wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei sk.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei sk.po
Date: Tue, 20 Sep 2005 16:15:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/09/20 20:15:13

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sk.po 

Log message:
    Updated Slovak translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.48  Thu Aug 25 16:53:12 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po Tue Sep 20 20:15:12 2005
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 13:56+0100\n"
-"Last-Translator: Viliam Bur <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-20 18:47+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -46,6 +45,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Povráva sa o útokoch nemŕtvych na východnej hranici Wesnothu. Si 
dôstojníkom "
+"kráľovskej armády a bol si vyslaný na východný front chrániť 
dedinčanov a "
+"zistiť, čo sa deje."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -76,19 +78,16 @@
 msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr "Mal-Darak"
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
@@ -99,7 +98,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaneš Gweddryho do Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:184
@@ -122,9 +121,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:60
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:93
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Gweddry"
+msgstr "Zomrie Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:188
@@ -145,7 +143,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:164
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:192
@@ -161,13 +159,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:168
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr "Konrád II"
+msgstr "Zomrie Konrád II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:185
 msgid ""
@@ -182,6 +179,8 @@
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Lepšie by bolo nesnažiť sa týchto nemŕtvych poraziť, lebo je ich 
príliš "
+"veľa. Choď priamo do mesta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
@@ -206,6 +205,9 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Po prekročení nebezpečného jazera Vrug Gweddryho a jeho mužov zajali 
severní "
+"orkovia. Idú ich predviesť pred kráľa orkov, Dra-Naka, ale oni by 
samozrejme "
+"radšej predtým ušli..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
@@ -216,9 +218,8 @@
 msgstr "Mučiareň"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Sklad"
+msgstr "Trónna sála"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
@@ -235,17 +236,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:180
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Útek z orčieho väzenia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:260
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Myslím, že Dacyn a Owaec už ušli. Teraz musím aj ja... stráže nie sú 
príliš "
+"pozorné, možno sa poza ne prešmyknem..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Tu je malá trhlina v stene jaskyne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
 msgid ""
@@ -253,42 +256,47 @@
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"Takže, Gweddry, aj ty si ušiel? Dobre. Myslím, že držia väčšinu 
našich "
+"jednotiek v zajatí, spolu s roľníkmi, ktorí nás nasledovali. Mali by sme 
ich "
+"zvládnuť zachrániť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Kde sú? V týchto jaskyniach sa nedá orientovať!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Niekde na juh od nás. My sme v tajnej ceste na severe. A niektorí ušli 
spolu "
+"s Owaecom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Prečo? Vy ste väzni nemŕtvych?"
+msgstr "Tak, kde sú tí väzni?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Priamo tu, šéfe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "No a kde je ich veliteľ? Nevidím ho."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Hm... (šepot)... neviem. Ušiel, myslím."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Ty somár! Nájdi ho. Priveď ho ku mne! Vlastne nie, zabi ho, keď ho 
nájdeš."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Aha, ušlí väzni sa vrátili!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
@@ -307,14 +315,14 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Svätý amulet"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
+msgstr "Tento amulet spôsobí, že každý tvoj úder bude svätý!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -324,11 +332,8 @@
 msgstr "Ja tento predmet nemôžem použiť! Nech si ho vezme niekto iný."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
-"Dobre! Unikli sme z tých prekliatych jaskýň! Poďme z týchto hôr tak 
rýchlo, "
-"ako len môžeme!"
+msgstr "Dobre! Unikli sme z tých prekliatych jaskýň!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -348,7 +353,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaneš Gweddryho a Owaeca cez rieku"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:111
 msgid ""
@@ -367,14 +372,13 @@
 "musíme byť na druhej strane rieky."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
 "Za touto riekou leží Severná zem. Ak sa tam dostaneme, možno získame na "
-"pomoc nejakých ohyzdov."
+"pomoc nejakých ohyzdov - ale orkovia nás určite napadnú ešte predtým."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
@@ -389,18 +393,16 @@
 msgstr "Ork hnusný! Zomrieť ty teraz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Mám pocit, že sa ohyzdi snažia zabiť orkov."
+msgstr "Mám pocit, že sa ohyzdi snažia zabiť orkov. To by sa mohlo hodiť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
 "Ak sa im ukážeme ako nepriatelia orkov, možno nám pomôžu. Ale myslím, 
že by "
-"sme mali prekročiť rieku skôr ako začneme ohyzdov presviedčať."
+"sme mali prekročiť rieku skôr ako začneme týchto ohyzdov presviedčať."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -446,33 +448,30 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš veliteľa nepriateľov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:84
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
 msgstr "Zdravím vás, pútnici! Vitajte v mojom kraji."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
 "Dobrý deň. Čo keby ste nám pomohli v boji proti týmto nemŕtvym 
príšerám, "
-"ktoré nás napadli?"
+"ktoré nás napadli? Radi by sme sa dostali na sever, k našej hliadke."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Isteže. Neopustíme síce svoj les, ale pomôžeme vám dosiahnuť severnú "
-"hliadku, kde vám utáborený dôstojník môže pomôcť."
+"Isteže. Neopustíme síce svoj les, ale pomôžeme vám dosiahnuť severnú 
hliadku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -550,7 +549,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Dosiahneš koniec tunela"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -566,13 +565,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Počkaj, skôr než niekam pôjdeme... kto boli tí nemŕtvi?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"Na tom nezáleží. Boli na nás príliš silní; naša jediná šanca je 
dostať sa "
+"preč, ďaleko preč. Možno by sme mali ísť na sever a stretnúť sa s 
Owaecom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -599,7 +600,6 @@
 "idete za vznešeným cieľom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
@@ -639,17 +639,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň cez rieku koho len môžeš"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Znič most (každý, kto zostane na severnej strane rieky, zomrie, vrátane "
+"tých, čo zostali na privolávacom zozname)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Necháš niektorého z troch hrdinov na severnom brehu rieky"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:170
 msgid "Engineer"
@@ -692,15 +694,18 @@
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
+"Nechcem zlato... ja len chcem pokoj od tých nemŕtvych! Zničili mój dom, a 
už "
+"nemám kam ísť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
 msgid ""
 "Very well, we'll protect you from the undead. But we can't help you until we "
 "get across this river. Now lets go!"
 msgstr ""
+"Nuž dobre, my ťa ochránime pred nemŕtvymi. Ale nemôžeme ti pomôcť, 
kým sa "
+"nedostaneme cez rieku. Teraz poďme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
@@ -741,7 +746,7 @@
 msgid ""
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
-msgstr ""
+msgstr "Pójdem za vami. Snáď sa dostaneme do Weldynu a bude pokoj..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:302
 msgid "No, wait until later."
