wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog data/maps/Son_Of_The_Black_...


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog data/maps/Son_Of_The_Black_...
Date: Thu, 21 Jul 2005 16:35:17 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/07/21 20:35:17

Modified files:
    .       : changelog 
    data/maps/Son_Of_The_Black_Eye: Desert_Of_Death 

Log message:
    revised SotBE Desert of Death map: benj suggested making it less flat

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.803&tr2=1.804&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.803 wesnoth/changelog:1.804
--- wesnoth/changelog:1.803   Thu Jul 21 20:24:34 2005
+++ wesnoth/changelog  Thu Jul 21 20:35:17 2005
@@ -45,6 +45,7 @@
  * The Rise of Wesnoth:
   * removed duplicate file inclusion - campaign should now start faster
   * fixed Lt. Aethyr death events not triggering in Rise of Wesnoth (#13848)
+  * Son of the Black Eye: revised map for Desert of Death
 * server
  * now supports redirection based on client version number
  * can now act as proxy
Index: wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death
diff -u wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death:1.2 
wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death:1.3
--- wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death:1.2 Fri Oct 15 
18:41:48 2004
+++ wesnoth/data/maps/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death   Thu Jul 21 
20:35:17 2005
@@ -1,30 +1,30 @@
-dCdddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-d1Cddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dCCddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-ddCddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddctcdddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddcscdddddddddddd
-ddddddddddddddddddddddccscdddddddddddd
-ddddddddddddddddddddddddcddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddg
-ddddddddddddddddddddddddddddddddddddgt
-dddddddddddddddddddddgggdddddddtdgddgg
-ddddddddddddddddddddddtgdddddggggggddd
-ddddddddddddddddddddddddgddggggcccggdd
-ddddddddddddddddddddddddddgggtcsscgcgg
-dddddddddddddddddddtdgdddggccc\sssccgg
-dddddddddddddddddddggdgddgg\cssssssccg
-ddddddddddddddddddgdddddggccsssssssscg
-dddddddddddddddddddddddggggcccscscsccg
-dddddddddddddddddddgdddCggcccgcgcgcccg
-dddddddddddddddddgtgddgC2ggggtgggggggg
+ICIIIIIIJJJMMJJIIIIIIJIIIdIIIIIdJJMMMM
+I1CIIIIJJIJJJIIIIdIIIJIIdIddIIdIIJJJMJ
+ICCIIIPIIIIIIIIIIddIJIIIIJdIdddIIJJdJJ
+IICIIIIIIIIIIddddIdIIIIIJddIIIIIIJddJJ
+IIIIIJIIIIIIIIddIIIIIIIPJddIIIIIIddddI
+IIIIJIIIIIIIIJddIIddJIIcUcIIIIIdIddddI
+IIIIIIIIIIIIJJdIddIJJIPcscPJJIddddddII
+IIIIIIIIIIIdUJIIIdIJJJccscPIIddddIIdII
+IIIIIIIdIIIIJIJdIdIIJJdIcdIdddddIIIIII
+JIIIIIIIIIIddIIdIdIIIIIIJddddddIIUddII
+JJJdIJIIdIdIdddIdIddIIIJJdddddIddJJdId
+JUJdJIIIIIIIdIIIIIddIIIdIIddddIIIddIII
+JdIIIIIIIIIJdIIIIIdIIIddIIdddddddddIIJ
+JJddIIdIIJJIIIIIIdddIIddIIIIdIIIIIdIdJ
+JIIIIIIIIIJIIIIIIIdJIdddIIddIIIIIddIIJ
+IIIJdIIIIIIdIJIIIIUJIddddIdIIJJIddIIJI
+IIJJIIIIIddJJIIddJJIIIdddddIIIIdddIIId
+IIIIdIIIBIJIJIIddIIIIIIddIIIIIIIddIIId
+IIIIddIIIIIIIdIddIddIIIIdIddIIIdddIdIg
+JIIIdIIIIdIdddddddIIddIdIdddIIddddIdgt
+JJJdIdIJJIdIdddIdIIIIgggdddIIddtdgddgg
+JJIIdddIIIIIIIIIIIIdddtgddIddggggggddd
+JIIddIIIIdIdIddddddddIIIgddggggcccggdd
+JUdJddIIdIdddddddddddIIIddgggtcsscgcgg
+JPJddIIddddIdIIIdddtdgdddggccc\sssccgg
+JJJIIIdddddIdJJIdddggdgddgg\cssssssccg
+JJdIIIddddIIIJIIddgIddddggccsssssssscg
+JJJJJJIIdddIIdIIIdIdIddggggcccscscsccg
+MMJJMJIIdIddIIdddddgdIdCggcccgcgcgcccg
+MMMMMMJIIIIIIIIIdgtgddgC2ggggtgggggggg
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]