www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.shtml doc/doc.pl.html doc/po/doc.pl...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.pl.shtml doc/doc.pl.html doc/po/doc.pl...
Date: Sat, 27 Nov 2010 17:27:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/27 17:27:28

Modified files:
    .       : home.pl.shtml 
    doc      : doc.pl.html 
    doc/po     : doc.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server     : body-include-2.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.shtml?cvsroot=www&r1=1.78&r2=1.79
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/doc.pl.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/po/doc.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.pl.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- home.pl.shtml    27 Nov 2010 09:27:49 -0000   1.78
+++ home.pl.shtml    27 Nov 2010 17:27:14 -0000   1.79
@@ -122,10 +122,10 @@
 miliony użytkowników, czasami błędnie nazywanym po&nbsp;prostu
 &bdquo;Linux&rdquo;.</p>
 
-<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
-Unix!&rdquo;; <a href="/pronunciation/pronunciation.html">it is pronounced
-<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the
-<em>g</em> and the <em>n</em>.</p>
+<p>Nazwa &bdquo;GNU&rdquo; jest rekurencyjnym akronimem znaczącym &bdquo;GNU's
+Not Unix!&rdquo; [GNU nie jest UNIXem]; <a
+href="/pronunciation/pronunciation.html">jest wymawiana po&nbsp;prostu
+<em>gnu</em></a>, jako jedna sylaba z&nbsp;twardym 'g'.</p>
 
 </div>
 
@@ -264,7 +264,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/27 09:27:49 $
+$Date: 2010/11/27 17:27:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/doc.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/doc.pl.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- doc/doc.pl.html   31 Mar 2007 15:29:36 -0000   1.6
+++ doc/doc.pl.html   27 Nov 2010 17:27:17 -0000   1.7
@@ -1,245 +1,175 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<head>
-<title>Dokumentacja
-        - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: £ukasz 'l5x' Anwajler -->
-</head>
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Dokumentacja - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Dokumentacja Projektu GNU</h2>
 
 <p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-  width="129" height="122" /></a>
+Dokumentację GNU i&nbsp;inną wolną dokumentację można uzyskać 
w&nbsp;jeden
+z&nbsp;następujących sposobów:
 </p>
 
+<ul>
+<li>Większość <a href="/manual/manual.html">podręczników GNU</a> jest 
dostępnych
+w&nbsp;sieci w&nbsp;różnych formatach.</li>
 
-<table style="margin-right: 10px; float: left" frame="box" bgcolor="f2f2f9" 
cellspacing="5">
-
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org";>Strona g³ówna GNU Press</a></td></tr>
-
-<tr><td><a 
href="http://www.gnupress.org/gnupresspub.html#Anchor-BOOK-61299";>Drukowane 
ksi±¿ki</a></td></tr>
+<li><a href="http://directory.fsf.org/";>Katalog Wolnego Oprogramowania</a>
+zawiera linki do&nbsp;dokumentacji.</li>
 
-<tr><td><a 
href="http://www.gnupress.org/gnupresspub.html#Anchor-Software";>Oprogramowanie 
na CD</a></td></tr>
+<li><a href="http://planet.gnu.org";>planet.gnu.org</a> jest zbiorem blogów
+i&nbsp;nowości z&nbsp;pakietów GNU.</li>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org/isbn.html";>Lista ISBN</a></td></tr>
+<li><a href="http://www.changelog.org";>changelog.org</a> to zbiór dzienników
+zmian z&nbsp;projektów GNU i&nbsp;GNOME.</li>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>Gad¿ety GNU</a></td></tr>
+<li><a href="http://shop.fsf.org";>Sklep internetowy FSF: Książki, koszulki,
+plakaty i&nbsp;nie tylko.</a></li>
 
-<tr><td><a 
href="http://www.gnu.org/gear/gear.html#Anchor-Clothing";>Odzie¿</a></td></tr>
+<li><a href="/doc/other-free-books.html">Wolne książki od&nbsp;innych
+wydawców</a>: Książki innych wydawców opublikowane na&nbsp;licencjach 
wolnej
+dokumentacji.</li>
+</ul>
 
-<tr><td><a 
href="http://www.gnu.org/gear/gear.html#Anchor-Wall-Art";>Plakaty</a></td></tr>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html#Anchor-Other-Fan-Gear";>Inne 
gad¿ety fana</a></td></tr>
+<h3>Zasady dokumentacji GNU</h3>
 