@@ -765,7 +770,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:329
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
-msgstr ""
+msgstr "Tož dobre. Aj tak s vami pójdem. Chcem prežiť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
@@ -781,18 +786,20 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:79
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaneš Gweddryho na koniec cesty"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:108
 msgid ""
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Chodník náhle končí. Pozri na tento horský blok pred nami. Ale ak si 
dobre "
+"pamätám, malo by tu niekde byť jazero s mostom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
-msgstr ""
+msgstr "No a?! Ak cesta nikam nevedie, načo je nám most?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -800,12 +807,14 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Tá cesta niekam vedie! Neďaleko je údolie, za severnými horami, kde by 
sme "
+"mohli žiť. Je to dosť ďaleko od nemŕtvych, takže nás nikdy nenájdu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobre teda, poďme a nájdime to údolie. Aj tak nemáme na výber. 
Vpred!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -816,7 +825,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Údolie by malo byť priamo pred nami. Čoskoro ho nájdeme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
@@ -836,7 +845,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
@@ -846,40 +855,31 @@
 msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
 msgstr ""
-"\n"
-"Vyhráš, ak:\n"
-"@Unikneš z hlavného mesta tak, že zabiješ jedného alebo dvoch "
-"černokňažníkov\n"
-"Prehráš, ak:\n"
-"#Zomrie Gweddry\n"
-"#Zomrie Dacyn"
+"Unikneš z hlavného mesta tak, že zabiješ jedného z dvoch 
černokňažníkov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
 msgstr "Dostali sme sa až do hlavného mesta Mal-Ravanala!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Áno, a pozri! Nemŕtve armády sa za nami uzatvárajú. Nemôžeme zabiť 
Mal-"
-"Ravanala. Musíme sa vrátiť!"
+"Áno, ale pozri! Nemŕtve armády sa za nami uzatvárajú. Ako som hovoril, "
+"nemôžeme zabiť Mal-Ravanala. Bola hlúposť ísť až sem, musíme sa 
vrátiť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Pravda. Musíme zabiť jedného z tých černokňažníkov, čo nás 
prenasledujú, a "
-"tak ujsť. Myslím si však, že sme urobili čosi dobré: naše činy 
zdržali "
-"nepriateľa."
+"Možno. Aby sme unikli, musíme zabiť jedného z tých černokňažníkov, 
čo nás "
+"prenasledujú. Ale možno dokážeme zabiť aj toho Mal-Ravanala. Ja by som 
to "
+"asi skúsil."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
@@ -913,13 +913,12 @@
 "z nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
-"To znie ako nebezpečná hra. Pokúsime sa vás oslobodiť, koľko sa len 
bude "
-"dať, než odtiaľto utečieme."
+"To znie nebezpečne. Pokúsime sa vás oslobodiť, koľko sa len bude dať, 
než "
+"odtiaľto utečieme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
@@ -939,6 +938,8 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"To nie je dobré; vôbec nedokážeme napadnúť Mal-Ravanala, lebo jeho 
mágia je "
+"príliš silná! Musíme sa otočiť, bolo hlúpe snažiť sa útočiť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -955,25 +956,24 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Nájdi v dedinách veliteľa zbojníkov a zabi ho"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš veliteľa nemŕtvych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:129
 msgid "Hail, Gweddry!"
 msgstr "Zdravím, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Ahoj. Vyhnali nás z opevnenia. Myslíš, že nám môžeš pomôcť dobyť 
naspäť našu "
-"hliadku?"
+"Ahoj. Nemŕtvi nás vyhnali z opevnenia. Stále nás prenasledujú. Zdá sa, 
že "
+"musíme pokračovať na sever a pokúsiť sa im uniknúť. Pôjdeš s nami?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -995,12 +995,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Snažiť sa chrániť tieto dediny je bláznovstvo; kto tu zostane, zomrie. 
Ale "
+"ak by sme dokázali vyhnať týchto banditov, mohli by sme dedinčanov 
zobrať s "
+"nami do severných krajín, a možno založiť novú krajinu. Wesnoth už nie 
je "
+"bezpečný."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"No, zdá sa, že vieš, o čom hovoríš... ale nemám si ako poradiť s 
tými "
+"banditmi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -1012,11 +1018,10 @@
 "ktoré ich odhalí, keď vojdeš do dediny. Ale v samotnom boji ti neviem 
pomôcť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr "Je na čase vyhnať tých banditov. Dacyn, zošli kúzlo!"
+msgstr "To znie dobre; je načase vyhnať tých banditov. Dacyn, zošli 
kúzlo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
@@ -1031,15 +1036,13 @@
 msgstr "Pakuj sa stadeto! My si ťa nájdeme a zabijeme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Zdá sa, že nás nemŕtvi prenasledujú! Musíme ich tiež pobiť, ak 
chceme, aby "
-"boli dediny v bezpečí. Uvidíme sa teda potom čo porazíte zbojníkov aj "
-"nemŕtvych!"
+"Zdá sa, že nás nemŕtvi dobehli! Musíme ich tiež pobiť, ak chceme, aby 
boli "
+"dediny v bezpečí. Uvidíme sa teda potom čo porazíte zbojníkov aj 
nemŕtvych!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
@@ -1069,7 +1072,6 @@
 msgstr "Porazili ste ma! Už viac nemôžem terorizovať dediny..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
 msgstr "Aby boli dediny v bezpečí, musíme ešte poraziť týchto 
nemŕtvych."
 
@@ -1087,19 +1089,22 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Dobrá práca! Teraz pokračujeme na sever. Povedz dedinčanom, nech si 
zbalia "
+"veci a idú za nami."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr "Ešte sa treba postarať o tamtoho zbojníka."
