www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po thegnuproject.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po thegnuproject.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:07:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:07:12

Modified files:
    gnu/po     : thegnuproject.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- thegnuproject.sq.po 14 Jul 2011 08:35:29 -0000   1.8
+++ thegnuproject.sq.po 9 Aug 2011 09:07:05 -0000    1.9
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-03 00:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:11+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,8 +17,7 @@
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
-msgstr ""
-"GNU, Projekti GNU, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Historik"
+msgstr "GNU, Projekti GNU, FSF, Free Software, Free Software Foundation, 
Historik"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -27,16 +26,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr ""
-"nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
-"a>"
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"the original version was published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
+msgid "the original version was published in the book &ldquo;Open 
Sources&rdquo;"
 msgstr "botuar fillimisht në librin &ldquo;Burime të Hapura&rdquo;"
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -46,75 +41,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute of "
-"Technology\">MIT</acronym> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
-"part of a software-sharing community that had existed for many years. "
-"Sharing of software was not limited to our particular community; it is as "
-"old as computers, just as sharing of recipes is as old as cooking. But we "
-"did it more than most."
-msgstr ""
-"Kur fillova punën në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale në <abbr 
title="
-"\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> më 1971, u bëra pjesë 
e "
-"një bashkësie ku <em>software</em>-i ndahej mes nesh dhe që ekzistonte 
prej "
-"shumë vitesh. Shkëmbimi i <em>software</em>-eve nuk kufizohej vetëm 
brenda "
-"bashkësisë sonë; kjo punë është aq e vjetër sa kompjuterat, njësoj si 
"
-"shkëmbimi i recetave është po aq i vjetër sa gatimit. Por ne e 
përdornim më "
-"shumë se kushdo tjetër."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym title="
-"\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym> (the Incompatible "
-"Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and "
-"written in assembler language for the Digital <acronym title=\"Programmed "
-"Data Processor\">PDP</acronym>-10, one of the large computers of the era. "
-"As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was to "
-"improve this system."
-msgstr ""
-"Laboratori i IA-së përdorte një sistem operativ me ndarje kohe, të 
quajtur "
-"<abbr title=\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible "
-"Timesharing System) që hacker-at (1) e ekipit të laboratorit e patën 
hartuar "
-"dhe shkruar në gjuhën asembler për <abbr title=\"Programmed Data Processor"
-"\">PDP</abbr>-10 Numerik, një prej kompjuterat e mëdhenj të epokës. Si "
-"anëtar i bashkësisë, hacker sistemi në ekipin e laboratorit IA, puna ime "
-"kish të bënte me përmirësimin e sistemit."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that term "
-"did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from another "
-"university or a company wanted to port and use a program, we gladly let "
-"them. If you saw someone using an unfamiliar and interesting program, you "
-"could always ask to see the source code, so that you could read it, change "
-"it, or cannibalize parts of it to make a new program."
-msgstr ""
-"Nuk e quanim <em>software</em>-in tonë &ldquo;<em>software</em> i "
-"lirë&rdquo;, sepse termi ende nuk ekzistonte; po kështu qe. Kurdo që 
njerëz "
-"nga një universitet apo shoqëri tjetër donte ta kalonte për sistemin e 
tyre "
-"dhe përdorte një program, i linim me gëzim ta bënin. Nëse shihnit dikë 
që "
-"përdorte një program të panjohur dhe interesant, gjithmonë mund të 
kërkonit "
-"të shihnit kodin burim, që të mund ta lexonit, ndryshonit, ose 
kanibalizonit "
-"copa prej tij për të bërë një program të ri."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; "
-"is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to "
-"recognize that meaning, and continue using the word to mean someone who "
-"loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or the combination "
-"of the two. See my article, <a href=\"http://stallman.org/articles/on-";
-"hacking.html\">On Hacking</a>."
-msgstr ""
-"(1) Përdorimi i &ldquo;hacker&rdquo; për të nënkuptuar kështu një 
&ldquo;"
-"shkelës të sigurisë&rdquo; është ngatërresë nga ana e masmedias. Ne 
hackers-"
-"at nuk pranojmë ta njohim këtë nënkuptim, dhe vazhdojmë të përdorim 
fjalën "
-"për të nënkuptuar dikë që i pëlqen të programojë dhe kënaqet që ia 
di "
-"yçklat, ose një ndërthurje të të dyjave. Shihni artikullin tim, <a href="
-"\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>On Hacking</a>."
+msgid "When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute 
of Technology\">MIT</acronym> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became 
part of a software-sharing community that had existed for many years. Sharing 
of software was not limited to our particular community; it is as old as 
computers, just as sharing of recipes is as old as cooking. But we did it more 
than most."
+msgstr "Kur fillova punën në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale në 
<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> më 1971, u 
bëra pjesë e një bashkësie ku <em>software</em>-i ndahej mes nesh dhe që 
ekzistonte prej shumë vitesh. Shkëmbimi i <em>software</em>-eve nuk 
kufizohej vetëm brenda bashkësisë sonë; kjo punë është aq e vjetër sa 
kompjuterat, njësoj si shkëmbimi i recetave është po aq i vjetër sa 
gatimit. Por ne e përdornim më shumë se kushdo tjetër."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym 
title=\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym> (the Incompatible 
Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and written 
in assembler language for the Digital <acronym title=\"Programmed Data 
Processor\">PDP</acronym>-10, one of the large computers of the era. As a 
member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was to improve 
this system."
+msgstr "Laboratori i IA-së përdorte një sistem operativ me ndarje kohe, të 
quajtur <abbr title=\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the 
Incompatible Timesharing System) që hacker-at (1) e ekipit të laboratorit e 
patën hartuar dhe shkruar në gjuhën asembler për <abbr title=\"Programmed 
Data Processor\">PDP</abbr>-10 Numerik, një prej kompjuterat e mëdhenj të 
epokës. Si anëtar i bashkësisë, hacker sistemi në ekipin e laboratorit 
IA, puna ime kish të bënte me përmirësimin e sistemit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that 
term did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from another 
university or a company wanted to port and use a program, we gladly let them. 
If you saw someone using an unfamiliar and interesting program, you could 
always ask to see the source code, so that you could read it, change it, or 
cannibalize parts of it to make a new program."
+msgstr "Nuk e quanim <em>software</em>-in tonë &ldquo;<em>software</em> i 
lirë&rdquo;, sepse termi ende nuk ekzistonte; po kështu qe. Kurdo që 
njerëz nga një universitet apo shoqëri tjetër donte ta kalonte për 
sistemin e tyre dhe përdorte një program, i linim me gëzim ta bënin. Nëse 
shihnit dikë që përdorte një program të panjohur dhe interesant, 
gjithmonë mund të kërkonit të shihnit kodin burim, që të mund ta lexonit, 
ndryshonit, ose kanibalizonit copa prej tij për të bërë një program të 
ri."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security 
breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse 
to recognize that meaning, and continue using the word to mean someone who 
loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or the combination of 
the two. See my article, <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>On Hacking</a>."
+msgstr "(1) Përdorimi i &ldquo;hacker&rdquo; për të nënkuptuar kështu 
një &ldquo;shkelës të sigurisë&rdquo; është ngatërresë nga ana e 
masmedias. Ne hackers-at nuk pranojmë ta njohim këtë nënkuptim, dhe 
vazhdojmë të përdorim fjalën për të nënkuptuar dikë që i pëlqen të 
programojë dhe kënaqet që ia di yçklat, ose një ndërthurje të të 
dyjave. Shihni artikullin tim, <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>On Hacking</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -123,185 +66,58 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
-"discontinued the PDP-10 series. Its architecture, elegant and powerful in "
-"the 60s, could not extend naturally to the larger address spaces that were "
-"becoming feasible in the 80s. This meant that nearly all of the programs "
-"composing ITS were obsolete."
-msgstr ""
-"Gjendja ndryshoi papritmas në fillimet e viteve '80 kur Digital ndërpreu "
-"prodhimin e serisë PDP-10. Arkitektura e tij, elegante dhe fuqishme në "
-"vitet '60, nuk mund të zgjerohej në vazhdim drejt hapësirash më të 
mëdha "
-"adresimi që po bëheshin të mundshme në vitet '80. Kjo do të thoshte që 
"
-"thuajse krejt programet që përbënin ITS-në qenë të vjetruar."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
-"1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
-"hackers from the AI Lab, and the depopulated community was unable to "
-"maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these events, "
-"as well as giving a clear picture of this community in its prime.) When the "
-"AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its administrators decided to use "
-"Digital's nonfree timesharing system instead of ITS."
-msgstr ""
-"Bashkësia e hacker-ave e laboratorit IA ish rrënuar tashmë, jo shumë 
kohë më "
-"parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat punësuar thuajse 
krejt "
-"hacker-at e laboratorit IA, dhe bashkësia e shpopulluar nuk qe në gjendje 
të "
-"mbante veten në këmbë. (Libri Hackers, nga Steve Levy, përshkruan këto "
-"ngjarje, si edhe jep një pamje të qartë të bashkësisë në lulëzimin e 
vet.) "
-"Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 1982, administratorët e tij vendosën 
të "
-"përdorin sistemin me ndarje kohe të vet Digital-it, jo të lirë, në vend 
të "
-"ITS-së."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The modern computers of the era, such as the VAX or the 68020, had their own "
-"operating systems, but none of them were free software: you had to sign a "
-"nondisclosure agreement even to get an executable copy."
-msgstr ""
-"Kompjuterat modernë të epokës, si VAX apo 68020, kishin sistemin e tyre "
-"operativ, por asnjë prej tyre nuk qe <em>software</em> - lirë: duhej të "
-"nënshkruanit një marrëveshje moszbulimi madje edhe për të pasur një 
kopje të "
-"ekzekutueshme."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This meant that the first step in using a computer was to promise not to "
-"help your neighbor. A cooperating community was forbidden. The rule made "
-"by the owners of proprietary software was, &ldquo;If you share with your "
-"neighbor, you are a pirate. If you want any changes, beg us to make them."
-"&rdquo;"
-msgstr ""
-"Kjo do të thoshte që hapi i parë në përdorimin e një kompjuteri ishte 
të "
-"premtonit se nuk do të ndihmonit as fqinjin tuaj. Bashkësitë e "
-"bashkëpunimit u ndaluan. Rregulli i vendosur nga padronët e <em>software</"
-"em>-eve pronësorë qe, &ldquo;Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni "
-"pirat. Po deshët ndonjë ndryshim, na u lusni që t'i bëjmë.&rdquo;"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The idea that the proprietary software social system&mdash;the system that "
-"says you are not allowed to share or change software&mdash;is antisocial, "
-"that it is unethical, that it is simply wrong, may come as a surprise to "
-"some readers. But what else could we say about a system based on dividing "
-"the public and keeping users helpless? Readers who find the idea surprising "
-"may have taken the proprietary software social system as a given, or judged "
-"it on the terms suggested by proprietary software businesses. Software "
-"publishers have worked long and hard to convince people that there is only "
-"one way to look at the issue."
-msgstr ""
-"Ideja se sistemi shoqëror i <em>software</em>-eve pronësorë&mdash;sistem 
që "
-"thotë se <em>software</em>-in nuk ju lejohet ta ndani me të tjerët ose ta "
-"ndryshoni&mdash;është antisocial, ngaqë është joetik, ngaqë thjesht 
është "
-"gabim, mund të jetë e beftë për disa lexues. Por çfarë tjetër mund 
të themi "
-"për një sistem të bazuar në përçarjen e publikut dhe mbajtjen e 
përdoruesve "
-"në gjendje të pashpresë? Lexuesve që u duket e beftë ideja mundet ta 
kenë "
-"marrë sistemin social të <em>software</em>-eve pronësorë si të 
mirëqenë, ose "
-"ta kenë gjykuar sipas kushteve të këshilluara nga biznesi i <em>software</"
-"em>-it pronësor. Botuesit e <em>software</em>-eve kanë punuar shumë e 
për "
-"një kohë të gjatë që t'i bindin njerëzit se ka vetëm një mënyrë se 
si mund "
-"të shihet çështja."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
-"rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html#Piracy\">piracy</a>&rdquo;, what they actually <em>say</em> is "
-"secondary. The real message of these statements is in the unstated "
-"assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
-"without examination. Let's therefore examine them."
-msgstr ""
-"Kur botuesit e <em>software</em>-eve flasin për &ldquo;zbatimin me "
-"detyrim&rdquo; të &ldquo;të drejtave&rdquo; të tyre, ose për &ldquo;"
-"ndalimin e <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy\">piraterisë</"
-"a>&rdquo;, çfarë faktikisht <em>thonë</em> është e dorës së dytë. 
Mesazhi "
-"real i këtyre deklaratave janë aksiomat e padeklaruara që ata i marrin të 
"
-"mirëqena; publiku është menduar t'i pranojë ato pa kritika. Ndaj le t'i "
-"marrim në shqyrtim."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One assumption is that software companies have an unquestionable natural "
-"right to own software and thus have power over all its users. (If this were "
-"a natural right, then no matter how much harm it does to the public, we "
-"could not object.) Interestingly, the US Constitution and legal tradition "
-"reject this view; copyright is not a natural right, but an artificial "
-"government-imposed monopoly that limits the users' natural right to copy."
-msgstr ""
-"Njëri hamendësim është shoqëritë e <em>software</em>-eve kanë të 
drejtën "
-"natyrore të pakundërshtueshme ta zotërojnë <em>software</em>-in e kështu 
"
-"kanë pushtet mbi tërë përdoruesit e tij. (Po të kishte të drejtë 
natyrore, "
-"atëherë pavarësisht se sa dëm i bëhet publikut, ne nuk mund të "
-"kundërshtojmë.) Çuditërisht, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara dhe 
tradita "
-"ligjore e hedh poshtë këtë pikëpamje; të drejtat e kopjimit nuk janë e "
-"drejtë natyrore, por një monopol artificial i vënë me detyrim nga qeveria 
"
-"për të kufizuar të drejtën natyrale të përdoruesit për kopjime."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Another unstated assumption is that the only important thing about software "
-"is what jobs it allows you to do&mdash;that we computer users should not "
-"care what kind of society we are allowed to have."
-msgstr ""
-"Një tjetër hamendësim i padeklaruar është që e vetmja gjë e 
rëndësishme në "
-"një <em>software</em> është ç'punë ju lejon të bëni&mdash;pra që ne "
-"përdoruesave të kompjuterit nuk duhet të na hyjë në xhep se ç'lloj 
shoqërie "
-"na lejohet të kemi."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A third assumption is that we would have no usable software (or would never "
-"have a program to do this or that particular job) if we did not offer a "
-"company power over the users of the program. This assumption may have "
-"seemed plausible, before the free software movement demonstrated that we can "
-"make plenty of useful software without putting chains on it."
-msgstr ""
-"Një pohim i tretë është që nuk do të kishim <em>software</em> të 
përdorshëm "
-"(ose që nuk do të kishim kurrë një program që bën këtë apo atë punë 
të "
-"caktuar) po qe se nuk do t'i ofronim një shoqërie <em>software</em>-esh "
-"pushtet mbi përdoruesit e një programi. Kjo pikëpamje duket si më e "
-"pranueshme, deri kur lëvizja për <em>software</em> të lirë tregoi me 
prova "
-"se mund të krijojmë mjaft <em>software</em>-e të dobishëm pa vënë 
zinxhirë "
-"në ta."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based on "
-"ordinary commonsense morality while placing the users first, we arrive at "
-"very different conclusions. Computer users should be free to modify "
-"programs to fit their needs, and free to share software, because helping "
-"other people is the basis of society."
-msgstr ""
-"Po qe se hedhim poshtë pranimin e këtyre pikëpamjeve, dhe i gjykojmë "
-"çështjet bazuar në moralin e zakonshëm të gjykimit të shëndoshë e 
duke vënë "
-"përdoruesin të parin, mbërrijmë në përfundime shumë të ndryshme. "
-"Përdoruesit e kompjuterave duhet të jenë të lirë të modifikojnë 
programet që "
-"këta t'u përshtaten nevojave të tyre, dhe të jenë të lirë ta ndajnë "
-"<em>software</em>-in me të tjerët, ngaqë të ndihmosh njerëz të tjerë 
është "
-"themeli i shoqërisë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There is no room here for an extensive statement of the reasoning behind "
-"this conclusion, so I refer the reader to the web page, <a href=\"/"
-"philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a>."
-msgstr ""
-"Këtu nuk ka vend të mjaftueshëm për shtjellim të zgjeruar të arsyeve 
që "
-"qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit faqen 
web, <a "
-"href=\"/philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.";
-"html</a>."
+msgid "The situation changed drastically in the early 1980s when Digital 
discontinued the PDP-10 series. Its architecture, elegant and powerful in the 
60s, could not extend naturally to the larger address spaces that were becoming 
feasible in the 80s. This meant that nearly all of the programs composing ITS 
were obsolete."
+msgstr "Gjendja ndryshoi papritmas në fillimet e viteve '80 kur Digital 
ndërpreu prodhimin e serisë PDP-10. Arkitektura e tij, elegante dhe fuqishme 
në vitet '60, nuk mund të zgjerohej në vazhdim drejt hapësirash më të 
mëdha adresimi që po bëheshin të mundshme në vitet '80. Kjo do të 
thoshte që thuajse krejt programet që përbënin ITS-në qenë të vjetruar."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In 
1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the hackers 
from the AI Lab, and the depopulated community was unable to maintain itself. 
(The book Hackers, by Steve Levy, describes these events, as well as giving a 
clear picture of this community in its prime.) When the AI Lab bought a new 
PDP-10 in 1982, its administrators decided to use Digital's nonfree timesharing 
system instead of ITS."
+msgstr "Bashkësia e hacker-ave e laboratorit IA ish rrënuar tashmë, jo 
shumë kohë më parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat 
punësuar thuajse krejt hacker-at e laboratorit IA, dhe bashkësia e 
shpopulluar nuk qe në gjendje të mbante veten në këmbë. (Libri Hackers, 
nga Steve Levy, përshkruan këto ngjarje, si edhe jep një pamje të qartë 
të bashkësisë në lulëzimin e vet.) Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 
1982, administratorët e tij vendosën të përdorin sistemin me ndarje kohe 
të vet Digital-it, jo të lirë, në vend të ITS-së."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The modern computers of the era, such as the VAX or the 68020, had 
their own operating systems, but none of them were free software: you had to 
sign a nondisclosure agreement even to get an executable copy."
+msgstr "Kompjuterat modernë të epokës, si VAX apo 68020, kishin sistemin e 
tyre operativ, por asnjë prej tyre nuk qe <em>software</em> - lirë: duhej të 
nënshkruanit një marrëveshje moszbulimi madje edhe për të pasur një kopje 
të ekzekutueshme."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This meant that the first step in using a computer was to promise not 
to help your neighbor. A cooperating community was forbidden. The rule made 
by the owners of proprietary software was, &ldquo;If you share with your 
neighbor, you are a pirate. If you want any changes, beg us to make 
them.&rdquo;"
+msgstr "Kjo do të thoshte që hapi i parë në përdorimin e një kompjuteri 
ishte të premtonit se nuk do të ndihmonit as fqinjin tuaj. Bashkësitë e 
bashkëpunimit u ndaluan. Rregulli i vendosur nga padronët e 
<em>software</em>-eve pronësorë qe, &ldquo;Nëse e ndani diçka me fqinjin 
tuaj, jeni pirat. Po deshët ndonjë ndryshim, na u lusni që t'i 
bëjmë.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The idea that the proprietary software social system&mdash;the system 
that says you are not allowed to share or change software&mdash;is antisocial, 
that it is unethical, that it is simply wrong, may come as a surprise to some 
readers. But what else could we say about a system based on dividing the 
public and keeping users helpless? Readers who find the idea surprising may 
have taken the proprietary software social system as a given, or judged it on 
the terms suggested by proprietary software businesses. Software publishers 
have worked long and hard to convince people that there is only one way to look 
at the issue."
+msgstr "Ideja se sistemi shoqëror i <em>software</em>-eve 
pronësorë&mdash;sistem që thotë se <em>software</em>-in nuk ju lejohet ta 
ndani me të tjerët ose ta ndryshoni&mdash;është antisocial, ngaqë është 
joetik, ngaqë thjesht është gabim, mund të jetë e beftë për disa lexues. 
 Por çfarë tjetër mund të themi për një sistem të bazuar në përçarjen 
e publikut dhe mbajtjen e përdoruesve në gjendje të pashpresë? Lexuesve që 
u duket e beftë ideja mundet ta kenë marrë sistemin social të 
<em>software</em>-eve pronësorë si të mirëqenë, ose ta kenë gjykuar sipas 
kushteve të këshilluara nga biznesi i <em>software</em>-it pronësor. 
Botuesit e <em>software</em>-eve kanë punuar shumë e për një kohë të 
gjatë që t'i bindin njerëzit se ka vetëm një mënyrë se si mund të 
shihet çështja."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their 
&ldquo;rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy\">piracy</a>&rdquo;, what they 
actually <em>say</em> is secondary. The real message of these statements is in 
the unstated assumptions they take for granted, which the public is asked to 
accept without examination. Let's therefore examine them."
+msgstr "Kur botuesit e <em>software</em>-eve flasin për &ldquo;zbatimin me 
detyrim&rdquo; të &ldquo;të drejtave&rdquo; të tyre, ose për 
&ldquo;ndalimin e <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy\">piraterisë</a>&rdquo;, çfarë 
faktikisht <em>thonë</em> është e dorës së dytë. Mesazhi real i këtyre 
deklaratave janë aksiomat e padeklaruara që ata i marrin të mirëqena; 
publiku është menduar t'i pranojë ato pa kritika. Ndaj le t'i marrim në 
shqyrtim."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "One assumption is that software companies have an unquestionable 
natural right to own software and thus have power over all its users. (If this 
were a natural right, then no matter how much harm it does to the public, we 
could not object.) Interestingly, the US Constitution and legal tradition 
reject this view; copyright is not a natural right, but an artificial 
government-imposed monopoly that limits the users' natural right to copy."
+msgstr "Njëri hamendësim është shoqëritë e <em>software</em>-eve kanë 
të drejtën natyrore të pakundërshtueshme ta zotërojnë 
<em>software</em>-in e kështu kanë pushtet mbi tërë përdoruesit e tij. 
(Po të kishte të drejtë natyrore, atëherë pavarësisht se sa dëm i bëhet 
publikut, ne nuk mund të kundërshtojmë.) Çuditërisht, Kushtetuta e 
Shteteve të Bashkuara dhe tradita ligjore e hedh poshtë këtë pikëpamje; 
të drejtat e kopjimit nuk janë e drejtë natyrore, por një monopol 
artificial i vënë me detyrim nga qeveria për të kufizuar të drejtën 
natyrale të përdoruesit për kopjime."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Another unstated assumption is that the only important thing about 
software is what jobs it allows you to do&mdash;that we computer users should 
not care what kind of society we are allowed to have."
+msgstr "Një tjetër hamendësim i padeklaruar është që e vetmja gjë e 
rëndësishme në një <em>software</em> është ç'punë ju lejon të 
bëni&mdash;pra që ne përdoruesave të kompjuterit nuk duhet të na hyjë në 
xhep se ç'lloj shoqërie na lejohet të kemi."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A third assumption is that we would have no usable software (or would 
never have a program to do this or that particular job) if we did not offer a 
company power over the users of the program. This assumption may have seemed 
plausible, before the free software movement demonstrated that we can make 
plenty of useful software without putting chains on it."
+msgstr "Një pohim i tretë është që nuk do të kishim <em>software</em> 
të përdorshëm (ose që nuk do të kishim kurrë një program që bën këtë 
apo atë punë të caktuar) po qe se nuk do t'i ofronim një shoqërie 
<em>software</em>-esh pushtet mbi përdoruesit e një programi. Kjo pikëpamje 
duket si më e pranueshme, deri kur lëvizja për <em>software</em> të lirë 
tregoi me prova se mund të krijojmë mjaft <em>software</em>-e të dobishëm 
pa vënë zinxhirë në ta."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based 
on ordinary commonsense morality while placing the users first, we arrive at 
very different conclusions. Computer users should be free to modify programs 
to fit their needs, and free to share software, because helping other people is 
the basis of society."
+msgstr "Po qe se hedhim poshtë pranimin e këtyre pikëpamjeve, dhe i 
gjykojmë çështjet bazuar në moralin e zakonshëm të gjykimit të 
shëndoshë e duke vënë përdoruesin të parin, mbërrijmë në përfundime 
shumë të ndryshme. Përdoruesit e kompjuterave duhet të jenë të lirë të 
modifikojnë programet që këta t'u përshtaten nevojave të tyre, dhe të 
jenë të lirë ta ndajnë <em>software</em>-in me të tjerët, ngaqë të 
ndihmosh njerëz të tjerë është themeli i shoqërisë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There is no room here for an extensive statement of the reasoning 
behind this conclusion, so I refer the reader to the web page, <a 
href=\"/philosophy/why-free.html\"> 
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a>."
+msgstr "Këtu nuk ka vend të mjaftueshëm për shtjellim të zgjeruar të 
arsyeve që qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit 
faqen web, <a href=\"/philosophy/why-free.html\"> 
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -310,138 +126,48 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"With my community gone, to continue as before was impossible. Instead, I "
-"faced a stark moral choice."
-msgstr ""
-"Pasi u zhduk bashkësia ime, qe e pamundur të vazhdohej si më parë. Në 
vend "
-"të saj, u përballa me një zgjedhje morale të ashpër."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The easy choice was to join the proprietary software world, signing "
-"nondisclosure agreements and promising not to help my fellow hacker. Most "
-"likely I would also be developing software that was released under "
-"nondisclosure agreements, thus adding to the pressure on other people to "
-"betray their fellows too."
