trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy free-sw.af.html fre...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy free-sw.af.html fre...
Date: Sat, 30 Jan 2010 19:25:14 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/01/30 19:25:14

Modified files:
    gnun/philosophy: free-sw.af.html free-sw.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.16&r2=1.17
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: free-sw.af.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- free-sw.af.html   27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.16
+++ free-sw.af.html   30 Jan 2010 19:25:14 -0000   1.17
@@ -44,19 +44,20 @@
  <li>Die vryheid om kopie&euml; te herversprei sodat jy jou naaste kan help
 (vryheid 2).
  </li>
- <li>The freedom to improve the program, and release your improvements (and
-modified versions in general) to the public, so that the whole community
-benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-'n Program is vrye sagteware as gebruikers al hierdie vryhede geniet. Dus
-behoort dit jou vry te staan om kopie&euml; te herversprei, hetsy met of
-sonder veranderinge, hetsy gratis of deur 'n verspreidingsfooi te vra, vir
-<a href="#exportcontrol">enigeen op enige plek</a>.&nbsp; Om vry te wees om
-hierdie dinge te doen beteken (onder andere) dat jy nie vir toestemming hoef
-te vra of te betaal nie.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -69,33 +70,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Die vryheid om 'n program te hardloop beteken dat enige soort persoon of
-organisasie vry is om dit op enige soort rekenaarstelsel te gebruik vir
-enige soort werk of doeleinde, sonder dat daar vereis word om dit an die
-ontwikkelaar of enige besondere instansie tekommunikeer. Met hierdie
-vryheid is die gebruiker se doelwit belangriker, nie die ontwikkelaar s'n
-nie; jy as 'n gebruiker is vry om 'n program te gebruik vir jou doeleindes
-en as jy dit aan iemand anders versprei, is daardie persoon dan vry om dit
-vir sy eie doeleindes te gebruik en is jy nie geregtig om beperkinge op
-daardie persoon tel&ecirc; nie.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Die vryheid om kopie&euml; te herversprei moet bin&ecirc;re of uitvoerbare
-vorms van die program, asook die bronkode insluit vir beidie onveranderde en
-veranderde weergawes.&nbsp; (Die verspreiding van programme in uitvoerbare
-vorm is nodig vir gerief van installasie op vrye bedryfstelsels)&nbsp; Dit
-is aanvaarbaar as daar geen manier is om 'n bin&ecirc;re of uitvoerbare vorm
-van 'n sekere program te skep nie (aangesien sekere tale hierdie kenmerk nie
-ondersteun nie), maar jy behoort die vryheid te h&ecirc; om sulke vorme te
-versprei as jy 'n manier vind of ontwikkel om dit te kan maak.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Ten einde die vryheid om veranderinge te maak en verbeterde weergawes te
-implementeer, betekenisvol te maak, moet jy toegang tot die bronkode van die
-program h&ecirc;. Daarom is toegang tot die bronkode 'n voorvereiste vir
-vrye sagteware.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -112,9 +111,18 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
-be the copyright holder of any code you add, then the license is too
-restrictive to qualify as free.
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -135,8 +143,8 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program
-must be available for commercial use, commercial development, and commercial
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
 distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
 such free commercial software is very important. You may have paid money to
 get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
@@ -160,9 +168,9 @@
 such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
 at all.) Rules that require release of source code to the users for
 versions that you put into public use are also acceptable. It is also
-acceptable for the license to require that, if you have distributed a
-modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must
-send one, or that you identify yourself on your modifications.
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -171,7 +179,7 @@
 legally for everyone. But <a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
 free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html"> it is better to use copyleft</a>, but
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
 if your program is non-copylefted free software, it is still basically
 ethical.
