wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/data maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach m...


From: James Spencer
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/data maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach m...
Date: Thu, 14 Oct 2004 17:29:54 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   James Spencer <address@hidden> 04/10/14 21:21:58

Modified files:
    data/maps/The_Rise_of_Wesnoth: A_Beach A_Final_Spring A_New_Land 
                    A_Summer_of_Storms 
                    Clearwater_Port Cursed_Isle 
                    Return_of_the_Fleet 
                    Rise_of_Wesnoth Rough_Landing 
                    Southbay_in_Winter The_Fall 
    data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth: Clearwater_Port.cfg 

Log message:
    Update TROW for the death of the pier- All hail our bridge overlords

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach:1.2 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach:1.3
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach:1.2  Sat Sep 18 06:58:19 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach    Thu Oct 14 21:21:57 2004
@@ -4,7 +4,7 @@
 sscccdndgvgddgggggwwwwggggggwwwwggg
 ssccccdddddddddddfffwgggfggdgwwgggg
 ssscZcccddddgddddffwwgwwfgddgvwgffg
-sssccccpdgdgggdgggwwggwwwgggggggffg
+ssscccc/dgdgggdgggwwggwwwgggggggffg
 ssssccccddddddggwwwYwggwggggwwwwggg
 ssssscccddddddggwwgwwwwwfffwg\fwwwg
 sssssccccdgvdggggcwcwwwffffwwwgwwwg
@@ -14,12 +14,12 @@
 sssssssscccgwwgwwwwgwwwffgggwwcc\\w
 sssssssccggvwggwYwwwwwwgfgtggggwwgg
 sssssssccdgdgdgfgwwgwgwgfgggggwCCgg
-sssssscccdgdddgfffgggggwgggdggww1Cg
+sssssscc\dgdddgfffgggggwgggdggww1Cg
 ssssssccccddgdggfddgggwYgggddgwwCgg
 sssssccZccdddgggdddddgwwggggdgggwgg
 ssssscccccddddggdddddccwwwggggffggg
-ssssscccpddvddddgggdgwcwwgwwwgfggvg
-sssssccpcdggdddgvggggggggggwwggfffg
+sssssccc\ddvddddgggdgwcwwgwwwgfggvg
+sssssccccdggdddgvggggggggggwwggfffg
 sssccccndndddgdggggggggggggggwggffg
 ssscZcdn3ndgdgggfdggfftfggggwwwgffg
 sccccddddgggfffgddddfgfffgggwgggfff
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring:1.1  Tue Jul 20 
22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring    Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
-sssccgfffggfgfffrggwgwgwgggnnngfhhhhhmhmmmmhh
+sscccgfffggfgfffrggwgwgwgggnnngfhhhhhmhmmmmhh
 sssccffgfffggfffrwwwwwwggggn3nvfffhmmmmmmmmmh
 sssccdfffgggfwwfrhthwhggggggnggggfhhmmmmmmmmf
 sscccdgfggggggfgrhhhhggggggvghhhgghmmmvmmhmhm
 sscccdgtggggggggrrhhhgtgghhfhmmhgghhhmmhhghhh
-ssccpdgggggggggggvrrhgffghmmhmmmhhgghhhhggggg
+sscc\dgggggggggggvrrhgffghmmhmmmhhgghhhhggggg
 sccccdgggggggfgggfffrhfffhmmmmmmmhthggggggggg
 scccddggggggffffffffrhhhhmmmmhmmmhhhgggggggrr
 ssccddgggfggghfffffrrghhhmmmmhhhhghghtgrgrrgg
@@ -19,9 +19,9 @@
 sscscccccggrrgrrrgrrCccccsssssscsssccfggwwwwg
 ssscccssccddtgggfgCc\\ccsssssssccccwfffgwgwgg
 ssccccssssccddfffccscc\\cccccccwcwwwfgggwwggg
-sscfgtccssssccfccssssccc\RCCcggffggvwwwwgwggg