-<tr><td><a href="http://order.fsf.org/";>Formularz zamówienia</a></td></tr>
+<p>Uważamy, że&nbsp;czytelnik powinien mieć możliwość kopiowania, 
aktualizacji
+i&nbsp;rozpowszechniania dokumentacji GNU, tak jak oprogramowania GNU.</p>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org/potentialauthors.html";>Dla 
autorów</a></td></tr>
+<p>Pierwotnie cała nasza dokumentacja została opublikowana 
na&nbsp;niewielkiej
+licencji <a href="/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft">copyleft</a>
+lub&nbsp;na <a href="/licenses/licenses.html#GPL">Powszechnej Licencji
+Publicznej GNU (GPL)</a>. W&nbsp;2001 r. <a
+href="/licenses/licenses.html#FDL">Wolna Licencja Dokumentacji GNU (FDL)</a>
+została stworzona, aby&nbsp;zaspokoić potrzeby, które nie zostały 
spełnione
+przez licencje zaprojektowane z&nbsp;myślą o oprogramowaniu. Więcej
+informacji na&nbsp;temat wolnej dokumentacji można znaleźć w&nbsp;eseju <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richarda Stallmanana</a> &bdquo;<a
+href="/philosophy/free-doc.html">Wolne oprogramowanie i&nbsp;wolna
+dokumentacja</a>&rdquo;.</p>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org/resellers.html";>Dla 
sprzedawców</a></td></tr>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org/teachingprofessionals.html";>Dla 
nauczycieli</a></td></tr>
+<h3>Przyczyń się</h3>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnupress.org/doc/contact.html";>Skontaktuj siê z 
nami</a></td></tr>
+<p>Pomóżcie nam pisać dokumentację! Jest to jeden z&nbsp;najważniejszych
+sposobów przyczynienia się do&nbsp;ruchu Wolnego
+Oprogramowania. Aby&nbsp;uzyskać więcej informacji i&nbsp;innych sposobów,
+aby&nbsp;pomóc, <a href="/help/help.html#helpgnu"> kliknij tutaj</a>.</p>
 
-<tr><td><a href="http://www.fsf.org";>Strona g³ówna FSF</a></td></tr>
+<p><b>GNU Press:</b> innym sposobem do&nbsp;przyczynienia się do&nbsp;pomocy
+jest <a href="/doc/expanding.html">rozszerzanie dostępności księgarni</a>
+książek <a href="/doc/gnupresspub.html">GNU Press</a>. Z&nbsp;tego
+lub&nbsp;wielu innych powodów możesz <a
+href="/doc/contact.html">skontaktować się z&nbsp;GNU Press</a>.</p>
 
-<tr><td><a href="http://www.gnu.org";>Strona g³ówna Projektu GNU</a></td></tr>
 
-</table>
+<div style="font-size: small;">
 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
 
-<h4>Wprowadzenie do zasad dokumentacji Projektu GNU</h4>
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
-Dokumentacja GNU jest wyj±tkowa ze wzglêdu na nasze podej¶cie do niej. 
Wierzymy, ¿e czytelnik powinien mieæ mo¿liwo¶æ kopiowania jej i 
rozpowszechniania, tak jak naszego oprogramowania. Pierwotnie ca³a nasza 
dokumentacje by³y wydawana na krótkiej licencji typu <a 
href="/licenses/licenses.pl.html#WhatIsCopyleft"> lub na naszej <a 
href="/licenses/licenses.html#GPL">Powszechnej licencji Publicznej GNU 
(GPL)</a>. W&nbsp;celu zrealizowania pewnych szczególnych potrzeb, których nie 
zaspokaja³y licencje zaprojektowane z&nbsp;my¶l± o&nbsp;oprogramowaniu, 
w&nbsp;roku 2001 stworzono <a href="/licenses/licenses.pl.html#FDL">Licencjê 
Wolnej Dokumentacji (FDL)</a>. Je¶li chcecie dowiedzieæ siê wiêcej 
o&nbsp;naszych pogl±dach na temat
-wolnej dokumentacji, przeczytacie esej <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richarda Stallmana</a> &bdquo;<a 
href="/philosophy/free-doc.pl.html">Wolne oprogramowanie i&nbsp;wolna 
dokumentacja</a>&rdquo;.
-Pomó¿cie nam pisaæ woln± dokumentacjê! Projekt GNU jest ruchem ogólno¶wiatowym 
i&nbsp;nasze zasoby oprogramowania powiêkszaj± siê ka¿dego dnia. Na osobnej 
stronie zamie¶cili¶my wskazówki,
-<a href="/help/help.pl.html#helpgnu">jak pomóc Projektowi GNU</a>.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Z dokumentacj± GNU wi±¿± siê nastêpuj±ce dzia³y:
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
-<table cellspacing="5"><tr><td>
-<h4>
-<a href="gnupresspub.html"><img src="gnupresslogo.jpg" width="53" height="88" 
alt="GNU Press" />Opublikowana dokumentacja</a>, koszulki, plakaty, 
oprogramowanie i wiele wiêcej!
-</h4>
 