-msgstr ""
-"Zgjedhja e lehtë qe të hidhesha në botën e <em>software</em>-it 
pronësor, "
-"duke nënshkruar marrëveshje moszbulimi dhe duke premtuar të mos ndihmoj "
-"kolegë hacker-a si vetja. Sipas shumicës së gjasave do të zhvilloja "
-"<em>software</em> që qe hedhur në qarkullim sipas marrëveshjesh 
moszbulimi, "
-"duke kontribuar kështu te trysnia mbi të tjerë persona që edhe këta të "
-"tradhëtojnë kolegët e tyre."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I could have made money this way, and perhaps amused myself writing code. "
-"But I knew that at the end of my career, I would look back on years of "
-"building walls to divide people, and feel I had spent my life making the "
-"world a worse place."
-msgstr ""
-"Me këtë mënyrë mund të kisha bërë para, dhe ndoshta edhe të 
dëfrehesha duke "
-"shkruajtur kod. Por e dija që në fund të karierës sime, do të hidhja 
sytë "
-"pas tek vitet kur ndërtoja mure për të përçarë njerëzit, dhe të 
ndieja që e "
-"kisha harxhuar jetën time për ta bërë botën një vend më të shpifur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
-"agreement, when someone refused to give me and the MIT AI Lab the source "
-"code for the control program for our printer. (The lack of certain features "
-"in this program made use of the printer extremely frustrating.) So I could "
-"not tell myself that nondisclosure agreements were innocent. I was very "
-"angry when he refused to share with us; I could not turn around and do the "
-"same thing to everyone else."
-msgstr ""
-"E pata provuar tashmë të qenët përballë një marrëveshjeje 
\"nondisclosure\", "
-"kur dikush nuk pranoi të më jepte mua dhe laboratorit AI tek MIT-i kodin "
-"burim për programin e kontrollit të shtypësit tonë. (Mungesa e disa "
-"karakteristikave në këtë program na e bënte përdorimin e shtypësit 
tejet të "
-"bezdisshëm.) Ndaj nuk mund t'i thoshja vetes që marrëveshjet 
\"nondisclosure"
-"\" qenë të pafajshme. U zemërova shumë kur na u mohua shkëmbimi i tij; 
Nuk "
-"mund të ktheja shpinën dhe t'u bëja të njëjtën gjë të tjerëve."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Another choice, straightforward but unpleasant, was to leave the computer "
-"field. That way my skills would not be misused, but they would still be "
-"wasted. I would not be culpable for dividing and restricting computer "
-"users, but it would happen nonetheless."
-msgstr ""
-"Një zgjedhje tjetër, e thjeshtë por e papëlqyeshme, qe ta lija fushën e "
-"kompjuterave. Pas kësaj zgjedhjeje, aftësitë e mia nuk do të 
keqpërdoreshin, "
-"por prapë do të venin dëm. Nuk do të isha fajtor për përçarje dhe 
kufizim të "
-"përdoruesve, por kjo do të ndodhte prapëseprapë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So I looked for a way that a programmer could do something for the good. I "
-"asked myself, was there a program or programs that I could write, so as to "
-"make a community possible once again?"
-msgstr ""
-"Ndaj kërkova për ndonjë rrugë me të cilën një programues të bënte 
diçka për "
-"të mirën. I bëra pyetjen vetes, a kish ndonjë program apo programe që 
mund "
-"t'i shkruaja, që të mundësonte një bashkësi si njëherë e një kohë?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The answer was clear: what was needed first was an operating system. That "
-"is the crucial software for starting to use a computer. With an operating "
-"system, you can do many things; without one, you cannot run the computer at "
-"all. With a free operating system, we could again have a community of "
-"cooperating hackers&mdash;and invite anyone to join. And anyone would be "
-"able to use a computer without starting out by conspiring to deprive his or "
-"her friends."
-msgstr ""
-"Përgjigja qe e qartë: çfarë duhej së pari, qe një sistem operativ. Ky 
është "
-"<em>software</em> kyç për t'ia filluar përdorimit të kompjuterit. Me 
një "
-"sistem operativ, mund të bëni mjaft gjëra; pa një të tillë, nuk e 
xhironi "
-"dot fare kompjuterin. Me një sistem operativ të lirë, mund të kishim 
sërish "
-"një bashkësi \"hacker\"-ash që bashkëpunojnë&mdash;dhe të ftonim këdo "
-"tjetër. Dhe cilido do të ishte në gjendje të përdorte një kompjuter, 
pa iu "
-"dashur t'ia fillojë duke bërë plane fshehtas se si t'u heqë lirinë miqve 
të "
-"tij."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As an operating system developer, I had the right skills for this job. So "
-"even though I could not take success for granted, I realized that I was "
-"elected to do the job. I chose to make the system compatible with Unix so "
-"that it would be portable, and so that Unix users could easily switch to "
-"it. The name GNU was chosen, following a hacker tradition, as a recursive "
-"acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Si zhvillues sistemesh operativë, kisha aftësitë e duhura për këtë 
punë. "
-"Ndaj, edhe pse nuk mendoja se e kisha suksesin në xhep, e kuptova se isha "
-"zgjedhur për ta mbaruar këtë punë. Vendosa ta bëj sistemin të 
përputhshëm "
-"me Unix-in, që kështu të mund të ishte i kalueshëm dhe që, në këtë 
mënyrë, "
-"përdoruesit e Unix-it të mund të hidheshin lehtë në të. Emri GNU u 
zgjodh "
-"sipas një tradite <i>hacker</i>-ash, si shkurtim ripërsëritës për 
&ldquo;"
-"GNU's Not Unix.&rdquo;"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run other "
-"programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name included "
-"command processors, assemblers, compilers, interpreters, debuggers, text "
-"editors, mailers, and much more. ITS had them, Multics had them, VMS had "
-"them, and Unix had them. The GNU operating system would include them too."
-msgstr ""
-"Me sistem operativ nuk nënkuptohet thjesht kerneli, i mjaftueshëm mezi sa 
të "
-"xhirojë programe të tjerë. Në vitet '70, çdo sistem operativ që ia 
vlente "
-"të quhej kështu, përfshinte përpunues komandash, asemblera, përpiluesa, "
-"interpretuesa, diagnostikuesa, përpunuesa teksti, postuesa, e mjaft të "
-"tjera. ITS-ja i kishte, Multics-i i kishte, VMS-ja i kishte, edhe Unix-i i "
-"kishte. Do të duhej t'i përfshinte edhe sistemi operativ GNU."
+msgid "With my community gone, to continue as before was impossible. Instead, 
I faced a stark moral choice."
+msgstr "Pasi u zhduk bashkësia ime, qe e pamundur të vazhdohej si më parë. 
 Në vend të saj, u përballa me një zgjedhje morale të ashpër."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The easy choice was to join the proprietary software world, signing 
nondisclosure agreements and promising not to help my fellow hacker. Most 
likely I would also be developing software that was released under 
nondisclosure agreements, thus adding to the pressure on other people to betray 
their fellows too."
+msgstr "Zgjedhja e lehtë qe të hidhesha në botën e <em>software</em>-it 
pronësor, duke nënshkruar marrëveshje moszbulimi dhe duke premtuar të mos 
ndihmoj kolegë hacker-a si vetja. Sipas shumicës së gjasave do të 
zhvilloja <em>software</em> që qe hedhur në qarkullim sipas marrëveshjesh 
moszbulimi, duke kontribuar kështu te trysnia mbi të tjerë persona që edhe 
këta të tradhëtojnë kolegët e tyre."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "I could have made money this way, and perhaps amused myself writing 
code. But I knew that at the end of my career, I would look back on years of 
building walls to divide people, and feel I had spent my life making the world 
a worse place."
+msgstr "Me këtë mënyrë mund të kisha bërë para, dhe ndoshta edhe të 
dëfrehesha duke shkruajtur kod. Por e dija që në fund të karierës sime, 
do të hidhja sytë pas tek vitet kur ndërtoja mure për të përçarë 
njerëzit, dhe të ndieja që e kisha harxhuar jetën time për ta bërë 
botën një vend më të shpifur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure 
agreement, when someone refused to give me and the MIT AI Lab the source code 
for the control program for our printer. (The lack of certain features in this 
program made use of the printer extremely frustrating.) So I could not tell 
myself that nondisclosure agreements were innocent. I was very angry when he 
refused to share with us; I could not turn around and do the same thing to 
everyone else."
+msgstr "E pata provuar tashmë të qenët përballë një marrëveshjeje 
\"nondisclosure\", kur dikush nuk pranoi të më jepte mua dhe laboratorit AI 
tek MIT-i kodin burim për programin e kontrollit të shtypësit tonë. 
(Mungesa e disa karakteristikave në këtë program na e bënte përdorimin e 
shtypësit tejet të bezdisshëm.) Ndaj nuk mund t'i thoshja vetes që 
marrëveshjet \"nondisclosure\" qenë të pafajshme. U zemërova shumë kur na 
u mohua shkëmbimi i tij; Nuk mund të ktheja shpinën dhe t'u bëja të 
njëjtën gjë të tjerëve."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Another choice, straightforward but unpleasant, was to leave the 
computer field. That way my skills would not be misused, but they would still 
be wasted. I would not be culpable for dividing and restricting computer 
users, but it would happen nonetheless."
+msgstr "Një zgjedhje tjetër, e thjeshtë por e papëlqyeshme, qe ta lija 
fushën e kompjuterave. Pas kësaj zgjedhjeje, aftësitë e mia nuk do të 
keqpërdoreshin, por prapë do të venin dëm. Nuk do të isha fajtor për 
përçarje dhe kufizim të përdoruesve, por kjo do të ndodhte prapëseprapë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "So I looked for a way that a programmer could do something for the 
good. I asked myself, was there a program or programs that I could write, so 
as to make a community possible once again?"
+msgstr "Ndaj kërkova për ndonjë rrugë me të cilën një programues të 
bënte diçka për të mirën. I bëra pyetjen vetes, a kish ndonjë program 
apo programe që mund t'i shkruaja, që të mundësonte një bashkësi si 
njëherë e një kohë?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The answer was clear: what was needed first was an operating system. 
That is the crucial software for starting to use a computer. With an operating 
system, you can do many things; without one, you cannot run the computer at 
all. With a free operating system, we could again have a community of 
cooperating hackers&mdash;and invite anyone to join. And anyone would be able 
to use a computer without starting out by conspiring to deprive his or her 
friends."
+msgstr "Përgjigja qe e qartë: çfarë duhej së pari, qe një sistem 
operativ. Ky është <em>software</em> kyç për t'ia filluar përdorimit të 
kompjuterit. Me një sistem operativ, mund të bëni mjaft gjëra; pa një të 
tillë, nuk e xhironi dot fare kompjuterin. Me një sistem operativ të lirë, 
mund të kishim sërish një bashkësi \"hacker\"-ash që 
bashkëpunojnë&mdash;dhe të ftonim këdo tjetër. Dhe cilido do të ishte 
në gjendje të përdorte një kompjuter, pa iu dashur t'ia fillojë duke 
bërë plane fshehtas se si t'u heqë lirinë miqve të tij."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "As an operating system developer, I had the right skills for this job. 
So even though I could not take success for granted, I realized that I was 
elected to do the job. I chose to make the system compatible with Unix so that 
it would be portable, and so that Unix users could easily switch to it. The 
name GNU was chosen, following a hacker tradition, as a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo;"
+msgstr "Si zhvillues sistemesh operativë, kisha aftësitë e duhura për 
këtë punë. Ndaj, edhe pse nuk mendoja se e kisha suksesin në xhep, e 
kuptova se isha zgjedhur për ta mbaruar këtë punë. Vendosa ta bëj 
sistemin të përputhshëm me Unix-in, që kështu të mund të ishte i 
kalueshëm dhe që, në këtë mënyrë, përdoruesit e Unix-it të mund të 
hidheshin lehtë në të. Emri GNU u zgjodh sipas një tradite 
<i>hacker</i>-ash, si shkurtim ripërsëritës për &ldquo;GNU's Not 
Unix.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run 
other programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name 
included command processors, assemblers, compilers, interpreters, debuggers, 
text editors, mailers, and much more. ITS had them, Multics had them, VMS had 
them, and Unix had them. The GNU operating system would include them too."
+msgstr "Me sistem operativ nuk nënkuptohet thjesht kerneli, i mjaftueshëm 
mezi sa të xhirojë programe të tjerë. Në vitet '70, çdo sistem operativ 
që ia vlente të quhej kështu, përfshinte përpunues komandash, asemblera, 
përpiluesa, interpretuesa, diagnostikuesa, përpunuesa teksti, postuesa, e 
mjaft të tjera. ITS-ja i kishte, Multics-i i kishte, VMS-ja i kishte, edhe 
Unix-i i kishte. Do të duhej t'i përfshinte edhe sistemi operativ GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -450,30 +176,25 @@
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If I am not for myself, who will be for me?"
-msgstr ""
+msgstr "Po s'bëra për veten, kush do të bëjë për mua?"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If I am only for myself, what am I?"
-msgstr ""
+msgstr "Po qe se jam vetëm për veten time, ç'jam?"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "If not now, when?"
-msgstr ""
+msgstr "Nëse jo tani, kur?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit."
-msgstr ""
-"Vendimi për të filluar Projektin GNU e pati bazën në një frymë të 
ngjashme."
+msgstr "Vendimi për të filluar Projektin GNU e pati bazën në një frymë 
të ngjashme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I sometimes "
-"find I admire something one of them has said."
-msgstr ""
-"(1) Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por ndonjëherë shoh 
se "
-"admiroj ndonjë gjë mund të ketë thënë ndonjëri prej tyre."
+msgid "(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I 
sometimes find I admire something one of them has said."
+msgstr "(1) Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por ndonjëherë 
shoh se admiroj ndonjë gjë mund të ketë thënë ndonjëri prej tyre."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -482,20 +203,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it has "
-"nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is the "
-"definition of free software."
-msgstr ""
-"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka 
të "
-"bëjë fare me çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është 
përkufizimi "
-"i software-it të lirë."
+msgid "The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes 
misunderstood&mdash;it has nothing to do with price. It is about freedom. 
Here, therefore, is the definition of free software."
+msgstr "Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; ndonjëherë 
keqkuptohet&mdash;nuk ka të bëjë fare me çmimin. Bëhet fjalë për 
lirinë. Ja, pra, ku është përkufizimi i software-it të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "A program is free software, for you, a particular user, if:"
-msgstr ""
-"Për ju, një përdorues i dhënë, programi është <em>software</em> i 
lirë, nëse:"
+msgstr "Për ju, një përdorues i dhënë, programi është <em>software</em> 
i lirë, nëse:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -504,70 +218,28 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"You have the freedom to modify the program to suit your needs. (To make "
-"this freedom effective in practice, you must have access to the source code, "
-"since making changes in a program without having the source code is "
-"exceedingly difficult.)"
-msgstr ""
-"Jeni i lirë ta ndryshoni programin për t'ia përshtatur nevojave tuaja. 
(Që "
-"kjo liri të jetë e efektshme në praktikë, duhet të keni hyrje në kodin "
-"burim, ngaqë bërja e ndryshimeve në një program, pa pasur kodin burim, 
është "
-"jashtë mase e vështirë.)"
+msgid "You have the freedom to modify the program to suit your needs. (To 
make this freedom effective in practice, you must have access to the source 
code, since making changes in a program without having the source code is 
exceedingly difficult.)"
+msgstr "Jeni i lirë ta ndryshoni programin për t'ia përshtatur nevojave 
tuaja. (Që kjo liri të jetë e efektshme në praktikë, duhet të keni hyrje 
në kodin burim, ngaqë bërja e ndryshimeve në një program, pa pasur kodin 
burim, është jashtë mase e vështirë.)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"You have the freedom to redistribute copies, either gratis or for a fee."
+msgid "You have the freedom to redistribute copies, either gratis or for a 
fee."
 msgstr "Jeni i lirë të rishpërndani kopjet, falas ose kundrejt një pagese."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"You have the freedom to distribute modified versions of the program, so that "
-"the community can benefit from your improvements."
-msgstr ""
-"Jeni i lirë të shpërndani versione të ndryshuara të programit, që 
kështu "
-"prej përmirësimeve tuaja tëmund të përfitojë bashkësia."
+msgid "You have the freedom to distribute modified versions of the program, so 
that the community can benefit from your improvements."
+msgstr "Jeni i lirë të shpërndani versione të ndryshuara të programit, 
që kështu prej përmirësimeve tuaja tëmund të përfitojë bashkësia."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Since &ldquo;free&rdquo; refers to freedom, not to price, there is no "
-"contradiction between selling copies and free software. In fact, the "
-"freedom to sell copies is crucial: collections of free software sold on CD-"
-"ROMs are important for the community, and selling them is an important way "
-"to raise funds for free software development. Therefore, a program which "
-"people are not free to include on these collections is not free software."
-msgstr ""
-"Ngaqë &ldquo;i lirë&rdquo; e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk 
ka "
-"kundërthënie mes shitjes së kopjeve të tij dhe <em>software</em>-it të "
-"lirë. Në fakt, liria për të shitur kopje të tij është pikë kyçe: "
-"koleksionet e <em>software</em>-eve të lirë, shitur si CD-ROM, janë të "
-"rëndësishëm për bashkësinë, dhe shitja e tyre është një rrugë e 
rëndësishme "
-"për të grumbulluar fonde për zhvillimin e <em>software</em>-it të lirë. 
"
-"Prandaj, një program, të cilin njerëzia nuk është e lirë ta përfshijë 
në "
-"këto koleksione nuk është <em>software</em> i lirë."
+msgid "Since &ldquo;free&rdquo; refers to freedom, not to price, there is no 
contradiction between selling copies and free software. In fact, the freedom 
to sell copies is crucial: collections of free software sold on CD-ROMs are 
important for the community, and selling them is an important way to raise 
funds for free software development. Therefore, a program which people are not 
free to include on these collections is not free software."
+msgstr "Ngaqë &ldquo;i lirë&rdquo; e ka fjalën për lirinë, jo për 
çmimin, nuk ka kundërthënie mes shitjes së kopjeve të tij dhe 
<em>software</em>-it të lirë. Në fakt, liria për të shitur kopje të tij 
është pikë kyçe: koleksionet e <em>software</em>-eve të lirë, shitur si 
CD-ROM, janë të rëndësishëm për bashkësinë, dhe shitja e tyre është 
një rrugë e rëndësishme për të grumbulluar fonde për zhvillimin e 
<em>software</em>-it të lirë. Prandaj, një program, të cilin njerëzia nuk 
është e lirë ta përfshijë në këto koleksione nuk është 
<em>software</em> i lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked for "
-"alternatives, but no one has found a better term. The English language has "
-"more words and nuances than any other, but it lacks a simple, unambiguous, "
-"word that means &ldquo;free&rdquo;, as in freedom&mdash;&ldquo;"
-"unfettered&rdquo; being the word that comes closest in meaning. Such "
-"alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;, &ldquo;freedom&rdquo;, and &ldquo;"
-"open&rdquo; have either the wrong meaning or some other disadvantage."
-msgstr ""
-"Për shkak të dykuptimësisë së &ldquo;i lirë&rdquo;, njerëzit kanë 
kërkuar "
-"prej kohësh për alternativa, por askush nuk ka gjetur një të 
përshtatshme. "
-"Gjuha angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado tjetër, por asaj i "
-"mungon një fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të thotë &ldquo;i "
-"lirë&rdquo;, si tek liria&mdash;&ldquo;i çprangosur&rdquo; është më e 
afërta "
-"që vjen në mendje. Alternativa të tilla si &ldquo;i çliruar&rdquo;, 
&ldquo;"
-"liri&rdquo;, dhe &ldquo;i hapur&rdquo; ose kanë kuptim të gabuar, ose kanë 
"
-"ndonjë mangësi tjetër."
+msgid "Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked 
for alternatives, but no one has found a better term. The English language has 
more words and nuances than any other, but it lacks a simple, unambiguous, word 
that means &ldquo;free&rdquo;, as in freedom&mdash;&ldquo;unfettered&rdquo; 
being the word that comes closest in meaning. Such alternatives as 
&ldquo;liberated&rdquo;, &ldquo;freedom&rdquo;, and &ldquo;open&rdquo; have 
either the wrong meaning or some other disadvantage."
+msgstr "Për shkak të dykuptimësisë së &ldquo;i lirë&rdquo;, njerëzit 
kanë kërkuar prej kohësh për alternativa, por askush nuk ka gjetur një të 
përshtatshme. Gjuha angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado 
tjetër, por asaj i mungon një fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të 
thotë &ldquo;i lirë&rdquo;, si tek liria&mdash;&ldquo;i çprangosur&rdquo; 
është më e afërta që vjen në mendje. Alternativa të tilla si &ldquo;i 
çliruar&rdquo;, &ldquo;liri&rdquo;, dhe &ldquo;i hapur&rdquo; ose kanë kuptim 
të gabuar, ose kanë ndonjë mangësi tjetër."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -576,32 +248,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Developing a whole system is a very large project. To bring it into reach, "
-"I decided to adapt and use existing pieces of free software wherever that "
-"was possible. For example, I decided at the very beginning to use TeX as "
-"the principal text formatter; a few years later, I decided to use the X "
-"Window System rather than writing another window system for GNU."
-msgstr ""
-"Zhvillimi i një sistemi të plotë është projekt shumë i gjerë. Për ta 
prurë "
-"në jetë, vendosa të përshtas copa ekzistuese <em>software</em>-i të 
lirë, "
-"kurdo që kjo qe e mundur. Për shembull, vendosa që në fillim fare të 
përdor "
-"TeX-in si formatues kryesor tekstesh; ca vite më vonë, vendosa të përdor 
X "
-"Window System në vend që të shkruaja një tjetër sistem dritaresh për 
GNU-në."
+msgid "Developing a whole system is a very large project. To bring it into 
reach, I decided to adapt and use existing pieces of free software wherever 
that was possible. For example, I decided at the very beginning to use TeX as 
the principal text formatter; a few years later, I decided to use the X Window 
System rather than writing another window system for GNU."
+msgstr "Zhvillimi i një sistemi të plotë është projekt shumë i gjerë. 
Për ta prurë në jetë, vendosa të përshtas copa ekzistuese 
<em>software</em>-i të lirë, kurdo që kjo qe e mundur. Për shembull, 
vendosa që në fillim fare të përdor TeX-in si formatues kryesor tekstesh; 
ca vite më vonë, vendosa të përdor X Window System në vend që të 
shkruaja një tjetër sistem dritaresh për GNU-në."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Because of this decision, the GNU system is not the same as the collection "
-"of all GNU software. The GNU system includes programs that are not GNU "
-"software, programs that were developed by other people and projects for "
-"their own purposes, but which we can use because they are free software."
-msgstr ""
-"Për shkak të këtij vendimi, sistemi GNU nuk është e njëjta gjë me "
-"koleksionin e krejt <em>software</em>-eve GNU. Sistemi GNU përfshin "
-"programe që nuk janë <em>software</em> GNU, programe që qenë hartuar nga "
-"persona dhe projekte të tjerë për qëllimet e këtyre, por që ne mund t'i 
"
-"përdorim sepse janë <em>software</em> i lirë."
+msgid "Because of this decision, the GNU system is not the same as the 
collection of all GNU software. The GNU system includes programs that are not 
GNU software, programs that were developed by other people and projects for 
their own purposes, but which we can use because they are free software."
+msgstr "Për shkak të këtij vendimi, sistemi GNU nuk është e njëjta gjë 
me koleksionin e krejt <em>software</em>-eve GNU. Sistemi GNU përfshin 
programe që nuk janë <em>software</em> GNU, programe që qenë hartuar nga 
persona dhe projekte të tjerë për qëllimet e këtyre, por që ne mund t'i 
përdorim sepse janë <em>software</em> i lirë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -610,34 +263,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In January 1984 I quit my job at MIT and began writing GNU software. "
-"Leaving MIT was necessary so that MIT would not be able to interfere with "
-"distributing GNU as free software. If I had remained on the staff, MIT "
-"could have claimed to own the work, and could have imposed their own "
-"distribution terms, or even turned the work into a proprietary software "
-"package. I had no intention of doing a large amount of work only to see it "
-"become useless for its intended purpose: creating a new software-sharing "
-"community."
-msgstr ""
-"Në Janar të 1984-s e lashë punën time te MIT dhe fillova të shkruaj 
software "
-"GNU. Braktisja e MIT-it qe e domosdoshme, që MIT-i të mos ish në gjendje 
të "
-"fuste hundët te shpërndarja e GNU-së si software i lirë. Po të kisha "
-"ndjetur si i punësuar, MIT-i mund të pretendonte se ishte pronari i 
veprës, "
-"dhe mund të bënte të detyrueshme kushtet e veta për rishpërndarjen, ose 
edhe "
-"ta shndërronte veprën në një paketë software-i pronësor. Nuk kisha 
ndërmend "
-"të bëja gjithë atë punë e mandej ta shihja të shndërrohej në diçka 
të "
-"padobishme për qëllimin e menduar: krijimin e një bashkësie të re 
shkëmbimi "
-"software-sh."
+msgid "In January 1984 I quit my job at MIT and began writing GNU software. 
Leaving MIT was necessary so that MIT would not be able to interfere with 
distributing GNU as free software. If I had remained on the staff, MIT could 
have claimed to own the work, and could have imposed their own distribution 
terms, or even turned the work into a proprietary software package. I had no 
intention of doing a large amount of work only to see it become useless for its 
intended purpose: creating a new software-sharing community."
+msgstr "Në Janar të 1984-s e lashë punën time te MIT dhe fillova të 
shkruaj software GNU. Braktisja e MIT-it qe e domosdoshme, që MIT-i të mos 
ish në gjendje të fuste hundët te shpërndarja e GNU-së si software i 
lirë. Po të kisha ndjetur si i punësuar, MIT-i mund të pretendonte se 
ishte pronari i veprës, dhe mund të bënte të detyrueshme kushtet e veta 
për rishpërndarjen, ose edhe ta shndërronte veprën në një paketë 
software-i pronësor. Nuk kisha ndërmend të bëja gjithë atë punë e 
mandej ta shihja të shndërrohej në diçka të padobishme për qëllimin e 
menduar: krijimin e një bashkësie të re shkëmbimi software-sh."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, Professor Winston, then the head of the MIT AI Lab, kindly invited "
-"me to keep using the lab's facilities."
