trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...
Date: Wed, 04 Aug 2010 20:25:23 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/08/04 20:25:23

Added files:
    gnun/gnu    : initial-announcement.bg.html 
    gnun/help   : help.ar.html 
    gnun/philosophy: free-sw.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/initial-announcement.bg.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.16
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/help/help.ar.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.11
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.21

Patches:
Index: gnu/initial-announcement.bg.html
===================================================================
RCS file: gnu/initial-announcement.bg.html
diff -N gnu/initial-announcement.bg.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/initial-announcement.bg.html  4 Aug 2010 20:25:22 -0000    1.16
@@ -0,0 +1,353 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Относно проекта GNU - Проектът GNU - 
Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
+<h2>&lsquo;Първоначално&rsquo; обявление &mdash; 
&ldquo;ANNOUNCE&rdquo; test</h2>
+
+<p> Това е оригиналното обявление на 
проекта GNU, написано от <a
+href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a> на 27 
септември 1983 г.</p>
+
+<p> Историята на проекта GNU се различава 
доста от този първоначален план.
+Например, началото бе отложено до януари 
1984 г., и някои от подробностите
+относно понятието <a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>
+не са били уточнени.</p>
+
+<h3>Свободен „Юникс“!</h3>
+
+<p>Започвайки от този Ден на 
благодарността, ще напиша цялостна 
софтуерна
+система, съвместима с „Юникс“, наречена GNU 
(от GNU's Not Unix — GNU не е
+„Юникс“), и ще я предоставя свободно<a 
href="#f1">(1)</a> на всеки, който
+може да я използва. Съдействие под формата 
на време, пари, програми и
+оборудване е много необходимо.</p>
+
+<p>Като начало, GNU ще бъде ядро плюс всички 
инструменти, необходими за писане
+и изпълняване на програми на Си: редактор, 
обвивка, компилатор на Си,
+свързваща програма, асемблер и още някои 
неща. След това ще добавим
+програма за форматиране на текст, YACC<a
+href="#TransNote1"><sup>1</sup></a>, игра „Empire“, 
електронна таблица и
+стотици други неща. Надяваме се 
евентуално да осигурим всичко полезно,
+което нормално идва с една система 
„Юникс“, и всичко останало — включително
+документация в софтуерна и печатна 
форма.</p>
+
+<p>Върху GNU ще може да се изпълняват 
програми на „Юникс“, но системата няма да
+е идентична с „Юникс“. Ще направим 
подобрения които са удобни, на базата на
+нашия опит с други операционни системи. 
По-точно, планираме да имаме дълги
+имена на файлове, версии на файловете, 
устойчива на сривове файлова система,
+може би автоматично допълване на файлове, 
поддръжка на екрани независимо от
+терминала и евентуално система с прозорци, 
базирана на Лисп, чрез която
+няколко програми на Лисп и обикновени 
програми на „Юникс“ да споделят
+екран. Си и Лисп ще бъдат налични като 
системни езици за програмиране. Ще
+имаме мрежов софтуер, базиран на протокола 
на МИТ „chaosnet“, далеч
+превъзхождащ UUCP. Може също да имаме и нещо 
съвместимо с UUCP.</p>
+
+
+<h3>Кой съм аз?</h3>
+
+<p>Аз съм Ричард Столман, изобретател на 
оригиналния доста имитиран редактор
+EMACS, сега в Лабораторията по изкуствен 
интелект към МИТ. Работил съм
+интензивно върху компилатори, редактори, 
програми за изчистване на грешки,
+командни интерпретатори, „Incompatible Timesharing 
System<a
+href="#TransNote2"><sup>2</sup></a>“ и операционната 
система „Lisp
+Machine“. Реализирал съм една надеждна 
файлова система и две прозоречни
+системи за машини на Лисп.</p>
+
+<h3>Защо трябва да напиша GNU</h3>
+
+<p>Считам, че златното правило изисква ако х
аресвам една програма, да трябва да
+я споделя с останалите, които я харесват. 
