trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/initial-announcement.bg.ht...
Date: Wed, 04 Aug 2010 19:10:09 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/08/04 19:10:09

Removed files:
    gnun/gnu    : initial-announcement.bg.html 
    gnun/help   : help.ar.html 
    gnun/philosophy: free-sw.bg.html 

Log message:
    Remove to trigger the ANNOUNCE functionality.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/initial-announcement.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=0
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/help/help.ar.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=0
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.19&r2=0

Patches:
Index: gnu/initial-announcement.bg.html
===================================================================
RCS file: gnu/initial-announcement.bg.html
diff -N gnu/initial-announcement.bg.html
--- gnu/initial-announcement.bg.html  3 Aug 2010 18:25:08 -0000    1.14
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,353 +0,0 @@
-
-
-<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Относно проекта GNU - Проектът GNU - 
Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
-
-<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-<h2>&lsquo;Първоначално&rsquo; обявление &mdash; 
&ldquo;ANNOUNCE&rdquo; test</h2>
-
-<p> Това е оригиналното обявление на 
проекта GNU, написано от <a
-href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a> на 27 
септември 1983 г.</p>
-
-<p> Историята на проекта GNU се различава 
доста от този първоначален план.
-Например, началото бе отложено до януари 
1984 г., и някои от подробностите
-относно понятието <a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>
-не са били уточнени.</p>
-
-<h3>Свободен „Юникс“!</h3>
-
-<p>Започвайки от този Ден на 
благодарността, ще напиша цялостна 
софтуерна
-система, съвместима с „Юникс“, наречена GNU 
(от GNU's Not Unix — GNU не е
-„Юникс“), и ще я предоставя свободно<a 
href="#f1">(1)</a> на всеки, който
-може да я използва. Съдействие под формата 
на време, пари, програми и
-оборудване е много необходимо.</p>
-
-<p>Като начало, GNU ще бъде ядро плюс всички 
инструменти, необходими за писане
-и изпълняване на програми на Си: редактор, 
обвивка, компилатор на Си,
-свързваща програма, асемблер и още някои 
неща. След това ще добавим
-програма за форматиране на текст, YACC<a
-href="#TransNote1"><sup>1</sup></a>, игра „Empire“, 
електронна таблица и
-стотици други неща. Надяваме се 
евентуално да осигурим всичко полезно,
-което нормално идва с една система 
„Юникс“, и всичко останало — включително
-документация в софтуерна и печатна 
форма.</p>
-
-<p>Върху GNU ще може да се изпълняват 
програми на „Юникс“, но системата няма да
-е идентична с „Юникс“. Ще направим 
подобрения които са удобни, на базата на
-нашия опит с други операционни системи. 
По-точно, планираме да имаме дълги
-имена на файлове, версии на файловете, 
устойчива на сривове файлова система,
-може би автоматично допълване на файлове, 
поддръжка на екрани независимо от
-терминала и евентуално система с прозорци, 
базирана на Лисп, чрез която
-няколко програми на Лисп и обикновени 
програми на „Юникс“ да споделят
-екран. Си и Лисп ще бъдат налични като 
системни езици за програмиране. Ще
-имаме мрежов софтуер, базиран на протокола 
на МИТ „chaosnet“, далеч
-превъзхождащ UUCP. Може също да имаме и нещо 
съвместимо с UUCP.</p>
-
-
-<h3>Кой съм аз?</h3>
-
-<p>Аз съм Ричард Столман, изобретател на 
оригиналния доста имитиран редактор
-EMACS, сега в Лабораторията по изкуствен 
интелект към МИТ. Работил съм
-интензивно върху компилатори, редактори, 
програми за изчистване на грешки,
-командни интерпретатори, „Incompatible Timesharing 
System<a
-href="#TransNote2"><sup>2</sup></a>“ и операционната 
система „Lisp
-Machine“. Реализирал съм една надеждна 
файлова система и две прозоречни
-системи за машини на Лисп.</p>
-
-<h3>Защо трябва да напиша GNU</h3>
-
-<p>Считам, че златното правило изисква ако х
аресвам една програма, да трябва да
-я споделя с останалите, които я харесват. 
