www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po shouldbefree.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po shouldbefree.ca.po
Date: Fri, 09 Oct 2009 15:37:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/10/09 15:37:51

Added files:
    philosophy/po : shouldbefree.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: shouldbefree.ca.po
===================================================================
RCS file: shouldbefree.ca.po
diff -N shouldbefree.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ shouldbefree.ca.po 9 Oct 2009 15:37:43 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,1926 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Nom Cognom <address@hidden>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: shouldbefree.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-07 04:28-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-08 13:45+0200\n"
+"Last-Translator: Felix Llopart Miquel <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Software Should Be Free - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Perquè el programari hauria de ser lliure - Projecte GNU - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Why Software Should Be Free"
+msgstr "Perquè el programari hauria de ser lliure"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"per <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
+"a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "(Version of April 24, 1992)"
+msgstr "(Versió del 24 d'abril, 1992)"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introducció"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The existence of software inevitably raises the question of how decisions "
+"about its use should be made. For example, suppose one individual who has a "
+"copy of a program meets another who would like a copy. It is possible for "
+"them to copy the program; who should decide whether this is done? The "
+"individuals involved? Or another party, called the &ldquo;owner&rdquo;?"
+msgstr ""
+"L'existència del programari inevitablement fa sorgir la pregunta de com "
+"s'han de prendre les decisions sobre aquest. Per exemple, suposa que un "
+"individu que te una còpia d'un programa s'en troba un altre que en voldria "
+"una còpia. És possible per a ells copiar el programa; què hauria de 
decidir "
+"si això es fa? Els individus involucrats? O una altra part, anomenada el "
+"&rdquo;propietari&rdquo;?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software developers typically consider these questions on the assumption "
+"that the criterion for the answer is to maximize developers' profits. The "
+"political power of business has led to the government adoption of both this "
+"criterion and the answer proposed by the developers: that the program has an "
+"owner, typically a corporation associated with its development."
+msgstr ""
+"Els desenvolupadors de programari plantegen habitualment aquestes qüestions "
+"sota l'assumpció que el criteri per a la resposta és maximitzar el benefici 
"
+"del desenvolupador. El poder polític dels negocis ha portat a l'adopció "
+"governamental d'aquest criteri junt amb la resposta proposada pels "
+"desenvolupadors: que el programa té un propietari, normalment una 
corporació "
+"associada amb el seu desenvolupament."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I would like to consider the same question using a different criterion: the "
+"prosperity and freedom of the public in general."
+msgstr ""
+"M'agradaria considerar la mateixa pregunta utilitzant un criteri diferent: "
+"la prosperitat i llibertat del públic en general."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This answer cannot be decided by current law&mdash;the law should conform to "
+"ethics, not the other way around. Nor does current practice decide this "
+"question, although it may suggest possible answers. The only way to judge "
+"is to see who is helped and who is hurt by recognizing owners of software, "
+"why, and how much. In other words, we should perform a cost-benefit "
+"analysis on behalf of society as a whole, taking account of individual "
+"freedom as well as production of material goods."
+msgstr ""
+"Aquesta resposta no la pot decidir la llei actual &mdash;la llei s'hauria de "
+"conformar a l'ètica, no a l'inrevés. Tampoc les pràctiques actuals 
responen "
+"a aquesta pregunta, tot i que poden suggerir possibles respostes. L'única "
+"manera de jutjar és veure a qui s'ajuda i a qui es perjudica en reconèixer "
+"propietaris de programari, perquè, i quant. En altres paraules, hauríem de "
+"dur a terme un anàlisi de costos i beneficis per a l'interès de la societat 
"
+"com un tot, prenent nota de la llibertat individual i de la producció de "
+"bens materials."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In this essay, I will describe the effects of having owners, and show that "
+"the results are detrimental. My conclusion is that programmers have the "
+"duty to encourage others to share, redistribute, study, and improve the "
+"software we write: in other words, to write <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">&ldquo;free&rdquo; software</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
+msgstr ""
+"En aquest assaig, descriuré els efectes de que hi hagi propietaris, i "
+"mostraré que els resultats són empobridors. La meva conclusió és que els "
+"programadors tenim el deure d'encoratjar els altres a compartir, "
+"redistribuir, estudiar, i millorar el programari que escrivim: en altres "
+"paraules, a escriure <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">programari "
+"&ldquo;lliure&ldquo;</a>.<a href=\"#f1\">(1)</a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "How Owners Justify Their Power"
+msgstr "Com justifiquen els propietaris el seu poder"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those who benefit from the current system where programs are property offer "
+"two arguments in support of their claims to own programs: the emotional "
+"argument and the economic argument."
+msgstr ""
+"Aquells que es beneficien del sistema actual en que els programes són de "
+"propietat ofereixen dos arguments per a defensar el seu clam de posseir "
+"programes: l'argument emocional i l'argument econòmic."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The emotional argument goes like this: &ldquo;I put my sweat, my heart, my "
+"soul into this program. It comes from <em>me</em>, it's <em>mine</em>!"
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"L'argument emocional va així: &ldquo;He suat, he posat el meu cor, la meva "
+"ànima en aquest programa. Ve de <em>mi</em>, és <em>meu</em>!&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This argument does not require serious refutation. The feeling of "
+"attachment is one that programmers can cultivate when it suits them; it is "
+"not inevitable. Consider, for example, how willingly the same programmers "
+"usually sign over all rights to a large corporation for a salary; the "
+"emotional attachment mysteriously vanishes. By contrast, consider the great "
+"artists and artisans of medieval times, who didn't even sign their names to "
+"their work. To them, the name of the artist was not important. What "
+"mattered was that the work was done&mdash;and the purpose it would serve. "
+"This view prevailed for hundreds of years."
+msgstr ""
+"Aquest argument no requereix d'una refutació seriosa. El sentiment de lligam 
"
+"és una cosa que els programadors poden cultivar quan els vingui de gust; no "
+"és inevitable. Considera, per exemple, que voluntariosament que, el mateix "
+"programador, signa la cessió de tots els drets a una gran empresa per un "
+"sou; el lligam emocional s'esvaeix misteriosament. En contrast, considera "
+"els grans artistes i artesans de l'època medieval, que no van ni firmar amb "
+"el seu nom la seva feina. Per a ells, el nom de l'artista no era important. "
+"El que importava era que es fes la feina &mdash;i el propòsit al que servia. 
"
+"Aquesta visió va prevaldre durant centenars d'anys."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The economic argument goes like this: &ldquo;I want to get rich (usually "
+"described inaccurately as &lsquo;making a living&rsquo;), and if you don't "
+"allow me to get rich by programming, then I won't program. Everyone else is "
+"like me, so nobody will ever program. And then you'll be stuck with no "
+"programs at all!&rdquo; This threat is usually veiled as friendly advice "
+"from the wise."
+msgstr ""
+"L'argument econòmic fa així: &ldquo;Em vull fer ric (normalment descrit "
+"inadequadament com &lsquo;guanyar-me la vida&lsquo;), i si no em deixes fer-"
+"me ric programant, aleshores no programaré. Tothom és com jo, o sigui que "
+"ningú programarà mai. I aleshores estaràs encallat sense absolutament cap "
+"programa!&rdquo; Aquesta amenaça se sol emmascarar de consell amistós des 
de "
+"la saviesa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I'll explain later why this threat is a bluff. First I want to address an "
+"implicit assumption that is more visible in another formulation of the "
+"argument."
+msgstr ""
+"Explicaré més endavant perquè aquesta amenaça és un bluf. Primer vull "
+"abordar una assumpció implícita que és més visible en una altra 
formulació "
+"de l'argument."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This formulation starts by comparing the social utility of a proprietary "
+"program with that of no program, and then concludes that proprietary "
+"software development is, on the whole, beneficial, and should be "
+"encouraged. The fallacy here is in comparing only two outcomes&mdash;"
+"proprietary software vs. no software&mdash;and assuming there are no other "
+"possibilities."
+msgstr ""
+"Aquesta formulació comença comparant la utilitat social d'un programa de "
+"caràcter propietari enfront de que no hi hagi cap programa, i aleshores "
+"conclou que el desenvolupament de programari de caràcter propietari és, "
+"globalment, beneficiós, i s'hauria d'encoratjar. La fal·làcia aquí ve de "
+"comparar només dues situacions &mdash;programari de caràcter propietari "
+"confrontat a cap programa&mdash; i assumint que no hi ha altres "
+"possibilitats."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Given a system of software copyright, software development is usually linked "
+"with the existence of an owner who controls the software's use. As long as "
+"this linkage exists, we are often faced with the choice of proprietary "
+"software or none. However, this linkage is not inherent or inevitable; it "
+"is a consequence of the specific social/legal policy decision that we are "
+"questioning: the decision to have owners. To formulate the choice as "
+"between proprietary software vs. no software is begging the question."
+msgstr ""
+"Donat un sistema de copyright de programari, el desenvolupament de "
+"programari sol estar lligat a l'existència d'un propietari que controla 
l'ús "
+"d'aquest programari. Mentre existeixi aquest lligam, estarem sovint "
+"confrontats a l'elecció entre el programari de caràcter propietari o res. 
De "
+"totes maneres, aquest lligam no és inherent o inevitable; és una "
+"conseqüència de la decisió social/legal específica que estem 
qüestionant: la "
+"decisió de que hi hagi propietaris. Formular l'elecció com si fos entre el "
+"programari de caràcter propietari i que no hi hagi programari és una 
petició "
+"de principi."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The Argument against Having Owners"
+msgstr "L'argument en contra de que hi hagi propietaris"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The question at hand is, &ldquo;Should development of software be linked "
+"with having owners to restrict the use of it?&rdquo;"
+msgstr ""
+"La pregunta a formular-nos és, &ldquo;El desenvolupament de programari "
+"hauria d'estar lligat a l'existència de propietaris per a restringir-ne el "
+"seu ús?&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In order to decide this, we have to judge the effect on society of each of "
+"those two activities <em>independently</em>: the effect of developing the "
+"software (regardless of its terms of distribution), and the effect of "
+"restricting its use (assuming the software has been developed). If one of "
+"these activities is helpful and the other is harmful, we would be better off "
+"dropping the linkage and doing only the helpful one."
+msgstr ""
+"Per a decidir això, hem de jutjar l'efecte social d'ambdues activitats "
+"<em>independentment</em>: l'efecte de desenvolupar programari (siguin quins "
+"siguin els termes de la seva distribució), i l'efecte de restringir-ne l'ús 
"
+"(assumint que el programari ha estat desenvolupat). Si una d'aquestes "
+"activitats és beneficiosa i l'altra és perjudicial, faríem millor deixant "
+"estar el lligam i fent només la beneficiosa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To put it another way, if restricting the distribution of a program already "
+"developed is harmful to society overall, then an ethical software developer "
+"will reject the option of doing so."