-msgstr ""
-"Megjithëkëtë, prof. Winston, atëbotë kreu i laboratorit AI në MIT, më 
ftoi "
-"me dashamirësi të vazhdoja të përdorja mjetet e laboratorit."
+msgid "However, Professor Winston, then the head of the MIT AI Lab, kindly 
invited me to keep using the lab's facilities."
+msgstr "Megjithëkëtë, prof. Winston, atëbotë kreu i laboratorit AI në 
MIT, më ftoi me dashamirësi të vazhdoja të përdorja mjetet e laboratorit."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -646,72 +278,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free University "
-"Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;free&rdquo; is "
-"written with a <em>v</em>.) This was a compiler designed to handle multiple "
-"languages, including C and Pascal, and to support multiple target machines. "
-"I wrote to its author asking if GNU could use it."
-msgstr ""
-"Pak para se të filloja projektin GNU, dëgjova të flitej mbi Free 
University "
-"Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala hollandeze për &ldquo;i "
-"lirë&rdquo; shkruhet me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të mbante 
gjuhë "
-"të ndryshme, përfshi C dhe Pascal, dhe të mbulonte një shumicë llojesh "
-"makinash. I shkruajta autorit dhe e pyeta nëse mund të përdorej nga 
GNU-ja."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"He responded derisively, stating that the university was free but the "
-"compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU "
-"Project would be a multilanguage, multiplatform compiler."
-msgstr ""
-"M'u përgjegj me tallje, duke pohuar se universiteti qe i lirë, por "
-"përpiluesi jo. Kështu që vendosa që programi im i parë për projektin 
GNU do "
-"duhejt të ishte një përpilues shumëgjuhësh, shumëplatformësh."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained the "
-"source code for the Pastel compiler, which was a multiplatform compiler "
-"developed at Lawrence Livermore Lab. It supported, and was written in, an "
-"extended version of Pascal, designed to be a system-programming language. I "
-"added a C front end, and began porting it to the Motorola 68000 computer. "
-"But I had to give that up when I discovered that the compiler needed many "
-"megabytes of stack space, and the available 68000 Unix system would only "
-"allow 64k."
-msgstr ""
-"Me shpresën për të shmangur nevojën e shkrimit nga unë vetë të një "
-"përpiluesi të tërë, mora kodin burim të përpiluesit Pastel, i cili qe 
një "
-"përpilues shumëplatformësh i hartuar nga Lawrence Livermore Lab. Mbulonte 
"
-"dhe qe shkruajtur në një version të zgjeruar të Pascal-it, i konceptuar 
për "
-"të qenë gjuhë programimi systemi. Shtova një \"front end\" C, dhe zura 
ta "
-"kaloj në një kompjuter Motorola 68000. Por m'u desh të hiqja dorë, kur "
-"pashë që përpiluesi kish nevojë për shumë megabajt kujtesë, dhe që 
sistemi "
-"Unix 68000 do të mund të lejonte vetëm 64k."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
-"input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a chain "
-"of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the whole output file, "
-"without ever freeing any storage. At this point, I concluded I would have "
-"to write a new compiler from scratch. That new compiler is now known as "
-"<acronym title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</acronym>; none of the Pastel "
-"compiler is used in it, but I managed to adapt and use the C front end that "
-"I had written. But that was some years later; first, I worked on GNU Emacs."
-msgstr ""
-"Mandej pashë që përpiluesi Pastel funksiononte duke përtypur një 
kartelë të "
-"tërë <i>input</i>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar krejt pemën 
e "
-"sintaksës në një zinxhir &ldquo;udhëzimesh&rdquo;, dhe duke prodhuar 
mandej "
-"një kartelë të tërë <i>output</i>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. 
Në këtë "
-"pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e para. 
Ky "
-"përpilues i ri tani njihet si <acronym title=\"GNU Compiler Collection"
-"\">GCC</acronym>; në të nuk përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita të "
-"përshtas dhe të përdor <i>front end</i>-n C që pata shkruajtur. Por kjo "
-"ndodhi pas ca vitesh; së pari, u mora me GNU Emacs-in."
+msgid "Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free 
University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for 
&ldquo;free&rdquo; is written with a <em>v</em>.) This was a compiler designed 
to handle multiple languages, including C and Pascal, and to support multiple 
target machines. I wrote to its author asking if GNU could use it."
+msgstr "Pak para se të filloja projektin GNU, dëgjova të flitej mbi Free 
University Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala hollandeze për 
&ldquo;i lirë&rdquo; shkruhet me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të 
mbante gjuhë të ndryshme, përfshi C dhe Pascal, dhe të mbulonte një 
shumicë llojesh makinash. I shkruajta autorit dhe e pyeta nëse mund të 
përdorej nga GNU-ja."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "He responded derisively, stating that the university was free but the 
compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU 
Project would be a multilanguage, multiplatform compiler."
+msgstr "M'u përgjegj me tallje, duke pohuar se universiteti qe i lirë, por 
përpiluesi jo. Kështu që vendosa që programi im i parë për projektin GNU 
do duhejt të ishte një përpilues shumëgjuhësh, shumëplatformësh."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained 
the source code for the Pastel compiler, which was a multiplatform compiler 
developed at Lawrence Livermore Lab. It supported, and was written in, an 
extended version of Pascal, designed to be a system-programming language. I 
added a C front end, and began porting it to the Motorola 68000 computer. But 
I had to give that up when I discovered that the compiler needed many megabytes 
of stack space, and the available 68000 Unix system would only allow 64k."
+msgstr "Me shpresën për të shmangur nevojën e shkrimit nga unë vetë të 
një përpiluesi të tërë, mora kodin burim të përpiluesit Pastel, i cili 
qe një përpilues shumëplatformësh i hartuar nga Lawrence Livermore Lab. 
Mbulonte dhe qe shkruajtur në një version të zgjeruar të Pascal-it, i 
konceptuar për të qenë gjuhë programimi systemi. Shtova një \"front end\" 
C, dhe zura ta kaloj në një kompjuter Motorola 68000. Por m'u desh të hiqja 
dorë, kur pashë që përpiluesi kish nevojë për shumë megabajt kujtesë, 
dhe që sistemi Unix 68000 do të mund të lejonte vetëm 64k."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the 
entire input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a 
chain of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the whole output file, 
without ever freeing any storage. At this point, I concluded I would have to 
write a new compiler from scratch. That new compiler is now known as <acronym 
title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</acronym>; none of the Pastel compiler is 
used in it, but I managed to adapt and use the C front end that I had written. 
But that was some years later; first, I worked on GNU Emacs."
+msgstr "Mandej pashë që përpiluesi Pastel funksiononte duke përtypur një 
kartelë të tërë <i>input</i>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar 
krejt pemën e sintaksës në një zinxhir &ldquo;udhëzimesh&rdquo;, dhe duke 
prodhuar mandej një kartelë të tërë <i>output</i>, pa liruar fare ndonjë 
hapësirë. Në këtë pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një 
përpilues të ri nga e para. Ky përpilues i ri tani njihet si <acronym 
title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</acronym>; në të nuk përdoret gjë 
prej Pastel-it, por arrita të përshtas dhe të përdor <i>front end</i>-n C 
që pata shkruajtur. Por kjo ndodhi pas ca vitesh; së pari, u mora me GNU 
Emacs-in."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -720,60 +303,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I began work on GNU Emacs in September 1984, and in early 1985 it was "
-"beginning to be usable. This enabled me to begin using Unix systems to do "
-"editing; having no interest in learning to use vi or ed, I had done my "
-"editing on other kinds of machines until then."
-msgstr ""
-"Zura të punoj mbi GNU Emacs-in në Shtator 1984, dhe në fillimet e 1985-s "
-"zuri të ishte i përdorshëm. Kjo më dha mundësinë të filloj të 
përdor "
-"sisteme Unix për përpunime; meqë nuk kisha pasur interes të mësoj vi ose 
ed, "
-"përpunimet e mia deri atëherë i pata bërë në lloje të tjera makinash."
+msgid "I began work on GNU Emacs in September 1984, and in early 1985 it was 
beginning to be usable. This enabled me to begin using Unix systems to do 
editing; having no interest in learning to use vi or ed, I had done my editing 
on other kinds of machines until then."
+msgstr "Zura të punoj mbi GNU Emacs-in në Shtator 1984, dhe në fillimet e 
1985-s zuri të ishte i përdorshëm. Kjo më dha mundësinë të filloj të 
përdor sisteme Unix për përpunime; meqë nuk kisha pasur interes të mësoj 
vi ose ed, përpunimet e mia deri atëherë i pata bërë në lloje të tjera 
makinash."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"At this point, people began wanting to use GNU Emacs, which raised the "
-"question of how to distribute it. Of course, I put it on the anonymous ftp "
-"server on the MIT computer that I used. (This computer, prep.ai.mit.edu, "
-"thus became the principal GNU ftp distribution site; when it was "
-"decommissioned a few years later, we transferred the name to our new ftp "
-"server.) But at that time, many of the interested people were not on the "
-"Internet and could not get a copy by ftp. So the question was, what would I "
-"say to them?"
-msgstr ""
-"Në këtë kohë, ca persona filluan të tregonin interes për përdorimin e 
GNU "
-"Emacs-i, çka pruri edhe çështjen se si të shpërndahej ai. Sigurisht, e "
-"kisha hedhur në shërbyesin për ftp anonime te kompjuteri që përdorja në 
"
-"MIT. (Ky kompjuter, prep.ai.mit.edu, u bë kështu <em>site</em>-i kryesor "
-"ftp për shpërndarjen e GNU-së; pas ca vitesh kur nuk e financuan më, e "
-"shpërngulëm emrin te shërbyesi ynë i ri ftp.) Por në atë kohë, mjaft "
-"persona të interesuar nuk kishin Internet dhe nuk mund të merrnin një 
kopje "
-"përmes ftp-së. Kështu që pyetja bëhej: çfarë duhej t'u thosha?"
+msgid "At this point, people began wanting to use GNU Emacs, which raised the 
question of how to distribute it. Of course, I put it on the anonymous ftp 
server on the MIT computer that I used. (This computer, prep.ai.mit.edu, thus 
became the principal GNU ftp distribution site; when it was decommissioned a 
few years later, we transferred the name to our new ftp server.) But at that 
time, many of the interested people were not on the Internet and could not get 
a copy by ftp. So the question was, what would I say to them?"
+msgstr "Në këtë kohë, ca persona filluan të tregonin interes për 
përdorimin e GNU Emacs-i, çka pruri edhe çështjen se si të shpërndahej 
ai. Sigurisht, e kisha hedhur në shërbyesin për ftp anonime te kompjuteri 
që përdorja në MIT. (Ky kompjuter, prep.ai.mit.edu, u bë kështu 
<em>site</em>-i kryesor ftp për shpërndarjen e GNU-së; pas ca vitesh kur nuk 
e financuan më, e shpërngulëm emrin te shërbyesi ynë i ri ftp.) Por në 
atë kohë, mjaft persona të interesuar nuk kishin Internet dhe nuk mund të 
merrnin një kopje përmes ftp-së. Kështu që pyetja bëhej: çfarë duhej 
t'u thosha?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will make "
-"a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the original PDP-"
-"10 Emacs: tell them, &ldquo;Mail me a tape and a <acronym title=\"Self-"
-"addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, and I will mail it back with "
-"Emacs on it.&rdquo; But I had no job, and I was looking for ways to make "
-"money from free software. So I announced that I would mail a tape to "
-"whoever wanted one, for a fee of $150. In this way, I started a free "
-"software distribution business, the precursor of the companies that today "
-"distribute entire Linux-based GNU systems."
-msgstr ""
-"Mund të thosha, &ldquo;Gjeni një shok që ka Internet e le t'ju bëjë një 
"
-"kopje.&rdquo; Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: 
"
-"t'u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <acronym 
title=\"Self-"
-"addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-"
-"in brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë 
ca "
-"para nga software-i i lirë. Ndaj lajmërova që do t'i postoja një kasetë 
"
-"cilitdo që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë, "
-"nisa një biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i 
shoqërive që "
-"sot shpërndajnë krejt sistemet GNU me bazë Linux."
+msgid "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will 
make a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the original 
PDP-10 Emacs: tell them, &ldquo;Mail me a tape and a <acronym 
title=\"Self-addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, and I will mail it 
back with Emacs on it.&rdquo; But I had no job, and I was looking for ways to 
make money from free software. So I announced that I would mail a tape to 
whoever wanted one, for a fee of $150. In this way, I started a free software 
distribution business, the precursor of the companies that today distribute 
entire Linux-based GNU systems."
+msgstr "Mund të thosha, &ldquo;Gjeni një shok që ka Internet e le t'ju 
bëjë një kopje.&rdquo; Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in 
origjinal: t'u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <acronym 
title=\"Self-addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, dhe jua nis mbrapsht 
me Emacs-in brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të 
bërë ca para nga software-i i lirë. Ndaj lajmërova që do t'i postoja një 
kasetë cilitdo që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në 
këtë mënyrë, nisa një biznes shpërndarjeje software-i të lirë, 
pararendësi i shoqërive që sot shpërndajnë krejt sistemet GNU me bazë 
Linux."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -782,75 +323,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If a program is free software when it leaves the hands of its author, this "
-"does not necessarily mean it will be free software for everyone who has a "
-"copy of it. For example, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#PublicDomainSoftware\"> public domain software</a> (software that is "
-"not copyrighted) is free software; but anyone can make a proprietary "
-"modified version of it. Likewise, many free programs are copyrighted but "
-"distributed under simple permissive licenses which allow proprietary "
-"modified versions."
-msgstr ""
-"Nëse një program është <em>software</em> i lirë në kohën që del nga 
duart e "
-"autorit të tij, kjo nuk do të thotë doemos që ka për të qenë 
<em>software</"
-"em> i lirë për cilindo që ka një kopje të tij. Për shembull, <a 
href=\"/"
-"philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\"> <em>software</em>-i në "
-"përkatësi publike</a> (<em>software</em> që nuk është nën të drejta 
kopjimi) "
-"është <em>software</em> i lirë; por cilido mund të prodhojë prej tij 
një "
-"version të ndryshuar pronësor. Po njësoj, mjaft programe të lira janë 
janë "
-"nën të drejta kopjimi, por shpërndahen sipas lejesh të thjeshta 
dorëlëshuara "
-"të cilat lejojnë versione të ndryshuara pronësore."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The paradigmatic example of this problem is the X Window System. Developed "
-"at MIT, and released as free software with a permissive license, it was soon "
-"adopted by various computer companies. They added X to their proprietary "
-"Unix systems, in binary form only, and covered by the same nondisclosure "
-"agreement. These copies of X were no more free software than Unix was."
-msgstr ""
-"Shembulli përfaqësues i këtij problemi është X Window System. I hartuar 
në "
-"MIT, dhe i hedhur në qarkullim si software i lirë, me një leje 
dorëlëshuar, "
-"u birësua shpejt nga shoqëri të ndryshme kompjuterash. Këto ua shtuan 
X-in "
-"sistemeve të tyre pronësore Unix, vetëm në formë dyore, dhe nën të 
njëjtën "
-"marrëveshje \"nondisclosure\". Këto kopje të X-it nuk qenë më tepër "
-"software i lirë se sa ç'qe Unix-i vetë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The developers of the X Window System did not consider this a problem&mdash;"
-"they expected and intended this to happen. Their goal was not freedom, just "
-"&ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many users.&rdquo; They did "
-"not care whether these users had freedom, only that they should be numerous."
-msgstr ""
-"Hartuesit e X Window System nuk e quajtën problem këtë&mdash;e prisnin dhe 
e "
-"kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, por thjesht 
"
-"&ldquo;suksesi&rdquo;, i përkufizuar në trajtën &ldquo;pasje e shumë "
-"përdoruesve.&rdquo; Nuk shqetësoheshin në kishin a jo liri këta 
përdorues, "
-"por vetëm që këta të ishin shumë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This led to a paradoxical situation where two different ways of counting the "
-"amount of freedom gave different answers to the question, &ldquo;Is this "
-"program free?&rdquo; If you judged based on the freedom provided by the "
-"distribution terms of the MIT release, you would say that X was free "
-"software. But if you measured the freedom of the average user of X, you "
-"would have to say it was proprietary software. Most X users were running "
-"the proprietary versions that came with Unix systems, not the free version."
-msgstr ""
-"Kjo shpuri në gjendjen paradoksale, në të cilën dy mënyra të ndryshme 
për "
-"llogaritjen se sa liri kish, shpunë në përgjigje të ndryshme ndaj kësaj "
-"pyetjeje, &ldquo;Është i lirë ky program?&rdquo; Nëse gjykonit mbi bazën 
e "
-"lirisë së lejuar nga kushtet e shpërndarjes të hedhjes në qarkullim nga "
-"<abbr>MIT</abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i lirë. Por "
-"nëse e matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund të thoshit 
që qe "
-"<em>software</em> pronësor. Shumica e përdoruesve të X-it xhironin "
-"versionet pronësore që vinin bashkë me sistemet Unix, jo versionin e 
lirë."
+msgid "If a program is free software when it leaves the hands of its author, 
this does not necessarily mean it will be free software for everyone who has a 
copy of it. For example, <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\"> public domain 
software</a> (software that is not copyrighted) is free software; but anyone 
can make a proprietary modified version of it. Likewise, many free programs 
are copyrighted but distributed under simple permissive licenses which allow 
proprietary modified versions."
+msgstr "Nëse një program është <em>software</em> i lirë në kohën që 
del nga duart e autorit të tij, kjo nuk do të thotë doemos që ka për të 
qenë <em>software</em> i lirë për cilindo që ka një kopje të tij. Për 
shembull, <a href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\"> 
<em>software</em>-i në përkatësi publike</a> (<em>software</em> që nuk 
është nën të drejta kopjimi) është <em>software</em> i lirë; por cilido 
mund të prodhojë prej tij një version të ndryshuar pronësor. Po njësoj, 
mjaft programe të lira janë janë nën të drejta kopjimi, por shpërndahen 
sipas lejesh të thjeshta dorëlëshuara të cilat lejojnë versione të 
ndryshuara pronësore."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The paradigmatic example of this problem is the X Window System. 
Developed at MIT, and released as free software with a permissive license, it 
was soon adopted by various computer companies. They added X to their 
proprietary Unix systems, in binary form only, and covered by the same 
nondisclosure agreement. These copies of X were no more free software than 
Unix was."
+msgstr "Shembulli përfaqësues i këtij problemi është X Window System. I 
hartuar në MIT, dhe i hedhur në qarkullim si software i lirë, me një leje 
dorëlëshuar, u birësua shpejt nga shoqëri të ndryshme kompjuterash. Këto 
ua shtuan X-in sistemeve të tyre pronësore Unix, vetëm në formë dyore, dhe 
nën të njëjtën marrëveshje \"nondisclosure\". Këto kopje të X-it nuk 
qenë më tepër software i lirë se sa ç'qe Unix-i vetë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The developers of the X Window System did not consider this a 
problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was not 
freedom, just &ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many 
users.&rdquo; They did not care whether these users had freedom, only that they 
should be numerous."
+msgstr "Hartuesit e X Window System nuk e quajtën problem këtë&mdash;e 
prisnin dhe e kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, 
por thjesht &ldquo;suksesi&rdquo;, i përkufizuar në trajtën &ldquo;pasje e 
shumë përdoruesve.&rdquo; Nuk shqetësoheshin në kishin a jo liri këta 
përdorues, por vetëm që këta të ishin shumë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This led to a paradoxical situation where two different ways of 
counting the amount of freedom gave different answers to the question, 
&ldquo;Is this program free?&rdquo; If you judged based on the freedom provided 
by the distribution terms of the MIT release, you would say that X was free 
software. But if you measured the freedom of the average user of X, you would 
have to say it was proprietary software. Most X users were running the 
proprietary versions that came with Unix systems, not the free version."
+msgstr "Kjo shpuri në gjendjen paradoksale, në të cilën dy mënyra të 
ndryshme për llogaritjen se sa liri kish, shpunë në përgjigje të ndryshme 
ndaj kësaj pyetjeje, &ldquo;Është i lirë ky program?&rdquo; Nëse gjykonit 
mbi bazën e lirisë së lejuar nga kushtet e shpërndarjes të hedhjes në 
qarkullim nga <abbr>MIT</abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i 
lirë. Por nëse e matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund 
të thoshit që qe <em>software</em> pronësor. Shumica e përdoruesve të 
X-it xhironin versionet pronësore që vinin bashkë me sistemet Unix, jo 
versionin e lirë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -859,143 +348,48 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we "
-"needed to use distribution terms that would prevent GNU software from being "
-"turned into proprietary software. The method we use is called &ldquo;"
-"copyleft&rdquo;.(1)"
-msgstr ""
-"Synimi i GNU-së qe t'i jepte përdoruesve liri, jo thjeshtë të ishte "
-"popullor. Ndaj na duhej të përdornim kushte shpërndarjeje që do të "
-"parandalonin shndërrimin e <em>software</em>-eve GNU në <em>software</em> "
-"pronësor. Metoda që përdorim quhet &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of its "
-"usual purpose: instead of a means for restricting a program, it becomes a "
-"means for keeping the program free."
-msgstr ""
-"<i>Copyleft</i>-i përdor ligjin e të drejtave të kopjimit (<i>copyright</"
-"i>), por të kthyer përmbys, që të shërbejë për të kundërtën e 
qëllimit të "
-"tij të zakonshëm: në vend se një mjet për kufizimin e 
<em>software</em>-it, "
-"bëhet mjet për mbajtjen e <em>software</em>-eve të lirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The central idea of copyleft is that we give everyone permission to run the "
-"program, copy the program, modify the program, and distribute modified "
-"versions&mdash;but not permission to add restrictions of their own. Thus, "
-"the crucial freedoms that define &ldquo;free software&rdquo; are guaranteed "
-"to everyone who has a copy; they become inalienable rights."
-msgstr ""
-"Ideja qendrore e <i>copyleft</i>-it është që ne i japim cilitdo lejen të "
-"xhirojë programin, ta kopjojë programin, ta ndryshojë programin, dhe të "
-"shpërndajë versione të ndryshuara të tij&mdash;por jo leje për të 
shtuar në "
-"të kufizime sipas qejfit. Kështu, garantohen për këdo që zotëron një 
kopje "
-"liritë kyçe që përkufizojnë &ldquo;<em>software</em>-in e lirë&rdquo;; "
-"shndërrohen në të drejta të patjetërsueshme."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For an effective copyleft, modified versions must also be free. This "
-"ensures that work based on ours becomes available to our community if it is "
-"published. When programmers who have jobs as programmers volunteer to "
-"improve GNU software, it is copyleft that prevents their employers from "
-"saying, &ldquo;You can't share those changes, because we are going to use "
-"them to make our proprietary version of the program.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Për një <i>copyleft</i> të efektshëm, versionet e ndryshuara duhet të 
jenë "
-"po aq të lira. Kjo siguron që veprat e bazuara mbi tonat të mund të 
kihen "
-"nga bashkësia, nëse ato bëhen publike. Kur programuesit, që janë të "
-"punësuar, ofrojnë ndihmë vullnetare përmirësimin e <em>software</em>-eve 
"
-"GNU, është <i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, 
&ldquo;"
-"Nuk mund t'i shkëmbeni me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t'i 
përdorim ne "
-"për të krijuar version tonë pronësor të programit.&rdquo;"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The requirement that changes must be free is essential if we want to ensure "
-"freedom for every user of the program. The companies that privatized the X "
-"Window System usually made some changes to port it to their systems and "
-"hardware. These changes were small compared with the great extent of X, but "
-"they were not trivial. If making changes were an excuse to deny the users "
-"freedom, it would be easy for anyone to take advantage of the excuse."
-msgstr ""
-"Domosdoshmëria që ndryshimet duhet të jenë të lira është thelbësore 
nëse "
-"duam të sigurojmë lirinë e çdo përdoruesi të program-it. Shoqëritë 
që "
-"privatizuan X Window System zakonisht bënë ca ndryshime për të mund ta "
-"kaluar atë në sistemet dhe hardware-eret e tyre. Këto ndryshime qenë të 
"
-"volga në krahasim me shtrirjen e madhe të X-it, por nuk qenë të "
-"papërfillshme. Sikur bërja e ndryshimeve të qe një shfajësim për t'u 
mohuar "
-"përdoruesve lirinë, do të ishte e lehtë për këdo të përfitonte prej 
këtij "
-"shfajësimi."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A related issue concerns combining a free program with nonfree code. Such a "
-"combination would inevitably be nonfree; whichever freedoms are lacking for "
-"the nonfree part would be lacking for the whole as well. To permit such "
-"combinations would open a hole big enough to sink a ship. Therefore, a "
-"crucial requirement for copyleft is to plug this hole: anything added to or "
-"combined with a copylefted program must be such that the larger combined "
-"version is also free and copylefted."