Не мога с чиста съвест да подпиша
+споразумение за неразкриване или лицензно 
споразумение за софтуер.</p>
+
+<p>За да мога да продължа да използвам 
компютри без да нарушавам принципите си,
+аз реших да направя колекция от свободен 
софтуер с достатъчно голям размер,
+така че да мога да живея без да прибягвам 
до софтуер, който не е свободен.</p>
+
+
+<h3>Как може да допринесете</h3>
+
+<p>Моля производителите на компютри за 
дарения на машини и пари. Моля
+отделните хора за дарения на програми и 
работа.</p>
+
+<p>Един компютърен производител вече 
предложи да осигури машина. Но ние бихме
+могли да използваме повече. Ако дарите 
машини, едно от последствията, които
+може да очаквате, е че те ще работят с GNU 
съвсем отрано. Би било добре
+машината да може да функционира в жилищно 
помещение<a
+href="#TransNote3"><sup>3</sup></a> и да не изисква сложно 
охлаждане или
+захранване.</p>
+
+<p>Индивидуалните програмисти могат да 
допринесат, като напишат съвместим
+дубликат на някой от инструментите на 
„Юникс“ и ми го предоставят. За
+повечето проекти, такава частична и 
разпределена работа би била изключително
+трудна за координация — независимо 
написаните части не биха работили
+заедно. Но за специфичната задача за 
замяната на „Юникс“ този проблем не
+съществува. Повечето спецификации за 
интерфейси са фиксирани за
+съвместимост с „Юникс“. Ако всяка 
допринесена програма работи с останалата
+част на „Юникс“, тя най-вероятно ще работи 
и с останалата част на GNU.</p>
+
+<p>Ако получа парични дарения, ще мога да 
наема няколко души на пълен или
+непълен работен ден. Заплатата няма да е 
висока, но аз ще търся хора, за
+които чувството, че помагат на 
човечеството е също толкова важно, колкото 
и
+парите. Виждам това като начин да се 
позволи на посветените хора да отдадат
+пълната си енергия за работа върху GNU, като 
им се спести нуждата да си
+изкарват хляба по някакъв друг начин.</p>
+
+
+<p>Свържете се с мен за повече информация.</p>
+
+<p>Поща Arpanet:<br /> address@hidden</p>
+
+<p>Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden</p>
+
+<p>Адрес:<br /> Ричард Столман<br /> ул. 
„Проспект“ 166<br /> Кембридж,
+Масачузетс 02139</p>
+
+
+<h4 id="f1">Лош избор на думи около „free<a 
href="#TransNote4"><sup>4</sup></a>“</h4>
+
+<p>Използването на думите тук е по 
невнимание. Намерението беше, че никой не
+трябва да плаща за <b>разрешение</b> да 
използва системата GNU. Но думите
+не изясняват това и хората често ги 
интерпретират, че копия на GNU би
+трябвало винаги да се разпространяват за 
малко пари или безплатно. Такова
+намерение никога не е имало.</p>
+
+<h3>Оригинално писмо</h3>
+
+<p>За пълнота, възпроизведено по-долу е 
оригиналното писмо, в оригиналната му
+форма.</p>
+
+<div dir="ltr">
+<pre><!--TRANSLATORS: Don't translate anything except the headers.-->
+
+От CSvax:pur-ee:address@hidden
+От: address@hidden
+Групи за новини: net.unix-wizards,net.usoft
+Тема: new Unix implementation
+Дата: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
+Организация: MIT AI Lab, Cambridge, MA
+
+Free Unix!
+
+Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
+Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
+give it away free<a href="#f1">(1)</a> to everyone who can use it.
+Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
+needed.
+
+To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
+write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
+assembler, and a few other things. After this we will add a text
+formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
+other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
+normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
+on-line and hardcopy documentation.
+
+GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
+to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
+on our experience with other operating systems. In particular,
+we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
+file system, filename completion perhaps, terminal-independent
+display support, and eventually a Lisp-based window system through
+which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
+Both C and Lisp will be available as system programming languages.
+We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
+far superior to UUCP. We may also have something compatible
+with UUCP.
+
+
+Who Am I?
+
+I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
+editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
+extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
+Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
+I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
+have implemented one crashproof file system and two window systems for
+Lisp machines.
