www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po why-gnu-linux.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po why-gnu-linux.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:09:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:09:56

Modified files:
    gnu/po     : why-gnu-linux.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: why-gnu-linux.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- why-gnu-linux.sq.po 14 Jul 2011 08:35:30 -0000   1.8
+++ why-gnu-linux.sq.po 9 Aug 2011 09:09:50 -0000    1.9
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-06 12:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:14+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,305 +26,83 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
-msgstr ""
-"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgstr "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"To learn more about this issue, you can read our <a href=\"/gnu/gnu-linux-"
-"faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\">Linux and the GNU Project</a>, which gives a history of the GNU/Linux "
-"system as it relates to this issue of naming, and our page on <a href=\"/gnu/"
-"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështje, mund të lexoni <a 
href=\"/gnu/"
-"gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-"
-"and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>, që jep një historik të 
sistemit "
-"GNU/Linux e ku përmendet kjo puna e emrit, dhe dhe faqen tonë mbi <a 
href=\"/"
-"gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë "
-"Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Names convey meanings; our choice of names determines the meaning of what we "
-"say. An inappropriate name gives people the wrong idea. A rose by any "
-"other name would smell as sweet&mdash;but if you call it a pen, people will "
-"be rather disappointed when they try to write with it. And if you call pens "
-"&ldquo;roses&rdquo;, people may not realize what they are good for. If you "
-"call our operating system Linux, that conveys a mistaken idea of the "
-"system's origin, history, and purpose. If you call it <a href=\"/gnu/linux-"
-"and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, that conveys (though not in detail) an "
-"accurate idea."
-msgstr ""
-"Emrat përcjellin kuptime; zgjedhja jonë e emrave përcakton domethënien e "
-"atyre që themi. Një emër i papërshtatshëm u jep njerëzve idenë e 
gabuar. "
-"Një trëndafil, përmes çfarëdo emri tjetër, do të kishte po atë aromë 
të "
-"këndshme&mdash;por po e quajtët penë, njerëzit do të zhgënjehen kur të 
"
-"provojnë të shkruajnë me të. Dhe po i quajtët penat &ldquo;"
-"trëndafila&rdquo;, njerëzit mund të mos kuptojnë se për çfarë hyjnë 
në "
-"punë. Po e quajtët sistemin tonë operativ Linux, kjo përcjell një ide 
të "
-"gabuar të origjinës së sistemit, historikut dhe qëllimit të tij. Po e "
-"quajtët <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, kjo përcjell 
(por "
-"jo edhe aq hollësisht) një ide më të saktë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Does this really matter for our community? Is it important whether people "
-"know the system's origin, history, and purpose? Yes&mdash;because people who "
-"forget history are often condemned to repeat it. The Free World that has "
-"developed around <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> is not "
-"guaranteed to survive; the problems that led us to develop GNU are not "
-"completely eradicated, and they threaten to come back."
-msgstr ""
-"A ka vërtet rëndësi për bashkësinë tonë kjo? A ka rëndësi në e 
dinë a jo "
-"njerëzit origjinën e sistemit, historikun dhe qëllimin e tij? 
Po&mdash;ngaqë "
-"njerëzit që harrojnë historinë shpesh janë të dënuar ta përsërisin 
atë. "
-"Bota e Lirë që është zhvilluar rreth <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a> nuk e ka të garantuar mbijetesën; problemet që na shpunë drejt "
-"zhvillimit të GNU-së nuk janë eleminuar krejtësisht, dhe na kërcënojnë 
me "
-"kthimin e tyre."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When I explain why it's appropriate to call the operating system GNU/Linux "
-"rather than Linux, people sometimes respond this way:"
-msgstr ""
-"Kur shpjegoj pse është e saktë të quhet sistemi operativ GNU/Linux në 
vend "
-"se Linux, njerëzit ngandonjëherë përgjigjen kështu:"
+msgid "To learn more about this issue, you can read our <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, which gives a 
history of the GNU/Linux system as it relates to this issue of naming, and our 
page on <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a>."
+msgstr "Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështje, mund të lexoni <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, faqen tonë mbi <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>, që jep një 
historik të sistemit GNU/Linux e ku përmendet kjo puna e emrit, dhe dhe faqen 
tonë mbi <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të 
GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Names convey meanings; our choice of names determines the meaning of 
what we say. An inappropriate name gives people the wrong idea. A rose by any 
other name would smell as sweet&mdash;but if you call it a pen, people will be 
rather disappointed when they try to write with it. And if you call pens 
&ldquo;roses&rdquo;, people may not realize what they are good for. If you 
call our operating system Linux, that conveys a mistaken idea of the system's 
origin, history, and purpose. If you call it <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, that conveys (though not in 
detail) an accurate idea."
