www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.it.shtml philosophy/compromise.bg.html...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.it.shtml philosophy/compromise.bg.html...
Date: Tue, 27 Oct 2009 08:26:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/10/27 08:26:22

Modified files:
    .       : home.it.shtml 
    philosophy   : compromise.bg.html compromise.es.html 
             compromise.fr.html compromise.ml.html 
             computing-progress.fr.html 
             freedom-or-power.fa.html 
             freedom-or-power.fr.html not-ipr.fr.html 
             not-ipr.ml.html not-ipr.pt-br.html 
             social-inertia.fr.html social-inertia.ml.html 
    po       : home.it.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.shtml?cvsroot=www&r1=1.121&r2=1.122
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.bg.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.es.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.fr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.ml.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/computing-progress.fr.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.fa.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.fr.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.fr.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.ml.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/social-inertia.fr.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/social-inertia.ml.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.it.po?cvsroot=www&r1=1.114&r2=1.115

Patches:
Index: home.it.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.shtml,v
retrieving revision 1.121
retrieving revision 1.122
diff -u -b -r1.121 -r1.122
--- home.it.shtml    25 Oct 2009 08:26:15 -0000   1.121
+++ home.it.shtml    27 Oct 2009 08:26:04 -0000   1.122
@@ -51,8 +51,8 @@
 
 <div style="margin:10px; float:right; width:120px">
 <img src="/graphics/Gnewsenselogo.png" style="margin-bottom:10px;"
-   alt="gNewSense logo" />
-<img src="/graphics/Trisquellogo.png" alt="Trisquel GNU/Linux logo" />
+   alt="Logo di gNewSense" />
+<img src="/graphics/Trisquellogo.png" alt="Logo di Trisquel GNU/Linux" />
 </div>
 
 <p><span class="highlight">Noi consigliamo di usare quelle <a
@@ -369,7 +369,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
  
-  $Date: 2009/10/25 08:26:15 $
+  $Date: 2009/10/27 08:26:04 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/compromise.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.bg.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/compromise.bg.html    11 Aug 2009 08:25:39 -0000   1.9
+++ philosophy/compromise.bg.html    27 Oct 2009 08:26:11 -0000   1.10
@@ -9,100 +9,96 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
 <div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
 background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>„Преди 25 години, <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">на 27
-септември 1983, обявих план</a> да създам 
напълно свободна операционна
-система наречена GNU — от «GNU is not Unix» (GNU не е 
Юникс). Като част то
-25-тата годишнина на системата GNU, написах 
тази статия как нашата общност
-може да избегне гибелните компромиси. 
Освен избягването на такива
-компромиси, има много други начини, по 
които можете да <a
-href="/help/">помогнете на GNU</a> и свободния 
софтуер. Един основен начин
-е да се <a
-href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>присъедините
-към Фондацията за свободен софтуер</a> като 
асоцииран член.“</em> — Ричард
-Столман</p></div>
+margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;Twenty-five years ago <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">on
+September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free
+operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. As
+part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article
+on how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
+such compromises, there are many ways you can <a href="/help/">help GNU</a>
+and free software. One basic way is to <a
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>
+join the Free Software Foundation</a> as an Associate
+Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></div>
 
 <h2>Избягване на гибелни компромиси</h2>
 
 <p>от <strong>Ричард Столман</strong></p>
 
-<p>Целта на Движението за свободен софтуер 
е обществена промяна — <a
-href="/philosophy/free-sw.html">всички програми да са 
свободни</a>, така че
-всички потребители на софтуер да са 
свободни и да могат да са част от
-общност на сътрудничество. Всяка 
несвободна програма осигурява
-несправедлива власт на своя разработчик 
над потребителите. Наша цел е да
-преустановим тази неправда.</p>
-
-<p>Пътят към свобода е <a
-href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>дълъг</a>.
-Той ще изисква много стъпки и много години, 
за да се стигне до свят, в който
-е нормално потребителите на софтуер да 
имат свобода. Някои от тези стъпки
-са трудни и изискват жертви. Някои стъпки 
стават по-лесни, ако направим
-компромис с хора, чиито цели са други.</p>
-
-
-
-<p>Така <a href="http://www.fsf.org";>Фондацията за 
свободен софтуер</a> прави
-компромиси, дори големи. Например направих
ме компромис с клаузите относно
-патентите във версия 3 на Общия публичен 
лиценз на GNU (GPL), така че
-големите компании биха допринасяли към 
софтуер под ОПЛ 3 и биха го
-разпространявали, и биха довели някои 
патенти под провизиите на тези клаузи. </p>
+<p>The free software movement aims for a social change: <a
+href="/philosophy/free-sw.html">to make all software free</a> so that all
+software users are free and can be part of a community of cooperation.
+Every nonfree program gives its developer unjust power over the users. Our
+goal is to put an end to that injustice.</p>
+
+<p>The road to freedom is <a
+href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
+a long road</a>. It will take many steps and many years to reach a world in
+which it is normal for software users to have freedom. Some of these steps
+are hard, and require sacrifice. Some of them become easier if we make
+compromises with people that have different goals.</p>
+
+<p>Thus, the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> makes
+compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the
+patent provisions of version 3 of the <a href="/licenses/gpl.html">GNU
+General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would
+contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some
+patents under the effect of these provisions. </p>
 
 <img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
 
-<p><a href="/licenses/lgpl.html">По-малкият ОПЛ</a> (LGPL) е 
компромис —
-използваме го върху определени свободни 
библиотеки, за да позволим
-ползването им в определени несвободни 
програми, защото мислим, че
-забраняването на това ще накара 
разработчиците да ползват вместо тях
-несвободни библиотеки. Ние приемаме и 
инсталираме код в програмите на GNU,
-който им позволява да работят съвместно с 
популярни несвободни програми.
-Ние документираме и известяваме за това по 
начин, който окуражава ползващите
-тези несвободни програми да инсталират 
съответните свободни, но не и
-обратното. Ние поддържаме определени 
кампании, с които сме съгласни, дори и
-да не сме напълно съгласни с групите зад 
тях.</p>
-
-<p>Но ние отхвърляме определени компромиси, 
въпреки че някои в нашата общност
-са готови да ги направят. Например ние <a
-href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">подкрепяме
 само
-дистрибуции на GNU/Линукс</a>, които имат 
политика да не включват несвободен
-софтуер и да не подвеждат потребителите да 
го инсталират. Да подкрепим
-несвободни дистрибуции би бил гибелен 
компромис.</p>
-
-<p>Компромисите са гибелни, ако работят 
срещу нашите цели в дългосрочен
-период. Това може да се случи на нивото на 
идеите или на нивото на
-действията.</p>
-
-<p>На нивото на идеите, гибелните 
компромиси са тези, които усилват 
явленията,
-които искаме да променим. Нашата цел е 
свят, в който потребителите на
-софтуер са свободни, но по настоящем 
повечето потребители дори не
-разпознават положението със свободата 
като проблем. Те са възприели
-ценностите на „консуматори“, което 
означава, че съдят за една програма само
-по практическите проявления като цена и 
удобство.</p>
-
-<p>Известната книга за самопомощ на Дейл 
Карнеги „Как да печелим приятели и да
-влияем на другите“ съветва, че 
най-ефикасният начин да убедим някой да
-направи нещо е да представим аргументи, 
които се позовават на неговите
-ценности. Има начини да се харесаме на 
косуматорските ценности типични за
-нашето общество. Например свободният 
софтуер, който е придобит безплатно,
-може да спести пари на потребителя. Много 
свободни програми са също така
-удобни и надеждни. Посочването на тези 
практически ползи успя да убеди
-множество потребители да приемат различни 
свободни програми, някои от които
-вече са доста успешни.</p>
-
-<p>Ако целта ви се простира до набирането на 
повече хора, които да използват
-някои свободни програми, можете да решите 
да си замълчите за концепцията за
-свободата и да се фокусирате само върху 
практическите ползи, които са
-понятни за консуматорските ценности. За 
това се използва терминът „отворен
-код“.</p>
-
-<p>Този подход може да ни доведе само 
частично до целта ни — свободата.
-Хората, които ползват свободен софтуер 
само защото е удобен, ще държат на
-него само доколкото е удобно. И те няма да 
виждат причина да не ползват
-удобни собственически програми заедно с 
него.</p>
-
-<p>Философията на отворения код предполага 
и се отнася до консуматорските
-ценности, а това ги затвърждава и усилва. 
Затова ние <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">не поддържаме
-„отворения код“</a>.</p>
+<p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a compromise:
+we use it on certain chosen free libraries to permit their use in nonfree
+programs because we think that legally prohibiting this would only drive
+developers to proprietary libraries instead. We accept and install code in
+GNU programs to make them work together with common nonfree programs, and we
+document and publicize this in ways that encourage users of the latter to
+install the former, but not vice versa. We support specific campaigns we
+agree with, even when we don't fully agree with the groups behind them.</p>
+
+<p>But we reject certain compromises even though many others in our community
+are willing to make them. For instance, we <a
+href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html"> endorse only
+the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree
+software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions
+would be a <acronym title="ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing
+or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
+decayed.">ruinous</acronym> compromise.</p>
+
+<p>Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long
+term. That can occur either at the level of ideas or at the level of
+actions.</p>
+
+<p>At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the
+premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are
+free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an
+issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they
+judge any program only on practical characteristics such as price and
+convenience.</p>
+
+<p>Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and
+Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade
+someone to do something is to present arguments that appeal to his values.
+There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society.
+For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many
+free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical
+benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free
+programs, some of which are now quite successful.</p>
+
+<p>If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go,
+you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only
+on the practical advantages that make sense in terms of consumer values.
+That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric
+do.</p>
+
+<p>That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who
+use free software only because it is convenient will stick with it only as
+long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient
+proprietary programs along with it.</p>
+
+<p>The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values,
+and this affirms and reinforces them. That's why we <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not support open
+source.</a></p>
 
 <img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
 
@@ -119,67 +115,61 @@
 компромиса на Дейл Карнеги, с който ще 
повлияем на действията на другите,
 като приемем техните консуматорски 
ценности.</p>
 
-<p>Това не означава, че не може въобще да 
цитираме практическите предимства.
-Ние можем и ние го правим. Това се превръща 
в проблем, само когато хората
-се фокусират върху практическите 
предимства с цената на свободата или
-предлагат другите да правят така. Така че, 
когато говорим за практическите
-предимства на свободния софтуер, ние често 
повтаряме, че това са
-<em>допълнителни, второстепенни причини</em> 
той да бъде предпочитан.</p>
-
-<p>Не е достатъчно да направим нашите думи 
да отговарят на идеалите ни. Нашите
-действия трябва също да в унисон с тях. 
Затова ние трябва да избягваме
-компромиси, които включват или 
легитимират нещата, които целим да
-ликвидираме.</p>
-
-<p>Например практиката показва, че можете 
да привлечете някои потребители към
-<a href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Линукс</a>, ако 
включите някой
-несвободен софтуер. Това може да означава 
симпатична несвободна програма,
-която ще хване нечие око или несвободна 
платформа за програмиране като <a
-href="/philosophy/java-trap.html">Джава</a> (вече е 
свободна), или
-поддръжката за изпълнение на Flash (все още 
не е свободна), или несвободен
-драйвер за устройства, който поддържа 
някои модели на хардуера.</p>
-
-<p>Тези компромиси са изкусителни, но те 
подкопават целта. Ако
-разпространявате несвободен софтуер или 
подвеждате хората към него, ще се
-окаже трудно да кажете: „Несвободният 
софтуер е несправедливост, социален
-проблем и ние трябва да го прекратим“. А 
дори да продължите да казвате тези
-думи, делата ви ще ги подкопават.</p>
-
-<p>Въпросът тук не е дали хората трябва да 
<em>имат възможност</em> или трябва
-да им се <em>позволи</em> да инсталират 
несвободен софтуер — една система с
-общо предназначение дава възможност и 
позволява на потребителите си да
-правят каквото пожелаят. Въпросът е дали 
насочваме потребителите към
-несвободен софтуер. Какво те правят 
самостоятелно си е тяхна отговорност,
-наша отговорност е какво правим за тях и 
към какво ги насочваме. Ние не
-трябва да ги насочваме към собственически 
софтуер все едно е решение, защото
-собственическият софтуер е проблемът.</p>
-
-<p>Един гибелен компромис е не само лошо 
влияние върху другите. Той може също
-и да промени вашите ценности чрез 
когнитивен дисонанс. Ако вярвате в
-определени ценности, но действията ви 
подсказват други, противоречащи им
-ценности, има вероятност да промените 
едните или другите, за да разрешите
-противоречието. По този начин проектите, 
които се обосновават само на
-практическите предимства или насочват х
ората към някои несвободни програми,
-почти винаги се посвеняват дори <em>да 
кажат</em>, че несвободният софтуер е
-неетичен. За своите участници, както и за 
обществото, те затвърждават
-консуматорските ценности. Трябва да отх
върляме тези компромиси, дори и за
-да запазим ценностите си непроменени.</p>
-
-<p>Ако искате да преминете към свободен 
софтуер, без да компрометирате
-свободата като цел, обърнете се към <a
-href="http://www.fsf.org/resources";>секцията на FSF за 
ресурси</a>. Тя
-изброява конфигурации на хардуер и 
софтуер, които работят със свободен
-софтуер; <a href="/distros">изцяло свободни 
дистрибуции на GNU/Линукс</a>,
-които да инсталирате; както и хиляди 
пакети свободен софтуер, които работят
-в стопроцентово свободно обкръжение. Ако 
искате да помогнете общността да
-остане на пътя към свободата, един важен 
начин за това е публично да
-подкрепите гражданските ценности. Когато х
ората обсъждат кое e добро или
-лошо, посочвайте ценностите на свободата и 
общността и се основавайте на
-тях.</p>
-
-<p>Няма смисъл да вървим по-бързо като 
поемем по грешния път. Компромисът е
-съществен за постигането на по-голяма цел, 
но се пазете от компромиси, които
-отклоняват от целта.</p>
+<p>This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can
+and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals
+the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite
+the practical advantages of free software, we reiterate frequently that
+those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it.</p>
+
+<p>It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have
+to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve
+doing or legitimizing the things we aim to stamp out.</p>
+
+<p>For instance, experience shows that you can attract some users to <a
+href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Linux</a> if you include some nonfree
+programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some
+user's eye, or a nonfree programming platform such as <a
+href="/philosophy/java-trap.html">Java</a> (formerly) or the Flash runtime
+(still), or a nonfree device driver that enables support for certain
+hardware models.</p>
+
+<p>These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you
+distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it
+hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and
+we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those
+words, your actions will undermine them.</p>
+
+<p>The issue here is not whether people should be <em>able</em> or
+<em>allowed</em> to install nonfree software; a general-purpose system
+enables and allows users to do whatever they wish. The issue is whether we
+guide users towards nonfree software. What they do on their own is their
+responsibility; what we do for them, and what we direct them towards, is
+ours. We must not direct the users towards proprietary software as if it
+were a solution, because proprietary software is the problem.</p>
+
+<p>A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort
+your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain
+values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to
+change your values or your actions so as to resolve the contradiction.
+Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people
+toward some nonfree software, nearly always shy away from even
+<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their
+participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We
+must reject these compromises if we wish to keep our values straight.</p>
+
+<p>If you want to move to free software without compromising the goal of
+freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's resources
+area</a>. It lists hardware and machine configurations that work with free
+software, <a href="/distros"> totally free GNU/Linux distros</a> to install,
+and thousands of free software packages that work in a 100 percent free
+software environment. If you want to help the community stay on the road to
+freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
+people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of
+freedom and community and argue from them.</p>
+
+<p>A road that lets you go faster is no improvement if it leads to the wrong
+place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of
+compromises that lead away from the goal.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -204,8 +194,8 @@
 на тази статия.
 </p>
 
-<p>Авторски права &copy; 2008 <a 
href="http://www.stallman.org/";>Ричард
-Столман</a></p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a>.</p>
 
 <p>Ричард Столман е основателят на 
Фондацията за свободен софтуер. Може да
 копирате и разпространявате тази статия 
според условията на <a rel="license"
@@ -246,7 +236,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/08/11 08:25:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -277,6 +267,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/compromise.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/compromise.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/compromise.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/compromise.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.es.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/compromise.es.html    11 Aug 2009 08:25:39 -0000   1.9
+++ philosophy/compromise.es.html    27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.10
@@ -10,7 +10,7 @@
 <div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
 background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
 margin-top: 4em;"><p><em>«Hace veinticinco años, <a 
href="/gnu/initial-announcement.es.html">el
-27 de septiembre de 1983</a>, anuncié un plan para crear un sistema
+27 de septiembre de 1983, anuncié un plan</a> para crear un sistema
 operativo completamente libre llamado GNU, donde GNU significa «GNU no es
 Unix». Como parte del 25º aniversario del sistema GNU, he escrito este
 artículo acerca cómo nuestra comunidad puede evitar compromisos
@@ -27,35 +27,33 @@
 
 <p>El movimiento de software libre busca un cambio social: <a
 href="/philosophy/free-sw.es.html">hacer que todo el software sea libre</a>
-para que todos los usuarios de software sean libres, y puedan ser parte de
-una comunidad de cooperación. Cada programa que no es libre le da a su
+para que todos los usuarios de software sean libres, y puedan formar parte
+de una comunidad de cooperación. Cada programa que no es libre le da a su
 desarrollador un poder injusto sobre los usuarios. Nuestra meta es poner un
 fin a esa injusticia.</p>
 
 <p>El camino a la libertad es <a
 
href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>un
-largo camino</a>. Recorrerlo, para alcanzar un mundo en el que sea normal
-para los usuarios de software tener libertad, costará muchos pasos y muchos
-años. Algunos de estos pasos son difíciles, y requieren sacrificio. Algunos
-pasos resultan más fáciles si realizamos compromisos con gente que tenga
-diferentes objetivos.</p>
-
-
+largo camino</a>. Costará andar mucho y muchos años para alcanzar un mundo
+en el que sea normal para los usuarios de software tener libertad. Algunos
+de estos pasos son difíciles, y requieren sacrificio. Algunos pasos resultan
+más fáciles si realizamos compromisos con gente que tenga diferentes
+objetivos.</p>
 
 <p>De este modo, la <a href="http://www.fsf.org/"; lang="en">Free Software
 Foundation</a> realiza compromisos, incluso de los importantes. Por ejemplo;
-en las previsiones sobre patentes de la tercera versión de la <a
-href="/licenses/gpl.html">General Public License de GNU</a>, nos
-comprometimos para que las grandes compañías contribuyan y distribuyan
-software cubierto por la GPLv3, y de ese modo, traer algunas patentes bajo
-los efectos de estas previsiones. </p>
+nos comprometimos en las previsiones sobre patentes de la tercera versión de
+la <a href="/licenses/gpl.html">General Public License de GNU</a>, para que
+las grandes compañías contribuyan y distribuyan software cubierto por la
+GPLv3, y de ese modo, traer algunas patentes bajo los efectos de estas
+previsiones. </p>
 
 <img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
 
 <p>El propósito de la <a href="/licenses/lgpl.html">GPL reducida</a> es un
 compromiso: la usamos en ciertas librerías libres seleccionadas para
 permitir su uso en programas que no son libres; porque pensamos que
-prohibirlo legalmente sólo llevaría a los desarrolladores a usar librerías
+prohibirlo legalmente sólo llevaría a los programadores a usar librerías
 privativas en su lugar. Aceptamos y añadimos código en programas de GNU para
 hacer que trabajen conjuntamente con programas comunes que no son libres. Y
 documentamos y lo hacemos público, de manera que impulsen a los usuarios de
@@ -69,9 +67,11 @@
 recomendamos las distribuciones de GNU/Linux</a> que tengan políticas para
 no incluir software que no sea libre, y que no guíen a sus usuarios a
 instalarlo. Aconsejar distribuciones que no son libres sería un compromiso
-ruinoso.</p>
+<acronym title="ruinoso, sa. (Del lat. ruinōsus). 1. adj. Que se empieza a
+arruinar o amenaza ruina. 2. adj. Pequeño, desmedrado y que no puede
+aprovecharse. 3. adj. Que arruina y destruye.">ruinoso</acronym>.</p>
 
-<p>Los compromisos son ruinosos si podrían trabajar en contra de nuestros
+<p>Los compromisos son ruinosos si pudiesen trabajar en contra de nuestros
 objetivos a largo plazo. Eso puede ocurrir a de un modo conceptual o en la
 práctica.</p>
 
@@ -86,22 +86,22 @@
 <p>Un famoso libro de autoayuda de Dale Carnegie, <cite>How to Win Friends and
 Influence People (Cómo ganar amigos e influenciar personas)</cite>, aconseja
 que la manera más efectiva para persuadir a alguien para que haga algo es
-presentar argumentos que le resulten atractivas de acuerdo a sus
+presentar argumentos que le resulten atractivos de acuerdo a sus
 valores. Hay métodos que pueden atraer a los valores típicos de consumidor
 de nuestra sociedad. Por ejemplo, el software libre obtenido gratuitamente
 puede ahorrar dinero al usuario; además muchos programas de software libre
 también son adecuados y confiables. Citar esos beneficios prácticos ha
 tenido éxito en persuadir a muchos usuarios para que adopten varios
-programas libres, algunos de los cuales ahora tienen bastante exito.</p>
+programas libres, algunos de los cuales ahora tienen bastante éxito.</p>
 
 <p>Si lo más lejos a lo que quiere llegar es conseguir que más gente use
 programas libres, puede decidir mantenerse callado en la cuestión de la
 libertad, centrándose únicamente en las ventajas prácticas que los valores
 de consumidor puedan comprender. Esto es para lo que se usa el término «open
-source».</p>
+source» y su retórica.</p>
 
-<p>Ese enfoque sólo nos puede llevar a parte del camino que lleva a la meta de
-la libertad. Las personas que usan software libre sólo porque les es
+<p>Ese enfoque sólo nos puede llevar a recorrer parte del camino que lleva a 
la
+meta de la libertad. Las personas que usan software libre sólo porque les es
 conveniente, se quedarán con él sólo mientras les sea conveniente. Y no
 verán razón para no usar programas privativos que les sean convenientes
 junto con los primeros.</p>
@@ -150,7 +150,7 @@
 
 <p>Estos compromisos son tentadores, pero desprecian el objetivo. Si uno
 distribuye software que no es libre, o dirige a la gente en torno a él,
-econtrará difícil decir «el software que no es libre es una injusticia, un
+encontrará difícil decir «el software que no es libre es una injusticia, un
 problema social y debemos ponerle fin». Incluso si realmente dice estas
 palabras, sus acciones las desmentirán.</p>
 
@@ -172,7 +172,7 @@
 tímidos de, incluso, <em>sugerir</em> que el software que no es libre no es
 ético. Para sus participantes, así como para el público, refuerzan valores
 de consumidor. Debemos rechazar estos compromisos para mantener rectos
-nuestros valores. 

