www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.it.shtml licenses/licenses.ca.html


From: Yavor Doganov
Subject: www home.it.shtml licenses/licenses.ca.html
Date: Fri, 24 Oct 2008 08:28:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/24 08:28:44

Modified files:
    .       : home.it.shtml 
    licenses    : licenses.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.shtml?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.ca.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: home.it.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.shtml,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- home.it.shtml    23 Oct 2008 20:29:00 -0000   1.43
+++ home.it.shtml    24 Oct 2008 08:28:37 -0000   1.44
@@ -229,9 +229,9 @@
 href="/server/takeaction.html#swpat">in Europa</a>.</li>
  <li><strong>Cittadini USA:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#antidmca">
 Firmate la petizione contro i brevetti sul software e la DMCA</a></li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU
-package:</a> <a href="/software/acct/">acct</a>, <a
+ <li><strong>Contributi a lungo termine:</strong> <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Adottate un pacchetto GNU
+abbandonato:</a> <a href="/software/acct/">acct</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/ffp/">ffp</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
@@ -331,7 +331,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
  
-  $Date: 2008/10/23 20:29:00 $
+  $Date: 2008/10/24 08:28:37 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/licenses.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.ca.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- licenses/licenses.ca.html  26 Jun 2007 16:12:22 -0000   1.7
+++ licenses/licenses.ca.html  24 Oct 2008 08:28:40 -0000   1.8
@@ -1,252 +1,404 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<title>Llic&egrave;ncies - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, 
Lesser General Public License, Free Documentation License, Llista de 
llic&egrave;ncies de programari lliure</title>
 
-<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Llicències - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, Llicència Pública General,
+Llicència Pública General Reduïda, Llicència de Documentació Lliure, 
Llista
+de llicències de programari lliure</title>
 
-<h2>Llic&egrave;ncies</h2>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Llicències</h2>
 
-<h3>Introducci&oacute;</h3>
+<p>
+El programari que es publica hauria de ser <a
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>. Per a què sigui
+lliure cal difondre'l sota els termes d'una llicència de programari
+lliure. Normalment utilitzem la <a href="#GPL">Llicència Pública General de
+GNU</a> (GNU GPL), però de manera ocasional podem utilitzar <a
+href="/licenses/license-list.ca.html#SoftwareLicenses">altres llicències de
+programari lliure</a>. Per als programes del Projecte GNU només utilitzem
+llicències compatibles amb la Llicència Pública General de GNU.
+</p>
 
 <p>
-El programari que es publica hauria de ser <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>. Per 
-a qu&egrave; sigui lliure cal difondre'l sota els termes d'una 
llic&egrave;ncia de programari lliure. Normalment utilitzem la <a
-href="#GPL">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU</a> (GNU GPL),
-per&ograve; de manera ocasional podem utilitzar <a 
href="/licenses/license-list.ca.html#SoftwareLicenses">altres llic&egrave;ncies 
-de programari lliure</a>. Per als programes del Projecte GNU nom&eacute;s 
utilitzem llic&egrave;ncies compatibles amb la 
-Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU.
+La documentació per al programari lliure hauria de ser <a
+href="/philosophy/free-doc.ca.html">documentació lliure</a>, de manera que
+tothom pugui distribuir-la i millorar-la, igual que el programa que
+descriu. Per a què sigui lliure cal difondre-la sota els termes d'una
+llicència de documentació lliure. Normalment utilitzem la <a
+href="#FDL">Llicència de Documentació Lliure de GNU</a> (GNU FDL), però de
+manera ocasional utilitzem <a
+href="/licenses/license-list.ca.html#DocumentationLicenses">altres
+llicències de documentació lliure</a>.
 </p>
 
 <p>
-La documentaci&oacute; per al programari lliure hauria de ser <a 
href="/philosophy/free-doc.ca.html">documentaci&oacute; lliure</a>, 
-de manera que tothom pugui distribuir-la i millorar-la, igual que el programa 
que descriu. Per a qu&egrave; sigui lliure 
-cal difondre-la sota els termes d'una llic&egrave;ncia de documentaci&oacute; 
lliure. Normalment utilitzem la <a href="#FDL">Llic&egrave;ncia 
-de Documentaci&oacute; Lliure de GNU</a> (GNU FDL), per&ograve; de manera 
ocasional utilitzem 
-<a href="/licenses/license-list.ca.html#DocumentationLicenses">
-altres llic&egrave;ncies de documentaci&oacute; lliure</a>.
+Actualment estem revisant totes les nostres llicències; els vostres
+comentaris sobre els textos proposats són benvinguts. Visiteu si us plau <a
+href="http://gplv3.fsf.org";>el nostre web sobre l'actualització de les
+llicències</a> per llegir els esborranys i participar en el procés.
 </p>
 
