trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy can-you-trust.bg.ht...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy can-you-trust.bg.ht...
Date: Fri, 15 Jan 2010 19:25:10 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/01/15 19:25:10

Modified files:
    gnun/philosophy: can-you-trust.bg.html java-trap.bg.html 
             schools.bg.html schools.ca.html schools.ru.html 
             software-literary-patents.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/can-you-trust.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=1.10
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/java-trap.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.8&r2=1.9
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/schools.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ca.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.8&r2=1.9
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ru.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=1.10
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/software-literary-patents.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: can-you-trust.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/can-you-trust.bg.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- can-you-trust.bg.html    23 Oct 2009 18:25:16 -0000   1.9
+++ can-you-trust.bg.html    15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.10
@@ -27,27 +27,24 @@
 Собственическите програми са включвали 
злонамерена функционалност и преди,
 но този план ще я направи общоприета.</p>
 <p>
-В самата си същност собственически 
софтуер означава да нямате контрол върху
-това какво той прави — да не можете да 
разучавате програмния код или да го
-променяте. Не е учудващо, че хитри 
бизнесмени намират начини да се
-възползват от контрола, който имат, за да 
ви поставят в неизгодно
-положение. „Майкрософт“ са правили това 
неколкократно: една от версиите на
-„Уиндоус“ беше проектирана да докладва 
на „Майкрософт“ за всички инсталирани
-програми на вашия диск; скорошна 
актуализация свързана със „сигурността“ 
на
-Windows Media Player изискваше от потребителите да 
се съгласят с нови
-ограничения. Но „Майкрософт“ не са 
единствени — софтуерът за споделяне на
-музика KaZaa е изграден така, че 
бизнес-партньорите на KaZaa да могат да
-наемат правото да ползват вашият компютър 
за нуждите на техните клиенти.
-Тези злонамерени функции често са тайни, 
но дори и когато вече знаете за
-тях, е трудно да ги премахнете, тъй като 
нямате изходния код.</p>
-<p>
-В миналото това бяха изолирани случаи. 
„Довереното ползване на компютри“ ще
-ги направи широко разпространени. 
„Предателско ползване на компютри“ е
-по-подходящо наименование, тъй като планът 
е изграден така, че да се увери,
-че вашият компютър систематично няма да ви 
се подчинява. Всъщност, изграден
-е така, че да преустанови използването на 
компютъра ви като компютър за общо
-ползване. Възможно е за всяко извършвано 
действие да е необходимо изрично
-разрешение.</p>
+Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it
+does; you can't study the source code, or change it. It's not surprising
+that clever businessmen find ways to use their control to put you at a
+disadvantage. Microsoft has done this several times: one version of Windows
+was designed to report to Microsoft all the software on your hard disk; a
+recent &ldquo;security&rdquo; upgrade in Windows Media Player required users
+to agree to new restrictions. But Microsoft is not alone: the KaZaa
+music-sharing software is designed so that KaZaa's business partner can rent
+out the use of your computer to its clients. These malicious features are
+often secret, but even once you know about them it is hard to remove them,
+since you don't have the source code.</p>
+<p>
+In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted computing&rdquo;
+would make the practice pervasive. &ldquo;Treacherous computing&rdquo; is a
+more appropriate name, because the plan is designed to make sure your
+computer will systematically disobey you. In fact, it is designed to stop
+your computer from functioning as a general-purpose computer. Every
+operation may require explicit permission.</p>
 <p>
 Техническата предпоставка за 
предателското ползване на компютри е, че
 компютърът ще съдържа устройство за 
цифрово шифриране и подпис, а ключовете
@@ -60,16 +57,14 @@
 новите правила от Интернет, част от 
възможностите автоматично ще спрат да
 функционират.</p>
 <p>
-Разбира се, Холивуд и звукозаписните 
компании планират да използват
-предателското ползване на компютри за 
„DRM“ (Digital Restrictions Management
-или „Цифрово управление на 
ограниченията“), така че изтеглените филми 
и
-музика да могат да бъдат възпроизвеждани 
на един конкретен компютър.
-Споделянето ще бъде напълно невъзможно, 
поне що се отнася до разрешените
-лично за вас файлове, които ще получавате 
от тези компании. Вие,
-потребителите, би трябвало да имате 
свободата и възможността да споделяте
-тези файлове. (Подозирам, че някой ще 
намери начин да направи нешифрирани
-версии и да ги качи в мрежата, и да ги 
споделя, така че DRM няма напълно да
-успее, но това не е извинение за 
системата.)</p>
+Of course, Hollywood and the record companies plan to use treacherous
+computing for Digital Restrictions Management (DRM), so that downloaded
+videos and music can be played only on one specified computer. Sharing will
+be entirely impossible, at least using the authorized files that you would
+get from those companies. You, the public, ought to have both the freedom
+and the ability to share these things. (I expect that someone will find a
+way to produce unencrypted versions, and to upload and share them, so DRM
+will not entirely succeed, but that is no excuse for the system.)</p>
 <p>
 Това, че споделянето ще бъде невъзможно е 
достатъчно зле, но става и още
 по-лошо. Съществуват планове да се 
използват подобни средства и за
@@ -113,24 +108,23 @@
 получи новите инструкции. Вашето писание 
ще бъде обект на заличаване в стил
 „1984“. Възможно е дори вие самите да не 
можете да го прочетете.</p>
 <p>
-Може да си мислите, че е възможно да 
разкриете вредите, които извършва една
-програма от предателското ползване на 
компютри, да проучите доколко
-зловредни са те и да решите дали да ги 
приемете. Ще е глупаво и белег на
-ограничено мислене да приемете, но смисъла 
е, че сделката, която смятате, че
-сте извършили, няма да трае дълго. Когато 
започнете да зависите от тази
-програма, вие сте в примката и те го знаят; 
тогава те могат да променят
-сделката. Някои приложения автоматично ще 
се обновяват и ще правят нещо
-различно, и няма да ви дадат избор дали да 
се обновяват.</p>
-<p>
-Днес можете да избегнете да бъдете 
ограничавани от собственическия софтуер
-като не го използвате. Ако ползвате 
GNU/Линукс или друга свободна
-операционна система, и ако избягвате да 
инсталирате собственически
-приложения на нея, тогава вие определяте 
какво върши вашият компютър. Ако
-една свободна програма има зловредни 
функции, разработчици от общността ще
-ги премахнат и вие ще можете да използвате 
поправената версия. Вие бихте
-могли и да използвате свободни програми и 
инструменти на несвободни
-операционни системи. Това няма напълно да 
ви даде свобода, но много
-потребители го правят.</p>
+You might think you can find out what nasty things a treacherous-computing
+application does, study how painful they are, and decide whether to accept
+them. Even if you can find this out, it would be foolish to accept the
+deal, but you can't even expect the deal to stand still. Once you come to
+depend on using the program, you are hooked and they know it; then they can
+change the deal. Some applications will automatically download upgrades
+that will do something different&mdash;and they won't give you a choice
+about whether to upgrade.</p>
+<p>
+Today you can avoid being restricted by proprietary software by not using
+it. If you run GNU/Linux or another free operating system, and if you avoid
+installing proprietary applications on it, then you are in charge of what
+your computer does. If a free program has a malicious feature, other
+developers in the community will take it out, and you can use the corrected
+version. You can also run free application programs and tools on nonfree
+operating systems; this falls short of fully giving you freedom, but many
+users do it.</p>
 <p>
 Предателското ползване на компютри 
поставя в риск съществуването на свободни
 операционни системи и свободни 
приложения, защото е възможно изобщо да не
@@ -143,49 +137,33 @@
 на такава система. А ако разберете как да 
го направите и кажете на някого,
 това би могло да е престъпление.</p>
 <p>
-В Съединените щати вече съществуват 
законопроекти, които ще изискват всички
-компютри да поддържат предателското 
ползване на компютри и да забранят
-свързването на стари компютри към 
Интернет. Законът CBDTPA (ние го наричаме
-„Консумирай, но не опитвай да 
програмираш<sup><a
-href="#TransNote1">1</a></sup>“) е един от тях. Но дори и 
да не ви задължат
-законово да започнете да използвате 
предателското ползване на компютри,
-натискът да го приемете може да бъде 
огромен. Днес хората често използват
-формата на Word за комуникиране, въпреки, че 
това предизвиква множество
-проблеми (вижте <a 
href="/philosophy/no-word-attachments.html">„Можем да
-сложим край на прикрепените файлове във 
формат на Word“</a>). Ако машина на
-предателското ползване на компютри може 
да отваря документи само от
-най-новата версия на Word, много потребители 
ще преминат към нея, ако те
-приемат ситуацията от гледна точка на 
еднократно действие (или приемаш или
-не). За да се противопоставим на 
предателското ползване на компютри, ние
-трябва да се обединим и да се изправим пред 
тази ситуация като колективен
-избор.</p>
+There are proposals already for US laws that would require all computers to
+support treacherous computing, and to prohibit connecting old computers to
+the Internet. The CBDTPA (we call it the Consume But Don't Try Programming
+Act) is one of them. But even if they don't legally force you to switch to
+treacherous computing, the pressure to accept it may be enormous. Today
+people often use Word format for communication, although this causes several
+sorts of problems (see <a
+href="/philosophy/no-word-attachments.html">&ldquo;We Can Put an End to Word
+Attachments&rdquo;</a>). If only a treacherous-computing machine can read
+the latest Word documents, many people will switch to it, if they view the
+situation only in terms of individual action (take it or leave it). To
+oppose treacherous computing, we must join together and confront the
+situation as a collective choice.</p>
 <p>
 За повече информация относно 
предателското използване на компютри, 
вижте <a
 