+msgstr "Ešte sa treba postarať o tamtých zbojníkov - musíme tu bojovať 
ďalej."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Dobre, porazili sme zbojníkov i nemŕtvych. Teraz máme trochu času, kým 
prídu "
+"ďalší nemŕtvi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1108,11 +1113,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:156
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Prežiješ stanovený čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Ak chceš mať v armáde ohyzdov, udrž dvoch z nich na lúke 
stanovený čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
@@ -1187,13 +1192,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanal"
+msgstr "Porazíš Mal-Ravanala"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Necháš nepriateľkú jednotku vojsť do tvojej pevnosti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1235,27 +1239,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "V tejto dedine sú ešte ľudia! Môžu nám pomôcť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Dedinčan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
-msgstr ""
+msgstr "Nemŕtvi tu zabili všetkých obyvateľov, ale zostali tu ich veci."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Poraz Khrakrahsa, kostlivého draka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Takže Dacyn, čo robíme späť vo Wesnothe? Myslel som, že hovoríš, že 
máme "
+"ujsť pred nemŕtvymi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1264,18 +1270,24 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"No, áno... ale tí orkovia boli silnejší, ako som si myslel. Nemôžeme 
ísť na "
+"sever, z východu prichádzajú nemŕtvi, na západ je more... to by sa dalo, 
ale "
+"nemáme lode. Takže nemáme kam ísť. Takže sa pokúsime zachrániť 
Wesnoth, inú "
+"možnosť nemáme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"Dáva to zmysel. Napokon, to som aj chcel urobiť, zachrániť našu vlasť. 
Takže "
+"by sme mali čoskoro chodiť po našich lúkach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
-msgstr ""
+msgstr "Čo je to... močiare? Títo nemŕtvi zničili naše lúky, a za to 
zaplatia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
@@ -1290,29 +1302,30 @@
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Zdá sa mi, že to budeme musieť prejsť... fuj. A skrze tú hmlu nad 
močiarom "
+"ani nevidíme nepriateľov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Nájdiii... zomriii.... zabiii..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Čo je to?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
-"Ach, to je drak Khrakrahs. Kým bol nažive, bol to jeden z najmocnejších "
-"tvorov na svete. Žil vo Východných horách. Musel ujsť, keď prišli 
nemŕtvi."
+"Neviem, ale znelo to ako drak Khrakrahs. Kým bol nažive, bol to jeden z "
+"najmocnejších tvorov v Severných horách. Možno kedysi odišiel na 
východ, a "
+"teraz ho oživili nemŕtvi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "Môj pane, nemŕtvi vyliezajú z trhlín v zemi!"
+msgstr "Nemŕtvi, nemŕtvi vstávajú zo zeme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1356,7 +1369,6 @@
 msgstr "Podvod! To sa nesmie robiť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions, they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1373,7 +1385,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Prehral som...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1397,29 +1409,25 @@
 msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Vyhráš, ak:\n"
-"@Vydržíš, dokiaľ nedostaneš ďalšie pokyny od Dacyna.\n"
-"Prehráš, ak:\n"
-"#Zomrie Gweddry"
+msgstr "Vydržíš, dokiaľ nedostaneš ďalšie pokyny od Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
-"Poďme, bratia, zničme týchto ľudí, čo nám bránia vo vstupe do 
Wesnothu!"
+"Poďme, bratia, zničme týchto hlúpych ľudí, čo nám bránia vo vstupe 
do "
+"Wesnothu! Potom oživíme ich telá a pridajú sa k našej výprave za 
pomstou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Výborne, temný vládca. Zničíme našich nepriateľov, a potom aj zvyšok 
ich "
+"druhu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
@@ -1451,27 +1459,26 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Dobre! Nemôžeme už týmto nemŕtvym dlhšie odolávať."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaneš Gweddryho k padacím dverám"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vypeší čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
 msgstr "Za mnou, muži! Cez padacie dvere!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
-"Pohyb! Čoskoro pridú nepriateľom posily, a my všetci zomrieme! Poďte cez 
"
+"Pohyb! Čoskoro prídu nepriateľom posily, a my všetci zomrieme! Poďte cez 
"
 "padacie dvere!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
@@ -1484,9 +1491,11 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Skôr ako začneme túto radu, musím vám všetkým povedať povesť o tom, 
kto je "
+"kostej, proti ktorému stojíme. Kedysi to bol mág svetla, tak ako ja, a 
jeho "
+"pád začal počas vlády Haldrika VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1494,11 +1503,12 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"Veštec mu povedal, že je len jedna cesta, ako zastaviť zlo. Vymenovať 
mága "
-"skúseného v boji s temnými duchmi za kráľovho radcu."
+"Najväčší veštec v krajine, Galdren, predvídal, že sa jedného neveľmi 
"
+"vzdialeného dňa po celej krajine rozšíri veľké zlo. Kráľ mal 
prirodzene "
+"starosti. Veštec mu povedal, že je len jedna cesta, ako zastaviť zlo. "
+"Vymenovať mága skúseného v boji s temnými duchmi za kráľovho radcu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1506,12 +1516,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
-"Kráľ si chcel vybrať správneho radcu a poslal nás oboch za Galdrenom. 
Potom "
-"sa s veštcom rozprával osamote. Nikto nevie, o čom hovorili, ale keď sa "
-"vrátil, ohlásil, že veštec je mŕtvy, a vybral si mňa ako nového radcu."
+"V celej krajine boli dvaja mágovia svetla, ktorí očividne prevyšovali "
+"ostatných. Mág z východu menom Ravan, a ja. Kráľ si chcel vybrať 
správneho "
+"radcu a poslal nás oboch za Galdrenom. Potom sa s veštcom rozprával 
osamote. "
+"Nikto nevie, o čom hovorili, ale keď sa vrátil, ohlásil, že veštec je 
mŕtvy, "
+"a vybral si mňa ako nového radcu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1521,7 +1532,9 @@
 msgstr ""
 "Ravan to bral pokojne, aspoň sme si to všetci mysleli, ale teraz si 
myslím, "
 "že sa práve vtedy začal jeho pád. Ponoril sa do skúmania duchov temnôt, 
aby "
-"odhalil ich slabé miesto; lenže v skutočnosti oni odhalili jeho."