+msgstr "Emrat përcjellin kuptime; zgjedhja jonë e emrave përcakton 
domethënien e atyre që themi. Një emër i papërshtatshëm u jep njerëzve 
idenë e gabuar. Një trëndafil, përmes çfarëdo emri tjetër, do të 
kishte po atë aromë të këndshme&mdash;por po e quajtët penë, njerëzit do 
të zhgënjehen kur të provojnë të shkruajnë me të. Dhe po i quajtët 
penat &ldquo;trëndafila&rdquo;, njerëzit mund të mos kuptojnë se për 
çfarë hyjnë në punë. Po e quajtët sistemin tonë operativ Linux, kjo 
përcjell një ide të gabuar të origjinës së sistemit, historikut dhe 
qëllimit të tij. Po e quajtët <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, kjo përcjell (por jo edhe aq 
hollësisht) një ide më të saktë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Does this really matter for our community? Is it important whether 
people know the system's origin, history, and purpose? Yes&mdash;because people 
who forget history are often condemned to repeat it. The Free World that has 
developed around <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> is not 
guaranteed to survive; the problems that led us to develop GNU are not 
completely eradicated, and they threaten to come back."
+msgstr "A ka vërtet rëndësi për bashkësinë tonë kjo? A ka rëndësi në 
e dinë a jo njerëzit origjinën e sistemit, historikun dhe qëllimin e tij? 
Po&mdash;ngaqë njerëzit që harrojnë historinë shpesh janë të dënuar ta 
përsërisin atë. Bota e Lirë që është zhvilluar rreth <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> nuk e ka të garantuar 
mbijetesën; problemet që na shpunë drejt zhvillimit të GNU-së nuk janë 
eleminuar krejtësisht, dhe na kërcënojnë me kthimin e tyre."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When I explain why it's appropriate to call the operating system 
GNU/Linux rather than Linux, people sometimes respond this way:"
+msgstr "Kur shpjegoj pse është e saktë të quhet sistemi operativ GNU/Linux 
në vend se Linux, njerëzit ngandonjëherë përgjigjen kështu:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid ""
-"<em> Granted that the GNU Project deserves credit for this work, is it "
-"really worth a fuss when people don't give credit? Isn't the important thing "
-"that the job was done, not who did it? You ought to relax, take pride in the "
-"job well done, and not worry about the credit. </em>"
-msgstr ""
-"<em> Duke pranuar që Projekti GNU meriton hakën për këtë vepër, a ia 
vlen "
-"zhurma në rastet kur njerëzit nuk ia japin hakën? A nuk është gjëja e "
-"rëndësishme fakti që u bë puna, jo kush e bëri? Rehatohuni, krenohuni me 
"
-"punën e mbaruar bukur, dhe mos çani kryet për hakën. </em>"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This would be wise advice, if only the situation were like that&mdash;if the "
-"job were done and it were time to relax. If only that were true! But "
-"challenges abound, and this is no time to take the future for granted. Our "
-"community's strength rests on commitment to freedom and cooperation. Using "
-"the name <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> is a way for "
-"people to remind themselves and inform others of these goals."
-msgstr ""
-"Kjo do të ishte këshillë e urtë, sikur gjendja të ishte e 
tillë&mdash;sikur "
-"puna të qe kryer e të kish ardhur koha për t'u rehatuar. Sikur të qe e "
-"vërtetë! Por sfidat bulojnë, dhe nuk është koha për ta marrë të 
ardhmen si "
-"të garantuar. Forca e bashkësisë sonë është te përkushtimi ndaj 
lirisë dhe "
-"bashkëpunimit. Përdorimi i emrit <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a> është një mënyrë që njerëzit t'i kujtojnë vetes dhe t'ua 
mësojnë "
-"edhe të tjerëve këto qëllime."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is possible to write good free software without thinking of GNU; much "
-"good work has been done in the name of Linux also. But the term &ldquo;"
-"Linux&rdquo; has been associated ever since it was first coined with a "
-"philosophy that does not make a commitment to the freedom to cooperate. As "
-"the name is increasingly used by business, we will have even more trouble "
-"making it connect with community spirit."
-msgstr ""
-"Shkrimi i <em>software</em>-eve të lirë të mirë mund të bëhet edhe pa 
pasur "
-"GNU-në në mendje; shumë punë e mirë është bërë në emër të 
Linux-it "
-"gjithashtu. Por termi &ldquo;Linux&rdquo;, qëkur u konceptua, është "
-"përshoqëruar me një filozofi që nuk i përkushtohet lirisë së 
bashkëpunimit. "
-"Ngaqë emri po përdoret gjithnjë e më shumë nga biznesi, do ta kemi edhe 
më "
-"shumë problem ta bëjmë të lidhet me frymën e bashkësisë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A great challenge to the future of free software comes from the tendency of "
-"the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add nonfree software to <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in the name of convenience "
-"and power. All the major commercial distribution developers do this; none "
-"limits itself to free software. Most of them do not clearly identify the "
-"nonfree packages in their distributions. Many even develop nonfree software "
-"and add it to the system. Some outrageously advertise &ldquo;Linux&rdquo; "
-"systems that are &ldquo;licensed per seat&rdquo;, which give the user as "
-"much freedom as Microsoft Windows."