Не мога с чиста съвест да подпиша
-споразумение за неразкриване или лицензно 
споразумение за софтуер.</p>
-
-<p>За да мога да продължа да използвам 
компютри без да нарушавам принципите си,
-аз реших да направя колекция от свободен 
софтуер с достатъчно голям размер,
-така че да мога да живея без да прибягвам 
до софтуер, който не е свободен.</p>
-
-
-<h3>Как може да допринесете</h3>
-
-<p>Моля производителите на компютри за 
дарения на машини и пари. Моля
-отделните хора за дарения на програми и 
работа.</p>
-
-<p>Един компютърен производител вече 
предложи да осигури машина. Но ние бихме
-могли да използваме повече. Ако дарите 
машини, едно от последствията, които
-може да очаквате, е че те ще работят с GNU 
съвсем отрано. Би било добре
-машината да може да функционира в жилищно 
помещение<a
-href="#TransNote3"><sup>3</sup></a> и да не изисква сложно 
охлаждане или
-захранване.</p>
-
-<p>Индивидуалните програмисти могат да 
допринесат, като напишат съвместим
-дубликат на някой от инструментите на 
„Юникс“ и ми го предоставят. За
-повечето проекти, такава частична и 
разпределена работа би била изключително
-трудна за координация — независимо 
написаните части не биха работили
-заедно. Но за специфичната задача за 
замяната на „Юникс“ този проблем не
-съществува. Повечето спецификации за 
интерфейси са фиксирани за
-съвместимост с „Юникс“. Ако всяка 
допринесена програма работи с останалата
-част на „Юникс“, тя най-вероятно ще работи 
и с останалата част на GNU.</p>
-
-<p>Ако получа парични дарения, ще мога да 
наема няколко души на пълен или
-непълен работен ден. Заплатата няма да е 
висока, но аз ще търся хора, за
-които чувството, че помагат на 
човечеството е също толкова важно, колкото 
и
-парите. Виждам това като начин да се 
позволи на посветените хора да отдадат
-пълната си енергия за работа върху GNU, като 
им се спести нуждата да си
-изкарват хляба по някакъв друг начин.</p>
-
-
-<p>Свържете се с мен за повече информация.</p>
-
-<p>Поща Arpanet:<br /> address@hidden</p>
-
-<p>Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden</p>
-
-<p>Адрес:<br /> Ричард Столман<br /> ул. 
„Проспект“ 166<br /> Кембридж,
-Масачузетс 02139</p>
-
-
-<h4 id="f1">Лош избор на думи около „free<a 
href="#TransNote4"><sup>4</sup></a>“</h4>
-
-<p>Използването на думите тук е по 
невнимание. Намерението беше, че никой не
-трябва да плаща за <b>разрешение</b> да 
използва системата GNU. Но думите
-не изясняват това и хората често ги 
интерпретират, че копия на GNU би
-трябвало винаги да се разпространяват за 
малко пари или безплатно. Такова
-намерение никога не е имало.</p>
-
-<h3>Оригинално писмо</h3>
-
-<p>За пълнота, възпроизведено по-долу е 
оригиналното писмо, в оригиналната му
-форма.</p>
-
-<div dir="ltr">
-<pre><!--TRANSLATORS: Don't translate anything except the headers.-->
-
-От CSvax:pur-ee:address@hidden
-От: address@hidden
-Групи за новини: net.unix-wizards,net.usoft
-Тема: new Unix implementation
-Дата: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
-Организация: MIT AI Lab, Cambridge, MA
-
-Free Unix!
-
-Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
-Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
-give it away free<a href="#f1">(1)</a> to everyone who can use it.
-Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
-needed.
-
-To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
-write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
-assembler, and a few other things. After this we will add a text
-formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
-other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
-normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
-on-line and hardcopy documentation.
-
-GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
-to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
-on our experience with other operating systems. In particular,
-we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
-file system, filename completion perhaps, terminal-independent
-display support, and eventually a Lisp-based window system through
-which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
-Both C and Lisp will be available as system programming languages.
-We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
-far superior to UUCP. We may also have something compatible
-with UUCP.
-
-
-Who Am I?
-
-I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
-editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
-extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
-Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
-I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
-have implemented one crashproof file system and two window systems for
-Lisp machines.
-
-
-Why I Must Write GNU
-
-I consider that the golden rule requires that if I like a program I
-must share it with other people who like it. I cannot in good
-conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
-agreement.
-
-So that I can continue to use computers without violating my principles,
-I have decided to put together a sufficient body of free software so that
-I will be able to get along without any software that is not free.
-
-
-How You Can Contribute
-
-I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
-I'm asking individuals for donations of programs and work.
-
-One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
-we could use more. One consequence you can expect if you donate
-machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
-better be able to operate in a residential area, and not require
-sophisticated cooling or power.
-
-Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
-of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
-part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
-independently-written parts would not work together. But for the
-particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
-interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
-contribution works with the rest of Unix, it will probably work
-with the rest of GNU.
-
-If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
-part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
-whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
-this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
-working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.
-
-
-For more information, contact me.
-Arpanet mail:
- address@hidden
-
-Usenet:
- address@hidden
- address@hidden
-
-US Snail:
- Richard Stallman
- 166 Prospect St
- Cambridge, MA 02139
-</pre>
-</div>
-
-
-<div style="font-size: small;">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<b>Бележки на преводача</b>:
-<ol>
-
-<li id="TransNote1">YACC е абревиатура на „Yet Another Compiler
-Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. 