+"odhalil ich slabé miesto; lenže v skutočnosti oni odhalili jeho. Po čase, 
"
+"ako to robia všetci mágovia smrti, si vzal život, aby sa premenil na "
+"kosteja, jedného z najmocnejších tvorov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1584,23 +1597,25 @@
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Najprv sme sa im snažili uniknúť, pretože sme vedeli, že sú príliš 
mocní; je "
+"to len vďaka ohromnému šťastiu, že sme sa vôbec dostali späť do 
Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"Tak ste jednoducho zbabelci. Pravý bojovník by zostal a bojoval, až do 
konca!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"Tak či onak, už vieme, že nepriateľské hordy nedokážeme poraziť v 
priamom "
-"boji. Zdá sa, že jedinou cestou k víťazstvu je zničiť hlavu týchto "
-"černokňažníkov, kosteja Mal-Ravanala."
+"Na tom už nezáleží. Hlavné je, že už vieme, že nepriateľské hordy 
nedokážeme "
+"poraziť v priamom boji. Zdá sa, že jedinou cestou k víťazstvu je 
zničiť "
+"hlavu týchto černokňažníkov, kosteja Mal-Ravanala."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
@@ -1658,7 +1673,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš všetkých nepriateľských veliteľov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
@@ -1765,14 +1780,13 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš niektorého z nepriateľských veliteľov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
 msgstr "Hľa! Tu sa cesta rozdeľuje. Kadiaľ pôjdeme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
@@ -1781,7 +1795,8 @@
 msgstr ""
 "Túto oblasť poznám. Kedysi som tu hliadkoval. Priamo na sever odtiaľto je 
"
 "rieka, ktorá vedie na sever, kde žijú orkovia. Na západe je cesta, ktorá 
"
-"vedie vnútrozemím Wesnothu."
+"čiastočne vedie vnútrozemím Wesnothu. Ak pôjdeme po nej, nebudeme hneď "
+"musieť bojovať s orkmi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1789,6 +1804,8 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Asi by sme mali ihneď ísť na sever, do orských krajov. Obávam sa, že 
nás "
+"nemŕtvi už obišli, a odrežú nám všetky cesty na západ."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1796,6 +1813,8 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Orkovia sú mocnejší než si myslíš. Pochybujem, že by nemŕtvi mali 
dosť času, "
+"aby nás obehli v takom počte, ktorý by bol nebezpečnejší ako orkovia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1836,9 +1855,8 @@
 "domoviny!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr "Mal som vám zabrániť vstúpiť do Wesnothu! Zlyhal som."
+msgstr "Mal som vás všetkých zabiť! Zlyhal som."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1858,6 +1876,8 @@
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Práve sme sa dostali z tohoto horského pásma, a cesta na sever je voľná. 
"
+"Poďme teda na sever a pokúsme sa nájsť Owaeca pri hliadke."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1866,6 +1886,10 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Moment. Nie som si istý, že je to tá najlepšia možnosť. Ak pôjdeme 
teraz na "
+"východ, mali by sme nájsť toho kosteja Mal-Ravanala, ktorý nás napadol. "
+"Môžeme ho zničiť skôr ako opäť zaútočí na Wesnoth. Predpokladám, 
že sa po "
+"našom úteku vrátil na východ, aby nás hľadal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1900,7 +1924,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme zničiť zlo skôr ako sa rozšíri. Poďme na východ!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
@@ -1950,35 +1974,34 @@
 msgstr "Križovatka nemŕtvych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr "Mal-Karanad"
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
 "Tieto močiare vyzerajú nepriechodne. Nemyslím, že by sme po tejto ceste "
-"mohli pokračovať."
+"mohli pokračovať. Prišiel čas obrátiť sa na sever, preč od týchto 
nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Potom musíme prejsť cez rieku. Musíme sa poponáhľať, už sme 
premárnili "
+"priveľa času. Nemŕtvi sa opevnili uprostred brodu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
-"Za touto riekou leží Severná zem. Áno, žijú tam ohyzdi a orkovia. Mali 
by "
-"sme pokračovať opatrne. Stále si myslím, že sme mali ísť priamo za 
kráľom, "
-"ale teraz už sa to nedá."
+"Za touto riekou leží Severná zem. Žijú tam ohyzdi a orkovia. Mali by sme 
"
+"pokračovať opatrne. Nemŕtvi sú nebezpeční, ale orkovia by mohli byť 
ešte "
+"nebezpečnejší."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -1994,7 +2017,6 @@
 msgstr "Z hlbín rieky privolám tvory, ktoré vás zničia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
@@ -2016,7 +2038,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:89
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš niektorého z nepriateľských černokňažníkov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:116
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2027,6 +2049,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"To je zle. Sme uprostred nepriateľského územia, nepriatelia sú na 
východe i "
+"na západe, a na severe a juhu sú hory."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2061,6 +2085,9 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Chcel som zamieriť priamo na sever, ale zdá sa, že nám tam hory blokujú "
+"cestu. Musíme vyjsť z tohoto pásma, buď východne alebo západne, a potom 
"
+"zamierime sa sever."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:155
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2099,7 +2126,6 @@
 msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
@@ -2108,14 +2134,12 @@
 "Dúfam, že ich dokážeme odraziť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:201
-#, fuzzy
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
 msgstr "Výborne. Ale ten... Mal-Ravanal, o ktorom si hovoril, je tu tiež?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
-msgstr "Nemyslím si to, ale možno sa tu niekde skrýva."
+msgstr "Necítim jeho mágiu, ale možno sa tu niekde skrýva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:209
 msgid ""
@@ -2124,19 +2148,16 @@
 msgstr "Tak či tak, nemŕtvi už útočia. Dúfajme, že vydržíme túto 
noc."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:221
-#, fuzzy
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr "Hľa, nemŕtvi prerazili našu obranu!"
+msgstr "Nemŕtvi prerazili našu obranu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
 msgstr "Zomieram, a so mnou padne aj mesto."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr "Hľa, slnko vychádza. Nemŕtvi sa sťahujú."