-msgstr ""
-"Një sfidë e fortë i vjen të ardhmes së <em>software</em>-it të lirë 
nga "
-"prirja e shoqërive që shpërndajnë &ldquo;Linux&rdquo; për shtim "
-"<em>software</em>-i jo të lirë te <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a>, në emër të leverdisë dhe fuqisë. Këtë e bëjnë krejt 
zhvilluesit "
-"e shpërndarjeve komerciale të mëdha; asnjë nuk e kufizon veten te "
-"<em>software</em>-i i lirë. Shumica e tyre nuk i identifikojnë qartë "
-"paketat jo të lira në shpërndarjet e tyre. Mjaft prej tyre madje edhe "
-"zhvillojnë <em>software</em> jo të lirë dhe ia shtojnë atë sistemit. 
Disa e "
-"teprojnë duke reklamuar sisteme &ldquo;Linux&rdquo; që janë 
&ldquo;licensed "
-"per seat&rdquo;, çka i jep përdoruesit po aq liri sa Microsoft Windows."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
-"popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
-"freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine "
-"said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the "
-"move toward open source software should be fueled by technical, rather than "
-"political, decisions.&rdquo; And Caldera's <acronym title=\"Chief Executive "
-"Officer\">CEO</acronym> openly urged users to drop the goal of freedom and "
-"work instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Njerëzit përpiqen ta përligjin shtimin e <em>software</em>-it jo të lirë 
në "
-"emër të &ldquo;popullaritetit të Linux-it&rdquo;&mdash;duke vlerësuar, 
në "
-"fakt, popullaritetin më shumë se lirinë. Ndonjëherë kjo pranohet 
haptaz. "
-"Për shembull, Wired Magazine shkruante se Robert McMillan, kryeredaktor i "
-"Linux Magazine-s, &ldquo;ka përshtypjen se zhvendosja drejt <em>software</"
-"em>-it me burim të hapur duhet ushqyer nga vendime teknike, më tepër se sa 
"
-"ato politike.&rdquo; Dhe <acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO-ja</"
-"acronym> i Caldera-s i ka ftuar hapur përdoruesit të hedhin tej qëllimin e 
"
-"lirisë dhe të punojnë më mirë drejt &ldquo;popullaritetit të 
Linux-it&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Adding nonfree software to the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a> system may increase the popularity, if by popularity we mean the "
-"number of people using some of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a> in combination with nonfree software. But at the same time, it "
-"implicitly encourages the community to accept nonfree software as a good "
-"thing, and forget the goal of freedom. It is not good to drive faster if "
-"you can't stay on the road."
-msgstr ""
-"Shtimi i <em>software</em>-it jo të lirë te sistemi <a 
href=\"/gnu/linux-and-"
-"gnu.html\">GNU/Linux</a> mund të rrisë popullaritetin, nëse me 
popullaritet "
-"nënkuptohet numri i njerëzve që përdorin diçka prej <a 
href=\"/gnu/linux-and-"
-"gnu.html\">GNU/Linux</a>-it të ndërthurur me <em>software</em> jo të 
lirë. "
-"Por në të njëjtën kohë, heshtaz nxitet bashkësia të pranojë 
<em>software</"
-"em>-in jo të lirë si gjë të mirë, dhe të harrohet synimi për liri. 
Nuk "
-"është mirë të shtosh shpejtësinë, kur nuk rri dot brenda rrugës."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When the nonfree &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, it "
-"can become a trap for free software developers. When they write free "
-"software that depends on the nonfree package, their software cannot be part "
-"of a completely free system. Motif and Qt trapped large amounts of free "
-"software in this way in the past, creating problems whose solutions took "
-"years. Motif remained somewhat of a problem until it became obsolete and "
-"was no longer used. Later, Sun's nonfree Java implementation had a similar "
-"effect: the <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java Trap</a>, "
-"fortunately now mostly corrected."
-msgstr ""
-"Kur &ldquo;shtesa&rdquo; jo e lirë është një librari apo mjet programimi, 
"
-"mund të shndërrohet në grackë për zhvilluesit e <em>software</em>-it të 
"
-"lirë. Kur shkruajnë <em>software</em> të lirë që varet nga paketa jo 
të "
-"lira, <em>software</em>-i i tyre nuk mund të jetë pjesë e një sistemi "
-"krejtësisht të lirë. Në këtë mënyrë Motif-i dhe Qt-ja hodhën në 
grackë një "
-"sasi të madhe <em>software</em>-i të lirë në të kaluarën, duke krijuar "
-"probleme, zgjidhja e të cilëve hëngri vite.  Motif mbeti deri diku 
problem "
-"deri sa u vjetrua dhe nuk përdorej më. Më vonë, sendërtimi jo i lirë i 
Java-"
-"s nga Sun pati efekt të ngjashëm: <a href=\"/philosophy/java-trap.html"
-"\">Kurthi Java</a>, për fat të mirë, thuajse nuk vepron më."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If our community keeps moving in this direction, it could redirect the "
-"future of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> into a mosaic of "
-"free and nonfree components. Five years from now, we will surely still have "
-"plenty of free software; but if we are not careful, it will hardly be usable "
-"without the nonfree software that users expect to find with it. If this "
-"happens, our campaign for freedom will have failed."
