www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po gnu.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:52:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:52:49

Modified files:
    gnu/po     : gnu.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- gnu.sq.po  14 Jul 2011 08:35:23 -0000   1.16
+++ gnu.sq.po  9 Aug 2011 08:52:44 -0000    1.17
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-01 11:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,22 +32,17 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">A historical overview of GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Një përmbledhje historike e GNU-së</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Një përmbledhje historike e 
GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A more detailed history of GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Histori më e hollësishme e GNU-së</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Histori më e hollësishme e 
GNU-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">The initial announcement</a> of "
-"the project"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi fillestar</a> i projektit"
+msgid "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">The initial announcement</a> 
of the project"
+msgstr "<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi fillestar</a> i 
projektit"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -56,58 +51,22 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard Stallman</"
-"a> (1986)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">Intervistë e BYTE-it me Richard "
-"Stallman-in</a> (1986)"
+msgid "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard 
Stallman</a> (1986)"
+msgstr "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">Intervistë e BYTE-it me Richard 
Stallman-in</a> (1986)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">My Lisp Experiences and the Development of "
-"GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">Përvoja Ime me Lisp-in dhe Hartimi i GNU "
-"Emacs</a> (nga Richard Stallman)"
+msgid "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">My Lisp Experiences and the Development 
of GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
+msgstr "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">Përvoja Ime me Lisp-in dhe Hartimi i 
GNU Emacs</a> (nga Richard Stallman)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?";
-"res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1"
-"\"> One Man's Fight for Free Software</a>, an article about Richard Stallman "
-"and the early GNU development, published at <cite>The New York Times</cite> "
-"on January 11, 1989. One problem with the article is that it uses the "
-"propaganda term &ldquo;intellectual property&rdquo; as if that referred to "
-"something coherent. The term is such a confusion that talking about it <a "
-"href=\"/philosophy/not-ipr.html\">makes no sense</a>. The article is also "
-"somewhat confused in regard to Symbolics. What Stallman did, while still "
-"working at MIT, was to write, independently, replacement improvements "
-"comparable to the improvements that Symbolics made in its version of the MIT "
-"Lisp Machine System."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?";
-"res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1"
-"\"> Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a>, artikull mbi 
"
-"Richard Stallman-in dhe zhvillimet e hershme të GNU-së, botuar te <cite>The 
"
-"New York Times</cite> më 11 Janar, 1989. Një problem me artikullin është 
që "
-"përdor termin propagandistik &ldquo;pronësi intelektuale&rdquo; sikur kjo "
-"t'i referohej diçkaje koherente. Term është i tillë mishmash saqë të "
-"flasësh për të <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">nuk ka kuptim</a>. "
-"Artikulli ngatërrohet në një farë mënyre kur vjen puna te Symbolics. 
Ajo "
-"çka bëri Stallman-i, ndërkohë që punonte në MIT, qe shkrimi, në 
mënyrë të "
-"pavarur, i përmirësimesh për zëvendësim të krahasueshme me 
përmirësimet që "
-"Symbolics i kish bërë versionit të vet të Sistemit Lisp të Makinave nga 
MIT."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free "
-"Software</a> (1999)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Vjetë Software i "
-"Lirë</a> (1999)"
+msgid "<a 
href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1\";>
 One Man's Fight for Free Software</a>, an article about Richard Stallman and 
the early GNU development, published at <cite>The New York Times</cite> on 
January 11, 1989. One problem with the article is that it uses the propaganda 
term &ldquo;intellectual property&rdquo; as if that referred to something 
coherent. The term is such a confusion that talking about it <a 
href=\"/philosophy/not-ipr.html\">makes no sense</a>. The article is also 
somewhat confused in regard to Symbolics. What Stallman did, while still 
working at MIT, was to write, independently, replacement improvements 
comparable to the improvements that Symbolics made in its version of the MIT 
Lisp Machine System."
+msgstr "<a 
href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1\";>
 Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a>, artikull mbi 
Richard Stallman-in dhe zhvillimet e hershme të GNU-së, botuar te <cite>The 
New York Times</cite> më 11 Janar, 1989. Një problem me artikullin është 
që përdor termin propagandistik &ldquo;pronësi intelektuale&rdquo; sikur kjo 
t'i referohej diçkaje koherente. Term është i tillë mishmash saqë të 
flasësh për të <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">nuk ka kuptim</a>. 
Artikulli ngatërrohet në një farë mënyre kur vjen puna te Symbolics. Ajo 
çka bëri Stallman-i, ndërkohë që punonte në MIT, qe shkrimi, në mënyrë 
të pavarur, i përmirësimesh për zëvendësim të krahasueshme me 
përmirësimet që Symbolics i kish bërë versionit të vet të Sistemit Lisp 
të Makinave nga MIT."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free 
Software</a> (1999)"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Vjetë 
Software i Lirë</a> (1999)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -116,29 +75,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">The relationship between GNU and Linux</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Marrëdhënia mes GNU-së dhe 
Linux-it</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">The relationship between GNU and 
Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Marrëdhënia mes GNU-së dhe 
Linux-it</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why the &lsquo;Linux system&rsquo; "
-"should be called GNU/Linux</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse &lsquo;sistemi Linux&rsquo; duhej "
-"quajtur GNU/Linux</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why the &lsquo;Linux system&rsquo; 
should be called GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse &lsquo;sistemi Linux&rsquo; 
duhej quajtur GNU/Linux</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
-"Heard of GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa të GNU-së 
që "
-"Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a>"
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa të 
GNU-së që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -152,12 +100,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux, GNU/Hurd, and "
-"free software user groups</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Grupe përdoruesish GNU/Linux, GNU/Hurd 
"
-"dhe software-i të lirë</a>"
+msgid "<a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux, GNU/Hurd, 
and free software user groups</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Grupe përdoruesish GNU/Linux, 
GNU/Hurd dhe software-i të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -167,35 +111,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">rrugë "
-"të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera "
-"shkruajuni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -203,11 +130,8 @@
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -226,12 +150,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, dhe shënimi për 
të "
-#~ "drejtat e kopjimit, të ruhen."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]