www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po gpl-howto.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po gpl-howto.ca.po
Date: Tue, 14 Oct 2008 15:23:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/14 15:23:56

Added files:
    licenses/po  : gpl-howto.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-howto.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gpl-howto.ca.po
===================================================================
RCS file: gpl-howto.ca.po
diff -N gpl-howto.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gpl-howto.ca.po   14 Oct 2008 15:23:14 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,330 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpl-howto.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-14 17:18+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"How to use GNU licenses for your own software - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes - Projecte GNU 
- Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "How to use GNU licenses for your own software"
+msgstr "Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is a brief explanation of how to place a program under the GNU General "
+"Public License, Lesser General Public License, or Affero General Public "
+"License. If you are looking for more detailed information, consider "
+"perusing our list of <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">frequently asked "
+"questions about our licenses</a>."
+msgstr ""
+"Aquí trobareu una breu explicació sobre la manera de publicar un programa 
sota la Llicència Pública General de GNU (GPL), la Llicència Pública 
General Reduïda (LGPL) o la Llicència Pública General Affero (AGPL). Si 
busqueu informació més detallada, consulteu la nostra llista de <a 
href=\"/licenses/gpl-faq.html\">preguntes freqüents sobre les nostres 
llicències</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are considering using the GNU Lesser General Public License, please "
+"read the article &ldquo;<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you "
+"shouldn't use the LGPL for your next library</a>&rdquo; first. The article "
+"explains why it may be better to use the ordinary GPL instead, and how we "
+"would make the decision."
+msgstr ""
+"Si esteu pensant en utilitzar la Llicència Pública General Reduïda de GNU, 
llegiu abans si us plau l'article &ldquo;<a 
href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar la LGPL a 
la vostra pròxima biblioteca</a>&rdquo;. Aquest article explica per què pot 
ser millor utilitzar la GPL ordinària enlloc de la reduïda i com prendre la 
millor decisió."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whichever license you plan to use, the process involves adding two elements "
+"to each source file of your program: a copyright notice (such as "
+"&ldquo;Copyright 1999 Terry Jones&rdquo;), and a statement of copying "
+"permission, saying that the program is distributed under the terms of the "
+"GNU General Public License (or the Lesser GPL)."
+msgstr ""
+"Sigui quina sigui la llicència que penseu utilitzar, el procés de sotmetre 
el programa a una llicència implica afegir dos elements a cada fitxer del 
vostre programa: una nota de copyright (com &ldquo;Copyright 1999 Terry 
Jones&rdquo;) i una declaració de permís de còpia, precisant que el programa 
es distribueix sota els termes de la Llicència Pública General de GNU (o de 
la Llicència Pública General Reduïda)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright notice should include the year in which you finished preparing "
+"the release (so if you finished it in 1998 but didn't post it until 1999, "
+"use 1998). You should add the proper year for each release; for example, "
+"&ldquo;Copyright 1998, 1999 Terry Jones&rdquo; if some versions were "
+"finished in 1998 and some were finished in 1999. If several people helped "
+"write the code, use all their names."
+msgstr ""
+"La nota de copyright ha d'incloure l'any durant el qual vàreu acabar de 
preparar la versió (per tant, si la vàreu acabar el 1998 però no la vàreu 
publicar fins al 1999, poseu-hi 1998). Cal afegir l'any de cada versió; per 
exemple, &ldquo;Copyright 1998, 1999 Terry Jones&rdquo; si algunes versions es 
van acabar el 1998 i altres el 1999. Si diverses persones van ajudar a escriure 
el codi, poseu els seus noms."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For software with several releases over multiple years, it is best to spell "
+"out each year, in full, without using ranges or abbreviations, as in the "
+"example above."
+msgstr "En programes amb diferents versions publicades al llarg de diversos 
anys, és millor indicar tots i cadascun dels anys, sense abreviatures o 
intervals, com a l'exemple anterior."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Always use the English word &ldquo;Copyright&rdquo;; by international "
+"convention, this is used worldwide, even for material in other "
+"languages. The copyright symbol &ldquo;&copy;&rdquo; can be included if you "
+"wish (and your character set supports it), but it's not necessary. There is "
+"no legal significance to using the three-character sequence "
+"&ldquo;(C)&rdquo;, although it does no harm."