+<h3>Recursos comuns per a totes les nostres llicències</h3>
+
+<p>Tenim una sèrie de recursos per ajudar a la gent a entendre i utilitzar les
+diverses llicències</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Preguntes freqüents (FAQ) sobre les
+llicències de GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-howto.ca.html">Com utilitzar les llicències de 
GNU
+per als vostres programes</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Què podeu fer si veieu una
+violació d'una llicència de GNU</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/university.ca.html">Com publicar programari lliure 
si
+treballeu en una universitat</a></li>
+ <li><a href="/licenses/why-assign.html">Per què la FSF demana als 
col·laboradors
+la cessió del copyright</a></li>
+ <li><a href="/graphics/license-logos.ca.html">Logotips de llicències de 
GNU</a>
+per utilitzar en el vostre projecte</li>
+ <li><a href="/licenses/license-list.ca.html#LicensingMailingList">La llista 
de
+correu &lt;address@hidden&gt;</a> ofereix suport sobre llicències en
+general
+ </li>
+
+</ul>
+
+<h3 id="GPL">La Llicència Pública General (GPL) de GNU</h3>
+
 <p>
-Actualment estem revisant totes les nostres llic&egrave;ncies; els vostres 
comentaris sobre els textos proposats s&oacute;n benvinguts. Visiteu si us plau 
<a
-href="http://gplv3.fsf.org";>http://gplv3.fsf.org</a> per llegir els esborranys 
i participar en el proc&eacute;s.</p>
+Sovint s'anomena "GNU GPL" (acrònim de GNU General Public License) a la
+Llicència Pública General de GNU. És la llicència de la majoria dels
+programes del Projecte GNU i de més de la meitat dels paquets de programari
+lliure. La darrera versió és la 3.
+</p>
+
+<ul>
+ <li>El text de la Llicència Pública General de GNU està disponible en els
+següents formats: <a href="/licenses/gpl.html">HTML</a>, <a
+href="/licenses/gpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
+href="/licenses/gpl.odt">ODF</a>, <a href="/licenses/gpl.dbk">Docbook</a>,
+<a href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a> i <a
+href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
+en un altre document.</li>
+ <li><a href="/licenses/quick-guide-gplv3.ca.html">Guia ràpida de la 
GPLv3</a></li>
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html#GPL">Versions 
anteriors
+de la GNU GPL</a></li>
+</ul>
 
-<h3 id="GPL">La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General (GPL) de GNU</h3>
+<h3 id="LGPL">La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU</h3>
 
 <p>
-Sovint s'anomena &quot;GNU GPL&quot; (acr&ograve;nim de GNU General Public 
License) a la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU. &Eacute;s la 
llic&egrave;ncia 
-de la majoria dels programes del Projecte GNU i de m&eacute;s de la meitat 
dels paquets de programari lliure.
+La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU s'utilitza en algunes (no
+pas totes) biblioteques del Projecte GNU. La darrera versió és la 3.
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU est&agrave; 
disponible en quatre formats:
-   <a href="/licenses/gpl.html">html</a>,
-   <a href="/licenses/gpl.txt">text pla (TXT)</a>,
-   <a href="/licenses/gpl.texi">Texinfo</a> i <a 
href="/licenses/gpl.tex">LaTeX</a>. 
-Aquests documents s'ofereixen sense format perqu&egrave; no s&oacute;n per a 
publicar-los a&iuml;lladament, sin&oacute; per a incloure'ls en un altre 
document.</li>
- <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Preguntes freq&uuml;ents (FAQ) sobre la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU </a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-howto.html">Com utilitzar la Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica General de GNU per als vostres programes </a></li>
- <li><a href="/licenses/why-assign.html">Per qu&egrave; la FSF demana als 
seus col&middot;laboradors la cessi&oacute; del copyright </a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Qu&egrave; podeu fer si veieu 
una violaci&oacute; de les llic&egrave;ncies de GNU </a></li>
- <li><a href="/philosophy/university.ca.html">Com podeu publicar programari 
lliure si treballeu en una universitat </a></li>
+ <li>El text de la Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU està
+disponible en aquests formats: <a href="/licenses/lgpl.html">HTML</a>, <a
+href="/licenses/lgpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
+href="/licenses/lgpl.dbk">Docbook</a> i <a
+href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
+en un altre document.</li>
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Per què no hauríeu d'utilitzar la
+Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima 
biblioteca</a></li>
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html#GPL">Versions 
anteriors
+de la GNU LGPL</a></li>
 </ul>
 