Свободният заместител на GNU
-се нарича <a href="/software/bison/">Bison</a> — смех
отворна аналогия
-между животните „як“ и „бизон“.</li>
-
-<li id="TransNote2">ITS, или „Несъвместима 
време-споделяща система“ е
-операционна система за компютри PDP-11, 
разработена от МИТ за
-собствени нужди. Ричард Столман активно е 
участвал в разработката и
-усъвършенстването ѝ наред с други хакери 
от Лабораторията по изкуствен
-интелект към МИТ.</li>
-
-<li id="TransNote3">В началото на 80-те години 
повечето компютри са
-били огромни специализирани машини, които 
са изисквали специално
-помещение и поддръжка.</li>
-
-<li id="TransNote4">На англ. език използваният 
израз е „give it away
-free“, което може да се тълкува като 
„отдаване безплатно“, тъй като
-„free“ на английски език означава както 
„свободен“, така и
-„безплатен“. В българския език това 
двусмислие не съществува.</li>
-
-</ol></div>
-</div>
-
-<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
-<div id="footer">
-
-<p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията 
за
-преводачи</a> за информация за 
координирането и подаването на преводи на
-тази статия.
-</p>
-
-<p>
-Авторски права &copy; 1999, 2007, 2008 Фондация за 
свободен софтуер
-</p>
-<p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
-тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
-запазена.
-</p>
-
-
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-<b>Превод</b>: Явор Доганов <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2008 г.</div>
-<p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
-чрез
-<a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
-проследяване на грешки</a>
-на <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за
-превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
-Последно обновяване:
-
-$Date: 2010/08/03 18:25:08 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-
-<div id="translations">
-<h4>Други преводи на тази страница</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
-<!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
-<!-- Bulgarian -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-<!-- Czech -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
-<!-- German -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- French -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
-<!-- Swedish -->
-<li><a href="/gnu/initial-announcement.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
-</ul>
-</div>
-
-</div>
-</body>
-</html>

Index: help/help.ar.html
===================================================================
RCS file: help/help.ar.html
diff -N help/help.ar.html
--- help/help.ar.html  2 Aug 2009 18:25:29 -0000    1.9
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,290 +0,0 @@
-
-
-<!--#include virtual="/server/header.ar.html" -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>كيف تسطيع مساعدة مشروع الجنو - مشروع 
الجنو - مؤسسة البرمجيات الحرة
-(اف.اس.اف)</title>
-
-<!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
-<h2>دليل مساعدة نظم تشغيل الجنو</h2>
-
-<p>منظمي متطوعي الجنو <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> يمكن
-ان يساعدوك لو ترغب في مساعدة مشروع الجنو. 
انهم يستطيعوا ان يجعلوك على اتصال
-باّخرين مهتمين او يعملون في مشاريع مم
اثلة.عندما تختار مهمة من قوائم مهماتنا،
-من فضلك اعلمهم بأنك ترغب في العمل عليها.</p>
-
-<p>من فضلك اجعل منظمي متطوعي الجنو <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> يعلموا اذا 
احببت تولي مهمة
-من قوائم مهماتنا. نحن نريد ان نكون على علم 
بالمهمات التي يعمل عليها
-متطوعونا.</p>
-
-<p>لأي اسئلة عامة عن مشروع الجنو، راسلنا 
الكترونياً على <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ولأي اسئلة و 
مقترحات عن
-الموقع، راسلنا الكترونياً على <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-
-
-<h3 id="helpgnu">كيف تساعد مشروع الجنو</h3>
-<p>
-هذه القائمة مرتبة عشوائياً،بحيث كان الاهم 
قرب اعلاها. من فضلك تذكر ان معظم
-الاشياء في هذه القائمة تتصل بقوائم اكبر و م
متدة اكثر.
-</p>
-<ul>
- <li>Help with <a href="http://savannah.gnu.org";>Savannah</a>. We are 
especially
-looking for technical volunteers to help handle our lengthy backlog of
-pending project submissions, ideally by helping to write a specific tool to
-ease the license-checking job. A good understanding of free software
-licensing issues is highly desirable; Perl experience is also helpful.
-Please see this <a
-href="http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker";>general
-information on how to become a savannah hacker</a> and this <a
-href="http://lists.gnu.org/archive/html/savannah-hackers-public/2008-09/msg00046.html";>description
-of the specific license-checking tool</a> we have in mind. Please
-communicate with us on the <a
-href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public";>savannah-hackers-public</a>
-mailing list.</li>
-
-  <li>التطوع لتحسين <a id="FreeSoftwareDirectory"
-href="http://directory.fsf.org/";> دليل البرمجيات الحرة </a>. 
