www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po rms-why-gplv3.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po rms-why-gplv3.ca.po
Date: Mon, 20 Oct 2008 17:29:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/20 17:29:12

Added files:
    licenses/po  : rms-why-gplv3.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/rms-why-gplv3.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: rms-why-gplv3.ca.po
===================================================================
RCS file: rms-why-gplv3.ca.po
diff -N rms-why-gplv3.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ rms-why-gplv3.ca.po 20 Oct 2008 17:28:38 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,273 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: rms-why-gplv3.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-25 04:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-20 19:23+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Why Upgrade to GPLv3 - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Why Upgrade to GPLv3"
+msgstr "Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "per <strong>Richard Stallman</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">Version 3 of the GNU General Public "
+"License</a> has been released, enabling free software packages to upgrade "
+"from GPL version 2. This article explains why upgrading the license is "
+"important."
+msgstr ""
+"S'ha publicat la<a href=\"/licenses/gpl.html\">versió 3 de la Llicència 
Pública General (GPL) de GNU</a>, i això permet que els paquets de programari 
lliure sota la versió 2 de la GPL puguin posar-se al dia i migrar a la nova 
versió. Aquest article explica per què és important actualitzar la 
llicència."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First of all, it is important to note that upgrading is a choice. GPL "
+"version 2 will remain a valid license, and no disaster will happen if some "
+"programs remain under GPLv2 while others advance to GPLv3. These two "
+"licenses are incompatible, but that isn't a serious problem."
+msgstr "Primer que res, és important observar que l'actualització és 
facultativa. La GPL en la seva versió 2 continuarà sent una llicència và
lida, i no passarà res desastrós si alguns programes es queden sota la 
versió 2 de la GPL mentre que altres passen a la versió 3. Aquestes dues 
llicències són incompatibles, però això no és un problema seriós."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we say that GPLv2 and GPLv3 are incompatible, it means there is no "
+"legal way to combine code under GPLv2 with code under GPLv3 in a single "
+"program. This is because both GPLv2 and GPLv3 are copyleft licenses: each "
+"of them says, &ldquo;If you include code under this license in a larger "
+"program, the larger program must be under this license too.&rdquo; There is "
+"no way to make them compatible. We could add a GPLv2-compatibility clause "
+"to GPLv3, but it wouldn't do the job, because GPLv2 would need a similar "
+"clause."
+msgstr ""
+"Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha 
una manera legal de combinar, en un mateix programa, codi sota la GPLv2 amb 
codi sota la GPLv3. Com que les dues són llicències amb copyleft, cadascuna 
diu: &ldquo;Si s'inclou codi sota aquesta llicència en un programa més ampli, 
aquest programa més ampli també ha d'estar sota aquesta llicència.&rdquo; No 
hi cap manera de fer-les compatibles. Podríem afegir a la GPLv3 una clàusula 
de compatibilitat amb la GPLv2, però no serviria de res, ja que la GPLv2 
necessitaria una clàusula similar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, license incompatibility only matters when you want to link, "
+"merge or combine code from two different programs into a single program. "
+"There is no problem in having GPLv3-covered and GPLv2-covered programs side "
+"by side in an operating system. For instance, the TeX license and the "
+"Apache license are incompatible with GPLv2, but that doesn't stop us from "
+"running TeX and Apache in the same system with Linux, Bash and GCC. This is "
+"because they are all separate programs. Likewise, if Bash and GCC move to "
+"GPLv3, while Linux remains under GPLv2, there is no conflict."
+msgstr "Afortunadament, la incompatibilitat de les llicències només ens ha 
de preocupar quan vulguem lligar, barrejar o combinar el codi de dos programes 
diferents en un sol programa. No hi ha cap problema en tenir junts en un mateix 
sistema operatiu programes sota la GPLv3 y la GPLv2. Per exemple, la llicència 
de TeX i la llicència d'Apache són incompatibles amb la GPLv2, però això no 
ens impedeix tenir TeX i Apache en el mateix sistema amb Linux, Bash i GCC, ja 
que són programes independents. Si Bash i GCC migren cap a la GPLv3 i Linux es 
queda sota la GPLv2, no hi haurà cap conflicte per la mateixa raó."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keeping a program under GPLv2 won't create problems. The reason to migrate "
+"is because of the existing problems which GPLv3 will address."