+msgstr ""
+"Utilitzeu sempre la paraula anglesa &ldquo;Copyright&rdquo;; per convenció 
internacional, s'utilitza arreu del món, fins i tot per a treballs en altres 
llengües. Podeu afegir el símbol de copyright &ldquo;&copy;&rdquo; si voleu 
(i si el joc de caràcters ho permet), però no és necessari. La seqüència 
de caràcters "
+"&ldquo;(C)&rdquo; no té rellevància legal, però tampoc fa cap mal."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You should also include a copy of the license itself somewhere in the "
+"distribution of your program. All programs, whether they are released under "
+"the GPL or LGPL, should include <a href=\"/licenses/gpl.txt\">the text "
+"version of the GPL</a>. In GNU programs the license is usually in a file "
+"called COPYING."
+msgstr ""
+"També hauríeu d'incloure una còpia de la llicència a la distribució del 
vostre programa. Tots els programes publicats sota la GPL o la LGPL han 
d'incloure <a href=\"/licenses/gpl.txt\">la versió només text de la GPL</a>. 
Als programes GNU la llicència es troba habitualment en un fitxer anomenat 
COPYING."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the LGPL, you should also include <a "
+"href=\"/licenses/lgpl.txt\">the text version of the LGPL</a>, usually in a "
+"file called COPYING.LESSER. Please note that, since the LGPL is a set of "
+"additional permissions on top of the GPL, it's important to include both "
+"licenses so users have all the materials they need to understand their "
+"rights."
+msgstr ""
+"Si publiqueu un programa sota la LGPL, també hauríeu d'incloure <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">la versió només text de la LGPL</a>, que 
habitualment es troba en un fitxer anomenat COPYING.LESSER. Noteu si us plau 
que, com que la LGPL és un conjunt de permisos addicionals a la GPL, és 
important incloure les dues llicències, per tal que els usuaris tinguin tota 
la informació necessària per entendre els seus drets."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the GNU AGPL, you only need to "
+"include <a href=\"/licenses/agpl.txt\">the text version of the GNU AGPL</a>."
+msgstr "Si publiqueu el vostre programa sota la GNU AGPL, n'hi prou amb 
incloure <a href=\"/licenses/agpl.txt\">la versió només text de la GNU 
AGPL</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you have copied code from other programs covered by the same license, "
+"copy their copyright notices too. Put all the copyright notices together, "
+"right near the top of each file."
+msgstr "Si heu utilitzat codi d'altres programes coberts per la mateixa 
llicència, copieu també les seves notes de copyright. Poseu totes les notes 
de copyright juntes, al principi de cada fitxer."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is very important for practical reasons to include contact information "
+"for how to reach you, perhaps in the README file, but this has nothing to do "
+"with the legal issues of applying the license."
+msgstr "Per raons pràctiques, es molt important incloure informació sobre 
com contactar amb l'autor. Es pot incloure al fitxer README, però això no té 
res a veure amb els aspectes legals de l'aplicació de la llicència."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copying permission statement should come right after the copyright "
+"notices. For a one-file program, the statement (for the GPL) should look "
+"like this:"
+msgstr "La declaració del permís de còpia hauria de venir just després de 
les notes de copyright. En un programa d'un sol fitxer, la declaració (per a 
la GPL) hauria de ser així:"
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"  This program is free software: you can redistribute it and/or modify\n"
+"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n"
+"  (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"  This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"  GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"  along with this program. If not, see "
+"&lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
+msgstr ""
+"\n"
+"  This program is free software: you can redistribute it and/or modify\n"
+"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n"
+"  (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"  This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"  GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"  along with this program. If not, see "
+"&lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For programs that are more than one file, it is better to replace "
+"&ldquo;this program&rdquo; with the name of the program, and begin the "
+"statement with a line saying &ldquo;This file is part of NAME&rdquo;. For "
+"instance,"
+msgstr ""
+"En programes que consten de més d'un fitxer, és millor reemplaçar 
&ldquo;aquest programa&rdquo; pel nom del programa i començar la declaració 
amb una línia que digui « &ldquo;Aquest fitxer és part de 
NomPrograma&rdquo;. Per exemple:"
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"  This file is part of Foobar.\n"
+"\n"
+"  Foobar is free software: you can redistribute it and/or modify\n"
+"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n"
+"  (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"  Foobar is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"  GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"  along with Foobar. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
+msgstr ""
+"\n"
+"  This file is part of Foobar.\n"
+"\n"
+"  Foobar is free software: you can redistribute it and/or modify\n"
+"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or\n"
+"  (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"  Foobar is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"  GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"  along with Foobar. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This statement should go near the beginning of every source file, close to "
+"the copyright notices. When using the Lesser GPL, insert the word "
+"&ldquo;Lesser&rdquo; before &ldquo;General&rdquo; in <em>all three</em> "
+"places. When using the GNU AGPL, insert the word &ldquo;Affero&rdquo; "
+"before &ldquo;General&rdquo; in <em>all three</em> places."
