni çmime në para 
për punime në fushën e <em>software</em>-it të lirë. Ka disa ditë që ka 
filluar tashmë, por afati është deri të Dielën, 28 Mars, kështu që ende 
ka kohë. <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/credil-contest-2009\";>Lexoni më 
tepër.</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -395,16 +228,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Wietse Venema and Creative Commons were announced as winners of the annual "
-"free software awards at LibrePlanet last weekend. <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/news/2008_free_software_awards\">Read more</a> about their work and the "
-"awards."
-msgstr ""
-"Wietse Venema dhe Creative Commons u shpallën fitues të çmimeve vjetore 
të "
-"<em>software</em>-it të lirë në LibrePlanet fundjavën e kaluar. <a href="
-"\"http://www.fsf.org/news/2008_free_software_awards\";>Lexoni më tepër</a> "
-"rreth punës së tyre dhe çmimeve."
+msgid "Wietse Venema and Creative Commons were announced as winners of the 
annual free software awards at LibrePlanet last weekend. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/2008_free_software_awards\";>Read more</a> about 
their work and the awards."
+msgstr "Wietse Venema dhe Creative Commons u shpallën fitues të çmimeve 
vjetore të <em>software</em>-it të lirë në LibrePlanet fundjavën e kaluar. 
<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008_free_software_awards\";>Lexoni më 
tepër</a> rreth punës së tyre dhe çmimeve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -413,20 +238,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Help spring the <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html";
-"\">Javascript Trap!</a> During the LibrePlanet conference, Richard Stallman "
-"announced a plan of action for addressing the problem of non-free "
-"Javascript, Flash and Silverlight programs. <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"news/javascript-trap\">Read more</a> about this threat to user freedom and "
-"how you can help."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të zbërthehet <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/javascript-";
-"trap.html\">Gracka Javascript!</a> Gjatë konferencës LibrePlanet, Richard "
-"Stallman njoftoi një plan veprimi për trajtimin e problemit të programeve 
jo "
-"të lirë Javascript, Flash dhe Silverlight. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/";
-"javascript-trap\">Lexoni më tepër</a> rreth këtij kërcënimi ndaj lirisë 
së "
-"përdoruesve dhe rreth se si mund të ndihmoni."
+msgid "Help spring the <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html\";>Javascript 
Trap!</a> During the LibrePlanet conference, Richard Stallman announced a plan 
of action for addressing the problem of non-free Javascript, Flash and 
Silverlight programs. <a href=\"http://www.fsf.org/news/javascript-trap\";>Read 
more</a> about this threat to user freedom and how you can help."
+msgstr "Ndihmoni të zbërthehet <a 
href=\"http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html\";>Gracka 
Javascript!</a> Gjatë konferencës LibrePlanet, Richard Stallman njoftoi një 
plan veprimi për trajtimin e problemit të programeve jo të lirë Javascript, 
Flash dhe Silverlight. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/javascript-trap\";>Lexoni më tepër</a> rreth 
këtij kërcënimi ndaj lirisë së përdoruesve dhe rreth se si mund të 
ndihmoni."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -435,17 +248,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"More and more students are considering whether a university teaches computer "
-"science and software development using Free Software when deciding where "
-"they will study. If you know of a Free-Software-oriented university then <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>email us</a>."
-msgstr ""
-"Gjithnjë e për më shumë studentë po ka rëndësi fakti nëse një 
universitet "
-"mbulon shkenca kompjuteri dhe zhvillim <em>software</em>-esh duke përdorur "
-"Software të Lirë, kur vjen puna që të vendosin ku do të studiojnë. 
Nëse dini "
-"ndonjë universitet me prirje drejt Software-it të Lirë, <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">na shkruani</a>."
+msgid "More and more students are considering whether a university teaches 
computer science and software development using Free Software when deciding 
where they will study. If you know of a Free-Software-oriented university then 
<a href=\"mailto:address@hidden";>email us</a>."
+msgstr "Gjithnjë e për më shumë studentë po ka rëndësi fakti nëse një 
universitet mbulon shkenca kompjuteri dhe zhvillim <em>software</em>-esh duke 
përdorur Software të Lirë, kur vjen puna që të vendosin ku do të 
studiojnë. Nëse dini ndonjë universitet me prirje drejt Software-it të 
Lirë, <a href=\"mailto:address@hidden";>na shkruani</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -454,12 +258,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"New Zealanders, please support the <a href=\"http://creativefreedom.org.nz/";
-"\">Creative Freedom Foundation</a>."
-msgstr ""
-"Miq nga Zelanda e Re, ju lutem, përkrahni <a href=\"http://creativefreedom.";
-"org.nz/\">Creative Freedom Foundation</a>."
+msgid "New Zealanders, please support the <a 
href=\"http://creativefreedom.org.nz/\";>Creative Freedom Foundation</a>."
+msgstr "Miq nga Zelanda e Re, ju lutem, përkrahni <a 
href=\"http://creativefreedom.org.nz/\";>Creative Freedom Foundation</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -468,15 +268,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Europeans, please attend <a href=\"http://www.greens-efa.org/cms/default/";
-"dok/270/address@hidden">this conference</"
-"a> on the Telecom package, called \"Who wants to control the Internet?\"."
