trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/help help.ca.html


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/help help.ca.html
Date: Tue, 06 May 2008 20:25:48 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/05/06 20:25:48

Added files:
    gnun/help   : help.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/help/help.ca.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.1

Patches:
Index: help.ca.html
===================================================================
RCS file: help.ca.html
diff -N help.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ help.ca.html    6 May 2008 20:25:47 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,319 @@
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Com podeu ajudar al Projecte GNU - Projecte GNU - Free Software 
Foundation 
+(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<h2>Guia per ajudar al sistema operatiu GNU</h2>
+
+<p>Si voleu ajudar al Projecte GNU, els coordinadors de voluntaris de GNU <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> us poden assessorar. 
Els 
+coordinadors us posaran en contacte amb altres persones interessades o que 
+ja estan treballant en projectes similars. Quan hagueu escollit una tasca de 
+les nostres llistes, feu-los saber que esteu interessats en treballar-hi.</p>
+
+<p>Si assumiu alguna tasca de la llista, feu-ho saber si us plau als 
+coordinadors de voluntaris de GNU <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Volem estar al 
corrent de 
+en quines tasques estan treballant els nostres voluntaris.</p>
+
+<p>Per a preguntes generals sobre el projecte GNU, envieu un missatge de 
correu 
+electr&ograve;nic a l'adre&ccedil;a <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Si teniu suggeriments 
o 
+q&uuml;estions relatives a la p&agrave;gina web, l'adre&ccedil;a &eacute;s 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+
+<h3 id="helpgnu">Com ajudar el Projecte GNU</h3>
+<p>
+Aquesta llista s'ha ordenat col&middot;locant les tasques m&eacute;s urgents 
+al principi. Noteu que moltes de les tasques contenen enlla&ccedil;os a 
+llistes m&eacute;s extenses.
+</p>
+<ul>
+ <li>Ajudeu a millorar <a href="http://savannah.gnu.org";>Savannah</a>. 
Busquem 
+voluntaris t&egrave;cnics per ajudar a gestionar els projectes pendents 
+d'aprovaci&oacute;, millorar el codi PHP obsolet, treballar en els processos 
+interns amb Perl i ajudar en el desenvolupament de diversos sistemes 
+anti-spam. Si podeu ajudar-nos en alguna d'aquestes tasques, escriviu-nos si 
+us plau a <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Millorar 
+Savannah far&agrave; m&eacute;s senzill el desenvolupament dels 
+gaireb&eacute; 3000 projectes de programari lliure que s'hi allotgen.</li>
+
+  <li>Oferiu-vos com a voluntari per ampliar el <a 
id="FreeSoftwareDirectory" 
+href="http://directory.fsf.org/";> Directori de Programari Lliure</a>. 
+Aquesta feina implica descarregar paquets de programari lliure, reunir 
+informaci&oacute; sobre aquests paquets i comprovar i verificar les 
+llic&egrave;ncies dels programes. <a href="/help/directory.html">Podeu 
+llegir m&eacute;s detalls sobre com contribuir al projecte</a>. Si esteu 
+interessats en aquesta tasca, contacteu si us plau amb <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
+  <li>Organitzeu un nou <a href="/gnu/gnu-user-groups.html">grup d'usuaris 
de 
+GNU/Linux</a>.</li>
+
+  <li>Organitzeu un nou grup d'activistes del programari lliure per promoure 
la 
+utilitzaci&oacute; del programari lliure al vostre pa&iacute;s, regi&oacute; 
+o ciutat.</li>
+
+  <li>Doneu exemple migrant a un sistema operatiu <em>completament</em> <a 
+href="/software/software.ca.html">lliure</a>. La manera m&eacute;s senzilla 
+de fer-ho &eacute;s instal&middot;lar i utilitzar una de les <a 
+href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions"> distribucions 
+GNU/Linux lliures</a>.</li>
+
+  <li>Escriviu programari lliure:
+  <ul>
+    <li>La <a href="http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1";>GNU Help 
Wanted</a> 
+&eacute;s la llista general de tasques dels paquets de programari 
+GNU. Tamb&eacute; podeu considerar la possibilitat d'encarregar-vos d'alguns 
+dels <a href="/server/takeaction.html#unmaint">paquets de GNU no mantinguts 
+actualment</a>.</li>
+
+    <li>Quan escriviu programari per GNU, seguiu si us plau els <a 
+href="/prep/standards/">Est&agrave;ndards de codi GNU</a> i llegiu la <a 
+href="/prep/maintain/">Informaci&oacute; per als mantenidors de programari 
+GNU</a>.</li>
+
+    <li>Per oferir un programa que hagueu escrit a GNU, consulteu si us 
plau aquesta 
+p&agrave;gina sobre <a href="/help/evaluation.html">l'avaluaci&oacute; del 
+programari GNU</a>. Convidem els voluntaris a ajudar-nos en el 
+proc&eacute;s d'avaluaci&oacute;. Trobareu informaci&oacute; a la mateixa 
+p&agrave;gina.</li>
+
+    <li>De vegades ens ofereixen programes que realitzen de manera 
substancial la 
+mateixa tasca que un paquet ja existent de GNU. Tot i que apreciem totes les 
+ofertes, voldr&iacute;em invitar els programadors a invertir el seu temps en 
+escriure programes lliures per realitzar noves feines i no tasques ja 
+resoltes. Per tant, abans de comen&ccedil;ar a escriure un nou programa, 
+comproveu que al <a href="http://directory.fsf.org/";>Directori de Programari 
+Lliure</a> no n'hi hagi ja un que faci la mateixa feina.</li>
+
+    <li>Oferim <a href="/software/devel.ca.html">alguns recursos</a> per 
ajudar als 
+desenvolupadors de programari GNU.