-msgstr ""
-"Një çështje e afërt prek ndërthurjen e një programi të lirë me kod jo 
të "
-"lirë. Një ndërthurje e tillë pashmangshmërisht do të jetë jo e lirë; 
cilado "
-"liri që do të ishte e mangët te pjesët jo të lira, po ashtu do të 
ishte e "
-"mangët te e tëra. Lejimi i ndërthurjeve të tilla do të hapte një të 
çarë sa "
-"të nxinte e fundoste një anije. Prandaj, një domosdoshmëri kyçe për "
-"<i>copyleft</i>-in është ta mbyllë këtë të çarë: çfarëdo gjëje e 
shtuar ose "
-"e ndërthurur me një program nën <i>copyleft</i> duhet të jetë e tillë 
që një "
-"version më i madh, i dalë si ndërthurje, të jetë po ashtu i lirë dhe 
nën "
-"<i>copyleft</i>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software is "
-"the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have other kinds "
-"of copyleft that are used in specific circumstances. GNU manuals are "
-"copylefted also, but use a much simpler kind of copyleft, because the "
-"complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals.(2)"
-msgstr ""
-"Sendërtimi specifik i <i>copyleft</i>-it që përdorim për shumicën e "
-"<em>software</em>-it GNU është GNU General Public License (Leja e "
-"Përgjithshme Publike), ose GNU GPL për shkurt. Kemi dhe lloje të tjera "
-"<i>copyleft</i>-i që përdoren në rrethana të veçanta. Doracakët e 
GNU-së "
-"janë gjithashtu nën <i>copyleft</i>, por përdorin një lloj 
<i>copyleft</i>-i "
-"shumë më të thjeshtë, ngaqë ndërlikueshmëria e GNU GPL nuk është e 
nevojshme "
-"për doracakë.(2)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a "
-"letter. On the envelope he had written several amusing sayings, including "
-"this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I used the word "
-"&ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept I was developing at "
-"the time."
-msgstr ""
-"(1) Më 1984 ose 1985, Don Hopkins (një djalë me shumë imagjinatë) më 
dërgoi "
-"një letër. Mbi zarf kishte shkruajtur disa thënie zbavitëse, përfshi 
edhe "
-"këtë: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; Përdora fjalën "
-"&ldquo;copyleft&rdquo; për të emërtuar konceptin e shpërndarjes që po "
-"hartoja në atë kohë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(2) We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
-"License</a> for documentation."
-msgstr ""
-"(2) Tani përdorim <a href=\"/licenses/fdl.html\">Lejen e Lirë GNU për "
-"Dokumentime</a> për dokumentim."
+msgid "The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So 
we needed to use distribution terms that would prevent GNU software from being 
turned into proprietary software. The method we use is called 
&ldquo;copyleft&rdquo;.(1)"
+msgstr "Synimi i GNU-së qe t'i jepte përdoruesve liri, jo thjeshtë të 
ishte popullor. Ndaj na duhej të përdornim kushte shpërndarjeje që do të 
parandalonin shndërrimin e <em>software</em>-eve GNU në <em>software</em> 
pronësor. Metoda që përdorim quhet &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of 
its usual purpose: instead of a means for restricting a program, it becomes a 
means for keeping the program free."
+msgstr "<i>Copyleft</i>-i përdor ligjin e të drejtave të kopjimit 
(<i>copyright</i>), por të kthyer përmbys, që të shërbejë për të 
kundërtën e qëllimit të tij të zakonshëm: në vend se një mjet për 
kufizimin e <em>software</em>-it, bëhet mjet për mbajtjen e 
<em>software</em>-eve të lirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The central idea of copyleft is that we give everyone permission to run 
the program, copy the program, modify the program, and distribute modified 
versions&mdash;but not permission to add restrictions of their own. Thus, the 
crucial freedoms that define &ldquo;free software&rdquo; are guaranteed to 
everyone who has a copy; they become inalienable rights."
+msgstr "Ideja qendrore e <i>copyleft</i>-it është që ne i japim cilitdo 
lejen të xhirojë programin, ta kopjojë programin, ta ndryshojë programin, 
dhe të shpërndajë versione të ndryshuara të tij&mdash;por jo leje për të 
shtuar në të kufizime sipas qejfit. Kështu, garantohen për këdo që 
zotëron një kopje liritë kyçe që përkufizojnë 
&ldquo;<em>software</em>-in e lirë&rdquo;; shndërrohen në të drejta të 
patjetërsueshme."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For an effective copyleft, modified versions must also be free. This 
ensures that work based on ours becomes available to our community if it is 
published. When programmers who have jobs as programmers volunteer to improve 
GNU software, it is copyleft that prevents their employers from saying, 
&ldquo;You can't share those changes, because we are going to use them to make 
our proprietary version of the program.&rdquo;"
+msgstr "Për një <i>copyleft</i> të efektshëm, versionet e ndryshuara duhet 
të jenë po aq të lira. Kjo siguron që veprat e bazuara mbi tonat të mund 
të kihen nga bashkësia, nëse ato bëhen publike. Kur programuesit, që 
janë të punësuar, ofrojnë ndihmë vullnetare përmirësimin e 
<em>software</em>-eve GNU, është <i>copyleft</i>-i ai që i pengon 
punëdhënësit të thonë, &ldquo;Nuk mund t'i shkëmbeni me të tjerët këto 
ndryshime, ngaqë do t'i përdorim ne për të krijuar version tonë pronësor 
të programit.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The requirement that changes must be free is essential if we want to 
ensure freedom for every user of the program. The companies that privatized 
the X Window System usually made some changes to port it to their systems and 
hardware. These changes were small compared with the great extent of X, but 
they were not trivial. If making changes were an excuse to deny the users 
freedom, it would be easy for anyone to take advantage of the excuse."
+msgstr "Domosdoshmëria që ndryshimet duhet të jenë të lira është 
thelbësore nëse duam të sigurojmë lirinë e çdo përdoruesi të 
program-it. Shoqëritë që privatizuan X Window System zakonisht bënë ca 
ndryshime për të mund ta kaluar atë në sistemet dhe hardware-eret e tyre. 
Këto ndryshime qenë të volga në krahasim me shtrirjen e madhe të X-it, por 
nuk qenë të papërfillshme. Sikur bërja e ndryshimeve të qe një 
shfajësim për t'u mohuar përdoruesve lirinë, do të ishte e lehtë për 
këdo të përfitonte prej këtij shfajësimi."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A related issue concerns combining a free program with nonfree code. 
Such a combination would inevitably be nonfree; whichever freedoms are lacking 
for the nonfree part would be lacking for the whole as well. To permit such 
combinations would open a hole big enough to sink a ship. Therefore, a crucial 
requirement for copyleft is to plug this hole: anything added to or combined 
with a copylefted program must be such that the larger combined version is also 
free and copylefted."
+msgstr "Një çështje e afërt prek ndërthurjen e një programi të lirë me 
kod jo të lirë. Një ndërthurje e tillë pashmangshmërisht do të jetë jo 
e lirë; cilado liri që do të ishte e mangët te pjesët jo të lira, po 
ashtu do të ishte e mangët te e tëra. Lejimi i ndërthurjeve të tilla do 
të hapte një të çarë sa të nxinte e fundoste një anije. Prandaj, një 
domosdoshmëri kyçe për <i>copyleft</i>-in është ta mbyllë këtë të 
çarë: çfarëdo gjëje e shtuar ose e ndërthurur me një program nën 
<i>copyleft</i> duhet të jetë e tillë që një version më i madh, i dalë 
si ndërthurje, të jetë po ashtu i lirë dhe nën <i>copyleft</i>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The specific implementation of copyleft that we use for most GNU 
software is the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have 
other kinds of copyleft that are used in specific circumstances. GNU manuals 
are copylefted also, but use a much simpler kind of copyleft, because the 
complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals.(2)"
+msgstr "Sendërtimi specifik i <i>copyleft</i>-it që përdorim për shumicën 
e <em>software</em>-it GNU është GNU General Public License (Leja e 
Përgjithshme Publike), ose GNU GPL për shkurt. Kemi dhe lloje të tjera 
<i>copyleft</i>-i që përdoren në rrethana të veçanta. Doracakët e 
GNU-së janë gjithashtu nën <i>copyleft</i>, por përdorin një lloj 
<i>copyleft</i>-i shumë më të thjeshtë, ngaqë ndërlikueshmëria e GNU GPL 
nuk është e nevojshme për doracakë.(2)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me 
a letter. On the envelope he had written several amusing sayings, including 
this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I used the word 
&ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept I was developing at the 
time."
+msgstr "(1) Më 1984 ose 1985, Don Hopkins (një djalë me shumë imagjinatë) 
më dërgoi një letër. Mbi zarf kishte shkruajtur disa thënie zbavitëse, 
përfshi edhe këtë: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; 
Përdora fjalën &ldquo;copyleft&rdquo; për të emërtuar konceptin e 
shpërndarjes që po hartoja në atë kohë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(2) We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free 
Documentation License</a> for documentation."
+msgstr "(2) Tani përdorim <a href=\"/licenses/fdl.html\">Lejen e Lirë GNU 
për Dokumentime</a> për dokumentim."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1004,86 +398,28 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
-"GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So "
-"in 1985 we created the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
-"Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software development. "
-"The <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> also took over "
-"the Emacs tape distribution business; later it extended this by adding other "
-"free software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling free "
-"manuals as well."
-msgstr ""
-"Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU u "
-"përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish "
-"për financim. Kështu, më 1985 krijuam Free Software Foundation, një 
shoqatë "
-"bamirëse, e përjashtuar nga tatimet, për zhvillim <em>software</em>-i të "
-"lirë. <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> mori "
-"përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me kaseta të Emacs-it; më pas 
këtë e "
-"zgjeroi duke shtuar të tjera <em>software</em>-e të lira (GNU dhe jo-GNU) 
te "
-"kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të lirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software "
-"and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with "
-"binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and "
-"modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the "
-"whole collection of software for the customer's choice of platform). Today "
-"the FSF still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> sells manuals and other "
-"gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can "
-"join the FSF at <a href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
-msgstr ""
-"Shumica e të ardhurave të FSF-së vinin prej shitjes së kopjeve të 
software-"
-"it të lirë dhe të shërbimeve të tjera të ngjashme (CD-ROM-e kodi burim, 
CD-"
-"ROM-e me dyorë, doracakë të shtypur bukur, gjithçka me lirinë për ta "
-"rishpërndarë dhe ndryshuar), dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje për të 
"
-"cilat krijojmë krejt koleksionin e software-eve për platformën e zgjedhur "
-"nga porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> shet "
-"doracakë dhe sende të tjera</a>, por pjesa dërrmuese e financimit vjen nga 
"
-"kuotat e anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a 
href=\"http://";
-"fsf.org/join\">fsf.org</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
-"GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. "
-"The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux system uses "
-"to communicate with Linux. It was developed by a member of the Free "
-"Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on most GNU/Linux "
-"systems is <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, the Bourne "
-"Again Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox."
-msgstr ""
-"Punonjësit e <i>Free Software Foundation</i>-it kanë shkruajtur dhe "
-"administruar një numër paketash <em>software</em>-i GNU. Dy prej më të "
-"shquarat janë libraria dhe shelli C. Libraria GNU C është ajo çka 
përdoret "
-"për të komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem 
GNU/"
-"Linux. Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, 
"
-"Roland McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux 
është "
-"<acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again "
-"Shell</i>(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We funded development of these programs because the GNU Project was not just "
-"about tools or a development environment. Our goal was a complete operating "
-"system, and these programs were needed for that goal."
-msgstr ""
-"Zhvillimin e këtyre programeve e financuam sepse projekti GNU nuk qe thjesht 
"
-"për ca mjete apo mjedisi zhvillimesh. Synimi ynë qe një sistem operativ i 
"
-"plotë, dhe këto programe duheshin për këtë qëllim."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name &ldquo;Bourne "
-"Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix."
-msgstr ""
-"(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; është një lojë me emrin 
&ldquo;Bourne "
-"Shell&rdquo;, i cili qe shelli i zakonshëm në Unix."
+msgid "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in 
the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. 
So in 1985 we created the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software 
Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software development. The 
<acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> also took over the 
Emacs tape distribution business; later it extended this by adding other free 
software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling free manuals as 
well."
+msgstr "Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU 
u përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish për financim. Kështu, më 1985 krijuam Free Software Foundation, 
një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga tatimet, për zhvillim 
<em>software</em>-i të lirë. <acronym title=\"Free Software 
Foundation\">FSF</acronym> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me 
kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar të tjera 
<em>software</em>-e të lira (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur 
gjithashtu doracakë të lirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free 
software and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with 
binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and 
modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the whole 
collection of software for the customer's choice of platform). Today the FSF 
still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> sells manuals and other gear</a>, but 
it gets the bulk of its funding from members' dues. You can join the FSF at <a 
href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
+msgstr "Shumica e të ardhurave të FSF-së vinin prej shitjes së kopjeve të 
software-it të lirë dhe të shërbimeve të tjera të ngjashme (CD-ROM-e kodi 
burim, CD-ROM-e me dyorë, doracakë të shtypur bukur, gjithçka me lirinë 
për ta rishpërndarë dhe ndryshuar), dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje 
për të cilat krijojmë krejt koleksionin e software-eve për platformën e 
zgjedhur nga porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> 
shet doracakë dhe sende të tjera</a>, por pjesa dërrmuese e financimit vjen 
nga kuotat e anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a 
href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free Software Foundation employees have written and maintained a number 
of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. 
The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux system uses to 
communicate with Linux. It was developed by a member of the Free Software 
Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on most GNU/Linux systems is 
<acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, the Bourne Again 
Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox."
+msgstr "Punonjësit e <i>Free Software Foundation</i>-it kanë shkruajtur dhe 
administruar një numër paketash <em>software</em>-i GNU. Dy prej më të 
shquarat janë libraria dhe shelli C. Libraria GNU C është ajo çka 
përdoret për të komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një 
sistem GNU/Linux. Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software 
Foundation-it, Roland McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve 
GNU/Linux është <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the 
Bourne Again Shell</i>(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian 
Fox."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We funded development of these programs because the GNU Project was not 
just about tools or a development environment. Our goal was a complete 
operating system, and these programs were needed for that goal."
+msgstr "Zhvillimin e këtyre programeve e financuam sepse projekti GNU nuk qe 
thjesht për ca mjete apo mjedisi zhvillimesh. Synimi ynë qe një sistem 
operativ i plotë, dhe këto programe duheshin për këtë qëllim."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name 
&ldquo;Bourne Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix."
+msgstr "(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; është një lojë me emrin 
&ldquo;Bourne Shell&rdquo;, i cili qe shelli i zakonshëm në Unix."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1092,71 +428,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The free software philosophy rejects a specific widespread business "
-"practice, but it is not against business. When businesses respect the "
-"users' freedom, we wish them success."
-msgstr ""
-"Filozofia e <em>software</em>-it të lirë hedh tej një praktikë të 
veçantë "
-"biznesi shumë të përhapur, por nuk është kundër biznesit. Kur bizneset 
"
-"respektojnë lirinë e përdoruesit, u urojmë sukses."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
-"When the FSF took over that business, I needed another way to make a "
-"living. I found it in selling services relating to the free software I had "
-"developed. This included teaching, for subjects such as how to program GNU "
-"Emacs and how to customize GCC, and software development, mostly porting GCC "
-"to new platforms."
-msgstr ""
-"Shitja e kopjeve të Emacs-it tregon qartë një lloj biznesi me 
<em>software</"
-"em>-in e lirë. Kur me të filloi të merej FSF-ja, m'u desh një tjetër 
mënyrë "
-"për të siguruar jetesën. E gjeta te shitja e shërbimeve të lidhura me "
-"<em>software</em>-in e lirë që pata hartuar. Kjo përfshiu mësimdhënien, 
për "
-"tema të tilla se si të programohet me GNU Emacs-in dhe si të 
personalizohet "
-"GCC-ja, dhe zhvillimi i <em>software</em>-eve, kryesisht rreth kalimit të "
-"GCC-së në platforma të reja."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Today each of these kinds of free software business is practiced by a number "
-"of corporations. Some distribute free software collections on CD-ROM; "
-"others sell support at levels ranging from answering user questions, to "
-"fixing bugs, to adding major new features. We are even beginning to see "
-"free software companies based on launching new free software products."
-msgstr ""
-"Sot secili nga këta lloje biznesesh të <em>software</em>-it të lirë "
-"praktikohet nga një numër korporatash. Disa shpërndajnë koleksione "
-"<em>software</em>-i të lirë në CD-ROM; të tjerët shesin asistencë që 
nga "
-"niveli i dhënies përgjigje pyetjeve të përdoruesve, ndreqje të metash, e 
"
-"deri te shtim veçorish të reja. Madje kemi filluar të shohim shoqëri "
-"<em>software</em>-i të lirë të bazuara në hedhjen në qarkullim të 
produkteve "
-"të reja <em>software</em>-i të lirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves with "
-"the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on nonfree "
-"software that works with free software. These are not free software "
-"companies, they are proprietary software companies whose products tempt "
-"users away from freedom. They call these programs &ldquo;value-added "
-"packages&rdquo;, which shows the values they would like us to adopt: "
-"convenience above freedom. If we value freedom more, we should call them "
-"&ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages."
-msgstr ""
-"Kujdes, ama&mdash;një numër shoqërish që përshoqërojnë vetveten me 
termin "
-"&ldquo;burim i hapur&rdquo; biznesin e tyre në fakt e bazojnë në "
-"<em>software</em> jo të lirë që punon me <em>software</em>-in e lirë. 
Këto "
-"nuk janë shoqëri <em>software</em>-i të lirë, janë shoqëri 
<em>software</em>-"
-"i pronësor, produktet e të cilave i ndjellin përdoruesit larg lirisë. 
Këto "
-"programe i quajnë &ldquo;paketa të vlerës së shtuar&rdquo;, çka pasqyron 
"
-"vlerat që ata do të donin t'i shihnin të përqafuara prej nesh: leverdinë 
mbi "
-"lirinë. Nëse ne vlerësojmë më tepër lirinë, do të duhej t'i quanim 
paketa "
-"&ldquo;me liri të hequr&rdquo;."
+msgid "The free software philosophy rejects a specific widespread business 
practice, but it is not against business. When businesses respect the users' 
freedom, we wish them success."
+msgstr "Filozofia e <em>software</em>-it të lirë hedh tej një praktikë të 
veçantë biznesi shumë të përhapur, por nuk është kundër biznesit. Kur 
bizneset respektojnë lirinë e përdoruesit, u urojmë sukses."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software 
business. When the FSF took over that business, I needed another way to make a 
living. I found it in selling services relating to the free software I had 
developed. This included teaching, for subjects such as how to program GNU 
Emacs and how to customize GCC, and software development, mostly porting GCC to 
new platforms."
+msgstr "Shitja e kopjeve të Emacs-it tregon qartë një lloj biznesi me 
<em>software</em>-in e lirë. Kur me të filloi të merej FSF-ja, m'u desh 
një tjetër mënyrë për të siguruar jetesën. E gjeta te shitja e 
shërbimeve të lidhura me <em>software</em>-in e lirë që pata hartuar. Kjo 
përfshiu mësimdhënien, për tema të tilla se si të programohet me GNU 
Emacs-in dhe si të personalizohet GCC-ja, dhe zhvillimi i 
<em>software</em>-eve, kryesisht rreth kalimit të GCC-së në platforma të 
reja."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Today each of these kinds of free software business is practiced by a 
number of corporations. Some distribute free software collections on CD-ROM; 
others sell support at levels ranging from answering user questions, to fixing 
bugs, to adding major new features. We are even beginning to see free software 
companies based on launching new free software products."
+msgstr "Sot secili nga këta lloje biznesesh të <em>software</em>-it të 
lirë praktikohet nga një numër korporatash. Disa shpërndajnë koleksione 
<em>software</em>-i të lirë në CD-ROM; të tjerët shesin asistencë që nga 
niveli i dhënies përgjigje pyetjeve të përdoruesve, ndreqje të metash, e 
deri te shtim veçorish të reja. Madje kemi filluar të shohim shoqëri 
<em>software</em>-i të lirë të bazuara në hedhjen në qarkullim të 
produkteve të reja <em>software</em>-i të lirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves 
with the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on nonfree 
software that works with free software. These are not free software companies, 
they are proprietary software companies whose products tempt users away from 
freedom. They call these programs &ldquo;value-added packages&rdquo;, which 
shows the values they would like us to adopt: convenience above freedom. If we 
value freedom more, we should call them &ldquo;freedom-subtracted&rdquo; 
packages."
+msgstr "Kujdes, ama&mdash;një numër shoqërish që përshoqërojnë vetveten 
me termin &ldquo;burim i hapur&rdquo; biznesin e tyre në fakt e bazojnë në 
<em>software</em> jo të lirë që punon me <em>software</em>-in e lirë. 
Këto nuk janë shoqëri <em>software</em>-i të lirë, janë shoqëri 
<em>software</em>-i pronësor, produktet e të cilave i ndjellin përdoruesit 
larg lirisë. Këto programe i quajnë &ldquo;paketa të vlerës së 
shtuar&rdquo;, çka pasqyron vlerat që ata do të donin t'i shihnin të 
përqafuara prej nesh: leverdinë mbi lirinë. Nëse ne vlerësojmë më 
tepër lirinë, do të duhej t'i quanim paketa &ldquo;me liri të hequr&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1165,57 +453,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The principal goal of GNU is to be free software. Even if GNU had no "
-"technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing "
-"users to cooperate, and an ethical advantage, respecting the user's freedom."
-msgstr ""
-"Synimi themelor i GNU-së qe <em>software</em>-i i lirë. Edhe nëse GNU-j 
nuk "
-"do të kish përparësi teknike karshi Unix-it, do të kish përparësi në 
planin "
-"shoqëror, përmes lejimit të bashkëpunimit mes përdoruesve, dhe një 
përparësi "
-"etike, respektin ndaj lirisë së përdoruesit."
+msgid "The principal goal of GNU is to be free software. Even if GNU had no 
technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing users 
to cooperate, and an ethical advantage, respecting the user's freedom."
+msgstr "Synimi themelor i GNU-së qe <em>software</em>-i i lirë. Edhe nëse 
GNU-j nuk do të kish përparësi teknike karshi Unix-it, do të kish 
përparësi në planin shoqëror, përmes lejimit të bashkëpunimit mes 
përdoruesve, dhe një përparësi etike, respektin ndaj lirisë së 
përdoruesit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But it was natural to apply the known standards of good practice to the "
-"work&mdash;for example, dynamically allocating data structures to avoid "
-"arbitrary fixed size limits, and handling all the possible 8-bit codes "
-"wherever that made sense."
-msgstr ""
-"Por qe e natyrshme të zbatoheshin te vepra standarde praktike të 
vyera&mdash;"
-"për shembull, shpërndarja dinamike e strukturave të të dhënave me 
qëllim "
-"shmangien e kufijve arbitrarë të madhësive fikse, dhe përdorjen e krejt "
-"kodeve 8-bitësh të mundshëm kurdo që kjo kish kuptim."
+msgid "But it was natural to apply the known standards of good practice to the 
work&mdash;for example, dynamically allocating data structures to avoid 
arbitrary fixed size limits, and handling all the possible 8-bit codes wherever 
that made sense."
+msgstr "Por qe e natyrshme të zbatoheshin te vepra standarde praktike të 
vyera&mdash;për shembull, shpërndarja dinamike e strukturave të të dhënave 
me qëllim shmangien e kufijve arbitrarë të madhësive fikse, dhe përdorjen 
e krejt kodeve 8-bitësh të mundshëm kurdo që kjo kish kuptim."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In addition, we rejected the Unix focus on small memory size, by deciding "
-"not to support 16-bit machines (it was clear that 32-bit machines would be "
-"the norm by the time the GNU system was finished), and to make no effort to "
-"reduce memory usage unless it exceeded a megabyte. In programs for which "
-"handling very large files was not crucial, we encouraged programmers to read "
-"an entire input file into core, then scan its contents without having to "
-"worry about I/O."
-msgstr ""
-"Veç këtyre, hodhëm tej përqendrimin e Unix-it në madhësitë e vogla të 
"
-"kujtesës, duke vendosur të mos mbulonim makinat 16-bit (ishte e qartë që "
-"makinat 32-bit do të ishin normalja në kohën kur të përfundohej sistemi "
-"GNU), dhe për të mos bërë përpjekje për të ulur përdorimin e 
kujtesës, në "
-"rast se kjo nuk kalonte një megabyte. Në programe te të cilët trajtimi 
i "
-"kartelave shumë të mëdhaja nuk qe thelbësor, i nxitëm programuesit të "
-"lexojnë një kartelë të plotë <i>input</i>-i te <i>core</i>, mandej të "
-"skanohej lënda e saj pa u dashur të shqetësohesh për I/O."
+msgid "In addition, we rejected the Unix focus on small memory size, by 
deciding not to support 16-bit machines (it was clear that 32-bit machines 
would be the norm by the time the GNU system was finished), and to make no 
effort to reduce memory usage unless it exceeded a megabyte. In programs for 
which handling very large files was not crucial, we encouraged programmers to 
read an entire input file into core, then scan its contents without having to 
worry about I/O."
+msgstr "Veç këtyre, hodhëm tej përqendrimin e Unix-it në madhësitë e 
vogla të kujtesës, duke vendosur të mos mbulonim makinat 16-bit (ishte e 
qartë që makinat 32-bit do të ishin normalja në kohën kur të përfundohej 
sistemi GNU), dhe për të mos bërë përpjekje për të ulur përdorimin e 
kujtesës, në rast se kjo nuk kalonte një megabyte. Në programe te të 
cilët trajtimi i kartelave shumë të mëdhaja nuk qe thelbësor, i nxitëm 
programuesit të lexojnë një kartelë të plotë <i>input</i>-i te 
<i>core</i>, mandej të skanohej lënda e saj pa u dashur të shqetësohesh 
për I/O."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These decisions enabled many GNU programs to surpass their Unix counterparts "
-"in reliability and speed."
-msgstr ""
-"Këto vendime i krijuan mundësinë shumë programeve GNU të tejkalojnë të 
"
-"ngjashmit e tyre Unix në qëndrueshmëri dhe shpejtësi."
+msgid "These decisions enabled many GNU programs to surpass their Unix 
counterparts in reliability and speed."