href="http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html";>http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html</a>.</p>
 <p>
-За блокирането на предателското ползване 
на компютри ще е необходимо
-организирането на голям брой хора. Ние 
имаме нужда от вашата помощ! <a
-href="http://www.eff.org";>Фондация за електронни 
граници (Electronic
-Frontier Foundation)</a> и <a
-href="http://www.publicknowledge.org";>Обществено знание (Public
-Knowledge)</a> водят кампания против 
предателското ползване на компютри,
-също така и спонсорирания от Фондацията за 
свободен софтуер (ФСС) „Проект за
-цифрова реч“ (Digital Speech Project). Моля, посетете 
тези уеб-страници, за
-да можете да се запишете и да подкрепите 
тяхната работа.</p>
-<p>
-Бихте могли също така да помогнете като 
пишете на отделите за връзка с
-обществеността на „Интел“, „Ай Би Ем“, 
„Ейч Пи/Компак“ или на някого, от
-когото сте си купили компютър, 
обяснявайки, че не искате да бъдете
-принуждавани да си купувате „доверени“ 
компютърни системи, така че не искате
-те да произвеждат такива. Това може да 
доведе до надделяване на силата на
-купувачите. Ако направите това по ваша 
инициатива, моля изпратете копия на
-вашите писма на организациите по-горе.</p>
+To block treacherous computing will require large numbers of citizens to
+organize. We need your help! Please support <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";>Defective by Design</a>, the FSF's
+campaign against Digital Restrictions Management.</p>
 
 <h3>Послепис</h3>
 
 <ol>
 <li>The computer security field uses the term &ldquo;trusted computing&rdquo; 
in
-a different way &mdash; beware of confusion between the two meanings.
+a different way&mdash;beware of confusion between the two meanings.
 </li>
 <li>Проектът GNU разпространява GNU Privacy Guard — 
програма, която имплементира
 шифриране с публичен ключ и цифрово 
подписване, които можете да използвате,
@@ -193,65 +171,65 @@
 как GPG се различава от предателското 
ползване на компютри и да се види
 какво прави едното толкова полезно, а 
другото толкова опасно.
 <p>
-Когато някой използва GPG, за да ви изпрати 
шифриран документ и вие
-използвате GPG за да го дешифрирате, 
резултатът е нешифриран документ, който
-вие можете да четете, препращате, копирате 
или дори да го шифрирате отново,
-за да го изпратите на някой друг. 
Приложение на предателското ползване на
-компютри би ви позволило да прочетете 
думите на екрана, но няма да ви
-позволи да направите нешифриран документ, 
който да можете да използвате по
-друг начин. GPG, свободен софтуерен пакет, 
прави опциите по сигурността
-достъпни за потребителите — те го 
използват. Предателското ползване на
-компютри е проектирано да налага 
ограничения на потребителите — то ги
-използва.</p></li>
+When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG to
+decode it, the result is an unencrypted document that you can read, forward,
+copy, and even re-encrypt to send it securely to someone else. A
+treacherous-computing application would let you read the words on the
+screen, but would not let you produce an unencrypted document that you could
+use in other ways. GPG, a free software package, makes security features
+available to the users; <em>they</em> use <em>it</em>. Treacherous
+computing is designed to impose restrictions on the users; <em>it</em> uses
+<em>them</em>.</p></li>
 
 <li>
 Поддръжниците на предателското ползване 
на компютри често фокусират речите
 си върху <a name="beneficial">благотворните 
ползи</a>. Това, което казват,
 често е правилно — но просто не е важно.
 <p>
-Както и повечето хардуер, предателското 
ползване на компютри може да служи
-на цели, които не са зловредни. Но тези 
употреби могат да се реализират по
-други начини, без предателски хардуер. 
Принципната разлика за потребителите
-е отвратителното последствие от 
предателското ползване на компютри —
-съоръжаването на компютъра ви да работи 
срещу вас.</p>
+Like most hardware, treacherous-computing hardware can be used for purposes
+which are not harmful. But these features can be implemented in other ways,
+without treacherous-computing hardware. The principal difference that
+treacherous computing makes for users is the nasty consequence: rigging your
+computer to work against you.</p>
 <p>
 Това, което те казват, е вярно, както и това, 
което аз казвам. Съберете ги
 заедно и какво получавате? Предателското 
ползване на компютри е план за
 отнемане на свободата ви, като се 
предлагат незначителни ползи само за да ни
 разсеят и да забравим какво бихме 
загубили.</p></li>
 
