www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po 15-years-of-free-software.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po 15-years-of-free-software.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 08:51:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 08:51:20

Modified files:
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: 15-years-of-free-software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- 15-years-of-free-software.sq.po   28 Apr 2011 00:27:36 -0000   1.6
+++ 15-years-of-free-software.sq.po   1 Jul 2011 08:51:17 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-04-27 20:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-02 01:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 11:53+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,28 +16,18 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"15 Years of Free Software - - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"15 Vjetë Software të Lirë - - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgid "15 Years of Free Software - - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "15 Vjetë Software të Lirë - - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, free "
-"software movement"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, liri, Richard Stallman, rms, lëvizja 
për "
-"software të lirë"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, 
free software movement"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, liri, Richard Stallman, rms, 
lëvizja për software të lirë"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a free "
-"operating system."
-msgstr ""
-"Richard Stallman diskuton mbi historikun e lëvizjes për zhvillimin e një "
-"sistemi operativ të lirë."
+msgid "Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a 
free operating system."
+msgstr "Richard Stallman diskuton mbi historikun e lëvizjes për zhvillimin e 
një sistemi operativ të lirë."
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -51,33 +41,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software "
-"Movement and the GNU Project. We have come a long way."
-msgstr ""
-"U mbushën 15 vjetë që nga fillimi i Lëvizjes për Software të Lirë dhe "
-"Projektit GNU. Kemi bërë goxha udhë."
+msgid "It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software 
Movement and the GNU Project. We have come a long way."
+msgstr "U mbushën 15 vjetë që nga fillimi i Lëvizjes për Software të 
Lirë dhe Projektit GNU. Kemi bërë goxha udhë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In 1984, it was impossible to use a modern computer without installing a "
-"proprietary operating system, which you would have to obtain under a "
-"restrictive license. No one was allowed to share software freely with fellow "
-"computer users, and hardly anyone could change software to fit his or her "
-"own needs. The owners of software had erected walls to divide us from each "
-"other."
-msgstr ""
-"Më 1984 qe e pamundur të përdorej një kompjuter modern pa u dashur të "
-"instalohej një sistem operativ pronësor, të cilin duhej ta merrnit sipas 
një "
-"lejeje shtrënguese. Askujt nuk i lejohej të ndante lirisht software me të "
-"tjerë përdoruesa kompjuteri, dhe zor se ndokush mund të ndryshonte 
software-"
-"e për t'ua përshtatur nevojave të tij vetjake. Pronarët e software-it 
patën "
-"ngritur mure për të na ndarë nga njëri tjetri."
+msgid "In 1984, it was impossible to use a modern computer without installing 
a proprietary operating system, which you would have to obtain under a 
restrictive license. No one was allowed to share software freely with fellow 
computer users, and hardly anyone could change software to fit his or her own 
needs. The owners of software had erected walls to divide us from each other."
+msgstr "Më 1984 qe e pamundur të përdorej një kompjuter modern pa u dashur 
të instalohej një sistem operativ pronësor, të cilin duhej ta merrnit sipas 
një lejeje shtrënguese. Askujt nuk i lejohej të ndante lirisht software me 
të tjerë përdoruesa kompjuteri, dhe zor se ndokush mund të ndryshonte 
software-e për t'ua përshtatur nevojave të tij vetjake. Pronarët e 
software-it patën ngritur mure për të na ndarë nga njëri tjetri."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to "
 #| "develop a Unix-compatible portable operating system that would be 100% "
@@ -88,93 +61,28 @@
 #| "tribute to Unix, while at the same time saying that GNU is something "
 #| "different. Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its "
 #| "users freedom."