+msgstr "Këto vendime i krijuan mundësinë shumë programeve GNU të 
tejkalojnë të ngjashmit e tyre Unix në qëndrueshmëri dhe shpejtësi."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1224,49 +478,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As the GNU Project's reputation grew, people began offering to donate "
-"machines running Unix to the project. These were very useful, because the "
-"easiest way to develop components of GNU was to do it on a Unix system, and "
-"replace the components of that system one by one. But they raised an "
-"ethical issue: whether it was right for us to have a copy of Unix at all."
-msgstr ""
-"Dora dorës që rritej fama e projektit GNU, njerëzit filluan të ofronin 
për "
-"projektin dhurim makinash që xhironin Unix. Këto qenë shumë të 
dobishme, "
-"ngaqë rruga më e kollajtë për zhvillimin e përbërësve të GNU-së qe 
kryerja e "
-"kësaj në një sistem Unix, dhe zëvendësimi i njëpasnjëshëm i 
përbërësve të "
-"atij sistemi. Por kjo pruri një çështje etike: qe apo nuk qe e drejtë 
që ne "
-"të kishim një kopje të Unix-it."
+msgid "As the GNU Project's reputation grew, people began offering to donate 
machines running Unix to the project. These were very useful, because the 
easiest way to develop components of GNU was to do it on a Unix system, and 
replace the components of that system one by one. But they raised an ethical 
issue: whether it was right for us to have a copy of Unix at all."
+msgstr "Dora dorës që rritej fama e projektit GNU, njerëzit filluan të 
ofronin për projektin dhurim makinash që xhironin Unix. Këto qenë shumë 
të dobishme, ngaqë rruga më e kollajtë për zhvillimin e përbërësve të 
GNU-së qe kryerja e kësaj në një sistem Unix, dhe zëvendësimi i 
njëpasnjëshëm i përbërësve të atij sistemi. Por kjo pruri një 
çështje etike: qe apo nuk qe e drejtë që ne të kishim një kopje të 
Unix-it."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unix was (and is) proprietary software, and the GNU Project's philosophy "
-"said that we should not use proprietary software. But, applying the same "
-"reasoning that leads to the conclusion that violence in self defense is "
-"justified, I concluded that it was legitimate to use a proprietary package "
-"when that was crucial for developing a free replacement that would help "
-"others stop using the proprietary package."
-msgstr ""
-"Unix-i qe (dhe është) <em>software</em> pronësor, dhe filozofia e 
projektit "
-"GNU thosh që nuk duhej të përdornim <em>software</em> pronësor. Por, 
duke "
-"zbatuar të njëjtin arsyetim që shpie te përfundimi se dhuna për 
vetëmbrojte "
-"është e përligjur, dola në përfundimin se qe e ligjshme të përdorej 
një "
-"paketë pronësore kur kjo qe thelbësore për hartimin e një zëvendësuesi 
të "
-"lirë që do të ndihmonte të tjerat të reshtnin së përdoruri paketën 
pronësore."
+msgid "Unix was (and is) proprietary software, and the GNU Project's 
philosophy said that we should not use proprietary software. But, applying the 
same reasoning that leads to the conclusion that violence in self defense is 
justified, I concluded that it was legitimate to use a proprietary package when 
that was crucial for developing a free replacement that would help others stop 
using the proprietary package."
+msgstr "Unix-i qe (dhe është) <em>software</em> pronësor, dhe filozofia e 
projektit GNU thosh që nuk duhej të përdornim <em>software</em> pronësor. 
Por, duke zbatuar të njëjtin arsyetim që shpie te përfundimi se dhuna për 
vetëmbrojte është e përligjur, dola në përfundimin se qe e ligjshme të 
përdorej një paketë pronësore kur kjo qe thelbësore për hartimin e një 
zëvendësuesi të lirë që do të ndihmonte të tjerat të reshtnin së 
përdoruri paketën pronësore."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But, even if this was a justifiable evil, it was still an evil. Today we no "
-"longer have any copies of Unix, because we have replaced them with free "
-"operating systems. If we could not replace a machine's operating system "
-"with a free one, we replaced the machine instead."
-msgstr ""
-"Por, edhe pse kjo qe një e keqe që mund të përligjej, prapë qe një e 
keqe. "
-"Sot nuk kemi më ndonjë kopje të Unix-it, sepse i kemi zëvendësuar me 
sisteme "
-"operativë të lirë. Nëse nuk zëvendësonim dot sistemin operativ të 
një "
-"makine me një të lirë, zëvendësonim makinën."
+msgid "But, even if this was a justifiable evil, it was still an evil. Today 
we no longer have any copies of Unix, because we have replaced them with free 
operating systems. If we could not replace a machine's operating system with a 
free one, we replaced the machine instead."
+msgstr "Por, edhe pse kjo qe një e keqe që mund të përligjej, prapë qe 
një e keqe. Sot nuk kemi më ndonjë kopje të Unix-it, sepse i kemi 
zëvendësuar me sisteme operativë të lirë. Nëse nuk zëvendësonim dot 
sistemin operativ të një makine me një të lirë, zëvendësonim makinën."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1275,68 +498,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As the GNU Project proceeded, and increasing numbers of system components "
-"were found or developed, eventually it became useful to make a list of the "
-"remaining gaps. We used it to recruit developers to write the missing "
-"pieces. This list became known as the GNU Task List. In addition to "
-"missing Unix components, we listed various other useful software and "
-"documentation projects that, we thought, a truly complete system ought to "
-"have."
-msgstr ""
-"Ndërkohë që projekti GNU ecte përpara, dhe një numër gjithnjë e më i 
madh "
-"përbërësish sistemi u gjetën ose u hartuan, erdhi koha që qe e dobishme "
-"hartimi i një liste me zbrazëtitë e mbetura. Të cilën e përdorëm për 
"
-"rekrutim programuesash që do të shkruanin pjesët që mungonin. Kjo listë 
u "
-"bë e njohur si Lista e Punëve GNU. Veç përbërësve Unix që mungonin, 
shtuam "
-"në listë një larmi projektesh <em>software</em> dhe dokumentimi të 
dobishëm "
-"që, mendonim, do të duhej të përmbante një sistem vërtet i plotë."
+msgid "As the GNU Project proceeded, and increasing numbers of system 
components were found or developed, eventually it became useful to make a list 
of the remaining gaps. We used it to recruit developers to write the missing 
pieces. This list became known as the GNU Task List. In addition to missing 
Unix components, we listed various other useful software and documentation 
projects that, we thought, a truly complete system ought to have."
+msgstr "Ndërkohë që projekti GNU ecte përpara, dhe një numër gjithnjë e 
më i madh përbërësish sistemi u gjetën ose u hartuan, erdhi koha që qe e 
dobishme hartimi i një liste me zbrazëtitë e mbetura. Të cilën e 
përdorëm për rekrutim programuesash që do të shkruanin pjesët që 
mungonin. Kjo listë u bë e njohur si Lista e Punëve GNU. Veç 
përbërësve Unix që mungonin, shtuam në listë një larmi projektesh 
<em>software</em> dhe dokumentimi të dobishëm që, mendonim, do të duhej të 
përmbante një sistem vërtet i plotë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task List&mdash;"
-"those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But the list "
-"is full of projects that some might call &ldquo;applications&rdquo;. Any "
-"program that appeals to more than a narrow class of users would be a useful "
-"thing to add to an operating system."
-msgstr ""
-"Sot (1), zor të ketë ndonjë përbërës të Unix-it te Lista e Punëve 
GNU&mdash;"
-"ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera jothelbësore. Por lista 
është "
-"plot me projekte të cilat ca i quajnë &ldquo;zbatime&rdquo;. Çfarëdo "
-"programi që është në interes të më shumë se një klase të ngushtë "
-"përdoruesish, do të ishte diçka e dobishme të shtohej te një sistem 
operativ."
+msgid "Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task 
List&mdash;those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But 
the list is full of projects that some might call &ldquo;applications&rdquo;. 
Any program that appeals to more than a narrow class of users would be a useful 
thing to add to an operating system."
+msgstr "Sot (1), zor të ketë ndonjë përbërës të Unix-it te Lista e 
Punëve GNU&mdash;ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera 
jothelbësore. Por lista është plot me projekte të cilat ca i quajnë 
&ldquo;zbatime&rdquo;. Çfarëdo programi që është në interes të më 
shumë se një klase të ngushtë përdoruesish, do të ishte diçka e dobishme 
të shtohej te një sistem operativ."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Even games are included in the task list&mdash;and have been since the "
-"beginning. Unix included games, so naturally GNU should too. But "
-"compatibility was not an issue for games, so we did not follow the list of "
-"games that Unix had. Instead, we listed a spectrum of different kinds of "
-"games that users might like."
-msgstr ""
-"Te lista e hapave GNU përfshihen madje dhe lojëra&mdash;e kanë qenë aty 
që "
-"në fillim. Unix-i përfshinte lojëra, ndaj kuptohet që ëkshtu do të 
duhej të "
-"bënte edhe GNU-ja. Por përputhshmëria nuk qe problem në rastin e 
lojërave, "
-"ndaj nuk ndoqëm listën e lojërave që kish Unix-i. Në vend të kësaj, 
hodhëm "
-"në listë një gamë lojërash llojesh të ndryshme që përdoruesit mund 
t'i "
-"pëlqenin."
+msgid "Even games are included in the task list&mdash;and have been since the 
beginning. Unix included games, so naturally GNU should too. But 
compatibility was not an issue for games, so we did not follow the list of 
games that Unix had. Instead, we listed a spectrum of different kinds of games 
that users might like."
+msgstr "Te lista e hapave GNU përfshihen madje dhe lojëra&mdash;e kanë 
qenë aty që në fillim. Unix-i përfshinte lojëra, ndaj kuptohet që 
ëkshtu do të duhej të bënte edhe GNU-ja. Por përputhshmëria nuk qe 
problem në rastin e lojërave, ndaj nuk ndoqëm listën e lojërave që kish 
Unix-i. Në vend të kësaj, hodhëm në listë një gamë lojërash llojesh 
të ndryshme që përdoruesit mund t'i pëlqenin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long task "
-"list. The community develops free software so fast that we can't even keep "
-"track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a much "
-"shorter list of projects we really want to encourage people to write."
-msgstr ""
-"(1) Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një listë të 
gjatë "
-"punësh. Bashkësia harton <em>software</em> të lirë me kaq shpejtësi sa 
nuk "
-"arrijmë as t&apos;i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në vend të kësaj, 
kemi një "
-"listë Projektesh të Përparësisë së lartë, një listë shumë më e 
shkurtër "
-"projektesh për të cilat vërtet duam t&apos;i nxisim njerëzit t&apos;i "
-"shkruajnë."
+msgid "(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long 
task list. The community develops free software so fast that we can't even 
keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a 
much shorter list of projects we really want to encourage people to write."
+msgstr "(1) Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një 
listë të gjatë punësh. Bashkësia harton <em>software</em> të lirë me kaq 
shpejtësi sa nuk arrijmë as t&apos;i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në 
vend të kësaj, kemi një listë Projektesh të Përparësisë së lartë, 
një listë shumë më e shkurtër projektesh për të cilat vërtet duam 
t&apos;i nxisim njerëzit t&apos;i shkruajnë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1345,132 +523,47 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Library "
-"General Public License(1), which gives permission to link proprietary "
-"software with the library. Why make this exception?"
-msgstr ""
-"Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <i>copyleft</i>-i të quajtur "
-"<i>GNU Library General Public License</i>(1), që jep leje për lidhje të "
-"<em>software</em>-it pronësor me librarinë. Pse duhet ky përjashtim?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is not a matter of principle; there is no principle that says proprietary "
-"software products are entitled to include our code. (Why contribute to a "
-"project predicated on refusing to share with us?) Using the LGPL for the C "
-"library, or for any library, is a matter of strategy."
-msgstr ""
-"Nuk është punë parimesh; nuk ka parim që thotë se produktet e 
<em>software</"
-"em>-it pronësor janë të taksur për përfshirje të kodit tonë. (Pse 
duhet "
-"kontribuar te një projekt që ka në bazë mospranimin e shkëmbimit me ne?) 
 "
-"Përdorimi i LGPL-së për librarinë C, ose për çfarëdo librarie, është 
çështje "
-"strategjie."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The C library does a generic job; every proprietary system or compiler comes "
-"with a C library. Therefore, to make our C library available only to free "
-"software would not have given free software any advantage&mdash;it would "
-"only have discouraged use of our library."
-msgstr ""
-"Libraria C kryen një detyrë të thjeshtë; çdo sistem apo përpilues 
pronësor "
-"shoqërohet nga një librari C. Ndaj, dhënia e librarisë sonë C vetëm 
për "
-"<em>software</em> të lirë nuk do t'i sillte <em>software</em>-it të lirë "
-"ndonjë përparësi&mdash;vetëm sa do të shkurajonte përdorimin e 
librarisë "
-"sonë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes GNU/"
-"Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution terms "
-"of the GNU C library determine whether it is possible to compile a "
-"proprietary program for the GNU system. There is no ethical reason to allow "
-"proprietary applications on the GNU system, but strategically it seems that "
-"disallowing them would do more to discourage use of the GNU system than to "
-"encourage development of free applications. That is why using the Library "
-"GPL is a good strategy for the C library."
-msgstr ""
-"Përjashtim këtu bën vetëm një sistem: te sistemi GNU (dhe ky përfshin 
GNU/"
-"Linux), libraria GNU C është e vetmja librari C. Kështu që kushtet e "
-"shpërndarjes së librarisë GNU C përcaktojnë nëse është e mundur të "
-"përpilohet një program pronësor për sistemi GNU apo jo. Nuk ka arsye 
etike "
-"të lejohen zbatime pronësore në sistemin GNU, por, në pikëpamje 
strategjike, "
-"duket se moslejimi i tyre më shumë do të shkurajonte përdorimin e 
sistemit "
-"GNU se sa të nxiste zhvillimin e zbatimeve të lira. Ja pse përdorimi i 
GPL-"
-"së për Librari është strategji e mirë për librarinë C."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a case-"
-"by-case basis. When a library does a special job that can help write "
-"certain kinds of programs, then releasing it under the GPL, limiting it to "
-"free programs only, is a way of helping other free software developers, "
-"giving them an advantage against proprietary software."
-msgstr ""
-"Për libraritë e tjera, rruga strategjike lypset të shihet rast pas rasti. 
"
-"Kur një librari kryen një detyrë të posaçme që mund të ndihmojë në 
shkrimin "
-"e një lloji programesh, atëherë hedhja në qarkullim nën GPL, duke e 
kufizuar "
-"vetëm për programe të lirë, është një mënyrë për të ndihmuar 
zhvilluesa të "
-"tjerë të <em>software</em>-i të lirë, duke u dhënë atyre një 
përparësi "
-"kundrejt <em>software</em>-it pronësor."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-line "
-"editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU GPL, not the "
-"Library GPL. This probably does reduce the amount Readline is used, but "
-"that is no loss for us. Meanwhile, at least one useful application has been "
-"made free software specifically so it could use Readline, and that is a real "
-"gain for the community."
-msgstr ""
-"Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të pasur "
-"përpunim nga rresht urdhrash për BASH-in. Readline qarkullon nën GNU GPL 
të "
-"zakonshme, jo nën Library GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e Readline-it, "
-"por ne nga kjo nuk humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një zbatim i dobishëm "
-"është kaluar si <em>software</em> i lirë posaçërisht që të përdorë 
Readline-"
-"in, dhe ky është përfitim i njëmendtë për bashkësinë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software developers have the advantages money provides; free "
-"software developers need to make advantages for each other. I hope some day "
-"we will have a large collection of GPL-covered libraries that have no "
-"parallel available to proprietary software, providing useful modules to "
-"serve as building blocks in new free software, and adding up to a major "
-"advantage for further free software development."
-msgstr ""
-"Zhvilluesit e <em>software</em>-eve pronësorë kanë përparësitë që 
sjell "
-"paraja; zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë lypset të krijojnë "
-"përparësi për njëri tjetrin. Shpresoj që një ditë të kemi një 
koleksion të "
-"madh librarish nën GPL, të cilat nuk do të kenë paralele në krahun e "
-"<em>software</em>-it pronësor, që të ofrojnë module të dobishme të 
cilat të "
-"shërbejnë si blloqe ndërtimi për <em>software</em> të lirë të ri, dhe 
ta "
-"rrisin këtë përparësi të rëndësishme, në dobi të zhvillimit të 
mëtejshëm të "
-"<em>software</em>-it të lirë."
+msgid "The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU 
Library General Public License(1), which gives permission to link proprietary 
software with the library. Why make this exception?"
+msgstr "Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <i>copyleft</i>-i të 
quajtur <i>GNU Library General Public License</i>(1), që jep leje për lidhje 
të <em>software</em>-it pronësor me librarinë. Pse duhet ky përjashtim?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "It is not a matter of principle; there is no principle that says 
proprietary software products are entitled to include our code. (Why 
contribute to a project predicated on refusing to share with us?) Using the 
LGPL for the C library, or for any library, is a matter of strategy."
+msgstr "Nuk është punë parimesh; nuk ka parim që thotë se produktet e 
<em>software</em>-it pronësor janë të taksur për përfshirje të kodit 
tonë. (Pse duhet kontribuar te një projekt që ka në bazë mospranimin e 
shkëmbimit me ne?) Përdorimi i LGPL-së për librarinë C, ose për 
çfarëdo librarie, është çështje strategjie."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The C library does a generic job; every proprietary system or compiler 
comes with a C library. Therefore, to make our C library available only to 
free software would not have given free software any advantage&mdash;it would 
only have discouraged use of our library."
+msgstr "Libraria C kryen një detyrë të thjeshtë; çdo sistem apo 
përpilues pronësor shoqërohet nga një librari C. Ndaj, dhënia e 
librarisë sonë C vetëm për <em>software</em> të lirë nuk do t'i sillte 
<em>software</em>-it të lirë ndonjë përparësi&mdash;vetëm sa do të 
shkurajonte përdorimin e librarisë sonë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "One system is an exception to this: on the GNU system (and this 
includes GNU/Linux), the GNU C library is the only C library. So the 
distribution terms of the GNU C library determine whether it is possible to 
compile a proprietary program for the GNU system. There is no ethical reason 
to allow proprietary applications on the GNU system, but strategically it seems 
that disallowing them would do more to discourage use of the GNU system than to 
encourage development of free applications. That is why using the Library GPL 
is a good strategy for the C library."
+msgstr "Përjashtim këtu bën vetëm një sistem: te sistemi GNU (dhe ky 
përfshin GNU/Linux), libraria GNU C është e vetmja librari C. Kështu që 
kushtet e shpërndarjes së librarisë GNU C përcaktojnë nëse është e 
mundur të përpilohet një program pronësor për sistemi GNU apo jo. Nuk ka 
arsye etike të lejohen zbatime pronësore në sistemin GNU, por, në 
pikëpamje strategjike, duket se moslejimi i tyre më shumë do të shkurajonte 
përdorimin e sistemit GNU se sa të nxiste zhvillimin e zbatimeve të lira. Ja 
pse përdorimi i GPL-së për Librari është strategji e mirë për librarinë 
C."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a 
case-by-case basis. When a library does a special job that can help write 
certain kinds of programs, then releasing it under the GPL, limiting it to free 
programs only, is a way of helping other free software developers, giving them 
an advantage against proprietary software."
+msgstr "Për libraritë e tjera, rruga strategjike lypset të shihet rast pas 
rasti. Kur një librari kryen një detyrë të posaçme që mund të ndihmojë 
në shkrimin e një lloji programesh, atëherë hedhja në qarkullim nën GPL, 
duke e kufizuar vetëm për programe të lirë, është një mënyrë për të 
ndihmuar zhvilluesa të tjerë të <em>software</em>-i të lirë, duke u 
dhënë atyre një përparësi kundrejt <em>software</em>-it pronësor."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Consider GNU Readline, a library that was developed to provide 
command-line editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU 
GPL, not the Library GPL. This probably does reduce the amount Readline is 
used, but that is no loss for us. Meanwhile, at least one useful application 
has been made free software specifically so it could use Readline, and that is 
a real gain for the community."
+msgstr "Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të 
pasur përpunim nga rresht urdhrash për BASH-in. Readline qarkullon nën GNU 
GPL të zakonshme, jo nën Library GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e 
Readline-it, por ne nga kjo nuk humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një zbatim i 
dobishëm është kaluar si <em>software</em> i lirë posaçërisht që të 
përdorë Readline-in, dhe ky është përfitim i njëmendtë për 
bashkësinë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software developers have the advantages money provides; 
free software developers need to make advantages for each other. I hope some 
day we will have a large collection of GPL-covered libraries that have no 
parallel available to proprietary software, providing useful modules to serve 
as building blocks in new free software, and adding up to a major advantage for 
further free software development."
+msgstr "Zhvilluesit e <em>software</em>-eve pronësorë kanë përparësitë 
që sjell paraja; zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë lypset të 
krijojnë përparësi për njëri tjetrin. Shpresoj që një ditë të kemi 
një koleksion të madh librarish nën GPL, të cilat nuk do të kenë paralele 
në krahun e <em>software</em>-it pronësor, që të ofrojnë module të 
dobishme të cilat të shërbejnë si blloqe ndërtimi për <em>software</em> 
të lirë të ri, dhe ta rrisin këtë përparësi të rëndësishme, në dobi 
të zhvillimit të mëtejshëm të <em>software</em>-it të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
 #| "avoid giving the idea that all libraries ought to use it. <a href=\"/"
 #| "philosophy/why-not-lgpl.html\"></a>."
-msgid ""
-"(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
-"avoid giving the idea that all libraries ought to use it. See <a href=\"/"
-"philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL for your "
-"next library</a> for more information."
-msgstr ""
-"(1) Kjo leje tani quhet <i>GNU Lesser General Public License</i>, për të "
-"shmangur idenë se krejt libraritë janë të detyruara ta përdorin. <a 
href=\"/"
-"philosophy/why-not-lgpl.html\"></a>."
+msgid "(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, 
to avoid giving the idea that all libraries ought to use it. See <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL for 
your next library</a> for more information."
+msgstr "(1) Kjo leje tani <i>quhet GNU Lesser General Public License</i>, për 
të shmangur idenë se krejt libraritë janë të detyruara ta përdorin. Për 
më tepër të dhëna, shihni <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse nuk 
do të duhej të përdornit lejen Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme</a>. "
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1479,68 +572,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by "
-"scratching a developer's personal itch.&rdquo; Maybe that happens sometimes, "
-"but many essential pieces of GNU software were developed in order to have a "
-"complete free operating system. They come from a vision and a plan, not "
-"from impulse."
-msgstr ""
-"Eric Raymond thotë se &ldquo;Çdo punë e mirë <em>software</em>-i zë fill 
nga "
-"një siklet personal i zhvilluesit.&rdquo; Ndoshta ngandonjëherë është "
-"kështu, por shumë pjesë thelbësore të <em>software</em>-it GNU qenë 
hartuar "
-"me qëllim që të kihej një sistem i plotë operativ i lirë. Rrjedhin ngas 
një "
-"përfytyrim dhe një plan, jo nga një impuls."
+msgid "Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by 
scratching a developer's personal itch.&rdquo; Maybe that happens sometimes, 
but many essential pieces of GNU software were developed in order to have a 
complete free operating system. They come from a vision and a plan, not from 
impulse."
+msgstr "Eric Raymond thotë se &ldquo;Çdo punë e mirë <em>software</em>-i 
zë fill nga një siklet personal i zhvilluesit.&rdquo; Ndoshta ngandonjëherë 
është kështu, por shumë pjesë thelbësore të <em>software</em>-it GNU 
qenë hartuar me qëllim që të kihej një sistem i plotë operativ i lirë. 
Rrjedhin ngas një përfytyrim dhe një plan, jo nga një impuls."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system needs "
-"a C library, BASH because a Unix-like system needs a shell, and GNU tar "
-"because a Unix-like system needs a tar program. The same is true for my own "
-"programs&mdash;the GNU C compiler, GNU Emacs, GDB and GNU Make."
-msgstr ""
-"Për shembull, hartuam librarinë GNU C ngaqë një sistem i ngjashëm me 
Unix-in "
-"ka nevojë për një librari C, BASH-in ngaqë një sistem i ngjashëm me 
Unix-in "
-"ka nevojë për një shell, dhe GNU tar-in ngaqë ngaqë një sistem i 
ngjashëm me "
-"Unix-in ka nevojë për një program tar. E njëjta gjë është e vërtetë 
për "
-"programet e mij&mdash;përpiluesi GNU C, GNU Emacs, GDB dhe GNU Make."
+msgid "For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system 
needs a C library, BASH because a Unix-like system needs a shell, and GNU tar 
because a Unix-like system needs a tar program. The same is true for my own 
programs&mdash;the GNU C compiler, GNU Emacs, GDB and GNU Make."
+msgstr "Për shembull, hartuam librarinë GNU C ngaqë një sistem i ngjashëm 
me Unix-in ka nevojë për një librari C, BASH-in ngaqë një sistem i 
ngjashëm me Unix-in ka nevojë për një shell, dhe GNU tar-in ngaqë ngaqë 
një sistem i ngjashëm me Unix-in ka nevojë për një program tar. E njëjta 
gjë është e vërtetë për programet e mij&mdash;përpiluesi GNU C, GNU 
Emacs, GDB dhe GNU Make."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
-"freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which had "
-"been lost to the community because of the <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch"
-"\">LZW</acronym> patents. We found people to develop LessTif, and more "
-"recently started <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment"
-"\">GNOME</acronym> and Harmony, to address the problems caused by certain "
-"proprietary libraries (see below). We are developing the GNU Privacy Guard "
-"to replace popular nonfree encryption software, because users should not "
-"have to choose between privacy and freedom."