-msgstr ""
-"Europianë, ju lutem, merrni pjesë në <a 
href=\"http://www.greens-efa.org/cms/";
-"default/dok/270/address@hidden">këtë "
-"konferencë</a> mbi paketën Telecom, të quajtur \"Kush don të kontrollojë 
"
-"Internetin?\"."
+msgid "Europeans, please attend <a 
href=\"http://www.greens-efa.org/cms/default/dok/270/address@hidden";>this 
conference</a> on the Telecom package, called \"Who wants to control the 
Internet?\"."
+msgstr "Europianë, ju lutem, merrni pjesë në <a 
href=\"http://www.greens-efa.org/cms/default/dok/270/address@hidden";>këtë 
konferencë</a> mbi paketën Telecom, të quajtur \"Kush don të kontrollojë 
Internetin?\"."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -485,16 +278,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"PDF is a free format supported by free software but many PDF documents "
-"instruct you to use a particular vendor's reader. Find out more about free "
-"software PDF readers and their advantages at <a href=\"http://pdfreaders.org/";
-"\">pdfreaders.org</a>."
-msgstr ""
-"PDF është një format i lirë që ka përkrahjen e <em>software</em>-it të 
lirë, "
-"por shumë dokumenta PDF ju udhëzojnë të përdorni një lexues të një 
prodhimi "
-"të caktuar. Mësoni më tepër rreth lexuesash PDF nga software-i i lirë 
dhe "
-"përparësitë e tyre, te <a 
href=\"http://pdfreaders.org/\";>pdfreaders.org</a>."
+msgid "PDF is a free format supported by free software but many PDF documents 
instruct you to use a particular vendor's reader. Find out more about free 
software PDF readers and their advantages at <a 
href=\"http://pdfreaders.org/\";>pdfreaders.org</a>."
+msgstr "PDF është një format i lirë që ka përkrahjen e 
<em>software</em>-it të lirë, por shumë dokumenta PDF ju udhëzojnë të 
përdorni një lexues të një prodhimi të caktuar. Mësoni më tepër rreth 
lexuesash PDF nga software-i i lirë dhe përparësitë e tyre, te <a 
href=\"http://pdfreaders.org/\";>pdfreaders.org</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -503,16 +288,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The FSF has published a <a href=\"/licenses/gcc-exception.html\">new GCC "
-"Runtime Library Exception</a> which will allow the entire <a href=\"/"
-"software/gcc/\">GCC</a> codebase to be upgraded to GPLv3, and enable the "
-"development of a plugin framework for GCC."
-msgstr ""
-"FSF-ja ka botuar një <a href=\"/licenses/gcc-exception.html\">GCC Runtime "
-"Library Exception të re</a>, e cila do të lejojë krejt kodin bazë të <a 
href="
-"\"/software/gcc/\">GCC-së</a> të përditësohet nën GPLv3-in, dhe 
mundësojë "
-"zhvillimin e një mjedisi shtojcash për GCC."
+msgid "The FSF has published a <a href=\"/licenses/gcc-exception.html\">new 
GCC Runtime Library Exception</a> which will allow the entire <a 
href=\"/software/gcc/\">GCC</a> codebase to be upgraded to GPLv3, and enable 
the development of a plugin framework for GCC."
+msgstr "FSF-ja ka botuar një <a href=\"/licenses/gcc-exception.html\">GCC 
Runtime Library Exception të re</a>, e cila do të lejojë krejt kodin bazë 
të <a href=\"/software/gcc/\">GCC-së</a> të përditësohet nën GPLv3-in, 
dhe mundësojë zhvillimin e një mjedisi shtojcash për GCC."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -521,14 +298,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"With the release of the Windows 7 public beta today, the FSF is declaring "
-"victory in its BadVista.org campaign. <a href=\"http://badvista.org\";>Read "
-"and share the full announcement.</a>"
-msgstr ""
-"Me hedhjen në qarkullim sot të Windows 7 beta publike, FSF-ja deklaron "
-"fitore në fushatën e vet BadVista.org. <a href=\"http://badvista.org";
-"\">Lexoni dhe shpërnajeni njoftimin e plotë.</a>"
+msgid "With the release of the Windows 7 public beta today, the FSF is 
declaring victory in its BadVista.org campaign. <a 
href=\"http://badvista.org\";>Read and share the full announcement.</a>"
+msgstr "Me hedhjen në qarkullim sot të Windows 7 beta publike, FSF-ja 
deklaron fitore në fushatën e vet BadVista.org. <a 
href=\"http://badvista.org\";>Lexoni dhe shpërnajeni njoftimin e plotë.</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -600,10 +371,3 @@
 msgid "<a href=\"/server/96whatsnew.html\"> <strong>1996</strong> </a>"
 msgstr "<a href=\"/server/96whatsnew.html\"> <strong>1996</strong> </a>"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi dhe shpërndarja verbatim e krejt këtij artikulli, me "
-#~ "çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]