 <p>
-Drukowane ksi±¿ki i <a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>Gad¿ety 
GNU</a>&nbsp;&mdash; koszulki, czapki, plakietki i inne.
+Copyright &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Free
+Software Foundation, Inc.
 </p>
 
-<h4>
-<a href="/manual/manual.html">Dokumentacja online</a>
-</h4>
-
-<p>
-Informacje o naszych tytu³ach i inna dokumentacja dostêpna online.
-</p>
-
-<h4>
-<a href="expanding.html">Poprawienie dostêpno¶ci w ksiêgarniach</a>
-</h4>
-
 <p>
-Jak ochotnicy mog± pomóc w tym, ¿eby ksi±¿ki GNU Press trafi³y na pó³ki 
lokalnych ksiêgarñ.
+Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się
+na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego
+zezwolenia.
 </p>
 
-<h4>
-<a href="other-free-books.pl.html">Wolne ksi±¿ki innych wydawców</a>
-</h4>
 
-<p>
-Drukowane ksi±¿ki innych wydawców opublikowane na licencjach wolnej 
dokumentacji.
-</p>
-
-<h4>
-<a href="contact.html">Kontakt z GNU Press</a>
-</h4>
-
-<!--Superfluous table
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="520">
- <tr>
-  <td>
-<img src="gnupresslogo.jpg" width="53" height="88" alt="GNU Press logo" />
-  </td>
-  <td>
-<h4><a href="gnupresspub.html">GNU Press</a> Published Documentation, 
T-shirts, Posters, Software and more!.</h4>
+<div class="translators-credits">
 
-<p>
-Printed books and <a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>GNU Gear</a> - 
shirts, hats, pins, buttons and more.
-</p>
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>&nbsp;
-  </td>
-  <td>
-<h4>
-<a href="/manual/manual.html">On-Line Documentation</a>
-</h4>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Łukasz Anwajler 2001, Łukasz Wysocki 2010; poprawki Jan Owoc
+2010, Marcin Wolak 2010.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
 
-<p>
-Information on our titles and other documentation available on-line.
-</p>
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>
-&nbsp;
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>
-&nbsp;
-  </td>
-  <td>
-<h4>
-<a href="expanding.html">Expanding Bookstore Availability</a>
-</h4>
+$Date: 2010/11/27 17:27:17 $
 
-<p>
-Information on how volunteers can help get GNU Press books on the shelves of 
their local bookstore.
-</p>
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>
-&nbsp;
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>
-&nbsp;
-  </td>
-  <td>
-<h4>
-<a href="other-free-books.html">Free Books from Other Publishers</a>
-</h4>
-  </td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>
-&nbsp;
-  </td>
-  <td>
-<h4>
-<a href="contact.html">Contacting GNU Press</a>
-</h4>
-  </td>
- </tr>
-</table>
--->
-</td></tr></table>
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/doc/doc.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/doc/doc.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="/doc/doc.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="/doc/doc.html">English</a>
-| <a href="/doc/doc.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/doc/doc.pl.html">Polski</a>
-| <a href="/doc/doc.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>
-| <a href="/doc/doc.sq.html">Shqip</a>
-]
+<!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any 
medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
-Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:29:36 $ $Author: yavor $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/doc/doc.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/doc/doc.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/doc/doc.ca.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/doc/doc.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/doc/doc.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/doc/doc.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/doc/doc.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a href="/doc/doc.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/doc/doc.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/doc/doc.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/doc/doc.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Albanian -->
+<li><a href="/doc/doc.sq.html">shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/doc/doc.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/doc/doc.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
 </div>
-
 </body>
 </html>

Index: doc/po/doc.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/po/doc.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- po/home.pl.po    27 Nov 2010 11:19:16 -0000   1.52
+++ po/home.pl.po    27 Nov 2010 17:27:23 -0000   1.53
@@ -206,10 +206,6 @@
 "Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
-#| "Unix!&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no "
-#| "vowel sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
 msgid ""
 "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
 "&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "

Index: server/body-include-2.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.pl.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/body-include-2.pl.html    26 Nov 2010 17:27:57 -0000   1.13
+++ server/body-include-2.pl.html    27 Nov 2010 17:27:26 -0000   1.14
@@ -24,8 +24,8 @@
 
  <div id="searcher">
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
-  <div><label class="netscape4" for="phrase">Search:</label> <input 
name="phrase"
-id="phrase" type="text" size="18" accesskey="s" value="Why GNU/Linux?"
+  <div><label class="netscape4" for="phrase">Szukaj:</label> <input 
name="phrase"
+id="phrase" type="text" size="24" accesskey="s" value="Dlaczego GNU/Linux?"
 onfocus="this.value=''" /> <input type="submit" value="Search" /></div>
  <!-- unnamed label -->
 </form>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]