+msgstr ""
+"Plantejant-ho d'una altra manera, si restringint la distribució d'un "
+"programa ja desenvolupat es perjudica a la societat en general, aleshores el "
+"desenvolupador de programari ètic rebutjarà l'opció de fer-ho."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To determine the effect of restricting sharing, we need to compare the value "
+"to society of a restricted (i.e., proprietary) program with that of the same "
+"program, available to everyone. This means comparing two possible worlds."
+msgstr ""
+"Per a determinar l'efecte de restringir el compartir programari, hem de "
+"comparar el valor per a la societat d'un programa restringit (i.e., de "
+"caràcter propietari) amb el del mateix programa, disponible per a tothom. "
+"Això significa comparar dos mons possibles."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This analysis also addresses the simple counterargument sometimes made that "
+"&ldquo;the benefit to the neighbor of giving him or her a copy of a program "
+"is cancelled by the harm done to the owner.&rdquo; This counterargument "
+"assumes that the harm and the benefit are equal in magnitude. The analysis "
+"involves comparing these magnitudes, and shows that the benefit is much "
+"greater."
+msgstr ""
+"Aquest anàlisi també aborda el contraargument simplista que s'ha fet de "
+"vegades de que &ldquo;el benefici al veí o veïna en donar-li una còpia 
d'un "
+"programa es cancel·la amb el perjudici fet al propietari.&rdquo; Aquest "
+"contraargument assumeix que el perjudici i el benefici són iguals en "
+"magnitud. L'anàlisi inclou comparar aquestes magnituds, i mostra que el "
+"benefici és molt més gran."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To elucidate this argument, let's apply it in another area: road "
+"construction."
+msgstr ""
+"Per a dilucidar aquest argument, apliquem-lo a una altra àrea: la "
+"construcció de carreteres."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It would be possible to fund the construction of all roads with tolls. This "
+"would entail having toll booths at all street corners. Such a system would "
+"provide a great incentive to improve roads. It would also have the virtue "
+"of causing the users of any given road to pay for that road. However, a "
+"toll booth is an artificial obstruction to smooth driving&mdash;artificial, "
+"because it is not a consequence of how roads or cars work."
+msgstr ""
+"Seria possible construir totes les carreteres amb peatges. Això comportaria "
+"tenir barreres de peatge a totes les cantonades. Un sistema així suposaria "
+"un gran incentiu a millorar les carreteres. També tindria la virtut de fer "
+"que els usuaris de qualsevol carretera paguessin per aquella carretera. De "
+"totes maneres una barrera de peatge és una obstrucció artificiosa per a una 
"
+"conducció planera -artificiosa, perquè no és una conseqüència del "
+"funcionament de les carreteres ni dels cotxes."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Comparing free roads and toll roads by their usefulness, we find that (all "
+"else being equal) roads without toll booths are cheaper to construct, "
+"cheaper to run, safer, and more efficient to use.<a href=\"#f2\">(2)</a> In "
+"a poor country, tolls may make the roads unavailable to many citizens. The "
+"roads without toll booths thus offer more benefit to society at less cost; "
+"they are preferable for society. Therefore, society should choose to fund "
+"roads in another way, not by means of toll booths. Use of roads, once "
+"built, should be free."
+msgstr ""
+"Comparant les carreteres lliures i les carreteres de peatge segons la seva "
+"utilitat, trobem que (sent tota la resta igual) les carreteres sense "
+"barreres de peatge són més barates de construir, és més fàcil 
conduir-hi, "
+"són més segures, i més eficients per a usar.<a href=\"#2\">(2)</a> En un "
+"país pobre, els peatges poden posar les carreteres fora de l'abast de molts "
+"ciutadans. Les carreteres sense peatges, doncs, ofereixen major benefici per "
+"a la societat a menor cost; són preferibles per a la societat. Per tant, la "
+"societat hauria d'escollir finançar les carreteres d'una altra manera, no "
+"per mitjà de peatges. L'ús de les carreteres, un cop construïdes, hauria 
de "
+"ser gratuït."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When the advocates of toll booths propose them as <em>merely</em> a way of "
+"raising funds, they distort the choice that is available. Toll booths do "
+"raise funds, but they do something else as well: in effect, they degrade the "
+"road. The toll road is not as good as the free road; giving us more or "
+"technically superior roads may not be an improvement if this means "
+"substituting toll roads for free roads."
+msgstr ""
+"Quan els defensors dels peatges els proposen com a <em>merament</em> una "
+"manera d'aconseguir fons, distorsionen l'elecció possible. Els peatges "
+"aconsegueixen fons, però fan alguna cosa més també: en efecte, degraden la 
"
+"carretera. La carretera amb peatge no és tan bona com la carretera sense; "
+"donar-nos més carreteres o carreteres tècnicament superiors pot no ser una "
+"millora si això significa substituir carreteres gratuïtes per carreteres 
amb "
+"peatge."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, the construction of a free road does cost money, which the public "
+"must somehow pay. However, this does not imply the inevitability of toll "
+"booths. We who must in either case pay will get more value for our money by "
+"buying a free road."
+msgstr ""
+"Evidentment, la construcció d'una carretera lliure de peatges costa diners, "
+"que el públic ha de pagar d'alguna manera. De totes maneres, això no 
implica "
+"inevitablement barreres de peatge. Els que en qualsevol cas hem de pagar "
+"obtindrem un major benefici pels nostres diners comprant una carretera "
+"lliure de peatge."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I am not saying that a toll road is worse than no road at all. That would "
+"be true if the toll were so great that hardly anyone used the road&mdash;but "
+"this is an unlikely policy for a toll collector. However, as long as the "
+"toll booths cause significant waste and inconvenience, it is better to raise "
+"the funds in a less obstructive fashion."
+msgstr ""
+"No estic dient que una carretera amb peatge sigui pitjor que que no hi hagi "
+"carretera. Això seria cert si el peatge fos tan alt que gairebé ningú fes "
+"servir la carretera -però això seria una política poc versemblant per a 
una "
+"recaptadora de peatge. De tota manera, mentre les barreres de peatge causin "
+"costos i inconvenients significatius, és millor aconseguir fons d'una forma "
+"menys obstructiva."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To apply the same argument to software development, I will now show that "
+"having &ldquo;toll booths&rdquo; for useful software programs costs society "
+"dearly: it makes the programs more expensive to construct, more expensive to "
+"distribute, and less satisfying and efficient to use. It will follow that "
+"program construction should be encouraged in some other way. Then I will go "
+"on to explain other methods of encouraging and (to the extent actually "
+"necessary) funding software development."
+msgstr ""
+"Per a aplicar el mateix argument al desenvolupament de programari, ara "
+"mostraré que tenir \"barreres de peatge\" per a programes útils li costa 
car "
+"a la societat: fa els programes més cars de construir, més cars de "
+"distribuir, i menys satisfactoris i eficients en el seu us. Se seguirà que "
+"la construcció de programes s'hauria d'encoratjar d'una altra manera. "
+"Aleshores continuaré explicant altres mètodes per a encoratjar i (fins al "
+"punt necessari) finançar el desenvolupament de programari."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "The Harm Done by Obstructing Software"
+msgstr "El mal fet obstruint el programari"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consider for a moment that a program has been developed, and any necessary "
+"payments for its development have been made; now society must choose either "
+"to make it proprietary or allow free sharing and use. Assume that the "
+"existence of the program and its availability is a desirable thing.<a href="
+"\"#f3\">(3)</a>"
+msgstr ""
+"Considera per un moment que un programa ha estat desenvolupat, i tots els "
+"pagaments necessaris per al seu desenvolupament s'han fet; ara la societat "
+"ha d'escollir si el fa de caràcter propietari o permet compartir-lo i usar-"
+"lo lliurement. Assumeix que l'existència del programa i la seva "
+"disponibilitat és una cosa desitjable.<a href=\"#f3\">(3)</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Restrictions on the distribution and modification of the program cannot "
+"facilitate its use. They can only interfere. So the effect can only be "
+"negative. But how much? And what kind?"
+msgstr ""
+"Les restriccions en la distribució i la modificació del programa no en 
poden "
+"facilitar l'ús. Només poden interferir-hi. O sigui que l'efecte només pot "
+"ser negatiu. Però quant? I de quina manera?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Three different levels of material harm come from such obstruction:"
+msgstr "D'una obstrucció així en vénen tres nivells diferents de dany:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Fewer people use the program."
+msgstr "Menys gent utilitza el programa."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "None of the users can adapt or fix the program."
+msgstr "Cap usuari pot adaptar o arreglar el programa."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Other developers cannot learn from the program, or base new work on it."
+msgstr ""
+"Altres desenvolupadors no poden aprendre del programa, o basar-hi nous "
+"treballs."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each level of material harm has a concomitant form of psychosocial harm. "
+"This refers to the effect that people's decisions have on their subsequent "
+"feelings, attitudes, and predispositions. These changes in people's ways of "
+"thinking will then have a further effect on their relationships with their "
+"fellow citizens, and can have material consequences."
+msgstr ""
+"Cada nivell de dany material comporta una forma de dany psicosocial. Això fa 
"
+"referència a l'efecte que les decisions de la gent tenen en els seus "
+"sentiments, actituds i predisposicions subseqüents. Aquests canvis en la "
+"manera de pensar de la gent tindran un efecte en les seves relacions amb els "
+"seus conciutadans, i poden tenir conseqüències materials."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The three levels of material harm waste part of the value that the program "
+"could contribute, but they cannot reduce it to zero. If they waste nearly "
+"all the value of the program, then writing the program harms society by at "
+"most the effort that went into writing the program. Arguably a program that "
+"is profitable to sell must provide some net direct material benefit."
+msgstr ""
+"Els tres nivells de dany material perjudiquen part del valor que el programa "
+"podria aportar, però no el redueixen a zero. Si malgasten gairebé tot el "
+"valor del programa, aleshores escriure el programa perjudica a la societat "
+"degut a tot l'esforç que s'ha perdut en escriure el programa. Es pot "
+"argumentar que un programa que serveix per a vendre ha de produir algun "
+"benefici directe net."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, taking account of the concomitant psychosocial harm, there is no "
+"limit to the harm that proprietary software development can do."