+msgstr "Hľa, slnko vychádza. Nemŕtvi ustupujú."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:269
 msgid "Messenger of Doom"
@@ -2147,9 +2168,8 @@
 msgstr "Prichádzam so správou od svojho veliteľa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:279
-#, fuzzy
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr "Výborne, môžeš ju prečítať. (Možno sa dozvieme niečo 
užitočné.)"
+msgstr "Výborne, môžeš ju prečítať. Možno sa dozvieme niečo 
užitočné."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:283
 msgid ""
@@ -2163,26 +2183,31 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
+"Hovorí: 'Vynikajúco; porazili ste niektorých mojich slabších kapitánov, 
a "
+"malý zlomok mojej hordy. Keby som však priviedol celú svoju mocnú Légiu "
+"Hrôzy, rozdrvil by som vás ako hmyz. Túžim však po víťazstve, ktoré 
by "
+"ukázalo pravý rozsah mojej osobnej moci. Na rozdiel od veľkého generála "
+"Gweddryho sa nepotrebujem schovávať za brnenia svojich vojakov! Ty, 
veliteľ "
+"Gweddry, si zbabelec! Možno o tebe bardi budú spievať, že si porazil 
mojich "
+"kapitánov, ale v skutočnosti si sa akurát ukrýval v bezpečí za 
líniami, kde "
+"ostatní, udatnejší od teba, bojovali a zomierali v tvojom mene.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:287
-#, fuzzy
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
-msgstr "A čo má byť pointou tento správy? Iba nás urážaš!"
+msgstr "Čo má byť pointou tento správy? Máš pre nás niečo viac ako 
urážky?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:291
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that you did not defeat my Lord's minions, it was others doing "
 "the work for you! The mighty Gweddry himself would last but a few moments in "
 "actual combat. And my master seeks to prove this. He challenges you, "
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
-"Pointa je, že Gweddry by bez pomoci svojich sluhov nedokázal poraziť "
-"poddaných môjho pána! Pochybujem, že by Gweddry v skutočnom súboji 
vydržal "
-"čo len dve sekundy. A môj pán to dokáže. Vyzýva ťa, Gweddry, do boja, 
na "
-"duel."
+"Pointa je, že poddaných môjho pána si neporazil ty; urobili to za teba "
+"druhí! Pochybujem, že by Gweddry v skutočnom súboji vydržal čo len pár 
"
+"sekúnd. A môj pán to dokáže. Vyzýva ťa, Gweddry, do boja, na duel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:295
 msgid ""
@@ -2191,73 +2216,68 @@
 msgstr "Aké sú jeho podmienky? Neprijmem nič, čo by ho jasne 
zvýhodňovalo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Nevertheless, these are his terms: You "
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"To iba ukazuje, aký si zbabelec. Ale tu sú jeho podmienky: 'Vyber si šesť 
"
-"svojich najlepších bojovníkov a ja si vyberiem mojich šesť. Potom budeme 
"
-"bojovať, na smrť, kým jeden z nás nepadne!'"
+"To iba ukazuje, aký si zbabelec. Ale tu sú jeho podmienky: Vyber si šesť "
+"svojich najlepších bojovníkov a on si vyberie svojich šesť. Potom budete 
"
+"bojovať, na smrť, kým jeden z vás nepadne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
 "Gweddry, myslím, že by si to nemal prijať. On si prinesie do boja viac ako 
"
-"sedem nemŕtvych; prinesie si celú armádu!"
+"šesť nemŕtvych; prinesie si celú armádu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. There is a small chance that it will be a "
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
-"Nuž, podľa mňa by si mal prijať. Budeš mať aspoň aké-také šance; 
inak budeme "
-"musieť čeliť celej armáde nemŕtvych."
+"Nuž, podľa mňa by si mal prijať. Budeš mať aspoň aké-také šance na 
čestný "
+"boj; inak budeme musieť čeliť celej jeho armáde nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
-"Máš jednoduchú voľbu. Prijmi, alebo čeľ útoku hôrd môjho pána ako 
pravý "
-"zbabelec."
+"Máš jednoduchú voľbu. Prijmi, zbabelec, alebo sa priprav na útok hôrd 
môjho "
+"pána pri zajtrajšom úsvite!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:317
 msgid ""
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Prijímam túto výzvu. Podľa slov tvojho pána tým ukážem, že nie som 
zbabelec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:326
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
-msgstr ""
+msgstr "Neprijmem súboj, v ktorom je zrejmé, že bude podvádzať! Odmietam!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Ja umieram..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Sme stratení..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "I... must... argh."
-msgstr "Musím... varovať... Gweddryho..."
+msgstr "Musím... ááá..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
-msgstr ""
+msgstr "Čo? Vy ma nevíte ochrániť..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
@@ -2266,7 +2286,6 @@
 "na východnej hranici Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2276,20 +2295,19 @@
 msgstr ""
 "Dobytok a ťažné zvieratá sa nachádzali mŕtve na poliach, a muži mizli 
zo "
 "svojich domov bez jedinej stopy, okrem tenkej čiary čiernej krvi. Osadníci 
"
-"spočiatku podozrievali nájazdníkov, ale na východ od nich nič nebolo, 
iba "
-"nízke horské pásmo a míle močiarov."
+"spočiatku podozrievali nájazdníkov, ale na východ od bolo iba nízke 
horské "
+"pásmo a míle močiarov, kde už roky nikoho nevideli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Každým dňom strach narastal, až obyvatelia východných dedín museli 
vyslať "
-"posla ku kráľovi. Posol neúnavne cválal celé dni a noci, až nakoniec 
dorazil "
-"do mesta Weldyn."
+"Miznutia neprestávali a každým dňom strach narastal. Napokon obyvatelia "
+"východných dedín vyslali posla ku kráľovi. Posol neúnavne cválal celé 
dni a "
+"noci, až nakoniec dorazil do mesta Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2316,29 +2334,26 @@
 "krajov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Jedna z nich, južná hliadka, bola v ohnisku predchádzajúcich útokov. 
Konrád "
-"II. sa rozhodol znovu opevniť tieto hliadky. Poslal tam dvoch svojich "
-"najnádejnejších mladých dôstojníkov."
+"Jedna z nich, južná hliadka, bola v ohnisku predchádzajúcich útokov, a 
bola "
+"stále opevnená. Konrád II. sa rozhodol znovu opevniť zvyšné hliadky. 