-sscfhgcgccsssccsssscpdtfCgRRggggfggwwwwwwgggf
-sscvhfvgtdccsccsspccdCgggRRCrrggggggwwwwwggff
+sscfgtccccssccfccssccccc\RCCcggffggvwwwwgwggg
+sscfhgcgccsscccsscsc\dtfCgRRggggfggwwwwwwgggf
+sscvhfvgtdccccssc\ccdCgggRRCrrggggggwwwwwggff
 sccdhfRRggddcdcccddCc2CRRgggggrrgggwwwwwwwgwf
 ssccgcddRRgRRRdddgggCRRfvgCgggggrrtgggggwwwww
 ssccccccdtRCRCRffftRRgftfCgggfffggrrrrffgfggg
@@ -32,14 +32,14 @@
 ssssssssccccccfftfRrgrgghhhhhhfhhhhhfgggggvrg
 ssscsssccccccccggcCgrgrrgggghhhhmmhhhhgfffggr
 sssccccccsssccccccccggggrrggghhhmmmhhhhhffgfg
-sccgggcccsssscccccccdgggggrrghmmmmmmmmhhhfgff
+sccggg/ccsssscccccccdgggggrrghmmmmmmmmhhhfgff
 scgfhhvccssssccsccccdgffggtrgghhmmmmmmmnhhghh
 scftfggcsssssccsssccgfffgggrgghhhhmmmmn4ngghh
 ssccfcgcccccccssssccccfffggrggffhhhmhhnnnghmm
 sscccccfftcccsssssscccggfggrfffghhmmhvhhgfhmm
-ssssspCCfhgccssssssccpdggggrggggggtghgfggfhmm
+ssssscCCfhgccsssssscc\dggggrggggggtghgfggfhmm
 sssssc5ghhgccsssssscccdgggvrgggghfgfgggfvhhmh
 ssssssccftgcccssssscccdgggrwgwgfffffffgffghhh
-ssssssssccccccccsccccggfgtrwwwwwwffgfgfwwwggg
+ssssssccccccccccsccccggfgtrwwwwwwffgfgfwwwggg
 sssssssssssssssscccccgffffrrwgwgwgghgwwwwwwwg
 sssssssssssssssscccccgggffffrrggggghhhhgwgwgg
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land:1.1    Tue Jul 20 
22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land  Thu Oct 14 21:21:57 2004
@@ -22,10 +22,10 @@
 sssssssssssccffCfdccssssssccccc
 ssssssssssccccf4ffdcsssssscdgtg
 sssssssssscctgCfCfdccssssccdggg
-ssssssssssscgfffddccccccscddfCf
-ssssssssssscptfgcccscsccccdgf2C
+ssssssssssc/gfffddccccccscddfCf
+ssssssssssccctfgcccscsccccdgf2C
 ssssssssssscccftcssssssscddgCCf
-ssssssssssssccccsssssssscdgtggf
+sssssssssssscccccssssssscdgtggf
 sssssssssssssssssssssssccdggggf
 ssssssssssssssssssssssscddgggff
 ssssssssssssssssssssssccdgggfff
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms:1.1    Tue Jul 
20 22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms  Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -8,10 +8,10 @@
 mmmmmmmmmhrrhmmhfffffcccggfccfffffm
 mmmmmmmmfhhrhhhhhfffftccccccggfgfmm
 mmmmmmmmhfhrhggggffffccccscccfffmmm
-mmmmmmmmmffgrrgggggccscsssspgffffgm
-mmmmmmmmfhfggrtggggccssssssstgggfvm
-mmmmmmmmmmhfggrrgfgcssssssssssgggmm
-mmmmmfmfmmhhgggrgfcsscsgssC1Cggfgmm
+mmmmmmmmmffgrrgggggccscsssc\gffffgm
+mmmmmmmmfhfggrtggggccssssscctgggfvm
+mmmmmmmmmmhfggrrgfgcssscssssssgggmm
+mmmmmfmfmmhhgggrgfcssccgcsC1Cggfgmm
 mmmmffffmhhhgggrfcccsccgcgCCCgggfgm
 mmmffftcfchhhgggrccgctfggggrgffmftm
 mmmfffccwcggggggrvcgfffggrrgggmmmmm
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port:1.1  Tue Jul 20 
22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port    Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -11,9 +11,9 @@
 icSSSSrtSSSgSigggigcScssssssssssssccssss
 ccccccrSgccccscccccscsssssscssssscciccss
 sssssc|ccssssssssssssssssccccssccgtSicss
-sssssc|cssssssssssssssscscgcssspiSRSicss
-sccccc|cssscccccccsccccCciccsccidgRViFcc