-<h3 id="LGPL"> Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General Redu&iuml;da (LGPL) de 
GNU</h3>
+<h3 id="AGPL">La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU</h3>
 
 <p>
-La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General Redu&iuml;da (LGPL) de GNU 
s'utilitza en algunes (no pas totes) 
-biblioteques del Projecte GNU. Aquesta llic&egrave;ncia s'anomenava 
inicialment &quot;GPL per a 
-biblioteques&quot; (Library GPL), per&ograve; li v&agrave;rem canviar la 
denominaci&oacute;, perqu&egrave; l'antiga indu&iuml;a 
-els autors a utilitzar-la m&eacute;s sovint del que realment calia.
+La Llicència Pública General Affero de GNU es basa en la GNU GPL, però té
+una clàusula addicional que permet als usuaris que interactuen sobre una
+xarxa amb el programa rebre el codi font del programa. Recomanen
+utilitzar-lo per a qualsevol programa que hagi de funcionar habitualment
+sobre una xarxa. La darrera versió és la 3.
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General Redu&iuml;da 
(LGPL) de GNU est&agrave; disponible en tres formats:
-   <a href="/licenses/lgpl.html">HTML</a>,
-   <a href="/licenses/lgpl.txt">text pla (TXT)</a> i <a 
href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>. 
-Aquests documents s'ofereixen sense format perqu&egrave; no s&oacute;n per a 
publicar-los a&iuml;lladament, sin&oacute; per a incloure'ls en un altre 
document.</li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Per qu&egrave; &eacute;s millor 
que no utilitzeu la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General Redu&iuml;da per a 
la vostra pr&ograve;xima biblioteca </a></li> 
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Qu&egrave; podeu fer si veieu 
una violaci&oacute; de les llic&egrave;ncies de GNU </a></li> 
+ <li>El text de La Llicència Pública General Affero de GNU està disponible 
en
+aquests formats: <a href="/licenses/agpl.html">HTML</a>, <a
+href="/licenses/agpl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
+href="/licenses/agpl.dbk">Docbook</a>, <a
+href="/licenses/agpl.texi">Texinfo</a> i <a
+href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
+format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
+en un altre document.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="FDL">La Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU 
(GFDL)</h3>
+<h3 id="FDL">La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</h3>
 
 <p>
-La Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU &eacute;s una forma 
de copyleft destinada als manuals, 
-als llibres de text i a d'altres documents per a garantir a tothom la 
llibertat efectiva 
-de copiar i de distribuir el document amb o sense modificacions, i amb o sense 
finalitats comercials.
+La Llicència de Documentació Lliure de GNU és una forma de copyleft
+destinada als manuals, als llibres de text i a d'altres documents per a
+garantir a tothom la llibertat efectiva de copiar i de distribuir el
+document amb o sense modificacions, i amb o sense finalitats comercials. La
+darrera versió és la 1.2.
 </p>
 
 <ul>
- <li>El text de la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU 
est&agrave; disponible en els formats <a href="/licenses/fdl.html">HTML</a>,
-   <a href="/licenses/fdl.txt">text pla (TXT)</a>, <a 
href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a> i <a href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a>. 
-Aquests documents s'ofereixen sense format perqu&egrave; no s&oacute;n per a 
publicar-los a&iuml;lladament, sin&oacute; per a incloure'ls en un altre 
document.</li>
- <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">Per qu&egrave; els editors haurien 
d'utilitzar la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU </a></li>
- <li><a href="/licenses/fdl.html#SEC4">Com utilitzar la Llic&egrave;ncia de 
Documentaci&oacute; Lliure de GNU en els vostres documents </a></li> 
- <li><a href="/licenses/fdl-howto.html">Consells sobre l'&uacute;s de la 
Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU </a></li> 
- <li><a href="/licenses/fdl-howto-opt.html">Com utilitzar les funcionalitats 
opcionals de la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU </a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Qu&egrave; podeu fer si veieu 
una violaci&oacute; de les llic&egrave;ncies de GNU </a></li>
-   <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL">
-   Versions antigues de la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure 
de GNU </a></li>
+ <li>El text de la Llicència de Documentació Lliure de GNU està disponible 
en
+aquests formats: <a href="/licenses/fdl.html">HTML</a>, <a
+href="/licenses/fdl.txt">text pla (TXT)</a>, <a
+href="/licenses/fdl.xml">Docbook</a>, <a
+href="/licenses/fdl.texi">Texinfo</a> i <a
+href="/licenses/fdl.tex">LaTeX</a> Aquests documents s'ofereixen sense
+format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
+en un altre document.</li>
+ <li><a href="/licenses/why-gfdl.ca.html">Per què els editors haurien 
d'utilitzar
+la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/fdl.html#SEC4">Com utilitzar la Llicència de 
Documentació
+Lliure de GNU en els vostres documents</a></li>
+ <li><a href="/licenses/fdl-howto.ca.html">Consells sobre l'ús de la 
Llicència de
+Documentació Lliure de GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/fdl-howto-opt.ca.html">Com utilitzar les 
funcionalitats
+opcionals de la Llicència de Documentació Lliure de GNU</a></li>
+   <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html#FDL">Versions 
anteriors
+de la GNU FDL</a></li>
 </ul>
 