Poslal "
+"tam dvoch svojich najnádejnejších mladých dôstojníkov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To the northern outpost he sent Owaec, a clan noble. To the middle outpost, "
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
-"Rytier Deoran bol už na svojom mieste v južnej pevnosti. Do severnej "
-"pevnosti poslal Owaeca, miestneho šľachtica. To prostrednej pevnosti poslal 
"
-"Gweddryho, ktorého mal sprevádzať mág Dacyn. Tento príbeh je o nich."
+"Do severnej pevnosti poslal Owaeca, miestneho šľachtica. To prostrednej "
+"pevnosti poslal Gweddryho, ktorého mal sprevádzať mág Dacyn. Tento 
príbeh je "
+"o nich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
@@ -2348,723 +2363,4 @@
 "Potom, čo dorazili kráľove sily, išlo všetko podľa poriadku. Niekoľko "
 "týždňov neboli žiadne útoky a Gweddryho muži začali poľavovať v 
pozornosti. "
 "Jedného dňa boli Gweddry a jeho muži na svitaní prebudení výkrikmi 
nočných "
-"strážcov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
-#~ "the East."
-#~ msgstr "Veď verné armády Wesnothu v bitke proti hordám nemŕtvych z 
východu."
-
-#~ msgid "Holy Water"
-#~ msgstr "Svätená voda"
-
-#~ msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-#~ msgstr "Táto voda doživotne posvätí všetky tvoje zbrane!"
-
-#~ msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-#~ msgstr "Cesta o chvíľu končí. Pozri na toto... hora nám bráni 
pokračovať."
-
-#~ msgid ""
-#~ "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I "
-#~ "told you from the beginning we should never have ventured north of the "
-#~ "river!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Naše jednotky nemôžu ísť na taký drsný terén. Musíme sa 
obrátiť! Hovoril "
-#~ "som vám od začiatku, že nemáme ísť na sever od rieky!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
-#~ "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
-#~ "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
-#~ "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
-#~ "choice, we have to stay north of the river where we cannot be detected by "
-#~ "the undead, and so we may be able to get around them and attack them "
-#~ "where there are fewer enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie! Ak si dobre pamätám, tu niekde hore je jazero, a cezeň je most. "
-#~ "Môžeme sa tak dostať cez horu. A pamätajte, keby sme zostali na juh od 
"
-#~ "rieky, nemŕtvi by nás už zabili a potom poslali naše mŕtvoly bojovať 
"
-#~ "proti kráľovi. Nemáme veľmi na výber, musíme zostať na sever od 
rieky, "
-#~ "kde nás nemŕtvi nenájdu, možno sa ich potom podarí obísť a 
zaútočiť tam, "
-#~ "kde nebude tak veľa nepriateľov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been "
-#~ "defeated easily. Onward!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Myslím, že Dacyn má pravdu. Keby sme zostali vzadu, ľahko by nás "
-#~ "porazili. Vpred!"
-
-#~ msgid "Ravanal-Guard"
-#~ msgstr "Stráž Ravanalu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned "
-#~ "us; we must get far away from these lands. I think we should go north, "
-#~ "and try to reach Weldyn by a different route."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dobrá práca! Teraz by sme mali pokračovať vpred, na sever. Nemŕtve "
-#~ "hliadky nás varovali; musíme sa dostať von z týchto krajov. Myslím, 
že by "
-#~ "sme mali ísť na sever a skúsiť inú cestu do Weldynu."
-
-#~ msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-#~ msgstr "Čo to... močiare? Keď som tu bol naposledy, boli tu úrodné 
nížiny!"
-
-#~ msgid "I can't believe I lost the duel..."
-#~ msgstr "Nemôžem uveriť, že som prehral v dueli..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr "
-#~ "poweerrrrrr......."
-#~ msgstr "Čo? Prehral? Teraz sa všetka našaaa silaaa 
straaatííííí........"
-
-#~ msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-#~ msgstr "Keďže nemáme vlastnú vôľu, musíme s tebou súhlasiť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
-#~ "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
-#~ "worried."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najväčší veštec v krajine, Galdren, jedného dňa predpovedal, že sa 
"
-#~ "čoskoro po celej krajine rozšíri veľké zlo. Kráľ si, prirodzene, 
robil "
-#~ "starosti."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
-#~ "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
-#~ msgstr ""
-#~ "V celej krajine boli dva mágovia svetla, ktorí jasne predčili 
ostatných. "
-#~ "Mág z východu menom Ravan a ja."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life "
-#~ "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Po čase, ako to robia všetci mágovia smrti, si vzal vlastný život a "
-#~ "premenil sa na kosteja, jedného z najmocnejších."
-
-#~ msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-#~ msgstr "Ale napriek tomu nemáš žiaden lepší plán!"
-
-#~ msgid "That is why we're at this council..."
-#~ msgstr "Preto sme na tejto rade..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around "
-#~ "and avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, "
-#~ "and staying inside Wesnoth would mean certain death."
-#~ msgstr ""
-#~ "Asi by sme mali ísť na sever k orkom, potom sa pokúsiť prekĺznuť 
okolo a "
-#~ "vyhnúť sa armádam nemŕtvych. Ich hordy sú na nás priveľké, 
zotrvať vo "
-#~ "Wesnothe by znamenalo istú smrť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
-#~ "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
-#~ "orcs in the northlands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie, myslím, že by sme mali ísť priamo cez nich a dostať sa ku 
kráľovi čo "
-#~ "najrýchlejšie. Hordy nemŕtvych nemôžu byť až také veľké, a na 
severe sú "
-#~ "orkovia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to "
-#~ "go forward - we will all die if we do! We should turn North and help "
-#~ "Owaec, captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Došli sme na hranicu krajiny nemŕtvych. Ďalej už iste nepôjdeme... to 
by "
-#~ "sme všetci pomreli! Mali by sme sa otočiť na sever a pomôcť Owaecovi, 
"
-#~ "veliteľovi severnej hliadky, odraziť nemŕtvych."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to "
-#~ "fight. The necromancer Mal-Skraat has chased us."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie som si celkom istý. Bojovať budeme, či už pôjdeme dopredu alebo "
-#~ "naspäť. Černokňažník Mal-Skraat ide za nami."