-cVigccgccpptcgiSigcSSSSCipiipdpdSVRRSFFc
+sssssc|cssssssssssssssscsigcsss\iSRSicss
+sccccc|cssscccccccsccccCiiicsccidgRViFcc
+cVigccgcc\ctcgiSigcSSSSCc\ii\d\dSVRRSFFc
 SSSSgV|ScSgSggSFSFgSSSSCiddddtdSSgtRHSic
 SSSFSgrrVSSSSSFFVgFFggggCCtRSVSCCCRgHHic
 SSFFgngnrrggSgFrrrFggCgggrRCRRRC1CRHHVic
@@ -29,7 +29,7 @@
 mmmmmVHFFFgrSSSiiccscscsssssciicccssssss
 mHHHHHHFFggFrrggiccssssssccccgtiisssssss
 HFHFFFggggFFn3ngccccssssciiFiVHicsssssss
-FFFFFSSSggFFnnnccccccccccpFgSHFicsssssss
+FFFFFSSSggFFnnncccccccccc\FgSHFicsssssss
 HHFSSSSSgtiiiciccccscscccitFHFicssssssss
 HVSSSVgiiiiicscsssssssssciiiiiisssssssss
 HFFFSSSiiiccccsssssssssscccccsssssssssss
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle:1.1    Tue Jul 20 
22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle  Thu Oct 14 21:21:57 2004
@@ -3,9 +3,9 @@
 cgtgggggghhhhhccsssssssscgfgf
 fgfgCCCgcthmmhfccccssssscccgc
 cfffC2Cgghhmmhffftcccssscsccc
-cccffgghhmmmhffffffccccccpccs
+cccffgghhmmmhffffffcccccccccs
 sscffgghmhmhhfgffffffccccgtcc
-sscccfgfhhhfffggfffffccccgggc
+sscccfgfhhhfffggfffffccc\gggc
 sssscfffgftffgggfffffgtccnnnd
 sssccggfffffffgffffffgcccn1nd
 sssccgffffggfffggffffggccdddd
@@ -27,7 +27,7 @@
 fffffgggggggccssssssscccccccc
 CCfffffggtggccsssssscctcccccc
 3Cgfffffgggggccssssscgghgcccc
-Cfgfgfggggggccccssccpghmhcccc
+Cfgfgfggggggccccsscc\ghmhcccc
 ffgggggggggcccccccccgghmhggcc
 fffgggggtgcccscsccfffhhmhggtc
 ggggggggggccsssssccfffhhhgccc
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet:1.1    Sun Aug 
22 07:31:58 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet  Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -25,15 +25,15 @@
 sscccZcccssscccgggggwggggwggggffffffffff
 sssscccccssccccgggggggggwwgggfffffffffff
 sssscscccccccggvgggfggggggggfffgtffffwff
-ssssssccccpddgggggfffggfggggfffffffffffg
+sssssscccc\ddgggggfffggfggggfffffffffffg
 sssssccccgddrrggggffftffffggffffffffffff
-sssssccpdggggrgggfffffffffggggffffffffff
+ssssscc\dggggrgggfffffffffggggffffffffff
 ssssssccddggrggggffffffffffgggggftffffff
 ssssssccddggrgggggfffffffffggvgggffffffg
 sssssccddggrrggggwggtgfggggggggfffffffff
-ssssscpdggrtgggggggggrgggggggggfffffffff
+sssssc\dggrtgggggggggrgggggggggfffffffff
 sssssccdrrrggggrrrgrrgrrgCCCggffffffftff
-sssccpddggrrgrrgggrgggggrC1Cggffffffffff
+ssscc\ddggrrgrrgggrgggggrC1Cggffffffffff
 ssscccdgggggrrgggggggggfggCggfffffwfffff
 sscccddggggwgrgggggggtffgggggfffffffffff
 sscccgghvhwwgrgggfgfffffffggggtfffffffgf
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth:1.1  Thu Sep 9 
01:16:44 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth    Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -32,14 +32,14 @@
 sssssccccccccccscccdtgrrrnnfffwffffftggrggcgccccgc
 sssscccccccccsssscccgggrggggfffgfgfgggrvgggtgwcccc
 sssscccctfcccsssssssccggrrgtgggggrgrggrgwggwgwggcg
-ssssccchfCfccssssssccpdggrrrgggrrgrgrrrrggggwwwggv
+ssssccchfCfccsssssscc\dggrrrgggrrgrgrrrrggggwwwggv
 ssssschmm3ccssssssscccdrgrggrrrggggwggggrrggwtwggg
-sssscpdmChCfccsssssscpdgrggfgrhmhgwwtggXCrCXgggggg