+msgstr ""
+"De tota manera, prenent nota del dany psicosocial concomitant, no hi ha "
+"límit al dany que el desenvolupament de programari de tipus propietari pot "
+"fer."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Obstructing Use of Programs"
+msgstr "Obstruint l'ús dels programes"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The first level of harm impedes the simple use of a program. A copy of a "
+"program has nearly zero marginal cost (and you can pay this cost by doing "
+"the work yourself), so in a free market, it would have nearly zero price. A "
+"license fee is a significant disincentive to use the program. If a widely-"
+"useful program is proprietary, far fewer people will use it."
+msgstr ""
+"El primer nivell de dany impedeix el simple ús d'un programa. Una còpia 
d'un "
+"programa té un cost marginal pràcticament zero (i pots pagar aquest cost "
+"fent tu mateix la feina), o sigui que en un mercat lliure, tindria un preu "
+"pròxim a zero. El preu d'una llicència és un desincentiu significatiu per 
a "
+"utilitzar el programa. Si un programa àmpliament útil és de tipus "
+"propietari, molta menys gent el farà servir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is easy to show that the total contribution of a program to society is "
+"reduced by assigning an owner to it. Each potential user of the program, "
+"faced with the need to pay to use it, may choose to pay, or may forego use "
+"of the program. When a user chooses to pay, this is a zero-sum transfer of "
+"wealth between two parties. But each time someone chooses to forego use of "
+"the program, this harms that person without benefitting anyone. The sum of "
+"negative numbers and zeros must be negative."
+msgstr ""
+"És fàcil mostrar que la contribució total d'un programa a la societat es "
+"redueix si se li assigna un propietari. Cada usuari potencial del programa, "
+"confrontat amb la necessitat de pagar per utilitzar-lo, pot escollir pagar, "
+"o pot desestimar utilitzar el programa. Quan un usuari escull pagar. Quan un "
+"usuari escull pagar, això és una transferència de riquesa de suma zero 
entre "
+"dues parts. Però cada cop que algú escull desestimar utilitzar el programa, 
"
+"això perjudica aquesta persona sense beneficiar ningú. La suma de números "
+"negatius i zeros és negativa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But this does not reduce the amount of work it takes to <em>develop</em> the "
+"program. As a result, the efficiency of the whole process, in delivered "
+"user satisfaction per hour of work, is reduced."
+msgstr ""
+"Però això no redueix la quantitat de feina que porta <em>desenvolupar</em> "
+"el programa. Com a resultat, l'eficiència del procés sencer, en 
satisfacció "
+"d'usuari final per hora de treball, es redueix."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This reflects a crucial difference between copies of programs and cars, "
+"chairs, or sandwiches. There is no copying machine for material objects "
+"outside of science fiction. But programs are easy to copy; anyone can "
+"produce as many copies as are wanted, with very little effort. This isn't "
+"true for material objects because matter is conserved: each new copy has to "
+"be built from raw materials in the same way that the first copy was built."
+msgstr ""
+"Això reflexa una diferència crucial entre còpies de programes i cotxes, "
+"cadires, o sandvitxos. No hi ha cap màquina de copies per a objectes "
+"materials fora de la ciència ficció. Però els programes són fàcils de "
+"copiar; qualsevol pot produir tantes còpies com vulgui, amb molt poc 
esforç. "
+"Això no és cert per als objectes materials perquè la matèria es conserva; 
"
+"cada còpia s'ha de construir a partir de matèries primeres de la mateixa "
+"manera que es va construir la primera còpia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With material objects, a disincentive to use them makes sense, because fewer "
+"objects bought means less raw material and work needed to make them. It's "
+"true that there is usually also a startup cost, a development cost, which is "
+"spread over the production run. But as long as the marginal cost of "
+"production is significant, adding a share of the development cost does not "
+"make a qualitative difference. And it does not require restrictions on the "
+"freedom of ordinary users."
+msgstr ""
+"Amb els objectes materials, una desmotivació per a utilitzar-los té sentit, 
"
+"perquè que es comprin menys objectes significa que es necessiten menys "
+"matèries primeres i menys feina per a fer-los. És cert que normalment hi ha 
"
+"un cost inicial, un cost de desenvolupament, que es reparteix per a tota la "
+"producció. Però mentre el cost marginal de producció és significatiu, 
afegir "
+"la part proporcional del cost de desenvolupament no aporta una diferència "
+"qualitativa. I no es requereixen restriccions a la llibertat dels usuaris "
+"corrents."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, imposing a price on something that would otherwise be free is a "
+"qualitative change. A centrally-imposed fee for software distribution "
+"becomes a powerful disincentive."
+msgstr ""
+"De tota manera, imposar un preu a una cosa que seria gratuïta és un canvi "
+"qualitatiu. Una taxa imposada centralitzadament per a la distribució es "
+"converteix en un poderós desmotivador."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What's more, central production as now practiced is inefficient even as a "
+"means of delivering copies of software. This system involves enclosing "
+"physical disks or tapes in superfluous packaging, shipping large numbers of "
+"them around the world, and storing them for sale. This cost is presented as "
+"an expense of doing business; in truth, it is part of the waste caused by "
+"having owners."
+msgstr ""
+"És més, la producció central tal i com es practica avui en dia és 
ineficient "
+"fins i tot com a mitja per a distribuir copies de programari. Aquest sistema "
+"inclou l'embalatge de discs o cintes en envoltoris superflus, trameses de "
+"grans quantitats d'aquests al voltant del món, i emmagatzematge dels "
+"mateixos per a la seva venda. Aquest cost es presenta com el preu de fer "
+"negocis; en realitat, és part del malbaratament provocat pel fet de que hi "
+"hagi propietaris."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Damaging Social Cohesion"
+msgstr "Danyant la cohesió social"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Suppose that both you and your neighbor would find it useful to run a "
+"certain program. In ethical concern for your neighbor, you should feel that "
+"proper handling of the situation will enable both of you to use it. A "
+"proposal to permit only one of you to use the program, while restraining the "
+"other, is divisive; neither you nor your neighbor should find it acceptable."
+msgstr ""
+"Suposa que tant tu com el teu veí trobaríeu útil executar un cert 
programa. "
+"Amb certa preocupació ètica vers el teu veí, hauries de sentir que un bon "
+"maneig de la situació us permetrà a tots dos utilitzar-lo. Una proposta que 
"
+"permetés que només un dels dos utilitzi els el programa, mentre limita a "
+"l'altre, és fragmentador; ni tu ni el teu veí no l'hauríeu de trobar "
+"acceptable."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Signing a typical software license agreement means betraying your neighbor: "
+"&ldquo;I promise to deprive my neighbor of this program so that I can have a "
+"copy for myself.&rdquo; People who make such choices feel internal "
+"psychological pressure to justify them, by downgrading the importance of "
+"helping one's neighbors&mdash;thus public spirit suffers. This is "
+"psychosocial harm associated with the material harm of discouraging use of "
+"the program."
+msgstr ""
+"Firmar una llicència d'acord sobre programari típica significa trair el teu 
"
+"veí: &ldquo;Prometo privar el meu veí d'aquest programa per tal de tenir-ne 
"
+"una còpia per a mi.&rdquo; La gent que pren aquestes eleccions senten una "
+"pressió psicològica interna a justificar-se, degradant la importància "
+"d'ajudar els propis veïns -en conseqüència l'esperit públic sofreix. 
Aquest "
+"és un dany psicològic associat al dany material de desencoratjar l'us del "
+"programa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many users unconsciously recognize the wrong of refusing to share, so they "
+"decide to ignore the licenses and laws, and share programs anyway. But they "
+"often feel guilty about doing so. They know that they must break the laws "
+"in order to be good neighbors, but they still consider the laws "
+"authoritative, and they conclude that being a good neighbor (which they are) "
+"is naughty or shameful. That is also a kind of psychosocial harm, but one "
+"can escape it by deciding that these licenses and laws have no moral force."
+msgstr ""
+"Molts usuaris reconeixen inconscientment el mal de refusar compartir, o "
+"sigui que decideixen ignorar les llicències i les lleis, i compartir "
+"programes malgrat tot. Però sovint se senten culpables fent això. Saben que 
"
+"han de trencar les lleis per a ser bons veïns, però segueixen considerant "
+"les lleis com una autoritat, i conclouen que ser un bon veí (que ho són) 
és "
+"lleig o vergonyós. Això també és un tipus de dany psicosocial, però hom 
pot "
+"escapar-se'n decidint que aquestes llicències i lleis no tenen força moral."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers also suffer psychosocial harm knowing that many users will not "
+"be allowed to use their work. This leads to an attitude of cynicism or "
+"denial. A programmer may describe enthusiastically the work that he finds "
+"technically exciting; then when asked, &ldquo;Will I be permitted to use it?"
+"&rdquo;, his face falls, and he admits the answer is no. To avoid feeling "
+"discouraged, he either ignores this fact most of the time or adopts a "
+"cynical stance designed to minimize the importance of it."
+msgstr ""
+"Els programadors també pateixen danys psicosocials sabent que molts usuaris "
+"no podran utilitzar la seva feina. Això porta a una actitud de cinisme o "
+"negació. Un programador pot descriure entusiasmat la feina que ell troba "
+"tècnicament excitant; aleshores quan se li pregunta, \"Podré utilitzar-la?"
+"\", la seva cara cau, i admet que la resposta és que no. Per a evitar 
sentir-"
+"se desmotivat, o bé ignora aquest fet la major part del temps o bé adopta "
+"una postura cínica dissenyada per a minimitzar la importància que això 
té."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since the age of Reagan, the greatest scarcity in the United States is not "
+"technical innovation, but rather the willingness to work together for the "
+"public good. It makes no sense to encourage the former at the expense of "
+"the latter."
+msgstr ""
+"Des de l'època del Reagan, la més gran mancança als Estats Units no és la 
"
+"innovació tècnica, sinó la voluntat de treballar plegats pel bé del 
públic. "
+"No té sentit encoratjar el primer a expenses del segon."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Obstructing Custom Adaptation of Programs"
+msgstr "Obstruint l'adaptació personal dels programes"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The second level of material harm is the inability to adapt programs. The "
+"ease of modification of software is one of its great advantages over older "
+"technology. But most commercially available software isn't available for "
+"modification, even after you buy it. It's available for you to take it or "
+"leave it, as a black box&mdash;that is all."
+msgstr ""
+"El segon nivell de dany material és la impossibilitat d'adaptar programes. "
+"La fàcil modificació del programari és un dels grans avantatges respecte "
+"tecnologies més velles. Però molt del programari comercial disponible no "
+"està disponible per a ser modificat, fins i tot després de comprar-lo. Està
 "
+"disponible per a que l'agafis o el deixis, com a caixa negra &mdash;això és 
"
+"tot."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A program that you can run consists of a series of numbers whose meaning is "
+"obscure. No one, not even a good programmer, can easily change the numbers "
+"to make the program do something different."