 هذه المهمة
-تستلزم تنزيل حزم البرمجيات الحرة، استخراج 
المعلومات عن هذه الحزم، و مراجعة و
-التأكد من رخص هذه البرامج.  <a 
href="/help/directory.html">يمكنك ان تقرأ عن
-كيفية مساعدة المشروع</a>. لو انت مهتم 
بالتطوع في هذه المهمة، من فضلك اتصل ب
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
-
-  <li>نظم <a href="/gnu/gnu-user-groups.html">مجموعة مستخدمي 
جنو/لينكس</a> جديدة.</li>
-
-  <li>نظم مجموعة جديدة فعالة للبرمجيات 
الحرة لتشجيع استخدام البرمجيات الحرة في
-بلدك، منطقتك، مدينتك.</li>
-
-  <li>Set an example by switching to a <em>completely</em> <a
-href="/software/software.html">free software</a> operating system. The
-easiest way to do that is to install and use one of the <a
-href="/distros/free-distros.html"> free GNU/Linux distributions</a>.</li>
-
-  <li>اكتب برمجيات حرة:
-  <ul>
-    <li>Contribute to the <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>high
-priority free software projects</a>.</li>
-    
-    <li>ان قائمة ال <a 
href="http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1";>مساعدة
-المطلوبة للجنو</a> هي قائمة مهمة عامة لحزم 
برمجيات الجنو. يمكنك ايضاً ان
-تفكر بالاستيلاء على واحدة من <a 
href="/server/takeaction.html#unmaint">حزم
-الجنو الغير محفوظة</a>.</li>
-
-    <li>عند كتابة برمجيات للجنو، من فضلك 
اتبع <a href="/prep/standards/">معايير جنو
-للتشفير</a> و وثائق <a href="/prep/maintain/"> مغلومات 
لحافظي و صائني
-برمجيات الجنو</a> .</li>
-
-    <li>To offer software you have written to GNU, please see this <a
-href="/help/evaluation.html">GNU software evaluation</a> information.</li>
-
-    <li>اننا في بعض الاحيان نعرض بعض البرم
جيات التي تفعل تماماً نفس المهمة مثل حزمة
-جنو موجودة. بالرغم اننا نقدر كافة العروض، 
الا اننا بالطبع نشجع المبرمجين على
-امضاء وقتهم في كتابة برمجيات لاداء وظائف 
جديدة، وليس المحلولة اصلاً. لذلك،
-قبل البدء في كتابة برنامج جديد، من فضلك 
راجع <a
-href="http://directory.fsf.org/";>دليل البرمجيات الحرة</a> 
للبرمجيات الحرة
-التي تؤدي نفس الوظيفة اصلاً.</li>
-
-    <li>اننا نستطيع ان نعرض <a 
href="/software/devel.html">نفس المصادر</a> لمساعدة
-مطوري برمجيات الجنو.
-    </li>
-  </ul></li>
-
-  <li id="documentation">اكتب وثائق من احل برمجيات 
الجنو، مستخدماً هذه <a
-href="/doc/potentialauthors.html"> المصادر،الافكار و التلم
يحات المفيدة</a>.</li>
-
-  <li>Volunteer as a &ldquo;Freedom Verifier&rdquo; to check whether a given
-distribution contains only free software, so it can be included on the <a
-href="/distros/free-distros.html">list of free distributions</a>.</li>
-
-  <li id="helptranslations">ترجم موقع الجنو 
الالكتروني للغات اخرى. يمكن ان تجد مزيد من 
المعلومات حول
-هذا الموضوع في <a 
href="/server/standards/README.translations.html"> الدليل
-لترجمة صفحات www.gnu.org</a>. راسل <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-اذا كنت تحب المساعدة.</li>
-
-  <li>اخبر الاخرين عن مشروع الجنو و مؤسسة 
البرمجيات الحرة عن طريق:
-  <ul>
-    <li>اعطاء اصدقائك معلومات عن <a 
href="/philosophy/philosophy.html">فلسفة</a> و
-<a href="/software/software.html"> برمجيات</a>الجنو.</li>
-
-    <li>اعطاء اصدقائك معلومات عن ان نظام 
تشغيل &ldquo;لينكس&rdquo; هو اصلاً <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">جنو/لينكس</a>: هذا هو نظام 
الجنو، مع لينكس،
-النواة. ببساطة، فانك عندما تصنع فارقاً مم
يزاً لينكس/الجنو (النظام باكمله) و
-اللينكس (النواة) عند كتابتك أو كلامك عن 
النظام، فانك <a
-href="/gnu/why-gnu-linux.html">ستساعدنا كثيراً</a>، في حين 
انه ياخذ وقتاً
-قليلاً بمجرد ان تنسى العادة القديمة. </li>
-
-    <li>عن طريق <a href="/help/linking-gnu.html">اضافة وصلة 
خاصة بصفحة موقع الجنو
-الرئيسية</a> لصفحة موقعك الرئيسية، و اضافة 
اقتراحات لينفذها الاخرين مثلك.</li>
-  </ul></li>
-
-  <li>عندما تتكلم مع الاخرين الذين لا يقدرون 
قيمة الحرية و المجتمع، فانك يمكن ان
-تريهم العديد من المميزات العملية للبرم
جيات الحرة( ارجع ل <a
-href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html";>لماذا مصدر م
فتوح/برمجيات حرة؟
-انظر الى الارقام!</a> لبعض الادلة المفيدة). 