+
+<h3 id="LicenseURLs">Adreces de les llicències</h3>
+
+<p>Si poseu un enllaç cap a les nostres llicències, normalment serà millor 
que
+apunti a la darrera versió; per això les adreces normalitzades com
+<tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</tt> no tenen número de versió. No
+obstant, de vegades podeu necessitar posar un vincle a una determinada
+versió d'una llicència. En aquest cas, podeu utilitzar les següents adreces
+[<a href="#urlskip">saltar-se les adreces</a>]:</p>
+
+<dl>
+<dt>La Llicència Pública General (GPL) de GNU</dt>
+
+<!-- Please keep these links absolute. I'm depending on that for the
+   XSLT to generate pages on fsf.org. Thanks. -brett -->
+<dd><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html";>GPLv3</a>, <a
+href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html";>GPLv2</a>, <a
+href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html";>GPLv1</a></dd>
+
+<dt>La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU</dt>
+<dd><a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html";>LGPLv3</a>, <a
+href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html";>LGPLv2.1</a></dd>
+
+<dt>La Llicència Pública General Affero (AGPL) de GNU</dt>
+<dd><a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html";>GNU AGPLv3</a> (La <a
+href="http://www.affero.org/oagpl.html";>versió 1 de la Llicència Pública
+General Affero</a> no és una llicència de GNU, però es va dissenyar amb un
+propòsit molt semblant al de la AGPL de GNU.)</dd>
+
+<dt>La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</dt>
+<dd><a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html";>FDLv1.2</a>, <a
+href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html";>FDLv1.1</a></dd>
+</dl>
+
+<p><a name="urlskip"></a>Les adreces estables de cada llicència en cadascun
+dels formats són les de les pàgines corresponents. No totes les versions
+estan disponibles en cada format. Si en necessiteu una que no hi és, <a
+href="mailto:address@hidden";>escriviu-nos</a>.</p>
+
+<p>Vegeu també la <a href="/old-licenses/old-licenses.ca.html">la pàgina amb
+les versions anteriors de les llicències</a>.</p>
+
+
 <h3>Traduccions no oficials</h3>
 
 <p>
-Jur&iacute;dicament parlant, la versi&oacute; original en angl&egrave;s de la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General &eacute;s la 
-que especifica les condicions de distribuci&oacute; dels programes de GNU. 
Tanmateix, per ajudar 
-la gent a entendre millor aquestes llic&egrave;ncies, donem perm&iacute;s per 
a publicar traduccions a 
-altres lleng&uuml;es, sempre que es respectin les nostres normes per a 
traduccions no oficials.
+Jurídicament parlant, la versió original en anglès de la Llicència Pública
+General és la que especifica les condicions de distribució dels programes de
+GNU. Tanmateix, per ajudar la gent a entendre millor aquestes llicències,
+donem permís per a publicar traduccions a altres llengües, sempre que es
+respectin les nostres normes per a traduccions no oficials.
 </p>
 
 <ul>
  <li>
- <a href="/licenses/translations.ca.html">Llista de traduccions no oficials 
</a></li>
- <li><a href="/licenses/translations.ca.html#rules">Com crear una 
traducci&oacute; no oficial </a></li>
+  <a href="/licenses/translations.ca.html">Llista de traduccions no
+oficials</a>
+ </li>
+ <li><a href="/licenses/translations.ca.html#rules">Com crear una traducció 
no
+oficial</a></li>
 </ul>
 
-<h3 id="VerbatimCopying">C&ograve;pies literals i distribuci&oacute;</h3>
+<h3 id="VerbatimCopying">Còpies literals i distribució</h3>
 