+
+
+Why I Must Write GNU
+
+I consider that the golden rule requires that if I like a program I
+must share it with other people who like it. I cannot in good
+conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
+agreement.
+
+So that I can continue to use computers without violating my principles,
+I have decided to put together a sufficient body of free software so that
+I will be able to get along without any software that is not free.
+
+
+How You Can Contribute
+
+I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
+I'm asking individuals for donations of programs and work.
+
+One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
+we could use more. One consequence you can expect if you donate
+machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
+better be able to operate in a residential area, and not require
+sophisticated cooling or power.
+
+Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
+of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
+part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
+independently-written parts would not work together. But for the
+particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
+interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
+contribution works with the rest of Unix, it will probably work
+with the rest of GNU.
+
+If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
+part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
+whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
+this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
+working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.
+
+
+For more information, contact me.
+Arpanet mail:
+ address@hidden
+
+Usenet:
+ address@hidden
+ address@hidden
+
+US Snail:
+ Richard Stallman
+ 166 Prospect St
+ Cambridge, MA 02139
+</pre>
+</div>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<b>Бележки на преводача</b>:
+<ol>
+
+<li id="TransNote1">YACC е абревиатура на „Yet Another Compiler
+Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. 
Свободният заместител на GNU
+се нарича <a href="/software/bison/">Bison</a> — смех
отворна аналогия
+между животните „як“ и „бизон“.</li>
+
+<li id="TransNote2">ITS, или „Несъвместима 
време-споделяща система“ е
+операционна система за компютри PDP-11, 
разработена от МИТ за
+собствени нужди. Ричард Столман активно е 
участвал в разработката и
+усъвършенстването ѝ наред с други хакери 
от Лабораторията по изкуствен
+интелект към МИТ.</li>
+
+<li id="TransNote3">В началото на 80-те години 
повечето компютри са
+били огромни специализирани машини, които 
са изисквали специално
+помещение и поддръжка.</li>
+
+<li id="TransNote4">На англ. език използваният 
израз е „give it away
+free“, което може да се тълкува като 
„отдаване безплатно“, тъй като
+„free“ на английски език означава както 
„свободен“, така и
+„безплатен“. В българския език това 
двусмислие не съществува.</li>
+
+</ol></div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
+<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията 
за
+преводачи</a> за информация за 
координирането и подаването на преводи на
+тази статия.
+</p>
+
+<p>
+Авторски права &copy; 1999, 2007, 2008 Фондация за 
свободен софтуер
+</p>
+<p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
+тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
+запазена.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод</b>: Явор Доганов <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2008 г.</div>
+<p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
+чрез
+<a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
+проследяване на грешки</a>
+на <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за
+превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Последно обновяване:
+
+$Date: 2010/08/04 20:25:22 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Други преводи на тази страница</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Swedish -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Index: help/help.ar.html
===================================================================
RCS file: help/help.ar.html
diff -N help/help.ar.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ help/help.ar.html  4 Aug 2010 20:25:23 -0000    1.11
@@ -0,0 +1,291 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.ar.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>كيف تسطيع مساعدة مشروع الجنو - مشروع 
الجنو - مؤسسة البرمجيات الحرة
+(اف.اس.اف)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
+<h2>دليل مساعدة نظم تشغيل الجنو</h2>
+
+<p>منظمي متطوعي الجنو <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> يمكن
+ان يساعدوك لو ترغب في مساعدة مشروع الجنو. 
انهم يستطيعوا ان يجعلوك على اتصال
+باّخرين مهتمين او يعملون في مشاريع مم
اثلة.عندما تختار مهمة من قوائم مهماتنا،
+من فضلك اعلمهم بأنك ترغب في العمل عليها.</p>
+
+<p>من فضلك اجعل منظمي متطوعي الجنو <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> يعلموا اذا 
احببت تولي مهمة
+من قوائم مهماتنا. نحن نريد ان نكون على علم 
بالمهمات التي يعمل عليها
+متطوعونا.</p>
+
+<p>لأي اسئلة عامة عن مشروع الجنو، راسلنا 
الكترونياً على <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ولأي اسئلة و 
مقترحات عن
+الموقع، راسلنا الكترونياً على <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+
+<h3 id="helpgnu">كيف تساعد مشروع الجنو</h3>
+<p>
+هذه القائمة مرتبة عشوائياً،بحيث كان الاهم 
قرب اعلاها. من فضلك تذكر ان معظم
+الاشياء في هذه القائمة تتصل بقوائم اكبر و م
متدة اكثر.