-msgstr ""
-"Nëse bashkësia jonë vazhdon të shkojë në këtë drejtim, kjo do të 
mund ta "
-"ridrejtonte të ardhmen e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>-"
-"it për nga një mozaik përbërësish të lirë dhe jo të lirë. Si sot e 
pesë "
-"vjetë të ardhshëm, sigurisht do të kemi plot <em>software</em> të lirë; 
por "
-"nëse nuk jemi të kujdesshëm, zor se do të jetë i përdorshëm pa ca "
-"<em>software</em> jo të lirë, të cilin përdoruesit presin ta gjejnë aty. 
 Po "
-"ndodhi kjo, fushata jonë për liri do të ketë dështuar."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If releasing free alternatives were simply a matter of programming, solving "
-"future problems might become easier as our community's development resources "
-"increase. But we face obstacles that threaten to make this harder: laws "
-"that prohibit free software. As software patents mount up, and as laws like "
-"the <acronym title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym> are "
-"used to prohibit the development of free software for important jobs such as "
-"viewing a DVD or listening to a RealAudio stream, we will find ourselves "
-"with no clear way to fight the patented and secret data formats except to "
-"<strong>reject the nonfree programs that use them</strong>."
-msgstr ""
-"Sikur hedhja në qarkullim e alternativave të lira të qe thjesht punë "
-"programimi, zgjidhja e problemeve të ardhshme mund të bëhej më e lehtë, 
dora "
-"dorës që burimet e bashkësisë sonë shtohen. Por ne përballemi me 
pengesa që "
-"rrezikojnë ta bëjnë atë më të vështirë: ligjet që ndalojnë 
<em>software</em>-"
-"in e lirë. Me shtimin e patentave për <em>software</em>-et, dhe me "
-"përdorimin e ligjeve të tillë si <acronym title=\"Digital Millennium "
-"Copyright Act\">DMCA</acronym> për të ndaluar zhvillimin e 
<em>software</em>-"
-"eve të lirë për akte të rëndësishme si shikimi i një DVD-je apo 
dëgjimi i "
-"një rrëkeje RealAudio, do ta shohim vetveten pa një rrugë të qartë për 
të "
-"luftuar formate të fshehtë dhe të patentuar të dhënash, përveçse 
<strong>të "
-"mos pranojmë programet jo të lira që i përdorin ato</strong>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Meeting these challenges will require many different kinds of effort. But "
-"what we need above all, to confront any kind of challenge, is to remember "
-"the goal of freedom to cooperate. We can't expect a mere desire for "
-"powerful, reliable software to motivate people to make great efforts. We "
-"need the kind of determination that people have when they fight for their "
-"freedom and their community&mdash;determination to keep on for years and not "
-"give up."
-msgstr ""
-"Përballimi i këtyre sfidave do të dojë shumë përpjekje llojesh të 
ndryshëm. "
-"Por ajo që na duhet mbi të gjitha, për t'u ndeshur me çfarëdo lloj 
sfide, "
-"është mbajtja mend e qëllimit të lirisë për bashkëpunim. Nuk mund të 
"
-"presësh që dëshira e thjeshtë për <em>software</em> të fuqishëm, të "
-"besueshëm, të motivojë njerëzit të bëjnë përpjekje të mëdha. Na 
duhet ajo "
-"lloj vendosmërie që njerëzit e kanë kur luftojnë për lirinë e tyre dhe 
për "
-"bashkësinë e tyre&mdash;vendosmërinë për të vazhduar me vite e për të 
mos "
-"hequr dorë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In our community, this goal and this determination emanate mainly from the "
-"GNU Project. We're the ones who talk about freedom and community as "
-"something to stand firm for; the organizations that speak of &ldquo;"
-"Linux&rdquo; normally don't say this. The magazines about &ldquo;"
-"Linux&rdquo; are typically full of ads for nonfree software; the companies "
-"that package &ldquo;Linux&rdquo; add nonfree software to the system; other "
-"companies &ldquo;support Linux&rdquo; by developing nonfree applications to "
-"run on GNU/Linux; the user groups for &ldquo;Linux&rdquo; typically invite "
-"salesman to present those applications. The main place people in our "
-"community are likely to come across the idea of freedom and determination is "
-"in the GNU Project."
-msgstr ""
-"Në bashkësinë tonë, ky qëllim dhe kjo vendosmëri burojnë kryesisht nga 
"
-"Projekti GNU. Ne jemi ata që flasim për lirinë dhe bashkësinë si diçka 
për "
-"të cilat duhet të jemi të palëkundur; organizmat që flasin për &ldquo;"
-"Linux&rdquo;-in nuk e thonë këtë zakonisht. Revistat për &ldquo;"
-"Linux&rdquo;-in zakonisht janë plot me reklama për software-e jo të lirë; 
"
-"shoqëritë që paketojnë &ldquo;Linux&rdquo; i shtojnë sistemit software 
jo të "
-"lirë; të tjera shoqëri &ldquo;e mbështesin Linux-in&rdquo; duke zhvilluar 
"
-"zbatime jo të lira që xhirojnë në GNU/Linux; grupet e përdoruesve të 
&ldquo;"
-"Linux-it&rdquo; zakonisht ftojnë përfaqësues shitjesh t'i demonstrojnë 
këto "
-"zbatime. Vendi kryesor ku njerëzit në bashkësinë tonë mund të hasin 
idenë e "
-"lirisë dhe vendosmërisë është te Projekti GNU."