+msgstr ""
+"Un programa que puguis executar consisteix en unes sèries de números el "
+"significat de les quals és obscur. Ningú, ni tan sols un bon programador, "
+"pot modificar fàcilment els números per a fer que el programa faci una cosa 
"
+"diferent."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers normally work with the &ldquo;source code&rdquo; for a program, "
+"which is written in a programming language such as Fortran or C. It uses "
+"names to designate the data being used and the parts of the program, and it "
+"represents operations with symbols such as &lsquo;+&rsquo; for addition and "
+"&lsquo;-&rsquo; for subtraction. It is designed to help programmers read "
+"and change programs. Here is an example; a program to calculate the "
+"distance between two points in a plane:"
+msgstr ""
+"Els programadors normalment treballen amb el &ldquo;codi font&rdquo; d'un "
+"programa, que està escrit en un llenguatge de programació com el Fortran o "
+"el C. Aquest utilitza noms per a designar les dades que s'utilitzen i les "
+"parts del programa, i representa les operacions amb símbols com ara &lsquo;"
+"+&rsquo; per la suma i &rsquo;-&rsquo; per la resta. Està dissenyat per a "
+"ajudar els programadors a llegir i canviar els programes. Aquí tens un "
+"exemple; un programa per a calcular la distància entre punts en un pla:"
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"   float\n"
+"   distance (p0, p1)\n"
+"     struct point p0, p1;\n"
+"   {\n"
+"    float xdist = p1.x - p0.x;\n"
+"    float ydist = p1.y - p0.y;\n"
+"    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
+"   }\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"   float\n"
+"   distance (p0, p1)\n"
+"     struct point p0, p1;\n"
+"   {\n"
+"    float xdist = p1.x - p0.x;\n"
+"    float ydist = p1.y - p0.y;\n"
+"    return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);\n"
+"   }\n"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here is the same program in executable form, on the computer I normally use:"
+msgstr ""
+"Aquí tens el mateix programa de forma executable, en l'ordinador que faig "
+"servir normalment:"
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"   1314258944   -232267772   -231844864   1634862\n"
+"   1411907592   -231844736   2159150     1420296208\n"
+"   -234880989   -234879837   -234879966   -232295424\n"
+"   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
+"   572518958    -803143692   1314803317\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"   1314258944   -232267772   -231844864   1634862\n"
+"   1411907592   -231844736   2159150     1420296208\n"
+"   -234880989   -234879837   -234879966   -232295424\n"
+"   1644167167   -3214848    1090581031   1962942495\n"
+"   572518958    -803143692   1314803317\n"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Source code is useful (at least potentially) to every user of a program. But "
+"most users are not allowed to have copies of the source code. Usually the "
+"source code for a proprietary program is kept secret by the owner, lest "
+"anybody else learn something from it. Users receive only the files of "
+"incomprehensible numbers that the computer will execute. This means that "
+"only the program's owner can change the program."
+msgstr ""
+"El codi font és útil (al menys en potència) per a qualsevol usuari d'un "
+"programa. Però la majoria d'usuaris no poden tenir còpies del codi font. "
+"Normalment el codi font per a un programa de tipus propietari el guarda en "
+"secret el propietari, no fos cas que algú altre n'aprengués alguna cosa. 
Els "
+"usuaris reben només els fitxers de números incomprensibles que l'ordinador "
+"executarà. Això significa que només el propietari del programa pot 
modificar "
+"el programa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A friend once told me of working as a programmer in a bank for about six "
+"months, writing a program similar to something that was commercially "
+"available. She believed that if she could have gotten source code for that "
+"commercially available program, it could easily have been adapted to their "
+"needs. The bank was willing to pay for this, but was not permitted to&mdash;"
+"the source code was a secret. So she had to do six months of make-work, "
+"work that counts in the GNP but was actually waste."
+msgstr ""
+"Una amiga em va explicar una vegada que va treballar com a programadora en "
+"un banc durant uns sis mesos, escrivint un programa similar a quelcom que "
+"estava disponible comercialment. Creia que si hagués pogut aconseguir el "
+"codi font d'aquell programa comercialment disponible, l'hauria pogut adaptar "
+"fàcilment a les seves necessitats. El banc volia pagar per a això però no 
li "
+"van permetre &mdash;el codi font era un secret. O sigui que va haver de fer "
+"sis mesos de feina, feina que compta al PNB però que, de fet, va ser un "
+"malbaratament."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr> "
+"Artificial Intelligence Lab (AI Lab) received a graphics printer as a gift "
+"from Xerox around 1977. It was run by free software to which we added many "
+"convenient features. For example, the software would notify a user "
+"immediately on completion of a print job. Whenever the printer had trouble, "
+"such as a paper jam or running out of paper, the software would immediately "
+"notify all users who had print jobs queued. These features facilitated "
+"smooth operation."
+msgstr ""
+"El laboratori d'Intel·ligència Artificial del <abbr title=\"Massachusetts "
+"Institute of Technology\">MIT</abbr> (LIA) va rebre una impressora gràfica "
+"com a regal de la Xerox pels volts de 1977. Era control·lada per programari "
+"lliure al que vam afegir moltes característiques convenients. Per exemple, "
+"el programari no notificava l'usuari immediatament en completar una tasca "
+"d'impressió. Sempre que la impressora tenia problemes, com un embús de 
paper "
+"o es quedava sense paper, el programari notificaria immediatament a tots els "
+"usuaris que tenien tasques d'impressió encuades. Aquestes característiques "
+"facilitaven una operativitat planera."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later Xerox gave the AI Lab a newer, faster printer, one of the first laser "
+"printers. It was driven by proprietary software that ran in a separate "
+"dedicated computer, so we couldn't add any of our favorite features. We "
+"could arrange to send a notification when a print job was sent to the "
+"dedicated computer, but not when the job was actually printed (and the delay "
+"was usually considerable). There was no way to find out when the job was "
+"actually printed; you could only guess. And no one was informed when there "
+"was a paper jam, so the printer often went for an hour without being fixed."
+msgstr ""
+"Més tard la Xerox va donar al LIA una impressora nova, més ràpida, una de "
+"les primeres impressores làser. La conduïa programari de tipus propietari "
+"que s'executava en un ordinador separat dedicat a aquesta tasca, o sigui que "
+"no podíem afegir cap de les nostres característiques preferides. Podíem "
+"manegar l'enviament d'una notificació quan una tasca d'impressió s'enviava 
a "
+"l'ordinador dedicat, però no quan la tasca s'imprimia realment (i el retard "
+"solia ser considerable). No hi havia manera de saber quan la tasca ja estava "
+"impresa; només podíem suposar-ho. I no s'informava a ningú quan hi havia 
un "
+"embús de paper, o sigui que la impressora sovint es passava una hora sense "
+"ser arreglada."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The system programmers at the AI Lab were capable of fixing such problems, "
+"probably as capable as the original authors of the program. Xerox was "
+"uninterested in fixing them, and chose to prevent us, so we were forced to "
+"accept the problems. They were never fixed."
+msgstr ""
+"Els programadors de sistema del LIA érem capaços d'arreglar aquests "
+"problemes, probablement tant capaços com els autors originals del programa. "
+"La Xerox no tenia interès en arreglar-los, i va optar per prevenir-nos, o "
+"sigui que ens vam veure forçats a acceptar els problemes. Mai es van "
+"arreglar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most good programmers have experienced this frustration. The bank could "
+"afford to solve the problem by writing a new program from scratch, but a "
+"typical user, no matter how skilled, can only give up."
+msgstr ""
+"La majoria de bons programadors han experimentat aquesta frustració. El banc 
"
+"podia permetre's d'arreglar el problema escrivint un nom programa des de "
+"zero, però un usuari típic, no importa amb quina habilitat, només pot 
rendir-"
+"se."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Giving up causes psychosocial harm&mdash;to the spirit of self-reliance. It "
+"is demoralizing to live in a house that you cannot rearrange to suit your "
+"needs. It leads to resignation and discouragement, which can spread to "
+"affect other aspects of one's life. People who feel this way are unhappy "
+"and do not do good work."
+msgstr ""
+"Rendir-se causa dany psicosocial &mdash;a l'esperit d'auto-dependència. És "
+"desmoralitzant viure en una casa que no pots reordenar segons les teves "
+"necessitats. Porta a la resignació i el desencoratjament, que es pot "
+"escampar per a afectar altres aspectes de la pròpia via. La gent que se sent 
"
+"així són infeliços i no fan una bona feina."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Imagine what it would be like if recipes were hoarded in the same fashion as "
+"software. You might say, &ldquo;How do I change this recipe to take out the "
+"salt?&rdquo; and the great chef would respond, &ldquo;How dare you insult my "
+"recipe, the child of my brain and my palate, by trying to tamper with it? "
+"You don't have the judgment to change my recipe and make it work right!"
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Imagina com seria si les receptes s'acaparessin segons el mateix patró que "
+"el programari. Podries dir, &ldquo;Com canvio aquesta recepta per a treure'n "
+"la sal?&rdquo; i el gran xef respondria, &ldquo;Com goses insultar la meva "
+"recepta, el nen del meu cervell i el meu paladar, intentant interferir-hi? "
+"No tens judici per canviar la meva recepta i fer-la funcionar bé!&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;But my doctor says I'm not supposed to eat salt! What can I do? Will "
+"you take out the salt for me?&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;Però el meu metge diu que no hauria de menjar sal! Què puc fer? "
+"Trauràs tu la sal per mi?&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;I would be glad to do that; my fee is only $50,000.&rdquo; Since the "
+"owner has a monopoly on changes, the fee tends to be large. &ldquo;However, "
+"right now I don't have time. I am busy with a commission to design a new "
+"recipe for ship's biscuit for the Navy Department. I might get around to "
+"you in about two years.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;Estaria encantat de fer-ho; els meus honoraris són només de 50.000$."
+"&rdquo; Com que el propietari té el monopoli dels canvis, els honoraris "
+"solen ser grans. &ldquo;De tota manera, ara mateix no tinc temps. Estic "
+"ocupat amb una comissió per dissenyar una nova recepta de galetes per a "
+"vaixells del Departament de la Marina. Podria estar per tu d'aquí uns dos "
+"anys.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Obstructing Software Development"
+msgstr "Obstruint el desenvolupament de programari"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The third level of material harm affects software development. Software "
+"development used to be an evolutionary process, where a person would take an "
+"existing program and rewrite parts of it for one new feature, and then "
+"another person would rewrite parts to add another feature; in some cases, "
+"this continued over a period of twenty years. Meanwhile, parts of the "
+"program would be &ldquo;cannibalized&rdquo; to form the beginnings of other "
+"programs."