+</p>
+<ul>
+ <li>Help with <a href="http://savannah.gnu.org";>Savannah</a>. We are 
especially
+looking for technical sysadmin volunteers to help with underlying
+infrastructure support. Volunteers to help with pending project submissions
+are also very welcome. Writing a specific tool to ease the license-checking
+job would be nice; for that, a good understanding of free software licensing
+issues is highly desirable and Perl experience is also helpful. Please see
+this <a
+href="http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker";>general
+information on how to become a savannah hacker</a> and this <a
+href="http://lists.gnu.org/archive/html/savannah-hackers-public/2008-09/msg00046.html";>description
+of the specific license-checking tool</a> we have in mind. Please
+communicate with us on the <a
+href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public";>savannah-hackers-public</a>
+mailing list.</li>
+
+  <li>التطوع لتحسين <a id="FreeSoftwareDirectory"
+href="http://directory.fsf.org/";> دليل البرمجيات الحرة </a>. 
 هذه المهمة
+تستلزم تنزيل حزم البرمجيات الحرة، استخراج 
المعلومات عن هذه الحزم، و مراجعة و
+التأكد من رخص هذه البرامج.  <a 
href="/help/directory.html">يمكنك ان تقرأ عن
+كيفية مساعدة المشروع</a>. لو انت مهتم 
بالتطوع في هذه المهمة، من فضلك اتصل ب
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
+  <li>نظم <a href="/gnu/gnu-user-groups.html">مجموعة مستخدمي 
جنو/لينكس</a> جديدة.</li>
+
+  <li>نظم مجموعة جديدة فعالة للبرمجيات 
الحرة لتشجيع استخدام البرمجيات الحرة في
+بلدك، منطقتك، مدينتك.</li>
+
+  <li>Set an example by switching to a <em>completely</em> <a
+href="/software/software.html">free software</a> operating system. The
+easiest way to do that is to install and use one of the <a
+href="/distros/free-distros.html"> free GNU/Linux distributions</a>.</li>
+
+  <li>اكتب برمجيات حرة:
+  <ul>
+    <li>Contribute to the <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>high
+priority free software projects</a>.</li>
+    
+    <li>ان قائمة ال <a 
href="http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1";>مساعدة
+المطلوبة للجنو</a> هي قائمة مهمة عامة لحزم 
برمجيات الجنو. يمكنك ايضاً ان
+تفكر بالاستيلاء على واحدة من <a 
href="/server/takeaction.html#unmaint">حزم
+الجنو الغير محفوظة</a>.</li>
+
+    <li>عند كتابة برمجيات للجنو، من فضلك 
اتبع <a href="/prep/standards/">معايير جنو
+للتشفير</a> و وثائق <a href="/prep/maintain/"> مغلومات 
لحافظي و صائني
+برمجيات الجنو</a> .</li>
+
+    <li>To offer software you have written to GNU, please see this <a
+href="/help/evaluation.html">GNU software evaluation</a> information.</li>
+
+    <li>اننا في بعض الاحيان نعرض بعض البرم
جيات التي تفعل تماماً نفس المهمة مثل حزمة
+جنو موجودة. بالرغم اننا نقدر كافة العروض، 
الا اننا بالطبع نشجع المبرمجين على
+امضاء وقتهم في كتابة برمجيات لاداء وظائف 
جديدة، وليس المحلولة اصلاً. لذلك،
+قبل البدء في كتابة برنامج جديد، من فضلك 
راجع <a
+href="http://directory.fsf.org/";>دليل البرمجيات الحرة</a> 
للبرمجيات الحرة
+التي تؤدي نفس الوظيفة اصلاً.</li>
+
+    <li>اننا نستطيع ان نعرض <a 
href="/software/devel.html">نفس المصادر</a> لمساعدة
+مطوري برمجيات الجنو.
