trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun home.ca.shtml


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun home.ca.shtml
Date: Wed, 09 Apr 2008 20:25:09 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/09 20:25:09

Modified files:
    gnun      : home.ca.shtml 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ca.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.ca.shtml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- home.ca.shtml    8 Apr 2008 20:25:07 -0000    1.1
+++ home.ca.shtml    9 Apr 2008 20:25:09 -0000    1.2
@@ -96,7 +96,7 @@
 href="http://donate.fsf.org/";>efectuant una donaci&oacute;</a>. Si la 
 vostra empresa utilitza programari lliure, pot donar suport a la FSF 
 esdevenint <a href="http://patron.fsf.org/";>patrocinador corporatiu</a> o 
-adquirint <a href="http://www.gnu.org/order/";>una distribuci&oacute; GNU del 
+adquirint <a href="http://www.gnu.org/order/";>una distribuci&oacute; GNU de 
 luxe</a>.
 </p>
 
@@ -111,7 +111,7 @@
 encriptar les comunicacions privades</a>, i el <a 
 href="/philosophy/protecting.ca.html">dret a escriure programari</a> sense 
 restriccions imposades per monopolis privats. Podeu aprofundir en aquests 
-temes llegint el llibre<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free 
+temes llegint el llibre <a href="/doc/book13.html">Free Software, Free 
 Society</a>.
 </p>
 
@@ -137,7 +137,7 @@
  <li><a href="http://savannah.gnu.org/";>El servidor del nostre projecte, 
 savannah.gnu.org</a></li>
  <li><a href="http://lists.gnu.org/";>Llistes de correu GNU</a></li>
- <li>Other areas of the GNU web site: <a 
+ <li>Altres seccions del web de GNU: <a 
 href="/manual/manual.html">Documentaci&oacute; del programari</a>, <a 
 href="/graphics/graphics.ca.html">Gr&agrave;fics i art</a>, <a 
 href="/fun/fun.html">Entreteniment</a>, <a 
@@ -212,7 +212,7 @@
  </li>
  <li><strong>Lluiteu contra les patents de programari:</strong> <a 
 href="http://www.endsoftpatents.org";>als Estats Units</a>, <a 
-href="/server/takeaction.html#swpat">a Europe</a>.</li>
+href="/server/takeaction.html#swpat">a Europa</a>.</li>
  <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#antidmca">signeu peticions contra les patents 
 de programari i la DMCA</a>.</li>
@@ -278,7 +278,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Last Updated:
  
-  $Date: 2008/04/08 20:25:07 $
+  $Date: 2008/04/09 20:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]