 <p>
-La nota de copyright est&agrave;ndard per a les p&agrave;gines web de GNU diu: 
-<em><span class="highlight">Verbatim copying and distribution of this entire 
article
-are permitted worldwide without royalty in any medium provided
-this notice is preserved</span>.</em> (Es permet realitzar i distribuir 
c&ograve;pies literals 
-&iacute;ntegres d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de drets, 
sempre que 
-es conservi aquesta nota). Noteu el seg&uuml;ent comentari d'Eben Moglen:</p>
+La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU diu: <em><span
+class="highlight">Verbatim copying and distribution of this entire article
+are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this
+notice is preserved</span></em> [Es permet realitzar i distribuir còpies
+literals íntegres d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de
+drets, sempre que es conservi aquesta nota]. Noteu el següent comentari
+d'Eben Moglen:
+</p>
 
 <p>
-&quot;La intenci&oacute; de la frase 'verbatim copying in any medium' 
&eacute;s no obligar a mantenir els 
-encap&ccedil;alaments i els peus de p&agrave;gina o altres aspectes del 
format. S&iacute; que es requereix 
-la conservaci&oacute; dels enlla&ccedil;os, tant en entorns web com en altres 
mitjans (per exemple, 
-en notes o en qualsevol altra forma d'adreces web impreses).&quot;</p>
+&ldquo;La intenció de la frase &lsquo;verbatim copying in any medium&rsquo;
+és no obligar a mantenir els encapçalaments i els peus de pàgina o altres
+aspectes del format. Sí que es requereix la conservació dels enllaços, tant
+en entorns web com en altres mitjans (per exemple, en notes o en qualsevol
+altra forma d'adreces web impreses).&rdquo;
+</p>
 
-<h3>Llista de llic&egrave;ncies de programari lliure</h3>
+<h3>Llista de llicències de programari lliure</h3>
 
 <ul>
  <li>
-  <a href="/licenses/license-list.ca.html">Llista de llic&egrave;ncies de 
programari lliure </a>
-  <p> Si esteu pensant en escriure una nova llic&egrave;ncia, contacteu si 
us plau amb la FSF escrivint a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. La 
proliferaci&oacute; de diferents 
-llic&egrave;ncies de programari lliure fa m&eacute;s dif&iacute;cil per als 
usuaris la comprensi&oacute; de les llic&egrave;ncies; 
-podem ajudar-vos a trobar una llic&egrave;ncia ja existent de programari 
lliure que respongui a les vostres necessitats. 
+  <a href="/licenses/license-list.ca.html">Llista de llicències de 
programari
+lliure</a>
+
+<p> Si esteu pensant en escriure una nova llicència, contacteu si us plau amb 
la
+FSF escrivint a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. La
+proliferació de diferents llicències de programari lliure fa més difícil 
per
+als usuaris la comprensió de les llicències; podem ajudar-vos a trobar una
+llicència ja existent de programari lliure que respongui a les vostres
+necessitats.
 </p>
 
-  <p>
-Si no &eacute;s possible i realment teniu necessitat d'una nova 
llic&egrave;ncia, amb la nostra ajuda 
-podreu assegurar-vos que la llic&egrave;ncia &eacute;s veritablement una 
llic&egrave;ncia de programari lliure 
-i evitar diversos problemes pr&agrave;ctics.
+<p>
+Si no és possible i realment teniu necessitat d'una nova llicència, amb la
+nostra ajuda podreu assegurar-vos que la llicència és veritablement una
+llicència de programari lliure i evitar diversos problemes pràctics.
 </p>
 
  </li>
-</ul>
+ </ul>
 
 
-<h3 id="WhatIsCopyleft">Qu&egrave; &eacute;s el &quot;copyleft&quot;?</h3>
+<h3 id="WhatIsCopyleft">Què és el copyleft?</h3>
 
 <p>
-El <em>copyleft</em> &eacute;s un m&egrave;tode general per a fer o convertir 
en lliure un programa i 
-aconseguir que totes les versions modificades o ampliades del programa 
continu&iuml;n sent lliures.
+El <a href="/copyleft/copyleft.html"><em>copyleft</em></a> és un mètode
+general per a fer o convertir en lliure un programa i aconseguir que totes
+les versions modificades o ampliades del programa continuïn sent lliures.
 </p>
 