-<li>„Майкрософт“ представя „Palladium“ като 
мярка за сигурност и твърди, че това
-ще предпазва от вируси, но това твърдение 
очевидно не е вярно. Една
-презентация на Microsoft Research от м.октомври 2002 
г. гласи, че една от
-спецификациите на Palladium е, че 
съществуващите операционни системи и
-приложения ще продължат да работят. 
Следователно, вирусите ще продължават
-да могат да правят всичко това, което могат 
и днес.
-<p>
-Когато „Майкрософт“ говори за 
„сигурност“ във връзка с Palladium, те нямат
-предвид смисъла, което ние обикновено 
влагаме в тази дума — защита на вашата
-машина от неща, които не желаете. Те имат 
предвид защита на информацията
-на вашата машина от достъп от вас, по начин, 
по който другите не желаят.
-Една страница от тази презентация 
изброява няколко вида тайни, за които
-Palladium може да се използва да съдържа, 
включително „тайни от трети лица“
-и „потребителски тайни“ — но слагат 
„потребителски тайни“ в кавички,
-осъзнавайки че това е абсурдно в контекста 
на Palladium.</p>
-<p>
-В презентацията често се използват други 
понятия, които често асоциираме с
-контекста на сигурността — такива като 
„атака“, „злонамерен код“, „измама“,
-както и „доверен“. Никое от тях не 
означава това, което означава нормално.
-„Атака“ не означава някой, който се 
опитва да ви навреди, а означава вас,
-опитващи се да копирате музика. 
„Злонамерен код“ означава код, инсталиран
-от вас, за да прави нещо, което друг не иска 
вашата машина да прави.
-„Измама“ не означава някой, които иска да 
ви излъже, а означава вас,
-опитващи се да излъжете Palladium. И така 
нататък.</p></li>
-
-<li>Предишно изявление от разработчиците на 
Palladium гласеше, че основната
-предпоставка е, че който е изработил или 
събрал информацията, трябва да има
-пълен контрол над това как вие я 
използвате. Това би означавало
-революционно преобръщане на досегашните 
идеи за етика и за законовата
-система, и би създало безпрецедентна 
система за контрол. Специфичните
-проблеми на тези системи не са случайни — 
те са резултат от основната цел.
-Това е целта, която ние трябва да 
отблъснем.</li>
+<li>Microsoft presents Palladium as a security measure, and claims that it will
+protect against viruses, but this claim is evidently false. A presentation
+by Microsoft Research in October 2002 stated that one of the specifications
+of Palladium is that existing operating systems and applications will
+continue to run; therefore, viruses will continue to be able to do all the
+things that they can do today.
+<p>
+When Microsoft employees speak of &ldquo;security&rdquo; in connection with
+Palladium, they do not mean what we normally mean by that word: protecting
+your machine from things you do not want. They mean protecting your copies
+of data on your machine from access by you in ways others do not want. A
+slide in the presentation listed several types of secrets Palladium could be
+used to keep, including &ldquo;third party secrets&rdquo; and &ldquo;user
+secrets&rdquo;&mdash;but it put &ldquo;user secrets&rdquo; in quotation
+marks, recognizing that this somewhat of an absurdity in the context of
+Palladium.</p>
+<p>
+The presentation made frequent use of other terms that we frequently
+associate with the context of security, such as &ldquo;attack&rdquo;,
+&ldquo;malicious code&rdquo;, &ldquo;spoofing&rdquo;, as well as
+&ldquo;trusted&rdquo;. None of them means what it normally means.
+&ldquo;Attack&rdquo; doesn't mean someone trying to hurt you, it means you
+trying to copy music. &ldquo;Malicious code&rdquo; means code installed by
+you to do what someone else doesn't want your machine to do.
+&ldquo;Spoofing&rdquo; doesn't mean someone's fooling you, it means your
+fooling Palladium. And so on.</p></li>
+
+<li>A previous statement by the Palladium developers stated the basic premise
+that whoever developed or collected information should have total control of
+how you use it. This would represent a revolutionary overturn of past ideas
+of ethics and of the legal system, and create an unprecedented system of
+control. The specific problems of these systems are no accident; they
+result from the basic goal. It is the goal we must reject.</li>
 </ol>
 
 <hr />
@@ -322,7 +300,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/23 18:25:16 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -374,6 +352,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/can-you-trust.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/can-you-trust.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/can-you-trust.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Chinese(Simplified) -->
 <li><a 
href="/philosophy/can-you-trust.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese(Traditional) -->

Index: java-trap.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/java-trap.bg.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- java-trap.bg.html  2 Aug 2009 18:25:30 -0000    1.8
+++ java-trap.bg.html  15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.9
@@ -2,23 +2,23 @@
 <!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Свободен, но в окови – „клопката на 
Джава“</title>
+<title>Free but Shackled - The Java Trap</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-<h2>Свободен, но в окови – „клопката на 
Джава“</h2>
+<h2>Free but Shackled - The Java Trap</h2>
 
 <p>от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a></p>
 
 
 <div class="announcement"><h3>Встъпителна бележка</h3>
-<p>През декември 2006 г., „Сън“ вече са 
започнали да <a
-href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>преиздават 
своята
-платформа на Джава под GNU GPL</a>. Очакваме, че 
когато тази промяна на
-лиценза завърши, Джава вече няма да 
представлява клопка. Въпреки това, като
-цяло, описаният тук въпрос ще остане важен, 
защото всяка несвободна
-библиотека или платформа за програмиране 
може да причини подобен проблем.
-Трябва да си вземем поука от историята на 
Джава, така че да избягваме други
-клопки за в бъдеще.</p>
+<p>Since this article was first published, Sun has <a
+href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>relicensed</a>
+most of its Java platform under the GNU General Public License, and there is
+now a free Java development environment. Thus, the Java language is no
+longer a trap. Nonetheless, the general issue described here remains
+important, because any nonfree library or programming platform can cause a
+similar problem. We must learn a lesson from the history of Java, so we can
+avoid other traps in the future.</p>
 