-msgstr ""
-"Disa programe GNU qenë hartuar për t'u përballur me kërcënime të 
posaçme "
-"ndaj lirisë sonë. Kështu, hartuam gzip-in për të zëvendësuar 
programin "
-"Compress, i cili humbi karshi bashkësisë për shkak të patentave <acronym "
-"title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Gjetëm njerëz për hartimin e "
-"LessTif-it, dhe më vonë filluam <acronym title=\"GNU Network Object Model "
-"Environment\">GNOME</acronym>-n dhe Harmony-në, për të trajtuar problemet 
e "
-"shkaktuar nga disa librari pronësore (shihni më poshtë). Po zhvillojmë 
GNU "
-"Privacy Guard për të zëvendësuar <em>software</em>-in popullor jo të 
lirë "
-"për kodime, ngaqë përdoruesit nuk do të duhej të viheshin përballë "
-"zgjedhjes: liri apo vetësi."
+msgid "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our 
freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which had 
been lost to the community because of the <acronym 
title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym> patents. We found people to develop 
LessTif, and more recently started <acronym title=\"GNU Network Object Model 
Environment\">GNOME</acronym> and Harmony, to address the problems caused by 
certain proprietary libraries (see below). We are developing the GNU Privacy 
Guard to replace popular nonfree encryption software, because users should not 
have to choose between privacy and freedom."
+msgstr "Disa programe GNU qenë hartuar për t'u përballur me kërcënime të 
posaçme ndaj lirisë sonë. Kështu, hartuam gzip-in për të zëvendësuar 
programin Compress, i cili humbi karshi bashkësisë për shkak të patentave 
<acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Gjetëm njerëz për 
hartimin e LessTif-it, dhe më vonë filluam <acronym title=\"GNU Network 
Object Model Environment\">GNOME</acronym>-n dhe Harmony-në, për të trajtuar 
problemet e shkaktuar nga disa librari pronësore (shihni më poshtë). Po 
zhvillojmë GNU Privacy Guard për të zëvendësuar <em>software</em>-in 
popullor jo të lirë për kodime, ngaqë përdoruesit nuk do të duhej të 
viheshin përballë zgjedhjes: liri apo vetësi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Of course, the people writing these programs became interested in the work, "
-"and many features were added to them by various people for the sake of their "
-"own needs and interests. But that is not why the programs exist."
-msgstr ""
-"Sigurisht, njerëzit që shkruajtën këto programe shfaqën interesim për 
këtë "
-"punë, dhe mjaft veçori janë shtuar prej presonash të ndryshëm drejt e 
për "
-"nevojat apo interesat e tyre. Por nuk është kjo arsyeja pse ekzistojnë 
këto "
-"programe."
+msgid "Of course, the people writing these programs became interested in the 
work, and many features were added to them by various people for the sake of 
their own needs and interests. But that is not why the programs exist."
+msgstr "Sigurisht, njerëzit që shkruajtën këto programe shfaqën interesim 
për këtë punë, dhe mjaft veçori janë shtuar prej presonash të ndryshëm 
drejt e për nevojat apo interesat e tyre. Por nuk është kjo arsyeja pse 
ekzistojnë këto programe."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1549,45 +597,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"At the beginning of the GNU Project, I imagined that we would develop the "
-"whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it happened."
-msgstr ""
-"Në fillimet e projektit GNU, përfytyroja që do ta zhvillonim sistemin GNU 
të "
-"plotë, mandej ta hidhnim në qarkullim. Nuk ndodhi kështu."
+msgid "At the beginning of the GNU Project, I imagined that we would develop 
the whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it happened."
+msgstr "Në fillimet e projektit GNU, përfytyroja që do ta zhvillonim 
sistemin GNU të plotë, mandej ta hidhnim në qarkullim. Nuk ndodhi kështu."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
-"each component could run on Unix systems long before a complete GNU system "
-"existed. Some of these programs became popular, and users began extending "
-"them and porting them&mdash;to the various incompatible versions of Unix, "
-"and sometimes to other systems as well."
-msgstr ""
-"Ngaqë çdo përbërës i sistemit GNU u sendërtua në një sistem Unix, 
çdo "
-"përbërës mund të xhironte në sisteme Unix, shumë më përpara se sa të 
kishte "
-"një sistem të plotë GNU. Disa nga këto programe u bënë popullore, dhe "
-"përdoruesit zunë t'i zgjeronin e t'i kalonin në sisteme të tjera&mdash;te 
"
-"versionet e ndryshme e jo të përputhshme të Unix-it, dhe ngandonjëherë 
edhe "
-"te sisteme të tjera."
+msgid "Since each component of the GNU system was implemented on a Unix 
system, each component could run on Unix systems long before a complete GNU 
system existed. Some of these programs became popular, and users began 
extending them and porting them&mdash;to the various incompatible versions of 
Unix, and sometimes to other systems as well."
+msgstr "Ngaqë çdo përbërës i sistemit GNU u sendërtua në një sistem 
Unix, çdo përbërës mund të xhironte në sisteme Unix, shumë më përpara 
se sa të kishte një sistem të plotë GNU. Disa nga këto programe u bënë 
popullore, dhe përdoruesit zunë t'i zgjeronin e t'i kalonin në sisteme të 
tjera&mdash;te versionet e ndryshme e jo të përputhshme të Unix-it, dhe 
ngandonjëherë edhe te sisteme të tjera."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The process made these programs much more powerful, and attracted both funds "
-"and contributors to the GNU Project. But it probably also delayed "
-"completion of a minimal working system by several years, as GNU developers' "
-"time was put into maintaining these ports and adding features to the "
-"existing components, rather than moving on to write one missing component "
-"after another."
-msgstr ""
-"Kjo punë i bëri këto programe më të fuqishëm, dhe tërhoqi te projekti 
GNU si "
-"financime, ashtu edhe kontributorë. Por ka gjasa që vonoi me disa vjetë "
-"plotësimin e një sistemi funksional minimal, meqë koha e zhvilluesve GNU "
-"harxhohej me mirëmbajtjen e këtyre versioneve dhe shtimin e veçorive të 
reja "
-"te përbërëset ekzistuese, në vend që të ecej më tej me shkrimin njëri 
pas "
-"tjetrit të përbërësve që mungonin."
+msgid "The process made these programs much more powerful, and attracted both 
funds and contributors to the GNU Project. But it probably also delayed 
completion of a minimal working system by several years, as GNU developers' 
time was put into maintaining these ports and adding features to the existing 
components, rather than moving on to write one missing component after another."
+msgstr "Kjo punë i bëri këto programe më të fuqishëm, dhe tërhoqi te 
projekti GNU si financime, ashtu edhe kontributorë. Por ka gjasa që vonoi me 
disa vjetë plotësimin e një sistemi funksional minimal, meqë koha e 
zhvilluesve GNU harxhohej me mirëmbajtjen e këtyre versioneve dhe shtimin e 
veçorive të reja te përbërëset ekzistuese, në vend që të ecej më tej 
me shkrimin njëri pas tjetrit të përbërësve që mungonin."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1596,45 +617,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing "
-"component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a "
-"collection of server processes running on top of Mach. Mach is a "
-"microkernel developed at Carnegie Mellon University and then at the "
-"University of Utah; the GNU Hurd is a collection of servers (i.e., a herd of "
-"GNUs) that run on top of Mach, and do the various jobs of the Unix kernel. "
-"The start of development was delayed as we waited for Mach to be released as "
-"free software, as had been promised."
-msgstr ""
-"Aty nga 1990, sistemi GNU qe thuajse i plotë; i vetmi përbërës i 
rëndësishëm "
-"që mungonte qe kerneli. Kishim vendosur që kernelin tonë ta sendërtonim 
si "
-"koleksion procesesh shërbyesi që kryheshin përsipër Mach-ut. Mach qe 
një "
-"mikrokernel i përgatitur nga Carnegie Mellon University e mandej nga "
-"University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose &ldquo;"
-"herd of GNUs&rdquo; - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që 
"
-"kryejnë detyra të ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u 
vonua "
-"ngaqë prisnim që Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i 
lirë, "
-"siç qe premtuar."
+msgid "By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing 
component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a 
collection of server processes running on top of Mach. Mach is a microkernel 
developed at Carnegie Mellon University and then at the University of Utah; the 
GNU Hurd is a collection of servers (i.e., a herd of GNUs) that run on top of 
Mach, and do the various jobs of the Unix kernel. The start of development was 
delayed as we waited for Mach to be released as free software, as had been 
promised."
+msgstr "Aty nga 1990, sistemi GNU qe thuajse i plotë; i vetmi përbërës i 
rëndësishëm që mungonte qe kerneli. Kishim vendosur që kernelin tonë ta 
sendërtonim si koleksion procesesh shërbyesi që kryheshin përsipër 
Mach-ut. Mach qe një mikrokernel i përgatitur nga Carnegie Mellon University 
e mandej nga University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish 
(ose &ldquo;herd of GNUs&rdquo; - kope gnushë) që xhirojnë përsipër 
Mach-ut, dhe që kryejnë detyra të ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i 
përgatitjes u vonua ngaqë prisnim që Mach-u të hidhej në qarkullim si 
<em>software</em> i lirë, siç qe premtuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
-"hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-level "
-"debugger to do it with. This part of the job had been done already, in "
-"Mach, and we expected to debug the Hurd servers as user programs, with GDB. "
-"But it took a long time to make that possible, and the multithreaded servers "
-"that send messages to each other have turned out to be very hard to debug. "
-"Making the Hurd work solidly has stretched on for many years."
-msgstr ""
-"Një arsye pse u zgjodh ky koncept qe për shmangien e asaj çka dukej se 
ishte "
-"pjesa më e vështirë e punës: diganostikimi i një programi kerneli pa 
një "
-"diagnostikues në shkallë burimi për ta kryer këtë. Kjo pjesë e punës 
qe "
-"kryer tashmë, te Mach-u, dhe prisnim të diagnostikonim shërbyesit HURD si "
-"programe përdoruesi, me GDB-në. Por u desh shumë kohë që kjo të bëhej 
e "
-"mundur, dhe shërbyesit shumërrjedhësh që dërgojnë mesazhe te 
njëri-tjetri "
-"doli se qenë shumë të vështirë për t'i diagnostikuar. Shndërrimi i 
HURD-it "
-"në diçka që funksionon qëndrueshëm po zgjat këtu e shumë vite."
+msgid "One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the 
hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-level 
debugger to do it with. This part of the job had been done already, in Mach, 
and we expected to debug the Hurd servers as user programs, with GDB. But it 
took a long time to make that possible, and the multithreaded servers that send 
messages to each other have turned out to be very hard to debug. Making the 
Hurd work solidly has stretched on for many years."
+msgstr "Një arsye pse u zgjodh ky koncept qe për shmangien e asaj çka dukej 
se ishte pjesa më e vështirë e punës: diganostikimi i një programi kerneli 
pa një diagnostikues në shkallë burimi për ta kryer këtë. Kjo pjesë e 
punës qe kryer tashmë, te Mach-u, dhe prisnim të diagnostikonim shërbyesit 
HURD si programe përdoruesi, me GDB-në. Por u desh shumë kohë që kjo të 
bëhej e mundur, dhe shërbyesit shumërrjedhësh që dërgojnë mesazhe te 
njëri-tjetri doli se qenë shumë të vështirë për t'i diagnostikuar. 
Shndërrimi i HURD-it në diçka që funksionon qëndrueshëm po zgjat këtu e 
shumë vite."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1643,57 +632,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU kernel was not originally supposed to be called the Hurd. Its "
-"original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart at "
-"the time. She, a Unix system administrator, had pointed out how her name "
-"would fit a common naming pattern for Unix system versions; as a joke, she "
-"told her friends, &ldquo;Someone should name a kernel after me.&rdquo; I "
-"said nothing, but decided to surprise her with a kernel named Alix."
-msgstr ""
-"Kerneli GNU fillimisht nuk qe menduar të quhej HURD. Emri i tij fillestar "
-"qe Alix&mdash;emërtuar sipas emrit të femrës që kisha për zemër në ato 
"
-"kohë. Ajo, një administratore sistemesh Unix, kish hedhur idenë se emri i 
"
-"saj i përshtatej një rregullsie të rëndomtë në emërtimet e versioneve 
të "
-"sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, &ldquo;Dikush le t'i vërë "
-"emrin tim një kerneli.&rdquo; Nuk thashë gjë, por vendosa t'i bëja 
surprizë "
-"një kernel me emrin Alix."
+msgid "The GNU kernel was not originally supposed to be called the Hurd. Its 
original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart at the 
time. She, a Unix system administrator, had pointed out how her name would fit 
a common naming pattern for Unix system versions; as a joke, she told her 
friends, &ldquo;Someone should name a kernel after me.&rdquo; I said nothing, 
but decided to surprise her with a kernel named Alix."
+msgstr "Kerneli GNU fillimisht nuk qe menduar të quhej HURD. Emri i tij 
fillestar qe Alix&mdash;emërtuar sipas emrit të femrës që kisha për zemër 
në ato kohë. Ajo, një administratore sistemesh Unix, kish hedhur idenë se 
emri i saj i përshtatej një rregullsie të rëndomtë në emërtimet e 
versioneve të sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, &ldquo;Dikush le 
t'i vërë emrin tim një kerneli.&rdquo; Nuk thashë gjë, por vendosa t'i 
bëja surprizë një kernel me emrin Alix."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It did not stay that way. Michael (now Thomas) Bushnell, the main developer "
-"of the kernel, preferred the name Hurd, and redefined Alix to refer to a "
-"certain part of the kernel&mdash;the part that would trap system calls and "
-"handle them by sending messages to Hurd servers."
-msgstr ""
-"Por nuk vazhdoi kështu. Michael Bushnell (tani Thomas), zhvilluesi kryesor "
-"i kernelit, parapëlqeu emrin HURD, dhe e ripërkufizoi Alix-in që t'i "
-"referohej një pjese të kernel-it&mdash;pjesës që do të kapte thirrjet e "
-"sistemit dhe që do t'i trajtonte ato duke dërguar mesazhe te shërbyesat 
HURD."
+msgid "It did not stay that way. Michael (now Thomas) Bushnell, the main 
developer of the kernel, preferred the name Hurd, and redefined Alix to refer 
to a certain part of the kernel&mdash;the part that would trap system calls and 
handle them by sending messages to Hurd servers."
+msgstr "Por nuk vazhdoi kështu. Michael Bushnell (tani Thomas), zhvilluesi 
kryesor i kernelit, parapëlqeu emrin HURD, dhe e ripërkufizoi Alix-in që t'i 
referohej një pjese të kernel-it&mdash;pjesës që do të kapte thirrjet e 
sistemit dhe që do t'i trajtonte ato duke dërguar mesazhe te shërbyesat 
HURD."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Later, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, the "
-"Hurd design was changed so that the C library would send messages directly "
-"to servers, and this made the Alix component disappear from the design."
-msgstr ""
-"Më pas, Alix-i dhe unë u ndamë, dhe ajo ndërroi emrin; në mënyrë të 
pavarur, "
-"konceptimi i HURD-it u ndryshua që libraria C të mund të dërgonte mesazhe 
"
-"drejt e te shërbyesit, dhe kjo bëri që përbërësja Alix të zhduket nga "
-"koncepti."
+msgid "Later, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, 
the Hurd design was changed so that the C library would send messages directly 
to servers, and this made the Alix component disappear from the design."
+msgstr "Më pas, Alix-i dhe unë u ndamë, dhe ajo ndërroi emrin; në 
mënyrë të pavarur, konceptimi i HURD-it u ndryshua që libraria C të mund 
të dërgonte mesazhe drejt e te shërbyesit, dhe kjo bëri që përbërësja 
Alix të zhduket nga koncepti."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But before these things happened, a friend of hers came across the name Alix "
-"in the Hurd source code, and mentioned it to her. So she did have the "
-"chance to find a kernel named after her."
-msgstr ""
-"Por para se të ndodhnin këto gjëra, një shok i saj e pa emrin Alix te 
kodi "
-"burim i HURD-it, dhe ia përmendi asaj. Kështu që e pati rastin të gjente 
"
-"një kernel të quajtur me emrin e saj."
+msgid "But before these things happened, a friend of hers came across the name 
Alix in the Hurd source code, and mentioned it to her. So she did have the 
chance to find a kernel named after her."
+msgstr "Por para se të ndodhnin këto gjëra, një shok i saj e pa emrin Alix 
te kodi burim i HURD-it, dhe ia përmendi asaj. Kështu që e pati rastin të 
gjente një kernel të quajtur me emrin e saj."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1702,40 +657,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Hurd is not suitable for production use, and we don't know if it "
-"ever will be. The capability-based design has problems that result directly "
-"from the flexibility of the design, and it is not clear solutions exist."
-msgstr ""
-"GNU Hurd nuk është i këshillueshëm për përdorim në \"prodhim\", dhe 
nuk e "
-"dimë nëse do të jetë ndonjëherë. Skicimi me bazë aftësitë ka 
probleme që "
-"vijnë drejt e nga lakueshmëria e skicimit, dhe nuk ka zgjidhe të qarta."
+msgid "The GNU Hurd is not suitable for production use, and we don't know if 
it ever will be. The capability-based design has problems that result directly 
from the flexibility of the design, and it is not clear solutions exist."
+msgstr "GNU Hurd nuk është i këshillueshëm për përdorim në \"prodhim\", 
dhe nuk e dimë nëse do të jetë ndonjëherë. Skicimi me bazë aftësitë 
ka probleme që vijnë drejt e nga lakueshmëria e skicimit, dhe nuk ka zgjidhe 
të qarta."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Fortunately, another kernel is available. In 1991, Linus Torvalds developed "
-"a Unix-compatible kernel and called it Linux. In 1992, he made Linux free "
-"software; combining Linux with the not-quite-complete GNU system resulted in "
-"a complete free operating system. (Combining them was a substantial job in "
-"itself, of course.) It is due to Linux that we can actually run a version "
-"of the GNU system today."
-msgstr ""
-"Për fat, një kernel tjetër është gati. Më 1991, Linus Torvalds hartoi 
një "
-"kernel të përputhshëm me Unix-in dhe e quajti Linux. Diku aty nga 1992, e 
"
-"bëri Linux-in software të lirë; ndërthurja e Linux-it me sistemin GNU 
ende-"
-"jo-të-plotë solli një sistem operativ të plotë të lirë. (Sigurisht, 
vetë "
-"ndërthurja e tyre qe punë me rëndësi.) Falë Linux-it, ne sot mund të "
-"xhirojnë faktikisht një version të sistemit GNU."
+msgid "Fortunately, another kernel is available. In 1991, Linus Torvalds 
developed a Unix-compatible kernel and called it Linux. In 1992, he made Linux 
free software; combining Linux with the not-quite-complete GNU system resulted 
in a complete free operating system. (Combining them was a substantial job in 
itself, of course.) It is due to Linux that we can actually run a version of 
the GNU system today."
+msgstr "Për fat, një kernel tjetër është gati. Më 1991, Linus Torvalds 
hartoi një kernel të përputhshëm me Unix-in dhe e quajti Linux. Diku aty 
nga 1992, e bëri Linux-in software të lirë; ndërthurja e Linux-it me 
sistemin GNU ende-jo-të-plotë solli një sistem operativ të plotë të 
lirë. (Sigurisht, vetë ndërthurja e tyre qe punë me rëndësi.) Falë 
Linux-it, ne sot mund të xhirojnë faktikisht një version të sistemit GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We call this system version GNU/Linux, to express its composition as a "
-"combination of the GNU system with Linux as the kernel."
-msgstr ""
-"Këtë version të sistemit e quajmë GNU/Linux, për të shprehur 
përbërjen e tij "
-"si një ndërthurje të sistemit GNU me Linux-in për kernel."
+msgid "We call this system version GNU/Linux, to express its composition as a 
combination of the GNU system with Linux as the kernel."
+msgstr "Këtë version të sistemit e quajmë GNU/Linux, për të shprehur 
përbërjen e tij si një ndërthurje të sistemit GNU me Linux-in për kernel."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1744,20 +677,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have proved our ability to develop a broad spectrum of free software. "
-"This does not mean we are invincible and unstoppable. Several challenges "
-"make the future of free software uncertain; meeting them will require "
-"steadfast effort and endurance, sometimes lasting for years. It will "
-"require the kind of determination that people display when they value their "
-"freedom and will not let anyone take it away."
-msgstr ""
-"E kemi dëshmuar aftësinë tonë për përgatitjen e një spektri të gjerë 
"
-"<em>software</em>-esh të lira. Kjo nuk do të thotë që jemi të 
pamposhtur "
-"dhe të pandalshëm. Disa sfida e bëjnë të ardhmen e <em>software</em>-it 
të "
-"lirë të paqartë; përballimi i tyre do të kërkojë përpjekje ngulmuese 
dhe "
-"durim, ngandonjëherë për vite me radhë. Do të kërkojë atë lloj 
vendosmërie "
-"që njerëzit e shfaqin kur çmojnë lirinë e tyre dhe nuk lënë njeri tua 
marrë."
+msgid "We have proved our ability to develop a broad spectrum of free 
software. This does not mean we are invincible and unstoppable. Several 
challenges make the future of free software uncertain; meeting them will 
require steadfast effort and endurance, sometimes lasting for years. It will 
require the kind of determination that people display when they value their 
freedom and will not let anyone take it away."
+msgstr "E kemi dëshmuar aftësinë tonë për përgatitjen e një spektri të 
gjerë <em>software</em>-esh të lira. Kjo nuk do të thotë që jemi të 
pamposhtur dhe të pandalshëm. Disa sfida e bëjnë të ardhmen e 
<em>software</em>-it të lirë të paqartë; përballimi i tyre do të 
kërkojë përpjekje ngulmuese dhe durim, ngandonjëherë për vite me radhë. 
Do të kërkojë atë lloj vendosmërie që njerëzit e shfaqin kur çmojnë 
lirinë e tyre dhe nuk lënë njeri tua marrë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1771,60 +692,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Hardware manufacturers increasingly tend to keep hardware specifications "
-"secret. This makes it difficult to write free drivers so that Linux and "
-"XFree86 can support new hardware. We have complete free systems today, but "
-"we will not have them tomorrow if we cannot support tomorrow's computers."
-msgstr ""
-"Prodhuesit e hardware-it gjithnjë e më tepër priren t'ia mbajnë të 
fshehta "
-"specifikimet e hardware-eve. Kjo e bën të vështirë shkrimin e 
përudhësave "
-"të lirë, që kështu Linux-i dhe XFree86-a të mund të mbulojnë hardware 
të "
-"ri. Sot kemi sisteme të plotë të lirë, por nuk kemi për t'i pasur 
nesër po "
-"qe se nuk mbulojmë kompjuterat e së nesërmes."
+msgid "Hardware manufacturers increasingly tend to keep hardware 
specifications secret. This makes it difficult to write free drivers so that 
Linux and XFree86 can support new hardware. We have complete free systems 
today, but we will not have them tomorrow if we cannot support tomorrow's 
computers."
+msgstr "Prodhuesit e hardware-it gjithnjë e më tepër priren t'ia mbajnë 
të fshehta specifikimet e hardware-eve. Kjo e bën të vështirë shkrimin e 
përudhësave të lirë, që kështu Linux-i dhe XFree86-a të mund të 
mbulojnë hardware të ri. Sot kemi sisteme të plotë të lirë, por nuk kemi 
për t'i pasur nesër po qe se nuk mbulojmë kompjuterat e së nesërmes."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are two ways to cope with this problem. Programmers can do reverse "
-"engineering to figure out how to support the hardware. The rest of us can "
-"choose the hardware that is supported by free software; as our numbers "
-"increase, secrecy of specifications will become a self-defeating policy."
-msgstr ""
-"Ka dy rrugë për t'u përballur me këtë problem. Programuesit mund të 
kryejnë "
-"<i>reverse engineering</i> për të parë se si të mbulohet një hardware i "
-"dhënë. Pjesa tjetër prej nesh mund të zgjedhë hardware që mbulohet nga 
"
-"<em>software</em>-i i lirë; me rritjen e numrit tonë, mbajtja fshehur e "
-"specifikimeve do të shndërrohet në një taktikë që sjell humbjen."
+msgid "There are two ways to cope with this problem. Programmers can do 
reverse engineering to figure out how to support the hardware. The rest of us 
can choose the hardware that is supported by free software; as our numbers 
increase, secrecy of specifications will become a self-defeating policy."
+msgstr "Ka dy rrugë për t'u përballur me këtë problem. Programuesit mund 
të kryejnë <i>reverse engineering</i> për të parë se si të mbulohet një 
hardware i dhënë. Pjesa tjetër prej nesh mund të zgjedhë hardware që 
mbulohet nga <em>software</em>-i i lirë; me rritjen e numrit tonë, mbajtja 
fshehur e specifikimeve do të shndërrohet në një taktikë që sjell 
humbjen."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient "
-"determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a strong "
-"feeling that free software is a matter of principle, and nonfree drivers are "
-"intolerable. And will large numbers of us spend extra money, or even a "
-"little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the determination to "
-"have freedom is widespread."
-msgstr ""
-"<i>Reverse engineering</i> është punë e madhe; a do të kemi programuesa 
aq "
-"të vendosur sa t'i hyjnë atij? Po&mdash;nëse kemi krijuar ndjesinë e 
fortë "
-"se <em>software</em>-i i lirë është çështje parimesh, dhe se 
përudhësat jo "
-"të lirë janë të patolerueshëm. Dhe a do të shpenzojnë një numër i 
madh prej "
-"nesh para të tepërta, ose edhe pak kohë të tepërt, që ne të mund të 
përdorim "
-"përudhësa të lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet "
-"gjerësisht."
+msgid "Reverse engineering is a big job; will we have programmers with 
sufficient determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a 
strong feeling that free software is a matter of principle, and nonfree drivers 
are intolerable. And will large numbers of us spend extra money, or even a 
little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the determination to 
have freedom is widespread."