 </p>
@@ -196,35 +204,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Die meeste vrye sagteware lisensies is gebaseer op kopiereg en daar bestaan
-beperkinge op watter soorte vereistes deur middel van kopiereg opgel&ecirc;
-kan word. As 'n kopiereggebaseerde lisensie vryheid op bostaande wyse
-beskryf respekteer is dit onwaarskynlik dat daar die een of ander probleem
-sou opduik wat nie voorsien kon word nie (alhoewel dit van tyd tot tyd wel
-gebeur). Sommige vrye sagteware lisensies is egter gebaseer op kontrakte en
-kontrakte kan 'n baie weier reeks beperkinge oplê. Dit beteken dat daar
-baie moontlike maniere is waarop so 'n lisensie onaanvaarbaar beperkend en
-nie-vry kan wees nie.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Dit is onmoontlik om al die maniere te lys waarop dit moontlik kan gebeur.
-As 'n kontrakgebaseerde lisensie 'n gebruiker op 'n ongewone wyse beperk wat
-nie moontlik is met lisensies wat op kopiereg gegrond is nie en wat nie hier
-as aanvaarbaar gelys word nie, sal dit waarskynlik oorweeg moet word en in
-alle waarskynlikheid nie aanvaar word as vrye sagteware nie.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Wanneer daar oor vrye sagteware gepraat word is dit beter om begrippe soos
-"weggee" of "gratis" te gebruik omadt daardie begrippe impliseer dat dit oor
-prys alleen gaan en nie vryheid nie.&nbsp; Sommige algemene begrippe soos
-kopieregskending (piracy) sluit opinies in wat ons hoop u nie ondersteun
-nie.&nbsp; <a href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html";>Sien
-verwarrende woorde en frases wat vermy moet word</a> vir 'n bespreking oor
-hierdie begrippe.&nbsp; Daar is ook 'n lys van <a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html";>vertalings van vry
-sagteware</a> in verskeie tale.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -253,17 +258,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-As u oorweeg om 'n nuwe lisensie te skryf, kontak asseblief die Vrye
-sagtewarestigting (FSF) by die bogenoemde adres. Die vervuiling van
-sagteware lisensies beteken dat daar van gebruikers meer werk geverg word om
-hierdie lisensies te verstaan; ons mag kan help om 'n bestaande sagteware
-lisensie te vind wat aan u behoeftes voldoen.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-As dit nie moontlik is nie en u regtig 'n nuwe lisensie benodig, kan ons u
-help om te verseker dat die lisensie werklik 'n Vrye Sagteware lisensie is
-en sodoende verskeie praktiese probleme vermy.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Verder as Sagteware</h2>
@@ -307,6 +312,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
 tivoization.</li>
@@ -426,7 +442,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Opgedateer:
 
-$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
+$Date: 2010/01/30 19:25:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- free-sw.bg.html   27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.17
+++ free-sw.bg.html   30 Jan 2010 19:25:14 -0000   1.18
@@ -48,19 +48,20 @@
  <li>Свободата да разпространяваш копия, за 
да помагаш на ближния си (свобода
 №2).
  </li>
- <li>The freedom to improve the program, and release your improvements (and
-modified versions in general) to the public, so that the whole community
-benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Една програма е свободен софтуер, ако 
потребителите имат всичките четири
-свободи. По такъв начин, вие трябва да сте 
свободни да разпространявате
-копия, идентични с оригинала или 
променени, безплатно или срещу заплащане <a
-href="#exportcontrol">на всеки и навсякъде</a>. Освен 
всичко друго, това,
-че програмата е свободна, означава, че не 
трябва да се молите или да
-плащате, за да упражните тези свободи.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -72,33 +73,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Свободата да изпълняваш програмата 
означава свобода за изпълнение от всеки
-индивид или организация, върху всяка 
компютърна система, за каквато и да е
-работа и цел, без да се изисква да съобщите 
за това на разработчика или на
-което и да е друго лице. За тази свобода е 
важна гледната точка на
-<em>потребителя</em>, a <em>не на 
разработчика</em>. Вие като потребител
-сте свободни да използвате софтуера за 
вашите си цели, а ако разпространите
-програмата към другиго, той ще е свободен 
да използва програмата за своите
-си цели, но вие нямате право да налагате 
своите цели на другия.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Свободата да разпространяваш копия трябва 
да се отнася както за двоичните
-или изпълнимите форми на програмата, така 
и за формите в изходен код, както
-за оригиналните, така и за променените 
версии. (Разпространението на
-програми в изпълнима форма е необходимо за 
удобно инсталиране на свободни
-операционни системи.) Нормално е за някои 
програми да няма начин за
-създаването на представяне в двоичен или 
изпълним вид (понеже някои езици не
-поддържат тази възможност), но вие трябва 
да имате свободата да
-разпространявате такива форми, ако 
намерите или изобретите начин да ги
-създавате.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-За да може свободите да правите промени и 
да публикувате променени версии,
-да означават нещо реално, вие трябва да 
имате достъп до изходния код на
-програмата. Затова достъпът до изходния 
код е необходимо условие, за да
-бъде една програма свободен софтуер.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -115,9 +114,18 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
-be the copyright holder of any code you add, then the license is too
-restrictive to qualify as free.
