trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...
Date: Wed, 04 Aug 2010 21:32:02 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/08/04 21:32:02

Removed files:
    gnun/gnu    : initial-announcement.bg.html 
    gnun/philosophy: free-sw.bg.html 

Log message:
    Delete again to test with fixed triggers.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/initial-announcement.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.16&r2=0
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.21&r2=0

Patches:
Index: gnu/initial-announcement.bg.html
===================================================================
RCS file: gnu/initial-announcement.bg.html
diff -N gnu/initial-announcement.bg.html
--- gnu/initial-announcement.bg.html  4 Aug 2010 20:25:22 -0000    1.16
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,353 +0,0 @@
-
-
-<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Относно проекта GNU - Проектът GNU - 
Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
-
-<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-<h2>&lsquo;Първоначално&rsquo; обявление &mdash; 
&ldquo;ANNOUNCE&rdquo; test</h2>
-
-<p> Това е оригиналното обявление на 
проекта GNU, написано от <a
-href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a> на 27 
септември 1983 г.</p>
-
-<p> Историята на проекта GNU се различава 
доста от този първоначален план.
-Например, началото бе отложено до януари 
1984 г., и някои от подробностите
-относно понятието <a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>
-не са били уточнени.</p>
-
-<h3>Свободен „Юникс“!</h3>
-
-<p>Започвайки от този Ден на 
благодарността, ще напиша цялостна 
софтуерна
-система, съвместима с „Юникс“, наречена GNU 
(от GNU's Not Unix — GNU не е
-„Юникс“), и ще я предоставя свободно<a 
href="#f1">(1)</a> на всеки, който
-може да я използва. Съдействие под формата 
на време, пари, програми и
-оборудване е много необходимо.</p>
-
-<p>Като начало, GNU ще бъде ядро плюс всички 
инструменти, необходими за писане
-и изпълняване на програми на Си: редактор, 
обвивка, компилатор на Си,
-свързваща програма, асемблер и още някои 
неща. След това ще добавим
-програма за форматиране на текст, YACC<a
-href="#TransNote1"><sup>1</sup></a>, игра „Empire“, 
електронна таблица и
-стотици други неща. Надяваме се 
евентуално да осигурим всичко полезно,
-което нормално идва с една система 
„Юникс“, и всичко останало — включително
-документация в софтуерна и печатна 
форма.</p>
-
-<p>Върху GNU ще може да се изпълняват 
програми на „Юникс“, но системата няма да
-е идентична с „Юникс“. Ще направим 
подобрения които са удобни, на базата на
-нашия опит с други операционни системи. 
По-точно, планираме да имаме дълги
-имена на файлове, версии на файловете, 
устойчива на сривове файлова система,
-може би автоматично допълване на файлове, 
поддръжка на екрани независимо от
-терминала и евентуално система с прозорци, 
базирана на Лисп, чрез която
-няколко програми на Лисп и обикновени 
програми на „Юникс“ да споделят
-екран. Си и Лисп ще бъдат налични като 
системни езици за програмиране. Ще
-имаме мрежов софтуер, базиран на протокола 
на МИТ „chaosnet“, далеч
-превъзхождащ UUCP. Може също да имаме и нещо 
съвместимо с UUCP.</p>
-
-
-<h3>Кой съм аз?</h3>
-
-<p>Аз съм Ричард Столман, изобретател на 
оригиналния доста имитиран редактор
-EMACS, сега в Лабораторията по изкуствен 
интелект към МИТ. Работил съм
-интензивно върху компилатори, редактори, 
програми за изчистване на грешки,
-командни интерпретатори, „Incompatible Timesharing 
System<a
-href="#TransNote2"><sup>2</sup></a>“ и операционната 
система „Lisp
-Machine“. Реализирал съм една надеждна 
файлова система и две прозоречни
-системи за машини на Лисп.</p>
-
-<h3>Защо трябва да напиша GNU</h3>
-
-<p>Считам, че златното правило изисква ако х
аресвам една програма, да трябва да
-я споделя с останалите, които я харесват. 
Не мога с чиста съвест да подпиша
-споразумение за неразкриване или лицензно 
споразумение за софтуер.</p>
-
-<p>За да мога да продължа да използвам 
компютри без да нарушавам принципите си,
-аз реших да направя колекция от свободен 
софтуер с достатъчно голям размер,
-така че да мога да живея без да прибягвам 
до софтуер, който не е свободен.</p>
-
-
-<h3>Как може да допринесете</h3>
-
-<p>Моля производителите на компютри за 
дарения на машини и пари. Моля
-отделните хора за дарения на програми и 
работа.</p>
-
-<p>Един компютърен производител вече 
предложи да осигури машина. Но ние бихме
-могли да използваме повече. Ако дарите 
машини, едно от последствията, които
-може да очаквате, е че те ще работят с GNU 
съвсем отрано. Би било добре
-машината да може да функционира в жилищно 
помещение<a
-href="#TransNote3"><sup>3</sup></a> и да не изисква сложно 
охлаждане или
-захранване.</p>
-
-<p>Индивидуалните програмисти могат да 
допринесат, като напишат съвместим
-дубликат на някой от инструментите на 
„Юникс“ и ми го предоставят. За
-повечето проекти, такава частична и 
разпределена работа би била изключително
-трудна за координация — независимо 
написаните части не биха работили
-заедно. Но за специфичната задача за 
замяната на „Юникс“ този проблем не
-съществува. Повечето спецификации за 
интерфейси са фиксирани за
-съвместимост с „Юникс“. Ако всяка 
допринесена програма работи с останалата
-част на „Юникс“, тя най-вероятно ще работи 
и с останалата част на GNU.</p>
-
-<p>Ако получа парични дарения, ще мога да 
наема няколко души на пълен или
-непълен работен ден. Заплатата няма да е 
висока, но аз ще търся хора, за
-които чувството, че помагат на 
човечеството е също толкова важно, колкото 
и
-парите. Виждам това като начин да се 
позволи на посветените хора да отдадат
-пълната си енергия за работа върху GNU, като 
им се спести нуждата да си
-изкарват хляба по някакъв друг начин.</p>
-
-
-<p>Свържете се с мен за повече информация.</p>
-
-<p>Поща Arpanet:<br /> address@hidden</p>
-
-<p>Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden</p>
-
-<p>Адрес:<br /> Ричард Столман<br /> ул. 
„Проспект“ 166<br /> Кембридж,
-Масачузетс 02139</p>
-
-
-<h4 id="f1">Лош избор на думи около „free<a 
href="#TransNote4"><sup>4</sup></a>“</h4>
-
-<p>Използването на думите тук е по 
невнимание. Намерението беше, че никой не
-трябва да плаща за <b>разрешение</b> да 
използва системата GNU. Но думите
-не изясняват това и хората често ги 
интерпретират, че копия на GNU би
-трябвало винаги да се разпространяват за 
малко пари или безплатно. Такова
-намерение никога не е имало.</p>
-
-<h3>Оригинално писмо</h3>
-
-<p>За пълнота, възпроизведено по-долу е 
оригиналното писмо, в оригиналната му
-форма.</p>
-
-<div dir="ltr">