+msgstr "Mantenir un programa sota la GPLv2 no crearà problemes. La raó per 
migrar és el conjunt de problemes que la GPLv3 resoldrà."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One major danger that GPLv3 will block is tivoization. Tivoization means "
+"computers (called &ldquo;appliances&rdquo;) contain GPL-covered software "
+"that you can't change, because the appliance shuts down if it detects "
+"modified software. The usual motive for tivoization is that the software "
+"has features the manufacturer thinks lots of people won't like. The "
+"manufacturers of these computers take advantage of the freedom that free "
+"software provides, but they don't let you do likewise."
+msgstr ""
+"Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la tivoització. 
[N. del T.: les pràctiques poc ètiques de l'empresa TiVo van portar Stallman 
a crear aquest terme.] La tivoització ha comportat l'aparició de dispositius 
(anomenats &ldquo;appliances&rdquo;) que contenen programari sota la GPL que no 
es pot canviar, perquè el dispositiu s'apaga si detecta que el programa s'ha 
modificat. La raó de fons d'una tivoització és que el programa té unes 
funcionalitats que el fabricant pensa que no agradaran a molta gent. Els 
fabricants d'aquests dispositius es beneficien de la llibertat que proporciona 
el programari lliure, però no deixen que vosaltres us en beneficieu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some argue that competition between appliances in a free market should "
+"suffice to keep nasty features to a low level. Perhaps competition alone "
+"would avoid arbitrary, pointless misfeatures like &ldquo;Must shut down "
+"between 1pm and 5pm every Tuesday&rdquo;, but even so, a choice of masters "
+"isn't freedom. Freedom means <em>you</em> control what your software does, "
+"not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you."
+msgstr ""
+"Alguns argumenten que la competència entre dispositius en un mercat lliure 
serà suficient per mantenir a ratlla aquestes funcionalitats repugnants. 
Potser la competència eviti funcionalitats inútils i arbitràries com ara 
&ldquo;S'ha d'apagar entre la una i les cinc de la tarda, cada dimarts&rdquo;, 
però, així i tot, la seva elecció no és la llibertat. La llibertat 
significa poder controlar el que fa el programari, i no merament poder suplicar 
o amenaçar als que el controlen."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the crucial area of Digital Restrictions Management&mdash;nasty features "
+"designed to restrict your use of the data in your computer&mdash;competition "
+"is no help, because relevant competition is forbidden. Under the Digital "
+"Millennium Copyright Act and similar laws, it is illegal, in the US and many "
+"other countries, to distribute DVD players unless they restrict the user "
+"according to the official rules of the DVD conspiracy (its web site is <a "
+"href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, but the rules do "
+"not seem to be published there). The public can't reject DRM by buying "
+"non-DRM players, because none are available. No matter how many products "
+"you can choose from, they all have equivalent digital handcuffs."
+msgstr ""
+"En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital 
Restrictions Management o DRM; funcionalitats perverses dissenyades per 
restringir l'ús de les dades de l'ordinador) la competitivitat no ajuda, 
perquè tota competència veritablement rellevant està prohibida. D'acord amb 
la Digital Millenium Copyright Act i altres lleis similars, és il·legal, als 
Estats Units i a molts altres països, distribuir lectors de DVD que no limitin 
a l'usuari seguint les regles oficials de la conspiració DVD (el seu web és 
<a href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, però no sembla 
que s'hi hagin publicat les regles). El públic no pot rebutjar la gestió de 
restriccions digitals comprant lectors de DVD sense restriccions, perquè no 
n'hi ha. Poc importa entre quants productes pot escollir: tots porten les 
mateixes cadenes digitals."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GPLv3 ensures you are free to remove the handcuffs. It doesn't forbid DRM, "
+"or any kind of feature. It places no limits on the substantive "
+"functionality you can add to a program, or remove from it. Rather, it makes "
+"sure that you are just as free to remove nasty features as the distributor "
+"of your copy was to add them. Tivoization is the way they deny you that "
+"freedom; to protect your freedom, GPLv3 forbids tivoization."
