www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po mirror.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po mirror.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 09:46:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 09:46:29

Modified files:
    server/po   : mirror.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- mirror.sq.po    8 May 2011 00:28:14 -0000    1.17
+++ mirror.sq.po    1 Jul 2011 09:46:26 -0000    1.18
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-07 20:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-02 01:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 12:49+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,10 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -32,22 +30,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
-"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> should go to a mirror's "
-"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
-"this generic address wherever possible in links, documentation, etc., to "
-"reduce load on the main GNU server."
-msgstr ""
-"Së pari, për përdorues/shkarkues: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> është njëfarë shumëfishi i pasqyrave, 
që "
-"provon të zgjedhë një afër jush dhe që është e përditësuar. P.sh., 
<a href="
-"\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> do "
-"të shkonte te drejtoria e pasqyrës <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</"
-"a>. Këshillojmë përdorimin e kësaj adrese të përgjithshme kurdo që 
mundet, "
-"për të ulur ngarkesën në shërbyesin kryesor të GNU-së."
+msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
should go to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU 
Emacs</a>. We recommend using this generic address wherever possible in links, 
documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
+msgstr "Së pari, për përdorues/shkarkues: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> është 
njëfarë shumëfishi i pasqyrave, që provon të zgjedhë një afër jush dhe 
që është e përditësuar. P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> do 
të shkonte te drejtoria e pasqyrës <a href=\"/software/emacs/\">GNU 
Emacs</a>. Këshillojmë përdorimin e kësaj adrese të përgjithshme kurdo 
që mundet, për të ulur ngarkesën në shërbyesin kryesor të GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -56,18 +40,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Mirroring the entire GNU FTP server requires approximately 100GB disk space "
-"(as of 3&nbsp;March&nbsp;2011), which is distributed in the following way "
-"(all values are greatly rounded):"
-msgstr ""
-"Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë disku "
-"(deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt 
vlerat të "
-"rrumbullakosura shumë):"
+msgid "Mirroring the entire GNU FTP server requires approximately 100GB disk 
space (as of 3&nbsp;March&nbsp;2011), which is distributed in the following way 
(all values are greatly rounded):"
+msgstr "Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë 
disku (deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt 
vlerat të rrumbullakosura shumë):"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "/gnu+linux-distros 60G\n"
 #| "/gnu        25G\n"
@@ -85,45 +63,24 @@
 "/old-gnu      3G\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "As you can see, more than half the space is taken by the <tt>gnu+linux-"
 #| "distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror if you "
 #| "wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> "
 #| "directory."
-msgid ""
-"As you can see, more than half the space is taken by the <tt>gnu+linux-"
-"distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror if you "
-"wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> "
-"directory."
-msgstr ""
-"Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga pamje 
<tt>gnu"
-"+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë ato, nëse dëshironi. 
"
-"Minimumi absolut i gjërave të dobishme për të kaluar në një pasqyrë 
është "
-"drejtoria <tt>gnu</tt>."
+msgid "As you can see, more than half the space is taken by the 
<tt>gnu+linux-distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror 
if you wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> 
directory."
+msgstr "Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga 
pamje <tt>gnu+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë pasqyrimit 
ato, nëse dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për t'i pasur 
në një pasqyrë është drejtoria <tt>gnu</tt>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or "
 #| "special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync "
 #| "(which is advisable), several reliable third party sites provide access "
 #| "to all the material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you "
 #| "may access them with (via rsync):"
-msgid ""
-"Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or "
-"special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync (which "
-"is advisable), several reliable third party sites provide access to all the "
-"material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you may access them "
-"with (via rsync):"
-msgstr ""
-"Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të "
-"drejtpërdrejtë ose shërbim special FTP për përditësimin e pasqyrave. 
Nëse "
-"doni të përdorni rsync-un (çka është e këshillueshme), disa 
<em>site</em>-e "
-"të besueshëm palësh të treta ofrojnë hyrje te krej materiali i 
ftp.gnu.org. "
-"Përditësohen me materialin tonë përnatë dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-"
-"ut) me:"
+msgid "Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or 
special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync (which is 
advisable), several reliable third party sites provide access to all the 
material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you may access them 
with (via rsync):"
+msgstr "Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të 
drejtpërdrejtë ose shërbim special FTP për përditësimin e pasqyrave. 