لكن واظب على ذكر النقاط
-الاخلاقية ايضاً! لا تغير رأيك الى رأي مناصر 
للمصدر المفتوح لتسلية الاّخرين
-فقط.</li>
-
-  <li>ساعد على زيادة تمويل اف.اس.اف عن طريق:
-  <ul>
-    <li>
-    عمل <a href="http://donate.fsf.org/";>تبرع</a> ل اف.اس.اف
-    </li>
-    <li>
-    ان تصبح<a href="http://member.fsf.org";>عضوية م
شاركة</a>في ال اف.اس.اف.
-    </li>
-
-    <li>
-    اختيار اف.اس.اف كمستفيد في <a 
href="http://www.affero.com/ca/fsf";>صفحة
-العروض</a>،ربط صفحة عروض ال اف.اس.اف في ام
ضاءات رسائلك الالكترونية، مشاريع
-البرمجة، وكتاباتك. 
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="http://order.fsf.org/";>ordering</a> manuals, t-shirts, 
stickers and
-gear from the FSF.
-    </li>
-
-    <li>
-    convincing your office to <a href="http://order.fsf.org/";>order</a> 
manuals
-and t-shirts from the FSF.
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="/philosophy/selling.html">بيع البرمجيات 
الحرة</a> و التبرع بجزء من
-العوائد ل <a href="/fsf/fsf.html">مؤسسة البرمجيات 
الحرة</a> أو بعض مشاريع
-تطوير البرمجيات الحرة. عن طريق تمويل 
التطوير، يمكنك ان تصنع تقدماً لعالم
-البرمجيات الحرة.
-    <p>
-    <strong> ان توزيع البرمجيات الحرة فرصة 
لزيادة التمويل للتطوير. فلا
-تضيعها!</strong>
-    </p></li>
-  </ul></li>
-
-  <li>
-  تطوع للتأكد من ان المقالات من <a 
href="/philosophy/philosophy.html">صفحة
-الفلسفة</a> و عناوين الجنو الاخرى حية و/أو م
تصلة ب دليل ال WWW، بوابة، و
-مواقع فهرسة الكترونية للفهرسة ذات تسلسلات 
هرمية، مثل Yahoo!, dmoz.org, و
-Google. اجعل هذه المواقع تضيف مقالات مفصلة عن 
مختلف صفحاتنا الالكترونية.
-تأكد من ان المقالات من <a 
href="/philosophy/philosophy.html">صفحة
-الفلسفة</a> و عناوين الجنو الاخرى متصلة في م
عظم الاحيان بالتصنيفات
-المناسبة. لو ترغب في مساعدتنا في هذه المهم
ة، من فضلك اتصل بمنظمي متطوعي
-الجنو <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-  </li>
-
-  <li>تبرع ب <a href="/help/help-hardware.html">اجهزة</a> ل 
اف.اس.اف.</li>
-
-  <li>تولى واحدة من ال <a 
href="/server/tasks.html">الوظائف</a> التي نحتاج تنفيذها
-لهذا <a href="/server/server.html">ملقم الموقع</a>.</li>
-
-  <li id="ServiceDirectory">لو انت أو شركتك تعمل على م
ساندة أو تطوير البرمجيات الحرة بطريقة ما، 
فيمكنك
-ان تسجل نفسك (أو شركتك) في <a 
href="/prep/service.html">دليل خدمة الجنو</a>.</li>
-
-  <li>لو انت تدير شركة تحتاج الى تأجير ناس 
للعمل في البرمجيات الحرة، فيمكنك
-الاعلان على <a href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>صفحة 
عمل البرمجيات
-الحرة</a>.</li>
-
-  <li>اعرض الاتصال مع الشركات تبحث عن 
اعلانات عمل اضافية لوضعها على <a
-href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>صفحة عمل البرمجيات 
الحرة</a>. لو
-انت مهتم بذلك، من فضلك اتصل ب <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
-
-  <li><a href="/help/used-computers.html">تبرع بالكمبيوترات 
المستعملة</a> لباقي
-منظمات البرمجيات الحرة.</li>
-</ul>
-
-
-<div style="font-size: small;">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
- </div>
-</div>
-
-<!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
-<div id="footer">
-<p>
-من فضلك ارسل اف.س.اف &amp; استفسارات عن جنو ل <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. و ايضاً <a
-href="/contact/"> طرق اخرى للاتصال</a> ال أف.اس.أف. <br 
/> من فضلك ارسل
-الوصلات المنقطعة و اي تصحيحات او اقتراحات 
ل <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-حقوق الطبع &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004,
-2005, 2006, 2007, 2008 لمؤسسة البرمجيات الحرة. <br /> 
الطبع و التوزيغ
-الحرفي لهذه المقالة مسموحة في أى وسط، اذا 
كانت هذه الملاحظة موجودة.