+msgstr ""
+"El tercer nivell de dany material afecta el desenvolupament de programari. "
+"El desenvolupament de programari solia ser un procés evolutiu, en el que una 
"
+"persona agafava un programa existent i en reescrivia parts per a una "
+"característica nova, i després una altra persona en reescrivia parts per a "
+"afegir una altra característica; en alguns casos, això continuava al llarg "
+"d'un període de vint anys. Mentrestant, parts del programa podien ser 
&ldquo;"
+"canibalitzats&rdquo; per a formar els principis d'un altre programa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The existence of owners prevents this kind of evolution, making it necessary "
+"to start from scratch when developing a program. It also prevents new "
+"practitioners from studying existing programs to learn useful techniques or "
+"even how large programs can be structured."
+msgstr ""
+"L'existència de propietaris evita aquest tipus d'evolució, fent necessari "
+"que es comenci de nou quan es desenvolupa un programa. També evita que els "
+"nous practicants estudiïn programes existents per a aprendre tècniques 
útils "
+"o fins i tot com es poden estructurar els programes grans."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Owners also obstruct education. I have met bright students in computer "
+"science who have never seen the source code of a large program. They may be "
+"good at writing small programs, but they can't begin to learn the different "
+"skills of writing large ones if they can't see how others have done it."
+msgstr ""
+"Els propietaris també obstrueixen l'educació. He conegut alumnes brillants "
+"de ciències de la computació que mai havien vist el codi font d'un programa 
"
+"gran. Poden ser bons escrivint petits programes, però no poden començar a "
+"aprendre les diferents habilitats necessàries per a escriure'n de grans si "
+"no poden veure com ho han fet els altres."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In any intellectual field, one can reach greater heights by standing on the "
+"shoulders of others. But that is no longer generally allowed in the "
+"software field&mdash;you can only stand on the shoulders of the other people "
+"<em>in your own company</em>."
+msgstr ""
+"En un camp intel·lectual, hom pot assolir grans altures pujant a les "
+"espatlles d'altres. Però això ja no se sol permetre generalment en el camp "
+"del programari &mdash;només pots pujar a les espatlles de la resta de gent "
+"<em>de la teva mateixa companyia</em>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The associated psychosocial harm affects the spirit of scientific "
+"cooperation, which used to be so strong that scientists would cooperate even "
+"when their countries were at war. In this spirit, Japanese oceanographers "
+"abandoning their lab on an island in the Pacific carefully preserved their "
+"work for the invading U.S. Marines, and left a note asking them to take good "
+"care of it."
+msgstr ""
+"El dany psicosocial associat afecta l'esperit de cooperació científica, que 
"
+"solia ser tan fort que els científics cooperaven fins i tot quan els seus "
+"respectius països estaven en guerra. Amb aquest esperit, oceanògrafs "
+"japonesos abandonant el seu laboratori en una illa del Pacífic van preservar 
"
+"curosament la seva feina pels Marines invasors d'EE.UU., i van deixar una "
+"nota demanant-los que la cuidessin bé."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Conflict for profit has destroyed what international conflict spared. "
+"Nowadays scientists in many fields don't publish enough in their papers to "
+"enable others to replicate the experiment. They publish only enough to let "
+"readers marvel at how much they were able to do. This is certainly true in "
+"computer science, where the source code for the programs reported on is "
+"usually secret."
+msgstr ""
+"l conflicte pels beneficis ha destruït el que el conflicte internacional "
+"havia salvat. Avui en dia científics de molts camps no publiquen prou en els 
"
+"seus articles per a permetre a d'altres replicar l'experiment. Publiquen "
+"només el suficient per a que els lectors es meravellin de quant que van ser "
+"capaços de fer. Això és realment cert en ciències de la informàtica, on 
el "
+"codi font pels programes dels que s'informa és generalment secret."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "It Does Not Matter How Sharing Is Restricted"
+msgstr "No importa com es restringeixi el compartir"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I have been discussing the effects of preventing people from copying, "
+"changing, and building on a program. I have not specified how this "
+"obstruction is carried out, because that doesn't affect the conclusion. "
+"Whether it is done by copy protection, or copyright, or licenses, or "
+"encryption, or <acronym title=\"Read-only Memory\">ROM</acronym> cards, or "
+"hardware serial numbers, if it <em>succeeds</em> in preventing use, it does "
+"harm."
+msgstr ""
+"He estat discutint els efectes d'evitar que la gent copiï, canviï, i munti "
+"sobre un programa. No he especificat com es du a terme aquesta obstrucció, "
+"perquè això no afecta la conclusió. Tant si es fa amb protecció de 
còpia, o "
+"copyright, o llicències, o encriptació, o targetes <acronym title=\"Read-"
+"only Memory\">ROM<acronym>, o números de sèria de maquinari, si "
+"<em>aconsegueix</em> evitar-ne l'ús, causa dany."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Users do consider some of these methods more obnoxious than others. I "
+"suggest that the methods most hated are those that accomplish their "
+"objective."
+msgstr ""
+"Els usuaris consideren alguns d'aquests mètodes més odiosos que altres. "
+"Suggereixo que els mètodes més odiats són aquells que acompleixen el seu "
+"objectiu."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Software Should be Free"
+msgstr "El programari hauria de ser lliure"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I have shown how ownership of a program&mdash;the power to restrict changing "
+"or copying it&mdash;is obstructive. Its negative effects are widespread and "
+"important. It follows that society shouldn't have owners for programs."
+msgstr ""
+"He mostrat com la propietat d'un programa &mdash;el poder per a restringir-"
+"ne els canvis i les còpies&mdash; és obstructiu. Els seus efectes negatius "
+"estan estesos i són importants. En segueix que la societat no hauria de "
+"tenir propietaris de programes."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another way to understand this is that what society needs is free software, "
+"and proprietary software is a poor substitute. Encouraging the substitute "
+"is not a rational way to get what we need."
+msgstr ""
+"Una altra manera d'entendre això és que la societat necessita programari "
+"lliure, i el programari de tipus propietari n'és un pobre substitut. "
+"Encoratjant el substitut no és una manera racional d'obtenir el que volem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Vaclav Havel has advised us to &ldquo;Work for something because it is good, "
+"not just because it stands a chance to succeed.&rdquo; A business making "
+"proprietary software stands a chance of success in its own narrow terms, but "
+"it is not what is good for society."
+msgstr ""
+"El Vaclav Havel ens ha aconsellat que &ldquo;Treballeu per alguna cosa "
+"perquè sigui bona, no només perquè suporta una oportunitat per a reeixir."
+"&rdquo; Un negoci de fer programari de tipus propietari suporta una "
+"oportunitat per a reeixir en els seus propis termes estrets, però no és el "
+"que és bo per a la societat."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Why People Will Develop Software"
+msgstr "Perquè la gent desenvoluparà programari"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we eliminate copyright as a means of encouraging people to develop "
+"software, at first less software will be developed, but that software will "
+"be more useful. It is not clear whether the overall delivered user "
+"satisfaction will be less; but if it is, or if we wish to increase it "
+"anyway, there are other ways to encourage development, just as there are "
+"ways besides toll booths to raise money for streets. Before I talk about how "
+"that can be done, first I want to question how much artificial encouragement "
+"is truly necessary."
+msgstr ""
+"Si eliminem el copyright com un mitja per a encoratjar la gent a "
+"desenvolupar programari, d'entrada es desenvoluparà menys programari, però "
+"aquest programari serà més útil. No està clar si el total de satisfacció 
de "
+"l'usuari final serà menor; però si ho és, o si volem incrementar-lo 
d'alguna "
+"manera, hi ha altres vies per a encoratjar el desenvolupament, així com hi "
+"ha maneres més enllà dels peatges per a recaptar diners pels carrers. Abans 
"
+"de parlar de com es pot fer, primer vull qüestionar quanta motivació "
+"artificial és realment necessària."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Programming is Fun"
+msgstr "Programar és divertit"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are some lines of work that few will enter except for money; road "
+"construction, for example. There are other fields of study and art in which "
+"there is little chance to become rich, which people enter for their "
+"fascination or their perceived value to society. Examples include "
+"mathematical logic, classical music, and archaeology; and political "
+"organizing among working people. People compete, more sadly than bitterly, "
+"for the few funded positions available, none of which is funded very well. "
+"They may even pay for the chance to work in the field, if they can afford to."
+msgstr ""
+"Hi ha algunes línies de feines on pocs entrarien si no fos pels diners; la "
+"construcció de carreteres, per exemple. Hi altres camps d'estudi i art on hi 
"
+"ha poques possibilitats de fer-se ric, on la gent entra per la seva "
+"fascinació o pel valor que perceben que té per a la societat. Els exemples "
+"inclouen la lògica matemàtica, la música clàssica i l'arqueologia; i "
+"l'organització política entre els treballadors. La gent competeix, més "
+"tristament que amarga, per les poques posicions pagades disponibles, cap de "
+"les quals està gaire ben pagada. Poden, fins i tot, pagar per l'oportunitat "
+"de treballar en el camp, si s'ho poden permetre."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Such a field can transform itself overnight if it begins to offer the "
+"possibility of getting rich. When one worker gets rich, others demand the "
+"same opportunity. Soon all may demand large sums of money for doing what "
+"they used to do for pleasure. When another couple of years go by, everyone "
+"connected with the field will deride the idea that work would be done in the "
+"field without large financial returns. They will advise social planners to "
+"ensure that these returns are possible, prescribing special privileges, "
+"powers, and monopolies as necessary to do so."
+msgstr ""
+"Un camp així pot transformar-se de la nit al dia si comença a oferir la "
+"possibilitat de fer-se ric. Quan un treballador es fa ric, els altres "
+"demanen la mateixa oportunitat. Aviat tots poden demanar grans sumes de "
+"diners per fer el que acostumaven a fer per plaer. Quan passen un parell "
+"d'anys, tothom connectat amb el camp es riu la idea de que es faria feina en "
+"el camp sense grans compensacions econòmiques. Recomanaran als planificadors 
"
+"socials per a assegurar que aquestes compensacions són possibles, prescriure 
"
+"privilegis especials, poders, i monopolis tant com sigui necessari per a fer-"
+"ho."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This change happened in the field of computer programming in the past "
+"decade. Fifteen years ago, there were articles on &ldquo;computer "
+"addiction&rdquo;: users were &ldquo;onlining&rdquo; and had hundred-dollar-a-"
+"week habits. It was generally understood that people frequently loved "
+"programming enough to break up their marriages. Today, it is generally "
+"understood that no one would program except for a high rate of pay. People "
+"have forgotten what they knew fifteen years ago."