+msgstr "<i>Reverse engineering</i> është punë e madhe; a do të kemi 
programuesa aq të vendosur sa t'i hyjnë atij? Po&mdash;nëse kemi krijuar 
ndjesinë e fortë se <em>software</em>-i i lirë është çështje parimesh, 
dhe se përudhësat jo të lirë janë të patolerueshëm. Dhe a do të 
shpenzojnë një numër i madh prej nesh para të tepërta, ose edhe pak kohë 
të tepërt, që ne të mund të përdorim përudhësa të lirë? Po, nëse 
vendosmëria për të pasur liri përhapet gjerësisht."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, "
-"coreboot; the problem is getting specs for machines so that coreboot can "
-"support them.)"
-msgstr ""
-"(Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS 
të "
-"lirë, coreboot-i; problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që 
"
-"kështu coreboot-i t'i mbulojë ato.)"
+msgid "(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free 
BIOS, coreboot; the problem is getting specs for machines so that coreboot can 
support them.)"
+msgstr "(Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një 
BIOS të lirë, coreboot-i; problemi mbetet te pasja e specifikimeve për 
makinat, që kështu coreboot-i t'i mbulojë ato.)"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1833,147 +717,47 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A nonfree library that runs on free operating systems acts as a trap for "
-"free software developers. The library's attractive features are the bait; "
-"if you use the library, you fall into the trap, because your program cannot "
-"usefully be part of a free operating system. (Strictly speaking, we could "
-"include your program, but it won't <em>run</em> with the library missing.) "
-"Even worse, if a program that uses the proprietary library becomes popular, "
-"it can lure other unsuspecting programmers into the trap."
-msgstr ""
-"Një librari jo e lirë që xhiron në sisteme operative të lira vepron si 
një "
-"kurth për zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë. Veçoritë 
tërheqëse të "
-"librarisë janë karrem; po qe se e përdorni librarinë, do të bini në 
grackë, "
-"ngaqë programi juaj nuk mund të jetë pjesë e sistemit operativ të lirë 
në "
-"mënyrë të dobishme. (Më troç, mund ta përfshijmë programin tuaj, por 
nuk do "
-"të <strong>xhironte</strong> pa librarinë që mungon.) Madje edhe më keq, 
"
-"nëse një program që përdor librari pronësore bëhet popullor, mund të 
ndjellë "
-"në grackë të tjerë programuesa mosdyshues."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the 80s. "
-"Although there were as yet no free operating systems, it was clear what "
-"problem Motif would cause for them later on. The GNU Project responded in "
-"two ways: by asking individual free software projects to support the free X "
-"Toolkit widgets as well as Motif, and by asking for someone to write a free "
-"replacement for Motif. The job took many years; LessTif, developed by the "
-"Hungry Programmers, became powerful enough to support most Motif "
-"applications only in 1997."
-msgstr ""
-"Rasti i parë i këtij problemi qe grupmjeti Motif, këtu e më '80-n. Edhe 
pse "
-"ende nuk kishte sisteme operativë të lirë, qe e qartë se çfarë problemi 
do "
-"të shkaktonte për ta Motif-i më vonë. Projekti GNU u kundërpërgjigj me 
dy "
-"mënyra: duke u kërkuar projekteve individuale të <em>software</em>-it të "
-"lirë të mbulonin si <i>widgets</i>-et e grupmjetit të lirë X, ashtu edhe 
ato "
-"të Motif-it, dhe duke i kërkuar dikujt të shkruante një zëvendësim të 
lirë "
-"për Motif-in. Puna deshi mjaft vite; LessTif, i hartuar nga Hungry "
-"Programmers, vetëm më 1997-n u bë aq i fuqishëm, sa duhej për të 
mbuluar "
-"shumicën e zbatimeve Motif."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User "
-"Interface\">GUI</acronym> toolkit library, called Qt, was used in a "
-"substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
-"Desktop Environment\">KDE</acronym>."
-msgstr ""
-"Nga 1996-a e deri më 1998, një tjetër librari jo e lirë grupmjetesh 
<acronym "
-"title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> përdorej në një koleksion 
"
-"jo të pakët <em>software</em>-esh të lirë, desktopin <acronym title=\"K "
-"Desktop Environment\">KDE</acronym>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free GNU/Linux systems were unable to use KDE, because we could not use the "
-"library. However, some commercial distributors of GNU/Linux systems who "
-"were not strict about sticking with free software added KDE to their "
-"systems&mdash;producing a system with more capabilities, but less freedom. "
-"The KDE group was actively encouraging more programmers to use Qt, and "
-"millions of new &ldquo;Linux users&rdquo; had never been exposed to the idea "
-"that there was a problem in this. The situation appeared grim."
-msgstr ""
-"Sistemet e lira GNU/Linux nuk qenë në gjendje të përdornin KDE-në, 
ngaqë nuk "
-"mund të përdornim dot librarinë. Prapëseprapë, disa shpërndarësa 
komercialë "
-"sistemesh GNU/Linux që nuk qenë strikt lidhur me ndjejtjen brenda "
-"<em>software</em>-it të lirë, e shtuan KDE-në te sistemet e 
tyre&mdash;duke "
-"prodhuar sisteme me më tepër aftësi, por më pak liri. Grupi KDE nxiste "
-"aktivisht sa më tepër programuesa të përdornin Qt-në, dhe miliona 
&ldquo;"
-"përdoruesve të rinj të Linux-it&rdquo; nuk iu është treguar ndonjëherë 
ideja "
-"se këtu kish një problem. Gjendja dukej e zymtë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The free software community responded to the problem in two ways: GNOME and "
-"Harmony."
-msgstr ""
-"Bashkësia e <em>software</em>-it të lirë iu kundërpërgjigj problemit në 
dy "
-"mënyra: GNOME dhe Harmony."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNOME, the GNU Network Object Model Environment, is GNU's desktop project. "
-"Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed with the support of Red "
-"Hat Software, GNOME set out to provide similar desktop facilities, but using "
-"free software exclusively. It has technical advantages as well, such as "
-"supporting a variety of languages, not just C++. But its main purpose was "
-"freedom: not to require the use of any nonfree software."
-msgstr ""
-"GNOME, GNU Network Object Model Environment, është projekti i desktopit "
-"GNU. I nisur më 1997 nga Miguel de Icaza, dhe zhvilluar me asistencën e 
Red "
-"Hat Software-it, GNOME synoi të ofrojë mundësi të ngjashme desktopi, por "
-"duke përdorur përjashtimisht <em>software</em> të lirë. Ka edhe 
përparësi "
-"teknike po ashtu, të tilla si mbulim për një larmi gjuhësh, jo thjesht 
për C+"
-"+. Por synimi kryesor qe liria: të mos ia kishim nevojën asnjë "
-"<em>software</em>-i jo të lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible to "
-"run KDE software without using Qt."
-msgstr ""
-"Harmony është një librari zëvendësimesh të përputhshme, hartuar për 
të bërë "
-"të mundur xhirimin e <em>software</em>-eve KDE pa përdorur Qt-në."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, "
-"when carried out, should make Qt free software. There is no way to be sure, "
-"but I think that this was partly due to the community's firm response to the "
-"problem that Qt posed when it was nonfree. (The new license is inconvenient "
-"and inequitable, so it remains desirable to avoid using Qt.)"
-msgstr ""
-"Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim lejeje, 
e "
-"cila, kur të zbatohej, do ta shndërronte Qt-në në <em>software</em> të "
-"lirë. Nuk ka mënyrë për ta vërtetuar, por mendoj se pjesërisht kjo i "
-"detyrohet përgjigjes së palëkundur nga bashkësia kundrejt problemit që 
Qt "
-"nxirrte përpara se të qe e lirë. (Leja e re është e paleverdishme dhe 
jo e "
-"paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të shmanget përdorimi i 
Qt-"
-"së.)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL, "
-"which essentially solved this problem.]"
-msgstr ""
-"[Shënim i mëpasshëm: në Shtator 2000, Qt u hodh në qarkullim nën GNU 
GPL, "
-"çka në thelb e zgjidhi këtë problem.]"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the whole "
-"community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us "
-"give up freedom for convenience, and produce a major problem? Our future "
-"depends on our philosophy."
-msgstr ""
-"Si do t'i përgjigjemi librarisë së ardhshme tunduese jo të lirë? A ka 
për ta "
-"kuptuar krejt bashkësia nevojën për t'i qëndruar larg grackës? Apo 
shumë "
-"prej nesh do të heqin dorë nga liria për hir të leverdisë, dhe të 
prodhojnë "
-"kështu një problem të madh? E ardhmja jonë varet nga filozofia jonë."
+msgid "A nonfree library that runs on free operating systems acts as a trap 
for free software developers. The library's attractive features are the bait; 
if you use the library, you fall into the trap, because your program cannot 
usefully be part of a free operating system. (Strictly speaking, we could 
include your program, but it won't <em>run</em> with the library missing.) 
Even worse, if a program that uses the proprietary library becomes popular, it 
can lure other unsuspecting programmers into the trap."
+msgstr "Një librari jo e lirë që xhiron në sisteme operative të lira 
vepron si një kurth për zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë. 
Veçoritë tërheqëse të librarisë janë karrem; po qe se e përdorni 
librarinë, do të bini në grackë, ngaqë programi juaj nuk mund të jetë 
pjesë e sistemit operativ të lirë në mënyrë të dobishme. (Më troç, 
mund ta përfshijmë programin tuaj, por nuk do të <strong>xhironte</strong> 
pa librarinë që mungon.) Madje edhe më keq, nëse një program që përdor 
librari pronësore bëhet popullor, mund të ndjellë në grackë të tjerë 
programuesa mosdyshues."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the 
80s. Although there were as yet no free operating systems, it was clear what 
problem Motif would cause for them later on. The GNU Project responded in two 
ways: by asking individual free software projects to support the free X Toolkit 
widgets as well as Motif, and by asking for someone to write a free replacement 
for Motif. The job took many years; LessTif, developed by the Hungry 
Programmers, became powerful enough to support most Motif applications only in 
1997."
+msgstr "Rasti i parë i këtij problemi qe grupmjeti Motif, këtu e më '80-n. 
 Edhe pse ende nuk kishte sisteme operativë të lirë, qe e qartë se çfarë 
problemi do të shkaktonte për ta Motif-i më vonë. Projekti GNU u 
kundërpërgjigj me dy mënyra: duke u kërkuar projekteve individuale të 
<em>software</em>-it të lirë të mbulonin si <i>widgets</i>-et e grupmjetit 
të lirë X, ashtu edhe ato të Motif-it, dhe duke i kërkuar dikujt të 
shkruante një zëvendësim të lirë për Motif-in. Puna deshi mjaft vite; 
LessTif, i hartuar nga Hungry Programmers, vetëm më 1997-n u bë aq i 
fuqishëm, sa duhej për të mbuluar shumicën e zbatimeve Motif."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User 
Interface\">GUI</acronym> toolkit library, called Qt, was used in a substantial 
collection of free software, the desktop <acronym title=\"K Desktop 
Environment\">KDE</acronym>."
+msgstr "Nga 1996-a e deri më 1998, një tjetër librari jo e lirë 
grupmjetesh <acronym title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> përdorej 
në një koleksion jo të pakët <em>software</em>-esh të lirë, desktopin 
<acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free GNU/Linux systems were unable to use KDE, because we could not use 
the library. However, some commercial distributors of GNU/Linux systems who 
were not strict about sticking with free software added KDE to their 
systems&mdash;producing a system with more capabilities, but less freedom. The 
KDE group was actively encouraging more programmers to use Qt, and millions of 
new &ldquo;Linux users&rdquo; had never been exposed to the idea that there was 
a problem in this. The situation appeared grim."
+msgstr "Sistemet e lira GNU/Linux nuk qenë në gjendje të përdornin 
KDE-në, ngaqë nuk mund të përdornim dot librarinë. Prapëseprapë, disa 
shpërndarësa komercialë sistemesh GNU/Linux që nuk qenë strikt lidhur me 
ndjejtjen brenda <em>software</em>-it të lirë, e shtuan KDE-në te sistemet e 
tyre&mdash;duke prodhuar sisteme me më tepër aftësi, por më pak liri. 
Grupi KDE nxiste aktivisht sa më tepër programuesa të përdornin Qt-në, dhe 
miliona &ldquo;përdoruesve të rinj të Linux-it&rdquo; nuk iu është treguar 
ndonjëherë ideja se këtu kish një problem. Gjendja dukej e zymtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The free software community responded to the problem in two ways: GNOME 
and Harmony."
+msgstr "Bashkësia e <em>software</em>-it të lirë iu kundërpërgjigj 
problemit në dy mënyra: GNOME dhe Harmony."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GNOME, the GNU Network Object Model Environment, is GNU's desktop 
project. Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed with the support of 
Red Hat Software, GNOME set out to provide similar desktop facilities, but 
using free software exclusively. It has technical advantages as well, such as 
supporting a variety of languages, not just C++. But its main purpose was 
freedom: not to require the use of any nonfree software."
+msgstr "GNOME, GNU Network Object Model Environment, është projekti i 
desktopit GNU. I nisur më 1997 nga Miguel de Icaza, dhe zhvilluar me 
asistencën e Red Hat Software-it, GNOME synoi të ofrojë mundësi të 
ngjashme desktopi, por duke përdorur përjashtimisht <em>software</em> të 
lirë. Ka edhe përparësi teknike po ashtu, të tilla si mbulim për një 
larmi gjuhësh, jo thjesht për C++. Por synimi kryesor qe liria: të mos ia 
kishim nevojën asnjë <em>software</em>-i jo të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Harmony is a compatible replacement library, designed to make it 
possible to run KDE software without using Qt."
+msgstr "Harmony është një librari zëvendësimesh të përputhshme, hartuar 
për të bërë të mundur xhirimin e <em>software</em>-eve KDE pa përdorur 
Qt-në."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In November 1998, the developers of Qt announced a change of license 
which, when carried out, should make Qt free software. There is no way to be 
sure, but I think that this was partly due to the community's firm response to 
the problem that Qt posed when it was nonfree. (The new license is 
inconvenient and inequitable, so it remains desirable to avoid using Qt.)"
+msgstr "Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim 
lejeje, e cila, kur të zbatohej, do ta shndërronte Qt-në në 
<em>software</em> të lirë. Nuk ka mënyrë për ta vërtetuar, por mendoj se 
pjesërisht kjo i detyrohet përgjigjes së palëkundur nga bashkësia kundrejt 
problemit që Qt nxirrte përpara se të qe e lirë. (Leja e re është e 
paleverdishme dhe jo e paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të 
shmanget përdorimi i Qt-së.)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU 
GPL, which essentially solved this problem.]"
+msgstr "[Shënim i mëpasshëm: në Shtator 2000, Qt u hodh në qarkullim nën 
GNU GPL, çka në thelb e zgjidhi këtë problem.]"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the 
whole community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us 
give up freedom for convenience, and produce a major problem? Our future 
depends on our philosophy."
+msgstr "Si do t'i përgjigjemi librarisë së ardhshme tunduese jo të lirë? 
A ka për ta kuptuar krejt bashkësia nevojën për t'i qëndruar larg 
grackës? Apo shumë prej nesh do të heqin dorë nga liria për hir të 
leverdisë, dhe të prodhojnë kështu një problem të madh? E ardhmja jonë 
varet nga filozofia jonë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1982,63 +766,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The worst threat we face comes from software patents, which can put "
-"algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. "
-"The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, and we still "
-"cannot release free software to produce proper compressed <acronym title="
-"\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym>s. [As of 2009 they have "
-"expired.] In 1998, a free program to produce <acronym title=\"MPEG-1 Audio "
-"Layer 3\">MP3</acronym> compressed audio was removed from distribution under "
-"threat of a patent suit."
-msgstr ""
-"Rreziku më i madh me të cilin përballemi vjen nga patentat e 
<em>software</"
-"em>-eve, të cilat mund të mbajnë algoritme dhe veçori programesh jashtë "
-"shtrirjes së <em>software</em>-it të lirë deri edhe për njëzet vjetë. "
-"Patentat mbi algoritmin LZW për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, 
dhe "
-"ne ende nuk mund të hedhin në qarkullim <em>software</em> të lirë që 
prodhon "
-"<acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym> të saktë. 
[Më "
-"2009 ato kanë skaduar.] Më 1998, nën kërcënimin për hedhje në gjyq 
për "
-"shkelje patentash, u hoq nga qarkullimi një program i lirë që prodhonte "
-"audio të ngjeshur si <acronym title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</acronym>."
+msgid "The worst threat we face comes from software patents, which can put 
algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. 
The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, and we still 
cannot release free software to produce proper compressed <acronym 
title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym>s. [As of 2009 they have 
expired.] In 1998, a free program to produce <acronym title=\"MPEG-1 Audio 
Layer 3\">MP3</acronym> compressed audio was removed from distribution under 
threat of a patent suit."
+msgstr "Rreziku më i madh me të cilin përballemi vjen nga patentat e 
<em>software</em>-eve, të cilat mund të mbajnë algoritme dhe veçori 
programesh jashtë shtrirjes së <em>software</em>-it të lirë deri edhe për 
njëzet vjetë. Patentat mbi algoritmin LZW për ngjeshje filluan të 
zbatoheshin më 1983, dhe ne ende nuk mund të hedhin në qarkullim 
<em>software</em> të lirë që prodhon <acronym title=\"Graphics Interchange 
Format\">GIF</acronym> të saktë. [Më 2009 ato kanë skaduar.] Më 1998, 
nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u hoq nga 
qarkullimi një program i lirë që prodhonte audio të ngjeshur si <acronym 
title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</acronym>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a "
-"patent is invalid, and we can look for alternative ways to do a job. But "
-"each of these methods works only sometimes; when both fail, a patent may "
-"force all free software to lack some feature that users want. What will we "
-"do when this happens?"
-msgstr ""
-"Ka rrugë për t'u përballur me patentat: mund të kërkohet për shenja që 
"
-"tregojnë se një patentë është e pavlefshme, dhe mund të kërkojmë për 
rrugë "
-"alternative për të kryer një punë të caktuar. Por secila nga këto 
metoda "
-"bën punë vetëm në disa raste; kur nuk pijnë ujë që të dyja, një 
patentë e "
-"shtrëngon krejt <em>software</em>-in e lirë të mos ofrojë dot ca veçori 
që "
-"përdoruesit i pëlqejnë. Çfarë do të bëjmë ne kur kjo të ndodhë?"
+msgid "There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a 
patent is invalid, and we can look for alternative ways to do a job. But each 
of these methods works only sometimes; when both fail, a patent may force all 
free software to lack some feature that users want. What will we do when this 
happens?"
+msgstr "Ka rrugë për t'u përballur me patentat: mund të kërkohet për 
shenja që tregojnë se një patentë është e pavlefshme, dhe mund të 
kërkojmë për rrugë alternative për të kryer një punë të caktuar. Por 
secila nga këto metoda bën punë vetëm në disa raste; kur nuk pijnë ujë 
që të dyja, një patentë e shtrëngon krejt <em>software</em>-in e lirë të 
mos ofrojë dot ca veçori që përdoruesit i pëlqejnë. Çfarë do të 
bëjmë ne kur kjo të ndodhë?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Those of us who value free software for freedom's sake will stay with free "
-"software anyway. We will manage to get work done without the patented "
-"features. But those who value free software because they expect it to be "
-"technically superior are likely to call it a failure when a patent holds it "
-"back. Thus, while it is useful to talk about the practical effectiveness of "
-"the &ldquo;bazaar&rdquo; model of development, and the reliability and power "
-"of some free software, we must not stop there. We must talk about freedom "
-"and principle."
-msgstr ""
-"Ata prej nesh që çmojnë <em>software</em>-in e lirë për hir të lirisë 
nuk do "
-"t'i largohen <em>software</em>-it të lirë, sido qoftë. Do t'ia dalim ta "
-"bëjmë punën edhe pa veçoritë e patentuara. Por, ata që 
<em>software</em>-in "
-"e lirë e vlerësojnë ngaqë presin të jetë teknikisht më sipëran, ka 
gjasa ta "
-"shohin si të dështuar, kur një patentë e mban të prapambetur. Ndaj, "
-"ndërkohë që është e dobishme të flitet mbi efektshmërinë praktike të 
modelit "
-"&ldquo;katedrale&rdquo; të zhvillimit, dhe mbi besueshmërine dhe fuqinë e 
ca "
-"<em>software</em>-eve të lirë, nuk duhet të ndalemi me kaq. Duhet të 
flasim "
-"për lirinë dhe parimet."
+msgid "Those of us who value free software for freedom's sake will stay with 
free software anyway. We will manage to get work done without the patented 
features. But those who value free software because they expect it to be 
technically superior are likely to call it a failure when a patent holds it 
back. Thus, while it is useful to talk about the practical effectiveness of 
the &ldquo;bazaar&rdquo; model of development, and the reliability and power of 
some free software, we must not stop there. We must talk about freedom and 
principle."
+msgstr "Ata prej nesh që çmojnë <em>software</em>-in e lirë për hir të 
lirisë nuk do t'i largohen <em>software</em>-it të lirë, sido qoftë. Do 
t'ia dalim ta bëjmë punën edhe pa veçoritë e patentuara. Por, ata që 
<em>software</em>-in e lirë e vlerësojnë ngaqë presin të jetë teknikisht 
më sipëran, ka gjasa ta shohin si të dështuar, kur një patentë e mban të 
prapambetur. Ndaj, ndërkohë që është e dobishme të flitet mbi 
efektshmërinë praktike të modelit &ldquo;katedrale&rdquo; të zhvillimit, 
dhe mbi besueshmërine dhe fuqinë e ca <em>software</em>-eve të lirë, nuk 
duhet të ndalemi me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2047,120 +786,38 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The biggest deficiency in our free operating systems is not in the "
-"software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in "
-"our systems. Documentation is an essential part of any software package; "
-"when an important free software package does not come with a good free "
-"manual, that is a major gap. We have many such gaps today."
-msgstr ""
-"Mangësi më e madhe në sistemin tonë të lirë operativ nuk është tek "
-"<em>software</em>-i&mdash;është mungesa e doracakëve të mirë, të lirë, 
të "
-"cilët mund t'i përfshijmë në sistemet tona. Dokumentimi është pjesë "
-"thelbësore e çfarëdo pakete <em>software</em>; kur një paketë e 
rëndësishme "
-"<em>software</em>-i të lirë nuk vjen me një doracak të lirë të denjë, 
këtu "
-"ka një hendek të madh. Sot për sot kemi mjaft hendeqe të tillë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
-"The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
-"software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
-"Redistribution (including commercial sale) must be permitted, online and on "
-"paper, so that the manual can accompany every copy of the program."
-msgstr ""
-"Dokumentimi i lirë, ashtu si <em>software</em>-i i lirë, është çështje "
-"lirie, jo çmimi. Kriteri për doracakë të lirë është pak a shumë i 
njëjtë me "
-"atë për <em>software</em>-e të lirë: bëhet fjalë që t'i jepen çdo 
përdoruesi "
-"disa liri. Duhet t'i lejohet rishpërndarja (përfshi shitjen komerciale), "
-"<i>on-line</i> dhe në letër, që kështu doracaku të mund të shoqërojë 
çdo "
-"kopje të programit."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Permission for modification is crucial too. As a general rule, I don't "
-"believe that it is essential for people to have permission to modify all "
-"sorts of articles and books. For example, I don't think you or I are "
-"obliged to give permission to modify articles like this one, which describe "
-"our actions and our views."
-msgstr ""
-"Leja për ndryshime është kyçe po aq. Si rregull i përgjithshëm, nuk 
besoj "
-"që që për njerëzit është thelbësore pasja e lejes për të ndryshuar 
gjithë "
-"llojet e artikujve dhe librave. Për shembull, nuk mendoj se ju ose unë 
jemi "
-"të detyruar të japin leje për ndryshimin e artikujve si ky këtu, i cili "
-"përshkruan veprimet tona dhe pikëpamjet tona."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
-"documentation for free software. When people exercise their right to modify "
-"the software, and add or change its features, if they are conscientious they "
-"will change the manual, too&mdash;so they can provide accurate and usable "
-"documentation with the modified program. A nonfree manual, which does not "
-"allow programmers to be conscientious and finish the job, does not fill our "
-"community's needs."
-msgstr ""
-"Por ka një arsye të veçantë pse liria për ndryshime është kyçe për "
-"dokumentimin e <em>software</em>-it të lirë. Kur njerëzit përdorin të "
-"drejtën e tyre për të ndryshuar <em>software</em>-in, dhe ndryshojnë ose "
-"shtojnë karakteristika, nëse janë të vetëdijshëm, do të ndryshonin 
edhe "
-"doracakun&mdash;që të furnizojnë, bashkë me programin e ndryshuar, "
-"dokumentim të saktë dhe të përdorshëm. Një doracak jo i lirë, që nuk 
u "
-"lejon programuesve të jenë të vetëdijshëm dhe të çojnë deri në fund 
punën, "
-"nuk i plotëson nevojat e bashkësisë sonë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
-"example, requirements to preserve the original author's copyright notice, "
-"the distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no "
-"problem to require modified versions to include notice that they were "
-"modified, even to have entire sections that may not be deleted or changed, "
-"as long as these sections deal with nontechnical topics. These kinds of "
-"restrictions are not a problem because they don't stop the conscientious "
-"programmer from adapting the manual to fit the modified program. In other "
-"words, they don't block the free software community from making full use of "
-"the manual."
-msgstr ""
-"Disa lloje kufizimesh rreth se si mund mund të kryhen ndryshimet nuk "
-"paraqesin problem. Për shembull, kërkesa për të ruajtur shënimin 
origjinal "
-"të autorit mbi të drejtat e kopjimit, kushtet e shpërndarjes, ose lista e "
-"autorëve, këto janë në rregull. As nuk ka problem të kërkohet që 
versionet "
-"e ndryshuar të përfshijnë shënimin që janë të ndryshuar, madje as të 
kihen "
-"ndarje të tëra që nuk mund të fshihen ose ndryshohen, për sa kohë që 
këto "
-"ndarje merren me gjëra joteknike. Këto lloj kufizimesh nuk janë problem, "
-"ngaqë nuk e pengojnë programuesin e vetëdijshëm ta birësojë doracakun 
që ky "
-"t&apos;i përshtatet programit. Me fjalë të tjera, nuk i presin 
bashkësisë "
-"së <em>software</em>-it të lirë rrugën që ta përdorë plotësisht 
doracakun."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
-"the manual, and then distribute the result in all the usual media, through "
-"all the usual channels; otherwise, the restrictions do obstruct the "
-"community, the manual is not free, and we need another manual."