+msgstr "La GPLv3 garanteix que sou lliures de treure aquestes cadenes. No 
prohibeix els DRM o altres funcions. No posa cap límit a l'addició o a la 
retirada d'una funcionalitat essencial d'un programa. En lloc d'això, 
garanteix que sou tan lliures de treure funcionalitats perverses d'un programa 
com el distribuïdor va ser-ho d'afegir-ne. La tivoització és la seva manera 
de negar-nos aquesta llibertat; per protegir la nostra llibertat, la GPLv3 
prohibeix la tivoització."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The ban on tivoization applies to any product whose use by consumers, even "
+"occasionally, is to be expected. GPLv3 tolerates tivoization only for "
+"products that are almost exclusively meant for businesses and organizations."
+msgstr "La prohibició de tivoitzar s'aplica a tot producte del que s'espera 
que els consumidors en facin ús, ni que sigui ocasionalment. La GPLv3 només 
tolera la tivoització en productes destinats gairebé exclusivament a negocis 
i organitzacions."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another threat that GPLv3 resists is that of patent deals like the "
+"Novell-Microsoft deal. Microsoft wants to use its thousands of patents to "
+"make GNU/Linux users pay Microsoft for the privilege, and made this deal to "
+"try to get that. The deal offers Novell's customers rather limited "
+"protection from Microsoft patents."
+msgstr "Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre 
patents com ara el pacte entre Novell i Microsoft. Microsoft vol utilitzar els 
seus milers de patents per fer que els usuaris de GNU/Linux paguin a Microsoft, 
i va fer aquest pacte per intentar aconseguir-ho. L'acord ofereix als clients 
de Novell una protecció molt limitada respecte a les patents de Microsoft."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Microsoft made a few mistakes in the Novell-Microsoft deal, and GPLv3 is "
+"designed to turn them against Microsoft, extending that limited patent "
+"protection to the whole community. In order to take advantage of this, "
+"programs need to use GPLv3."
+msgstr "Microsoft va cometre alguns errors en el pacte amb Novell, i la GPLv3 
està pensada per aprofitar-los contra Microsoft, estenent aquesta protecció 
limitada a tota la comunitat. Per treure profit d'això, els programes han 
d'utilitzar la GPLv3."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Microsoft's lawyers are not stupid, and next time they may manage to avoid "
+"those mistakes. GPLv3 therefore says they don't get a &ldquo;next "
+"time&rdquo;. Releasing a program under GPL version 3 protects it from "
+"Microsoft's future attempts to make redistributors collect Microsoft "
+"royalties from the program's users."
+msgstr ""
+"Els advocats de Microsoft no són estúpids, i poden evitar aquests errors la 
propera vegada. Per això, la GPLv3 diu no hi haurà &ldquo;propera 
vegada&rdquo;. Publicar un programa sota la GPLv3 el protegeix de les futures 
temptatives de Microsoft de fer que els distribuïdors cobrin als usuaris 
royalties per a Microsoft."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GPLv3 also provides for explicit patent protection of the users from the "
+"program's contributors and redistributors. With GPLv2, users rely on an "
+"implicit patent license to make sure that the company which provided them a "
+"copy won't sue them, or the people they redistribute copies to, for patent "
+"infringement."
+msgstr "La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre 
patents en front dels creadors i els distribuïdors de programes. Amb la GPLv2, 
els usuaris confiaven en una llicència de patent implícita per assegurar-se 
que la companyia que els havia proporcionat la còpia no els demandaria per 
infracció de patent, ni a ells ni a les persones a qui donessin còpies."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The explicit patent license in GPLv3 does not go as far as we might have "
+"liked. Ideally, we would make everyone who redistributes GPL-covered code "
+"surrender all software patents, along with everyone who does not "
+"redistribute GPL-covered code. Software patents are a vicious and absurd "
+"system that puts all software developers in danger of being sued by "
+"companies they have never heard of, as well as by all the megacorporations "
+"in the field. Large programs typically combine thousands of ideas, so it is "
+"no surprise if they implement ideas covered by hundreds of patents. "
+"Megacorporations collect thousands of patents, and use those patents to "
+"bully smaller developers. Patents already obstruct free software "
+"development."