+    </li>
+  </ul></li>
+
+  <li id="documentation">اكتب وثائق من احل برمجيات 
الجنو، مستخدماً هذه <a
+href="/doc/potentialauthors.html"> المصادر،الافكار و التلم
يحات المفيدة</a>.</li>
+
+  <li>Volunteer as a &ldquo;Freedom Verifier&rdquo; to check whether a given
+distribution contains only free software, so it can be included on the <a
+href="/distros/free-distros.html">list of free distributions</a>.</li>
+
+  <li id="helptranslations">ترجم موقع الجنو 
الالكتروني للغات اخرى. يمكن ان تجد مزيد من 
المعلومات حول
+هذا الموضوع في <a 
href="/server/standards/README.translations.html"> الدليل
+لترجمة صفحات www.gnu.org</a>. راسل <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+اذا كنت تحب المساعدة.</li>
+
+  <li>اخبر الاخرين عن مشروع الجنو و مؤسسة 
البرمجيات الحرة عن طريق:
+  <ul>
+    <li>اعطاء اصدقائك معلومات عن <a 
href="/philosophy/philosophy.html">فلسفة</a> و
+<a href="/software/software.html"> برمجيات</a>الجنو.</li>
+
+    <li>اعطاء اصدقائك معلومات عن ان نظام 
تشغيل &ldquo;لينكس&rdquo; هو اصلاً <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">جنو/لينكس</a>: هذا هو نظام 
الجنو، مع لينكس،
+النواة. ببساطة، فانك عندما تصنع فارقاً مم
يزاً لينكس/الجنو (النظام باكمله) و
+اللينكس (النواة) عند كتابتك أو كلامك عن 
النظام، فانك <a
+href="/gnu/why-gnu-linux.html">ستساعدنا كثيراً</a>، في حين 
انه ياخذ وقتاً
+قليلاً بمجرد ان تنسى العادة القديمة. </li>
+
+    <li>عن طريق <a href="/help/linking-gnu.html">اضافة وصلة 
خاصة بصفحة موقع الجنو
+الرئيسية</a> لصفحة موقعك الرئيسية، و اضافة 
اقتراحات لينفذها الاخرين مثلك.</li>
+  </ul></li>
+
+  <li>عندما تتكلم مع الاخرين الذين لا يقدرون 
قيمة الحرية و المجتمع، فانك يمكن ان
+تريهم العديد من المميزات العملية للبرم
جيات الحرة( ارجع ل <a
+href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html";>لماذا مصدر م
فتوح/برمجيات حرة؟
+انظر الى الارقام!</a> لبعض الادلة المفيدة). 
لكن واظب على ذكر النقاط
+الاخلاقية ايضاً! لا تغير رأيك الى رأي مناصر 
للمصدر المفتوح لتسلية الاّخرين
+فقط.</li>
+
+  <li>ساعد على زيادة تمويل اف.اس.اف عن طريق:
+  <ul>
+    <li>
+    عمل <a href="http://donate.fsf.org/";>تبرع</a> ل اف.اس.اف
+    </li>
+    <li>
+    ان تصبح<a href="http://member.fsf.org";>عضوية م
شاركة</a>في ال اف.اس.اف.
+    </li>
+
+    <li>
+    اختيار اف.اس.اف كمستفيد في <a 
href="http://www.affero.com/ca/fsf";>صفحة
+العروض</a>،ربط صفحة عروض ال اف.اس.اف في ام
ضاءات رسائلك الالكترونية، مشاريع
+البرمجة، وكتاباتك. 
+    </li>
+
+    <li>
+    <a href="http://order.fsf.org/";>ordering</a> manuals, t-shirts, 
stickers and
+gear from the FSF.
+    </li>
+
+    <li>
+    convincing your office to <a href="http://order.fsf.org/";>order</a> 
manuals
+and t-shirts from the FSF.