-</p>
-
-
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-تمت الترجمة بمعرفة <a href="http://www.cruised.net/";>حسام 
حسنى</a></div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
-Updated:
-
-$Date: 2009/08/02 18:25:29 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-
-</div>
-
-<div id="translations">
-<h4>ترجمات هذه الصفحة</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
-<!-- <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php> -->
-<!-- If ISO 639-1 code is not available, use the 3 letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
-<!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/help/help.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
-<!-- Bosnian -->
-<li><a href="/help/help.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a href="/help/help.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-<!-- Czech -->
-<li><a href="/help/help.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
-<!-- Greek -->
-<li><a 
href="/help/help.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/help/help.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a href="/help/help.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- French -->
-<li><a href="/help/help.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Indonesian -->
-<li><a href="/help/help.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/help/help.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/help/help.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/help/help.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/help/help.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
-<!-- Russian -->
-<li><a 
href="/help/help.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
-<!-- Chinese (Simplified) -->
-<li><a 
href="/help/help.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
-<!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="/help/help.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
-</ul>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: philosophy/free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.bg.html
diff -N philosophy/free-sw.bg.html
--- philosophy/free-sw.bg.html 29 Apr 2010 18:25:07 -0000   1.19
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,581 +0,0 @@
-
-
-<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Определение на свободен софтуер — 
Проектът GNU — Фондация за свободен
-софтуер (ФСС)</title>
-
-<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software,
-Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd, ГНУ, ФСС, 
Фондация за
-свободен софтуер, Линукс, Емакс, Юникс, 
свободен софтуер, операционна
-система, ядро на GNU, ХЪРД, GNU Хърд, Хърд" />
-<meta http-equiv="Description" content="От 1983 г. насам 
разработваме свободната операционна 
система GNU (подобна на
-„Юникс“), така че компютърните 
потребители да имат свободата да споделят и
-подобряват софтуера, който използват." />
-<link rel="alternate" title="Какво ново" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
-<link rel="alternate" title="Нов свободен софтуер" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
-
-<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-<h2>Определение на свободен софтуер</h2>
-
-<p>
-We maintain this free software definition to show clearly what must be true
-about a particular software program for it to be considered free software.
-From time to time we revise this definition to clarify it. If you would
-like to review the changes we've made, please see the <a
-href="#History">History section</a> below for more information.
-</p>
-
-<p>
-&ldquo;Free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To
-understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
-&ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer.&rdquo;
-</p>
-
-<p>
-Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute,
-study, change and improve the software. More precisely, it means that the
-program's users have the four essential freedoms:
-</p>
-
-<ul>
- <li>Свободата да изпълняваш програмата — 
за всякакви цели (свобода №0)<sup><a
-href="#TransNote2">2</a></sup>.</li>
- <li>The freedom to study how the program works, and change it to make it do 
what
-you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
- </li>
- <li>Свободата да разпространяваш копия, за 
да помагаш на ближния си (свобода
-№2).
- </li>
- <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
-(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
-benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
-this.
- </li>
-</ul>
-
-<p>
-A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
-should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
-either gratis or charging a fee for distribution, to <a
-href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
-means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
-to do so.
-</p>
-
-<p>
-Също така, вие трябва да разполагате със 
свободата да правите промени и да
-ги ползвате самостоятелно в работата си 
или ако просто си играете, без дори
-да споменавате за тяхното съществуване. 
Ако публикувате промените си, от
-вас не трябва да се изисква да уведомявате 
някого за това по какъвто и да е
-начин.
-</p>
-
-<p>
-The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
-organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
-overall job and purpose, without being required to communicate about it with
-the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
-<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
-you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
-distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
-but you are not entitled to impose your purposes on her.
-</p>
-
-<p>
-The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
-of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
-versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
-conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
-way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
-languages don't support that feature), but you must have the freedom to
-redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
-</p>
-
-<p>
-In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
-to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
-source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
-necessary condition for free software. Obfuscated &ldquo;source code&rdquo;
-is not real source code and does not count as source code.
-</p>
-
-<p>
-Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the
-original. If the program is delivered in a product designed to run someone
-else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
-&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
-boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a
-practical freedom. This is not sufficient. In other words, these binaries
-are not free software even if the source code they are compiled from is
-free.
-</p>
-
-<p>
-One important way to modify a program is by merging in available free
-subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
-requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
-license is too restrictive to qualify as free.
-</p>
-
-<p>
-Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
-software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
-other words, it does not have to be a <a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
-that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
-license.
-</p>
-
-<p>
-In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
-irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
-software has the power to revoke the license, or retroactively change its
-terms, without your doing anything wrong to give cause, the software is not
-free.
-</p>
-
-<p>
-Все пак, някои правила за начина на 
разпространение на свободния софтуер са
-приемливи, когато не противоречат на 
основните свободи. Например „copyleft“
-(да го кажем по прост начин) е правилото, че 
когато разпространявате
-програмата, не можете да добавяте 
ограничения, за да откажете на другите
-хора основните свободи. Това правило не 
противоречи на основните свободи —
-то ги защитава.