+    </li>
+  </ul></li>
+
+  <li id="documentation">Escriviu documentaci&oacute; per al programari GNU, 
servint-vos d'aquests <a 
+href="/doc/potentialauthors.html">recursos, consells i recomanacions</a>.</li>
+
+  <li>Oferiu-vos com a &quot;Certificador de llibertats&quot; per acreditar 
que 
+una determinada distribuci&oacute; cont&eacute; nom&eacute;s programari 
+lliure, de manera que pugui ser inclosa a la <a 
+href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions">llista de 
+distribucions lliures</a>.</li>
+
+  <li id="helptranslations">Tradu&iuml;u el lloc web de GNU a altres 
lleng&uuml;es. Trobareu m&eacute;s 
+informaci&oacute; a la <a 
+href="/server/standards/README.translations.html">Guia per a la 
+traducci&oacute; de les p&agrave;gines web de www.gnu.org</a>. Escriviu a 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
+si voleu col&middot;laborar.</li>
+
+  <li>Difongueu el Projecte GNU i la Free Software Foundation:
+  <ul>
+    <li>explicant als vostres amics <a 
+href="/philosophy/philosophy.ca.html">filosofia de GNU</a> i del seu <a 
+href="/software/software.ca.html">programari</a>.</li>
+
+    <li>informant els vostres amics que el sistema operatiu 
&laquo;Linux&raquo; 
+&eacute;s de fet <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>: 
+&eacute;s a dir, el sistema GNU m&eacute;s el nucli Linux. Nom&eacute;s fent 
+una consistent i clara distinci&oacute; entre GNU/Linux (el sistema sencer) 
+i Linux (el nucli) quan escriviu o parleu sobre el sistema <a 
+href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">ens ajudareu enormement</a>. No us 
+costar&agrave; gens un cop hagueu perdut el vell costum.</li>
+
+    <li><a href="/help/linking-gnu.html">afegint un enlla&ccedil; cap a la 
+p&agrave;gina principal de GNU</a> a la vostra p&agrave;gina personal i 
+suggerint a altres que facin el mateix.</li>
+  </ul></li>
+
+  <li>Quan parleu amb gent que no concedeix valor a la llibertat i a la 
comunitat, 
+els podeu ensenyar els avantatges pr&agrave;ctics del programari lliure 
+(vegeu <a href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html";>Per qu&egrave; codi 
+obert / programari lliure? Mireu les xifres!</a> per tenir dades 
+convincents). Per&ograve; mencioneu tamb&eacute; la dimensi&oacute; 
+&egrave;tica! No convertiu el vostre discurs en un discurs codi-obert 
+nom&eacute;s per satisfer els altres.</li>
+
+  <li>Ajudeu la FSF a recaptar fons:
+  <ul>
+    <li>
+    fent una <a href="http://donate.fsf.org/";>donaci&oacute;</a> a la FSF.
+    </li>
+    <li>
+    esdevenint <a href="http://member.fsf.org/";>membre associat</a> de la 
FSF.
+    </li>
+
+    <li>
+    escollint la FSF com a benefici&agrave;ria a la vostra <a 
+href="http://www.affero.com/ca/fsf";>p&agrave;gina Affero</a>, i posant-hi un 
+enlla&ccedil; a la signatura dels vostres correus electr&ograve;nics, del 
+vostre projecte de programari i dels vostres escrits.
