www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po why-gfdl.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po why-gfdl.ca.po
Date: Mon, 06 Oct 2008 18:42:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/06 18:42:21

Added files:
    licenses/po  : why-gfdl.ca.po 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-gfdl.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-gfdl.ca.po
===================================================================
RCS file: why-gfdl.ca.po
diff -N why-gfdl.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-gfdl.ca.po   6 Oct 2008 18:42:16 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,115 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/why-gfdl.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-gfdl.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-01 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-06 20:29+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Publishers should Use the GNU FDL - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació 
Lliure de GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Why publishers should use the GNU FDL"
+msgstr "Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Can technical writers earn money by writing free documentation for free "
+"software? We seriously hope so, and that is the reason for the GNU Free "
+"Documentation License."
+msgstr "Pot un redactor tècnic guanyar diners escrivint documentació per al 
programari lliure? Seriosament, ho esperem, i aquesta és la raó de ser de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU (GNU Free Documentation License)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GFDL is meant as a way to enlist commercial publishers in funding free "
+"documentation without surrendering any vital liberty. The &ldquo;cover "
+"text&rdquo; feature, and certain other aspects of the license that deal with "
+"covers, title page, history, and endorsements, are included to make the "
+"license appealing to commercial publishers for books whose authors are "
+"paid. To improve the appeal, I consulted specifically with staff of "
+"publishing companies, as well as lawyers, free documentation writers, and "
+"the community at large, in writing the GFDL."
+msgstr "La Llicència de Documentació Lliure o GFDL es defineix com un mitjà 
d'incitar els editors comercials a finançar documentació lliure sense 
renunciar a cap llibertat fonamental. El «text de coberta», així com altres 
aspectes de la llicència relacionats amb la coberta, la pàgina de títol, 
l'històric i les aprovacions, s'hi han inclòs per fer la llicència atractiva 
per als editors comercials de llibres d'autors que cobren. Per millorar-ne 
l'atractiu, mentre escrivia la GFDL vaig consultar especialment amb personal 
d'editorials, amb advocats, amb redactors de documentació lliure i amb la 
comunitat en general."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At least two commercial publishers of software manuals have told me they are "
+"interested in using this license. The future is never a sure thing, but the "
+"GFDL looks like it has a good chance to succeed in shaping a social system "
+"where commercial publishers pay people to write commercial free manuals for "
+"free software."
+msgstr "Almenys dos editors comercials de manuals de programari m'han dit que 
estaven interessats en utilitzar aquesta llicència. El futur mai no és segur, 
però sembla que la GFDL té possibilitats d'aconseguir modelar un sistema 
social on els editors comercials pagaran gent per escriure manuals comercials 
lliures per al programari lliure."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
"
+"href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 6 d'octubre 
de 2008."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]