 <p>
-La manera m&eacute;s simple de convertir en lliure un programa &eacute;s 
posar-lo 
-al <a href="/philosophy/categories.ca.html#PublicDomainSoftware">domini 
p&uacute;blic</a>, sense 
-cap mena de copyright. Aix&ograve; permet a la gent ben intencionada compartir 
el programa i 
-les seves eventuals millores. Desgraciadament, permet tamb&eacute; a persones 
d'esperit poc 
-cooperatiu convertir el programa en <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programari 
privatiu</a>. 
-Aquestes persones poden fer canvis, molts o pocs, i distribuir despr&eacute;s 
el resultat com un producte 
-de la seva propietat. La gent que rep el programa en aquesta forma modificada 
ja no pot fer &uacute;s 
-de les llibertats que l'autor original els havia donat: un intermediari les ha 
suprimit.
+La manera més simple de convertir en lliure un programa és posar-lo al <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#PublicDomainSoftware">domini
+públic</a>, sense cap mena de copyright. Això permet a la gent ben
+intencionada compartir el programa i les seves eventuals
+millores. Desgraciadament, permet també a persones d'esperit poc cooperatiu
+convertir el programa en <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programari
+privatiu</a>. Aquestes persones poden fer canvis, molts o pocs, i distribuir
+després el resultat com un producte de la seva propietat. La gent que rep el
+programa en aquesta forma modificada ja no pot fer ús de les llibertats que
+l'autor original els havia donat: un intermediari les ha suprimit.
 </p>
 
 <p>
-Al <a href="/gnu/thegnuproject.ca.html">Projecte GNU</a> tenim com a meta 
donar a <em>tots</em> els 
-usuaris la llibertat de distribuir i de modificar el programari de GNU. Si els 
intermediaris poguessin 
-suprimir aquestes llibertats, potser tindr&iacute;em m&eacute;s usuaris, 
per&ograve; aquests usuaris no tindrien llibertat. 
-Per aix&ograve;, en lloc de posar el programari de GNU al domini 
p&uacute;blic, el publiquem amb una llic&egrave;ncia copyleft. 
-El copyleft diu que qualsevol que distribueixi el programa, amb o sense 
modificacions, ha de transmetre 
-tamb&eacute; la llibertat de copiar-lo i de modificar-lo. El copyleft 
garanteix les llibertats de tots els usuaris.
+Al <a href="/gnu/thegnuproject.ca.html">Projecte GNU</a>, tenim com a meta
+donar a <em>tots</em> els usuaris la llibertat de distribuir i de modificar
+el programari de GNU. Si els intermediaris poguessin suprimir aquestes
+llibertats, potser tindríem més usuaris, però aquests usuaris no tindrien
+llibertat. Per això, en lloc de posar el programari de GNU al domini públic,
+el publiquem amb una llicència copyleft. El copyleft diu que qualsevol que
+distribueixi el programa, amb o sense modificacions, ha de transmetre també
+la llibertat de copiar-lo i de modificar-lo. El copyleft garanteix les
+llibertats de tots els usuaris.
 </p>
 
 <p>
-El copyleft proporciona a m&eacute;s un <a 
href="/philosophy/pragmatic.ca.html">incentiu</a>
-als programadors per a contribuir al programari lliure. Nom&eacute;s per 
aix&ograve; existeixen programes lliures tan importants com el compilador GNU 
C++.</p>
+El copyleft proporciona a més un <a
+href="/philosophy/pragmatic.ca.html">incentiu</a> als programadors per a
+contribuir al programari lliure. Només per això existeixen programes lliures
+tan importants com el compilador GNU C++.
+</p>
 
 <p>
-El copyleft ajuda tamb&eacute; els programadors que volen aportar 
-<a href="/software/software.ca.html">millores</a> 
-als <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">programes lliures</a> a obtenir el 
perm&iacute;s 
-de fer-ho. Aquests programadors treballen sovint per empreses o universitats 
que farien 
-gaireb&eacute; qualsevol cosa per guanyar m&eacute;s diners. Un programador 
pot voler contribuir amb 
-les seves aportacions a la comunitat, per&ograve; pot passar que l'empresari 
vulgui convertir 
-aquestes aportacions en un producte de programari privatiu.
+El copyleft ajuda també els programadors que volen aportar <a
+href="/software/software.ca.html#HelpWriteSoftware">millores</a> als <a
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">programes lliures</a> a obtenir el permís
+de fer-ho. Aquests programadors treballen sovint per empreses o universitats
+que farien gairebé qualsevol cosa per guanyar més diners. Un programador pot
+voler contribuir amb les seves aportacions a la comunitat, però pot passar
+que l'empresari vulgui convertir aquestes aportacions en un producte de
+programari privatiu.
 </p>
 
 <p>
-Quan expliquem a l'empresari que &eacute;s il&middot;legal distribuir la 
versi&oacute; millorada de cap altra 
-forma que no sigui com a programari lliure, l'empresari normalment prefereix 
publicar-la 
-com a programari lliure abans que llen&ccedil;ar-la.
+Quan expliquem a l'empresari que és il·legal distribuir la versió millorada
+de cap altra forma que no sigui com a programari lliure, l'empresari
+normalment prefereix publicar-la com a programari lliure abans que
+llençar-la.
 </p>
 
