www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-history.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po gnu-history.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 08:33:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 08:33:06

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: gnu-history.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu-history.sq.po  19 May 2011 16:28:05 -0000   1.9
+++ gnu-history.sq.po  1 Jul 2011 08:33:03 -0000    1.10
@@ -1,13 +1,18 @@
 # Translation into Albanian of minimial gnu.org site pages
 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# Besnik Bleta <address@hidden> 2010.
+# Besnik Bleta <address@hidden> 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.html\n"
+<<<<<<< gnu-history.sq.po
+"POT-Creation-Date: 2010-11-19 20:27-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-02 10:48+0200\n"
+=======
 "POT-Creation-Date: 2011-05-19 15:52+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-01-02 00:49+0200\n"
+>>>>>>> 1.9
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,8 +29,17 @@
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
-msgstr ""
+<<<<<<< gnu-history.sq.po
+msgstr "GNU, Projekti GNU, FSF, Software-i i Lirë, Free Software Foundation, 
Historik"
+=======
+msgstr ""
+<<<<<<< gnu-history.sq.po
+"GNU, Projekti GNU, FSF, Software-i i Lirë, Free Software "
+"Foundation, Historik"
+>>>>>>> 1.8
+=======
 "GNU, Projekti GNU, FSF, Software-i i Lirë, Free Software Foundation, 
Historik"
+>>>>>>> 1.9
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -245,13 +259,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
-#| "philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent "
-#| "system prohibit free software</a> entirely. The ultimate goal is to "
-#| "provide free software to do all of the jobs computer users want to "
-#| "do&mdash;and thus make proprietary software obsolete."
 msgid ""
 "How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
 "philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent system "
@@ -259,12 +266,11 @@
 "software to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus make "
 "proprietary software a thing of the past."
 msgstr ""
-"Sa larg mund të shkojë <em>software</em>-i i lirë? Nuk ka kufij, hiq 
rastin "
-"kur <a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">ligje të tillë 
si "
-"sistemi i patentave e ndalon <em>software</em>-in e lirë</a> krejtësisht. "
-"Qëllimi final është të ofrohet <em>software</em> i lirë që të kryejë 
në "
-"kompjuter gjithë llojet e punëve që duan të kryejnë përdoruesit&mdash;e 
për "
-"ta bërë kështu <em>software</em>-in pronësor diçka të së kaluarës."
+"Sa larg mund të shkojë <em>software</em>-i i lirë? Nuk ka kufij, hiq 
rastin kur <a href=\"/"
+"philosophy/fighting-software-patents.html\">ligje të tillë si sistemi i 
patentave "
+"e ndalon <em>software</em>-in e lirë</a> krejtësisht. Synimi përfundimtar 
është të ofrohet "
+"<em>software</em> i lirë që të kryejë në kompjuter gjithë llojet e 
punëve që duan të kryejnë "
+"përdoruesit&mdash;e për ta bërë kështu <em>software</em>-in pronësor 
diçka të së kaluarës."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -274,42 +280,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dërgojini te FSF &amp; GNU <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të 
tjera "
-"për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, për lidhje të dëmtuara 
dhe "
-"ndreqje të tjera na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera "
+"për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dërgojini te FSF &amp; GNU <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të 
tjera "
-"për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, për lidhje të dëmtuara 
dhe "
-"ndreqje të tjera na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Ju lutem, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla na 
njoftoni te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]