-</p>
-
-<p>
-&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial.&rdquo; A
-free program must be available for commercial use, commercial development,
-and commercial distribution. Commercial development of free software is no
-longer unusual; such free commercial software is very important. You may
-have paid money to get copies of free software, or you may have obtained
-copies at no charge. But regardless of how you got your copies, you always
-have the freedom to copy and change the software, even to <a
-href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
-</p>
-
-<p>
-Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter. If your
-modifications are limited, in substance, to changes that someone else
-considers an improvement, that is not freedom.
-</p>
-
-<p>
-However, rules about how to package a modified version are acceptable, if
-they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or
-your freedom to make and use modified versions privately. Rules that
-&ldquo;if you make your version available in this way, you must make it
-available in that way also&rdquo; can be acceptable too, on the same
-condition. (Note that such a rule still leaves you the choice of whether to
-publish your version at all.) Rules that require release of source code to
-the users for versions that you put into public use are also acceptable. It
-is also acceptable for the license to require that you identify your
-modifications as yours, or that, if you have distributed a modified version
-and a previous developer asks for a copy of it, you must send one.
-</p>
-
-<p>
-In the GNU project, we use &ldquo;<a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>&rdquo; to protect these freedoms
-legally for everyone. But <a
-href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
-free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
-if your program is non-copylefted free software, it is still basically
-ethical.
-</p>
-
-<p>
-See <a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free Software</a>
-for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted
-software&rdquo; and other categories of software relate to each other.
-</p>
-
-<p>
-Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
-and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
-programs internationally. Software developers do not have the power to
-eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is
-refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the
-restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions
-of these governments. Thus, free software licenses must not require
-obedience to any export regulations as a condition of any of the essential
-freedoms.
-</p>
-
-<p>
-Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
-what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
-copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
-unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
-(though this does happen occasionally). However, some free software
-licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
-range of possible restrictions. That means there are many possible ways
-such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
-</p>
-
-<p>
-We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
-license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
-cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
-about it, and we will probably conclude it is nonfree.
-</p>
-
-<p>
-When talking about free software, it is best to avoid using terms like
-&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms imply
-that the issue is about price, not freedom. Some common terms such as
-&ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
-Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
-proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
-&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
-</p>
-
-<p>
-Най-накрая, забележете, че критериите, 
които са изброени в тази дефиниция за
-понятието „свободен софтуер“, изискват 
внимателно размишление при
-интерпретирането им. За да решим дали един 
конкретен софтуерен лиценз
-покрива критериите да е лиценз на свободен 
софтуер, ние го преценяваме на
-базата на горните критерии, за да отсъдим 
дали съответства на тях по дух и
-по буква. Ако лицензът съдържа прекомерни 
ограничения, ние го отхвърляме,
-дори и ако не сме предусетили проблема в 
горните критерии. Понякога
-изискване, което е вписано в лиценз, 
повдига проблем, който изисква
-задълбочено размишление, включително и 
обсъждане с адвокат, преди да решим
-дали то е приемливо. Когато стигнем до 
решението на новия проблем, ние
-често обновяваме горните критерии, за да 
бъде по-ясно защо определени
-лицензи се определят или не като свободни.
-</p>
-
-<p>
-Ако се интересувате дали определен, 
конкретен лиценз се явява лиценз за
-свободен софтуер, погледнете <a 
href="/licenses/license-list.html">списъка
-ни на лицензи</a>. Ако лицензът, който ви 
интересува, не е изброен там,
-можете да ни питате за него чрез е-поща на 
адрес <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p> 
-
-<p>
-If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
-Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
-different free software licenses means increased work for users in
-understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
-software license that meets your needs.
-</p>
-
-<p>
-If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
-can ensure that the license really is a free software license and avoid
-various practical problems.
-</p>
-
-<h2 id="beyond-software">Отвъд софтуера</h2>
-
-<p>
-<a href="/philosophy/free-doc.html">Ръководствата за 
софтуер трябва да са
-свободни</a> поради същите причини, поради 
които и софтуерът трябва да е
-свободен, и понеже ръководствата в 
известна степен са част от софтуера.
-</p>
-
-<p>
-Същите аргументи имат смисъл и за други 
видове произведения от практическо
-естество — с други думи, произведения, 
които включват в себе си полезни
-знания, като образователни и справочни 
материали. <a
-href="http://bg.wikipedia.org";>Уикипедия</a> е 
най-известният пример.
-</p>
-
-<p>
-Всеки вид прозиведение <em>може</em> да бъде 
свободно, и определението за
-свободен софтуер може да бъде разширено до 
определение за <a
-href="http://freedomdefined.org";>свободни произведения 
на културата</a>,
-приложимо за всякакъв вид творби.
-</p>
-
-<h2 id="open-source">Отворен код?</h2>
-
-<p>
-Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
-something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; We
-prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard
-that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
-word &ldquo;open&rdquo; <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> never refers to
-freedom</a>.