 <p>Please also see: <a href="javascript-trap.html">The Javascript Trap</a></p>
 
@@ -27,73 +27,64 @@
 <p>12 април 2004 г.</p>
 
 <p>
- Ако програмата ви е свободен софтуер, то 
тя по същество е етична.
-Съществува обаче една клопка, за която 
трябва да бъдете нащрек. Въпреки че
-сама по себе си е свободна, програмата ви 
може да бъде ограничена от
-несвободния софтуер, от който зависи. Тъй 
като този проблем днес е най-ярко
-изразен при програмите на Джава, наричаме 
го „клопката на Джава“.
-</p>
-
-<p>
- Една програма е свободен софтуер, ако 
потребителите ѝ притежават определени
-съществени свободи. Грубо казано, те са: 
свободата да изпълняват
-програмата, свободата да изучават и 
променят изходния код, свободата да
-разпространяват изходния и двоичния код, и 
свободата да публикуват подобрени
-версии. (Вижте <a
-href="/philosophy/free-sw.bg.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.bg.html</a>.)
-Дали дадена програма е свободен софтуер 
зависи изцяло от волята, заложена в
-лиценза ѝ.
-</p>
-
-<p>
- Дали обаче програмата може да бъде 
използвана в Свободния свят, дали може да
-бъде използвана от хора, които са решени да 
живеят в свобода, е по-сложен
-въпрос. Това не се определя само от 
лиценза на програмата, понеже нито една
-програма не работи в изолация. Всяка 
програма зависи от други програми.
-Например, ако дадена програма има нужда да 
бъде компилирана или
-интерпретирана, то тя зависи от компилатор 
или интерпретатор. Ако е
-компилирана до байткод, то тя зависи от 
интерпретатор на байткод. Освен
-това, за да бъде изпълнявана, програмата се 
нуждае и от библиотеки. Също
-така програмата би могла да извиква други 
самостоятелни програми, които се
-изпълняват като отделни процеси. Всички 
тези програми са зависимости.
-Зависимостите може да са необходими, за да 
бъде изобщо изпълнена програмата,
-но може и да са нужни само за да 
функционират някои нейни възможности. Така
-или иначе, цялата програма или част от нея 
не може да работи без
-зависимостите. 
-</p>
-
-<p>
- Ако някои от зависимостите на програмата 
са несвободни, то това означава, че
-цялата програма или част от нея не може да 
бъде изпълнена върху напълно
-свободна система — тя е безполезна в 
Свободния свят. Разбира се, ние можем
-да разпространяваме програмата и да 
притежаваме нейни копия върху машините
-си, но от това няма голяма полза, щом не 
можем да я изпълняваме. Тази
-програма е свободен софтуер, но на 
практика е окована от своите несвободни
-зависимости.
-</p>
-
-<p>
- Този проблем може да възникне с всеки вид 
софтуер, на какъвто и да е език за
-програмиране. Например, една свободна 
програма, която се изпълнява само
-върху Майкрософт Уиндоус, е очевидно 
безполезна в Свободния свят. Но
-софтуерът, който се изпълнява върху 
GNU/Линукс също може да бъде безполезен,
-ако зависи от друг несвободен софтуер. В 
миналото, Мотиф (преди да имаме
-ЛесТиф) и библиотеката „Кю ти“ (преди 
разработчиците ѝ да я направят
-свободен софтуер) бяха основните причини 
за този проблем. Повечето
-видеокарти с тримерно ускорение работят 
пълнофункционално само с несвободни
-драйвери, което също води до този проблем. 
Но днес основният източник на
-проблема е Джава, защото хората, които 
пишат свободен софтуер, често
-чувстват, че Джава е секси. Заслепени от 
привличането си към езика, те
-пренебрегват въпроса със зависимостите и 
така попадат в „клопката на Джава“. 
-</p>
-
-<p>
- Реализацията на Джава от „Сън“ е 
несвободна. Стандартните библиотеки на
-Джава също са несвободни. Ние разполагаме 
със свободни реализации на Джава,
-като например <a href="http://gcc.gnu.org/java/";> 
компилатора на GNU за
-Джава</a> (GCJ) и <a href="/software/classpath">GNU Класпат</a> 
(GNU
-Classpath), но те все още не поддържат напълно 
всички възможности. Все още
-наваксваме.
+ If your program is free software, it is basically ethical&mdash;but there is
+a trap you must be on guard for. Your program, though in itself free, may be
+restricted by nonfree software that it depends on. Since the problem is most
+prominent today for Java programs, we call it the Java Trap.
+</p>
+
+<p>
+ A program is free software if its users have certain crucial
+freedoms. Roughly speaking, they are: the freedom to run the program, the
+freedom to study and change the source, the freedom to redistribute the
+source and binaries, and the freedom to publish improved versions. (See <a
+href="/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>.)
+Whether any given program in source form is free software depends solely on
+the meaning of its license.
+</p>
+
+<p>
+ Whether the program can be used in the Free World, used by people who mean
+to live in freedom, is a more complex question. This is not determined by
+the program's own license alone, because no program works in
+isolation. Every program depends on other programs. For instance, a program
+needs to be compiled or interpreted, so it depends on a compiler or
+interpreter. If compiled into byte code, it depends on a byte-code
+interpreter. Moreover, it needs libraries in order to run, and it may also
+invoke other separate programs that run in other processes. All of these
+programs are dependencies. Dependencies may be necessary for the program to
+run at all, or they may be necessary only for certain features. Either way,
+all or part of the program cannot operate without the dependencies. 
+</p>
+
+<p>
+ If some of a program's dependencies are nonfree, this means that all or part
+of the program is unable to run in an entirely free system&mdash;it is
+unusable in the Free World. Sure, we could redistribute the program and have
+copies on our machines, but that's not much good if it won't run. That
+program is free software, but it is effectively shackled by its nonfree
+dependencies.
+</p>
+
+<p>
+ This problem can occur in any kind of software, in any language. For
+instance, a free program that only runs on Microsoft Windows is clearly
+useless in the Free World. But software that runs on GNU/Linux can also be
+useless if it depends on other nonfree software. In the past, Motif (before
+we had LessTif) and Qt (before its developers made it free software) were
+major causes of this problem. Most 3D video cards work fully only with
+nonfree drivers, which also cause this problem. But the major source of this
+problem today is Java, because people who write free software often feel
+Java is sexy. Blinded by their attraction to the language, they overlook the
+issue of dependencies and fall into the Java Trap. 
+</p>
+
+<p>
+ Sun's implementation of Java is nonfree. The standard Java libraries are
+nonfree also. We do have free implementations of Java, such as the <a
+href="http://gcc.gnu.org/java/";>GNU Compiler for Java</a> (GCJ) and <a
+href="/software/classpath">GNU Classpath</a>, but they don't support all the
+features yet. We are still catching up.
 </p>
 
 <p>
@@ -115,50 +106,49 @@
 </p>
 
 <p>
- „Сън“ продължава да разработва 
допълнителни „стандартни“ библиотеки на 
Джава
-и почти всички те са несвободни. В много 
случаи, дори спецификацията на
-библиотеката представлява търговска 
тайна, а последният лиценз на „Сън“ за
-тези спецификации забранява издаването на 
непълни реализации на
-спецификацията. (Вижте например <a
+ Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries,
+and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's
+specification is a trade secret, and Sun's latest license for these
+specifications prohibits release of anything less than a full implementation
+of the specification. (See <a
 
href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf";>http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf</a>
-и <a
-href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html";>http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html</a>).
 
+and <a
+href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html";>http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html</a>
+for examples). 
 </p>
 
 <p>
- За щастие, този лиценз на спецификацията 
позволява издаването на нейна
-реализация като свободен софтуер. Така на 
трети лица, получили
-библиотеката, им е разрешено да я променят 
и не са задължени да се придържат
-към спецификацията. Но изискването води 
до забрана на използването на
-съвместен модел на разработка при 
произвеждането на свободна реализация.
-Използването на такъв модел би довело до 
публикуване на незавършени версии,
-което не е разрешено на тези, които са чели 
спецификацията. 
+ Fortunately, that specification license does permit releasing an
+implementation as free software; others who receive the library can be
+allowed to change it and are not required to adhere to the specification.
+But the requirement has the effect of prohibiting the use of a collaborative
+development model to produce the free implementation. Use of that model
+would entail publishing incomplete versions, something those who have read
+the spec are not allowed to do. 
 </p>
 
 <p>
- В зората на Движението за свободен 
софтуер беше невъзможно да се избегнат
-зависимостите от несвободни програми. 
Преди да имаме компилатора на GNU за
-Си, всяка програма на Си (свободна или не) 
зависеше от несвободен компилатор
-за Си. Преди да имаме библиотеката на GNU за 
Си, всяка програма зависеше от
-несвободна библиотека за Си. Преди да 
имаме Линукс, първото свободно ядро,
-всяка програма зависеше от несвободно 
ядро. Преди да имаме Bash, всеки
-скрипт на обвивката трябваше да бъде 
интерпретиран от несвободна обвивка.
-Бе неизбежно първите ни програми да бъдат 
обременени от тези зависимости, но
-ние приехме това, понеже последващото 
отърваване на тези програми бе част от
-нашия план. Нашата голяма цел — 
самостоятелна операционна система GNU —
-включваше свободни заместители на всички 
тези зависимости. Ако постигнехме
-целта си, тогава всички програми биха били 
отървани. Така и стана — със
-системата GNU/Линукс вече можем да 
изпълняваме тези програми върху свободни
-платформи. 
+ In the early days of the Free Software Movement, it was impossible to avoid
+depending on nonfree programs. Before we had the GNU C compiler, every C
+program (free or not) depended on a nonfree C compiler. Before we had the
+GNU C library, every program depended on a nonfree C library. Before we had
+Linux, the first free kernel, every program depended on a nonfree kernel.
+Before we had Bash, every shell script had to be interpreted by a nonfree
+shell. It was inevitable that our first programs would initially be hampered
+by these dependencies, but we accepted this because our plan included
+rescuing them subsequently. Our overall goal, a self-hosting GNU operating
+system, included free replacements for all those dependencies; if we reached
+the goal, all our programs would be rescued. Thus it happened: with the
+GNU/Linux system, we can now run these programs on free platforms. 
 </p>
 