+msgstr ""
+"Aquest canvi s'ha donat en el camp de la programació d'ordinadors en "
+"l'última dècada. Quinze anys enrera, hi havia articles sobre 
&ldquo;addicció "
+"als ordinadors&rdquo;: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien "
+"hàbits de cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent "
+"acostumés a estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui, "
+"s'entén en general que ningú programarà excepte a canvi d'una paga alta. 
La "
+"gent ha oblidat el que sabien quinze anys enrere."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When it is true at a given time that most people will work in a certain "
+"field only for high pay, it need not remain true. The dynamic of change can "
+"run in reverse, if society provides an impetus. If we take away the "
+"possibility of great wealth, then after a while, when the people have "
+"readjusted their attitudes, they will once again be eager to work in the "
+"field for the joy of accomplishment."
+msgstr ""
+"Quan és cert en un moment donat que la majoria de la gent treballarà en un "
+"cert camp només per una paga alta, no necessàriament seguirà sent cert. La 
"
+"dinàmica del canvi pot funcionar a l'inrevés, si la societat proporciona un 
"
+"ímpetu. Si descartem la possibilitat d'una gran riquesa, aleshores al cap "
+"d'una mica, quan la gent hagi reajustat les seves actituds, tornaran a estar "
+"entusiasmats de treballar en el camp per la joia de dur-ho a terme."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The question, &ldquo;How can we pay programmers?&rdquo; becomes an easier "
+"question when we realize that it's not a matter of paying them a fortune. A "
+"mere living is easier to raise."
+msgstr ""
+"La pregunta, &ldquo;Com podem pagar els programadors?&rdquo; es converteix "
+"en una pregunta més fàcil quan ens adonem que no és qüestió de pagar-los 
una "
+"fortuna. És més fàcil pagar el preu per a que merament s'hi guanyin la 
vida."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Funding Free Software"
+msgstr "Finançant el programari lliure"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Institutions that pay programmers do not have to be software houses. Many "
+"other institutions already exist that can do this."
+msgstr ""
+"Les institucions que paguin els programadors no tenen perquè ser cases de "
+"programari. Moltes altres institucions que poden fer això ja existeixen."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Hardware manufacturers find it essential to support software development "
+"even if they cannot control the use of the software. In 1970, much of their "
+"software was free because they did not consider restricting it. Today, their "
+"increasing willingness to join consortiums shows their realization that "
+"owning the software is not what is really important for them."
+msgstr ""
+"Els fabricants de maquinari troben essencial donar suport al desenvolupament "
+"de programari fins i tot si no poden controlar l'ús del programari. Al 1970, 
"
+"la majoria del seu programari era lliure perquè no havien considerat "
+"restringir-lo. Avui, el seu desig creixent d'unir-se a consorcis mostra que "
+"s'han adonat que posseir el programari no és el que realment és important "
+"per a ells."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Universities conduct many programming projects. Today they often sell the "
+"results, but in the 1970s they did not. Is there any doubt that "
+"universities would develop free software if they were not allowed to sell "
+"software? These projects could be supported by the same government contracts "
+"and grants that now support proprietary software development."
+msgstr ""
+"Les universitats condueixen molts projectes de programació. Avui dia sovint "
+"venen els resultats, però als anys 70 no ho feien. Hi ha algun dubte de que "
+"les universitats desenvoluparien programari lliure si no se'ls permetés "
+"vendre programari? Aquests projectes es podrien mantenir amb els mateixos "
+"contractes i beques governamentals que avui mantenen el desenvolupament de "
+"programari de tipus propietari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is common today for university researchers to get grants to develop a "
+"system, develop it nearly to the point of completion and call that &ldquo;"
+"finished&rdquo;, and then start companies where they really finish the "
+"project and make it usable. Sometimes they declare the unfinished version "
+"&ldquo;free&rdquo;; if they are thoroughly corrupt, they instead get an "
+"exclusive license from the university. This is not a secret; it is openly "
+"admitted by everyone concerned. Yet if the researchers were not exposed to "
+"the temptation to do these things, they would still do their research."
+msgstr ""
+"És comú avui en dia pels investigadors de les universitats aconseguir 
beques "
+"per a desenvolupar un sistema, desenvolupar-lo gairebé fins a completar-lo i 
"
+"dir-li a això &ldquo;acabat&rdquo;, i aleshores començar empreses on "
+"realment acaben el projecte i el fan utilitzable. De vegades declaren les "
+"versions no acabades &ldquo;lliures&rdquo;; si són completament corruptes, "
+"enlloc d'això aconsegueixen una llicència exclusiva de la universitat. 
Això "
+"no és cap secret; és obertament admès per tothom implicat. Fins i tot si 
els "
+"investigadors no fossin exposats a la temptació de fer aquestes coses, "
+"encara farien la seva recerca."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers writing free software can make their living by selling services "
+"related to the software. I have been hired to port the <a href=\"/software/"
+"gcc/\">GNU C compiler</a> to new hardware, and to make user-interface "
+"extensions to <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. (I offer these "
+"improvements to the public once they are done.) I also teach classes for "
+"which I am paid."
+msgstr ""
+"Els programadors que escriuen programari lliure es poden guanyar la vida "
+"venent serveis relacionats amb el programari. Jo he estat contractat per a "
+"portar el <a href=\"/software/gcc/\">compilador de C de GNU</a> a nou "
+"maquinari, i per a fer extensions d'interfície d'usuari per a <a href=\"/"
+"software/emacs/\">GNU Emacs</a>. (Ofereixo aquestes millores al públic un "
+"cop fetes.) També dono classes per les que em paguen."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I am not alone in working this way; there is now a successful, growing "
+"corporation which does no other kind of work. Several other companies also "
+"provide commercial support for the free software of the GNU system. This is "
+"the beginning of the independent software support industry&mdash;an industry "
+"that could become quite large if free software becomes prevalent. It "
+"provides users with an option generally unavailable for proprietary "
+"software, except to the very wealthy."
+msgstr ""
+"No estic sol treballant així; ara hi ha una empresa exitosa i en creixement "
+"que no fa cap altre tipus de feina. Diverses altres empreses també "
+"proporcionen suport comercial per al programari lliure del sistema GNU. "
+"Aquest és el principi de la indústria independent de suport al programari "
+"&mdash;una indústria que podria esdevenir bastant gran si el programari "
+"lliure esdevé prevalent. Proporciona als usuaris una opció generalment no "
+"disponible per al programari de tipus propietari, exceptuant els molt rics."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"New institutions such as the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
+"Foundation</a> can also fund programmers. Most of the Foundation's funds "
+"come from users buying tapes through the mail. The software on the tapes is "
+"free, which means that every user has the freedom to copy it and change it, "
+"but many nonetheless pay to get copies. (Recall that &ldquo;free "
+"software&rdquo; refers to freedom, not to price.) Some users who already "
+"have a copy order tapes as a way of making a contribution they feel we "
+"deserve. The Foundation also receives sizable donations from computer "
+"manufacturers."
+msgstr ""
+"Noves institucions com la <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software "
+"Foundation</a> també poden finançar programadors. La majoria dels fons de 
la "
+"Fundació venen d'usuaris que compren cintes per correu. El programari en les 
"
+"cintes és lliure, el que significa que tots els usuaris tenen llibertat per "
+"copiar-lo i canviar-lo, però molts paguen de tota manera per aconseguir "
+"còpies. (Recorda que &ldquo;programari lliure&rdquo; es refereix a la "
+"llibertat, no al preu.) Molts usuaris que ja tenen una còpia encarreguen "
+"cintes com a mètode per fer una contribució que senten que mereixem. La "
+"Fundació també rep donacions considerables de fabricants d'ordinadors."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation is a charity, and its income is spent on hiring "
+"as many programmers as possible. If it had been set up as a business, "
+"distributing the same free software to the public for the same fee, it would "
+"now provide a very good living for its founder."
+msgstr ""
+"La Free Software Foundation és una entitat benèfica, i els seus ingressos 
es "
+"gasten en contractar tants programadors com és possible. Si s'hagués "
+"estructurat com un negoci, distribuint el mateix programari al públic per la 
"
+"mateixa taxa, ara proveiria d'una molt bona vida al seu fundador."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because the Foundation is a charity, programmers often work for the "
+"Foundation for half of what they could make elsewhere. They do this because "
+"we are free of bureaucracy, and because they feel satisfaction in knowing "
+"that their work will not be obstructed from use. Most of all, they do it "
+"because programming is fun. In addition, volunteers have written many "
+"useful programs for us. (Even technical writers have begun to volunteer.)"
+msgstr ""
+"Com que la Fundació és una entitat benèfica, sovint els programadors "
+"treballen per la Fundació per la meitat del que podrien guanyar en un altre "
+"lloc. Ho fan perquè estem lliures de burocracia, i perquè se senten "
+"satisfets de saber que la seva feina no serà d'ús obstruit. Sobretot, ho 
fan "
+"perquè programar és divertit. A més a més, molts voluntaris han escrit 
molts "
+"programes útils per a nosaltres. (Fins i tot escriptors tècnics han 
començat "
+"a presentar-se voluntaris.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This confirms that programming is among the most fascinating of all fields, "
+"along with music and art. We don't have to fear that no one will want to "
+"program."
+msgstr ""
+"Això confirma que la programació es troba entre els camps més fascinants 
de "
+"tots, junt amb la música i l'art. No hem de témer que ningú vulgui 
programar."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "What Do Users Owe to Developers?"
+msgstr "Què deuen els usuaris als desenvolupadors?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is a good reason for users of software to feel a moral obligation to "
+"contribute to its support. Developers of free software are contributing to "
+"the users' activities, and it is both fair and in the long-term interest of "
+"the users to give them funds to continue."
+msgstr ""
+"Hi ha un bon motiu pel que els usuaris de programari haurien de sentir una "
+"obligació moral a contribuir al seu suport. Els desenvolupadors de "
+"programari lliure contribueixen a les activitats dels usuaris, i alhora és "
+"just i de l'interès a llarg termini dels usuaris donar-los fons per a "
+"continuar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, this does not apply to proprietary software developers, since "
+"obstructionism deserves a punishment rather than a reward."
+msgstr ""
+"Però, això no s'aplica als desenvolupador de programari de tipus 
propietari, "
+"ja que l'obstruccionisme mereix un càstig més que una recompensa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We thus have a paradox: the developer of useful software is entitled to the "
+"support of the users, but any attempt to turn this moral obligation into a "
+"requirement destroys the basis for the obligation. A developer can either "
+"deserve a reward or demand it, but not both."