-</p>
-
-<h2 id="History">History</h2>
-
-<p>From time to time we revise this Free Software Definition to clarify it.
-Here we provide a list of those modifications, along with links to
-illustrate exactly what changed, so that others can review them if they
-like.</p>
-
-<ul>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Version
-1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
-1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
-your own modified or improved version, not a right to participate in someone
-else's development project.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
-1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
-software.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
-1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
-tivoization.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
-1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
-unacceptable, even if it's not described as a complete replacement.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Version
-1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in
-some places but not reflected everywhere:
-<ul>
-<li>"Improvements" does not mean the license can substantively limit what kinds
-of modified versions you can release. Freedom 3 includes distributing
-modified versions, not just changes.</li>
-<li>The right to merge in existing modules refers to those that are suitably
-licensed.</li>
-<li>Explicitly state the conclusion of the point about export controls.</li>
-<li>Imposing a license change constitutes revoking the old license.</li>
-</ul>
-</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Version
-1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Version
-1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the
-program for any purpose.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Version
-1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Version
-1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available
-free software to create your modifications.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Version
-1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide
-source for versions of the software you put into public use.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Version
-1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
-identify yourself as the author of modifications. Other minor
-clarifications throughout the text.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Version
-1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Version
-1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important.</li>
-
-<li><a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Version
-1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
-versions you distribute to the author.</li>
-
-</ul>
-
-<p>There are gaps in the version numbers because there are many other changes
-that do not affect the substance of the definition at all. Instead, they
-fix links, add translations, and so on. If you would like to review the
-complete list of changes, you can do so on our <a
-href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
-interface</a>.</p>
-
-
-<div style="font-size: small;">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<b>Бележки на преводача</b>:
-<ol>
-
-<li id="TransNote1">Английската дума „free“ е 
многозначна. На
-български тя може да се предава като 
свободен, но и като безплатен. В
-рамките на проекта GNU тя винаги се използва 
в значението си свободен.
-Контрастирането на свободата на словото с 
безплатния обяд е възможно
-най-близкото до българския език предаване 
на мотото «„free“ as in
-„free speech“, not as in „free beer“». На български 
това двусмислие
-не съществува.</li>
-
-<li id="TransNote2">Независимо, че последната 
свобода е с номер 3,
-общият им брой е 4. Номерирането отразява 
както историята на
-постепенното им оформяне и еволюция (първо 
свободи 1 и 2, след това 3
-и накрая 0), така е и препратка към начина на 
броене в някои езици за
-програмиране и математиката.</li>
-
-</ol></div>
-</div>
-
-<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
-<div id="footer">
-
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<p>
-Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията 
за
-преводачи</a> за информация относно 
координирането и подаването на преводи
-на тази статия.
-</p>
-
-<p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
-</p>
-<p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
-тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
-запазена.
-</p>
-
-
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-<b>Превод</b>: Александър Шопов <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2006 г.</div>
-<p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
-чрез
-<a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
-проследяване на грешки</a>
-на <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за
-превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
-Последно обновяване:
-
-$Date: 2010/04/29 18:25:07 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-
-<div id="translations">
-<h4>Други преводи на тази страница</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-<ul class="translations-list">
-<!-- Afrikaans -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.af.html">Afrikaans</a>&nbsp;[af]</li>
-<!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
-<!-- Azerbaijani -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.az.html">Az&#x0259;rbaycanca</a>&nbsp;[az]</li>
-<!-- Bulgarian -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-<!-- Bengali -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.bn.html">&#2476;&#2494;&#2434;&#2482;&#2494;</a>&nbsp;[bn]</li>
-<!-- Bosnian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-<!-- Czech -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
-<!-- Danish -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.da.html">dansk</a>&nbsp;[da]</li>
-<!-- German -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-<!-- Greek -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Esperanto -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.eo.html">Esperanto</a>&nbsp;[eo]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- Farsi (Persian) -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
-<!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Galician -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.gl.html">galego</a>&nbsp;[gl]</li>
-<!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
-<!-- Croatian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li>
-<!-- Hungarian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
-<!-- Indonesian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Japanese -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
-<!-- Korean -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
-<!-- Norwegian Bokmål -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.nb.html">norsk 
(bokm&aring;l)</a>&nbsp;[nb]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
-<!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
-<!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
-<!-- Slovak -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.sk.html">sloven&#269;ina</a>&nbsp;[sk]</li>
-<!--- Slovenian -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.sl.html">sloven&scaron;&#269;ina</a>&nbsp;[sl]</li>
-<!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
-<!-- Swedish -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
-<!-- Tamil -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
-<!-- Tagalog -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.tl.html">Tagalog</a>&nbsp;[tl]</li>
-<!-- Turkish -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
-<!-- Chinese (Simplified) -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
-<!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-sw.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
-</ul>
-</div>
-
-</div>
-
-</body>
-</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]