 <p>
- Ситуацията днес е различна. Сега 
разполагаме с мощни свободни операционни
-системи и много свободни средства за 
програмиране. Каквато и задача да
-захванете, можете да я извършите върху 
свободна платформа — няма нужда да
-приемате несвободна зависимост, даже дори 
временно. Днес основната причина,
-поради която хората попадат в клопката е, 
че не мислят за нея. Най-лесното
-решение на проблема е да се обясни на х
ората да не попадат в клопката. 
+ The situation is different today. We now have powerful free operating
+systems and many free programming tools. Whatever job you want to do, you
+can do it on a free platform; there is no need to accept a nonfree
+dependency even temporarily. The main reason people fall into the trap today
+is because they are not thinking about it. The easiest solution to the
+problem is to teach people to recognize it and not fall into it. 
 </p>
 
 <p>
@@ -175,16 +165,14 @@
 </p>
 
 <p>
- Опитваме се да отървем програмите на 
Джава, които са хванати в капана. Така
-че, ако харесвате езика Джава, каним ви да 
помогнете при разработването на
-GNU Класпат. Също би било полезно 
изпробването на програмите ви с
-компилатора GCJ и GNU Класпат и докладването 
на всякакви проблеми, на които
-сте се натъкнали при вече реализираните 
класове. Все пак, завършването на
-GNU Класпат ще отнеме време — ако постоянно 
продължават да се добавят
-несвободни библиотеки, може винаги да ни 
липсват последните от тях. Така
-че, моля ви, не оковавайте свободния си 
софтуер. Днес, когато пишете
-свободна приложна програма, пишете я така, 
че от самото начало да се
-изпълнява върху свободни средства.
+ We are trying to rescue the trapped Java programs, so if you like the Java
+language, we invite you to help in developing GNU Classpath. Trying your
+programs with the the GCJ Compiler and GNU Classpath, and reporting any
+problems you encounter in classes already implemented, is also useful.
+However, finishing GNU Classpath will take time; if more nonfree libraries
+continue to be added, we may never have all the latest ones. So please don't
+put your free software in shackles. When you write an application program
+today, write it to run on free facilities from the start.
 </p>
 
 <h3>Вижте още:</h3>
@@ -237,7 +225,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/08/02 18:25:30 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: schools.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/schools.bg.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- schools.bg.html   17 Oct 2009 18:25:13 -0000   1.14
+++ schools.bg.html   15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.15
@@ -2,59 +2,55 @@
 <!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен софтуер - Проектът
-GNU - Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free
+Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-<h2>Защо училищата трябва да си служат 
изцяло със свободен софтуер</h2>
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
 
 <p>от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столман</a></p>
 
-<p>Съществуват основни причини, поради 
които всички компютърни потребители
-трябва да настояват за свободен софтуер. 
Той им дава свободата да
-управляват собствените си компютри. При 
собственическия софтуер, компютърът
-върши това, което иска притежателят на 
софтуера, а не това, което Вие
-искате. Свободният софтуер, също така, 
дава на потребителите свободата да
-си помагат взаимно, да водят почтен живот. 
Така както важат за всички, тези
-основания са валидни и за училищата.</p>
-
-<p>Но има и особени основания, касаещи 
училищата. Те са предмет на тази
-статия. </p>
-
-<p>Като начало, свободният софтуер може да 
спести пари на училищата. Дори в
-най-богатите държави средствата за 
училищата са недостатъчно. Свободният
-софтуер дава на училищата, както и на 
другите потребители, свободата да
-копират и разпространяват софтуера. Така 
училищната система може да направи
-копия за всичките си налични компютри. 
Това може да помогне за премахване
-на цифровата бариера<sup><a href="#TransNote1">1</a></sup> 
в бедните
-държави.</p>
-
-<p>Макар и важна, тази очевидна причина е 
твърде повърхностна. Освен това,
-разработчиците на собственически софтуер 
могат да отстранят този му
-недостатък като дарят копия на училищата. 
(Внимавайте! На училище, приело
-тази оферта, може да се наложи да плати за 
бъдещи нови версии.) Затова нека
-разгледаме по-съществените причини.</p>
-
-<p>Училището трябва да преподава на 
възпитаниците си начин на живот, който е
-полезен за обществото като цяло. То трябва 
да насърчава употребата на
-свободен софтуер, така както насърчава 
рециклирането. Ако училищата
-обучават учащите на свободен софтуер, то 
учащите ще ползват свободен софтуер
-и след като се дипломират. Това ще помогне 
на обществото като цяло да се
-спаси от господството (и измамите) на 
мегакорпорациите. Тези корпорации
-предлагат безплатни мостри на училищата, 
водени от същия интерес, поради
-който тютюневите компании 
разпространяват безплатни цигари — за да
-пристрастят децата <a href="#1">(1)</a>. 
Корпорациите няма да продължат да
-правят търговски отстъпки на тези ученици, 
след като пораснат и се
-дипломират.</p>
-
-<p>Свободният софтуер дава възможност на 
учащите да разучават как той
-функционира. Когато учениците навлязат в 
юношеските си години, някои от тях
-жадуват да научат всичко за своята 
компютърна система и нейния софтуер. И
-именно това е възрастта, в която бъдещите 
добри програмисти трябва да го
-сторят. За да се научат да пишат добър 
софтуер, учениците трябва да изчетат
-и напишат много код. Важно е да четат и 
разбират реални програми, каквито
-хората наистина ползват. Учениците ще 
бъдат изключително любопитни да
-узнаят кода на програмите, които ползват 
всекидневно.</p>
+<p>There are general reasons why all computer users should insist on free
+software: it gives users the freedom to control their own
+computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
+software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
+software also gives users the freedom to cooperate with each other, to lead
+an upright life. These reasons apply to schools as they do to everyone.</p>
+
+<p>The purpose of this article is to state additional reasons that apply
+specifically to education.</p>
+
+<p>First, free software can save schools money. Free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the
+school system can make copies for all the computers they have. In poor
+countries, this can help close the digital divide.</p>
+
+<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
+shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by
+donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an
+offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper
+reasons.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong,
+capable, independent, cooperating and free society. They should promote the
+use of free software just as they promote recycling. If schools teach
+students free software, then the students will tend to use free software
+after they graduate. This will help society as a whole escape from being
+dominated (and gouged) by megacorporations.</p>
+
+<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations
+offer free samples to schools for the same reason tobacco companies
+distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a
+href="#1">(1)</a>. They will not give discounts to these students once
+they've grown up and graduated.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some students,
+on reaching their teens, want to learn everything there is to know about
+their computer and its software. They are intensely curious to read the
+source code of the programs that they use every day. To learn to write good
+code, students need to read lots of code and write lots of code. They need
+to read and understand real programs that people really use. Only free
+software permits this.</p>
 
