trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy schools.ca.html


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy schools.ca.html
Date: Sun, 27 Apr 2008 20:25:14 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/27 20:25:14

Added files:
    gnun/philosophy: schools.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ca.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.1

Patches:
Index: schools.ca.html
===================================================================
RCS file: schools.ca.html
diff -N schools.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ schools.ca.html   27 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,184 @@
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure - 
+Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per qu&egrave; les escoles han d'usar exclusivament programari lliure</h2>
+
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors 
+haurien d'usar programari lliure. Aquest, proporciona als usuaris la 
+llibertat de controlar els seus propis ordinadors. En canvi, amb el 
+programari privatiu, l'ordinador fa el que l'amo del programari vol que 
+faci, no el que l'usuari vol. Tamb&eacute; facilita als usuaris la llibertat 
+de poder cooperar entre ells, estant tranquils amb la seva 
+consci&egrave;ncia. Aix&ograve; &eacute;s aix&iacute; tant per als usuaris 
+com per a les escoles.</p>
+
+<p>Per&ograve; hi ha raons especials per a les escoles. Aquestes raons 
+s&oacute;n el tema principal d'aquest article. </p>
+
+<p>Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners. 
Fins 
+i tot en els pa&iuml;sos rics, les escoles tenen pocs recursos 
+econ&ograve;mics. El programari lliure proporciona a les escoles, com a 
+altres usuaris, la llibertat de copiar i redistribuir el programari, de tal 
+manera que l'administraci&oacute; educativa pot fer c&ograve;pies per a tots 
+els ordinadors de totes les escoles. Als pa&iuml;sos pobres, aix&ograve; pot 
+ajudar a disminuir l'anomenada fractura digital.</p>
+
+<p>Aquesta ra&oacute; &ograve;bvia, encara que important, &eacute;s la 
+m&eacute;s superficial. I els creadors de programari privatiu poden eliminar 
+aquest desavantatge regalant c&ograve;pies a les escoles (alerta: una escola 
+que accepta aquesta oferta pot haver de pagar per actualitzacions en el 
+futur!). Aix&iacute; que, vegem les raons m&eacute;s profundes.</p>
+
+<p>L'escola ha d'ensenyar als estudiants estils de vida que benefici&iuml;n 
+tota la societat. Ha de promoure l'&uacute;s del programari lliure 
+aix&iacute; com promou el reciclatge. Si les escoles ensenyen programari 
+lliure, els estudiants l'usaran m&eacute;s tard en deixar 
+l'escola. Aix&ograve; permetr&agrave; la societat escapar del domini (i 
+ab&uacute;s) de les grans empreses. Aquestes empreses ofereixen mostres 
+gratu&iuml;tes a les escoles per la mateixa ra&oacute; que les companyies 
+tabaqueres distribueixen cigarrets gratu&iuml;tament: per tenir nins i 
+adolescents addictes <a href="#1">(1)</a>. No faran descomptes a aquests 
+estudiants quan creixin i deixin l'escola.</p>
+
+<p>El programari lliure permet a l'estudiant aprendre com treballa el 
+programari. Quan els estudiants arriben a l'adolesc&egrave;ncia, alguns 
+d'ells volen saber tot el que es necessita saber sobre el seu sistema 
+operatiu i els seus programes. Aquesta &eacute;s l'edat en la qual 
+l'al&middot;lot/a que ha de ser bon programador ha d'aprendre a 
+programar. Per aprendre a escriure bon programari, els estudiants necessiten 
+llegir-ne i escriure'n molt. Necessiten llegir i entendre programes reals 
+que la gent veritablement usa. Tendran molta curiositat per llegir el codi 
+font dels programes que utilitzen.</p>
+
+<p>El programari privatiu rebutja les seves &agrave;nsies de coneixement: diu 
+"el coneixement que cerques &eacute;s un secret, aprendre est&agrave; 
+prohibit!" El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del 
+programari lliure rebutja "el sacerdoci de la tecnologia", que mant&eacute; 
+el gran p&uacute;blic en la ignor&agrave;ncia de com funciona la tecnologia; 
+nosaltres encoratjam els estudiants de qualsevol edat i posici&oacute; a 
+llegir el codi font i a aprendre tant com ells vulguin aprendre. Les escoles 
+que usin programari lliure permetran millorar als alumnes m&eacute;s dotats 
+per la programaci&oacute;.</p>
+
+<p>La seg&uuml;ent ra&oacute; &eacute;s encara m&eacute;s profunda. Esperam 
que 
+les escoles ensenyin als estudiants els fets b&agrave;sics i habilitats 
+&uacute;tils, per&ograve; aquesta no &eacute;s tota la seva tasca. La 
+missi&oacute; fonamental de les escoles &eacute;s ensenyar la gent a ser 
+bons ciutadans i bons ve&iuml;ns, a saber cooperar amb els altres que 
+necessiten de la seva ajuda. En l'&agrave;mbit inform&agrave;tic, 
+aix&ograve; significa ensenyar-los a compartir programari. Les escoles 
+prim&agrave;ries, sobretot, han de dir-los: "Si duus programari a l'escola, 
+has de compartir-lo amb els companys". Per descomptat, l'escola ha de 
+practicar all&ograve; que predica: tot el programari instal&middot;lat per 
+l'escola ha d'estar disponible perqu&egrave; sigui copiat pels estudiants, 
+per dur a casa i despr&eacute;s ser redistribu&iuml;t.</p>
+
+<p>Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la 
+comunitat del programari lliure &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; 
+c&iacute;vica duita a la pr&agrave;ctica. Tamb&eacute; ensenya als 
+estudiants el model de servei p&uacute;blic en comptes del de magnats. Tots 
+els nivells escolars han d'usar programari lliure.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a name="1"></a>La companyia tabaquera RJ Reynolds va ser condemnada 
a 
+pagar 15 milions de d&ograve;lars de multa en el 2002 per haver subministrat 
+mostres gratu&iuml;tes de cigarrets en esdeveniments infantils. Veure <a 
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>
 
+(en angl&egrave;s). </cite></li>
+</ol>
+
+
+<div style="font-size: small;"> </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Tamb&eacute; hi ha 
d'<a 
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els 
+enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations 
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
+de les traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i 
+distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en qualsevol medi sense 
+pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">Traducci&oacute;: Joan Lladonet i Pau Cabot, 
9 de juliol de 2004</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2008/04/27 20:25:13 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. 
+ Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.
+ If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+ - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG 
+ - /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
+ - one of the lists under the section "Translations Underway" 
+ - if there is a translation team, you also have to add an alias 
+ to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
+ Please also check you have the 2 letter language code right versus 
+ <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> 
+ Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/schools.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/schools.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/schools.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/schools.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/schools.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/schools.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Tamil -->
+<li><a 
href="/philosophy/schools.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Uzbek -->
+<li><a href="/philosophy/schools.uz.html">O'zbekcha</a>&nbsp;[uz]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]