-
-#~ msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-#~ msgstr "Nebudeme tu strácať čas bojom s Mal-Skraatom. Vpred!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, "
-#~ "we will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Musíme prekročiť túto rieku. Cestu okolo močiara nevieme nájsť a 
strácame "
-#~ "veľa času. Weldyn je už možno zrúcaný!"
-
-#~ msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-#~ msgstr "Ach nie! Sme uprostred nepriateľského územia!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if "
-#~ "we kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead "
-#~ "lands. I don't know how far we will get, though."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ak zabijeme Mal-Skraata, otvorili sme si cestu do Wesnothu, ale ak "
-#~ "zabijeme Mal-Kallata, dostaneme sa hlbšie do krajiny nemŕtvych. Neviem "
-#~ "však, ako ďaleko sa dostaneme."
-
-#~ msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-#~ msgstr "Nie! Nepodarilo sa mi zachrániť Wesnoth pred zničením..."
-
-#~ msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-#~ msgstr "Wesnoth je stratený... bezo mňa si Gweddry neporadí!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry to Weldyn\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad II"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dostaneš Gweddryho do Weldynu\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec\n"
-#~ "#Zomrie Konrád II"
-
-#~ msgid "Mal-Kranalai"
-#~ msgstr "Mal-Kranalai"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you "
-#~ "know of what he spoke."
-#~ msgstr ""
-#~ "Počkajte. V prvom rade, o akom proroctve to hovoril kostej? Myslím, že "
-#~ "viete, o čom hovoril."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Escape from the Orcish Prisons\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Unikneš z orčieho väzenia\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid "The Cells"
-#~ msgstr "Kobky"
-
-#~ msgid "Guard Room"
-#~ msgstr "Strážnica"
-
-#~ msgid "Why have you entered my lands?!?"
-#~ msgstr "Prečo ste v mojej krajine?!?"
-
-#~ msgid "We were traveling-"
-#~ msgstr "Putovali sme..."
-
-#~ msgid "Silence! Did I ask you?"
-#~ msgstr "Ticho! Pýtal som sa ťa niečo?"
-
-#~ msgid "Um... yes."
-#~ msgstr "É... áno."
-
-#~ msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-#~ msgstr "Tak dosť! Dám vás do super stráženej jaskyne!"
-
-#~ msgid "Ugh..."
-#~ msgstr "Ugh..."
-
-#~ msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-#~ msgstr "Huh? Kde to som? Som pripútaný k zemi!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very "
-#~ "well. I can escape from these knots."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vyzerá to, že som v nejakom väzení... hmm, stráže ma neuviazali 
poriadne. "
-#~ "Z týchto uzlov sa dokážem vyslobodiť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that "
-#~ "I will have to rescue."
-#~ msgstr "To je lepšie! Ktovie koľkých ďalších uväznili. Musím ich 
oslobodiť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into "
-#~ "their cells in order to see them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Keďže sú asi zviazaní rovnako ako ja, musím sa dostať do ich ciel a 
nájsť "
-#~ "ich."
-
-#~ msgid "The high security prisoners are escaping!"
-#~ msgstr "Unikajú väzni zo super bezpečného väzenia!"
-
-#~ msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-#~ msgstr "Tak ty si v tejto cele! Poďme, musíme ujsť!"
-
-#~ msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-#~ msgstr "Veľmi dobre. Myslím, že zvyšné kobky sú dole po tejto ceste."
-
-#~ msgid ""
-#~ "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
-#~ "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Takže sú tu uväznení aj niektorí z našich najlepších bojovníkov, 
rovnako "
-#~ "ako ja, Dacyn a Owaec. $R2.user_description, poď za mnou! Musíme sa "
-#~ "dostať z tohoto väzenia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interesting, they put the most powerful of us in the high security "
-#~ "prisons. Where are the others, I wonder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zaujímavé, tých najmocnejších z nás dali do vysoko stráženého 
väzenia. "
-#~ "Rozmýšľam, kde sú asi ostatní?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! This looks like the last cell, so we should just get out of here "
-#~ "now. But how can we do that?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacyn! Toto vyzerá ako posledná cela, takže by sme už mali odtiaľto "
-#~ "zmiznúť. Ale ako?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Well, we could try going out the way we came in, but that door is "
-#~ "probably locked."
-#~ msgstr ""
-#~ "No, mohli by sme skúsiť vyjsť tade, kade sme vošli, ale tie dvere 
budú "
-#~ "asi zamknuté."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guard who took us down here went into a hidden room when he closed "
-#~ "this door. It was right outside this cell. If we can find and kill this "
-#~ "guard, the key should be nearby."
-#~ msgstr ""
-#~ "Strážca, ktorý nás sem priviedol, potom čo zavrel tieto dvere, 
odišiel do "
-#~ "tajnej miestnosti. Bola priamo vedľa tejto cely. Ak ju nájdeme, a "
-#~ "zabijeme toho strážcu, kľúč by mal byť neďaleko."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin "
-#~ "spot at all! It's really a door!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu je tenké miesto na stene. Teda nie... to vlastne nie je stena! To sú "
-#~ "naozaj dvere!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
-#~ "cells..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha! Strážca. Keď ho zabijeme, snáď sa budeme vedieť dostať z 
týchto "
-#~ "ciel..."
-
-#~ msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-#~ msgstr "Našiel som kľúč! Vypadnime odtiaľto!"
-
-#~ msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-#~ msgstr "Toto je ten správny kľúč! Poďme, otvorme dvere, rýchlo!"
-
-#~ msgid "Valand"
-#~ msgstr "Valand"
-
-#~ msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-#~ msgstr "Pomôžte nám! Stráže nás chcú zajtra popraviť!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that "
-#~ "long."
-#~ msgstr "Hah! Zajtra? Robíte chybu, ak si veríte, že budete žiť tak 
dlho."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them "
-#~ "now before they escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Správne, šéfe, pretože na nás útočia, a my ich teraz musíme 
zabiť, aby "
-#~ "neušli!"
