www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses rms-why-gplv3.fr.html rms-why-gplv...


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses rms-why-gplv3.fr.html rms-why-gplv...
Date: Tue, 21 Oct 2008 08:28:34 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/21 08:28:33

Modified files:
    licenses    : rms-why-gplv3.fr.html 
Added files:
    licenses    : rms-why-gplv3.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/rms-why-gplv3.fr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/rms-why-gplv3.ca.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: rms-why-gplv3.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/rms-why-gplv3.fr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- rms-why-gplv3.fr.html    30 Sep 2008 20:28:30 -0000   1.2
+++ rms-why-gplv3.fr.html    21 Oct 2008 08:28:30 -0000   1.3
@@ -256,7 +256,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2008/09/30 20:28:30 $
+$Date: 2008/10/21 08:28:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -280,6 +280,8 @@
 <!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/rms-why-gplv3.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/licenses/rms-why-gplv3.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: rms-why-gplv3.ca.html
===================================================================
RCS file: rms-why-gplv3.ca.html
diff -N rms-why-gplv3.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ rms-why-gplv3.ca.html    21 Oct 2008 08:28:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,252 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General - 
Projecte GNU
+- Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+<p>per <strong>Richard Stallman</strong></p>
+
+<p>S'ha publicat la<a href="/licenses/gpl.html">versió 3 de la Llicència
+Pública General (GPL) de GNU</a>, i això permet que els paquets de
+programari lliure sota la versió 2 de la GPL puguin posar-se al dia i migrar
+a la nova versió. Aquest article explica per què és important actualitzar la
+llicència.</p>
+
+<p>Primer que res, és important observar que l'actualització és 
facultativa. La
+GPL en la seva versió 2 continuarà sent una llicència vàlida, i no passarà
+res desastrós si alguns programes es queden sota la versió 2 de la GPL
+mentre que altres passen a la versió 3. Aquestes dues llicències són
+incompatibles, però això no és un problema seriós.</p>
+
+<p>Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha
+una manera legal de combinar, en un mateix programa, codi sota la GPLv2 amb
+codi sota la GPLv3. Com que les dues són llicències amb copyleft, cadascuna
+diu: &ldquo;Si s'inclou codi sota aquesta llicència en un programa més
+ampli, aquest programa més ampli també ha d'estar sota aquesta
+llicència.&rdquo; No hi cap manera de fer-les compatibles. Podríem afegir a
+la GPLv3 una clàusula de compatibilitat amb la GPLv2, però no serviria de
+res, ja que la GPLv2 necessitaria una clàusula similar.</p>
+
+<p>Afortunadament, la incompatibilitat de les llicències només ens ha de
+preocupar quan vulguem lligar, barrejar o combinar el codi de dos programes
+diferents en un sol programa. No hi ha cap problema en tenir junts en un
+mateix sistema operatiu programes sota la GPLv3 y la GPLv2. Per exemple, la
+llicència de TeX i la llicència d'Apache són incompatibles amb la GPLv2,
+però això no ens impedeix tenir TeX i Apache en el mateix sistema amb Linux,
+Bash i GCC, ja que són programes independents. Si Bash i GCC migren cap a la
+GPLv3 i Linux es queda sota la GPLv2, no hi haurà cap conflicte per la
+mateixa raó.</p>
+
+<p>Mantenir un programa sota la GPLv2 no crearà problemes. La raó per migrar 
és
+el conjunt de problemes que la GPLv3 resoldrà.</p>
+
+<p>Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la
+tivoització. [N. del T.: les pràctiques poc ètiques de l'empresa TiVo van
+portar Stallman a crear aquest terme.] La tivoització ha comportat
+l'aparició de dispositius (anomenats &ldquo;appliances&rdquo;) que contenen
+programari sota la GPL que no es pot canviar, perquè el dispositiu s'apaga
+si detecta que el programa s'ha modificat. La raó de fons d'una tivoització
+és que el programa té unes funcionalitats que el fabricant pensa que no
+agradaran a molta gent. Els fabricants d'aquests dispositius es beneficien
+de la llibertat que proporciona el programari lliure, però no deixen que
+vosaltres us en beneficieu.</p>
+
+<p>Alguns argumenten que la competència entre dispositius en un mercat lliure
+serà suficient per mantenir a ratlla aquestes funcionalitats
+repugnants. Potser la competència eviti funcionalitats inútils i arbitràries
+com ara &ldquo;S'ha d'apagar entre la una i les cinc de la tarda, cada
+dimarts&rdquo;, però, així i tot, la seva elecció no és la llibertat. La
+llibertat significa poder controlar el que fa el programari, i no merament
+poder suplicar o amenaçar als que el controlen.</p>
+
+<p>En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital
+Restrictions Management o DRM; funcionalitats perverses dissenyades per
+restringir l'ús de les dades de l'ordinador) la competitivitat no ajuda,
+perquè tota competència veritablement rellevant està prohibida. D'acord amb
+la Digital Millenium Copyright Act i altres lleis similars, és il·legal, als
+Estats Units i a molts altres països, distribuir lectors de DVD que no
+limitin a l'usuari seguint les regles oficials de la conspiració DVD (el seu
+web és <a href="http://www.dvdcca.org/";>http://www.dvdcca.org/</a>, però no
+sembla que s'hi hagin publicat les regles). El públic no pot rebutjar la
+gestió de restriccions digitals comprant lectors de DVD sense restriccions,
+perquè no n'hi ha. Poc importa entre quants productes pot escollir: tots
+porten les mateixes cadenes digitals.</p>