-msgid ""
-"The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to develop a "
-"Unix-compatible portable operating system that would be 100% free software. "
-"Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be free to "
-"redistribute the whole system, and free to change and contribute to any part "
-"of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;"
-"GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas "
-"of Unix, while at the same time saying that GNU is something different. "
-"Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
-msgstr ""
-"Projekti GNU u themelua për ta ndryshuar krejt këtë. Synimi i parë i tij: 
të "
-"zhvillohej një sistem operativ, i ngjashëm me Unix-in, që do të ishte "
-"software i lirë 100%. Jo 95% i lirë, jo 99.5%, por 100%&mdash;që kështu "
-"përdoruesit të ishin të lirë të rishpërndanin krejt sistemin, dhe të 
lirë të "
-"ndryshonin, dhe të kontribuonin në, çdo pjesë të tij. Emri i sistemit, 
GNU, "
-"është një shkurtim ripërtëritës që do të thotë &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;"
-"&mdash;një mënyrë për t'i dhënë hakën Unix-it, teksa në të njëjtën 
kohë "
-"nënvizohet që GNU-ja është diçka tjetër. Teknikisht, GNU-ja ngjan me 
Unix-"
-"in. Por ndryshe nga Unix, GNU-ja u jep përdoruesve të vet lirinë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop this "
-"operating system. Some were paid by the Free Software Foundation and by free "
-"software companies; most were volunteers. A few have become famous; most are "
-"known mainly within their profession, by other hackers who use or work on "
-"their code. All together have helped to liberate the potential of the "
-"computer network for all humanity."
-msgstr ""
-"U deshën shumë vjetë punë, nga qindra programuesë, që të zhvillohej ky 
"
-"sistem operativ. Disa janë paguar nga Free Software Foundation dhe nga "
-"shoqëri software-i të lirë; shumica qenë vullnetarë. Ca pak prej tyre u 
bënë "
-"të famshëm; shumica njihen kryesisht brenda rretheve të zanatit të tyre, 
nga "
-"\"hacker\"-a të tjerë merren me kodin e tyre. Të tërë tok kanë dhënë "
-"ndihmesë në çlirimin e potencialit të rrjetit të kompjuterave për krejt 
"
-"njerëzimin."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was "
-"developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the "
-"combination of GNU and Linux is used by millions of people around the world, "
-"and its popularity is growing. This month, we announced release 1.0 of "
-"<acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym>, the "
-"GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy "
-"to use as any other operating system."
-msgstr ""
-"Më 1991, përbërësi i fundit i thelbësor i një sistemi të ngjashëm me 
Unix-in "
-"u ndërtua: Linux, kerneli i lirë i shkruajtur nga Linus Torvalds. Sot, "
-"ndërthurja e GNU-së me Linux-in përdoret nga miliona vetë anembanë 
botës, "
-"dhe popullariteti i tij po rritet. Këtë muaj, njoftuam hedhjen në 
qarkullim "
-"të <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> "
-"1.0, desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë se do ta bëjë sistemin GNU/"
-"Linux po aq të lehtë për t'u përdorur, sa cilido sistem operativ tjetër."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But our freedom is not permanently assured. The world does not stand still, "
-"and we cannot count on having freedom five years from now, just because we "
-"have it today. Free software faces difficult challenges and dangers. It will "
-"take determined efforts to preserve our freedom, just as it took to obtain "
-"freedom in the first place. Meanwhile, the operating system is just the "
-"beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole "
-"range of jobs that users want to do."
-msgstr ""
-"Por liria jonë nuk është e siguruar përgjithmonë. Bota nuk rri në vend, 
dhe "
-"nuk e flemë dot mendjen se do të jemi të lirë këtu e pas pesë vjetësh, 
"
-"thjesht meqë jemi të tillë sot. Software-i i lirë përballet me sfida dhe 
"
-"rreziqe të vështira. Lypsen përpjekje të vendosura për të ruajtur 
lirinë "
-"tonë, ashtu siç u deshën për të fituar së pari lirinë. Ndërkohë, 
sistemi "
-"operativ sapo ka hedhur shtat&mdash;tani na duhet të shtojmë zbatime të 
lira "
-"që të mbulojnë krejt punët që duan të kryejnë përdoruesit."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In future columns, I will be writing about the specific challenges facing "
-"the free software community, and other issues affecting freedom for computer "
-"users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating system."
-msgstr ""
-"Në artikujt të ardhshëm, do të shkruaj rreth sfidash specifike që duhet 
të "
-"përballojë bashkësia e software-it të lirë, dhe të tjera çështje që 
prekin "
-"lirinë epërdoruesve të kompjuterave, si dhe zhvillimet që lidhen me 
sistemin "
-"operativ GNU/Linux."