 </p>
+nuestros valores.</p>
 
 <p>Si quiere pasarse a software libre sin comprometer el objetivo de la
 libertad, vea el <a href="http://www.fsf.org/resources";>área de recursos de
@@ -185,7 +185,7 @@
 discute qué es bueno o malo, o qué hacer, cite los valores de la libertad y
 la comunidad y argumente desde ellos.</p>
 
-<p>No tiene sentido ir más rapido si se toma el camino equivocado. El
+<p>No tiene sentido ir más rápido si se toma el camino equivocado. El
 compromiso es esencial para alcanzar un gran objetivo, pero debemos estar
 atentos a los compromisos que nos alejan de lo que se quiere alcanzar.</p>
 
@@ -215,7 +215,7 @@
 español de GNU</a>.


 </p>
 
-<p>
Copyright &copy; 2008 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a>.</p>
 
 <p>Richard Stallman fundó la Free Software Foundation. Puede copiar y
@@ -255,7 +255,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2009/08/11 08:25:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -286,6 +286,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/compromise.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/compromise.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/compromise.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/compromise.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.fr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/compromise.fr.html    11 Aug 2009 08:25:39 -0000   1.2
+++ philosophy/compromise.fr.html    27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.3
@@ -9,111 +9,96 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.fr.html" -->
 <div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
 background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>«&nbsp;Vingt cinq ans plus tôt<a
-href="/gnu/initial-announcement.fr.html"> le 27 septembre 1983, j'annonçais
-un projet</a> visant à créer un système d'exploitation totalement libre,
-appelé GNU &mdash; pour «&nbsp;GNU is not Unix&nbsp;». Dans le cadre du 25e
-anniversaire du système GNU, j'ai écrit cet article au sujet de la manière
-dont notre communauté peut éviter les compromis ruineux. En plus d'éviter
-ces compromis ruineux, il y a plein de façons pour <a
-href="/help/help.fr.html">aider le projet GNU</a> et le logiciel libre. Une
-action simple est de <a
-href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>rejoindre
-la Fondation pour le logiciel libre</a> en tant que Membre associé&nbsp;»
-</em> &mdash; <b>Richard Stallman</b></p></div>
+margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;Twenty-five years ago <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">on
+September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free
+operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. As
+part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article
+on how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
+such compromises, there are many ways you can <a href="/help/">help GNU</a>
+and free software. One basic way is to <a
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>
+join the Free Software Foundation</a> as an Associate
+Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></div>
 
 <h2>Éviter les compromis ruineux</h2>
 
 <p>par <strong>Richard Stallman</strong></p>
 
-<p>Le mouvement pour le logiciel libre vise un changement social&nbsp;: <a
-href="/philosophy/free-sw.fr.html">rendre tous les logiciels libres</a> afin
-que tous les utilisateurs de logiciels soient libres et puissent faire
-partie d'une communauté de coopération. Chaque logiciel non libre procure à
-son développeur un pouvoir injuste sur les utilisateurs. Notre but est de
-mettre fin à cette injustice.</p>
-
-<p>La route vers la liberté est <a
-href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>une
-longue route</a>. Cela va nécessiter de nombreuses étapes et de nombreuses
-années pour arriver à un monde dans lequel il serait normal que les
-utilisateurs de logiciels aient leur liberté. Quelques-unes de ces étapes
-sont difficiles, et requièrent un sacrifice. Quelques étapes deviennent plus
-faciles si nous faisons des compromis avec des personnes qui ont des buts
-différents.</p>
-
-
-
-<p>Par conséquent, la <a href="http://www.fsf.org/";>Fondation pour le logiciel
-libre</a> fait des compromis &mdash; des compromis majeurs même. Par
-exemple, nous faisons des compromis dans les dispositions en matière de
-brevet dans la version 3 de la <a href="/licenses/gpl.html">Licence publique
-générale GNU</a>, de façon à ce que d'importantes compagnies puissent
-contribuer et distribuer des logiciels sous licence GPLv3 et donc apporter
-quelques brevets sous l'effet de ces dispositions. </p>
+<p>The free software movement aims for a social change: <a
+href="/philosophy/free-sw.html">to make all software free</a> so that all
+software users are free and can be part of a community of cooperation.
+Every nonfree program gives its developer unjust power over the users. Our
+goal is to put an end to that injustice.</p>
+
+<p>The road to freedom is <a
+href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
+a long road</a>. It will take many steps and many years to reach a world in
+which it is normal for software users to have freedom. Some of these steps
+are hard, and require sacrifice. Some of them become easier if we make
+compromises with people that have different goals.</p>
+
+<p>Thus, the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> makes
+compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the
+patent provisions of version 3 of the <a href="/licenses/gpl.html">GNU
+General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would
+contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some
+patents under the effect of these provisions. </p>
 
 <img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
 
-<p>L'objet de la licence <a href="/licenses/lgpl.html">Lesser GPL</a> est un
-compromis&nbsp;: elle est utilisée pour certaines bibliothèques libres pour
-permettre leur usage dans des programmes non libres, parce que nous pensons
-qu'interdire cet usage conduirait les développeurs à utiliser des
-bibliothèques propriétaires. Nous acceptons et intégrons du code dans les
-programmes GNU pour les faire fonctionner avec des programmes non libres
-courants, et nous le documentons et le faisons connaître dans le but
-d'encourager les utilisateurs de ces derniers à installer les premiers, et
-non l'inverse. Nous appuyons des campagnes spécifiques avec lesquelles nous
-sommes en accord même lorsque nous ne sommes pas entièrement d'accord avec
-les groupes derrière elles.</p>
-
-<p>Mais nous rejetons certains compromis bien que beaucoup d'autres dans notre
-communauté voudraient le faire. Par exemple, nous <a
-href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.fr.html">soutenons
-uniquement les distributions GNU/Linux</a> qui ont des politiques de non
-inclusion de logiciels non libres ou qui n'encouragent pas les utilisateurs
-à en installer. Soutenir les distributions non libres serait un compromis <a
-href="http://www.cnrtl.fr/lexicographie/ruineux";>ruineux</a>.</p>
-
-<p>Les compromis sont ruineux s'ils peuvent œuvrer contre nos buts sur le long
-terme. Ceci peut se produire au niveau des idées ou au niveau des actions.</p>
-
-<p>Au niveau des idées, les compromis ruineux sont ceux qui renforcent les
-principes que nous cherchons à changer. Notre but est un monde dans lequel
-les utilisateurs de logiciels soient libres, bien que la plupart des
-utilisateurs d'ordinateur ne considèrent pas la liberté comme un
-problème. Ils n'ont pris en considération que les valeurs de
-«&nbsp;consommation&nbsp;», ce qui veut dire qu'ils ne jugent chaque
-programme qu'en fonction de certaines caractéristiques, telles que le prix
-et la commodité.</p>
-
-<p>Le fameux livre de développement personnel de Dale Carnegie, <cite>Comment
-se faire des amis et influencer les gens</cite>, informe que la façon la
-plus efficace de persuader quelqu'un de faire quelque chose est de présenter
-des arguments qui font appel à ses valeurs. Il existe des moyens pour faire
-appel aux valeurs de consommation typiques dans notre société. Par exemple,
-un logiciel libre obtenu gratuitement préserve l'argent de
-l'utilisateur. Beaucoup de programmes libres sont, aussi pratiques et
-fiables. Citer ces avantages pratiques a permis de convaincre beaucoup
-d'utilisateurs d'adopter divers programmes libres, parmi lesquels certains
-ont obtenu un grand succès.</p>
-
-<p>Si vous ne voulez pas aller au-delà de convaincre des personnes d'utiliser
-des logiciels libres, vous pouvez décider de rester discret sur le concept
-de liberté, et vous concentrez uniquement sur les avantages pratiques des
-valeurs de consommation. C'est pour ce cas que le terme «&nbsp;open
-source&nbsp;» est utilisé.</p>
-
-<p>Cette approche ne peut nous amener qu'à mi-chemin de la liberté. Les
-personnes qui utilisent des logiciels libres seulement parce qu'ils sont
-pratiques continueront de les utiliser aussi longtemps qu'ils resteront
-pratiques. Et ils ne verraient aucune raison de ne pas utiliser des
-programmes propriétaires en même temps.</p>
-
-<p>La philosophie du «&nbsp;mouvement open source&nbsp;» présuppose et 
lance un
-appel aux valeurs de consommation, et ceci les valident et les
-renforce. C'est pourquoi nous <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html">ne soutenons pas
-l'«&nbsp;open source&nbsp;»</a>.</p>
+<p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a compromise:
+we use it on certain chosen free libraries to permit their use in nonfree
+programs because we think that legally prohibiting this would only drive
+developers to proprietary libraries instead. We accept and install code in
+GNU programs to make them work together with common nonfree programs, and we
+document and publicize this in ways that encourage users of the latter to
+install the former, but not vice versa. We support specific campaigns we
+agree with, even when we don't fully agree with the groups behind them.</p>
+
+<p>But we reject certain compromises even though many others in our community
+are willing to make them. For instance, we <a
+href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html"> endorse only
+the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree
+software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions
+would be a <acronym title="ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing
+or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
+decayed.">ruinous</acronym> compromise.</p>
+
+<p>Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long
+term. That can occur either at the level of ideas or at the level of
+actions.</p>
+
+<p>At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the
+premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are
+free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an
+issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they
+judge any program only on practical characteristics such as price and
+convenience.</p>
+
+<p>Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and
+Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade
+someone to do something is to present arguments that appeal to his values.
+There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society.
+For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many
+free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical
+benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free
+programs, some of which are now quite successful.</p>
+
+<p>If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go,
+you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only
+on the practical advantages that make sense in terms of consumer values.
+That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric
+do.</p>
+
+<p>That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who
+use free software only because it is convenient will stick with it only as
+long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient
+proprietary programs along with it.</p>
+
+<p>The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values,
+and this affirms and reinforces them. That's why we <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not support open
+source.</a></p>
 
 <img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
 
@@ -131,72 +116,61 @@
 compromis décrit par Dale Carnegie qui influencerait leurs actions en
 encourageant leurs valeurs de consommation.</p>
 
-<p>Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas invoquer l'avantage pratique du
-tout. Nous le pouvons et nous faisons. Cela devient un problème seulement
-quand les personnes se focalisent sur des avantages de commodité au
-détriment de la liberté, ou suggèrent aux autres cette idée. Alors, quand
-nous citons les avantages pratiques des logiciels libres, nous rappelons
-fréquemment que ceux-ci sont juste <em>des raisons additionnelles
-secondaires</em> pour préférer les logiciels libres. </p>
-
-<p>Il ne suffit pas que nos mots soient en accord avec nos idées. Nos actions
-doivent l'être aussi. Ainsi nous devons aussi éviter les compromis qui
-impliquent de faire ou de légitimer des choses que nous avons pour objectif
-d'éradiquer.</p>
-
-<p>Par exemple, l'expérience montre que vous pouvez attirer quelques
-utilisateurs vers <a href="/gnu/why-gnu-linux.fr.html">GNU/Linux</a> si vous
-incluez quelques programmes non libres. Ceci pourrait vouloir dire une belle
-application non libre qui attire le regard de l'utilisateur, ou une
-plate-forme de développement (anciennement) non libre telle que <a
-href="/philosophy/java-trap.fr.html">Java</a> ou la technologie (encore non
-libre) Flash, ou un pilote de périphérique non libre qui permet le support
-de certains matériels.</p>
-
-<p>Ces compromis sont tentants, mais ils sapent l'objectif. Si vous distribuez
-un logiciel non libre, ou orientez les personnes vers le non libre, vous
-trouverez difficile de dire «&nbsp;Les logiciels non libres sont une
-injustice, un problème social, et nous devons y mettre un terme&nbsp;». Et
-même si vous continuez de prononcer ces paroles, vos actions les saperont.</p>
-
-<p>La question ici n'est pas de savoir si les utilisateurs devraient être
-<em>capables</em> ou <em>autorisés</em> à installer des logiciels non
-libres&nbsp;; un système généraliste permet et autorise les utilisateurs à
-faire ce qu'ils veulent. La question est de savoir si nous guidons les
-utilisateurs vers les logiciels non libres. Ce qu'ils font est de leur
-propre responsabilité&nbsp;; ce que nous faisons pour eux et ce vers quoi
-nous les dirigeons, sont de notre responsabilité. Nous ne devons pas diriger
-les utilisateurs vers des logiciels propriétaires comme s'il s'agissait
-d'une solution, parce que les logiciels propriétaires sont le problème.</p>
-
-<p>Un compromis ruineux n'a pas seulement une mauvaise influence sur les
-autres. Il peut changer aussi vos propres valeurs, par le biais de
-dissonances cognitives. Si vous croyez en certaines valeurs, mais que vos
-actions impliquent d'autres valeurs conflictuelles, vous êtes enclin à
-changer les unes ou les autres afin de résoudre cette contradiction. Ainsi,
-des projets qui défendent seulement les avantages pratiques, ou dirigent les
-personnes vers des logiciels non libres, ont presque toujours peur de
-<em>suggérer</em> que les logiciels non libres sont contraire à
-l'éthique. Pour leurs participants, aussi bien que pour le public, ils
-renforcent les valeurs de consommation. Nous devons rejeter ces compromis
-afin de garder la droiture de nos valeurs.</p>
-
-<p>Si vous voulez migrer vers le logiciel libre sans compromettre votre but de
-liberté, consultez la <a href="http://www.fsf.org/resources";>page des
-ressources de la FSF</a>. Vous y trouverez la liste du matériel et des
-ordinateurs qui fonctionnent avec des logiciels libres, <a
-href="http://www.gnu.org/distros/distros.fr.html";>des distributions
-GNU/Linux totalement libres</a> à installer, et quelques milliers de
-logiciels libres qui fonctionnent dans un environnement 100% libre. Si vous
-voulez aider la communauté à rester sur le chemin de la liberté, une chose
-importante est de défendre publiquement des valeurs citoyennes. Quand des
-personnes discutent de ce qui est bien ou mal, ou se demandent quoi faire,
-citez les valeurs de liberté et de communauté et argumentez en vous appuyant
-sur elles.</p>
-
-<p>Il ne sert à rien d'aller plus vite en prenant la mauvaise voie. Les
-compromis sont essentiels pour atteindre un grand objectif, mais il faut
-faire attention à ce que ces compromis n'éloignent pas du but à 
atteindre.</p>
+<p>This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can
+and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals
+the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite
+the practical advantages of free software, we reiterate frequently that
+those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it.</p>
+
+<p>It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have
+to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve
+doing or legitimizing the things we aim to stamp out.</p>
+
+<p>For instance, experience shows that you can attract some users to <a
+href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Linux</a> if you include some nonfree
+programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some
+user's eye, or a nonfree programming platform such as <a
+href="/philosophy/java-trap.html">Java</a> (formerly) or the Flash runtime
+(still), or a nonfree device driver that enables support for certain
+hardware models.</p>
+
+<p>These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you
+distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it
+hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and
+we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those
+words, your actions will undermine them.</p>
+
+<p>The issue here is not whether people should be <em>able</em> or
+<em>allowed</em> to install nonfree software; a general-purpose system
+enables and allows users to do whatever they wish. The issue is whether we
+guide users towards nonfree software. What they do on their own is their
+responsibility; what we do for them, and what we direct them towards, is
+ours. We must not direct the users towards proprietary software as if it
+were a solution, because proprietary software is the problem.</p>
+
+<p>A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort
+your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain
+values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to
+change your values or your actions so as to resolve the contradiction.
+Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people
+toward some nonfree software, nearly always shy away from even
+<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their
+participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We
+must reject these compromises if we wish to keep our values straight.</p>
+
+<p>If you want to move to free software without compromising the goal of
+freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's resources
+area</a>. It lists hardware and machine configurations that work with free
+software, <a href="/distros"> totally free GNU/Linux distros</a> to install,
+and thousands of free software packages that work in a 100 percent free
+software environment. If you want to help the community stay on the road to
+freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
+people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of
+freedom and community and argue from them.</p>
+
+<p>A road that lets you go faster is no improvement if it leads to the wrong
+place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of
+compromises that lead away from the goal.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -222,7 +196,7 @@
 de traductions de cet article.
 </p>
 
-<p>Copyright &copy; 2008 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a>.</p>
 
 <p>Richard Stallman est le fondateur de Fondation pour le logiciel libre. Vous
@@ -258,7 +232,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/11 08:25:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -289,6 +263,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/compromise.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/compromise.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/compromise.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/compromise.ml.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.ml.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/compromise.ml.html    11 Aug 2009 08:25:39 -0000   1.7
+++ philosophy/compromise.ml.html    27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.8
@@ -9,111 +9,96 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.ml.html" -->
 <div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
 background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;ഇരുപത്തഞ്ചു 
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു് മുമ്പു് <a
-href="/gnu/initial-announcement.html"> 1983 
സെപ്റ്റംബറില്‍,</a> GNU &mdash;
-for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo; എന്ന  ഒരു 
സ്വതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തക 
സംവിധാനം
-ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംരംഭം ഞാന്‍ 
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്നു 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ 25-ാമതു
-വാര്‍ഷികത്തില്‍ നമ്മുടെ 
കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ അപകടകരമായ 
വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍
-ഒഴിവാക്കാമെന്നതിനെപ്പറ്റി 
ഞാനൊരു 
ലേഖനമെഴുതിയിരിക്കുകയാണു്. 
ഇത്തരം
-വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുപരിയായി, 
നിങ്ങള്‍ക്കു് ഗ്നുവിനേയും 
സ്വതന്ത്ര
-സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനേയും <a 
href="/help">സഹായിയ്ക്കാന്‍</a> പല
-വഴികളുമുണ്ടു്. അ
ടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വഴി, <a
-href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>ഫ്രീ
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഫൌണ്ടേഷനില്‍ അസ്സോസിയേറ്റ് അ
ംഗം ആവുക</a>
-എന്നതാണു്.&rdquo;</em>&mdash; 
<b>റിച്ചാര്‍ഡ് 
സ്റ്റാള്‍മാന്‍</b></p></div>
+margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;Twenty-five years ago <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">on
+September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free
+operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU is not Unix&rsquo;. As
+part of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article
+on how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
+such compromises, there are many ways you can <a href="/help/">help GNU</a>
+and free software. One basic way is to <a
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>
+join the Free Software Foundation</a> as an Associate
+Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></div>
 