+msgstr "La llicència de patent explícita de la GPLv3 no va tan lluny com 
hauríem desitjat. Idealment, hauríem fet renunciar a tota patent de 
programari a tothom que distribuís codi sota la GPL, igual com ens agradaria 
fer-ho amb tothom que no distribueix codi sota la GPL. Les patents de 
programari són un sistema absurd i viciós en què els desenvolupadors de 
programes corren el risc de ser demandats per companyies o grans corporacions 
de què mai no havien sentit parlar. Els programes grans combinen habitualment 
milers d'idees, de manera que no és cap sorpresa que apliquin idees cobertes 
per centenars de patentes. Les grans corporacions posseeixen milers de patents, 
i les utilitzen per intimidar als petits desenvolupadors. Les patents ja estan 
obstaculitzant el desenvolupament de programari lliure."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The only way to make software development safe is to abolish software "
+"patents, and we aim to achieve this some day. But we cannot do this through "
+"a software license. Any program, free or not, can be killed by a software "
+"patent in the hands of an unrelated party, and the program's license cannot "
+"prevent that. Only court decisions or changes in patent law can make "
+"software development safe from patents. If we tried to do this with GPLv3, "
+"it would fail."
+msgstr "L'única manera de fer segur el desenvolupament de programari és 
abolir les patents de programari, i aspirem a aconseguir-ho algun dia. Però no 
podem fer-ho mitjançant una llicència de programari. Qualsevol programa, 
lliure o no, pot ser víctima d'una patent de programari en mans d'un tercer 
que no hi té res a veure, i la llicència del programa no ho pot impedir. 
Només sentències judicials o canvis en les lleis sobre patents poden protegir 
el desenvolupament de programari. Si haguéssim intentat fer-ho amb la GPLv3, 
hauríem fracassat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Therefore, GPLv3 seeks to limit and channel the danger. In particular, we "
+"have tried to save free software from a fate worse than death: to be made "
+"effectively proprietary, through patents. The explicit patent license of "
+"GPLv3 makes sure companies that use the GPL to give users the four freedoms "
+"cannot turn around and use their patents to tell some users &ldquo;That "
+"doesn't include you.&rdquo; It also stops them from colluding with other "
+"patent holders to do this."
+msgstr "Per aquesta raó, la GPLv3 intenta limitar i canalitzar el perill. En 
particular, hem intentat salvar el programari lliure d'un destí pitjor que la 
mort: esdevenir propietari per culpa de les patents. La llicència explícita 
de patent de la GPLv3 estableix que les companyies que utilitzen la GPL per 
donar als usuaris les quatre llibertats no poden tirar-se enrere i utilitzar 
les seves patents per dir a alguns usuaris que no les tenen. També els 
impedeix aliar-se amb altres titulars de patents per fer-ho."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Further advantages of GPLv3 include better internationalization, gentler "
+"termination, support for BitTorrent, and compatibility with the Apache "
+"license. All in all, plenty of reason to upgrade."
+msgstr "Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, 
una rescissió més suau, suport per BitTorrent i compatibilitat amb la 
llicència d'Apache. En resum, raons de sobres per actualitzar la llicència."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Change is unlikely to cease once GPLv3 is released. If new threats to "
+"users' freedom develop, we will have to develop GPL version 4. It is "
+"important to make sure that programs will have no trouble upgrading to GPLv4 "
+"when the time comes."
+msgstr "Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. 
Si sorgeixen noves amenaces a la llibertat dels usuaris, haurem de desenvolupar 
la versió 4 de la GPL. És important assegurar-se que els programes no tindran 
problemes per migrar a la GPLv4 quan arribi el moment."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One way to do this is to release a program under &ldquo;GPL version 3 or any "
+"later version&rdquo;. Another way is for all the contributors to a program "
+"to state a proxy who can decide on upgrading to future GPL versions. The "
+"third way is for all the contributors to assign copyright to one designated "
+"copyright holder, who will be in a position to upgrade the license version. "
+"One way or another, programs should provide this flexibility for the future."
+msgstr ""
+"Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de 
la GPL o qualsevol versió posterior&rdquo;. Una altra és que tots els 
col·laboradors d'un programa nomenin un apoderat que pugui prendre decisions 
sobre la migració cap a futures versions de la GPL. La tercera via és que 
tots els col·laboradors escullin a un titular del copyright i li cedeixin els 
dret d'autor; el titular estaria capacitat per actualitzar la llicència. D'una 
manera o d'una altra, els programes haurien d'oferir aquesta flexibilitat en el 
futur."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article are permitted worldwide without royalty "
+"in any medium provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i 
distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament 
de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 20 
d'octubre de 2008."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]