-<pre><!--TRANSLATORS: Don't translate anything except the headers.-->
-
-От CSvax:pur-ee:address@hidden
-От: address@hidden
-Групи за новини: net.unix-wizards,net.usoft
-Тема: new Unix implementation
-Дата: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
-Организация: MIT AI Lab, Cambridge, MA
-
-Free Unix!
-
-Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
-Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
-give it away free<a href="#f1">(1)</a> to everyone who can use it.
-Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
-needed.
-
-To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
-write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
-assembler, and a few other things. After this we will add a text
-formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
-other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
-normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
-on-line and hardcopy documentation.
-
-GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
-to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
-on our experience with other operating systems. In particular,
-we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
-file system, filename completion perhaps, terminal-independent
-display support, and eventually a Lisp-based window system through
-which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
-Both C and Lisp will be available as system programming languages.
-We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
-far superior to UUCP. We may also have something compatible
-with UUCP.
-
-
-Who Am I?
-
-I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
-editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
-extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
-Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
-I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
-have implemented one crashproof file system and two window systems for
-Lisp machines.
-
-
-Why I Must Write GNU
-
-I consider that the golden rule requires that if I like a program I
-must share it with other people who like it. I cannot in good
-conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
-agreement.
-
-So that I can continue to use computers without violating my principles,
-I have decided to put together a sufficient body of free software so that
-I will be able to get along without any software that is not free.
-
-
-How You Can Contribute
-
-I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
-I'm asking individuals for donations of programs and work.
-
-One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
-we could use more. One consequence you can expect if you donate
-machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
-better be able to operate in a residential area, and not require
-sophisticated cooling or power.
-
-Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
-of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
-part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
-independently-written parts would not work together. But for the
-particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
-interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
-contribution works with the rest of Unix, it will probably work
-with the rest of GNU.
-
-If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
-part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
-whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
-this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
-working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.
-
-
-For more information, contact me.
-Arpanet mail:
- address@hidden
-
-Usenet:
- address@hidden
- address@hidden
-
-US Snail:
- Richard Stallman
- 166 Prospect St
- Cambridge, MA 02139
-</pre>
-</div>
-
-
-<div style="font-size: small;">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<b>Бележки на преводача</b>:
-<ol>
-
-<li id="TransNote1">YACC е абревиатура на „Yet Another Compiler
-Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. 
Свободният заместител на GNU
-се нарича <a href="/software/bison/">Bison</a> — смех
отворна аналогия
-между животните „як“ и „бизон“.</li>
-
-<li id="TransNote2">ITS, или „Несъвместима 
време-споделяща система“ е
-операционна система за компютри PDP-11, 
разработена от МИТ за
-собствени нужди. Ричард Столман активно е 
участвал в разработката и
-усъвършенстването ѝ наред с други хакери 
от Лабораторията по изкуствен
-интелект към МИТ.</li>
-
-<li id="TransNote3">В началото на 80-те години 
повечето компютри са
-били огромни специализирани машини, които 
са изисквали специално
-помещение и поддръжка.</li>
-
-<li id="TransNote4">На англ. език използваният 
израз е „give it away
-free“, което може да се тълкува като 
„отдаване безплатно“, тъй като
-„free“ на английски език означава както 
„свободен“, така и
-„безплатен“. В българския език това 
двусмислие не съществува.</li>
-
-</ol></div>
-</div>
-
-<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
-<div id="footer">
-
-<p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията 
за
-преводачи</a> за информация за 
координирането и подаването на преводи на
-тази статия.
-</p>
-
-<p>
-Авторски права &copy; 1999, 2007, 2008 Фондация за 
свободен софтуер
-</p>
-<p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
-тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
-запазена.
-</p>
-
-
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-<b>Превод</b>: Явор Доганов <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2008 г.</div>
-<p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
-чрез
-<a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
-проследяване на грешки</a>
-на <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за
-превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
-Последно обновяване:
-
-$Date: 2010/08/04 20:25:22 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-
-<div id="translations">
-<h4>Други преводи на тази страница</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
-<!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
-<!-- Bulgarian -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-<!-- Czech -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
-<!-- German -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- French -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
-<!-- Swedish -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
-</ul>
-</div>
-
-</div>
-</body>
-</html>

Index: philosophy/free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.bg.html
diff -N philosophy/free-sw.bg.htmlreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]