+msgstr ""
+"Tenim doncs una paradoxa: el desenvolupador de programari útil té dret al "
+"suport dels usuaris, però qualsevol intent de convertir aquesta obligació "
+"moral en una exigència destrueix la base de l'obligació. Un desenvolupador "
+"pot o bé merèixer una recompensa o bé demanar-la, però no ambdues coses."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I believe that an ethical developer faced with this paradox must act so as "
+"to deserve the reward, but should also entreat the users for voluntary "
+"donations. Eventually the users will learn to support developers without "
+"coercion, just as they have learned to support public radio and television "
+"stations."
+msgstr ""
+"Crec que un desenvolupador ètic confrontat a aquesta paradoxa ha d'actuar "
+"per a merèixer la recompensa, però també hauria d'instar els usuaris a fer 
"
+"donacions voluntàries. Eventualment els usuaris aprendran a donar suport als 
"
+"desenvolupadors sense coerció, igual com han après a donar suport a les "
+"emissores de ràdio i televisió públiques."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "What Is Software Productivity?"
+msgstr "Què és la productivitat del programari?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If software were free, there would still be programmers, but perhaps fewer "
+"of them. Would this be bad for society?"
+msgstr ""
+"Si el programari fos lliure, encara hi hauria programadors, però potser "
+"menys. Seria això dolent per a la societat?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not necessarily. Today the advanced nations have fewer farmers than in "
+"1900, but we do not think this is bad for society, because the few deliver "
+"more food to the consumers than the many used to do. We call this improved "
+"productivity. Free software would require far fewer programmers to satisfy "
+"the demand, because of increased software productivity at all levels:"
+msgstr ""
+"No necessàriament. Avui les nacions avançades tenen menys grangers que al "
+"1900, però no creiem que això sigui dolent per a la societat, perquè els "
+"pocs que hi ha envien més menjar als consumidors que els molts que hi havia. 
"
+"D'això en diem productivitat millorada. El programari lliure requeriria "
+"molts menys programadors per a satisfer la demanda, degut a la productivitat "
+"augmentada de programari en tots els nivells."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Wider use of each program that is developed."
+msgstr "Un ús més estès de cada programa que es desenvolupa."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The ability to adapt existing programs for customization instead of starting "
+"from scratch."
+msgstr "La capacitat d'adaptar programes existents enlloc de començar de 
zero."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Better education of programmers."
+msgstr "Millor educació pels programadors."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "The elimination of duplicate development effort."
+msgstr "La supressió dels esforços de desenvolupament duplicats."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those who object to cooperation claiming it would result in the employment "
+"of fewer programmers are actually objecting to increased productivity. Yet "
+"these people usually accept the widely-held belief that the software "
+"industry needs increased productivity. How is this?"
+msgstr ""
+"Aquells que objecten a la cooperació advertint que resultaria en la "
+"contractació de menys programadors en realitat estan objectant a la "
+"productivitat incrementada. Però aquesta mateixa gent també sol acceptar "
+"l'estesa creença de que la indústria del programari necessita incrementar 
la "
+"productivitat. Com és això?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Software productivity&rdquo; can mean two different things: the "
+"overall productivity of all software development, or the productivity of "
+"individual projects. Overall productivity is what society would like to "
+"improve, and the most straightforward way to do this is to eliminate the "
+"artificial obstacles to cooperation which reduce it. But researchers who "
+"study the field of &ldquo;software productivity&rdquo; focus only on the "
+"second, limited, sense of the term, where improvement requires difficult "
+"technological advances."
+msgstr ""
+"&ldquo;Productivitat del programari&rdquo; pot significar dues coses "
+"diferents: la productivitat global de tot el desenvolupament de programari, "
+"o la productivitat de projectes individuals. La productivitat global és el "
+"que la societat voldria millorar, i la manera més directa de fer-ho és "
+"eliminar els obstacles artificials a la cooperació que la redueixen. Però "
+"els investigadors que estudien el camp de la &ldquo;productivitat de "
+"programari&rdquo; es centren només en el segon, limitat, sentit del terme, "
+"on la millora requereix d'avenços tecnològics difícils."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Is Competition Inevitable?"
+msgstr "És inevitable la competitivitat?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is it inevitable that people will try to compete, to surpass their rivals in "
+"society? Perhaps it is. But competition itself is not harmful; the harmful "
+"thing is <em>combat</em>."
+msgstr ""
+"És inevitable que la gent intenti competir, per sobrepassar els seus rivals "
+"en la societat? Potser ho és. Però la competició en si mateixa no és "
+"perjudicial; el que és perjudicial és el <em>combat</em>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many ways to compete. Competition can consist of trying to "
+"achieve ever more, to outdo what others have done. For example, in the old "
+"days, there was competition among programming wizards&mdash;competition for "
+"who could make the computer do the most amazing thing, or for who could make "
+"the shortest or fastest program for a given task. This kind of competition "
+"can benefit everyone, <em>as long as</em> the spirit of good sportsmanship "
+"is maintained."
+msgstr ""
+"Hi ha moltes maneres de competir. La competició pot consistir en intentar "
+"aconseguir encara més, per a superar els que altres han fet. Per exemple, en 
"
+"els vells temps, hi havia competició entre els mags de la programació -"
+"competició per a veure qui podia fer que l'ordinador fes la cosa més "
+"sorprenent, o per qui podia fer el programa més curt o més ràpid per una "
+"tasca donada. Aquest tipus de competició pot beneficiar tothom, <em>sempre "
+"que</em> es mantingui l'esperit esportiu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Constructive competition is enough competition to motivate people to great "
+"efforts. A number of people are competing to be the first to have visited "
+"all the countries on Earth; some even spend fortunes trying to do this. But "
+"they do not bribe ship captains to strand their rivals on desert islands. "
+"They are content to let the best person win."
+msgstr ""
+"La competició constructiva és prou competitiva per a motivar la gent a 
grans "
+"esforços. Una sèrie de persones estan competint per a ser els primers que "
+"hagin visitat tots els països de la Terra; alguns fins i tot gasten fortunes 
"
+"intentant fer això. Però no subornar els capitans dels vaixells per a que "
+"desembarquin els seus rivals en illes desertes. Estan satisfets deixant que "
+"guanyi el millor."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Competition becomes combat when the competitors begin trying to impede each "
+"other instead of advancing themselves&mdash;when &ldquo;Let the best person "
+"win&rdquo; gives way to &ldquo;Let me win, best or not.&rdquo; Proprietary "
+"software is harmful, not because it is a form of competition, but because it "
+"is a form of combat among the citizens of our society."
+msgstr ""
+"La competició es converteix en combat quan els competidors comencen a "
+"destorbar-se mútuament enlloc d'avançar pel seu compte &mdash;quan &ldquo;"
+"Deixem que guanyi el millor&rdquo; es converteix en &ldquo;Deixeu-me "
+"guanyar, sigui el millor o no.&rdquo; El programari de tipus propietari es "
+"perjudicial, no perquè sigui una forma de competició, sinó perquè és una 
"
+"forma de combat entre ciutadans de la nostra societat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Competition in business is not necessarily combat. For example, when two "
+"grocery stores compete, their entire effort is to improve their own "
+"operations, not to sabotage the rival. But this does not demonstrate a "
+"special commitment to business ethics; rather, there is little scope for "
+"combat in this line of business short of physical violence. Not all areas "
+"of business share this characteristic. Withholding information that could "
+"help everyone advance is a form of combat."
+msgstr ""
+"La competició en els negocis no és necessàriament un combat. Per exemple, "
+"quan dues botigues de queviures competeixen, el seu esforç és només per a "
+"millorar les seves pròpies operacions, no per a sabotejar el rival. Però "
+"això no demostra un compromís especial per l'ètica dels negocis; més 
aviat, "
+"hi ha poc marge per al combat en aquesta línia de negocis a part de la "
+"violència física. No totes les àrees dels negocis comparteixen aquesta "
+"característica. Retenir informació que podria ajudar a tothom a avançar 
és "
+"una forma de combat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Business ideology does not prepare people to resist the temptation to combat "
+"the competition. Some forms of combat have been banned with anti-trust "
+"laws, truth in advertising laws, and so on, but rather than generalizing "
+"this to a principled rejection of combat in general, executives invent other "
+"forms of combat which are not specifically prohibited. Society's resources "
+"are squandered on the economic equivalent of factional civil war."
+msgstr ""
+"La ideologia dels negocis no prepara la gent per a resistir la temptació de "
+"convertir la competició en combat. Algunes formes de combat han estat "
+"prohibides amb lleis anti-trust, lleis de veracitat de la publicitat, i "
+"d'altres, però enlloc de generalitzar això en un rebuig per principis del "
+"combat en general, els executius inventen altres formes de combat que no "
+"estan específicament prohibides. Els recursos de la societat estan sent "
+"malbaratats en l'equivalent econòmic d'una gerra civil entre faccions."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "&ldquo;Why Don't You Move to Russia?&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Perquè no et trasllades a Rússia?&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the United States, any advocate of other than the most extreme form of "
+"laissez-faire selfishness has often heard this accusation. For example, it "
+"is leveled against the supporters of a national health care system, such as "
+"is found in all the other industrialized nations of the free world. It is "
+"leveled against the advocates of public support for the arts, also universal "
+"in advanced nations. The idea that citizens have any obligation to the "
+"public good is identified in America with Communism. But how similar are "
+"these ideas?"
+msgstr ""
+"Als Estats Units, qualsevol defensor d'una cosa que no sigui la forma més "
+"extrema d'egoisme i laissez-faire ha sentit sovint aquesta acusació. Per "
+"exemple, està uniformement en contra els qui donen suport a un sistema "
+"sanitari públic, com el que es troba en totes les altres nacions "
+"industrialitzades del món lliure. Està uniformement en contra els defensors 
"
+"del suport públic a les arts, també universal en les nacions avançades. La 
"
+"idea de que els ciutadans tinguin cap obligació envers el bé públic "
+"s'identifica a Amèrica amb el comunisme. Però com són de similars aquestes 
"
+"idees?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Communism as was practiced in the Soviet Union was a system of central "
+"control where all activity was regimented, supposedly for the common good, "
+"but actually for the sake of the members of the Communist party. And where "
+"copying equipment was closely guarded to prevent illegal copying."
+msgstr ""
+"El comunisme tal com es practicava a la Unió Soviètica era un sistema de "
+"control central el el que tota activitat estava regimentada, suposadament "
+"pel bé comú, però en realitat pel benefici dels membres del partit "
+"comunista. I on els equipaments de còpia estaven estretament vigilats per "
+"prevenir les còpies il·legals."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The American system of software copyright exercises central control over "
+"distribution of a program, and guards copying equipment with automatic "
+"copying-protection schemes to prevent illegal copying."