 <h2>ദോഷകരമായ വിട്ടുവീഴ്ചകളെ 
ഒഴിവാക്കല്‍</h2>
 
 <p>എഴുതിയതു് <strong>റിച്ചാര്‍ഡ് 
സ്റ്റാള്‍മാന്‍</strong></p>
 
-<p><a href="/philosophy/free-sw.html">എല്ലാ 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും
-സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും</a>, അ
തുവഴി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഉപയോക്താക്കളെ
-സ്വതന്ത്രരാക്കുകുയും, 
സഹകരണത്തിന്റേതായ ഒരു 
കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും
-ചെയ്യുക എന്ന സാമൂഹിക 
മാറ്റമാണു് സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രസ്ഥാനം 
ലക്ഷ്യം
-വയ്ക്കുന്നതു്. 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ അതിന്റെ
-രചയിതാക്കള്‍ക്കു് 
ഉപയോക്താക്കളുടെ മേല്‍ അ
ന്യായമായ അധികാരം 
കൊടുക്കുന്നു. ആ
-അനീതിയ്ക്കു് അന്ത്യം 
വരുത്തുക എന്നതാണു് നമ്മുട 
ലക്ഷ്യം.</p>
-
-<p>സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള
 <a
-href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>വഴി
-ദൈര്‍ഘ്യമേറിയതാണു്</a>. 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു് 
സ്വാതന്ത്ര്യം
-ലഭ്യമാകുന്നതു് 
സാധാരണമാകുന്ന ഒരു ലോകം 
സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍, നിരവധി 
കടമ്പകളും
-വര്‍ഷങ്ങളും 
താണ്ടേണ്ടതുണ്ടു്. ചില 
കടമ്പകള്‍ 
ബുദ്ധിമുട്ടേറിയവയാണു്, ചില
-ത്യാഗങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരും. ചില 
കടമ്പകളാകട്ടെ , വ്യത്യസ്ത
-ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവരുമായുള്ള 
വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെ 
സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യാം.</p>
-
-
-
-<p>അതുകൊണ്ടു തന്നെ <a 
href="http://www.fsf.org/";>സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
-പ്രസ്ഥാനം</a> വിടുവീഴ്ചകള്‍ 
ചെയ്യുന്നു,&mdash; പലപ്പോഴും വലിയ
-വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍. 
ഉദാഹരണത്തിനു് <a 
href="/licenses/gpl.html">ഗ്നു പൊതു അനുമതി
-പത്രത്തിന്റെ</a> മൂന്നാം 
പതിപ്പില്‍ പേറ്റന്റിനെ 
സംബന്ധിച്ചു് ചില
-വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ 
ചെയ്യുകയുണ്ടായി.വലിയ 
കമ്പനികള്‍ക്കു് GPLv3
-സോഫ്റ്റുവെയറുകളിലേക്കു് 
സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാനും അവയെ 
വിതരണം ചെയ്യാനും
-സാധ്യമാക്കുന്നതിനായുരുന്നു 
ഇതു്. അതുവഴി ചില പേറ്റന്റുകളെ 
ഇതിന്റെ കീഴില്‍
-കൊണ്ടുവരാനും. </p>
+<p>The free software movement aims for a social change: <a
+href="/philosophy/free-sw.html">to make all software free</a> so that all
+software users are free and can be part of a community of cooperation.
+Every nonfree program gives its developer unjust power over the users. Our
+goal is to put an end to that injustice.</p>
+
+<p>The road to freedom is <a
+href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
+a long road</a>. It will take many steps and many years to reach a world in
+which it is normal for software users to have freedom. Some of these steps
+are hard, and require sacrifice. Some of them become easier if we make
+compromises with people that have different goals.</p>
+
+<p>Thus, the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> makes
+compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the
+patent provisions of version 3 of the <a href="/licenses/gpl.html">GNU
+General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would
+contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some
+patents under the effect of these provisions. </p>
 
 <img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
 
-<p><a href="/licenses/lgpl.html">Lesser GPL</a> ന്റെ 
ലക്ഷ്യവും ഒരു
-വിട്ടുവീഴ്ചതന്നെയാണു്: 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
പ്രയോഗങ്ങളില്‍ 
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
-ചില ലൈബ്രറികള്‍ 
ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി 
നല്‍കുന്നതിനു്
-ഇതുപയോഗിക്കുന്നു.നിയമപരമായി
 ഇതു തടയുന്നതു് 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രചയിതാക്കളെ
-കുത്തക ലൈബ്രറികളിലേക്കേ 
ആകര്‍ഷിയ്ക്കൂ എന്നതാണിതിനു 
കാരണം. അറിയപ്പെടുന്ന,
-സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത മറ്റൂ 
പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി 
പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കാന്‍
-സഹായിയ്ക്കുന്ന കോഡ്, നാം 
സ്വീകരിക്കുകയും ഗ്നു 
പ്രയോഗങ്ങളില്‍ 
ഉപയോഗിക്കുകയും
-ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. 
ഉപയോക്താക്കളെ ഗ്നു 
പ്രയോഗങ്ങള്‍ തന്നെ 
ഉപയോഗിക്കാന്‍
-പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധം നാം 
ഇവ രേഖപ്പെടുത്താറും 
പ്രചരിപ്പിക്കാറുമുണ്ടു്,
-പക്ഷെ മറിച്ചല്ല. ചില 
പ്രചരണങ്ങളെ, അതിന്റെ 
പിന്നിലുള്ളവരുടെ 
ആശയങ്ങളുമായി
-പൂര്‍ണ്ണമായി 
യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നാം 
പിന്തുണയ്ക്കാറുണ്ടു്.</p>
-
-<p>കൂട്ടായ്മയിലെ ചിലര്‍ക്കു 
താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില 
വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ പക്ഷേ
-നാം ഒഴിവാക്കാറുമുണ്ടു്. 
ഉദാഹരണത്തിനു്, 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത
-സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്ലാത്തതും,
 അവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ 
ഉപയോക്താക്കളെ
-പ്രേരിപ്പിക്കാത്തതുമായ <a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html";>ഗ്നു/ലിനക്സ്
-വിതരണങ്ങള്‍ </a> മാത്രമേ നാം 
ശുപാര്‍ശ 
ചെയ്യാറുള്ളൂ.സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത
-വിതരണങ്ങളെ ശുപാര്‍ശ 
ചെയ്യുന്നതു് ദോഷകരമായ 
വിട്ടുവീഴ്ചയാണു്.</p>
-
-<p>നമ്മുടെ ദീര്‍ഘകാല 
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കു് 
എതിരാവുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍
-ദോഷകരമാണു്. ആശയങ്ങളുടേയോ 
പ്രവൃത്തികളുടെയോ തലത്തില്‍ അ
തു് സംഭവിക്കാം.</p>
-
-<p>ആശയങ്ങളുടെ തലത്തില്‍, 
നമ്മള്‍ മാറ്റാന്‍ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ
-ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്നതാണു് 
ദോഷകരമായ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍. 
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഉപയോക്താക്കളെല്ലാം 
സ്വതന്ത്രരായ ഒരു ലോകമാണു്, 
പക്ഷേ മിക്ക
-കമ്പ്യൂട്ടര്‍ 
ഉപയോക്താക്കളും ഇപ്പോഴും 
സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പ്രശ്നമായി
-തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു 
പ്രോഗ്രാമിനെ അതിന്റെ 
പ്രായോഗിക വശങ്ങളായ വിലയിലും
-സൌകര്യത്തിലും ഊന്നിയ 
&ldquo;ഉപഭോക്തൃ&rdquo;മൂല്യത്തിലാണു്
 അവര്‍
-വിലയിരുത്തുന്നതു്.</p>
-
-<p>ഒരാളുടെ മൂല്യങ്ങളെ 
തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന 
രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങളാണു് 
ഒരുവനെ
-എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ 
പ്രേരിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള 
മികച്ച വഴി എന്നു്  ഡാലി
-കാര്‍ണീജി തന്റെ <cite>How to Win Friends and 
Influence People</cite> എന്ന
-പ്രശസ്ത പുസ്തകത്തില്‍ 
പറയുന്നു.സാധാരണയുള്ള 
ഉപഭോക്തൃമൂല്യങ്ങളെ
-തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ 
നമൂക്കു് ധാരാളം വഴികളുണ്ടു്. 
ഉദാഹരണത്തിനു്, സൌജന്യമായി
-ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പണം 
ലാഭിയ്ക്കാന്‍
-സഹായിക്കുന്നു. മിക്ക 
സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും 
വിശ്വസനീയവും ,
-സൌകര്യപ്രദവുമാണു താനും. 
വിജയകരമായ സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലേയ്ക്കു്
-ഉപയോക്താക്കളെ 
ആകര്‍ഷിക്കുന്നതില്‍ ഈ 
പ്രായോഗിക വശങ്ങള്‍
-വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.</p>
-
-<p>കൂടുതല്‍ ആളുകളെ സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഉപയോക്താക്കളാക്കുന്നതാണു്
-നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍, 
നിങ്ങള്‍ 
സ്വാതന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു്
-മിണ്ടാതിരുന്നേയ്ക്കാം. 
എന്നിട്ടു് 
ഉപഭോക്തൃമൂല്യങ്ങളെ 
തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന
-പ്രായോഗികവശങ്ങളില്‍ മാത്രം 
ശ്രദ്ധ 
കേന്ദ്രീകരിച്ചേക്കാം. 
&ldquo;ഓപ്പണ്‍
-സോഴ്സ് &rdquo; എന്ന വാക്കു് അ
തിനാണുപയോഗിച്ചു വരുന്നതു്.</p>
-
-<p>ഈ സമീപനം 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 
ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാതി 
വഴി എത്താ‌നേ
-ഉപകരിയ്ക്കു. പ്രായോഗികത 
മാത്രം മുന്നില്‍ കണ്ടു് 
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
-ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ആ സൌകര്യം 
ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ അ
തുപയോഗിക്കൂ.
-സൌകര്യപ്രദമായ 
കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ അ
തോടൊപ്പം 
ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു്
-അവര്‍ക്കു 
കാരണങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാവില്ല</p>
-
-<p>ഉപഭോക്തൃമൂല്യങ്ങളെ 
മുന്‍നിര്‍ത്തുന്നതും അ
വയ്ക്കാര്‍ഷകമാകുന്ന
-രീതിയിലുള്ളതുമാണു്, ഓപ്പണ്‍ 
സോഴ്സിന്റെ തത്വങ്ങള്‍. ഇതു് അ
ത്തരം മൂൂല്യങ്ങളെ
-ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും 
ഊട്ടിയുറപ്പിയ്ക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു് 
ഞങ്ങള്‍
-<a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;ഓപ്പണ്‍
-സോഴ്സിനെ&rdquo; 
പിന്‍താങ്ങാത്തതു്</a>. </p>
+<p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a compromise:
+we use it on certain chosen free libraries to permit their use in nonfree
+programs because we think that legally prohibiting this would only drive
+developers to proprietary libraries instead. We accept and install code in
+GNU programs to make them work together with common nonfree programs, and we
+document and publicize this in ways that encourage users of the latter to
+install the former, but not vice versa. We support specific campaigns we
+agree with, even when we don't fully agree with the groups behind them.</p>
+
+<p>But we reject certain compromises even though many others in our community
+are willing to make them. For instance, we <a
+href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html"> endorse only
+the GNU/Linux distributions</a> that have policies not to include nonfree
+software or lead users to install it. To endorse nonfree distributions
+would be a <acronym title="ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing
+or apt to cause ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or
+decayed.">ruinous</acronym> compromise.</p>
+
+<p>Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long
+term. That can occur either at the level of ideas or at the level of
+actions.</p>
+
+<p>At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the
+premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are
+free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an
+issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they
+judge any program only on practical characteristics such as price and
+convenience.</p>
+
+<p>Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and
+Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade
+someone to do something is to present arguments that appeal to his values.
+There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society.
+For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many
+free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical
+benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free
+programs, some of which are now quite successful.</p>
+
+<p>If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go,
+you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only
+on the practical advantages that make sense in terms of consumer values.
+That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric
+do.</p>
+
+<p>That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who
+use free software only because it is convenient will stick with it only as
+long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient
+proprietary programs along with it.</p>
+
+<p>The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values,
+and this affirms and reinforces them. That's why we <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not support open
+source.</a></p>
 
 <img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
 
@@ -131,73 +116,61 @@
 ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. 
അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ 
ഉപഭോക്തൃമൂല്യങ്ങളില്‍
 തളച്ചിടുന്ന ഡാലി 
കാര്‍ണീജിയുടെ 
വിട്ടുവീഴ്ചകളെ നാം 
നിരാകരിക്കണം.</p>
 
-<p>പ്രായോഗികവശങ്ങള്‍ 
പറയാതിരിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല 
ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ
-അര്‍ത്ഥം.അതെല്ലാം നമുക്കു 
ചെയ്യാം, ചെയ്യുന്നുമുണ്ടു്. 
ആളുകള്‍,
-സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ 
ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടു് 
പ്രായോഗികതയുടെ പിന്നാലെ 
പോകുമ്പോഴോ ,
-മറ്റുള്ളവരോടു് അങ്ങനെ 
പറയുമ്പോഴോ ആണു് 
പ്രശ്നമാകുന്നതു്. അ
തുകൊണ്ടാണു്
-സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ 
പ്രായോഗിക ലാഭങ്ങളെപ്പറ്റി 
സംസാരിക്കുമ്പോള്‍,
-അതു് രണ്ടാമതേ വരുന്നുള്ളൂ 
എന്നു് നാം 
ഊന്നിപ്പറയുന്നതു്.</p>
-
-<p>നമ്മുടെ ആശയങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു 
നിന്നു സംസാരിച്ചാല്‍ മാത്രം 
പോരാ, നമ്മുടെ
-പ്രവര്‍ത്തികളും അതിന്റെ അ
ടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. അ
തുകൊണ്ടു് നാം
-എന്തൊഴിവാക്കാന്‍ 
ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതു് 
ചെയ്യുകയോ അതിനെ 
ന്യായീകരിക്കുകയോ
-ചെയ്യുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ 
ഒഴിവാക്കണം.</p>
-
-<p>ഉദാഹരണത്തിനു്, ചില 
കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ 
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ <a
-href="/gnu/why-gnu-linux.html">ഗ്നു/ലിനക്സിലേയ്ക്കു്</a>
 കൂടുതല്‍ ആള്‍ക്കാരെ
-എത്തിയ്ക്കാന്‍ 
കഴിയുമെന്നു്,നമ്മുടെ അ
നുഭവങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇവ 
ഉപയോക്താവിനെ
-ആകര്‍ഷിയ്ക്കുന്ന <a 
href="http://gnu.org/philosophy/java-trap.html";>ജാവ</a>
-(പണ്ടു്. ഇപ്പോഴല്ല)അ
ല്ലെങ്കില്‍ ഫ്ലാഷ് റണ്‍ടൈം 
(ഇപ്പോഴും) അല്ലെങ്കില്‍ ചില
-ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിനെ 
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കുത്തക 
ഡിവൈസ് ഡ്രൈവര്‍ പോലുള്ള 
കുത്തക
-സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാവാം.</p>
-
-<p>ഈ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ 
പ്രലോഭനപരമാണു് പക്ഷേ 
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ അതു
-നിഷേധിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഉപയോഗിയ്ക്കുകയോ
-മറ്റുള്ളവരെ അ
തിലേക്കാകര്‍ഷിയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യുമ്പോള്‍ , &ldquo;കുത്തക
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അ
നീതിയാണെന്നും, സമൂഹിക 
പ്രശ്നമാണെന്നും അതിനെ
-അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും &rdquo; 
പറയാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു 
വിഷമമാവുന്നു. ഇനി
-നിങ്ങള്‍ അതു 
പറയുകയാണെങ്കില്‍ തന്നെ 
നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ 
നിങ്ങള്‍
-പറഞ്ഞതിനെ 
നിഷേധിയ്ക്കുന്നു.</p>
-
-<p>ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, 
ആളുകള്‍ക്കു് 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
-ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ <em>അ
നുവദിക്കപ്പെടണമെന്നോ 
</em><em>കഴിയണമെന്നോ</em>
-അല്ല; പൊതുവായ 
കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സിസ്റ്റം 
ഉപയോക്താക്കളെ
-അവര്‍ക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നതു 
ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. 
പക്ഷേ ഉപയോക്താക്കളെ
-സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലേക്കു് 
നമ്മള്‍ നയിക്കണമോ എന്നതാണു്
-പ്രശ്നം. അവരുടെ 
സിസ്റ്റത്തില്‍ അവര്‍ 
ചെയ്യുന്നതെന്തായാലും അ
തിന്റെ
-ഉത്തരവാദിത്വം അവര്‍ക്കു 
തന്നെ;നാം അവര്‍ക്കുവേണ്ടി 
എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നതും
-നാം അവരെ എന്തിലേയ്ക്കു 
നയിക്കുന്നുവെന്നതും നമ്മുടെ 
ഉത്തരവാദിത്വമാണു്. അവരെ
-കുത്തക 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്കു് അതൊരു 
പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്കു 
നയിക്കരുതു്, കാരണം
-കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഒരു 
പരിഹാരമല്ല, പ്രശ്നമാണു്.</p>
-
-<p>അപകടകരമായ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച 
മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി 
സ്വാധീനിയ്ക്കുനനു എന്നു
-മാത്രമല്ല, 
സ്വരച്ചേര്‍ച്ചയില്ലായ്മയിലൂടെ
 നിങ്ങളുടെ തന്നെ 
മൂല്യങ്ങളെയും
-മാറ്റുന്നു. നിങ്ങള്‍ ചില 
ആശയങ്ങളില്‍ 
വിശ്വസിക്കുകയും, അതേ സമയം 
നിങ്ങളുടെ
-പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അവയുടെ 
വിപരീത 
ദിശയിലുള്ളതുമാവുമ്പോള്‍ , ആ 
ചേര്‍ച്ചയില്ലായ്മ
-ഒഴിവാക്കാന്‍ അ
തിലേതെങ്കിലും ഒന്നു 
നിങ്ങള്‍ മാറ്റും. അ
തുകൊണ്ടുതന്നെ
-പ്രായോഗികമേന്‍മകളെപ്പറ്റി 
വാദിയ്ക്കുന്നതോ, അ
ല്ലെങ്കില്‍
-കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേയ്ക്കു
 ആളുകളെ തിരിച്ചുവിടുകയോ 
ചെയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍
-കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അ
നീതിയാണെന്നു <em>പറയാന്‍ 
പോലും</em>
-നാണിയ്ക്കും. സംരംഭത്തിലെ അ
ംഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയും പൊതു 
ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയും
-ഉപഭോക്തൃമൂല്യങ്ങളെ അവര്‍ 
ഉയര്‍ത്തിക്കാണിയ്ക്കും. 
നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങള്‍
-നിലനിര്‍ത്താനായും ഇത്തരം 
വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചേ 
മതിയാവൂ.</p>
-
-<p>സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന 
ലക്ഷ്യത്തെ ത്യജിക്കാതെ 
സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേയ്ക്കു
-മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 
നിങ്ങള്‍ക്കു് <a
-href="http://www.fsf.org/resources";>FSF resources area</a> യില്‍
-നോക്കാം. സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ കൂടെ 
പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന 
മെഷീന്‍
-കോണ്‍ഫിഗറേഷനുകള്‍, <a href="/distros"> 
പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായ
-ഗ്നു/ലിനക്സ് വിതരണങ്ങള്‍</a> , 
100% സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
-പരിതസ്ഥിതിയില്‍ 
പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന 
ആയിരക്കണക്കിനു് സ്വതന്ത്ര
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
പാക്കേജുകള്‍ എന്നിവ അ
വിടെയുണ്ടു്. 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള
-വഴിയില്‍ നമ്മുടെ 
കൂട്ടായ്മയെ 
സഹായിയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍
 ഒരു പ്രധാനവഴി
-മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ 
ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിയ്ക്കുക 
എന്നതാണു്. നല്ലതിനെയും 
ചീത്തയെയും
-പറ്റിയോ, എന്തു 
ചെയ്യണമെന്നതിനെപ്പറ്റിയോ 
ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍
-സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും 
കൂട്ടായ്മയെയും പറ്റി അവരോടു 
സംവദിയ്ക്കുക.</p>
-
-<p>പെട്ടെന്നെത്താന്‍ തെറ്റായ 
വഴിയിലൂടെ വേഗത്തില്‍ 
പോയിട്ടു കാര്യമില്ല. വലിയ
-ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനു് 
വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ അ
ത്യാവശ്യമാണു്. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം
-തെറ്റിയ്ക്കുന്ന 
വിട്ടുവീഴ്ചകളെപ്പറ്റി നാം 
ജാഗരൂകരായിരിയ്ക്കണം.</p>
+<p>This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can
+and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals
+the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite
+the practical advantages of free software, we reiterate frequently that
+those are just <em>additional, secondary reasons</em> to prefer it.</p>
+
+<p>It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have
+to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve
+doing or legitimizing the things we aim to stamp out.</p>
+
+<p>For instance, experience shows that you can attract some users to <a
+href="/gnu/why-gnu-linux.html">GNU/Linux</a> if you include some nonfree
+programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some
+user's eye, or a nonfree programming platform such as <a
+href="/philosophy/java-trap.html">Java</a> (formerly) or the Flash runtime
+(still), or a nonfree device driver that enables support for certain
+hardware models.</p>
+
+<p>These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you
+distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it
+hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and
+we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those
+words, your actions will undermine them.</p>
+
+<p>The issue here is not whether people should be <em>able</em> or
+<em>allowed</em> to install nonfree software; a general-purpose system
+enables and allows users to do whatever they wish. The issue is whether we
+guide users towards nonfree software. What they do on their own is their
+responsibility; what we do for them, and what we direct them towards, is
+ours. We must not direct the users towards proprietary software as if it
+were a solution, because proprietary software is the problem.</p>
+
+<p>A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort
+your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain
+values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to
+change your values or your actions so as to resolve the contradiction.
+Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people
+toward some nonfree software, nearly always shy away from even
+<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their
+participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We
+must reject these compromises if we wish to keep our values straight.</p>
+
+<p>If you want to move to free software without compromising the goal of
+freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's resources
+area</a>. It lists hardware and machine configurations that work with free
+software, <a href="/distros"> totally free GNU/Linux distros</a> to install,
+and thousands of free software packages that work in a 100 percent free
+software environment. If you want to help the community stay on the road to
+freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When
+people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of
+freedom and community and argue from them.</p>
+
+<p>A road that lets you go faster is no improvement if it leads to the wrong
+place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of
+compromises that lead away from the goal.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -222,8 +195,8 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">പരിഭാഷാ 
സഹായി</a>കാണുക.
 </p>
 
