trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy free-software-for-f...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy free-software-for-f...
Date: Wed, 17 Mar 2010 18:25:11 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/03/17 18:25:11

Modified files:
    gnun/philosophy: free-software-for-freedom.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: free-software-for-freedom.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- free-software-for-freedom.bg.html  2 Aug 2009 18:25:30 -0000    1.9
+++ free-software-for-freedom.bg.html  17 Mar 2010 18:25:11 -0000   1.10
@@ -115,17 +115,16 @@
 изключение.</p>
 
 <p>
-Официалната дефиниция за „софтуер с 
отворен код“, както е публикувана от
-Инициативата за отворен код (OSI — Open Source 
Initiative), е много близка
-до нашата дефиниция за свободен софтуер, 
само че е по-хлабава в някои
-отношения и те са приели някои лицензи, 
които ние считаме за недопустимо
-ограничаващи потребителите. Очевидното 
значение на израза „софтуер с
-отворен код“ е „Можете да видите изходния 
код“. Това е доста по-слаб
-критерий в сравнение със свободния 
софтуер; той включва свободен софтуер, но
-и <a 
href="/philosophy/categories.html#semi-freeSoftware">полу-свободни</a>
-програми като Xv, и дори някои <a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">собственически</a>
-програми, включително „Кю ти“ под 
оригиналния си лиценз (преди QPL).</p>
+The official definition of &ldquo;open source software,&rdquo; as published
+by the Open Source Initiative, is very close to our definition of free
+software; however, it is a little looser in some respects, and they have
+accepted a few licenses that we consider unacceptably restrictive of the
+users. However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source
+software&rdquo; is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; This is a
+much weaker criterion than free software; it includes free software, but
+also some <a href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">
+proprietary</a> programs, including Xv, and Qt under its original license
+(before the QPL).</p>
 
 <p>
 Това очевидно значение на „отворен код“ 
не е значението, което застъпниците
@@ -480,7 +479,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/08/02 18:25:30 $
+$Date: 2010/03/17 18:25:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]