+msgid "<em> Granted that the GNU Project deserves credit for this work, is it 
really worth a fuss when people don't give credit? Isn't the important thing 
that the job was done, not who did it? You ought to relax, take pride in the 
job well done, and not worry about the credit. </em>"
+msgstr "<em> Duke pranuar që Projekti GNU meriton hakën për këtë vepër, 
a ia vlen zhurma në rastet kur njerëzit nuk ia japin hakën? A nuk është 
gjëja e rëndësishme fakti që u bë puna, jo kush e bëri? Rehatohuni, 
krenohuni me punën e mbaruar bukur, dhe mos çani kryet për hakën. </em>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This would be wise advice, if only the situation were like 
that&mdash;if the job were done and it were time to relax. If only that were 
true! But challenges abound, and this is no time to take the future for 
granted. Our community's strength rests on commitment to freedom and 
cooperation. Using the name <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> 
is a way for people to remind themselves and inform others of these goals."
+msgstr "Kjo do të ishte këshillë e urtë, sikur gjendja të ishte e 
tillë&mdash;sikur puna të qe kryer e të kish ardhur koha për t'u rehatuar. 
Sikur të qe e vërtetë! Por sfidat bulojnë, dhe nuk është koha për ta 
marrë të ardhmen si të garantuar. Forca e bashkësisë sonë është te 
përkushtimi ndaj lirisë dhe bashkëpunimit. Përdorimi i emrit <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> është një mënyrë që 
njerëzit t'i kujtojnë vetes dhe t'ua mësojnë edhe të tjerëve këto 
qëllime."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "It is possible to write good free software without thinking of GNU; 
much good work has been done in the name of Linux also. But the term 
&ldquo;Linux&rdquo; has been associated ever since it was first coined with a 
philosophy that does not make a commitment to the freedom to cooperate. As the 
name is increasingly used by business, we will have even more trouble making it 
connect with community spirit."
+msgstr "Shkrimi i <em>software</em>-eve të lirë të mirë mund të bëhet 
edhe pa pasur GNU-në në mendje; shumë punë e mirë është bërë në emër 
të Linux-it gjithashtu. Por termi &ldquo;Linux&rdquo;, qëkur u konceptua, 
është përshoqëruar me një filozofi që nuk i përkushtohet lirisë së 
bashkëpunimit. Ngaqë emri po përdoret gjithnjë e më shumë nga biznesi, 
do ta kemi edhe më shumë problem ta bëjmë të lidhet me frymën e 
bashkësisë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A great challenge to the future of free software comes from the 
tendency of the &ldquo;Linux&rdquo; distribution companies to add nonfree 
software to <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in the name of 
convenience and power. All the major commercial distribution developers do 
this; none limits itself to free software. Most of them do not clearly 
identify the nonfree packages in their distributions. Many even develop 
nonfree software and add it to the system. Some outrageously advertise 
&ldquo;Linux&rdquo; systems that are &ldquo;licensed per seat&rdquo;, which 
give the user as much freedom as Microsoft Windows."
+msgstr "Një sfidë e fortë i vjen të ardhmes së <em>software</em>-it të 
lirë nga prirja e shoqërive që shpërndajnë &ldquo;Linux&rdquo; për shtim 
<em>software</em>-i jo të lirë te <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, në emër të leverdisë dhe 
fuqisë. Këtë e bëjnë krejt zhvilluesit e shpërndarjeve komerciale të 
mëdha; asnjë nuk e kufizon veten te <em>software</em>-i i lirë. Shumica e 
tyre nuk i identifikojnë qartë paketat jo të lira në shpërndarjet e tyre. 
Mjaft prej tyre madje edhe zhvillojnë <em>software</em> jo të lirë dhe ia 
shtojnë atë sistemit. Disa e teprojnë duke reklamuar sisteme 
&ldquo;Linux&rdquo; që janë &ldquo;licensed per seat&rdquo;, çka i jep 
përdoruesit po aq liri sa Microsoft Windows."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "People try to justify adding nonfree software in the name of the 
&ldquo;popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above 
freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired Magazine said 
that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;feels that the move 
toward open source software should be fueled by technical, rather than 
political, decisions.&rdquo; And Caldera's <acronym title=\"Chief Executive 
Officer\">CEO</acronym> openly urged users to drop the goal of freedom and work 
instead for the &ldquo;popularity of Linux&rdquo;."