 <p>Собственическият софтуер отхвърля тях
ната жажда за знания, отвръща им:
 „Знанието, което желаете, е тайна – 
ученето е забранено!“ Свободният
@@ -66,16 +62,19 @@
 софтуер, ще позволят на своите ученици, 
добри в програмирането, да
 напреднат.</p>
 
-<p>Следващата причина да се ползва свободен 
софтуер в училищата е още
-по-съществена. Очакваме училищата да 
обучат учащите на основни факти и
-полезни умения. Но това не е единствената 
им задача. Основната мисия на
-училищата е да учат хората да бъдат добри 
граждани и добри хора – да дават
-помощта си на нуждаещите се. В областта на 
компютрите това означава да ги
-научат да споделят софтуера. Основните 
училища най-напред трябва да кажат
-на учениците си: „Ако донесете софтуер в 
училище, трябва да го споделите с
-другите деца.“ Естествено, училището 
трябва да върши това, което
-проповядва: всеки софтуер, който инсталира 
трябва да може да бъде копиран от
-учениците, да могат да го занесат вкъщи и 
разпространяват.</p>
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools
+is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In
+the area of computing, this means teaching people to share software.
+Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If
+you bring software to school, you must share it with the other students.
+And you must show the source code to the class, in case someone wants to
+learn.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the software
+installed by the school should be available for students to copy, take home,
+and redistribute further.</p>
 
 <p>Обучаването на учащите да ползват 
свободен софтуер и да участват в общността
 на свободния софтуер е добър житейски 
урок. То също им дава модел на
@@ -128,11 +127,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Авторски права &copy; 2003 Ричард Столман
-<br />
-Дословното копиране и разпространение на 
цялата статия са позволени за
-всеки тип носител без нужда от заплащането 
на такси, стига тази
-бележка да бъде запазена.
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and
+distribution of this entire article are permitted without royalty in any
+medium provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -152,7 +149,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/17 18:25:13 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: schools.ca.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- schools.ca.html   17 Oct 2009 18:25:13 -0000   1.8
+++ schools.ca.html   15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.9
@@ -2,60 +2,55 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure -
-Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free
+Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure</h2>
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
 
 <p>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
-<p>Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors
-haurien d'usar programari lliure. Aquest, proporciona als usuaris la
-llibertat de controlar els seus propis ordinadors. En canvi, amb el
-programari privatiu, l'ordinador fa el que l'amo del programari vol que
-faci, no el que l'usuari vol. Tamb&eacute; facilita als usuaris la llibertat
-de poder cooperar entre ells, estant tranquils amb la seva
-consci&egrave;ncia. Aix&ograve; &eacute;s aix&iacute; tant per als usuaris
-com per a les escoles.</p>
-
-<p>Per&ograve; hi ha raons especials per a les escoles. Aquestes raons
-s&oacute;n el tema principal d'aquest article. </p>
-
-<p>Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners. Fins
-i tot en els pa&iuml;sos rics, les escoles tenen pocs recursos
-econ&ograve;mics. El programari lliure proporciona a les escoles, com a
-altres usuaris, la llibertat de copiar i redistribuir el programari, de tal
-manera que l'administraci&oacute; educativa pot fer c&ograve;pies per a tots
-els ordinadors de totes les escoles. Als pa&iuml;sos pobres, aix&ograve; pot
-ajudar a disminuir l'anomenada fractura digital.</p>
-
-<p>Aquesta ra&oacute; &ograve;bvia, encara que important, &eacute;s la
-m&eacute;s superficial. I els creadors de programari privatiu poden eliminar
-aquest desavantatge regalant c&ograve;pies a les escoles (alerta: una escola
-que accepta aquesta oferta pot haver de pagar per actualitzacions en el
-futur!). Aix&iacute; que, vegem les raons m&eacute;s profundes.</p>
-
-<p>L'escola ha d'ensenyar als estudiants estils de vida que benefici&iuml;n
-tota la societat. Ha de promoure l'&uacute;s del programari lliure
-aix&iacute; com promou el reciclatge. Si les escoles ensenyen programari
-lliure, els estudiants l'usaran m&eacute;s tard en deixar
-l'escola. Aix&ograve; permetr&agrave; la societat escapar del domini (i
-ab&uacute;s) de les grans empreses. Aquestes empreses ofereixen mostres
-gratu&iuml;tes a les escoles per la mateixa ra&oacute; que les companyies
-tabaqueres distribueixen cigarrets gratu&iuml;tament: per tenir nins i
-adolescents addictes <a href="#1">(1)</a>. No faran descomptes a aquests
-estudiants quan creixin i deixin l'escola.</p>
-
-<p>El programari lliure permet a l'estudiant aprendre com treballa el
-programari. Quan els estudiants arriben a l'adolesc&egrave;ncia, alguns
-d'ells volen saber tot el que es necessita saber sobre el seu sistema
-operatiu i els seus programes. Aquesta &eacute;s l'edat en la qual
-l'al&middot;lot/a que ha de ser bon programador ha d'aprendre a
-programar. Per aprendre a escriure bon programari, els estudiants necessiten
-llegir-ne i escriure'n molt. Necessiten llegir i entendre programes reals
-que la gent veritablement usa. Tendran molta curiositat per llegir el codi
-font dels programes que utilitzen.</p>
+<p>There are general reasons why all computer users should insist on free
+software: it gives users the freedom to control their own
+computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
+software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
+software also gives users the freedom to cooperate with each other, to lead
+an upright life. These reasons apply to schools as they do to everyone.</p>
+
+<p>The purpose of this article is to state additional reasons that apply
+specifically to education.</p>
+
+<p>First, free software can save schools money. Free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the
+school system can make copies for all the computers they have. In poor
+countries, this can help close the digital divide.</p>
+
+<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
+shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by
+donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an
+offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper
+reasons.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong,
+capable, independent, cooperating and free society. They should promote the
+use of free software just as they promote recycling. If schools teach
+students free software, then the students will tend to use free software
+after they graduate. This will help society as a whole escape from being
+dominated (and gouged) by megacorporations.</p>
+
+<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations
+offer free samples to schools for the same reason tobacco companies
+distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a
+href="#1">(1)</a>. They will not give discounts to these students once
+they've grown up and graduated.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some students,
+on reaching their teens, want to learn everything there is to know about
+their computer and its software. They are intensely curious to read the
+source code of the programs that they use every day. To learn to write good
+code, students need to read lots of code and write lots of code. They need
+to read and understand real programs that people really use. Only free
+software permits this.</p>
 
 <p>El programari privatiu rebutja les seves &agrave;nsies de coneixement: diu
 "el coneixement que cerques &eacute;s un secret, aprendre est&agrave;
@@ -67,18 +62,19 @@
 que usin programari lliure permetran millorar als alumnes m&eacute;s dotats
 per la programaci&oacute;.</p>
 