-<p>പകര്‍പ്പവകാശം &copy; 2008 <a 
href="http://www.stallman.org/";>റിച്ചാര്‍ഡ്
-സ്റ്റാള്‍മാന്‍</a></p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a>.</p>
 
 <p>ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
ഫൌണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകനാണു് 
റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍.ഈ
 ലേഖനം, <a rel="license"
@@ -260,7 +233,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2009/08/11 08:25:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -291,6 +264,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/compromise.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/compromise.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/compromise.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/computing-progress.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/computing-progress.fr.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/computing-progress.fr.html    2 Aug 2009 20:29:34 -0000    
1.4
+++ philosophy/computing-progress.fr.html    27 Oct 2009 08:26:12 -0000   
1.5
@@ -2,29 +2,23 @@
 <!--#include virtual="/server/header.fr.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Le &laquo;&nbsp;progr&egrave;s&nbsp;&raquo; informatique&nbsp;: du bon 
et du
-mauvais - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<title>Computing &lsquo;progress&rsquo;: good and bad - GNU Project - Free 
Software
+Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.fr.html" -->
-<h2>Le &laquo;&nbsp;progr&egrave;s&nbsp;&raquo; informatique&nbsp;: du bon et 
du
-mauvais</h2>
+<h2>Computing &lsquo;progress&rsquo;: good and bad</h2>
 
 <p>par <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
-<p><i>La <acronym title="British Broadcasting Corporation">BBC</acronym> m'a
-invit&eacute; &agrave; &eacute;crire un article pour sa rubrique,
-&laquo;&nbsp;The Tech Lab&nbsp;&raquo;, et voici ce que je leur ai
-envoy&eacute;. (Cela se r&eacute;f&egrave;re &agrave; deux autres articles
-publi&eacute;s dans cette rubrique). Mais la BBC n'a pas souhait&eacute; le
-publier avec une notice autorisant sa copie, je l'ai donc publi&eacute;
-ici.</i></p>
+<p><i> The BBC invited me to write an article for their column series, The Tech
+Lab, and this is what I sent them. (It refers to a couple of other articles
+published in that series.) The BBC was ultimately unwilling to publish it
+with a copying-permission notice, so I have published it here.</i></p>
 
 <p>
-Bradley Horowitz de Yahoo a propos&eacute; ici que chaque objet de notre
-monde ait un num&eacute;ro unique, de sorte que votre
-t&eacute;l&eacute;phone portable puisse enregistrer tout ce que vous faites
-&mdash; et m&ecirc;me les canettes que vous avez prises au
-supermarch&eacute;.</p>
+Bradley Horowitz of Yahoo proposed here that every object in our world have
+a unique number so that your cell phone could record everything you
+do&mdash;even which cans you picked up while in the supermarket.</p>
 
 <p>
 Si le t&eacute;l&eacute;phone est comme ceux d'aujourd'hui, il utilisera du
@@ -47,56 +41,43 @@
 de&laquo;&nbsp;terrorisme&nbsp;&raquo;.</p>
 
 <p>
-Au Royaume-Uni, c'est litt&eacute;ralement un d&eacute;lit d'&ecirc;tre
-suspect. (Plus pr&eacute;cis&eacute;ment, de poss&eacute;der tout objet dans
-des circonstances qui cr&eacute;ent une &laquo;&nbsp;suspicion
-raisonnable&nbsp;&raquo; que vous pourriez l'utiliser de mani&egrave;re
-criminelle). Votre t&eacute;l&eacute;phone donnera &agrave; la police plein
-d'opportunit&eacute;s de vous suspecter, de sorte qu'ils pourront vous
-accuser d'avoir &eacute;t&eacute; suspect &agrave; leur yeux. Des choses
-similaires arriveront en Chine o&ugrave; Yahoo a d&eacute;j&agrave;
-donn&eacute; au gouvernement toutes les informations dont il avait besoin
-pour emprisonner un dissident, et a demand&eacute; notre
-compr&eacute;hension avec l'excuse qu'il ne faisait que &laquo;&nbsp;suivre
-les ordres&nbsp;&raquo;.</p>
-
-<p>
-Horowitz aimerait que les t&eacute;l&eacute;phones portables marquent
-automatiquement les informations concernant votre participation &agrave; un
-&eacute;v&eacute;nement ou une r&eacute;union. Cela signifie que la
-soci&eacute;t&eacute; de t&eacute;l&eacute;phone saura aussi
-pr&eacute;cis&eacute;ment qui vous avez rencontr&eacute;. Ces informations
-seront aussi int&eacute;ressantes pour les gouvernements, comme ceux du
-Royaume-Uni et de la Chine, qui bafouent les droits de l'homme.</p>
-
-<p>
-Je n'aime pas beaucoup la vision d'Horowitz de surveillance
-totale. J'imagine plut&ocirc;t un monde dans lequel nos ordinateurs ne
-collecteraient ou ne publieraient jamais des informations sur nous sauf
-quand nous voulons qu'ils le fassent.</p>
-
-<p>
-Les logiciels non-libres font d'autres choses d&eacute;sagr&eacute;ables en
-plus d'espionner. Ils mettent souvent en &oelig;uvre des menottes
-num&eacute;riques &mdash; des fonctionnalit&eacute;s con&ccedil;ues pour
-restreindre les utilisateurs (&eacute;galement appel&eacute;es DRM, pour
-Digital Restrictions Management (gestion des restrictions
-num&eacute;riques)). Ces fonctionnalit&eacute;s contr&ocirc;lent la
-fa&ccedil;on dont vous acc&eacute;dez, copiez ou d&eacute;placez les
-fichiers dans votre propre ordinateur.</p>
-
-<p>
-Les DRM sont une pratique courante&nbsp;: Microsoft le fait, Apple le fait,
-Google le fait et m&ecirc;me le iPlayer de la BBC le fait. Beaucoup de pays,
-prenant le partide ces soci&eacute;t&eacute;s contre le public, ont rendu
-ill&eacute;gal de dire &agrave; d'autres comment &eacute;chapper &agrave;
-ces menottes num&eacute;riques. Par cons&eacute;quent, la concurrence ne
-fait rien pour r&eacute;primer cette pratique&nbsp;: peu importe le nombre
-d'alternatives propri&eacute;taires parmi lesquelles vous pourriez choisir,
-elles vous menottent toutes de la m&ecirc;me fa&ccedil;on. Si l'ordinateur
-sait o&ugrave; vous vous trouvez, il peut rendre les DRM encore pires&nbsp;:
-il y a des soci&eacute;t&eacute;s qui aimeraient restreindre ce &agrave;
-quoi vous pouvez acc&eacute;der en fonction de votre localisation.</p>
+In the UK, it is literally an offense to be suspect&mdash;more precisely, to
+possess any object in circumstances that create a &ldquo;reasonable
+suspicion&rdquo; that you might use it in certain criminal ways. Your phone
+will give the police plenty of opportunities to suspect you so they can
+charge you with having been suspected by them. Similar things will happen
+in China, where Yahoo has already given the government all the information
+it needed to imprison a dissident; it subsequently asked for our
+understanding on the excuse that it was &ldquo;just following 
orders.&rdquo;</p>
+
+<p>
+Horowitz would like cell phones to tag information automatically, based on
+knowing when you participate in an event or meeting. That means the phone
+company will also know precisely whom you meet. That information will also
+be interesting to governments, such as those of the UK and China, that cut
+corners on human rights.</p>
+
+<p>
+I do not much like Horowitz's vision of total surveillance. Rather, I
+envision a world in which our computers never collect, or release, any
+information about us except when we want them to.</p>
+
+<p>
+Nonfree software does other nasty things besides spying; it often implements
+digital handcuffs&mdash;features designed to restrict the users (also called
+DRM, for Digital Restrictions Management). These features control how you
+can access, copy, or move the files in your own computer.</p>
+
+<p>
+DRM is a common practice: Microsoft does it, Apple does it, Google does it,
+even the BBC's iPlayer does it. Many governments, taking the side of these
+companies against the public, have made it illegal to tell others how to
+escape from the digital handcuffs. As a result, competition does nothing to
+check the practice: no matter how many proprietary alternatives you might
+have to choose from, they will all handcuff you just the same. If the
+computer knows where you are located, it can make DRM even worse: there are
+companies that would like to restrict what you can access based on your
+present location.</p>
 
 <p>
 Ma vision du monde est diff&eacute;rente. J'aimerais voir un monde dans
@@ -117,39 +98,30 @@
 d&eacute;sagr&eacute;ables aux autres.</p>
 
 <p>
-M&ecirc;me si vous n'exercez pas ce contr&ocirc;le vous-m&ecirc;me, vous
-faites partie d'une soci&eacute;t&eacute; o&ugrave; d'autres le font. Si
-vous n'&ecirc;tes pas un programmeur, d'autres utilisateurs du programme le
-sont. Ils trouveront et supprimeront probablement toute
-fonctionnalit&eacute; d&eacute;sagr&eacute;able, comme vous espionner et
-vous restreindre, et publieront des versions s&ucirc;res. Vous aurez
-seulement &agrave; choisir de les utiliser &mdash; et puisque tous les
-autres utilisateurs les pr&eacute;f&eacute;reront, cela se produira
-g&eacute;n&eacute;ralement sans effort de votre part.</p>
-
-<p>
-Charles Stross a imagin&eacute; des ordinateurs qui enregistrent en
-permanence tout ce que vous voyez et entendez. Ces enregistrements
-pourraient &ecirc;tre tr&egrave;s utiles, tant que Big Brother ne les voit
-pas et ne les entend pas tous. Les t&eacute;l&eacute;phones portables
-d'aujourd'hui sont d&eacute;j&agrave; capables d'&eacute;couter leurs
-propri&eacute;taires sans les en informer, &agrave; la demande de la police,
-de la soci&eacute;t&eacute; de t&eacute;l&eacute;phone ou de quiconque
-conna&icirc;t les commandes requises. Tant que les t&eacute;l&eacute;phones
-utilisent des logiciels non-libres contr&ocirc;l&eacute;s par leurs
-d&eacute;veloppeurs et non leurs utilisateurs, nous devons nous attendre
-&agrave; ce que cela empire. Seuls les logiciels libres permettent aux
-citoyens utilisant des ordinateurs de r&eacute;sister &agrave; la
-surveillance totalitaire.</p>
-
-<p>
-L'article de Dave Winer sugg&eacute;rait que M. Gates envoie une copie de
-Windows Vista sur Alpha Centauri. Je comprends l'id&eacute;e, mais n'envoyer
-qu'une seule copie ne r&eacute;soudra pas notre probl&egrave;me ici sur
-Terre. Windows est con&ccedil;u pour espionner les utilisateurs et les
-restreindre. Nous devrions collecter toutes les copies de Windows, de MacOS
-et de iPlayer pour la m&ecirc;me raison et les envoyer vers Alpha Centauri
-&agrave; la vitesse la plus lente possible. Ou simplement les effacer.</p>
+Even if you don't exercise this control yourself, you are part of a society
+where others do. If you are not a programmer, other users of the program
+are. They will probably find and remove any nasty features, which might spy
+on or restrict you, and publish safe versions. You will have only to elect
+to use them&mdash;and since all other users will prefer them, that will
+usually happen with no effort on your part.</p>
+
+<p>
+Charles Stross envisioned computers that permanently record everything that
+we see and hear. Those records could be very useful, as long as Big Brother
+doesn't see and hear all of them. Today's cell phones are already capable
+of listening to their users without informing them, at the request of the
+police, the phone company, or anyone that knows the requisite commands. As
+long as phones use nonfree software, controlled by its developers and not by
+the users, we must expect this to get worse. Only free software enables
+computer-using citizens to resist totalitarian surveillance.</p>
+
+<p>
+Dave Winer's article suggested that Mr. Gates should send a copy of Windows
+Vista to Alpha Centauri. I understand the feeling, but sending just one
+won't solve our problem here on Earth. Windows is designed to spy on users
+and restrict them. We should collect all the copies of Windows, and of
+MacOS and iPlayer for the same reason, and send them to Alpha Centauri at
+the slowest possible speed. Or just erase them.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -195,7 +167,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:34 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/freedom-or-power.fa.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.fa.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/freedom-or-power.fa.html 2 Aug 2009 20:29:36 -0000    1.4
+++ philosophy/freedom-or-power.fa.html 27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.5
@@ -6,10 +6,9 @@
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="گنو, بنیاد نرم
‌افزارهای آزاد, لینوکس, جامع, عمومی, 
اجازه‌نامه, اجازه‌نامه
 جامع و عمومی گنو, آزادی, نرم‌افزار, قدرت, 
حقوق" />
-<meta http-equiv="Description" content="در این مقاله، آزادی 
یا قدرت؟، برادلی کان و ریچارد استالمن 
درباره این مسئله
-بحث می‌کنند که چرا جنبش نرم‌افزار آزاد از 
این عقیده که شخص باید هرنوع
-اجازه‌نامه‌ای را که می‌خواهد برای نرم
‌افزاری که می‌نویسد انتخاب کند، حمایت
-نمی‌کند." />
+<meta http-equiv="Description" content="In this essay, Freedom or Power?, 
Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman
+discuss the reasons that the free software ovement doesn't advocate the
+so-called freedom to choose any license you want for software you write." />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.fa.html" -->
 <h2>آزادی یا قدرت؟</h2>
@@ -23,12 +22,13 @@
 </blockquote>
 
 <p>
-در جنبش نرم‌افزار آزاد، ما برای آزادی 
کاربران نرم‌افزار ایستادگی می‌کنیم. ما
-دیدگاه‌های خود را با نگاه به اینکه چه 
آزادی‌هایی برای یک راه خوب زندگی ضروری
-هستند فرموله کرده‌ایم، و اجازه می‌دهیم 
برنامه‌های مفید جامعه‌ای از خوش نیتی،
-همکاری، و حمایت را سامان دهند. معیارهای ما 
برای نرم‌افزار آزاد، آزادی‌هایی
-را مشخص می‌کند که کاربران یک برنامه نیاز 
دارند تا بتوانند در یک جامعه همکاری
-کنند.</p>
+In the free software movement, we stand for freedom for the users of
+software. We formulated our views by looking at what freedoms are necessary
+for a good way of life, and permit useful programs to foster a community of
+goodwill, cooperation, and collaboration. <a
+href="/philosophy/free-sw.html">Our criteria for free software</a> specify
+the freedoms that a program's users need so that they can cooperate in a
+community.</p>
 
 <p>
 ما نه تنها برای آزادی برنامه‌نویسان، که 
برای آزادی دیگر کاربران نیز ایستادگی
@@ -39,68 +39,65 @@
 می‌کنیم، چه آنها برنامه‌نویس باشند یا 
هرگز کدی ننوشته باشند.</p>
 
 <p>
-اگرچه، یک مورد آزادی وجود دارد که ما آن را 
حمایت نمی‌کنیم: &rdquo;آزادی برای
-انتخاب هر اجازه‌نامه‌ای که می‌پسندید 
برای نرم‌افزاری که خود
-نوشته‌اید.&ldquo; ما این را نمی‌پذیریم چرا که 
در واقع یک شکل از قدرت است، نه
-یک آزادی.</p>
-
-<p>
-این تفاوت اساسی اغلب مورد چشم‌پوشی واقع 
شده است. آزادی آن است که شما قادر به
-تصمیم‌گیری در مواردی باشید که به طور عمده 
خود شما را تحت تاثیر قرار
-می‌دهد. قدرت توانایی تصمیم‌گیری در مواردی 
است که دیگران را بیش از شما تحت
-تاثیر قرار دهد. اگر ما قدرت را با آزادی 
اشتباه بگیریم، در حمایت از آزادی
-حقیقی شکست خواهیم خورد.</p>
-
-<p>
-نرم‌افزار انحصاری نوعی از بکارگرفتن قدرت 
است. امروزه قانون کپی رایت به
-توسعه‌دهندگان نرم‌افزار آن قدرت را اعطا م
یکند، به طوری که آنها و فقط آنها
-قوانین را انتخاب و بر دیگران تحمیل می‌کنند 
&mdash; یک عده نسبتا معدود
-تصمیماتِ مهمِ نرم‌افزاری را برای تمام 
اشخاص تعیین می‌کنند، نوعا بوسیله نفی
-آزادی آنها. وقتی کاربران آزادی‌هایی را که 
نرم‌افزار آزاد تعریف می‌کند در
-اختیار نداشته باشند، نمی‌توانند مطلع شوند 
نرم‌افزار در حال انجام دادن چه
-کاری است، نمی‌توانند وجود حفره‌های ام
نیتی را برسی کنند، نمی‌توانند ویروسها و
-کرمهایی که ممکن است وجود داشته باشند را 
کنترل کنند، نمی‌توانند دریابند چه
-اطلاعات شخصی‌ای درحال گزارش شدن است (یا 
حتی اگر دریابند، نمی‌توانند گزارش‌ها
-را متوقف کنند). اگر خراب شود، نمی‌توانند 
تعمیرش کنند؛ آنها مجبورند منتظر
-بمانند تا توسعه‌دهنده از قدرتش برای تعمیر 
آن استفاده کند. اگر این نرم‌افزار
-تمام آن چیزی نباشد که آنها نیاز دارند، نم
ی‌توانند کاری انجام
-دهند. نمی‌توانند به یکدیگر برای بهبود نرم
‌افزار کمک رسانند.</p>
-
-<p>
-توسعه‌دهندگان نرم‌افزار انحصاری اغلب 
تجار هستند. ما در جنبش نرم‌افزار آزاد
-با تجارت مخالف نیستیم، اما دیده‌ایم هنگام
ی که یک تاجر این
-&rdquo;آزادی&ldquo; را در اختیار دارد که قوانین 
دلخواه خود را به کابران
-تحمیل کند، چه رخ می‌دهد. مایکروسافت یک م
ثال فاحش درباره این است که چگونه نفی
-آزادی کاربران می‌تواند به آسیبی جدی منجر 
شود، اما این تنها یک مثال نیست. حتی
-هنگامی که انحصار طلبی وجود نداشته باشد، نرم
‌افزار اختصاصی (دارای مالک) به
-جامعه صدمه وارد می‌کند. توانایی انتخاب بین 
اربابان مختلف آزادی نیست.</p>
-
-<p>
-بحثهای حقوقی و قوانینِ نرم‌افزار اغلب 
تنها بر روی منافع برنامه‌نویسان متمرکز
-شده‌اند. معدود افرادی در جهان وجود دارند 
که به طور مرتب برنامه می‌نویسند، و
-تعداد کمتری هنوز مالکان تجاری نرم‌افزار 
انحصاری هستند. اما هم اکنون تمام
-دنیای توسعه‌یافته نرم‌افزار را نیاز دارد 
و استفاده می‌کند، بنابراین
-توسعه‌دهندگان نرم‌افزار هم‌اکنون نحوه 
زندگی، تجارت، ارتباطات و سرگرمی را در
-سراسر جهان کنترل می‌کنند. مسائل اخلاقی و 
سیاسی تنها با شعار &rdquo;آزادی
-انتخاب (تنها برای برنامه‌نویسان)&ldquo; حل 
شدنی نیست.</p>
-
-<p>
-اگر کد قانون است، همانطور که پروفسور Lawrence 
Lessig (از دانشگاه حقوق
-استنفورد) اظهار کرده است، پرسش حقیقی‌ای که 
ما در پیش روی خود داریم این است:
-چه کسی باید کدی را که شما استفاده می‌کنید 
کنترل کند &mdash; شما، یا عده
-معدودی نخبه؟ ما اعتقاد داریم که شما مستحق 
کنترل نرم‌افزاری که استفاده
-می‌کنید هستید، و اعطای این کنترل به شما 
هدف نرم‌افزار آزاد است.</p>
-
-<p>
-ما معتقدیم که شما باید تصمیم بگیرید با نرم
‌افزاری که استفاده می‌کنید چه
-کنید؛ هرچند، این چیزی نیست که قانون امروزی 
بیان می‌کند. قانون کپی‌رایت فعلی
-ما را در جایگاه تسلط بر کاربران قرار م
ی‌دهد، خواه آن را دوست داشته باشیم یا
-نه. پاسخ اخلاقی به این شرایط اعلامِ آزادی 
برای تمام کاربران است، همانطور که
-قانون اساسی آمریکا قرار بود قدرت را با تضم
ین آزادی فرد فرد شهروندان به کار
-گیرد. این همان دلیلی است که <a 
href="/copyleft/copyleft.html">GNU GPL</a>
-وجود دارد: شما را در مقام کنترل نحوه 
استفاده از نرم‌افزار قرار می‌دهد، در
-عین حال از شما در مقابل <a 
href="/philosophy/why-copyleft.html">دیگرانی که
-می‌خواهند قدرت تصمیم گیری را از شما سلب 
کنند</a>، محافظت می‌کند.</p>
+However, one so-called freedom that we do not advocate is the &ldquo;freedom
+to choose any license you want for software you write.&rdquo; We reject this
+because it is really a form of power, not a freedom.</p>
+
+<p>
+This oft overlooked distinction is crucial. Freedom is being able to make
+decisions that affect mainly you; power is being able to make decisions that
+affect others more than you. If we confuse power with freedom, we will fail
+to uphold real freedom.</p>
+
+<p>
+Making a program proprietary is an exercise of power. Copyright law today
+grants software developers that power, so they and only they choose the
+rules to impose on everyone else&mdash;a relatively small number of people
+make the basic software decisions for all users, typically by denying their
+freedom. When users lack the freedoms that define free software, they can't
+tell what the software is doing, can't check for back doors, can't monitor
+possible viruses and worms, can't find out what personal information is
+being reported (or stop the reports, even if they do find out). If it
+breaks, they can't fix it; they have to wait for the developer to exercise
+its power to do so. If it simply isn't quite what they need, they are stuck
+with it. They can't help each other improve it.</p>
+
+<p>
+Proprietary software developers are often businesses. We in the free
+software movement are not opposed to business, but we have seen what happens
+when a software business has the &ldquo;freedom&rdquo; to impose arbitrary
+rules on the users of software. Microsoft is an egregious example of how
+denying users' freedoms can lead to direct harm, but it is not the only
+example. Even when there is no monopoly, proprietary software harms
+society. A choice of masters is not freedom.</p>
+
+<p>
+Discussions of rights and rules for software have often concentrated on the
+interests of programmers alone. Few people in the world program regularly,
+and fewer still are owners of proprietary software businesses. But the
+entire developed world now needs and uses software, so software developers
+now control the way it lives, does business, communicates, and is
+entertained. The ethical and political issues are not addressed by the
+slogan of &ldquo;freedom of choice (for developers only).&rdquo;</p>
+
+<p>
+If &ldquo;code is law,&rdquo; as Professor Lawrence Lessig (of Stanford Law
+School) has stated, then the real question we face is: who should control
+the code you use&mdash;you, or an elite few? We believe you are entitled to
+control the software you use, and giving you that control is the goal of
+free software.</p>
+
+<p>
+We believe you should decide what to do with the software you use; however,
+that is not what today's law says. Current copyright law places us in the
+position of power over users of our code, whether we like it or not. The
+ethical response to this situation is to proclaim freedom for each user,
+just as the Bill of Rights was supposed to exercise government power by
+guaranteeing each citizen's freedoms. That is what the <a
+href="/copyleft/copyleft.html">GNU General Public License</a> is for: it
+puts you in control of your usage of the software while <a
+href="/philosophy/why-copyleft.html">protecting you from others</a> who
+would like to take control of your decisions.</p>
 