 <p>
-Per posar un programa sota una llic&egrave;ncia copyleft, comencem enunciant 
que est&agrave; restringit 
-per un copyright; despr&eacute;s hi afegim les condicions de 
distribuci&oacute;, que s&oacute;n un instrument 
-jur&iacute;dic que d&oacute;na a tota persona el dret d'utilitzar, de 
modificar i de distribuir el codi 
-del programa o de qualsevol programa que en derivi, sempre que es mantinguin 
les condicions 
-de distribuci&oacute;. Aix&iacute;, el codi i les llibertats associades al 
codi es fan legalment inseparables.
+Per posar un programa sota una llicència copyleft, comencem enunciant que
+està restringit per un copyright; després hi afegim les condicions de
+distribució, que són un instrument jurídic que dóna a tota persona el dret
+d'utilitzar, de modificar i de distribuir el codi del programa <em>o de
+qualsevol programa que en derivi</em>, sempre que es mantinguin les
+condicions de distribució. Així, el codi i les llibertats associades al codi
+es fan legalment inseparables.
 </p>
 
 <p>
-Els desenvolupadors de programari privatiu utilitzen el copyright per privar 
els usuaris 
-de les seves llibertats; nosaltres l'utilitzem per garantir aquestes 
llibertats. Per aix&ograve; 
-invertim la paraula &quot;copyright&quot; (&quot;dret d'autor&quot;), 
canviant-la per &quot;copyleft&quot; (&quot;esquerra d'autor&quot;).</p>
+Els desenvolupadors de programari privatiu utilitzen el copyright per privar
+els usuaris de les seves llibertats; nosaltres l'utilitzem per garantir
+aquestes llibertats. Per això invertim la paraula "copyright" ("dret
+d'autor"), canviant-la per "copyleft" ("esquerra d'autor").
+</p>
 
 <p>
-El copyleft &eacute;s un concepte general i hi ha moltes maneres de 
concretar-lo. Al Projecte GNU, 
-les condicions espec&iacute;fiques de distribuci&oacute; que utilitzem es 
troben a la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
-General (GPL), la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General Redu&iuml;da (LGPL) 
i la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure (GFDL) de GNU.
+El copyleft és un concepte general i hi ha moltes maneres de
+concretar-lo. Al Projecte GNU, les condicions específiques de distribució
+que utilitzem es troben a la Llicència Pública General (GPL), la Llicència
+Pública General Reduïda (LGPL) i la Llicència de Documentació Lliure (GFDL)
+de GNU.
 </p>
 
 <p>
-A molts manuals i a totes les distribucions de codi font del Projecte GNU s'hi 
inclou la llic&egrave;ncia corresponent.
+A molts manuals i a totes les distribucions de codi font del Projecte GNU
+s'hi inclou la llicència corresponent.
 </p>
 
 <p>
-La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU ha estat concebuda de manera 
que pugueu aplicar-la f&agrave;cilment 
-al vostre programa si en sou els autors. No &eacute;s necessari modificar el 
text de la llic&egrave;ncia 
-per aplicar-la; nom&eacute;s cal afegir al programa notes que facin 
refer&egrave;ncia adequadament a la 
-Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU. Noteu que, en cas de voler 
posar un programa sota la 
-llic&egrave;ncia, cal utilitzar el text &iacute;ntegre. La llic&egrave;ncia 
&eacute;s un tot, i no es permeten les 
-c&ograve;pies parcials. El mateix passa amb la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
General Redu&iuml;da i amb la Llic&egrave;ncia 
-de Documentaci&oacute; Lliure.</p>
+La Llicència Pública General de GNU ha estat concebuda de manera que pugueu
+aplicar-la fàcilment al vostre programa si en sou els autors. No és
+necessari modificar el text de la llicència per aplicar-la; només cal afegir
+al programa notes que facin referència adequadament a la Llicència Pública
+General de GNU. Noteu que, en cas de voler posar un programa sota la
+llicència, cal utilitzar el text íntegre. La llicència és un tot, i no es
+permeten les còpies parcials. El mateix passa amb la Llicència Pública
+General Reduïda i amb la Llicència de Documentació Lliure.
+</p>
 