+msgstr "Njerëzit përpiqen ta përligjin shtimin e <em>software</em>-it jo 
të lirë në emër të &ldquo;popullaritetit të Linux-it&rdquo;&mdash;duke 
vlerësuar, në fakt, popullaritetin më shumë se lirinë. Ndonjëherë kjo 
pranohet haptaz. Për shembull, Wired Magazine shkruante se Robert McMillan, 
kryeredaktor i Linux Magazine-s, &ldquo;ka përshtypjen se zhvendosja drejt 
<em>software</em>-it me burim të hapur duhet ushqyer nga vendime teknike, më 
tepër se sa ato politike.&rdquo; Dhe <acronym title=\"Chief Executive 
Officer\">CEO-ja</acronym> i Caldera-s i ka ftuar hapur përdoruesit të hedhin 
tej qëllimin e lirisë dhe të punojnë më mirë drejt &ldquo;popullaritetit 
të Linux-it&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Adding nonfree software to the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> system may increase the 
popularity, if by popularity we mean the number of people using some of <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> in combination with nonfree 
software. But at the same time, it implicitly encourages the community to 
accept nonfree software as a good thing, and forget the goal of freedom. It is 
not good to drive faster if you can't stay on the road."
+msgstr "Shtimi i <em>software</em>-it jo të lirë te sistemi <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> mund të rrisë popullaritetin, 
nëse me popullaritet nënkuptohet numri i njerëzve që përdorin diçka prej 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>-it të ndërthurur me 
<em>software</em> jo të lirë. Por në të njëjtën kohë, heshtaz nxitet 
bashkësia të pranojë <em>software</em>-in jo të lirë si gjë të mirë, 
dhe të harrohet synimi për liri. Nuk është mirë të shtosh shpejtësinë, 
kur nuk rri dot brenda rrugës."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When the nonfree &ldquo;add-on&rdquo; is a library or programming tool, 
it can become a trap for free software developers. When they write free 
software that depends on the nonfree package, their software cannot be part of 
a completely free system. Motif and Qt trapped large amounts of free software 
in this way in the past, creating problems whose solutions took years. Motif 
remained somewhat of a problem until it became obsolete and was no longer used. 
 Later, Sun's nonfree Java implementation had a similar effect: the <a 
href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java Trap</a>, fortunately now mostly 
corrected."
+msgstr "Kur &ldquo;shtesa&rdquo; jo e lirë është një librari apo mjet 
programimi, mund të shndërrohet në grackë për zhvilluesit e 
<em>software</em>-it të lirë. Kur shkruajnë <em>software</em> të lirë që 
varet nga paketa jo të lira, <em>software</em>-i i tyre nuk mund të jetë 
pjesë e një sistemi krejtësisht të lirë. Në këtë mënyrë Motif-i dhe 
Qt-ja hodhën në grackë një sasi të madhe <em>software</em>-i të lirë në 
të kaluarën, duke krijuar probleme, zgjidhja e të cilëve hëngri vite.  
Motif mbeti deri diku problem deri sa u vjetrua dhe nuk përdorej më. Më 
vonë, sendërtimi jo i lirë i Java-s nga Sun pati efekt të ngjashëm: <a 
href=\"/philosophy/java-trap.html\">Kurthi Java</a>, për fat të mirë, 
thuajse nuk vepron më."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If our community keeps moving in this direction, it could redirect the 
future of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> into a mosaic of 
free and nonfree components. Five years from now, we will surely still have 
plenty of free software; but if we are not careful, it will hardly be usable 
without the nonfree software that users expect to find with it. If this 
happens, our campaign for freedom will have failed."
+msgstr "Nëse bashkësia jonë vazhdon të shkojë në këtë drejtim, kjo do 
të mund ta ridrejtonte të ardhmen e <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>-it për nga një mozaik 
përbërësish të lirë dhe jo të lirë. Si sot e pesë vjetë të 
ardhshëm, sigurisht do të kemi plot <em>software</em> të lirë; por nëse 
nuk jemi të kujdesshëm, zor se do të jetë i përdorshëm pa ca 
<em>software</em> jo të lirë, të cilin përdoruesit presin ta gjejnë aty. 
Po ndodhi kjo, fushata jonë për liri do të ketë dështuar."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If releasing free alternatives were simply a matter of programming, 
solving future problems might become easier as our community's development 
resources increase. But we face obstacles that threaten to make this harder: 
laws that prohibit free software. As software patents mount up, and as laws 
like the <acronym title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym> are 
used to prohibit the development of free software for important jobs such as 
viewing a DVD or listening to a RealAudio stream, we will find ourselves with 
no clear way to fight the patented and secret data formats except to 
<strong>reject the nonfree programs that use them</strong>."
+msgstr "Sikur hedhja në qarkullim e alternativave të lira të qe thjesht 
punë programimi, zgjidhja e problemeve të ardhshme mund të bëhej më e 
lehtë, dora dorës që burimet e bashkësisë sonë shtohen. Por ne 
përballemi me pengesa që rrezikojnë ta bëjnë atë më të vështirë: 
ligjet që ndalojnë <em>software</em>-in e lirë. Me shtimin e patentave për 
<em>software</em>-et, dhe me përdorimin e ligjeve të tillë si <acronym 
title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</acronym> për të ndaluar 
zhvillimin e <em>software</em>-eve të lirë për akte të rëndësishme si 
shikimi i një DVD-je apo dëgjimi i një rrëkeje RealAudio, do ta shohim 
vetveten pa një rrugë të qartë për të luftuar formate të fshehtë dhe 
të patentuar të dhënash, përveçse <strong>të mos pranojmë programet jo 
të lira që i përdorin ato</strong>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Meeting these challenges will require many different kinds of effort. 