+ssssc\dmChCfccssssssc\dgrggfgrhmhgwwtggXCrCXgggggg
 ssssccdhmmfvccccssscccddgffggrhmmgwgggXCCrCCXggffw
 ssssccdghffccccccccccccdgffgrghghggggXCwwrwwCXgtww
-ssssscccvfcscccccscsccpdfffgrggffggggXCwo2owCXggfg
+ssssscccvfcscccccscscc\dfffgrggffggggXCwo2owCXggfg
 sssssscscccsssssssssssccdggvrgffhhgggXCwooowCXgggg
 ssssssssssssssssssssscccddgrrfffhmhgggCCwwwCCggggg
 sssssssssssssssssssssccccdgrggffhmhhggXXCCCXXggtgg
-sssssssssssssssssssssscpcdrggggfhhmmtgggXgXggfffff
+ssssssssssssssssssssssc\cdrggggfhhmmtgggXgXggfffff
 ssssssssssssssssssssscccdgggggggvgmmhhggggggffffgf
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing:1.1   Tue Jul 20 
22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing Thu Oct 14 21:21:57 2004
@@ -19,8 +19,8 @@
 sssssssssccccscddccssssss
 sssssssccfccsscdhhccsssss
 sssssssccvgcssccvccssssss
-ssssssccfdccsccwgcsssssss
-ssssssccdccsccwccsscsssss
+ssssssccfdccscccgcsssssss
+ssssssccdccscccccsscsssss
 ssssssscccsccdfcccscccsss
 sssssccncncddhfccccgC2css
 ssssscdn1ndvhhcssscdgCcss
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter:1.1    Tue Jul 
20 22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter  Thu Oct 14 
21:21:57 2004
@@ -6,9 +6,9 @@
 sscscccciSSrrSrrrSrrCiiccssssssss
 ssscccssccSSVSSSFSCc\\icssssssscs
 ssccccssssccSSFFFccscc\\cccccccic
-sscFSVccscssccFccsssscci\RCCiSSSS
-sscFHSiSccccccccssscpSVFCSRRSSSSS
-sscVHFVSVSiiiiccspciSCSSSRRCrrSSS
+sscFSVccscssccFccsscccci\RCCiSSSS
+sscFHSiSccccccccscsc\SVFCSRRSSSSS
+sscVHFVSVSiiiiccc\ciSCSSSRRCrrSSS
 sccSHFRRSSSSiSiicSSCi2CRRSSSSSrrS
 ssccSiSSRRSRRRSSSSSSCRRFVSCSSSSSr
 sscccciiSVRCRCRFFFVRRSFVFCSSSFFFS
Index: wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall
diff -u wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall:1.1 
wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall:1.2
--- wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall:1.1 Tue Jul 20 22:09:33 2004
+++ wesnoth/data/maps/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall   Thu Oct 14 21:21:57 2004
@@ -8,10 +8,10 @@
 mmmmmmmmmHrrHmmHFFFFFiiiggFiiFFFFFm
 mmmmmmmmFHHrHHHHHFFFFtiicciiggFgFmm
 mmmmmmmmHFHrHggggFFFFciccscccFFFmmm
-mmmmmmmmmFFgrrgggggccscsssspgFFFFgm
-mmmmmmmmFhFggrtggggccssssssstgggFvm
-mmmmmmmmmmhFggrrgfgcssssssssssgggmm
-mmmmmfmfmmhhgggrgfcsscsgssC1Cggfgmm
+mmmmmmmmmFFgrrgggggccscsssc\gFFFFgm
+mmmmmmmmFhFggrtggggccssssscctgggFvm
+mmmmmmmmmmhFggrrgfgcssscssssssgggmm
+mmmmmfmfmmhhgggrgfcssccgcsC1Cggfgmm
 mmmmffffmhhhgggrCcccsccgcgCCCgggfgm
 mmmffftcfchhhgCgrccgctfggggrgffmftm
 mmmfffccwcggggggrvcgfffggrrgggmmmmm
Index: wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg
diff -u wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1.21 
wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1.22
--- wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1.21 Fri Oct 
 1 18:41:15 2004
+++ wesnoth/data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg   Thu Oct 
14 21:21:58 2004
@@ -615,15 +615,23 @@
    