+msgstr ""
+"El sistema americà de copyright de programari exerceix un control central "
+"sobre la distribució d'un programa, i vigila els equipaments de còpia amb "
+"esquemes automàtics de protecció de còpia per prevenir les còpies 
il·legals."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By contrast, I am working to build a system where people are free to decide "
+"their own actions; in particular, free to help their neighbors, and free to "
+"alter and improve the tools which they use in their daily lives. A system "
+"based on voluntary cooperation and on decentralization."
+msgstr ""
+"En contrast, jo estic treballant per a construir un sistema on la gent és "
+"lliure de decidir les pròpies accions; en particular, lliures d'ajudar els "
+"seus veïns, i lliures per alterar i millorar les eines que utilitzen en les "
+"seves vides diàries. Un sistema basat en la cooperació voluntària i en la "
+"descentralització."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, if we are to judge views by their resemblance to Russian Communism, it "
+"is the software owners who are the Communists."
+msgstr ""
+"O sigui, que si hem de jutjar els punts de vista segons les seves similituds "
+"amb el comunisme Rus, són els propietaris de programari els que són "
+"comunistes."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The Question of Premises"
+msgstr "La qüestió de les premisses"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I make the assumption in this paper that a user of software is no less "
+"important than an author, or even an author's employer. In other words, "
+"their interests and needs have equal weight, when we decide which course of "
+"action is best."
+msgstr ""
+"Assumeixo en aquest article que un usuari de programari no és menys "
+"important que un autor, o fins i tot que algú que dona feina a un autor. En "
+"altres paraules, els seus interessos i necessitats tenen un pes igual, quan "
+"decidim quin curs és millor prendre."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This premise is not universally accepted. Many maintain that an author's "
+"employer is fundamentally more important than anyone else. They say, for "
+"example, that the purpose of having owners of software is to give the "
+"author's employer the advantage he deserves&mdash;regardless of how this may "
+"affect the public."
+msgstr ""
+"Aquesta premissa no està universalment acceptada. Molts mantenen que qui "
+"dóna feina a un autor és fonamentalment més important que ningú més. 
Diuen, "
+"per exemple, que el propòsit de tenir propietaris de programari és donar a "
+"qui dóna feina a l'autor l'avantatge que mereix &mdash;en detriment de com "
+"pugui això afectar al públic."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is no use trying to prove or disprove these premises. Proof requires "
+"shared premises. So most of what I have to say is addressed only to those "
+"who share the premises I use, or at least are interested in what their "
+"consequences are. For those who believe that the owners are more important "
+"than everyone else, this paper is simply irrelevant."
+msgstr ""
+"No serveix de res intentar demostrar o contradir aquestes premisses. Les "
+"demostracions requereixen premisses compartides O sigui que la major part "
+"del que tinc per a dir s'adreça només als qui comparteixen les premisses 
que "
+"faig servir, o almenys als que estiguin interessats en quines en són les "
+"conseqüències. Per aquells que creuen que els propietaris són més 
importants "
+"que ningú més, aquest article és simplement irrellevant."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But why would a large number of Americans accept a premise that elevates "
+"certain people in importance above everyone else? Partly because of the "
+"belief that this premise is part of the legal traditions of American "
+"society. Some people feel that doubting the premise means challenging the "
+"basis of society."
+msgstr ""
+"Però perquè un gran número d'americans haurien d'acceptar una premisa que "
+"eleva en importància certes persones sobre la resta? En part per la creença 
"
+"en que aquesta premisa és part de la tradició legal de la societat 
american. "
+"Algunes persones senten que dubtar de la premisa significa desafiar la base "
+"de la societat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is important for these people to know that this premise is not part of "
+"our legal tradition. It never has been."
+msgstr ""
+"És important que aquesta gent sàpiga que aquesta premisa no és part de la "
+"nostra tradició legal. Mai ho ha estat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, the Constitution says that the purpose of copyright is to &ldquo;"
+"promote the progress of science and the useful arts.&rdquo; The Supreme "
+"Court has elaborated on this, stating in &lsquo;Fox Film vs. Doyal&rsquo; "
+"that &ldquo;The sole interest of the United States and the primary object in "
+"conferring the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived by "
+"the public from the labors of authors.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Així, la Constitució diu que el propòsit del copyright és &ldquo;promoure 
el "
+"progrés de la ciència i les arts útils.&rdquo; El Tribunal Suprem ha "
+"elaborat aquest punt, declarant en el cas de la Fox Film contra Doyal que "
+"&ldquo;L'únic interès dels Estats Units i l'objectiu principal en conferir "
+"el monopoli [del copyright] rau en els beneficis generals derivats pel "
+"públic del treball dels autors.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We are not required to agree with the Constitution or the Supreme Court. "
+"(At one time, they both condoned slavery.) So their positions do not "
+"disprove the owner supremacy premise. But I hope that the awareness that "
+"this is a radical right-wing assumption rather than a traditionally "
+"recognized one will weaken its appeal."
+msgstr ""
+"No tenim perquè estar d'acord amb la Constitució o el Tribunal Suprem. (En "
+"un moment donat, ambdós condonaven l'esclavitud.) O sigui que les seves "
+"posicions no contradiuen la premissa de la supremacia del propietari. Però "
+"confio que en adonar-nos de que aquesta assumpció és radicalment de dretes "
+"més que una de tradicionalment reconeguda afeblirà la seva atracció."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Conclusion"
+msgstr "Conclusió"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We like to think that our society encourages helping your neighbor; but each "
+"time we reward someone for obstructionism, or admire them for the wealth "
+"they have gained in this way, we are sending the opposite message."
+msgstr ""
+"Ens agrada pensar que la nostra societat ens encoratja a ajudar el veí; 
però "
+"cada cop que recompensem algú per obstruccionisme, o els admirem per les "
+"riqueses que han guanyat d'aquesta manera, estem enviant el missatge "
+"contrari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software hoarding is one form of our general willingness to disregard the "
+"welfare of society for personal gain. We can trace this disregard from "
+"Ronald Reagan to Dick Cheney, from Exxon to Enron, from failing banks to "
+"failing schools. We can measure it with the size of the homeless population "
+"and the prison population. The antisocial spirit feeds on itself, because "
+"the more we see that other people will not help us, the more it seems futile "
+"to help them. Thus society decays into a jungle."
+msgstr ""
+"L'atresorament de programari és una forma del nostre desig general de "
+"desatendre el benestar de la societat pels guanys personals. Podem traçar "
+"aquest desatenció des d'el Ronald Reagan fins al Dick Cheney, des de la "
+"Exxon fins la Enron, des dels bancs que fan fallida fins les escoles que "
+"fracassen. Podem mesurar-lo amb la mida de la població sense llar i la "
+"població presa. L'esperit antisocial s'alimenta a si mateix, perquè com 
més "
+"veiem que la gent no ens ajudarà, més fútil sembla ajudar-los. Així la "
+"societat decau en una jungla."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we don't want to live in a jungle, we must change our attitudes. We must "
+"start sending the message that a good citizen is one who cooperates when "
+"appropriate, not one who is successful at taking from others. I hope that "
+"the free software movement will contribute to this: at least in one area, we "
+"will replace the jungle with a more efficient system which encourages and "
+"runs on voluntary cooperation."
+msgstr ""
+"Si no volem viure en una jungla, hem de canviar les nostres actituds. Hem de "
+"començar enviant el missatge de que un bon ciutadà és el que coopera quan 
és "
+"apropiat, no el que té èxit en prendre dels altres. Confio en que el "
+"moviment del programari lliure contribuirà a això: almenys en una àrea, "
+"substituirem la jungla amb un sistema més eficient que encoratja i se "
+"sustenta en la cooperació voluntària."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Notes al peu"
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; refers to "
+"freedom, not to price; the price paid for a copy of a free program may be "
+"zero, or small, or (rarely) quite large."
+msgstr ""
+"1. La paraula &ldquolliure&rdquo; en &ldquo;programari lliure&rdquo; es "
+"refereix a la llibertat, no al preu; el preu pagat per una còpia d'un "
+"programa lliure pot ser zero, o petit, o (rarament) prou gran."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"The issues of pollution and traffic congestion do not alter this "
+"conclusion. If we wish to make driving more expensive to discourage driving "
+"in general, it is disadvantageous to do this using toll booths, which "
+"contribute to both pollution and congestion. A tax on gasoline is much "
+"better. Likewise, a desire to enhance safety by limiting maximum speed is "
+"not relevant; a free-access road enhances the average speed by avoiding "
+"stops and delays, for any given speed limit."
+msgstr ""
+"2. El temes de la pol·lució i la congestió del tràfic no alteren aquesta "
+"conclusió. Si desitgem fer més car el conduir per a desencoratjar la "
+"conducció en general, no és avantatjós fer-ho per mitjà de barreres de "
+"peatge, que contribueixen a ambdues coses: la pol·lució i la congestió del 
"
+"tràfic. Un impost per la gasolina és molt millor. De manera similar, el "
+"desig de millorar la seguretat limitant la velocitat màxima no és 
rellevant; "
+"una carretera d'accés lliure augmenta la velocitat mitjana evitant parades i 
"
+"retards, qualsevulga que sigui el límit de velocitat."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"One might regard a particular computer program as a harmful thing that "
+"should not be available at all, like the Lotus Marketplace database of "
+"personal information, which was withdrawn from sale due to public "
+"disapproval. Most of what I say does not apply to this case, but it makes "
+"little sense to argue for having an owner on the grounds that the owner will "
+"make the program less available. The owner will not make it <em>completely</"
+"em> unavailable, as one would wish in the case of a program whose use is "
+"considered destructive."
+msgstr ""
+"3.Hom pot considerar un programa d'ordinador en particular com a una cosa "
+"perjudicial que no hauria d'estar en absolut disponible, com la base de "
+"dades d'informació personal Lotus Marketplace, que va ser retirada del "
+"mercat pel rebuig del públic. Molt del que dic no s'aplica en aquest cas, "
+"però no té gaire sentit defensar que el programa tingui propietari sobre la 
"
+"base que el propietari farà el programa menys disponible. El propietari no "
+"el farà completament inabastable, tal com hom desitjaria en el cas d'un "
+"programa l'ús del qual és considerat destructiu."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
+msgstr ""
+"Aquest assaig s'ha publicat a <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a href=\"/contact/\">altres 
"
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia de "
+"tradducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article. "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1998, 2000, 2001, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1998, 2000, 2001, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota. "
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Darrera revisió: Fèlix Llopart, 8 d'octubre de 2009"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]