+    </li>
+
+    <li>
+    <a href="http://order.fsf.org/";>comprant</a> manuals, samarretes i 
+especialment CD-ROMs a la FSF. La FSF es finan&ccedil;a parcialment venent 
+c&ograve;pies de coses que tothom &eacute;s lliure de copiar.
+    </li>
+
+    <li>
+    convencent a la vostra empresa de <a 
+href="http://order.fsf.org/";>comprar</a> manuals, samarretes i especialment 
+CD-ROMs a la FSF.
+    </li>
+
+    <li>
+    convencent a la vostra empresa de comprar una <a 
+href="http://order.fsf.org/";>distribuci&oacute; de luxe</a> a la FSF.
+    </li>
+
+    <li>
+    <a href="/philosophy/selling.ca.html">venent programari lliure</a> i 
donant 
+una part dels guanys a la <a href="/fsf/fsf.html">Free Software 
+Foundation</a> o qualsevol altre projecte de desenvolupament de programari 
+lliure. Proporcionant fons per al desenvolupament, contribuireu a 
+l'aven&ccedil; del programari lliure.
+    <p>
+    <strong>La distribuci&oacute; de programari lliure &eacute;s una 
oportunitat 
+de recaptar fons per al desenvolupament. No la malgasteu!</strong>
+    </p></li>
+  </ul></li>
+
+  <li>
+  Oferiu-vos com a voluntari per assegurar que els assaigs de la <a 
+href="/philosophy/philosophy.ca.html">secci&oacute; de filosofia</a> i 
+altres adreces de GNU siguin referenciats als portals, directoris i 
+&iacute;ndexs jer&agrave;rquics de llocs com Yahoo!, dmoz.org i 
+Google. Aconseguiu que aquests llocs web afegeixin entrades detallades sobre 
+les nostres p&agrave;gines. Comproveu que els assaigs de la nostra <a 
+href="/philosophy/philosophy.ca.html">secci&oacute; de filosofia</a> i 
+altres adreces de GNU estiguin registrades en les categories adients. Si 
+voleu ajudar-nos en aquesta tasques, contacteu si us plau amb els 
+coordinadors de voluntaris de GNU <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </li>
+
+  <li>Feu una donaci&oacute; de <a 
href="/help/help-hardware.html">maquinari</a> a 
+la FSF.</li>
+
+  <li>Encarregueu-vos d'alguna de les <a 
href="/server/tasks.html">feines</a> que 
+cal fer al nostre <a href="/server/server.html">servidor</a>.</li>
+
+  <li id="ServiceDirectory">Si la vostra empresa o vosaltres mateixos 
treballeu en donar suport o 
+desenvolupar programari lliure d'alguna manera, us podeu inscriure 
+(vosaltres o la vostra empresa) al <a href="/prep/service.html">Directori de 
+Serveis de GNU</a>.</li>
+
+  <li>Si dirigiu una empresa que necessita contractar gent per treballar en 
+programari lliure, podeu posar un anunci a la nostra p&agrave;gina d'<a 
+href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>ofertes de treball en programari 
+lliure</a>.</li>
+
+  <li>Oferiu-vos per contactar amb empreses i aconseguir que pengin les 
seves 
+ofertes a la nostra p&agrave;gina d'<a 
+href="http://www.fsf.org/resources/jobs/";>ofertes de treball en programari 
+lliure</a>. Si hi esteu interessats, contacteu si us plau amb <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+
+  <li><a href="/help/used-computers.html">Doneu ordinadors de segona 
m&agrave;</a> 
+a altres organitzacions del programari lliure.</li>
+</ul>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Tamb&eacute; hi ha 
d'<a 
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF.<br />Envieu els 
+enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <br /> Es permet realitzar 
+i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en qualsevol medi sense 
+pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 6 
+de maig de 2008.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2008/05/06 20:25:47 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. 
+ Comment what the language is for each type, i.e. de is German. 
+ Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
+ If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+ - /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
+ - one of the lists under the section "Translations Underway" 
+ - if there is a translation team, you also have to add an alias 
+ to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
+ Please also check you have the 2 letter language code right, cf. 
+ <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php> 
+ If ISO 639-1 code is not available, use the 3 letter ISO 639-2. 
+ Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bosnian -->
+<li><a href="/help/help.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/help/help.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/help/help.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/help/help.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/help/help.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/help/help.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/help/help.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/help/help.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/help/help.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/help/help.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/help/help.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/help/help.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/help/help.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/help/help.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]