Nëse doni të përdorni rsync-un (çka është e këshillueshme), disa 
<em>site</em>-e të besueshëm palësh të treta ofrojnë hyrje te krej 
materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me materialin tonë përnatë dhe mund 
të hyni në ta (përmes rsync-ut) me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -157,17 +114,11 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
 #| "recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
-msgid ""
-"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
-"recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
-msgstr ""
-"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që "
-"këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje pasqyrash. "
-"Posaçërisht, me këto mundësi:"
+msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
+msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje pasqyrash. 
Posaçërisht, me këto mundësi:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -175,41 +126,21 @@
 msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can keep your mirror private but if you would like to be added to the <a "
-"href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require at least a daily "
-"update frequency. <i>After</i> establishing your mirror contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
-"review it."
-msgstr ""
+msgid "You can keep your mirror private but if you would like to be added to 
the <a href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require at least a 
daily update frequency. <i>After</i> establishing your mirror contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can review it."
+msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por nëse doni të shtoheni te 
<a href=\"/order/ftp.html\">lista publike e pasqyrave</a>, kërkojmë medoemos 
të paktën një përditësim në ditë. <i>Pas</i> vendosjes së pasqyrës, 
lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që 
kështu të mund ta shqyrtojmë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please provide the URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate), "
-"country where the mirror is located, update frequency, and preferred contact "
-"information in case we need to report problems with this mirror in the "
-"future. We will keep all contact information confidential. Please also let "
-"us know if your site can also offer general access for other mirrors."
-msgstr ""
+msgid "Please provide the URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate), 
country where the mirror is located, update frequency, and preferred contact 
information in case we need to report problems with this mirror in the future. 
We will keep all contact information confidential. Please also let us know if 
your site can also offer general access for other mirrors."
+msgstr "Ju lutem, furnizoni URL-në e pasqyrës (sipas rastit, 
ftp/http/rsync), vendin ku gjendet pasqyra, shpeshtinë e përditësimit, dhe 
të dhëna për kontaktin e parapëlqyer nëse në të ardhmen të na duhet të 
njoftojmë probleme me këtë pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i 
mbajmë të fshehta. Ju lutem, na bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të 
ofrojë hyrje të përgjithshme për pasqyra të tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Mirrors run by genuine organizations and individuals supporting free "
 #| "software are welcome and appreciated, but please note that we do not list "
 #| "mirrors with advertising. Mirroring requests associated with spam or "
 #| "other unethical activity are not accepted under any circumstances."
-msgid ""
-"In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to "
-"support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for "
-"the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, "
-"or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
-msgstr ""
-"Pasqyra të mirëmbajtura nga organizma dhe individë të sinqertë, që 
përkrahin "
-"software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i çmojmë, por , ju lutem, 
kini "
-"parasysh që nuk merremi me pasqyra që përmbajnë reklama. Pasqyrim i "
-"përshoqëruar me mesazhe hedhurinë ose tjetër veprimtari joetike nuk 
pranohen "
-"në asnjë mënyrë."
+msgid "In general, mirrors run by both individuals and organizations that want 
to support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for 
the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, or 
that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
+msgstr "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe 
individë që dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të 
mirëpritura dhe i çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh 
reklame ose tjetër vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari 
joetike, nuk pranohen në listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web server setup for mirrors"
@@ -217,17 +148,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If your mirror will be available to users via http (which is very useful, so "
-"please enable this if you can), please set up your configuration to avoid "
-"sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which "
-"there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
-msgstr ""
-"Nëse pasqyrën tuaj përdoruesit do të mund ta marrin përmes http-së, 
(çka "
-"është shumë e dobishme, ndaj aktivizojeni nëse mundni), ju lutem, "
-"rregullojeni formësimin tuaj që të shmangë dërgim kartelash 
<tt>.gz.sig</tt> "
-"(\"signatures of compressed files\", nga të cilat kemi plot në shërbyesat "
-"tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
+msgid "If your mirror will be available to users via http (which is very 
useful, so please enable this if you can), please set up your configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
+msgstr "Nëse pasqyrën tuaj përdoruesit do të mund ta marrin përmes 
http-së, (çka është shumë e dobishme, ndaj aktivizojeni nëse mundni), ju 
lutem, rregullojeni formësimin tuaj që të shmangë dërgim kartelash 
<tt>.gz.sig</tt> (\"signatures of compressed files\", nga të cilat kemi plot 
në shërbyesat tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -253,12 +175,8 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
-"extension, for instance like this:"
-msgstr ""
-"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
-"zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
+msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -269,18 +187,11 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr ""
-"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
-"pikë."
+msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
-"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr ""
-"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
-"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
-"cungohen:"
+msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -292,21 +203,8 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
-"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
-"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
-"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
-"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
-"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
-msgstr ""
-"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
-"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
-"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
-"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë "
-"prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe 
njoftime "
-"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
-"ibiblio</a>."
+msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
+msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta 
dhe njoftime problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të 
parashtrohen te ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -315,12 +213,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These sites also offer alpha.gnu.org (around 2GB) for your mirroring "
-"pleasure:"
-msgstr ""
-"Këta <em>site</em>-e ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 2GB) për 
nevojat "
-"tuaja të pasqyrimit:"
+msgid "These sites also offer alpha.gnu.org (around 2GB) for your mirroring 
pleasure:"
+msgstr "Këta <em>site</em>-e ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 2GB) për 
nevojat tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -340,9 +234,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr ""
-"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
-"dhe Alpha."
+msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -351,53 +243,22 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We are also looking for volunteers to mirror releases of the <em>nongnu</em> "
-"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu."
-"org</a>. The total is currently around 12GB. To do this, we strongly "
-"suggest you retrieve and update the files using <tt>rsync&nbsp;-"
-"rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;"
-"<i>yourdir</i>"
-msgstr ""
-"Po kërkojmë vullnetarë pasqyrash për hedhjet në qarkullim nga projektet "
-"<em>nongnu</em> të strehuar te <a href=\"http://savannah.nongnu.org";
-"\">savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 12GB. Për 
këtë, "
-"këshillojmë me forcë që të merrni dhe përditësoni kartelat duke 
përdorur "
-"<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/"
-"releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
+msgid "We are also looking for volunteers to mirror releases of the 
<em>nongnu</em> projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 12GB. To do this, we strongly suggest you retrieve and update 
the files using 
<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
+msgstr "Po kërkojmë vullnetarë pasqyrash për hedhjet në qarkullim nga 
projektet <em>nongnu</em> të strehuar te <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë bëhen 
gjithsej rreth 12GB. Për këtë, këshillojmë me forcë që të merrni dhe 
përditësoni kartelat duke përdorur 
<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
-"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
-"mistakes by individual savannah project maintainers.)"
-msgstr ""
-"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
-"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
-"mirëmbajtësish individualë te projekti Savannah.)"
+msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual savannah project maintainers.)"
+msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë te projekti Savannah.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
-"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
-"dynamic."
-msgstr ""
-"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
-"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
-"është edhe aq dinamike."
+msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
+msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are able to help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
-"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr ""
-"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj "
-"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
-"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
+msgid "If you are able to help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -406,29 +267,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
-"(a)&nbsp;few users can use them, and (b)&nbsp;many mirrors either became out "
-"of date or went offline relatively frequently. We don't want outdated "
-"information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr ""
-"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
-"nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetërohen, ose nuk "
-"gjenden në linjë relatisht shpesh. Nuk duam të mbillen të dhëna të "
-"vjetruara për projektin GNU."
+msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few users can use them, and (b)&nbsp;many mirrors either became 
out of date or went offline relatively frequently. We don't want outdated 
information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetërohen, ose nuk gjenden në linjë relatisht shpesh. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
-"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
-"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
-"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
-"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -449,8 +294,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information."
-msgstr ""
-"Faleminderit Juri Hoerner për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-it."
+msgstr "Faleminderit Juri Hoerner për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-it."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -460,34 +304,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -496,14 +324,8 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-"copyright notice, are preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim dhe shënimet për të 
drejtat "
-"e autorit, të ruhen."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim dhe 
shënimet për të drejtat e autorit, të ruhen."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -522,22 +344,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "<i>After</i> establishing your mirror, please contact <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> so we can review it "
-#~ "and add you to the <a href=\"/order/ftp.html\">mirror list</a>. Thanks."
-#~ msgstr ""
-#~ "<i>Pasi</i> të ndërtoni pasqyrën tuaj, ju lutem, na dërgoni dy rreshta 
te "
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që "
-#~ "të mundemi ta shqyrtojmë dhe t'ju shtojmë te <a href=\"/order/ftp.html"
-#~ "\">lista e pasqyrave</a>. Faleminderit."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "If your site can also offer general access for other mirrors, please <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";>contact us</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse <em>site</em>-i juaj mund të ofrojë hyrje të përgjithshme për "
-#~ "pasqyra të tjera, ju lutem <a href=\"mailto:address@hidden";>lidhuni "
-#~ "me ne</a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]