But what we need above all, to confront any kind of challenge, is to remember 
the goal of freedom to cooperate. We can't expect a mere desire for powerful, 
reliable software to motivate people to make great efforts. We need the kind 
of determination that people have when they fight for their freedom and their 
community&mdash;determination to keep on for years and not give up."
+msgstr "Përballimi i këtyre sfidave do të dojë shumë përpjekje llojesh 
të ndryshëm. Por ajo që na duhet mbi të gjitha, për t'u ndeshur me 
çfarëdo lloj sfide, është mbajtja mend e qëllimit të lirisë për 
bashkëpunim. Nuk mund të presësh që dëshira e thjeshtë për 
<em>software</em> të fuqishëm, të besueshëm, të motivojë njerëzit të 
bëjnë përpjekje të mëdha. Na duhet ajo lloj vendosmërie që njerëzit e 
kanë kur luftojnë për lirinë e tyre dhe për bashkësinë e 
tyre&mdash;vendosmërinë për të vazhduar me vite e për të mos hequr dorë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In our community, this goal and this determination emanate mainly from 
the GNU Project. We're the ones who talk about freedom and community as 
something to stand firm for; the organizations that speak of 
&ldquo;Linux&rdquo; normally don't say this. The magazines about 
&ldquo;Linux&rdquo; are typically full of ads for nonfree software; the 
companies that package &ldquo;Linux&rdquo; add nonfree software to the system; 
other companies &ldquo;support Linux&rdquo; by developing nonfree applications 
to run on GNU/Linux; the user groups for &ldquo;Linux&rdquo; typically invite 
salesman to present those applications. The main place people in our community 
are likely to come across the idea of freedom and determination is in the GNU 
Project."
+msgstr "Në bashkësinë tonë, ky qëllim dhe kjo vendosmëri burojnë 
kryesisht nga Projekti GNU. Ne jemi ata që flasim për lirinë dhe 
bashkësinë si diçka për të cilat duhet të jemi të palëkundur; 
organizmat që flasin për &ldquo;Linux&rdquo;-in nuk e thonë këtë 
zakonisht. Revistat për &ldquo;Linux&rdquo;-in zakonisht janë plot me 
reklama për software-e jo të lirë; shoqëritë që paketojnë 
&ldquo;Linux&rdquo; i shtojnë sistemit software jo të lirë; të tjera 
shoqëri &ldquo;e mbështesin Linux-in&rdquo; duke zhvilluar zbatime jo të 
lira që xhirojnë në GNU/Linux; grupet e përdoruesve të 
&ldquo;Linux-it&rdquo; zakonisht ftojnë përfaqësues shitjesh t'i 
demonstrojnë këto zbatime. Vendi kryesor ku njerëzit në bashkësinë tonë 
mund të hasin idenë e lirisë dhe vendosmërisë është te Projekti GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -333,67 +111,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People who know they are using a system that came out of the GNU Project can "
-"see a direct relationship between themselves and GNU. They won't "
-"automatically agree with our philosophy, but at least they will see a reason "
-"to think seriously about it. In contrast, people who consider themselves "
-"&ldquo;Linux users&rdquo;, and believe that the GNU Project &ldquo;developed "
-"tools which proved to be useful in Linux&rdquo;, typically perceive only an "
-"indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the "
-"GNU philosophy when they come across it."
-msgstr ""
-"People who know they are using a system that came out of the GNU Project can "
-"see a direct relationship between themselves and GNU. They won't "
-"automatically agree with our philosophy, but at least they will see a reason "
-"to think seriously about it. In contrast, people who consider themselves "
-"&ldquo;Linux users&rdquo;, and believe that the GNU Project &ldquo;developed "
-"tools which proved to be useful in Linux&rdquo;, typically perceive only an "
-"indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the "
-"GNU philosophy when they come across it.Njerëzit që e dinë se po përdorin 
"
-"një sistem që ka dalë nga Projekti GNU mund të pikasin një marrëdhënie 
të "
-"drejtpërdrejtë mes tyre dhe GNU-së. Nuk do të pajtohen vetvetiu me "
-"filozofinë tonë, por të paktën do të shohin një arsye për të menduar "
-"seriozisht rreth saj. Përkundrazi, njerëzit që e konsiderojnë vetveten "
-"&ldquo;përdoruesa të Linux-it&rdquo;, dhe besojnë se Projekti GNU &ldquo;"
-"përgatiti mjetet që dolën të dobishme në Linux&rdquo;, zakonisht 
perceptojnë "
-"vetëm një marrëdhënie të tërthortë mes tyre dhe GNU-së. Ata thjesht 
mund ta "
-"shpërfillin filozofinë e GNU-së, kur e ndeshin."
+msgid "People who know they are using a system that came out of the GNU 
Project can see a direct relationship between themselves and GNU. They won't 
automatically agree with our philosophy, but at least they will see a reason to 
think seriously about it. In contrast, people who consider themselves 
&ldquo;Linux users&rdquo;, and believe that the GNU Project &ldquo;developed 
tools which proved to be useful in Linux&rdquo;, typically perceive only an 
indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the GNU 
philosophy when they come across it."