-msgstr ""
-"Megjithatë, duhet të bëhet e mundur të ndryshohet krejt lënda 
<em>teknike</"
-"em> e doracakut, dhe mandej të rishpërndahet përfundimi përmes krejt 
mediave "
-"të zakonshme, përmes krejt kanaleve të zakonshëm; përndryshe, kufizimet 
i "
-"dalin përpara bashkësisë, doracaku nuk është i lirë, dhe ne na duhet 
një "
-"doracak tjetër."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Will free software developers have the awareness and determination to "
-"produce a full spectrum of free manuals? Once again, our future depends on "
-"philosophy."
-msgstr ""
-"A do ta kenë zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë vetëdijen dhe "
-"vendosmërinë të prodhojnë një spektër të plotë doracakësh të lirë? 
Edhe një "
-"herë, e ardhmja jonë është në dorë të filozofisë."
+msgid "The biggest deficiency in our free operating systems is not in the 
software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in our 
systems. Documentation is an essential part of any software package; when an 
important free software package does not come with a good free manual, that is 
a major gap. We have many such gaps today."
+msgstr "Mangësi më e madhe në sistemin tonë të lirë operativ nuk është 
tek <em>software</em>-i&mdash;është mungesa e doracakëve të mirë, të 
lirë, të cilët mund t'i përfshijmë në sistemet tona. Dokumentimi është 
pjesë thelbësore e çfarëdo pakete <em>software</em>; kur një paketë e 
rëndësishme <em>software</em>-i të lirë nuk vjen me një doracak të lirë 
të denjë, këtu ka një hendek të madh. Sot për sot kemi mjaft hendeqe të 
tillë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not 
price. The criterion for a free manual is pretty much the same as for free 
software: it is a matter of giving all users certain freedoms. Redistribution 
(including commercial sale) must be permitted, online and on paper, so that the 
manual can accompany every copy of the program."
+msgstr "Dokumentimi i lirë, ashtu si <em>software</em>-i i lirë, është 
çështje lirie, jo çmimi. Kriteri për doracakë të lirë është pak a 
shumë i njëjtë me atë për <em>software</em>-e të lirë: bëhet fjalë që 
t'i jepen çdo përdoruesi disa liri. Duhet t'i lejohet rishpërndarja 
(përfshi shitjen komerciale), <i>on-line</i> dhe në letër, që kështu 
doracaku të mund të shoqërojë çdo kopje të programit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Permission for modification is crucial too. As a general rule, I don't 
believe that it is essential for people to have permission to modify all sorts 
of articles and books. For example, I don't think you or I are obliged to give 
permission to modify articles like this one, which describe our actions and our 
views."
+msgstr "Leja për ndryshime është kyçe po aq. Si rregull i përgjithshëm, 
nuk besoj që që për njerëzit është thelbësore pasja e lejes për të 
ndryshuar gjithë llojet e artikujve dhe librave. Për shembull, nuk mendoj se 
ju ose unë jemi të detyruar të japin leje për ndryshimin e artikujve si ky 
këtu, i cili përshkruan veprimet tona dhe pikëpamjet tona."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial 
for documentation for free software. When people exercise their right to 
modify the software, and add or change its features, if they are conscientious 
they will change the manual, too&mdash;so they can provide accurate and usable 
documentation with the modified program. A nonfree manual, which does not 
allow programmers to be conscientious and finish the job, does not fill our 
community's needs."
+msgstr "Por ka një arsye të veçantë pse liria për ndryshime është kyçe 
për dokumentimin e <em>software</em>-it të lirë. Kur njerëzit përdorin 
të drejtën e tyre për të ndryshuar <em>software</em>-in, dhe ndryshojnë 
ose shtojnë karakteristika, nëse janë të vetëdijshëm, do të ndryshonin 
edhe doracakun&mdash;që të furnizojnë, bashkë me programin e ndryshuar, 
dokumentim të saktë dhe të përdorshëm. Një doracak jo i lirë, që nuk u 
lejon programuesve të jenë të vetëdijshëm dhe të çojnë deri në fund 
punën, nuk i plotëson nevojat e bashkësisë sonë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. 
For example, requirements to preserve the original author's copyright notice, 
the distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no problem 
to require modified versions to include notice that they were modified, even to 
have entire sections that may not be deleted or changed, as long as these 
sections deal with nontechnical topics. These kinds of restrictions are not a 
problem because they don't stop the conscientious programmer from adapting the 
manual to fit the modified program. In other words, they don't block the free 
software community from making full use of the manual."
+msgstr "Disa lloje kufizimesh rreth se si mund mund të kryhen ndryshimet nuk 
paraqesin problem. Për shembull, kërkesa për të ruajtur shënimin 
origjinal të autorit mbi të drejtat e kopjimit, kushtet e shpërndarjes, ose 
lista e autorëve, këto janë në rregull. As nuk ka problem të kërkohet 
që versionet e ndryshuar të përfshijnë shënimin që janë të ndryshuar, 
madje as të kihen ndarje të tëra që nuk mund të fshihen ose ndryshohen, 
për sa kohë që këto ndarje merren me gjëra joteknike. Këto lloj 
kufizimesh nuk janë problem, ngaqë nuk e pengojnë programuesin e 
vetëdijshëm ta birësojë doracakun që ky t&apos;i përshtatet programit. 
Me fjalë të tjera, nuk i presin bashkësisë së <em>software</em>-it të 
lirë rrugën që ta përdorë plotësisht doracakun."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> 
content of the manual, and then distribute the result in all the usual media, 
through all the usual channels; otherwise, the restrictions do obstruct the 
community, the manual is not free, and we need another manual."
+msgstr "Megjithatë, duhet të bëhet e mundur të ndryshohet krejt lënda 
<em>teknike</em> e doracakut, dhe mandej të rishpërndahet përfundimi përmes 
krejt mediave të zakonshme, përmes krejt kanaleve të zakonshëm; 
përndryshe, kufizimet i dalin përpara bashkësisë, doracaku nuk është i 
lirë, dhe ne na duhet një doracak tjetër."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Will free software developers have the awareness and determination to 
produce a full spectrum of free manuals? Once again, our future depends on 
philosophy."
+msgstr "A do ta kenë zhvilluesit e <em>software</em>-it të lirë vetëdijen 
dhe vendosmërinë të prodhojnë një spektër të plotë doracakësh të 
lirë? Edhe një herë, e ardhmja jonë është në dorë të filozofisë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2169,59 +826,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux systems "
-"such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. Free software has "
-"developed such practical advantages that users are flocking to it for purely "
-"practical reasons."
-msgstr ""
-"Vlerësimet e sotme flasin për dhjetë milionë përdoruesa të sistemeve 
GNU/"
-"Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. "
-"<em>Software</em>-i i lirë ka prurë përparësi të tilla praktike sa që "
-"përdoruesit po turren drejt tij për arsye të pastra praktike."
+msgid "Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux 
systems such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. Free 
software has developed such practical advantages that users are flocking to it 
for purely practical reasons."
+msgstr "Vlerësimet e sotme flasin për dhjetë milionë përdoruesa të 
sistemeve GNU/Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat 
&ldquo;Linux&rdquo;. <em>Software</em>-i i lirë ka prurë përparësi të 
tilla praktike sa që përdoruesit po turren drejt tij për arsye të pastra 
praktike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The good consequences of this are evident: more interest in developing free "
-"software, more customers for free software businesses, and more ability to "
-"encourage companies to develop commercial free software instead of "
-"proprietary software products."
-msgstr ""
-"Rrjedhimet e mira të kësaj pune janë të dukshme: më tepër interes drejt 
"
-"përgatitjes së <em>software</em>-it të lirë, më tepër klientë për 
biznese të "
-"<em>software</em>-it të lirë, dhe më tepër aftësi për të nxitur 
shoqëri të "
-"përgatisin <em>software</em> komercial të lirë në vend të produkteve "
-"<em>software</em> pronësorë."
+msgid "The good consequences of this are evident: more interest in developing 
free software, more customers for free software businesses, and more ability to 
encourage companies to develop commercial free software instead of proprietary 
software products."
+msgstr "Rrjedhimet e mira të kësaj pune janë të dukshme: më tepër 
interes drejt përgatitjes së <em>software</em>-it të lirë, më tepër 
klientë për biznese të <em>software</em>-it të lirë, dhe më tepër 
aftësi për të nxitur shoqëri të përgatisin <em>software</em> komercial 
të lirë në vend të produkteve <em>software</em> pronësorë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But interest in the software is growing faster than awareness of the "
-"philosophy it is based on, and this leads to trouble. Our ability to meet "
-"the challenges and threats described above depends on the will to stand firm "
-"for freedom. To make sure our community has this will, we need to spread "
-"the idea to the new users as they come into the community."
-msgstr ""
-"Por interesi mbi <em>software</em>-in po rritet më shpejt se vetëdija mbi "
-"filozofinë mbi të cilin ai bazohet, dhe kjo shpie në belara. Aftësia 
jonë "
-"për t'u përballur me sfidat dhe rreziqet e përshkruara më sipar varet nga 
"
-"vullneti për të qëndruar të palëkundur krah lirisë sonë. Për t'u 
siguruar "
-"që bashkësia jonë e ka këtë vullnet, lypset të përhapim idetë te 
përdoruesit "
-"e rinj, dora dorës që këta bëhen pjesë e bashkësisë."
+msgid "But interest in the software is growing faster than awareness of the 
philosophy it is based on, and this leads to trouble. Our ability to meet the 
challenges and threats described above depends on the will to stand firm for 
freedom. To make sure our community has this will, we need to spread the idea 
to the new users as they come into the community."
+msgstr "Por interesi mbi <em>software</em>-in po rritet më shpejt se 
vetëdija mbi filozofinë mbi të cilin ai bazohet, dhe kjo shpie në belara. 
Aftësia jonë për t'u përballur me sfidat dhe rreziqet e përshkruara më 
sipar varet nga vullneti për të qëndruar të palëkundur krah lirisë sonë. 
 Për t'u siguruar që bashkësia jonë e ka këtë vullnet, lypset të 
përhapim idetë te përdoruesit e rinj, dora dorës që këta bëhen pjesë e 
bashkësisë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But we are failing to do so: the efforts to attract new users into our "
-"community are far outstripping the efforts to teach them the civics of our "
-"community. We need to do both, and we need to keep the two efforts in "
-"balance."
-msgstr ""
-"Por këtu po dështojmë: përpjekjet për të tërhequr në bashksinë tonë 
"
-"përdorues të rinj janë shumë më lart se sa përpjekjet për t'u mësuar 
atyre "
-"vlerat qytetare të bashkësisë sonë. Na duhet t'i bëjmë të dyja, dhe 
na "
-"duhet t'i mbajmë në baraspeshë të dyja përpjekjet."
+msgid "But we are failing to do so: the efforts to attract new users into our 
community are far outstripping the efforts to teach them the civics of our 
community. We need to do both, and we need to keep the two efforts in balance."
+msgstr "Por këtu po dështojmë: përpjekjet për të tërhequr në 
bashksinë tonë përdorues të rinj janë shumë më lart se sa përpjekjet 
për t'u mësuar atyre vlerat qytetare të bashkësisë sonë. Na duhet t'i 
bëjmë të dyja, dhe na duhet t'i mbajmë në baraspeshë të dyja 
përpjekjet."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2230,81 +851,28 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Teaching new users about freedom became more difficult in 1998, when a part "
-"of the community decided to stop using the term &ldquo;free software&rdquo; "
-"and say &ldquo;open source software&rdquo; instead."
-msgstr ""
-"T'u mësoje përdoruesve të rinj lirinë u bë më e vështirë pas 1998, 
kur një "
-"pjesë e bashkësisë vendosi të të mos përdorte më termin 
&ldquo;<em>software</"
-"em> i lirë&rdquo; dhe të thoshte &ldquo;<em>software</em> me burim të "
-"hapur&rdquo; më mirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
-"free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, however, "
-"aimed to set aside the spirit of principle that had motivated the free "
-"software movement and the GNU Project, and to appeal instead to executives "
-"and business users, many of whom hold an ideology that places profit above "
-"freedom, above community, above principle. Thus, the rhetoric of &ldquo;"
-"open source&rdquo; focuses on the potential to make high-quality, powerful "
-"software, but shuns the ideas of freedom, community, and principle."
-msgstr ""
-"Disa prej atyre që parapëlqyen këtë term synonin të shmangnin 
ngatërrimin e "
-"&ldquo;të lirë&rdquo; me &ldquo;falas&rdquo;&mdash;qëllim i vlefshëm. 
Të "
-"tjerë, megjithatë, synonin të bënin mënjanë frymën e parimit që kish "
-"motivuar lëvizjen e <em>software</em>-it të lirë dhe projektin GNU, dhe 
të "
-"tërhiqnin më mirë përdoruesit e kategorisë biznes dhe drejtues, shumë 
prej "
-"të cilëve kanë si ideologji atë që vendos fitimin përmbi lirinë, 
përmbi "
-"bashkësinë, përmbi parimet. Ndaj, retorika e &ldquo;burimit të 
hapur&rdquo; "
-"përqendrohet te potenciali për përgatitje <em>software</em>-i të 
fuqishëm, "
-"të cilësisë së lartë, por lë mënjanë idetë e lirisë, bashkësisë, 
dhe "
-"parimeve."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The &ldquo;Linux&rdquo; magazines are a clear example of this&mdash;they are "
-"filled with advertisements for proprietary software that works with GNU/"
-"Linux. When the next Motif or Qt appears, will these magazines warn "
-"programmers to stay away from it, or will they run ads for it?"
-msgstr ""
-"Revistat &ldquo;Linux&rdquo; janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë 
"
-"plot me reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in. "
-"Kur të nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t'i sinjalizojnë "
-"përdoruesit këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin "
-"reklama për të?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The support of business can contribute to the community in many ways; all "
-"else being equal, it is useful. But winning their support by speaking even "
-"less about freedom and principle can be disastrous; it makes the previous "
-"imbalance between outreach and civics education even worse."
-msgstr ""
-"Mbështetja nga biznesi mund të kontribuojë për bashkësinë në forma të 
"
-"ndryshme; po qe se faktorët e tjerë janë në barazpeshë, kjo është e "
-"dobishme. Por të fitosh mbështetjen e tyre duke folur më paj për lirinë 
dhe "
-"parimet mund të jetë shkatërrimtare; e përkeqëson edhe më çekuilibrin 
mes "
-"përhapjes dhe edukimit qytetar."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the same "
-"category of software, more or less, but say different things about the "
-"software, and about values. The GNU Project continues to use the term "
-"&ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that freedom, not just "
-"technology, is important."
-msgstr ""
-"&ldquo;<em>software</em>-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burimi i hapur&rdquo; "
-"përshkruajnë të njëjtën kategori <em>software</em>-i, pak a shumë, por 
thonë "
-"gjëra të ndryshme mbi <em>software</em>-in, dhe mbi vlerat. Projekti GNU "
-"vazhdon të përdorë termin &ldquo;<em>software</em> i lirë&rdquo;, për 
të "
-"shprehur idenë që rëndësi ka liria, jo teknologjia."
+msgid "Teaching new users about freedom became more difficult in 1998, when a 
part of the community decided to stop using the term &ldquo;free 
software&rdquo; and say &ldquo;open source software&rdquo; instead."
+msgstr "T'u mësoje përdoruesve të rinj lirinë u bë më e vështirë pas 
1998, kur një pjesë e bashkësisë vendosi të të mos përdorte më termin 
&ldquo;<em>software</em> i lirë&rdquo; dhe të thoshte 
&ldquo;<em>software</em> me burim të hapur&rdquo; më mirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Some who favored this term aimed to avoid the confusion of 
&ldquo;free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, 
however, aimed to set aside the spirit of principle that had motivated the free 
software movement and the GNU Project, and to appeal instead to executives and 
business users, many of whom hold an ideology that places profit above freedom, 
above community, above principle. Thus, the rhetoric of &ldquo;open 
source&rdquo; focuses on the potential to make high-quality, powerful software, 
but shuns the ideas of freedom, community, and principle."
+msgstr "Disa prej atyre që parapëlqyen këtë term synonin të shmangnin 
ngatërrimin e &ldquo;të lirë&rdquo; me &ldquo;falas&rdquo;&mdash;qëllim i 
vlefshëm. Të tjerë, megjithatë, synonin të bënin mënjanë frymën e 
parimit që kish motivuar lëvizjen e <em>software</em>-it të lirë dhe 
projektin GNU, dhe të tërhiqnin më mirë përdoruesit e kategorisë biznes 
dhe drejtues, shumë prej të cilëve kanë si ideologji atë që vendos 
fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, përmbi parimet. Ndaj, retorika 
e &ldquo;burimit të hapur&rdquo; përqendrohet te potenciali për përgatitje 
<em>software</em>-i të fuqishëm, të cilësisë së lartë, por lë mënjanë 
idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The &ldquo;Linux&rdquo; magazines are a clear example of 
this&mdash;they are filled with advertisements for proprietary software that 
works with GNU/Linux. When the next Motif or Qt appears, will these magazines 
warn programmers to stay away from it, or will they run ads for it?"
+msgstr "Revistat &ldquo;Linux&rdquo; janë shembull i qartë i 
kësaj&mdash;ato janë plot me reklama mbi <em>software</em> pronësor që 
punon me GNU/Linux-in. Kur të nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a 
do t'i sinjalizojnë përdoruesit këto revista që të rrinë larg prej tij, 
apo do të shfaqin reklama për të?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The support of business can contribute to the community in many ways; 
all else being equal, it is useful. But winning their support by speaking even 
less about freedom and principle can be disastrous; it makes the previous 
imbalance between outreach and civics education even worse."
+msgstr "Mbështetja nga biznesi mund të kontribuojë për bashkësinë në 
forma të ndryshme; po qe se faktorët e tjerë janë në barazpeshë, kjo 
është e dobishme. Por të fitosh mbështetjen e tyre duke folur më paj për 
lirinë dhe parimet mund të jetë shkatërrimtare; e përkeqëson edhe më 
çekuilibrin mes përhapjes dhe edukimit qytetar."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the 
same category of software, more or less, but say different things about the 
software, and about values. The GNU Project continues to use the term 
&ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that freedom, not just 
technology, is important."
+msgstr "&ldquo;<em>software</em>-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burimi i 
hapur&rdquo; përshkruajnë të njëjtën kategori <em>software</em>-i, pak a 
shumë, por thonë gjëra të ndryshme mbi <em>software</em>-in, dhe mbi 
vlerat. Projekti GNU vazhdon të përdorë termin &ldquo;<em>software</em> i 
lirë&rdquo;, për të shprehur idenë që rëndësi ka liria, jo teknologjia."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -2313,51 +881,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Yoda's aphorism (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds neat, "
-"but it doesn't work for me. I have done most of my work while anxious about "
-"whether I could do the job, and unsure that it would be enough to achieve "
-"the goal if I did. But I tried anyway, because there was no one but me "
-"between the enemy and my city. Surprising myself, I have sometimes "
-"succeeded."
-msgstr ""
-"Aforizmi i Yoda-s (&ldquo;Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;&rdquo;) tingëllon e "
-"qëruar, por nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam 
bërë "
-"duke qenë në ankth nëse do ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse do 
të "
-"mjaftonte për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që 
qe, "
-"e provova, sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish njeri tjetër veç meje. 
 "
-"Duke befasuar vetveten, ca herë dola me sukses."
+msgid "Yoda's aphorism (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds 
neat, but it doesn't work for me. I have done most of my work while anxious 
about whether I could do the job, and unsure that it would be enough to achieve 
the goal if I did. But I tried anyway, because there was no one but me between 
the enemy and my city. Surprising myself, I have sometimes succeeded."
+msgstr "Aforizmi i Yoda-s (&ldquo;Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;&rdquo;) 
tingëllon e qëruar, por nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës 
time e kam bërë duke qenë në ankth nëse do ia dilja dot apo jo, dhe i 
pasigurt nëse do të mjaftonte për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia 
dilja. Por, sido që qe, e provova, sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish 
njeri tjetër veç meje. Duke befasuar vetveten, ca herë dola me sukses."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Sometimes I failed; some of my cities have fallen. Then I found another "
-"threatened city, and got ready for another battle. Over time, I've learned "
-"to look for threats and put myself between them and my city, calling on "
-"other hackers to come and join me."
-msgstr ""
-"Ndonjëherë nuk ia dola dot; ca nga qytetet e mia ranë. Mandej gjeta 
tjetër "
-"qytet të kërcënuar, dhe u bëra gati për një tjetër betejë. Gjatë 
kësaj kohe "
-"mësova të shoh për rreziqe dhe të vë veten mes tyre dhe qytetit tim, 
duke u "
-"bërë thirrje <i>hackers</i>-ave të tjerë të bëhen me mua."
+msgid "Sometimes I failed; some of my cities have fallen. Then I found 
another threatened city, and got ready for another battle. Over time, I've 
learned to look for threats and put myself between them and my city, calling on 
other hackers to come and join me."
+msgstr "Ndonjëherë nuk ia dola dot; ca nga qytetet e mia ranë. Mandej 
gjeta tjetër qytet të kërcënuar, dhe u bëra gati për një tjetër 
betejë. Gjatë kësaj kohe mësova të shoh për rreziqe dhe të vë veten 
mes tyre dhe qytetit tim, duke u bërë thirrje <i>hackers</i>-ave të tjerë 
të bëhen me mua."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nowadays, often I'm not the only one. It is a relief and a joy when I see a "
-"regiment of hackers digging in to hold the line, and I realize, this city "
-"may survive&mdash;for now. But the dangers are greater each year, and now "
-"Microsoft has explicitly targeted our community. We can't take the future "
-"of freedom for granted. Don't take it for granted! If you want to keep your "
-"freedom, you must be prepared to defend it."
-msgstr ""
-"Sot, shpesh nuk jam i vetmi. Lehtësohem dhe gëzohem kur shoh një 
regjiment "
-"<i>hacker</i>-ash që hapin llogore për mbajtjen e frontit, dhe e kuptoj që 
"
-"ky qytet mund të mbijetojë&mdash;tani për tani. Por rreziqet janë 
përvit e "
-"më të mëdhenj, dhe tani Microsoft-i e ka vënë shprehimisht në 
shënjestër "
-"bashkësinë tonë. Nuk mund ta marrin të mirëqenë të ardhmen e lirisë. 
 Mos e "
-"merrni të mirëqenë! Po qe se doni ta ruani lirinë tuaj, duhet të jeni 
të "
-"përgatitur ta mbroni."
+msgid "Nowadays, often I'm not the only one. It is a relief and a joy when I 
see a regiment of hackers digging in to hold the line, and I realize, this city 
may survive&mdash;for now. But the dangers are greater each year, and now 
Microsoft has explicitly targeted our community. We can't take the future of 
freedom for granted. Don't take it for granted! If you want to keep your 
freedom, you must be prepared to defend it."
+msgstr "Sot, shpesh nuk jam i vetmi. Lehtësohem dhe gëzohem kur shoh një 
regjiment <i>hacker</i>-ash që hapin llogore për mbajtjen e frontit, dhe e 
kuptoj që ky qytet mund të mbijetojë&mdash;tani për tani. Por rreziqet 
janë përvit e më të mëdhenj, dhe tani Microsoft-i e ka vënë shprehimisht 
në shënjestër bashkësinë tonë. Nuk mund ta marrin të mirëqenë të 
ardhmen e lirisë. Mos e merrni të mirëqenë! Po qe se doni ta ruani lirinë 
tuaj, duhet të jeni të përgatitur ta mbroni."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -2367,66 +902,38 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">rrugë të tjera për t&apos;u lidhu r me</a> FSF-në. <br /> Ju lutem, 
për "
-"lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla shkruajuni te <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t&apos;u lidhur me</a> FSF-në. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">rrugë të tjera për t&apos;u lidhu r me</a> FSF-në. <br /> Ju lutem, 
për "
-"lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla shkruajuni te <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo 
këshilla shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
-"Stallman"
-msgstr ""
+msgid "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard 
Stallman"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -2446,7 +953,6 @@
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #~| msgid ""
 #~| "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
 #~| "Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article "
@@ -2460,7 +966,6 @@
 #~ "Richard M. Stallman <br /> Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe "
 #~ "shpërndarja e krejt këtij artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me "
 #~ "kusht që ky shënim të ruhet."
-
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #~ msgid ""
 #~ "If I am not for myself, who will be for me?<br /> If I am only for "
@@ -2468,7 +973,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Po nuk mendova për veten, kush do të mendojë për mua?<br /> Nëse 
mendoj "
 #~ "vetëm për veten, ç'jam?<br /> Po qe se jo sot, kur?"
-
 # type: Content of: <p>
 #~ msgid ""
 #~ "Between 1996 and 1998, another non-free <acronym title=\"Graphical User "
@@ -2480,7 +984,6 @@
 #~ "<acronym title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym>, e quajtur QT, "
 #~ "përdorej në një koleksion jo të pakët <em>software</em>-esh të 
lirë, "
 #~ "desktopin <acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>."
-
 # type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -2499,3 +1002,4 @@
 #~ "rishpërndarë dhe ndryshuar), dhe Shpërndarje Deluxe (në të cilat "
 #~ "ndërtojmë koleksionin e plotë të <em>software</em>-eve apo 
platformës që "
 #~ "zgjidhni ju)."
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]