 <p>
 همین‌طور که کاربرانِ بیشتر و بیشتری درم
ی‌یابند که کد قانون است، و به این
@@ -138,10 +135,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br />
-نسخه‌برداری کلمه به کلمه و توزیع کل این م
قاله در سراسر جهان و در هر
-رسانه‌ای، بدون پرداخت حق امتیاز مجاز م
ی‌باشد، به شرطی که این اعلان/حق امتیاز
-حفظ شود.
+Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br />
+Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
+without royalty in any medium, provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -153,7 +149,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 آخرین به روز رسانی:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:36 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/freedom-or-power.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.fr.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/freedom-or-power.fr.html 2 Aug 2009 20:29:36 -0000    1.20
+++ philosophy/freedom-or-power.fr.html 27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.21
@@ -7,10 +7,9 @@
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, générale, publique, licence, gpl,
 licence publique générale, liberté, logiciel, pouvoir, droits" />
-<meta http-equiv="Description" content="Dans cet essai, 
«&nbsp;Libert&eacute;, ou pouvoir&nbsp;?&nbsp;», Bradley
-M. Kuhn et Richard M. Stallman discutent des raisons pour lesquelles le
-Mouvement pour le logiciel libre ne se fait pas l'avocat de la liberté de
-choisir n'importe quelle licence pour les logiciels que vous écrivez." />
+<meta http-equiv="Description" content="In this essay, Freedom or Power?, 
Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman
+discuss the reasons that the free software ovement doesn't advocate the
+so-called freedom to choose any license you want for software you write." />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.fr.html" -->
 <h2>Libert&eacute;, ou pouvoir&nbsp;?</h2>
@@ -25,15 +24,13 @@
 </blockquote>
 
 <p>
-Dans le Mouvement pour le logiciel libre, nous d&eacute;fendons la
-libert&eacute; des utilisateurs de logiciels. Nous avons formul&eacute; nos
-vues en cherchant en quoi les libert&eacute;s sont n&eacute;cessaire pour
-vivre bien et en quoi elles permettent &agrave; des programmes utiles de
-d&eacute;velopper une communaut&eacute; de bonne volont&eacute;, de
-coop&eacute;ration et de collaboration. <a
-href="/philosophy/free-sw.fr.html">Nos crit&egrave;res pour les logiciels
-libres</a> sp&eacute;cifient les libert&eacute;s dont les utilisateurs ont
-besoin pour pouvoir travailler ensemble dans une communaut&eacute;.</p>
+In the free software movement, we stand for freedom for the users of
+software. We formulated our views by looking at what freedoms are necessary
+for a good way of life, and permit useful programs to foster a community of
+goodwill, cooperation, and collaboration. <a
+href="/philosophy/free-sw.html">Our criteria for free software</a> specify
+the freedoms that a program's users need so that they can cooperate in a
+community.</p>
 
 <p>
 Nous d&eacute;fendons la libert&eacute; des programmeurs de m&ecirc;me que
@@ -46,89 +43,65 @@
 occasionnellement, ou pas du tout.</p>
 
 <p>
-Pourtant, une soi-disant libert&eacute; que nous ne soutenons pas est la
-&laquo;&nbsp;libert&eacute; de choisir la licence que vous voulez pour le
-logiciel que vous d&eacute;veloppez&nbsp;&raquo;. Nous rejetons celle-ci car
-c'est en r&eacute;alit&eacute; une forme de pouvoir et non une
-libert&eacute;.</p>
-
-<p>
-Cette distinction, souvent &eacute;lud&eacute;e, est cruciale. La
-libert&eacute;, c'est le fait d'&ecirc;tre en mesure de prendre des
-d&eacute;cisions qui vous affectent en premier lieu. Le pouvoir, c'est le
-fait d'&ecirc;tre en mesure de prendre des d&eacute;cisions qui affectent
-les autres plus que vous. Si vous confondez pouvoir et libert&eacute;, nous
-&eacute;chouerons dans le soutien de la vraie libert&eacute;.</p>
-
-<p>
-Le logiciel propri&eacute;taire est un exercice de pouvoir. Aujourd'hui, les
-lois sur les droits d'auteurs accordent ce pouvoir aux auteurs, aussi
-choisissent-ils tout seul les r&egrave;gles imposables &agrave; tous les
-autres. Un nombre relativement faible de personnes prennent des
-d&eacute;cisions fondamentales concernant les logiciels, pour tout le monde,
-et g&eacute;n&eacute;ralement en niant leurs libert&eacute;s. Quand les
-utilisateurs sont priv&eacute;s des libert&eacute;s d&eacute;finies par les
-logiciels libres, ils ne peuvent pas savoir exactement ce que fait le
-logiciel, ni contr&ocirc;ler l'existence de portes d&eacute;rob&eacute;es,
-ni surveiller l'apparition possible de virus ou de vers, ni d&eacute;couvrir
-quelles informations personnelles sont divulgu&eacute;es sur eux, ni
-emp&ecirc;cher cette divulgation, m&ecirc;me s'ils la d&eacute;couvrent. Si
-le logiciel casse, ils ne peuvent pas le r&eacute;parer; ils doivent
-attendre que le d&eacute;veloppeur exerce son pouvoir. Si le logiciel ne
-correspond pas tout &agrave; fait &agrave; leurs besoins, ils sont tout de
-m&ecirc;me bloqu&eacute;s avec la version fournie. Ils ne peuvent pas
-s'entr'aider pour l'am&eacute;liorer.</p>
-
-<p>
-Les d&eacute;veloppeurs de logiciels propri&eacute;taires sont souvent des
-entreprises. Dans le Mouvement des logiciels libres, nous ne sommes pas
-contre les entreprises. Simplement, nous avons vu ce qui se passe quand une
-entreprise de logiciels a la &laquo;&nbsp;libert&eacute;&nbsp;&raquo;
-d'imposer des r&egrave;gles arbitraires aux utilisateurs. Microsoft est un
-exemple flagrant de la mani&egrave;re dont la n&eacute;gation des
-libert&eacute;s des utilisateurs peut causer directement du tort, mais ce
-n'est pas le seul. M&ecirc;me quand il n'existe pas de monopole, les
-logiciels propri&eacute;taires l&egrave;sent les int&eacute;r&ecirc;ts de la
-soci&eacute;t&eacute;. Avoir le choix de son dictateur, ce n'est pas la
-libert&eacute;.</p>
-
-<p>
-Les discussions sur les droits et les r&egrave;gles concernant les logiciels
-se sont souvent concentr&eacute;es sur les int&eacute;r&ecirc;ts des seuls
-programmeurs. Peu de personnes dans le monde programment
-r&eacute;guli&egrave;rement et encore moins nombreuses sont celles qui
-d&eacute;tiennent des entreprises de logiciels propri&eacute;taires. Mais
-maintenant, le monde civilis&eacute; a besoin de logiciels et les utilise,
-aussi les d&eacute;veloppeurs contr&ocirc;lent la mani&egrave;re dont le
-monde vit, fait des affaires, communique et se distrait. Les
-probl&egrave;mes &eacute;thiques et politiques ne se traitent pas avec un
-slogan comme &laquo;&nbsp;la libert&eacute; de choix (pour
-d&eacute;veloppeurs seulement)&nbsp;&raquo;.</p>
-
-<p>
-S'il est vrai, comme l'a d&eacute;clar&eacute; le Professeur Lawrence Lessig
-de la facult&eacute; de droit de Stanford, que &laquo;&nbsp;le code
-informatique fait loi&nbsp;&raquo;, alors la vraie question &agrave;
-laquelle nous faisons face est la suivante&nbsp;: &laquo;&nbsp;Qui donc doit
-contr&ocirc;ler le code que vous utilisez&nbsp;? Est-ce vous, ou bien une
-petite &eacute;lite&nbsp;?&nbsp;&raquo;. Nous croyons que vous &ecirc;tes
-habilit&eacute;s &agrave; contr&ocirc;ler le logiciel que vous utilisez. Le
-but des logiciels libres est de vous donner ce contr&ocirc;le.</p>
-
-<p>
-Nous croyons qu'il vous appartient de d&eacute;cider de ce que vous voulez
-faire du logiciel que vous utilisez&nbsp;; pourtant, ce n'est pas ce que
-disent les lois d'aujourd'hui. Les lois actuelles sur les droits d'auteurs
-nous placent dans une position de pouvoir sur les utilisateurs de notre
-code, que cela nous plaise ou non. La r&eacute;ponse &eacute;thique &agrave;
-cette situation est de proclamer la libert&eacute; pour chaque utilisateur,
-de m&ecirc;me que la D&eacute;claration des Droits de l'Homme &eacute;tait
-charg&eacute;e de d&eacute;finir le pouvoir du gouvernement en garantissant
-les libert&eacute;s de chaque citoyen. Voil&agrave; le but de la <a
-href="/copyleft/copyleft.fr.html">GNU GPL</a>&nbsp;: elle vous donne le
-contr&ocirc;le de l'utilisation du logiciel tout en <a
-href="/philosophy/why-copyleft.fr.html">vous prot&eacute;geant</a> de ceux
-qui veulent prendre le contr&ocirc;le de vos d&eacute;cisions.</p>
+However, one so-called freedom that we do not advocate is the &ldquo;freedom
+to choose any license you want for software you write.&rdquo; We reject this
+because it is really a form of power, not a freedom.</p>
+
+<p>
+This oft overlooked distinction is crucial. Freedom is being able to make
+decisions that affect mainly you; power is being able to make decisions that
+affect others more than you. If we confuse power with freedom, we will fail
+to uphold real freedom.</p>
+
+<p>
+Making a program proprietary is an exercise of power. Copyright law today
+grants software developers that power, so they and only they choose the
+rules to impose on everyone else&mdash;a relatively small number of people
+make the basic software decisions for all users, typically by denying their
+freedom. When users lack the freedoms that define free software, they can't
+tell what the software is doing, can't check for back doors, can't monitor
+possible viruses and worms, can't find out what personal information is
+being reported (or stop the reports, even if they do find out). If it
+breaks, they can't fix it; they have to wait for the developer to exercise
+its power to do so. If it simply isn't quite what they need, they are stuck
+with it. They can't help each other improve it.</p>
+
+<p>
+Proprietary software developers are often businesses. We in the free
+software movement are not opposed to business, but we have seen what happens
+when a software business has the &ldquo;freedom&rdquo; to impose arbitrary
+rules on the users of software. Microsoft is an egregious example of how
+denying users' freedoms can lead to direct harm, but it is not the only
+example. Even when there is no monopoly, proprietary software harms
+society. A choice of masters is not freedom.</p>
+
+<p>
+Discussions of rights and rules for software have often concentrated on the
+interests of programmers alone. Few people in the world program regularly,
+and fewer still are owners of proprietary software businesses. But the
+entire developed world now needs and uses software, so software developers
+now control the way it lives, does business, communicates, and is
+entertained. The ethical and political issues are not addressed by the
+slogan of &ldquo;freedom of choice (for developers only).&rdquo;</p>
+
+<p>
+If &ldquo;code is law,&rdquo; as Professor Lawrence Lessig (of Stanford Law
+School) has stated, then the real question we face is: who should control
+the code you use&mdash;you, or an elite few? We believe you are entitled to
+control the software you use, and giving you that control is the goal of
+free software.</p>
+
+<p>
+We believe you should decide what to do with the software you use; however,
+that is not what today's law says. Current copyright law places us in the
+position of power over users of our code, whether we like it or not. The
+ethical response to this situation is to proclaim freedom for each user,
+just as the Bill of Rights was supposed to exercise government power by
+guaranteeing each citizen's freedoms. That is what the <a
+href="/copyleft/copyleft.html">GNU General Public License</a> is for: it
+puts you in control of your usage of the software while <a
+href="/philosophy/why-copyleft.html">protecting you from others</a> who
+would like to take control of your decisions.</p>
 
 <p>
 De plus en plus d'utilisateurs r&eacute;alisent que le code informatique
@@ -171,10 +144,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001 Bradley M. Kuhn et Richard M. Stallman <br />La
-reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article est permise
-sur n'importe quel support d'archivage, pourvu que cette notice soit
-préservée.
+Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br />
+Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
+without royalty in any medium, provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -187,7 +159,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:36 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/not-ipr.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.fr.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/not-ipr.fr.html 2 Aug 2009 20:29:39 -0000    1.11
+++ philosophy/not-ipr.fr.html 27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.12
@@ -12,77 +12,59 @@
 <p>par <a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a></p>
 
 <p>
-C'est devenu &agrave; la mode de d&eacute;crire le copyright, les brevets,
-et les marques d&eacute;pos&eacute;es comme &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo;. Cette mode n'est pas apparue par accident &mdash; le
-terme d&eacute;forme et rend confus syst&eacute;matiquement ces
-probl&egrave;mes, et son utilisation a &eacute;t&eacute; et est soutenue par
-ceux qui profitent de cette confusion. Quiconque souhaite
-r&eacute;fl&eacute;chir clairement &agrave; une quelconque de ces lois
-ferait bien de rejeter le terme.
-</p>
-
-<p>
-Selon le Professeur Mark Lemley, exer&ccedil;ant actuellement &agrave; la
-Stanford Law School, l'utilisation tr&egrave;s r&eacute;pandue du terme
-&laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; est une mode suivie
-depuis la cr&eacute;ation en 1967 de l'Organisation mondiale de la
-&laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo;, et est devenue
-r&eacute;ellement courante depuis ces derni&egrave;res
-ann&eacute;es. (L'OMPI est formellement une organisation des Nations Unies,
-mais elle repr&eacute;sente en faitles int&eacute;r&ecirc;ts des
-d&eacute;tenteurs de copyrights, de brevets et de marques
-d&eacute;pos&eacute;es).
-</p>
-
-<p>
-Un effet du terme est la distorsion qui n'est pas difficile de voir&nbsp;:
-il sugg&egrave;re de penser au copyright, aux brevets et aux marques
-d&eacute;pos&eacute;es par analogie avec les droits de
-propri&eacute;t&eacute; pour les objets physiques. (Cette analogie est
-&agrave; l'oppos&eacute; des doctrines de droit de la loi sur le copyright,
-de la loi sur les brevets, et de la loi sur les marques
-d&eacute;pos&eacute;es, mais seuls les sp&eacute;cialistes le savent). Ces
-lois sont en fait peu semblables &agrave; la loi sur la
-propri&eacute;t&eacute; physique, mais l'utilisation de ce terme conduit les
-l&eacute;gislateurs &agrave; les changer pour qu'elles en soient plus
-proches. Puisque c'est le changement voulu par les soci&eacute;t&eacute;s
-qui se servent des pouvoirs du copyright, des brevets et des marques
-d&eacute;pos&eacute;es, ces soci&eacute;t&eacute;s ont &oelig;uvr&eacute;
-pour mettre ce terme &agrave; la mode.
-</p>
-
-<p>
-Ceux qui pr&eacute;f&eacute;reraient juger ces probl&egrave;mes sur leurs
-m&eacute;rites devraient rejeter un terme biais&eacute; pour en
-parler. Beaucoup m'ont demand&eacute; de proposer un autre nom pour la
-cat&eacute;gorie &mdash; ou m'ont propos&eacute; des alternatives
-eux-m&ecirc;mes. Ces suggestions incluent IMP pour &laquo;Imposed Monopoly
-Privileges&raquo; (&laquo;Privil&egrave;ges de monopoles
-impos&eacute;s&raquo;), et GOLEM, pour &laquo;Government-Originated Legally
-Enforced Monopolies&raquo; (&laquo;Monopoles d'origine gouvernementale mis
-en application l&eacute;galement&raquo;). Certains parlent de
-&laquo;r&eacute;gimes de droits exclusifs&raquo;, mais assimiler des
-restrictions &agrave; des &laquo;droits&raquo; est biais&eacute; aussi.
-</p>
-
-<p>
-Certaines de ces substitutions seraient une amélioration, mais c'est une
-erreur de remplacer &laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; par
-un autre terme. Un nom diff&eacute;rent ne r&egrave;glerait pas le
-probl&egrave;me plus profond de ce terme&nbsp;: la banalisation. Il n'existe
-pas de chose unifi&eacute;e telle que la &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo;. C'est un mirage, qui semble avoir une existence
-coh&eacute;rente seulement parce que le terme le sugg&egrave;re.
-</p>
-
-<p>
-Le terme &laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; est un terme
-fourre-tout pour m&ecirc;ler des lois disparates. Les n&eacute;ophytes en
-droit qui entendent le terme &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo; appliqu&eacute; &agrave; diverses lois, tendent
-&agrave; croire qu'il y a plusieurs variations d'un principe commun, et
-qu'elles fonctionnent de mani&egrave;re similaire.
+It has become fashionable to toss copyright, patents, and
+trademarks&mdash;three separate and different entities involving three
+separate and different sets of laws&mdash;into one pot and call it
+&ldquo;intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did
+not arise by accident. Companies that gain from the confusion promoted it.
+The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely.
+</p>
+
+<p>
+According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the
+widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion
+that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual
+Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in recent
+years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the
+interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)
+</p>
+
+<p>
+The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about
+copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for
+physical objects. (This analogy is at odds with the legal philosophies of
+copyright law, of patent law, and of trademark law, but only specialists
+know that.) These laws are in fact not much like physical property law, but
+use of this term leads legislators to change them to be more so. Since that
+is the change desired by the companies that exercise copyright, patent and
+trademark powers, the bias introduced by the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; suits them.
+</p>
+
+<p>
+The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me
+to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed
+their own alternatives (often humorous). Suggestions include IMPs, for
+Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-Originated Legally
+Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes&rdquo;,
+but referring to restrictions as &ldquo;rights&rdquo; is doublethink too.
+</p>
+
+<p>
+Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake
+to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A
+different name will not address the term's deeper problem:
+overgeneralization. There is no such unified thing as &ldquo;intellectual
+property&rdquo;&mdash;it is a mirage. The only reason people think it makes
+sense as a coherent category is that widespread use of the term has misled
+them.
+</p>
+
+<p>
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump
+together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these
+various laws tend to assume they are based on a common principle and
+function similarly.
 </p>
 