 <p>
-El fet d'utilitzar les mateixes condicions de distribuci&oacute; per a molts 
programes diferents facilita 
-la c&ograve;pia de codi entre diversos programes. Com que les condicions de 
distribuci&oacute; s&oacute;n id&egrave;ntiques, 
-ja no hi ha necessitat de posar-se a pensar en la seva compatibilitat. La 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
-General Redu&iuml;da inclou una cl&agrave;usula que permet modificar les 
condicions de distribuci&oacute; a 
-favor de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General normal, permetent 
aix&iacute; copiar i posar codi en un programa 
-sota Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General.
+El fet d'utilitzar les mateixes condicions de distribució per a molts
+programes diferents facilita la còpia de codi entre diversos programes. Com
+que les condicions de distribució són idèntiques, ja no hi ha necessitat de
+posar-se a pensar en la seva compatibilitat. La Llicència Pública General
+Reduïda inclou una clàusula que permet modificar les condicions de
+distribució a favor de la Llicència Pública General normal, permetent així
+copiar i posar codi en un programa sota Llicència Pública General.
 </p>
 
-<h3>Llic&egrave;ncies per a altres tipus d'obres</h3>
+<h3>Llicències per a altres tipus d'obres</h3>
 
 <p>
-Creiem que el programari i la documentaci&oacute; que es publiquen haurien de 
-ser <a href="#Intro">programari lliure i documentaci&oacute; lliure</a>.
-Recomanem tamb&eacute; fer o convertir en lliure qualsevol mena d'obra 
educativa 
-o de refer&egrave;ncia, utilitzant llic&egrave;ncies de documentaci&oacute; 
lliure com 
-la <a href="#FDL">Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU</a> 
(GFDL).
+Creiem que el programari i la documentació que es publiquen haurien de ser
+<a href="/philosophy/free-doc.ca.html">programari lliure i documentació
+lliure</a>. Recomanem també fer o convertir en lliure qualsevol mena d'obra
+educativa o de referència, utilitzant llicències de documentació lliure com
+la <a href="#FDL">Llicència de Documentació Lliure de GNU</a> (GNU FDL).
 </p>
 
 <p>
-Per a assaigs d'opini&oacute; i articles cient&iacute;fics, recomanem la 
senzilla 
-llic&egrave;ncia &quot;verbatim copying only&quot; (&quot;nom&eacute;s 
c&ograve;pies literals&quot;) que s'utilitza 
-en aquesta p&agrave;gina web.</p>
+Per a assaigs d'opinió i articles científics, recomanem la senzilla
+llicència "verbatim copying only" ("només còpies literals") que s'utilitza
+en aquesta pàgina web.</p>
 
 <p>
-No sostenim que les obres art&iacute;stiques o d'entreteniment hagin de ser 
lliures, 
-per&ograve; si voleu fer-les o convertir-les en lliures, us recomanem la <a 
href="http://artlibre.org/licence/lalgb.html";>Free Art
-License</a> (Llic&egrave;ncia d'Art Lliure).</p>
+No sostenim que les obres artístiques o d'entreteniment hagin de ser
+lliures, però si voleu fer-les o convertir-les en lliures, us recomanem la
+<a href="http://artlibre.org/licence/lalgb.html";>Free Art License</a>
+(Llicència d'Art Lliure).</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -254,88 +406,99 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
-
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) 
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
<br />
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals &iacute;ntegres 
d'aquest 
-article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi 
aquesta nota.
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
+2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>
+Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23
+d'octubre de 2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/06/26 16:12:22 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/10/24 08:28:40 $
+
 <!-- timestamp end -->
-<br />
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 19 de 
mar&ccedil; de 2006.
 </p>
 </div>
 <div id="translations">
-<h3>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h3>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
-<li><a href="/licenses/licenses.ca.html">Catal&#x00e0;</a></li> <!-- Catalan 
-->
-
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/licenses/licenses.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/licenses.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/licenses/licenses.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/licenses/licenses.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/licenses/licenses.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/licenses/licenses.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/licenses/licenses.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/licenses/licenses.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/licenses/licenses.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/licenses/licenses.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/licenses/licenses.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
-<li><a 
href="/licenses/licenses.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
-
+<li><a 
href="/licenses/licenses.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="/licenses/licenses.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
-
-<li><a href="/licenses/licenses.html">English</a></li>
-
-<li><a href="/licenses/licenses.es.html">Espa&#x00f1;ol</a></li>    <!-- 
Spanish -->
-
-<li><a href="/licenses/licenses.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a></li>   <!-- 
French -->
-
-<li><a href="/licenses/licenses.it.html">Italiano</a></li>   <!-- Italian -->
-
-<!-- Japanese -->
-<li><a href="/licenses/licenses.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a></li>
-
-<li><a href="/licenses/licenses.pl.html">Polski</a></li>        <!-- 
Polish -->
-
-<li><a href="/licenses/licenses.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a></li>       
<!-- Portuguese -->
-<li><a 
href="/licenses/licenses.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a></li>
 <!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/licenses/licenses.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]