-<p>La seg&uuml;ent ra&oacute; &eacute;s encara m&eacute;s profunda. Esperam que
-les escoles ensenyin als estudiants els fets b&agrave;sics i habilitats
-&uacute;tils, per&ograve; aquesta no &eacute;s tota la seva tasca. La
-missi&oacute; fonamental de les escoles &eacute;s ensenyar la gent a ser
-bons ciutadans i bons ve&iuml;ns, a saber cooperar amb els altres que
-necessiten de la seva ajuda. En l'&agrave;mbit inform&agrave;tic,
-aix&ograve; significa ensenyar-los a compartir programari. Les escoles
-prim&agrave;ries, sobretot, han de dir-los: "Si duus programari a l'escola,
-has de compartir-lo amb els companys". Per descomptat, l'escola ha de
-practicar all&ograve; que predica: tot el programari instal&middot;lat per
-l'escola ha d'estar disponible perqu&egrave; sigui copiat pels estudiants,
-per dur a casa i despr&eacute;s ser redistribu&iuml;t.</p>
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools
+is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In
+the area of computing, this means teaching people to share software.
+Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If
+you bring software to school, you must share it with the other students.
+And you must show the source code to the class, in case someone wants to
+learn.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the software
+installed by the school should be available for students to copy, take home,
+and redistribute further.</p>
 
 <p>Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la
 comunitat del programari lliure &eacute;s una lli&ccedil;&oacute;
@@ -119,9 +115,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2003 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i
-distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en qualsevol medi sense
-pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and
+distribution of this entire article are permitted without royalty in any
+medium provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -133,7 +129,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/10/17 18:25:13 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: schools.ru.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ru.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- schools.ru.html   17 Oct 2009 18:25:13 -0000   1.9
+++ schools.ru.html   15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.10
@@ -2,66 +2,55 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Почему школам непременно нужно 
использовать свободное программное
-обеспечение - Проект GNU - Фонд свободного 
программного обеспечения (FSF)</title>
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free
+Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
-<h2>Почему школам непременно нужно 
использовать свободное программное
-обеспечение</h2>
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столлмен (Richard 
Stallman)</a></p>
 
-<p>Среди причин того, почему все 
пользователи компьютеров должны 
настойчиво
-требовать свободное программное 
обеспечение, есть общие обоснования,
-применимые для всех пользователей. 
Свободное программное обеспечение дает
-пользователям привилегию управлять их 
собственными компьютерами. А
-компьютеры, с установленным проприетарным 
программным обеспечением делают
-то, что создатели этого программного 
обеспечения хотят, чтобы было сделано,
-а не то, что Вы требуете, чтобы было 
сделано. Свободное программное
-обеспечение не отбирает у пользователей 
вольность взаимодействовать друг с
-другом, не уводя их от честной жизни. Эти 
причины верны для школ так же как
-и для любого другого пользователя 
свободного программного обеспечения.</p>
-
-<p>Но говоря о школе, нужно особо выделить 
дополнительные причины использования
-свободного программного обеспечения 
применительно именно к школам. Это и
-является темой этой статьи. </p>
-
-<p>Во-первых, свободное программное 
обеспечение поможет сберечь школьные
-деньги. Даже в богатейших странах школы 
ограничены в денежных средствах.
-Свободное программное обеспечение даёт 
школам (наравне с другими
-пользователями) свободу копировать и 
распространять программное обеспечение,
-поэтому можно скопировать нужные 
программы на все компьютеры, имеющиеся в
-школе. В бедных странах применение 
свободного программного обеспечения
-способствует сведению на нет цифрового 
неравенства.</p>
-
-<p>Эта очевидная причина не смотря на то, 
что она важна, в какой-то мере
-поверхностна. Разработчики 
проприетарного программного обеспечения 
могут
-устранить эту помеху даровыми копиями для 
школ. (Осторожно! Школа, которая
-приняла такой подарок, вполне возможно в 
будущем будет вынуждена заплатить
-на обновления этого программного 
обеспечения.) Так что поищем более
-серьёзные причины.</p>
-
-<p>Школа должна приучать учеников к образу 
жизни, который будет полезен
-обществу в целом. Школа должна 
пропагандировать свободное программное
-обеспечение так же как переработку мусора. 
 Если школа приучает ученика к
-свободному программному обеспечению, то 
её выпускники будут продолжать
-пользоваться свободным программным 
обеспечением. Это поможет обществу как
-целому ускользнуть от подавления (и 
обманывания) мегакорпорациями. Эти
-корпорации предлагают бесплатные образцы 
для школ по тем же причинам, что и
-табачные компании распространяют 
бесплатные сигареты<a name="top1"
-href="#1">(1)</a> (в России аналогом будет - 
бесплатная доза от
-наркоторговца) &mdash; вовлечь детей. Они не 
дадут скидок этим школьникам,
-когда они вырастут и закончат 
университет.</p>
-
-<p>Свободное программное обеспечение даёт 
возможность учащимся узнать как
-программы работают. Взрослея, часть детей 
захочет узнать всё известное про
-их компьютеры и программы на них. Это тот 
возраст, когда человеку, который
-хочет стать искусным программистом, 
следует изучить всё это. Для того,
-чтобы научиться писать программное 
обеспечение качественно, учащимся надо
-прочесть горы исходных кодов, и написать 
большое количество своего кода.
-Таким детям необходимо читать и понимать 
настоящие программы, которые
-реально используются людьми. И дети с 
большим интересом будут читать код
-программ, которые они сами используют 
ежедневно.</p>
+<p>There are general reasons why all computer users should insist on free
+software: it gives users the freedom to control their own
+computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
+software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
+software also gives users the freedom to cooperate with each other, to lead
+an upright life. These reasons apply to schools as they do to everyone.</p>
+
+<p>The purpose of this article is to state additional reasons that apply
+specifically to education.</p>
+
+<p>First, free software can save schools money. Free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the
+school system can make copies for all the computers they have. In poor
+countries, this can help close the digital divide.</p>
+
+<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
+shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by
+donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an
+offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper
+reasons.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong,
+capable, independent, cooperating and free society. They should promote the
+use of free software just as they promote recycling. If schools teach
+students free software, then the students will tend to use free software
+after they graduate. This will help society as a whole escape from being
+dominated (and gouged) by megacorporations.</p>
+
+<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations
+offer free samples to schools for the same reason tobacco companies
+distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a
+href="#1">(1)</a>. They will not give discounts to these students once
+they've grown up and graduated.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some students,
+on reaching their teens, want to learn everything there is to know about
+their computer and its software. They are intensely curious to read the
+source code of the programs that they use every day. To learn to write good
+code, students need to read lots of code and write lots of code. They need
+to read and understand real programs that people really use. Only free
+software permits this.</p>
 
 <p>Проприетарное программное обеспечение 
отвергает их жажду знаний, говоря:
 &ldquo;Знание, которое вы жаждите, &mdash; это 
секрет! Изучать не
@@ -74,17 +63,19 @@
 которые используют свободное программное 
обеспечение, получат в подарок
 программирующих студентов.</p>
 
-<p>Следующая причина использовать 
свободное программное обеспечение - даже
-более серьезная. Мы рассчитываем, что 
школы учат детей основным фактам и
-полезным навыкам, но это не вся их работа. 
Наиболее коренная миссия школ -
-это учить людей быть хорошими гражданами и 
хорошими соседями - сотрудничать
-с теми, кто нуждается в их помощи. В сфере 
компьютеров это означает учить
-их делится программным обеспечением. В 
начальной школе учителя должны
-говорить своим ученикам: &ldquo;если ты 
принес программу в школу, то ты
-обязан поделиться ею с другими детьми&rdquo;. 
Конечно, школа сама должна
-практиковать то, что она проповедует: все 
программное обеспечение,
-установленный в школе, должно быть 
доступно учащимся для копирования,
-использования дома, и дальнейшего 
распространения.</p>
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools
+is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In
+the area of computing, this means teaching people to share software.
+Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If
+you bring software to school, you must share it with the other students.
+And you must show the source code to the class, in case someone wants to
+learn.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the software
+installed by the school should be available for students to copy, take home,
+and redistribute further.</p>
 