 <p>
@@ -94,115 +76,89 @@
 </p>
 
 <p>
-La loi sur le copyright a &eacute;t&eacute; con&ccedil;ue pour promouvoir
-les &oelig;uvres litt&eacute;raires et l'art, et couvre les d&eacute;tails
-d'une &oelig;uvre litt&eacute;raire ou artistique. La loi sur les brevets a
-&eacute;t&eacute; con&ccedil;ue pour encourager la publication
-d'id&eacute;es, au prix d'un monopole limit&eacute; sur ces id&eacute;es
-&mdash; un prix n&eacute;cessaire dans certains domaines et pas dans
-d'autres.
+Copyright law was designed to promote authorship and art, and covers the
+details of expression of a work. Patent law was intended to promote the
+publication of useful ideas, at the price of giving the one who publishes an
+idea a temporary monopoly over it&mdash;a price that may be worth paying in
+some fields and not in others.
 </p>
 
 <p>
-La loi sur les marques d&eacute;pos&eacute;es n'&eacute;tait pas
-destin&eacute;e &agrave; promouvoir une quelconque activit&eacute;
-commerciale, mais seulement pour permettre aux acheteurs de savoir ce qu'ils
-ach&egrave;tent; cependant, les l&eacute;gislateurs sous l'influence de la
-&laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo;, l'ont modifi&eacute;e
-en un sch&eacute;ma qui fournit des incitations &agrave; faire de la
-publicit&eacute;
+Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way
+of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying.
+Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides
+incentives for advertising.
 </p>
 
 <p>
-Puisque ces lois ont &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute;es
-ind&eacute;pendamment l'une de l'autre, elles sont diff&eacute;rentes dans
-chaque d&eacute;tail, comme dans leurs propos ou leurs m&eacute;thodes de
-base. Par cons&eacute;quent, si vous apprenez quelque chose sur la loi sur
-le copyright, vous feriez mieux de supposer que la loi sur les brevets est
-diff&eacute;rente. Vous vous tromperez rarement de cette fa&ccedil;on.
+Since these laws developed independently, they are different in every
+detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn
+some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent law is
+different. You'll rarely go wrong!
 </p>
 
 <p>
-Les gens disent souvent &laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo;
-quand ils veulent vraiment qualifier une autre cat&eacute;gorie, plus
-&eacute;tendue ou plus restreinte que la &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo;. Par exemple, les pays riches imposent souvent des
-lois injustes aux pays pauvres pour leur extorquer de l'argent. Certaines
-sont souvent des lois sur la &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo;, mais pas toutes&nbsp; n&eacute;anmoins, les gens
-utilisent souvent ce terme car il leur est devenu familier, et travestit la
-nature du probl&egrave;me. Il serait bien mieux d'utiliser un terme comme
-&laquo;colonisation l&eacute;gislative&raquo; qui est au c&oelig;ur du sujet
-et &eacute;vite la d&eacute;naturation de son &eacute;tendue.
+People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean
+some larger or smaller category. For instance, rich countries often impose
+unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. Some of these
+laws are &ldquo;intellectual property&rdquo; laws, and others are not;
+nonetheless, critics of the practice often grab for that label because it
+has become familiar to them. By using it, they misrepresent the nature of
+the issue. It would be better to use an accurate term, such as
+&ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart of the
+matter.
 </p>
 
 <p>
-Les hommes de loi ne sont pas les seuls &agrave; se m&eacute;prendre sur ce
-terme. M&ecirc;me les professeurs de droit qui enseignent ces lois sont
-leurr&eacute;s par le terme de &laquo;propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle&raquo; dans des d&eacute;clarations g&eacute;n&eacute;rales
-qui sont en contradiction avec les faits qu'ils connaissent. Le terme les
-distrait d'utiliser leurs connaissances. Par exemple, un professeur a
-&eacute;crit en 2006&nbsp;:
+Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors
+who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the
+term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements that
+conflict with facts they know. For example, one professor wrote in 2006:
 </p>
 
 <blockquote><p>
-&laquo;&nbsp;Contrairement &agrave; leur descendants qui travaillent
-&agrave; l'<abbr title="Organisation mondiale de la propri&eacute;t&eacute;
-intellectuelle">OMPI</abbr>, les fondateurs de la Constitution
-am&eacute;ricaine avaient une attitude de principe pro-concurrentielle vis
-&agrave; vis de la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle. Il savaient que
-des droits seraient peut-&ecirc;tre n&eacute;cessaires mais&hellip; ils ont
-li&eacute; les mains du Congr&egrave;s, en restreignant son pouvoir de
-diverses mani&egrave;res&nbsp;&raquo;.
+Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the
+US constitution had a principled, pro-competitive attitude to intellectual
+property. They knew rights might be necessary, but&hellip;they tied
+congress's hands, restricting its power in multiple ways.
 </p></blockquote>
 
 <p>
-Cette affirmation se ref&egrave;re &agrave; l'article 1 clause 8 de la
-Constitution am&egrave;ricaine qui autorise des lois sur les droits
-d'auteurs et des lois sur les brevets, mais cet article n'a rien &agrave;
-voir avec les lois sur les marques d&eacute;pos&eacute;es. Le terme
-&laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; a conduit ce professeur
-&agrave; une fausse g&eacute;n&eacute;ralisation.
+That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US
+Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause,
+though, has nothing to do with trademark law. The term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; led that professor to make false generalization.
 </p>
 
 <p>
-Le terme &laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; conduit
-&eacute;galement &agrave; une r&eacute;flexion simpliste. Il am&egrave;ne
-les gens &agrave; se concentrer sur la portion congrue de ces lois
-disparates, qui est qu'elles ont cr&eacute;&eacute; des privil&egrave;ges
-artificiels pour certaines parties, et &agrave; ignorer leur contenu &mdash;
-les restrictions sp&eacute;cifiques que chacune d'elles exercent sur le
-public, et les cons&eacute;quences qui en r&eacute;sultent. Ceci encourage
-une approche &laquo;&eacute;conomistique&raquo; de tous ces
-probl&egrave;mes.
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic
+thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that
+these disparate laws have&mdash;that they create artificial privileges for
+certain parties&mdash;and to disregard the details which form their
+substance: the specific restrictions each law places on the public, and the
+consequences that result. This simplistic focus on the form encourages an
+&ldquo;economistic&rdquo; approach to all these issues.
 </p>
 
 <p>
-L'&eacute;conomie, comme souvent, op&egrave;re comme un v&eacute;hicule pour
-des valeurs non examin&eacute;es, comme par exemple, la quantit&eacute; de
-production importe, alors que la libert&eacute; et le mode de vie non, et
-des postulats qui ne sont que tr&egrave;s superficiellement vrais, comme par
-exemple, que le droit d'auteur aide les musiciens, ou que les brevets sur
-les m&eacute;dicaments aident la recherche &agrave; sauver des vies.
+Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined
+assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of
+production matters while freedom and way of life do not, and factual
+assumptions which are mostly false, such as that copyrights on music
+supports musicians, or that patents on drugs support life-saving research.
 </p>
 
 <p>
-Pour celui qui a une vue g&eacute;n&eacute;rique, les probl&egrave;mes
-sp&eacute;cifiques de la politique publique soulev&eacute;s par la loi sur
-le droit d'auteur, et les probl&egrave;mes, diff&eacute;rents,
-soulev&eacute;s par la loi sur les brevets ou toute autre loi, sont presque
-invisibles. Ces probl&egrave;mes proviennent des sp&eacute;cificit&eacute;s
-de chaque loi &mdash; pr&eacute;cis&eacute;ment ce que le terme
-&laquo;propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; encourage les gens
-&agrave; ignorer. Par exemple, un probl&egrave;me relatif &agrave; la loi
-sur le droit d'auteur est de savoir si le partage de la musique devrait
-&ecirc;tre autoris&eacute;. La loi sur les brevets n'a rien &agrave; voir
-avec ceci.Mais la loi sur les brevets soul&egrave;ve le probl&egrave;me de
-savoir si les pays pauvres devraient &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave;
-produire des m&eacute;dicament qui sauvent des vies et les vendre bon
-march&eacute; pour sauver des vies. La loi sur le droit d'auteur n'a rien
-&agrave; voir avec cela.
+Another problem is that, at the broad scale implicit in the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the
+various laws become nearly invisible. These issues arise from the specifics
+of each law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; encourages people to ignore. For instance, one issue
+relating to copyright law is whether music sharing should be allowed; patent
+law has nothing to do with this. Patent law raises issues such as whether
+poor countries should be allowed to produce life-saving drugs and sell them
+cheaply to save lives; copyright law has nothing to do with such matters.
 </p>
 
 <p>
@@ -217,24 +173,20 @@
 </p>
 
 <p>
-Par cons&eacute;quent, toute opinion &agrave; propos de &laquo;la question
-de propri&eacute;t&eacute; intellectuelle&raquo; est presque s&ucirc;rement
-absurde. Si vous pensez que toutes ces lois ne sont qu'un même
-probl&egrave;me, vous aurez tendance &agrave; choisir vos opinions &agrave;
-partir d'une s&eacute;lection de g&eacute;n&eacute;ralisations, dont aucune
-d'elles n'est bonne.
+Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo;
+and any generalizations about this supposed category are almost surely
+foolish. If you think all those laws are one issue, you will tend to choose
+your opinions from a selection of sweeping overgeneralizations, none of
+which is any good.
 </p>
 
 <p>
-Si vous voulez r&eacute;fl&eacute;chir clairement au sujet des
-probl&egrave;mes soulev&eacute;s par les brevets, les copyrights ou les
-marques d&eacute;pos&eacute;es, ou m&ecirc;me apprendre ce que ces lois
-disent, la premi&egrave;re &eacute;tape est d'oublier l'id&eacute;e de les
-mettre toutes dans le m&ecirc;me panier, et de les traiter comme des sujets
-s&eacute;par&eacute;s. Si vous voulez &eacute;crire des articles qui
-informent le public et encourage &agrave; r&eacute;fl&eacute;chir
-clairement, traiter chacune de ces lois s&eacute;par&eacute;ment; ne
-sugg&eacute;rez pas de g&eacute;n&eacute;ralisation &agrave; leur propos.
+If you want to think clearly about the issues raised by patents, or
+copyrights, or trademarks, the first step is to forget the idea of lumping
+them together, and treat them as separate topics. The second step is to
+reject the narrow perspectives and simplistic picture the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo; suggests. Consider each of these issues
+separately, in its fullness, and you have a chance of considering them well.
 </p>
 
 <p>
@@ -284,7 +236,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/not-ipr.ml.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.ml.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/not-ipr.ml.html 2 Aug 2009 20:29:39 -0000    1.6
+++ philosophy/not-ipr.ml.html 27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.7
@@ -11,71 +11,59 @@
 <p>എഴുതിയതു് <a 
href="http://www.stallman.org";>റിച്ചാര്‍ഡ് 
സ്റ്റാള്‍മാന്‍</a></p>
 
 <p>
-പകര്‍പ്പവകാശവും, പേറ്റന്റും, 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കും 
&mdash;മൂന്നു് തരത്തില്‍
-വിഭിന്നവും വ്യത്യസ്തവുമായ 
നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന 
മൂന്നു് അധികാരങ്ങള്‍
-&mdash; കൂട്ടിക്കുഴച്ചു് അതിനെ 
&ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo; എന്നു്
-വിളിയ്ക്കുന്നതു് ഒരു പുതിയ 
പ്രവണതയായിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
വളച്ചൊടിച്ച,
-കുഴപ്പിയ്ക്കുന്ന പദം 
യദൃച്ഛയാ ഉണ്ടായതല്ല. ഈ 
ആശയകുഴപ്പത്തില്‍ നിന്നും
-ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന 
കമ്പനികളാണു് അതിനു് പ്രചാരം 
നല്‍കിയതു്. ആ ആശയകുഴപ്പം
-മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും 
വ്യക്തമായ മാര്‍ഗ്ഗം, ആ പദം 
മൊത്തത്തില്‍
-തള്ളികളയുകയാണു്.
-</p>
-
-<p>
-ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റാന്‍ഫോഡ് ലോ 
സ്കൂളിലുള്ള, പ്രൊഫസ്സര്‍ 
മാര്‍ക്ക് ലെംലെ -യുടെ
-അഭിപ്രായത്തില്‍, 1967-ല്‍ ലോക 
&ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo; 
സംഘടന(World
-&ldquo;Intellectual Property&rdquo; Organisation) 
സ്ഥാപിതമായതിന്റെ
-തുടര്‍ച്ചയായിയുണ്ടായ പൊതു 
പ്രവണതയാണു്, &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo; എന്ന
-പ്രയോഗത്തിന്റെ പരക്കെയുള്ള 
ഉപയോഗത്തിനു് കാരണം, അതുതന്നെ 
വളരെ സാധാരണമായതു് ഈ
-അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളിലാണു്. (WIPO 
ഒരു യുഎന്‍ സ്ഥാപനമാണു്, പക്ഷെ 
വാസ്തവത്തില്‍
-അവ, പകര്‍പ്പവകാശം,പേറ്റന്റ്, 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കു് തുടങ്ങിയവ 
കൈവശമുള്ളവരുടെ
-ആഗ്രഹത്തിനായാണു് 
നിലകൊള്ളുന്നതു്.)
-</p>
-
-<p>
-അധികം പ്രയാസമില്ലാതെതന്നെ 
കാണാവുന്ന ചായ്‌വുണ്ടു് ആ 
പദത്തിനു്:
-പകര്‍പ്പവകാശം,പേറ്റന്റ്,ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്ക്
 എന്നിവയെ ഭൌതിക 
വസ്തുക്കള്‍ക്കുള്ള
-സ്വത്തവകാശവുമായി 
സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി 
ചിന്തിയ്ക്കാന്‍
-പറയുന്നു.(പകര്‍പ്പവകാശത്തിന്റേയൊ,
 പേറ്റന്റിന്റേയൊ, 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കിന്റേയൊ
-നിയമപരമായ 
തത്വശാസ്ത്രത്തൊടു് 
യൊജിയ്ക്കാത്തതാണീ താരതമ്യം, 
പക്ഷെ
-വിദഗ്ധര്‍ക്കേ അതറിയു). ഈ 
നിയമങ്ങള്‍, ഭൌതിക 
സ്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ
-പോലെയല്ലെങ്കിലും, ഈ 
പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം, നിയമജ്ഞരെ, 
അതിനോടു് സാമ്യമുള്ള
-രീതിയിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്കു് 
നയിയ്ക്കുന്നു. 
പകര്‍പ്പവകാശത്തിന്റേയും,
-പേറ്റന്റിന്റേയും, 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കിന്റേയും, അ
ധികാരങ്ങള്‍ 
പ്രയോഗിയ്ക്കുന്ന
-കമ്പനികള്‍ക്കു് വേണ്ടതും അ
തേ മാറ്റമായതുകൊണ്ടു്, 
&ldquo;ബൌദ്ധിക
-സ്വത്തു്&rdquo;-ന്റെ ചായ്‌വു് അ
വര്‍ക്കു് ചേര്‍ന്നതാകുന്നു.  
-</p>
-
-<p>
-തെറ്റിദ്ധരിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഈ 
ചായ്‌വുതന്നെ ആ പദത്തെ 
നിരാകരിയ്ക്കാന്‍ മതിയായ
-കാരണമാണു്., മൊത്തത്തിലുള്ള 
വിഭാഗത്തെ വിളിയ്ക്കാനായി 
മറ്റൊരു പേരു
-നിര്‍ദ്ദേശിയ്ക്കാന്‍ 
പലപ്പൊഴായി അളുകള്‍ 
എന്നോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്
-&mdash;അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെതായ 
പ്രയോഗങ്ങള്‍ 
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്
-(പലപ്പോഴും 
ചിരിപ്പിയ്ക്കുന്നവ). 
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ചിലതു് 
ഇവയാണു്, IMPs
-എന്നാല്‍ Imposed Monopoly 
Privilages(ചുമത്തപ്പെട്ട 
കുത്തകാവകാശം), GOLEMs
-എന്നാല്‍ Government-Originated Legally Enforced
-Monopolies(ഗവണ്‍മെന്റ്-തുടങ്ങിവച്ച 
നിയമം അനുശാസിയ്ക്കുന്ന
-കുത്തകകള്‍). &ldquo; പ്രത്യേക അ
വകാശങ്ങളുടെ സംഘം&rdquo;-ത്തെ 
പറ്റിയാണു്
-ചിലര്‍ പറയാറ്, പക്ഷെ 
നിയന്ത്രണങ്ങളെ &rdquo;അ
വകാശങ്ങള്‍&rdquo; എന്നു
-പറയുന്നതു് ദ്വന്തമുഖമാണു്.
-</p>
-
-<p>
-ഇപ്പറഞ്ഞവയില്‍ ചില പേരുകള്‍ 
മെച്ചം തന്നെ, പക്ഷെ &ldquo;ബൌദ്ധിക
-സ്വത്തു്&rdquo; എന്നതിനു പകരം 
വേറെയേതു് 
പദമുപയോഗിയ്ക്കുന്നതും
-തെറ്റാണു്. വേറൊരു 
വാക്കുപയൊഗിയ്ക്കുന്നു 
എന്നതുകൊണ്ടു് ആ പദത്തിന്റെ 
കാതലായ
-പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നില്ല: അ
തിസാമാന്യവത്കരണമാണു് ആ 
പ്രശ്നം. &ldquo;ബൌദ്ധിക
-സ്വത്തു്&rdquo;എന്ന ഏകോപിതമായ 
ഒരു സംഗതിയില്ല &mdash;അതൊരു 
മരീചികയാണു്.
-പരക്കെയുള്ള ഉപയോഗം അ
ങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഛായ 
നല്‍കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമാണു്,
-അത്തരത്തില്‍ യുക്തിഭദ്രമായ 
ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്നു് 
വിചാരിയ്ക്കാന്‍ കാരണം.
-</p>
-
-<p>
-വെവ്വേറെ നിയമങ്ങള്‍ 
കൂട്ടികുഴച്ചു്, ഒന്നിച്ചു് 
പ്രയോഗിയ്ക്കാന്‍ ഏറ്റവും
-പറ്റിയ പദമാണു് &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo;എന്നതു്. 
നിയമജ്ഞരല്ലാത്തവര്‍
-,വിവിധ നിയമങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം 
കൂടിയുള്ള ഈ ഒറ്റപദം 
കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
-വിചാരിയ്ക്കക, അവയെല്ലാം ഒരേ 
മൂല്യത്തിലധിഷ്ഠിതമാണെന്നും, 
ഒരുപോലെ
-പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നതാണെന്നും
 ആണു്.
+It has become fashionable to toss copyright, patents, and
+trademarks&mdash;three separate and different entities involving three
+separate and different sets of laws&mdash;into one pot and call it
+&ldquo;intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did
+not arise by accident. Companies that gain from the confusion promoted it.
+The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely.
+</p>
+
+<p>
+According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the
+widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion
+that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual
+Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in recent
+years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the
+interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)
+</p>
+
+<p>
+The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about
+copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for
+physical objects. (This analogy is at odds with the legal philosophies of
+copyright law, of patent law, and of trademark law, but only specialists
+know that.) These laws are in fact not much like physical property law, but
+use of this term leads legislators to change them to be more so. Since that
+is the change desired by the companies that exercise copyright, patent and
+trademark powers, the bias introduced by the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; suits them.
+</p>
+
+<p>
+The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me
+to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed
+their own alternatives (often humorous). Suggestions include IMPs, for
+Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-Originated Legally
+Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes&rdquo;,
+but referring to restrictions as &ldquo;rights&rdquo; is doublethink too.
+</p>
+
+<p>
+Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake
+to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A
+different name will not address the term's deeper problem:
+overgeneralization. There is no such unified thing as &ldquo;intellectual
+property&rdquo;&mdash;it is a mirage. The only reason people think it makes
+sense as a coherent category is that widespread use of the term has misled
+them.
+</p>
+
+<p>
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump
+together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these
+various laws tend to assume they are based on a common principle and
+function similarly.
 </p>
 
 <p>
@@ -85,103 +73,89 @@
 </p>
 
 <p>
-എഴുത്തിനേയും കലയേയും, 
പ്രൊത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനാണു്, 
പകര്‍പ്പവകാശനിയമങ്ങള്‍
-വിഭാവനം ചെയ്തതു്. ഒരു 
സൃഷ്ടിയുടെ 
ആവിഷ്കാരത്തേക്കുറിച്ചാണു് 
ആതു്
-പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതു്. 
ഉപയോഗയോഗ്യമായ ആശയങ്ങളുടെ 
പ്രകാശനം
-പ്രൊത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനാണു് 
പേറ്റന്റ് നിയമം 
ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതു്. ഒരു 
ആശയം
-പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നയാള്‍ക്കു്,
 അതിന്മേല്‍ 
താത്കാലികമായുള്ള ഒരു കുത്തക
-കൊടുക്കുന്നതാണു് അതിനായി 
നാം കൊടുക്കുന്ന വില&mdash; ചില 
മേഖലകളില്‍ ഈ വില
-കൊടുക്കുന്നതു് 
നല്ലതായിരിയ്ക്കാം 
മറ്റുചിലതിലല്ലതാനും.
+Copyright law was designed to promote authorship and art, and covers the
+details of expression of a work. Patent law was intended to promote the
+publication of useful ideas, at the price of giving the one who publishes an
+idea a temporary monopoly over it&mdash;a price that may be worth paying in
+some fields and not in others.
 </p>
 