+msgstr ""
+"Aquesta declaració hauria d'estar al principi de cada fitxer, a continuació 
de les notes de copyright. Per aplicar la GPL reduïda, afegiu al text anterior 
la paraula &ldquo;Lesser&rdquo; abans de cadascuna de les tres aparicions de 
&ldquo;General&rdquo;. Per aplicar la GNU AGPL, afegiu al text anterior la 
paraula &ldquo;Affero&rdquo; abans de cadascuna de les tres aparicions de 
&ldquo;General&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For interactive programs, it is usually a good idea to make the program "
+"print out a brief notice about copyright and copying permission when it "
+"starts up. See <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html#howto\">the end of the GNU "
+"GPL</a> for more information about this."
+msgstr ""
+"En programes interactius és normalment una bona idea que el programa mostri 
en iniciar-se una breu nota sobre el copyright i els permisos de còpia. Vegeu 
<a href=\"/licenses/gpl-3.0.html#howto\">la part final de la llicència GNU 
GPL</a> per a més informació."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the GNU AGPL, and it can interact "
+"with users over a network, the program should offer its source to those "
+"users in some way. For example, if your program is a web application, its "
+"interface could display a &ldquo;Source&rdquo; link that leads users to an "
+"archive of the code. The GNU AGPL is flexible enough that you can choose a "
+"method that's suitable for your specific program&mdash;see section 13 for "
+"details."
+msgstr ""
+"Si publiqueu el vostre programa sota la GNU AGPL, i pot interactuar amb els 
usuaris en una xarxa, el programa hauria d'oferir el seu codi font als usuaris 
d'alguna manera. Per exemple, si el vostre programa és una aplicació web, la 
seva interfície podria mostrar un enllaç &ldquo;Font&rdquo; que portés els 
usuaris a un fitxer amb el codi. La flexibilitat de la GNU AGPL us permet 
escollir el mètode més adient per al vostre programa (vegeu la secció 13 per 
a més detalls)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is no legal requirement to register your copyright with anyone; simply "
+"distributing the program makes it copyrighted. However, it is a very good "
+"idea to register the copyright with the US Registry of Copyrights, because "
+"that puts you in a stronger position against anyone who violates the license "
+"in the US. Most other countries have no system of copyright registration."
+msgstr "Registrar el vostre copyright no és un requisit legal; el simple fet 
de distribuir el programa el posa sota copyright. No obstant, és una bona idea 
registrar el copyright al US Registry of Copyrights, perquè això us posa en 
una posició més forta contra aquells que violin la llicència als Estats 
Units. La major part dels països no tenen un sistema de registre del 
copyright."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We would like to list all free software programs in the Free Software "
+"Directory, including all programs licensed under the GPL (any version). "
+"Please see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Directory web page</a> "
+"for information and an online submission form."
+msgstr ""
+"Ens agradaria llistar tots els programes lliures al Directori de Programari 
Lliure, incloent-hi tots els programes sota la llicència GPL (en qualsevol 
versió). Si us plau, visiteu la <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>pàgina 
web del Directori</a> per informar-vos i per afegir-hi programes a través d'un 
formulari en línia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is also possible to make your program a GNU package, a part of the GNU "
+"Project. (That's if we like the program&mdash;we have to look at it first, "
+"and decide.) If you might be interested in joining up with the GNU Project "
+"in this way, please see our <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU software "
+"evaluation page</a> for more information and a short questionnaire."
+msgstr ""
+"També és possible convertir el vostre programa en un paquet GNU que formi 
part del Projecte GNU. (Això en cas que valorem positivament el programa; 
primer hauríem d'examinar-lo i després decidir-ho.) Si us interessa 
participar en el projecte GNU d'aquesta manera, consulteu si us plau la nostra 
<a href=\"/help/evaluation.html\">pàgina sobre avaluació del programari 
GNU</a>, on trobareu més informació i un breu qüestionari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But you are welcome to use any of our licenses even if your program is not a "
+"GNU package; indeed, we hope you will. They're available to everyone. If "
+"you'd like to advertise your use of a particular license, feel free to use "
+"<a href=\"/graphics/license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">one of "
+"our logos</a>."
+msgstr ""
+"Però podeu perfectament utilitzar qualsevol de les nostres llicències 
encara que el vostre programa no sigui un paquet GNU; de fet, desitgem que ho 
feu. Les llicències estan a la disposició de tothom. Si voleu indicar que 
utilitzeu una determinada llicència, podeu utilitzar <a 
href=\"/graphics/license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">un dels 
nostres logotips</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 14 
d'octubre de 2008."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]