+msgstr "People who know they are using a system that came out of the GNU 
Project can see a direct relationship between themselves and GNU. They won't 
automatically agree with our philosophy, but at least they will see a reason to 
think seriously about it. In contrast, people who consider themselves 
&ldquo;Linux users&rdquo;, and believe that the GNU Project &ldquo;developed 
tools which proved to be useful in Linux&rdquo;, typically perceive only an 
indirect relationship between GNU and themselves. They may just ignore the GNU 
philosophy when they come across it.Njerëzit që e dinë se po përdorin një 
sistem që ka dalë nga Projekti GNU mund të pikasin një marrëdhënie të 
drejtpërdrejtë mes tyre dhe GNU-së. Nuk do të pajtohen vetvetiu me 
filozofinë tonë, por të paktën do të shohin një arsye për të menduar 
seriozisht rreth saj. Përkundrazi, njerëzit që e konsiderojnë vetveten 
&ldquo;përdoruesa të Linux-it&rdquo;, dhe besojnë se Projekti GNU 
&ldquo;përgatiti mjetet që dolën të dobishme në Linux&rdquo;, zakonisht 
perceptojnë vetëm një marrëdhënie të tërthortë mes tyre dhe GNU-së. 
Ata thjesht mund ta shpërfillin filozofinë e GNU-së, kur e ndeshin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Project is idealistic, and anyone encouraging idealism today faces a "
-"great obstacle: the prevailing ideology encourages people to dismiss "
-"idealism as &ldquo;impractical&rdquo;. Our idealism has been extremely "
-"practical: it is the reason we have a free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\">GNU/Linux</a> operating system. People who love this system ought to "
-"know that it is our idealism made real."
-msgstr ""
-"Projekti GNU është idealist, dhe cilido që nxit idealizëm sot përballet 
me "
-"një pengesë të madhe: ideologjia sunduese i nxit njerëzit ta hedhin tej "
-"idealizmin si &ldquo;jopraktik&rdquo;. Idealizmi ynë ka qenë tejet "
-"praktikal: është arsyeja pse kemi një sistem operativ të lirë, <a 
href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Njerëzit që e duan këtë sistem 
do "
-"të duhej ta dinin që ai është idealizmi ynë i shndërruar në diçka të 
"
-"prekshme."
+msgid "The GNU Project is idealistic, and anyone encouraging idealism today 
faces a great obstacle: the prevailing ideology encourages people to dismiss 
idealism as &ldquo;impractical&rdquo;. Our idealism has been extremely 
practical: it is the reason we have a free <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> operating system. People who 
love this system ought to know that it is our idealism made real."
+msgstr "Projekti GNU është idealist, dhe cilido që nxit idealizëm sot 
përballet me një pengesë të madhe: ideologjia sunduese i nxit njerëzit ta 
hedhin tej idealizmin si &ldquo;jopraktik&rdquo;. Idealizmi ynë ka qenë 
tejet praktikal: është arsyeja pse kemi një sistem operativ të lirë, <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Njerëzit që e duan këtë 
sistem do të duhej ta dinin që ai është idealizmi ynë i shndërruar në 
diçka të prekshme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If &ldquo;the job&rdquo; really were done, if there were nothing at stake "
-"except credit, perhaps it would be wiser to let the matter drop. But we are "
-"not in that position. To inspire people to do the work that needs to be "
-"done, we need to be recognized for what we have already done. Please help "
-"us, by calling the operating system <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/"
-"Linux</a>."
-msgstr ""
-"Sikur &ldquo;puna&rdquo; të kish mbaruar vërtet, sikur të mos bëhej 
fjalë "
-"për gjë tjetër veç falënderimeve, ndoshta do të qe më e mençur të 
lihej të "
-"tretej çështja. Por nuk jemi në atë pozicion. Për të frymëzuar 
njerëzit të "
-"bëjnë punën që duhet bërë, kemi nevojë të njihet ajo që kemi bërë 
deri "
-"këtu. Ju lutemi, na ndihmoni, duke e quajtur sistemin operativ <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
+msgid "If &ldquo;the job&rdquo; really were done, if there were nothing at 
stake except credit, perhaps it would be wiser to let the matter drop. But we 
are not in that position. To inspire people to do the work that needs to be 
done, we need to be recognized for what we have already done. Please help us, 
by calling the operating system <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
+msgstr "Sikur &ldquo;puna&rdquo; të kish mbaruar vërtet, sikur të mos 
bëhej fjalë për gjë tjetër veç falënderimeve, ndoshta do të qe më e 
mençur të lihej të tretej çështja. Por nuk jemi në atë pozicion. Për 
të frymëzuar njerëzit të bëjnë punën që duhet bërë, kemi nevojë të 
njihet ajo që kemi bërë deri këtu. Ju lutemi, na ndihmoni, duke e quajtur 
sistemin operativ <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -403,64 +132,38 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju 
lutem, "
-"lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -479,12 +182,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim "
-#~ "copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-#~ "medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Të drejta kopjimi &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman <br /> Lejohet 
"
-#~ "kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, me "
-#~ "çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]