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -138,8 +146,8 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program
-must be available for commercial use, commercial development, and commercial
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
 distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
 such free commercial software is very important. You may have paid money to
 get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
@@ -163,9 +171,9 @@
 such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
 at all.) Rules that require release of source code to the users for
 versions that you put into public use are also acceptable. It is also
-acceptable for the license to require that, if you have distributed a
-modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must
-send one, or that you identify yourself on your modifications.
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -174,7 +182,7 @@
 legally for everyone. But <a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
 free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html"> it is better to use copyleft</a>, but
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
 if your program is non-copylefted free software, it is still basically
 ethical.
 </p>
@@ -198,36 +206,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Повечето софтуерни лицензи са базирани на 
авторското право и има граници за
-това какви изисквания могат да се налагат 
чрез него. Ако един софтуерен
-лиценз, който е основан на авторското 
право, спазва свободите по начините
-описани по-горе, малко вероятно е да 
възникне някакъв друг вид проблем,
-който да не сме очаквали (все пак, от време 
на време и това се случва). Има
-обаче и такива лицензи за свободен 
софтуер, които се базират на договорното
-право, а чрез договорите могат да се 
налагат значително по-голям спектър от
-ограничения. Това означава, че има много 
възможности подобни лицензи да се
-окажат неприемливо ограничаващи и 
следователно — да не са лицензи на
-свободен софтуер.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Нямаме възможност да изброим всички 
начини, по които това може да стане.
-Ако базираните на договорното право 
уговорки в един лиценз ограничават
-потребителя по необичаен начин, който е 
невъзможен за лиценз базиран на
-авторското право, и ако ограничението не е 
изброено тук като допустимо, ще
-трябва да помислим върху него и е вероятно 
да заключим, че лицензът не е
-свободен.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Когато говорите за свободен софтуер, 
най-добре е да избягвате изрази като
-„без пари“ или „безплатен“, защото тези 
термини подсказват, че проблемът е
-цената, а не свободата. Някои често 
употребявани термини като „пиратство“
-въплъщават в себе си тези, които се 
надяваме, че не споделяте. Погледнете
-статията <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Объркващи 
думи и фрази,
-които е добре да се избягват</a> за 
обяснение на тези термини. Направен е и
-списък с <a href="/philosophy/fs-translations.html">преводите 
на „свободен
-софтуер“</a> на различни езици.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -254,17 +258,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Ако възнамерявате да напишете нов лиценз, 
моля обърнете се към ФСС, като
-напишете е-писмо на горния адрес. 
Умножаването на различните свободни
-софтуерни лицензи означава повече работа 
за потребителите, за да ги
-разберат. Възможно е да сме в състояние да 
ви помогнем, като намерим
-съществуващ лиценз на свободен софтуер, 
който отговаря на нуждите ви.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Ако това е невъзможно, ако наистина се 
нуждаете от нов лиценз, с наша помощ
-ще сте сигурни, че лицензът наистина е 
лиценз на свободен софтуер и ще
-можете да прескочите някои практически 
проблеми.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Отвъд софтуера</h2>
@@ -310,6 +314,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
 tivoization.</li>
@@ -451,7 +466,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
+$Date: 2010/01/30 19:25:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]