+    </li>
+
+    <li>
+    <a href="/philosophy/selling.html">بيع البرمجيات 
الحرة</a> و التبرع بجزء من
+العوائد ل <a href="/fsf/fsf.html">مؤسسة البرمجيات 
الحرة</a> أو بعض مشاريع
+تطوير البرمجيات الحرة. عن طريق تمويل 
التطوير، يمكنك ان تصنع تقدماً لعالم
+البرمجيات الحرة.
+    <p>
+    <strong> ان توزيع البرمجيات الحرة فرصة 
لزيادة التمويل للتطوير. فلا
+تضيعها!</strong>
+    </p></li>
+  </ul></li>
+
+  <li>
+  تطوع للتأكد من ان المقالات من <a 
href="/philosophy/philosophy.html">صفحة
+الفلسفة</a> و عناوين الجنو الاخرى حية و/أو م
تصلة ب دليل ال WWW، بوابة، و
+مواقع فهرسة الكترونية للفهرسة ذات تسلسلات 
هرمية، مثل Yahoo!, dmoz.org, و
+Google. اجعل هذه المواقع تضيف مقالات مفصلة عن 
مختلف صفحاتنا الالكترونية.
+تأكد من ان المقالات من <a 
href="/philosophy/philosophy.html">صفحة
+الفلسفة</a> و عناوين الجنو الاخرى متصلة في م
عظم الاحيان بالتصنيفات
+المناسبة. لو ترغب في مساعدتنا في هذه المهم
ة، من فضلك اتصل بمنظمي متطوعي
+الجنو <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </li>
+
+  <li>تبرع ب <a href="/help/help-hardware.html">اجهزة</a> ل 
اف.اس.اف.</li>
+
+  <li>تولى واحدة من ال <a 
href="/server/tasks.html">الوظائف</a> التي نحتاج تنفيذها
+لهذا <a href="/server/server.html">ملقم الموقع</a>.</li>
+
+  <li id="ServiceDirectory">لو انت أو شركتك تعمل على م
ساندة أو تطوير البرمجيات الحرة بطريقة ما، 
فيمكنك
+ان تسجل نفسك (أو شركتك) في <a 
href="/prep/service.html">دليل خدمة الجنو</a>.</li>
+
+  <li>لو انت تدير شركة تحتاج الى تأجير ناس 
للعمل في البرمجيات الحرة، فيمكنك
+الاعلان على <a href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>صفحة 
عمل البرمجيات
+الحرة</a>.</li>
+
+  <li>اعرض الاتصال مع الشركات تبحث عن 
اعلانات عمل اضافية لوضعها على <a
+href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>صفحة عمل البرمجيات 
الحرة</a>. لو
+انت مهتم بذلك، من فضلك اتصل ب <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
+  <li><a href="/help/used-computers.html">تبرع بالكمبيوترات 
المستعملة</a> لباقي
+منظمات البرمجيات الحرة.</li>
+</ul>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+من فضلك ارسل اف.س.اف &amp; استفسارات عن جنو ل <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. و ايضاً <a
+href="/contact/"> طرق اخرى للاتصال</a> ال أف.اس.أف. <br 
/> من فضلك ارسل
+الوصلات المنقطعة و اي تصحيحات او اقتراحات 
ل <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+حقوق الطبع &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004,
+2005, 2006, 2007, 2008 لمؤسسة البرمجيات الحرة. <br /> 
الطبع و التوزيغ
+الحرفي لهذه المقالة مسموحة في أى وسط، اذا 
كانت هذه الملاحظة موجودة.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+تمت الترجمة بمعرفة <a href="http://www.cruised.net/";>حسام 
حسنى</a></div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2010/08/04 20:25:23 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>ترجمات هذه الصفحة</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php> -->
+<!-- If ISO 639-1 code is not available, use the 3 letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/help/help.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Bosnian -->
+<li><a href="/help/help.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/help/help.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/help/help.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/help/help.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/help/help.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/help/help.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/help/help.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/help/help.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/help/help.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/help/help.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/help/help.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/help/help.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/help/help.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/help/help.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/help/help.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.bg.html
diff -N philosophy/free-sw.bg.htmlreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]