 <p>
-എന്നാല്‍ ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്ക് 
നിയമം,പ്രത്യേകിച്ചൊരു 
രീതിയേയും
-പ്രൊത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനുള്ളതല്ല.
 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കു് അ
വരെന്താണു്
-വാങ്ങുന്നതെന്നു് അറിയാന്‍ 
സാധിയ്ക്കുക എന്നതാണു് അ
തിന്റെ ഉദ്ദേശം
-. എന്നിരുന്നാലും &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo;-ന്റെ 
സ്വാധീനത്തില്‍
-നിയമജ്ഞര്‍ അതിനെ, പരസ്യം 
ചെയ്യുന്നതു് 
പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള 
ഒരു
-ഉപാധിയായി മാറ്റിയെടുത്തു.
+Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way
+of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying.
+Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides
+incentives for advertising.
 </p>
 
 <p>
-ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വെവ്വേറെ 
നിര്‍മ്മിച്ചതായതു് 
കൊണ്ടു്, ഓരോ വിശദാംശത്തിലും,
-ഇവ വ്യത്യസ്തമാണു്. അവയുടെ അ
ന്തസത്തയും രീതികളും 
വ്യത്യസ്തമാണു്. അതിനാല്‍,
-പകര്‍പ്പവകാശത്തേ 
പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യം പഠ
ിയ്ക്കുമ്പൊള്‍ പേറ്റന്റ് 
നിയമം
-വ്യത്യസ്തമാണു് 
എന്നാലോചിയ്ക്കുന്നതാണു് 
ബുദ്ധി. അപ്പോള്‍ 
തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള
-സാധ്യത വളരെ കുറവാണു്!
+Since these laws developed independently, they are different in every
+detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn
+some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent law is
+different. You'll rarely go wrong!
 </p>
 
 <p>
-&ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo;എന്നു് 
ജനങ്ങള്‍ സാധാരണപറയുമ്പൊള്‍,
-അവരുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതു് 
താരതമ്യേന വലുതൊ, ചെറുതൊ ആയ ഒരു
-വിഭാഗത്തേയാണു്. 
ഉദാഹരണത്തിനു്, പാവപ്പെട്ട 
രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നു് പണം
-ഊറ്റുന്നതിനായി സമ്പന്ന 
രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ പലപ്പൊഴും 
നീതിയുക്തമല്ലാത്ത 
നിയമങ്ങള്‍
-ചുമത്താറുണ്ടു്. അവയില്‍ 
ചിലതു് &ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo; 
നിയമങ്ങളാണു്,
-ചിലതല്ല. എന്നാലും, പദം 
നിരൂപകര്‍ക്കു് 
പരിചിതമായതുകൊണ്ടു് അവര്‍ 
പൊതുവെ
-ഇതാണുപയൊഗിയ്ക്കാറ്. 
ഇതുപയൊഗിയ്ക്കകവഴി ഈ 
പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ 
തെറ്റായി
-ചിത്രീകരിയ്ക്കുകയാണവര്‍ 
ചെയ്യുന്നതു്. 
&ldquo;നിയമോപാധികമായ
-സാമൃജ്യത്വം&rdquo; (legislative colonization) 
പൊലെ മറ്റൊരു കൃത്യതയുള്ള 
ഒരു
-പദം അവിടെ 
ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു് 
നന്നായിരിയ്ക്കും. അതു് 
കാര്യത്തിന്റെ
-കാമ്പിലേയ്ക്കു് നയിയ്ക്കും.
+People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean
+some larger or smaller category. For instance, rich countries often impose
+unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. Some of these
+laws are &ldquo;intellectual property&rdquo; laws, and others are not;
+nonetheless, critics of the practice often grab for that label because it
+has become familiar to them. By using it, they misrepresent the nature of
+the issue. It would be better to use an accurate term, such as
+&ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart of the
+matter.
 </p>
 
 <p>
-സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഈ 
പദം കൊണ്ടു് 
തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതു്
-. നിയമം പഠിപ്പിയ്ക്കുന്ന അ
ദ്ധ്യാപകര്‍ തന്നെ &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo;
-എന്ന പദത്തിന്റെ 
വ്യാമൊഹത്തില്‍ 
പ്രലൊഭിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും, 
ചഞ്ചലരാവുകയും,
-അവര്‍ക്കുതന്നെ അറിയാവുന്ന 
വസ്തുതകള്‍ക്കു് വിരുദ്ധമായി 
പ്രസ്താവനകള്‍
-നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 
ഉദാഹരണത്തിനു് 2006-ല്‍ ഒരു 
പ്രൊഫസ്സര്‍ ഇങ്ങനെയെഴുതി:
+Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors
+who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the
+term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements that
+conflict with facts they know. For example, one professor wrote in 2006:
 </p>
 
 <blockquote><p>
-ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തിനേക്കുറിച്ചു്, അ
മേരിയ്ക്കന്‍ ഭരണഘടനയുടെ 
ശില്പികള്‍ക്കു്
-അവരുടെ പിന്‍ഗാമികളില്‍ 
നിന്നു് വത്യസ്തമായി, 
മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ 
മത്സരത്തിന്റെ
-മനോഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അ
വകാശങ്ങള്‍
-അ
നിവാര്യമാണെന്നവര്‍ക്കറിയാമായിരുന്നു.
 പകഷെ&hellip;വ്യത്യസ്തമായ 
രീതിയില്‍
-അവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ 
കൈകള്‍ ബന്ധിച്ചിരുന്നു.
+Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the
+US constitution had a principled, pro-competitive attitude to intellectual
+property. They knew rights might be necessary, but&hellip;they tied
+congress's hands, restricting its power in multiple ways.
 </p></blockquote>
 
 <p>
-പകര്‍പ്പവകാശത്തേയും 
പേറ്റന്റിനേയും 
സാധൂകരിയ്ക്കുന്ന, യു എസ് 
ഭരണഘടനയിലെ 1-ാം
-ലേഖനത്തിലെ 8-ാം വിഭാഗത്തിലെ 
8-ാം വരിയെ കുറിച്ചാണു് 
മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന
-പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതു്. ആ 
വരിയ്ക്കു് 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കു് 
നിയമവുമായി യാതൊരു
-ബന്ധവുമില്ല. &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo; എന്ന പദമാണു്, 
തെറ്റായ
-സാമാന്യവത്കരണത്തിലേയ്ക്കു് 
ആ പ്രൊഫസ്സറെ നയിച്ചതു്.
+That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US
+Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause,
+though, has nothing to do with trademark law. The term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; led that professor to make false generalization.
 </p>
 
 <p>
-&ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo;എന്ന 
പദം ലളിത ചിന്തകളിലേയ്ക്കുും
-നയിയ്ക്കുന്നു. ചിലര്‍ക്കു് 
കൃത്രിമമായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ 
നല്‍കുന്നു എന്ന
-ലളിതസാമാന്യതയിലേയ്ക്കുാണു് 
ഇതു് ജനങ്ങളെ 
നയിയ്ക്കുന്നതു്. അതുവഴി ഓരോ 
നിയമവും
-പൊതുസമൂഹത്തിനേര്‍പ്പെടത്തുന്ന
 നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, അതിന്റെ 
പരിണാമങ്ങള്‍,
-തുടങ്ങിയ കാതലായ 
വിശദാംശങ്ങളെ അവഗണിയ്ക്കാനും 
പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഈ
-ഉപരിപ്ലവമായ സമീപനം, ഈ 
പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു 
സാമ്പത്തിക മാനം നല്കാന്‍
-പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic
+thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that
+these disparate laws have&mdash;that they create artificial privileges for
+certain parties&mdash;and to disregard the details which form their
+substance: the specific restrictions each law places on the public, and the
+consequences that result. This simplistic focus on the form encourages an
+&ldquo;economistic&rdquo; approach to all these issues.
 </p>
 
 <p>
-ഊഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ 
സാമ്പത്തിക മാനം, പതിവുപോലെ, 
ഇവിടേയും
-പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു. 
മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള 
ധാരണകളും
-ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു. 
സ്വാതന്ത്ര്യവും, 
ജീവിതരീതിയുമല്ല, 
ഉത്പാദനത്തിന്റെ
-അളവാണു് കാര്യം എന്നതു 
പോലെയുള്ള ചിന്താഗതികള്‍, 
കൂടാതെ, 
സംഗീതത്തിനുമുകളിലുള്ള
-പകര്‍പ്പവകാശങ്ങള്‍ 
സംഗീതജ്ഞരെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ 
ആവശ്യമാണെന്നും,
-മരുന്നുകള്‍ക്കുള്ള 
പേറ്റന്റുകള്‍ 
ജീവരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഗവേഷണത്തെ 
സഹായിയ്ക്കും
-എന്നൊക്കെയുള്ള 
വസ്തുതാപരമായ ധാരണകള്‍, പലതും 
തെറ്റായവ.
+Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined
+assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of
+production matters while freedom and way of life do not, and factual
+assumptions which are mostly false, such as that copyrights on music
+supports musicians, or that patents on drugs support life-saving research.
 </p>
 
 <p>
-വേറൊരു 
പ്രശ്നമെന്തെന്നാല്‍, 
&ldquo;ബൌദ്ധിക സ്വത്തു്&rdquo;-ന്റെ 
വലിയ
-മാനദണ്ഡത്തില്‍, ഓരോ 
നിയമങ്ങളും ഉയര്‍ത്തുന്ന 
പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ 
ഒരുവിധം
-അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഈ 
പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഓരോ 
നിയമത്തിന്റേയും 
വിശദാംശങ്ങളില്‍
-നിന്നും 
ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണു്&mdash;&ldquo;ബൌദ്ധിക
 സ്വത്തു്&rdquo; എന്നപദം
-ജനങ്ങളോടു് അവഗണിയ്ക്കാന്‍ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതും, 
കൃത്യമായും ഇതേ
-വിശദാംശങ്ങളാണു്. 
ഉദാഹരണത്തിനു്, സംഗീതം 
പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ അ
നുവദിയ്ക്കണോ
-എന്നതു് പകര്‍പ്പവകാശ 
നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 
പ്രശ്നമാണു്. പേറ്റന്റ്
-നിയമത്തിനു് ഇതുമായി യാതൊരു 
ബന്ധവുമില്ല. പേറ്റന്റ് 
നിയമങ്ങള്‍
-ഉയര്‍ത്തുന്നതു്,ദരിദ്ര 
രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കു് 
ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകള്‍
-നിര്‍മ്മിയ്ക്കാനും അവ വില 
കുറച്ചു് വില്‍ക്കാനും ഉള്ള അ
നുവാദം വേണോ എന്നതു
-പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണു്. 
പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്തിനു് ആ 
വിഷയത്തിലൊന്നും
-ചെയ്യാനില്ല.
+Another problem is that, at the broad scale implicit in the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the
+various laws become nearly invisible. These issues arise from the specifics
+of each law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; encourages people to ignore. For instance, one issue
+relating to copyright law is whether music sharing should be allowed; patent
+law has nothing to do with this. Patent law raises issues such as whether
+poor countries should be allowed to produce life-saving drugs and sell them
+cheaply to save lives; copyright law has nothing to do with such matters.
 </p>
 
 <p>
@@ -194,24 +168,20 @@
 </p>
 
 <p>
-അതിനാല്‍, 
&ldquo;ബൌദ്ധികസ്വത്തിന്റെ 
വിഷയത്തെ&rdquo;കുറിച്ചുള്ള
-ഏതൊരഭിപ്രായവും, ഉണ്ടെന്നു് 
സങ്കല്‍പ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്ന 
ഇങ്ങനെ ഒരു
-വിഭാഗത്തേക്കുറിച്ചുള്ള 
ഏതു് സാമാന്യവത്കരണവും 
ഏതാണ്ടുറപ്പായും
-വിഡ്ഢിത്തമായിരിയ്ക്കം. 
ഇപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ഒന്നാണെന്നു്
-കണക്കാക്കുകയാണെങ്കില്‍, 
ഒരോന്നിനും 
ഒരുഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരുകൂട്ടം
-അതിസാമാന്യത്വങ്ങളില്‍ 
നിന്നു് അഭിപ്രായം 
സ്വരൂപിയ്ക്കുന്നതിനു് 
നിങ്ങള്‍
-പ്രേരിതരാകും.
+Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo;
+and any generalizations about this supposed category are almost surely
+foolish. If you think all those laws are one issue, you will tend to choose
+your opinions from a selection of sweeping overgeneralizations, none of
+which is any good.
 </p>
 
 <p>
-പേറ്റന്റുകളോ, 
പകര്‍പ്പവകാശങ്ങളോ, 
ട്രേഡ്‌മാര്‍ക്കുകളോ 
ഉയര്‍ത്തുന്ന
-പ്രശ്നത്തേക്കുറിച്ചു് 
നിങ്ങള്‍ക്കു് വ്യക്തമായി
-ചിന്തിയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍,
 ആദ്യപടി, അവയെല്ലാം
-കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതൊഴിവാക്കി,
 ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത 
വിഷയങ്ങളായി കണക്കാക്കുക
-എന്നതാണു്. &ldquo;ബൌദ്ധിക 
സ്വത്തു്&rdquo; എന്ന പദം 
നിര്‍ദ്ദേശിയക്കുന്ന
-ഇടുങ്ങിയ വീക്ഷണവും ലളിതമായ 
ചിത്രവും ഉപേക്ഷിയ്ക്കുക 
എന്നതാണു് അടുത്തപടി. ഈ
-ഓരോ വിഷയത്തേയും അതിന്റെ 
പൂര്‍ണ്ണതയോടു കൂടി 
വ്യത്യസ്തമായി പരിഗണിയ്ക്കു
-എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കവയെ 
നന്നായി നിരൂപിയ്ക്കാനുള്ള 
ഒരവസരം കിട്ടും.
+If you want to think clearly about the issues raised by patents, or
+copyrights, or trademarks, the first step is to forget the idea of lumping
+them together, and treat them as separate topics. The second step is to
+reject the narrow perspectives and simplistic picture the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo; suggests. Consider each of these issues
+separately, in its fullness, and you have a chance of considering them well.
 </p>
 
 <p>
@@ -260,7 +230,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/not-ipr.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.pt-br.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/not-ipr.pt-br.html    2 Aug 2009 20:29:39 -0000    1.3
+++ philosophy/not-ipr.pt-br.html    27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.4
@@ -11,62 +11,59 @@
 <p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a></p>
 
 <p>
-Virou moda atirar copyright, patentes e marcas - três entidades separadas e
-diferentes envolvendo três conjuntos de leis separados e diferentes - dentro
-da mesma panela e chamar isso de "Propriedade Intelectual". O termo
-distorcido e confuso não surgiu por acidente. Companhias que lucram com a
-confusão o promovem. E o meio mais claro para sair da confusão é rejeitar
-inteiramente o termo.
+It has become fashionable to toss copyright, patents, and
+trademarks&mdash;three separate and different entities involving three
+separate and different sets of laws&mdash;into one pot and call it
+&ldquo;intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did
+not arise by accident. Companies that gain from the confusion promoted it.
+The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely.
 </p>
 
 <p>
-De acordo com o professor Mark Lemley, da Stanford Law School, o uso
-generalizado do termo "propriedade inteletual" é uma moda que seguiu a
-fundação da OMPI, a Organização Mundial de "Propriedade Intelectual" em
-1967, mas apenas recentemente começou a ser comumente utilizado. (OMPI é
-formalmente uma organização das Nações Unidas, mas de fato representa o
-interesse de detentores de copyrights, patentes e marcas.)
+According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the
+widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion
+that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual
+Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in recent
+years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the
+interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.)
 </p>
 
 <p>
-O termo carrega uma distorção que não é difícil de descobrir: sugere 
pensar
-sobre copyright, patentes e marcas por analogia aos direitos de propriedade
-de objetos físicos. (Tal analogia é discrepante da filosofia do direito da
-lei de copyright, ou da lei de patentes e da lei de marcas, mas só os
-especialistas sabem disso). Estas leis são, de fato, pouco semelhantes à
-lei de propriedade sobre coisas físicas, mas o uso desse termo conduz os
-legisladores a alterá-las para ficarem mais parecidas. Dado que a alteração
-interessa às empresas que exercem o poder de copyright, marcas e patentes, a
-distorção da "propriedade intelectual" lhes serve bem.
+The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about
+copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for
+physical objects. (This analogy is at odds with the legal philosophies of
+copyright law, of patent law, and of trademark law, but only specialists
+know that.) These laws are in fact not much like physical property law, but
+use of this term leads legislators to change them to be more so. Since that
+is the change desired by the companies that exercise copyright, patent and
+trademark powers, the bias introduced by the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; suits them.
 </p>
 
 <p>
-Esta distorção já daria motivos suficientes para rejeitar o termo e as
-pessoas recorrentemente me pedem para propor algum outro nome para a
-categoria geral - ou propõem suas próprias alternativas (geralmente
-engraçadas). As sugestões incluem IMPs, de "Imposed Monopoly Privileges"
-(em português, Privilégios de Monopólio Impostos) e GOLEMs, de
-"Government-Originated Legally Enforced Monopolies" (Monopólios Legalmente
-Sustentados Originados por Governos). Alguns falam de "regimes de direitos
-exclusivos", mas se referir à restrições como "direitos" é duplipensar
-também.
+The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me
+to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed
+their own alternatives (often humorous). Suggestions include IMPs, for
+Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-Originated Legally
+Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes&rdquo;,
+but referring to restrictions as &ldquo;rights&rdquo; is doublethink too.
 </p>
 
 <p>
-Alguns desses nomes alternativos seriam um avanço, mas seria um engano
-substituir "propriedade intelectual" por qualquer outro termo. Um nome
-diferente não atingiria o problema profundo do conceito: sua
-sobre-generalização. Não há uma coisa unificada tal como supõe 
"propriedade
-intelectual" - isso é uma miragem. O único motivo pelo qual as pessoas
-pensam que ele faz sentido, como uma categoria coerente, vem da impressão
-gerada pela disseminação do uso do termo.
+Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake
+to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A
+different name will not address the term's deeper problem:
+overgeneralization. There is no such unified thing as &ldquo;intellectual
+property&rdquo;&mdash;it is a mirage. The only reason people think it makes
+sense as a coherent category is that widespread use of the term has misled
+them.
 </p>
 
 <p>
-A locução "propriedade intelectual" é, ma melhor das hipóteses, um apanhado
-que embola leis díspares. Quem não é advogado e ouve esses termos,
-aplicados a várias legisações, tende a supor que elas se baseiam em um
-princípio comum e que funcionam de maneiras semelhantes.
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump
+together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these
+various laws tend to assume they are based on a common principle and
+function similarly.
 </p>
 
 <p>
@@ -77,94 +74,89 @@
 </p>
 
 <p>
-A lei de copyright foi projetada para promover a autoria e a arte, e é
-atinente aos detalhes de expressão de um trabalho. A lei de patentes visava
-favorecer a publicação de idéias úteis, ao preço de dar àquele que as
-publica um monopólio temporário sobre elas - um preço que pode ser melhor
-pagar em alguns campos, mas não em outros.
+Copyright law was designed to promote authorship and art, and covers the
+details of expression of a work. Patent law was intended to promote the
+publication of useful ideas, at the price of giving the one who publishes an
+idea a temporary monopoly over it&mdash;a price that may be worth paying in
+some fields and not in others.
 </p>
 
 <p>
-A lei de marcas, ao contrário, não pretendia apoiar nenhum maneira
-particular de atuar, mas simplesmente permitir aos compradores saber o que
-estão comprando. Os legisladores, sob a influência da "propriedade
-intelectual", porém, transformaram-na em um esquema para propiciar
-incentivos à propaganda comercial.
+Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way
+of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying.
+Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides
+incentives for advertising.
 </p>
 
 <p>
-Já que as leis se desenvolveram independentemente, elas são diferentes em
-cada detalhe, da mesma maneira que são diferentes em seus metódos e
-propósitos básicos. Portanto, se você aprender algum fato sobre a lei do
-copyright, você será sábio ao supor que a lei das patentes é diferente.
-Você raramente estará errado!
+Since these laws developed independently, they are different in every
+detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn
+some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent law is
+different. You'll rarely go wrong!
 </p>
 
 <p>
-As pessoas geralmente dizem "propriedade intelectual" quando realmente
-querem dizer algo de uma categoria maior ou menor. Por exemplo, países
-ricos impõem frequentemente leis injustas a países pobres para
-escorchar-lhes o dinheiro. Algumas dessas leis são leis de "propriedade
-intelectual", algumas outras não; entretanto, críticos dessa prática
-geralmente se prendem a esse termo porque este se tornou familiar a eles.
-Ao usá-lo, eles deturpam a natureza da questão. Seria melhor utilizar um
-termo exato, como "colonização legislativa", que vai direto ao cerne da
-questão.
+People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean
+some larger or smaller category. For instance, rich countries often impose
+unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. Some of these
+laws are &ldquo;intellectual property&rdquo; laws, and others are not;
+nonetheless, critics of the practice often grab for that label because it
+has become familiar to them. By using it, they misrepresent the nature of
+the issue. It would be better to use an accurate term, such as
+&ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart of the
+matter.
 </p>
 