-
-#~ msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-#~ msgstr "Argh! Škoda, ale aspoň vás porazia moje obrovské armády!"
-
-#~ msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-#~ msgstr "Pôjdem s vami a pomôžem vám na vašej výprave, nech je to 
čokoľvek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry and Owaec across the river\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dostaneš Gweddryho a Owaeca cez rieku\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Volas"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš veliteľa nepriateľov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Volas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dosiahneš koniec tunelu\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get everyone possible across the river\n"
-#~ "@Destroy the bridge (everyone left on the wrong side of the river will "
-#~ "die, including everyone left on your recall list)\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dostaneš všetkých cez rieku\n"
-#~ "@Zničíš most (kto zostane na nesprávnej strane rieky, zomrie, rovnako 
ako "
-#~ "každý na zozname privolateľných jednotiek)\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry alebo zostane na severnej strane rieky\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn alebo zostane na severnej strane rieky\n"
-#~ "#Zomrie Owaec alebo zostane na severnej strane rieky"
-
-#~ msgid "Fifty gold pieces."
-#~ msgstr "Päťdesiat zlatých."
-
-#~ msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-#~ msgstr "Výborne, ale dostaneš ich, až keď bude po moste."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when "
-#~ "the bridge is exploded will be left to their own devices!"
-#~ msgstr ""
-#~ "V poriadku, teraz každý cez most! Kto zostane na tejto strane, keď most 
"
-#~ "vybuchne, bude zanechaný svojmu osudu!"
-
-#~ msgid "I believe you owe me some money first."
-#~ msgstr "Myslím, že mi ešte čosi dlžíte."
-
-#~ msgid "Here it is. Now blow up the bridge!"
-#~ msgstr "Tu je to. Teraz vyhoďme most do vzduchu!"
-
-#~ msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-#~ msgstr "Ejha... zostal som na severnej strane! To som si zle naplánoval."
-
-#~ msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-#~ msgstr "Ty idiot! Nechal si ma na sever od mosta!"
-
-#~ msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-#~ msgstr "Som ešte stále na sever od mosta, Gweddry! Prečo si ho 
zničil!?!"
-
-#~ msgid "I ain't goin' to be going with yah. Best o' luck t'yah!"
-#~ msgstr "Ďalejky už s vámi nepójdem. Veľa ščastia!"
-
-#~ msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
-#~ msgstr "Čo? Vy nepotrebujete moje služby? Idem preč!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the path\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dosiahneš koniec cesty\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the outlaw leader in the villages and kill him\n"
-#~ "@Defeat the undead leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Nájdeš v dedinách veliteľa zbojníkov a zabiješ ho\n"
-#~ "@Porazíš veliteľa nemŕtvych\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Keep at least two ogres on the grass until your troops catch up with "
-#~ "you\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Zadržíš na lúke aspoň dvoch ohyzdov, kým príde tvoja armáda\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Sudoc\n"
-#~ "#Letting any enemy unit onto your keep"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš Mal-Ravanala\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec\n"
-#~ "#Zomrie Sudoc\n"
-#~ "#Nejaká nepriateľská jednotka vojne do tvojej pevnosti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Khrakrahs the Skeletal Dragon\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš kostlivého draka Khrakrahsa\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid "Mal-Rhazal"
-#~ msgstr "Mal-Rhazal"
-
-#~ msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-#~ msgstr "Predpokladám, že sa budeme musieť prebrodiť... ach."
-
-#~ msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-#~ msgstr "Smrť... smrť... môj pán ťa volá... Smrť!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-"
-#~ "powerful clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the "
-#~ "prophecy, Dacyn. You will meet your doom!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Áno, drak utekal, ale všemocnému zovretiu veľkého kosteja 
Mal-Ravanala "
-#~ "neuniknú ani tí najmocnejší. Pamätaj na proroctvo, Dacyn. Stretneš 
svoj "
-#~ "osud!"
-
-#~ msgid "Prophecy?"
-#~ msgstr "Proroctvo?"
-
-#~ msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-#~ msgstr "Nemŕtvi vstávajú zo zeme! Musíme ich poraziť, rýchlo!"
-
-#~ msgid "This might be more difficult than I thought."
-#~ msgstr "To môže byť ťažšie, ako som si myslel."
-
-#~ msgid "Now let's get out of this bog!"
-#~ msgstr "Poďme preč z tohoto bahna!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš Mal-Ravanala\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
-#~ "reign of Haldric VII..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Áno, proroctvo. Viem, o čom kostej hovoril. Začalo to počas vlády "
-#~ "Haldrica VII..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš všetkých nepriateľských veliteľov\n"
-#~ "DPrehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš jedného z veliteľov nepriateľov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either the necromancer or the lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš černokňažníka alebo kosteja\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill the enemy Lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Zabiješ nepriateľského kosteja\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat one of the necromancers\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš jedného z černokňažníkov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the night\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Prežiješ noc\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry\n"
-#~ "#Zomrie Dacyn\n"
-#~ "#Zomrie Owaec\n"
-#~ "#Zomrie Konrád"
-
-#~ msgid "Konrad"
-#~ msgstr "Konrád"
-
-#~ msgid ""
-#~ "He says: 'Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
-#~ "was only a small fraction of my horde. It would be very easy for me to "
-#~ "defeat you. But I don't think it would do justice to my power. I mean my "
-#~ "own power, not the power of my legions. And that brings me to my second "
-#~ "point. You, Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have "
-#~ "defeated my lord's captains, but it was really your hordes, not you.'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hovorí: 'Dobre, porazili ste pár mojich kapitánov. Dobrá práca. Ale 
bol "
-#~ "to iba malý zlomok mojej hordy. Mohol by som vás ľahko poraziť. Ale "
-#~ "nemyslím, že by to bolo hodné mojej moci. A tým myslím mojej vlastnej 
"
-#~ "moci, nie moci mojich légií. A to je druhá dôležitá vec. Ty, 
Gweddry, ako "
-#~ "veliteľ, si zbabelec. Tvrdíš, že si porazil kapitánov môjho pána, 
ale v "
-#~ "skutočnosti to urobili tvoje vojská, nie ty.'"
+"strážcov..."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]