+msgid "The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to 
develop a Unix-compatible portable operating system that would be 100% free 
software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be free 
to redistribute the whole system, and free to change and contribute to any part 
of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;GNU's 
Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas of Unix, 
while at the same time saying that GNU is something different. Technically, GNU 
is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
+msgstr "Projekti GNU u themelua për ta ndryshuar krejt këtë. Synimi i parë 
i tij: të zhvillohej një sistem operativ, i ngjashëm me Unix-in, që do të 
ishte software i lirë 100%. Jo 95% i lirë, jo 99.5%, por 100%&mdash;që 
kështu përdoruesit të ishin të lirë ta rishpërndanin krejt sistemin, të 
lirë ta ndryshonin dhe të kontribuonin në çdo pjesë të tij. Emri i 
sistemit, GNU, është një shkurtim ripërtëritës që do të thotë 
&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;një mënyrë për t'u dhënë hakën ideve 
teknike të Unix-it, teksa në të njëjtën kohë nënvizohet që GNU-ja 
është diçka tjetër. Teknikisht, GNU-ja ngjan me Unix-in. Por ndryshe nga 
Unix, GNU-ja u jep përdoruesve të vet lirinë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop this 
operating system. Some were paid by the Free Software Foundation and by free 
software companies; most were volunteers. A few have become famous; most are 
known mainly within their profession, by other hackers who use or work on their 
code. All together have helped to liberate the potential of the computer 
network for all humanity."
+msgstr "U deshën shumë vjetë punë, nga qindra programuesë, që të 
zhvillohej ky sistem operativ. Disa janë paguar nga Free Software Foundation 
dhe nga shoqëri software-i të lirë; shumica qenë vullnetarë. Ca pak prej 
tyre u bënë të famshëm; shumica njihen kryesisht brenda rretheve të 
zanatit të tyre, nga \"hacker\"-a të tjerë merren me kodin e tyre. Të 
tërë tok kanë dhënë ndihmesë në çlirimin e potencialit të rrjetit të 
kompjuterave për krejt njerëzimin."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was 
developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the 
combination of GNU and Linux is used by millions of people around the world, 
and its popularity is growing. This month, we announced release 1.0 of <acronym 
title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym>, the GNU 
graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy to use 
as any other operating system."
+msgstr "Më 1991, përbërësi i fundit i thelbësor i një sistemi të 
ngjashëm me Unix-in u ndërtua: Linux, kerneli i lirë i shkruajtur nga Linus 
Torvalds. Sot, ndërthurja e GNU-së me Linux-in përdoret nga miliona vetë 
anembanë botës, dhe popullariteti i tij po rritet. Këtë muaj, njoftuam 
hedhjen në qarkullim të <acronym title=\"GNU Network Object Model 
Environment\">GNOME</acronym> 1.0, desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë 
se do ta bëjë sistemin GNU/Linux po aq të lehtë për t'u përdorur, sa 
cilido sistem operativ tjetër."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But our freedom is not permanently assured. The world does not stand 
still, and we cannot count on having freedom five years from now, just because 
we have it today. Free software faces difficult challenges and dangers. It will 
take determined efforts to preserve our freedom, just as it took to obtain 
freedom in the first place. Meanwhile, the operating system is just the 
beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole range 
of jobs that users want to do."
+msgstr "Por liria jonë nuk është e siguruar përgjithmonë. Bota nuk rri 
në vend, dhe nuk e flemë dot mendjen se do të jemi të lirë këtu e pas 
pesë vjetësh, thjesht meqë jemi të tillë sot. Software-i i lirë 
përballet me sfida dhe rreziqe të vështira. Lypsen përpjekje të vendosura 
për të ruajtur lirinë tonë, ashtu siç u deshën për të fituar së pari 
lirinë. Ndërkohë, sistemi operativ sapo ka hedhur shtat&mdash;tani na duhet 
të shtojmë zbatime të lira që të mbulojnë krejt punët që duan të 
kryejnë përdoruesit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In future columns, I will be writing about the specific challenges 
facing the free software community, and other issues affecting freedom for 
computer users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating 
system."
+msgstr "Në artikujt të ardhshëm, do të shkruaj rreth sfidash specifike që 
duhet të përballojë bashkësia e software-it të lirë, dhe të tjera 
çështje që prekin lirinë epërdoruesve të kompjuterave, si dhe zhvillimet 
që lidhen me sistemin operativ GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -184,35 +92,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">rrugë "
-"të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla "
-"shkruajuni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo 
këshilla shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
@@ -220,12 +111,8 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -243,3 +130,4 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]