 <p>
-Os leigos não estão sós quando se confundem com esse termo. Até mesmo
-professores de direito que ensinam essas leis são atraídos e distraídos pela
-sedução do termo "propriedade intelectual", e fazem afirmações genéricas 
que
-entram em conflito com fatos que eles próprios conhecem. Um professor, por
-exemplo, escreveu em 2006:
+Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors
+who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the
+term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements that
+conflict with facts they know. For example, one professor wrote in 2006:
 </p>
 
 <blockquote><p>
-Ao contrário de seus descendentes que agoram trabalham a base da WIPO, os
-formatadores da constituição estadunidense tinham uma atitude de princípios
-e pró-competitiva para a propriedade intelectual. Eles sabiam que os
-direitos poderiam ser necessários, mas... eles ataram as mãos do congresso,
-restringindo seu poder de várias maneiras.
+Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the
+US constitution had a principled, pro-competitive attitude to intellectual
+property. They knew rights might be necessary, but&hellip;they tied
+congress's hands, restricting its power in multiple ways.
 </p></blockquote>
 
 <p>
-Essa afirmação se refere ao artigo 1, seção 8, clásula 8 da 
Constituição dos
-EUA, que autoriza a lei do copyright e a lei das patentes. Essa cláusula,
-entretanto, não tem nada a ver com a lei de marcas. O termo "propriedade
-intelectual" levou o professor a uma falsa generalização.
+That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US
+Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause,
+though, has nothing to do with trademark law. The term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; led that professor to make false generalization.
 </p>
 
 <p>
-O termo "propriedade intelectual" também leva a um pensamento simplista.
-Ele leva as pessoas a focarem em uma pobre similaridade que essas diferentes
-leis têm em sua forma - elas criam privilégios artificiais para certas
-partes - e não percerber os detalhes que formam sua substância: as
-restrições específicas que cada lei impõe sobre o público, e as
-consequências que resultam daí. O foco simplista na forma encoraja uma
-abordagem "economística" para todas essas questões.
+The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic
+thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that
+these disparate laws have&mdash;that they create artificial privileges for
+certain parties&mdash;and to disregard the details which form their
+substance: the specific restrictions each law places on the public, and the
+consequences that result. This simplistic focus on the form encourages an
+&ldquo;economistic&rdquo; approach to all these issues.
 </p>
 
 <p>
-A economia opera aqui, como geralmente o faz, como um veículo para
-suposições não-examinadas. Dentre estas estão incluídas suposições 
sobre
-valores, como a de que a quantidade de produção conta, enquanto a liberdade
-e o estilo de vida não, e suposições factuais que são em sua maioria 
falsas,
-como a de que o copyright sobre música favorece os músicos, ou de que as
-patentes de remédios apóiam a pesquisa para salvar vidas.
+Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined
+assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of
+production matters while freedom and way of life do not, and factual
+assumptions which are mostly false, such as that copyrights on music
+supports musicians, or that patents on drugs support life-saving research.
 </p>
 
 <p>
-Outro problema é que, no nível de detalhe de "propriedade intelectual", os
-assuntos específicos levantados pelas várias leis se tornam quase
-invisíveis. Esses assuntos emergem das especificidades de cada lei -
-precisamente o que o termo "propriedade intelectual" faz as pessoas
-ignorarem. Por exemplo, uma questão relacionada a lei do copyright é se o
-compartilhamento de música deve ser permitido. A lei de patentes não tem
-nada a ver com isso. A lei de patentes traz questões como a de se se deve
-permitir a países pobres produzir drogas que salvam vidas e vendê-las a um
-preço baixo para salvar vidas. A lei de copyright não tem nada a ver com
-tal questão.
+Another problem is that, at the broad scale implicit in the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the
+various laws become nearly invisible. These issues arise from the specifics
+of each law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual
+property&rdquo; encourages people to ignore. For instance, one issue
+relating to copyright law is whether music sharing should be allowed; patent
+law has nothing to do with this. Patent law raises issues such as whether
+poor countries should be allowed to produce life-saving drugs and sell them
+cheaply to save lives; copyright law has nothing to do with such matters.
 </p>
 
 <p>
@@ -176,21 +168,20 @@
 </p>
 
 <p>
-Portanto, qualquer opinião sobre "a questão da propriedade intelectual" e
-qualquer generalização sobre essa suposta categoria são quase que certamente
-bobas. Se você pensar que todas essas leis são uma só questão, você 
tenderá
-a escolher suas opiniões de uma gama de generalizações excessivas, nenhuma
-das quais de qualquer valor.
+Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo;
+and any generalizations about this supposed category are almost surely
+foolish. If you think all those laws are one issue, you will tend to choose
+your opinions from a selection of sweeping overgeneralizations, none of
+which is any good.
 </p>
 
 <p>
-Se você quer pensar claramente sobre as questões levantadas por patentes,
-copyrights ou marcas, o primeiro passo é esquecer a idéia de embolá-los, e
-tratá-los como tópicos separados. O segundo passo é rejeitar as
-perspectivas estreitas e o quadro simplista que o termo "propriedade
-intelectual" sugere. Considere cada uma dessas questões separadamente, em
-suas totalidades, e você terá uma chance de considerá-las de maneira
-correta.
+If you want to think clearly about the issues raised by patents, or
+copyrights, or trademarks, the first step is to forget the idea of lumping
+them together, and treat them as separate topics. The second step is to
+reject the narrow perspectives and simplistic picture the term
+&ldquo;intellectual property&rdquo; suggests. Consider each of these issues
+separately, in its fullness, and you have a chance of considering them well.
 </p>
 
 <p>
@@ -237,7 +228,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Atualizado:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:39 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/social-inertia.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/social-inertia.fr.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/social-inertia.fr.html  2 Aug 2009 20:29:42 -0000    1.6
+++ philosophy/social-inertia.fr.html  27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.7
@@ -10,66 +10,55 @@
 <p>par <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
 <p>
-Quinze ans ont pass&eacute; depuis que la combinaison de GNU et de Linux a
-permis pour la premi&egrave;re fois l'utilisation d'un PC en toute
-libert&eacute;. Pendant ce temps, nous avons parcouru beaucoup de
-chemin. Vous pouvez m&ecirc;me acheter un portable avec GNU/Linux
-pr&eacute;-install&eacute; chez plus d'un vendeur de mat&eacute;riel, bien
-que les syst&egrave;mes qu'ils fournissent ne soient pas totalement
-constitu&eacute;s de logiciels libres. Alors, qu'est-ce qui nous
-emp&ecirc;che d'obtenir un succ&egrave;s total&nbsp;?</p>
-
-<p>
-Le principal obstacle au triomphe des logiciels libres est l'inertie
-sociale. Vous avez s&ucirc;rement constat&eacute; ses multiples
-formes. Beaucoup de sites Web commerciauxne sont accessibles qu'avec
-Windows. Le menoticiel de la BBC, iPlayer, ne fonctionne que sous
-Windows. Si vous privil&eacute;giez la commodit&eacute; &agrave; court terme
-plut&ocirc;t que la libert&eacute;, vous pourriez envisager ces raisons pour
-utiliser Windows. La plupart des entreprises utilisent actuellement Windows,
-donc les &eacute;tudiants qui pensent &agrave; court terme veulent apprendre
-Windows et demandent aux &eacute;coles d'enseigner Windows, ce qu'elles
-font, conduisant par cons&eacute;quent beaucoup d'autres &eacute;tudiants
-&agrave; utiliser Windows. Microsoft nourrit activement cette inertie&nbsp;:
-il encourage les &eacute;coles &agrave; inculquer la d&eacute;pendance
-&agrave; Windows, et r&eacute;alise des contrats pour monter des sites Web,
-qui s'av&egrave;rent alors ne fonctionner qu'avec Internet Explorer.</p>
-
-<p>
-Il y a quelques ann&eacute;es, les publicit&eacute;s de Microsoft
-soutenaient que Windows revenait moins cher que GNU/Linux. Leurs
-comparaisons ont &eacute;t&eacute; d&eacute;mystifi&eacute;es, mais il est
-int&eacute;ressant de noter que le plus s&eacute;rieux de leurs arguments se
-r&eacute;duit &agrave; l'inertie sociale&nbsp;: &laquo;&nbsp;Actuellement,
-plus de personnes dans la technique connaissent Windows que
-GNU/Linux.&nbsp;&raquo; Les gens qui accordent de la valeur &agrave; leur
-libert&eacute; ne l'abandonneraient pas pour &eacute;conomiser de l'argent,
-mais beaucoup de dirigeants de soci&eacute;t&eacute;s croient
-id&eacute;ologiquement que tout ce qu'ils poss&egrave;dent, m&ecirc;me leur
-libert&eacute;, devrait &ecirc;tre &agrave; vendre.</p>
-
-<p>
-L'inertie sociale se constitue de gens penchant vers l'inertie
-sociale. Quand vous vous laissez gagner par l'inertie sociale, vous
-l'alimentez&nbsp;; quand vous lui r&eacute;sistez, vous la
-r&eacute;duisez. Nous vainquons l'inertie en l'identifiant et en
-d&eacute;cidant de ne pas en faire partie.</p>
-
-<p>
-Voici o&ugrave; la faiblesse philosophique de la plus grande partie de notre
-communaut&eacute; nous freine. La plupart des utilisateurs de GNU/Linux
-n'ont m&ecirc;me jamais entendu parlé des id&eacute;es de libert&eacute; qui
-ont motiv&eacute; le d&eacute;veloppement de GNU, ils jugent donc encore les
-choses selon des crit&egrave;res de commodit&eacute; &agrave; court terme
-plut&ocirc;t que de libert&eacute;. Cela les rend tout dispos&eacute;s
-&agrave; &ecirc;tre men&eacute;s par le bout du nez, via l'inertiesociale.</p>
-
-<p>
-Pour changer cela, nous devons parler de logiciels libres et de
-libert&eacute; &mdash; pas seulement des b&eacute;n&eacute;fices pratiques
-comme ceux avanc&eacute;s par l'open source. Ainsi, nous pourrons
-&eacute;tayer la force de notre communaut&eacute; et nous parviendrons
-&agrave; vaincre l'inertie sociale.</p>
+Almost two decades have passed since the combination of GNU and Linux first
+made it possible to use a PC in freedom. We have come a long way since
+then. Now you can even buy a laptop with GNU/Linux preinstalled from more
+than one hardware vendor&mdash;although the systems they ship are not
+entirely free software. So what holds us back from total success?</p>
+
+<p>
+The main obstacle to the triumph of software freedom is social inertia. It
+exists in many forms, and you have surely seen some of them. Examples
+include devices that only work on Windows, commercial Web sites accessible
+only with Windows, and the BBC's iPlayer handcuffware, which runs only on
+Windows. If you value short-term convenience instead of freedom, you might
+consider these reason enough to use Windows. Most companies currently run
+Windows, so students who think short-term want to learn how to use it and
+ask their schools to teach it. Schools teach Windows, produce graduates
+that are used to using Windows, and this encourages businesses to use
+Windows.</p>
+
+<p>Microsoft actively nurtures this inertia: it encourages schools to inculcate
+dependency on Windows, and contracts to set up Web sites that then turn out
+to work only with Internet Explorer.</p>
+
+<p>
+A few years ago, Microsoft ads argued that Windows was cheaper to run than
+GNU/Linux. Their comparisons were debunked, but it is worth noting the
+deeper flaw in their argument, the implicit premise which cites a form of
+social inertia: &ldquo;Currently, more technical people know Windows than
+GNU/Linux.&rdquo; People who value their freedom would not give it up to
+save money, but many business executives believe ideologically that
+everything they possess, even their freedom, should be for sale.</p>
+
+<p>
+Social inertia consists of people who have given in to social inertia. When
+you surrender to social inertia, you become part of the pressure it exerts
+on others; when you resist it, you reduce it. We conquer social inertia by
+identifying it, and resolving not to be part of it.</p>
+
+<p>
+Here a weakness holds our community back: most GNU/Linux users have never
+even heard the ideas of freedom that motivated the development of GNU, so
+they still judge matters based on short-term convenience rather than on
+their freedom. This makes them vulnerable to being led by the nose by
+social inertia, so that they become part of the inertia.</p>
+
+<p>
+To build our community's strength to resist, we need to talk about free
+software and freedom&mdash;not merely about the practical benefits that open
+source supporters cite. As more people recognize what they need to do to
+overcome the inertia, we will make more progress.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -115,7 +104,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:42 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/social-inertia.ml.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/social-inertia.ml.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/social-inertia.ml.html  2 Aug 2009 20:29:42 -0000    1.3
+++ philosophy/social-inertia.ml.html  27 Oct 2009 08:26:12 -0000   1.4
@@ -12,57 +12,55 @@
 സ്റ്റാള്‍മാന്‍</strong></a></p>
 
 <p>
-ഒരു പി.സി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ 
ഉപയോഗിക്കാറാക്കിയ 
ഗ്നൂവിന്റെയും 
ലിനക്സിന്റെയും
-സംയോഗം നടന്നിട്ടു് 15 
കൊല്ലങ്ങള്‍ 
കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. 
ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു്
-നാം വളരെ മുന്നോട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു. ഗ്നു/ലിനക്സ് 
ഇന്‍സ്റ്റാള്‍
-ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 
ലാപ്‌ടോപ്പ് ഇപ്പോള്‍ 
നിങ്ങള്‍ക്കു് ഒന്നിലധികം
-ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ 
വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നു 
വാങ്ങാം. ഈ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ 
പൂര്‍ണ്ണമായും
-സ്വതന്ത്രമല്ലെങ്കിലും. 
പരിപൂര്‍ണ്ണ വിജയത്തില്‍ 
നിന്നും നമ്മെ 
തടയുന്നതെന്തു്?</p>
-
-<p>
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 
വിജയകാഹളത്തിനു
-തടസ്സമായിനില്‍ക്കുന്നതു് 
സാമൂഹ്യ ജഡത്വമാണു്. 
നിങ്ങളിതു പല രീതിയില്‍
-തീര്‍ച്ചയായും കണ്ടിരിക്കും. 
പല വ്യാവസായിക 
വെബ്സൈറ്റുകളും 
വിന്‍ഡോസുപയോഗിച്ചു
-മാത്രമേ ഉപയോഗിയ്ക്കാനാവൂ. 
ബിബിസിയുടെ ഐപ്ലേയര്‍ 
'ഹാന്‍ഡ്കഫ്‌വെയര്‍'
-വിന്‍ഡോസില്‍ മാത്രം 
ഓടുന്നതാണു്. 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാള്‍ 
താത്ക്കാലിക
-സൌകര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ 
വിലമതിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 
വിന്‍ഡോസുപയോഗിക്കാന്‍ ഈ
-കാരണങ്ങള്‍ മതി. പല 
കമ്പനികളും 
വിന്‍ഡോസുപയോഗിക്കുന്നു, അ
തുകൊണ്ടു്
-ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത 
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിന്‍ഡോസ് 
 പഠിക്കുന്നു,
-വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വിന്‍ഡോസ് 
പഠിപ്പിക്കാന്‍ 
ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ 
കൂടുതല്‍
-വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 
വിന്‍ഡോസുപയോഗിക്കുന്നു. 
മൈക്രോസോഫ്റ്റാകട്ടെ, ഈ 
ജഡത്വത്തെ
-വളര്‍ത്തുവാനും 
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു;മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
 വിദ്യാലയങ്ങളെ നിരന്തരം
-വിന്‍ഡോസിനെ ആശ്രയിക്കാന്‍ 
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, വെബ് 
സൈറ്റുകളുണ്ടാക്കാന്‍
-കരാറുണ്ടാക്കുന്നു, 
എന്നിട്ടോ അതു ഇന്റര്‍നെറ്റ് 
എക്സ്‌പ്ലോററില്‍ മാത്രം
-പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു.</p>
-
-<p>
-കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു 
മുമ്പു് വിന്‍ഡോസാണു് 
ഗ്നു/ലിനക്സിനെക്കാള്‍
-വിലക്കുറവെന്നു 
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പരസ്യം 
ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ വാദം 
പൊളിഞ്ഞു,
-പക്ഷേ അവരുടെ വാദങ്ങള്‍ 
സാമൂഹ്യ ജഡതയിലേയ്ക്കാണു 
വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതെന്നു
-മനസ്സിലാക്കുന്നതു നന്നു് : 
&ldquo;ഇക്കാലത്തു് 
സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധര്‍ക്കു്
-കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതു് 
ഗ്നു/ലിനക്സിനേക്കാള്‍
-വിന്‍ഡോസാണു്&rdquo;. 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ 
വിലമതിക്കുന്ന ആളുകള്‍ പണം
-ലാഭിയ്ക്കാന്‍ പായില്ല. പക്ഷേ 
എന്തും, അതു സ്വന്തം 
സ്വാതന്ത്ര്യമായാലും
-വില്പനയ്ക്കുള്ളതാണെന്നു 
വിചാരിക്കുന്ന ചില ബിസിനസ് 
എക്സിക്യൂട്ടിവുകള്‍
-ഉണ്ടു്.</p>
-
-<p>
-സാമൂഹ്യ ജഡത്വം അതുള്ള 
ജനങ്ങളെ കൂടി 
ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങള്‍ അ
തിന്റെ
-ഭാഗമാവുകയാണു്; അതിനെ 
പ്രതിരോധിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതു 
കുറയുന്നു. ജഡത്വത്തെ
-തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ 
ഭാഗമാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു് 
അതിനെ തോല്‍പ്പിക്കുന്നു.</p>
-
-<p>
-ഇവിടെയാണു് നമ്മുടെ 
കൂട്ടായ്മയുടെ 
തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബലഹീനത
-വെളിവാകുന്നതു്. മിക്ക 
ഗ്നു/ലിനക്സ് ഉപയോക്താക്കളും 
ഗ്നു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള
-കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു 
ബോധവാന്‍മാരല്ല, അതുകൊണ്ടു 
തന്നെ 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാള്‍
-താത്ക്കാലിക സൌകര്യങ്ങളെ അ
വര്‍ വിലമതിയ്ക്കുന്നു. ഇതവരെ 
സാമൂഹ്യ ജഡത്വത്തിന്റെ
-ചതിക്കുഴിക്കളിലേയ്ക്കു 
നയിക്കുന്നു.</p>
-
-<p>
-ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താന്‍ 
നാം 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും
 സ്വതന്ത്ര
-സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെക്കുറിച്ചും
 സംസാരിയ്ക്കണം &mdash; ഓപ്പണ്‍ 
സോഴ്സ് വിഭാവനം
-ചെയ്യുന്ന 
പ്രായോഗികതാവാദത്തിനപ്പുറം. അ
ങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കു് 
നമ്മുടെ
-കൂട്ടായ്മയെ 
ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാമൂഹ്യ 
ജഡത്വത്തെ പരിഹരിക്കാനും 
കഴിയൂ.</p>
+Almost two decades have passed since the combination of GNU and Linux first
+made it possible to use a PC in freedom. We have come a long way since
+then. Now you can even buy a laptop with GNU/Linux preinstalled from more
+than one hardware vendor&mdash;although the systems they ship are not
+entirely free software. So what holds us back from total success?</p>
+
+<p>
+The main obstacle to the triumph of software freedom is social inertia. It
+exists in many forms, and you have surely seen some of them. Examples
+include devices that only work on Windows, commercial Web sites accessible
+only with Windows, and the BBC's iPlayer handcuffware, which runs only on
+Windows. If you value short-term convenience instead of freedom, you might
+consider these reason enough to use Windows. Most companies currently run
+Windows, so students who think short-term want to learn how to use it and
+ask their schools to teach it. Schools teach Windows, produce graduates
+that are used to using Windows, and this encourages businesses to use
+Windows.</p>
+
+<p>Microsoft actively nurtures this inertia: it encourages schools to inculcate
+dependency on Windows, and contracts to set up Web sites that then turn out
+to work only with Internet Explorer.</p>
+
+<p>
+A few years ago, Microsoft ads argued that Windows was cheaper to run than
+GNU/Linux. Their comparisons were debunked, but it is worth noting the
+deeper flaw in their argument, the implicit premise which cites a form of
+social inertia: &ldquo;Currently, more technical people know Windows than
+GNU/Linux.&rdquo; People who value their freedom would not give it up to
+save money, but many business executives believe ideologically that
+everything they possess, even their freedom, should be for sale.</p>
+
+<p>
+Social inertia consists of people who have given in to social inertia. When
+you surrender to social inertia, you become part of the pressure it exerts
+on others; when you resist it, you reduce it. We conquer social inertia by
+identifying it, and resolving not to be part of it.</p>
+
+<p>
+Here a weakness holds our community back: most GNU/Linux users have never
+even heard the ideas of freedom that motivated the development of GNU, so
+they still judge matters based on short-term convenience rather than on
+their freedom. This makes them vulnerable to being led by the nose by
+social inertia, so that they become part of the inertia.</p>
+
+<p>
+To build our community's strength to resist, we need to talk about free
+software and freedom&mdash;not merely about the practical benefits that open
+source supporters cite. As more people recognize what they need to do to
+overcome the inertia, we will make more progress.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -106,7 +104,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:42 $
+$Date: 2009/10/27 08:26:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.it.po,v
retrieving revision 1.114
retrieving revision 1.115
diff -u -b -r1.114 -r1.115
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]