+
+<p>La GPLv3 garanteix que sou lliures de treure aquestes cadenes. No prohibeix
+els DRM o altres funcions. No posa cap límit a l'addició o a la retirada
+d'una funcionalitat essencial d'un programa. En lloc d'això, garanteix que
+sou tan lliures de treure funcionalitats perverses d'un programa com el
+distribuïdor va ser-ho d'afegir-ne. La tivoització és la seva manera de
+negar-nos aquesta llibertat; per protegir la nostra llibertat, la GPLv3
+prohibeix la tivoització.</p>
+
+<p>La prohibició de tivoitzar s'aplica a tot producte del que s'espera que els
+consumidors en facin ús, ni que sigui ocasionalment. La GPLv3 només tolera
+la tivoització en productes destinats gairebé exclusivament a negocis i
+organitzacions.</p>
+
+<p>Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre patents
+com ara el pacte entre Novell i Microsoft. Microsoft vol utilitzar els seus
+milers de patents per fer que els usuaris de GNU/Linux paguin a Microsoft, i
+va fer aquest pacte per intentar aconseguir-ho. L'acord ofereix als clients
+de Novell una protecció molt limitada respecte a les patents de Microsoft.</p>
+
+<p>Microsoft va cometre alguns errors en el pacte amb Novell, i la GPLv3 està
+pensada per aprofitar-los contra Microsoft, estenent aquesta protecció
+limitada a tota la comunitat. Per treure profit d'això, els programes han
+d'utilitzar la GPLv3.</p>
+
+<p>Els advocats de Microsoft no són estúpids, i poden evitar aquests errors 
la
+propera vegada. Per això, la GPLv3 diu no hi haurà &ldquo;propera
+vegada&rdquo;. Publicar un programa sota la GPLv3 el protegeix de les
+futures temptatives de Microsoft de fer que els distribuïdors cobrin als
+usuaris royalties per a Microsoft.</p>
+
+<p>La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre patents 
en
+front dels creadors i els distribuïdors de programes. Amb la GPLv2, els
+usuaris confiaven en una llicència de patent implícita per assegurar-se que
+la companyia que els havia proporcionat la còpia no els demandaria per
+infracció de patent, ni a ells ni a les persones a qui donessin còpies.</p>
+
+<p>La llicència de patent explícita de la GPLv3 no va tan lluny com hauríem
+desitjat. Idealment, hauríem fet renunciar a tota patent de programari a
+tothom que distribuís codi sota la GPL, igual com ens agradaria fer-ho amb
+tothom que no distribueix codi sota la GPL. Les patents de programari són un
+sistema absurd i viciós en què els desenvolupadors de programes corren el
+risc de ser demandats per companyies o grans corporacions de què mai no
+havien sentit parlar. Els programes grans combinen habitualment milers
+d'idees, de manera que no és cap sorpresa que apliquin idees cobertes per
+centenars de patentes. Les grans corporacions posseeixen milers de patents,
+i les utilitzen per intimidar als petits desenvolupadors. Les patents ja
+estan obstaculitzant el desenvolupament de programari lliure.</p>
+
+<p>L'única manera de fer segur el desenvolupament de programari és abolir les
+patents de programari, i aspirem a aconseguir-ho algun dia. Però no podem
+fer-ho mitjançant una llicència de programari. Qualsevol programa, lliure o
+no, pot ser víctima d'una patent de programari en mans d'un tercer que no hi
+té res a veure, i la llicència del programa no ho pot impedir. Només
+sentències judicials o canvis en les lleis sobre patents poden protegir el
+desenvolupament de programari. Si haguéssim intentat fer-ho amb la GPLv3,
+hauríem fracassat.</p>
+
+<p>Per aquesta raó, la GPLv3 intenta limitar i canalitzar el perill. En
+particular, hem intentat salvar el programari lliure d'un destí pitjor que
+la mort: esdevenir propietari per culpa de les patents. La llicència
+explícita de patent de la GPLv3 estableix que les companyies que utilitzen
+la GPL per donar als usuaris les quatre llibertats no poden tirar-se enrere
+i utilitzar les seves patents per dir a alguns usuaris que no les
+tenen. També els impedeix aliar-se amb altres titulars de patents per
+fer-ho.</p>
+
+<p>Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, una
+rescissió més suau, suport per BitTorrent i compatibilitat amb la llicència
+d'Apache. En resum, raons de sobres per actualitzar la llicència.</p>
+
+<p>Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. Si
+sorgeixen noves amenaces a la llibertat dels usuaris, haurem de desenvolupar
+la versió 4 de la GPL. És important assegurar-se que els programes no
+tindran problemes per migrar a la GPLv4 quan arribi el moment.</p>
+
+<p>Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de 
la
+GPL o qualsevol versió posterior&rdquo;. Una altra és que tots els
+col·laboradors d'un programa nomenin un apoderat que pugui prendre decisions
+sobre la migració cap a futures versions de la GPL. La tercera via és que
+tots els col·laboradors escullin a un titular del copyright i li cedeixin
+els dret d'autor; el titular estaria capacitat per actualitzar la
+llicència. D'una manera o d'una altra, els programes haurien d'oferir
+aquesta flexibilitat en el futur.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i
+distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament
+de drets, sempre que es conservi aquesta nota.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 20 d'octubre de
+2008.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2008/10/21 08:28:30 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/rms-why-gplv3.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/licenses/rms-why-gplv3.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/licenses/rms-why-gplv3.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/licenses/rms-why-gplv3.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/licenses/rms-why-gplv3.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]