    [event]
    name=turn 18
-        {PUT_IMG (terrain/pier.png) 31 16}
-        
+#       {PUT_IMG (terrain/pier.png) 31 16}
+        [removeitem]
+            x=31
+            y=16
+        [/removeitem]
+
        [message]
            id=msgT7_24
            speaker=Lieutenant Aethyr
            message= _ "My lord, the first ship is departing. But 
the second ship should arrive shortly."
        [/message]
        
-        {PUT_IMG (terrain/coast.png) 30 15}
+#       {PUT_IMG (terrain/coast.png) 30 15}
+        [removeitem]
+            x=30
+            y=15
+        [/removeitem]
        
        [move_unit_fake]
            type=Transport Galleon
@@ -659,7 +667,11 @@
    [event]
    name=turn 24
    
-        {PUT_IMG (terrain/pier.png) 32 14}
+#       {PUT_IMG (terrain/pier.png) 32 14}
+        [removeitem]
+            x=32
+            y=14
+        [/removeitem]
 
        [message]
            id=msgT7_26
@@ -667,7 +679,11 @@
            message= _ "My lord, the second ship is departing. But 
the last ship will be here before long. With your help we can hold on just a 
while longer"
        [/message]
        
-        {PUT_IMG (terrain/coast.png) 31 14}
+#       {PUT_IMG (terrain/coast.png) 31 14}
+        [removeitem]
+            x=31
+            y=14
+        [/removeitem]
        
        [move_unit_fake]
            type=Transport Galleon
@@ -703,16 +719,24 @@
    [event]
    name=turn 30
    
-        {PUT_IMG (terrain/pier.png) 29 16}
-        
+#       {PUT_IMG (terrain/pier.png) 29 16}
+        [removeitem]
+            x=29
+            y=16
+        [/removeitem]
+
        [message]
            id=msgT7_28
            speaker=Lieutenant Aethyr
            message= _ "My lord, the last ship is departing. We're 
Trapped!"
        [/message]
        
-        {PUT_IMG (terrain/ocean.png) 28 15}
-        
+#       {PUT_IMG (terrain/ocean.png) 28 15}
+        [removeitem]
+            x=28
+            y=15
+        [/removeitem]
+
        [move_unit_fake]
            type=Transport Galleon
            x=28,29,30,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39,39,40
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]