www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po why-not-lgpl.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po why-not-lgpl.ca.po
Date: Mon, 05 Apr 2010 18:59:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/04/05 18:59:39

Added files:
    licenses/po  : why-not-lgpl.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-not-lgpl.ca.po
===================================================================
RCS file: why-not-lgpl.ca.po
diff -N why-not-lgpl.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-not-lgpl.ca.po 5 Apr 2010 18:59:36 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,167 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-not-lgpl.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-05 20:55+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project - "
+"Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per 
a la vostra pròxima biblioteca - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library"
+msgstr "Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General 
Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project has two principal licenses to use for libraries. One is the "
+"GNU Lesser GPL; the other is the ordinary GNU GPL. The choice of license "
+"makes a big difference: using the Lesser GPL permits use of the library in "
+"proprietary programs; using the ordinary GPL for a library makes it "
+"available only for free programs."
+msgstr "El Projecte GNU disposa de dos llicències per a biblioteques. Una és 
la Llicència Pública General Reduïda (LGPL); l'altra es la Llicència 
Pública General (GPL). Hi ha una gran diferència entre triar l'una o l'altra: 
la LGPL permet l'ús de la biblioteca en programes privatius; la GPL només 
permet utilitzar-la en programes lliures."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Which license is best for a given library is a matter of strategy, and it "
+"depends on the details of the situation. At present, most GNU libraries are "
+"covered by the Lesser GPL, and that means we are using only one of these two "
+"strategies, neglecting the other. So we are now seeking more libraries to "
+"release <strong>under the ordinary GPL</strong>."
+msgstr "Determinar quina llicència es millor per a certa biblioteca es una 
qüestió d'estratègia, i depèn del detalls de la situació. Actualment, la 
major part del les llibreries de GNU estan cobertes per la LGPL; això 
significa que només estem seguint una de les dues estratègies, descuidant 
l'altra. Per això estem procurant que més biblioteques es publiquin sota la 
GPL ordinària."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers have the advantage of money; free software "
+"developers need to make advantages for each other. Using the ordinary GPL "
+"for a library gives free software developers an advantage over proprietary "
+"developers: a library that they can use, while proprietary developers cannot "
+"use it."
+msgstr "Els desenvolupadors de programari privatiu tenen l'avantatge dels 
diners; els desenvolupadors de programari lliure necessiten obtenir avantatges 
d'altres desenvolupadors com ells. Utilitzar la GPL ordinària en una 
biblioteca dóna als programadors lliures un avantatge sobre els 
desenvolupadors de programari propietari: una biblioteca que ells poden 
utilitzar i els programadors propietaris no."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using the ordinary GPL is not advantageous for every library. There are "
+"reasons that can make it better to use the Lesser GPL in certain cases. The "
+"most common case is when a free library's features are readily available for "
+"proprietary software through other alternative libraries. In that case, the "
+"library cannot give free software any particular advantage, so it is better "
+"to use the Lesser GPL for that library."
+msgstr "Però utilitzar la GPL ordinària no és un avantatge en totes les 
biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs casos. 
El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca lliure ja 
estan disponibles per al programari propietari a través d'altres biblioteques 
alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap avantatge en 
particular al programari lliure, per la qual cosa és millor utilitzar la LGPL."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is why we used the Lesser GPL for the GNU C library. After all, there "
+"are plenty of other C libraries; using the GPL for ours would have driven "
+"proprietary software developers to use another&mdash;no problem for them, "
+"only for us."
+msgstr "Per aquesta raó vàrem aplicar la LGPL a la biblioteca GNU C. Al cap 
i a la fi, hi ha un munt de biblioteques C; aplicar la GPL a la nostra hagués 
portat als desenvolupadors de programari propietari a utilitzar-ne una altra: 
cap problema per ells, cap avantatge per nosaltres."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, when a library provides a significant unique capability, like GNU "
+"Readline, that's a horse of a different color. The Readline library "
+"implements input editing and history for interactive programs, and that's a "
+"facility not generally available elsewhere. Releasing it under the GPL and "
+"limiting its use to free programs gives our community a real boost. At "
+"least one application program is free software today specifically because "
+"that was necessary for using Readline."
+msgstr "Però quan una biblioteca té una funcionalitat única i destacada, 
com GNU Readline, llavors són figues d'un altre paner. La biblioteca Readline 
implementa l'edició i l'historial de dades introduïdes per programes 
interactius, i aquesta és una prestació que no es troba de manera general a 
qualsevol altra. Publicar-la sota la GPL i limitar els seu ús a programes 
lliures dóna a la nostra comunitat un impuls real. Actualment, com a mínim un 
aplicatiu és programari lliure perquè va ser necessari que ho fos per poder 
utilitzar Readline."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we amass a collection of powerful GPL-covered libraries that have no "
+"parallel available to proprietary software, they will provide a range of "
+"useful modules to serve as building blocks in new free programs. This will "
+"be a significant advantage for further free software development, and some "
+"projects will decide to make software free in order to use these libraries. "
+"University projects can easily be influenced; nowadays, as companies begin "
+"to consider making software free, even some commercial projects can be "
+"influenced in this way."
+msgstr "Si reunim una col·lecció de biblioteques potents cobertes per la GPL 
que no tinguin la seva equivalència en el programari privatiu, es disposarà 
d'una àmplia gamma de mòduls útils que serviran com a peces per a la 
construcció de nous programes lliures. Això serà un avantatge significatiu 
per al desenvolupament de més programari lliure, i alguns projectes decidiran 
esdevenir lliures per poder utilitzar aquestes biblioteques. És fàcil influir 
en els projectes universitaris; avui dia, veient com les companyies comencen a 
considerar fer programari lliure, es pot influir d'aquesta manera fins i tot en 
projectes comercials"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers, seeking to deny the free competition an "
+"important advantage, will try to convince authors not to contribute "
+"libraries to the GPL-covered collection. For example, they may appeal to "
+"the ego, promising &ldquo;more users for this library&rdquo; if we let them "
+"use the code in proprietary software products. Popularity is tempting, and "
+"it is easy for a library developer to rationalize the idea that boosting the "
+"popularity of that one library is what the community needs above all."
+msgstr "Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar 
aquest important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els 
autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. Poden, 
per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos \"més usuaris per aquesta 
biblioteca\" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari 
propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador 
de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat d'aquella 
biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we should not listen to these temptations, because we can achieve much "
+"more if we stand together. We free software developers should support one "
+"another. By releasing libraries that are limited to free software only, we "
+"can help each other's free software packages outdo the proprietary "
+"alternatives. The whole free software movement will have more popularity, "
+"because free software as a whole will stack up better against the "
+"competition."
+msgstr "Però no hauríem de caure en aquestes temptacions, perquè podem 
aconseguir molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de 
programari lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de 
les quals estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres 
paquets de programari lliure a superar les alternatives propietàries. La 
totalitat del moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè 
el programari lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
<br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu la <a 
href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Guia de traducció</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a 
href=\"/server/standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per 
col·laborar en la traducció al català del web de GNU."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 d'abril 
de 2010."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]