 <p>Приучение учащихся использовать 
свободное программное обеспечение, и
 участвовать в сообщество свободного 
программного обеспечения &mdash; это
@@ -126,11 +117,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2003 Richard Stallman
-<br />
-Разрешается дословное копирование и 
распространение этой статьи целиком на
-любом носителе, без каких-либо гонораров, 
при условии сохранения этого
-замечания.
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and
+distribution of this entire article are permitted without royalty in any
+medium provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -143,7 +132,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено
 
-$Date: 2009/10/17 18:25:13 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software-literary-patents.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/software-literary-patents.bg.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- software-literary-patents.bg.html  10 Aug 2009 18:25:07 -0000   1.4
+++ software-literary-patents.bg.html  15 Jan 2010 19:25:10 -0000   1.5
@@ -17,9 +17,9 @@
 <p>от <strong><a href="http://stallman.org/";>Ричард 
Столман</a></strong></p>
 
 <p>
-<em>A version of this article was first published in <cite>The
-Guardian</cite>, of London, on June 20, 2005. It focused on the proposed
-European software patent directive.</em></p>
+<em>The first version of this article was published in the
+<cite>Guardian</cite>, of London, on June 20, 2005. It focused on the
+proposed European software patent directive.</em></p>
 
 <p>
 When politicians consider the question of software patents, they are usually
@@ -30,8 +30,8 @@
 Industry in France, how France would vote on the issue of software patents,
 Devedjian responded with an impassioned defense of copyright law, praising
 Victor Hugo for his role in the adoption of copyright. (The misleading term
-<a href="/philosophy/not-ipr.html"> &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>,
-promotes this confusion&mdash;one reason it should never be used.)
+<a href="/philosophy/not-ipr.html"> &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>
+promotes this confusion&mdash;one of the reasons it should never be used.)
 </p>
 
 <p>
@@ -51,13 +51,13 @@
 </p>
 
 <p>
-Consider the novel, Les Mis&eacute;rables, which Hugo wrote. Since he wrote
-it, the copyright belonged only to him&mdash;nobody else. He did not have
-to fear that some stranger could sue him for copyright infringement and
-win. That was impossible, because copyright covers only the details of a
-work of authorship, not the ideas embodied in them, and it only restricts
-copying. Hugo had not copied Les Mis&eacute;rables, so he was not in danger
-from copyright.
+Consider Victor Hugo's novel, <cite> Les Mis&eacute;rables</cite>. Since he
+wrote it, the copyright belonged only to him. He did not have to fear that
+some stranger could sue him for copyright infringement and win. That was
+impossible, because copyright covers only the details of a work of
+authorship, not the ideas embodied in them, and it only restricts copying.
+Hugo had not copied <cite>Les Mis&eacute;rables</cite>, so he was not in
+danger from copyright.
 </p>
 
 <p>
@@ -80,10 +80,10 @@
 </ul>
 
 <p>
-If such a patent had existed in 1862 when Les Mis&eacute;rables was
-published, the novel would have conflicted with all three claims, since all
-these things happened to Jean Valjean in the novel. Victor Hugo could have
-been sued, and if sued, he would have lost. The novel could have been
+If such a patent had existed in 1862 when <cite>Les Mis&eacute;rables</cite>
+was published, the novel would have conflicted with all three claims, since
+all these things happened to Jean Valjean in the novel. Victor Hugo could
+have been sued, and if sued, he would have lost. The novel could have been
 prohibited&mdash;in effect, censored&mdash;by the patent holder.
 </p>
 
@@ -97,9 +97,9 @@
 </ul>
 
 <p>
-Les Mis&eacute;rables would have been prohibited by that patent too, because
-this description too fits the life story of Jean Valjean. And here's
-another hypothetical patent:
+<cite>Les Mis&eacute;rables</cite> would have been prohibited by that patent
+too, because this description too fits the life story of Jean Valjean. And
+here's another hypothetical patent:
 </p>
 
 <ul>
@@ -112,10 +112,11 @@
 </p>
 
 <p>
-И трите описани патента обхващат 
историята на един герой от един роман. Те
-се препокриват, но не са абсолютно еднакви. 
 Затова и могат да важат
-едновременно – и трите собственика на 
патенти биха могли да съдят Виктор
-Юго. Всеки един от тях би могъл да забрани 
публикуването на „Клетниците“.
+All three patents would cover, and prohibit, the life story of this one
+character. They overlap, but they do not precisely duplicate each other, so
+they could all be valid simultaneously; all three patent holders could have
+sued Victor Hugo. Any one of them could have prohibited publication of
+<cite>Les Mis&eacute;rables</cite>.
 </p>
 
 <p>
@@ -141,16 +142,15 @@
 </p>
 
 <p>
-Други области от „Клетниците“ също биха 
могли да попаднат под прокобата на
-патентите. Например, може да е съществувал 
патент върху използване на
-художествено описание на битката при 
Ватерло, или патент върху ползването на
-парижки жаргон в художествената проза. 
Още две съдебни дела. В
-действителност няма край броят на 
различните патенти, които биха били
-приложими при съдебни дела срещу автор на 
творба като „Клетниците“. Всички
-собственици на патенти биха казали, че 
заслужават награда за литературния
-прогрес, постигнат с идеите, които те са 
патентовали. Но това са
-препятствия, които не биха донесли 
прогрес, единствено биха спъвали
-развитието на литературата.
+Other aspects of <cite>Les Mis&eacute;rables</cite> could also have run
+afoul of patents. For instance, there could have been a patent on a
+fictionalized portrayal of the Battle of Waterloo, or a patent on using
+Parisian slang in fiction. Two more lawsuits. In fact, there is no limit
+to the number of different patents that might have been applicable for suing
+the author of a work such as <cite>Les Mis&eacute;rables</cite>. All the
+patent holders would say they deserved a reward for the literary progress
+that their patented ideas represent, but these obstacles would not promote
+progress in literature, they would only obstruct it.
 </p>
 
 <p>
@@ -159,8 +159,8 @@
 </p>
 
 <ul>
-  <li>Процес на общуване, построен в 
повествователна форма, който продължава на
-много страници.</li>
+  <li>A communication process structured with narration that continues 
through
+many pages.</li>
   <li>Повествователна форма, наподобяваща 
на моменти музикална фуга или
 импровизация.</li>
   <li>Интрига, развиваща се около 
противопоставянето на определени герои, 
като
@@ -196,8 +196,9 @@
 kernel of the GNU/Linux operating system, found 283 different US software
 patents that seemed to cover it. That is to say, each of these 283
 different patents forbids some computational process found somewhere in the
-thousands of pages of source code of Linux. And Linux was less than one
-percent of the GNU/Linux system.</p>
+thousands of pages of source code of Linux. At the time, Linux was around
+one percent of the whole GNU/Linux system. How many patents might there be
+that a distributor of the whole system could be sued under?</p>
 
 <p>
 The way to prevent software patents from bollixing software development is
@@ -261,7 +262,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+Copyright &copy; 2005, 2007, 2008 Richard Stallman
 </p>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
@@ -285,7 +286,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/08/10 18:25:07 $
+$Date: 2010/01/15 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]