trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun home.ca.shtml


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun home.ca.shtml
Date: Tue, 08 Apr 2008 20:25:08 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/08 20:25:07

Added files:
    gnun      : home.ca.shtml 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ca.shtml?cvsroot=trans-coord&rev=1.1

Patches:
Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: home.ca.shtml
diff -N home.ca.shtml
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.ca.shtml    8 Apr 2008 20:25:07 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,301 @@
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>El sistema operatiu GNU</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Programari 
+Lliure, Sistema Operatiu, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Des de 1983 desenvolupem un sistema 
semblant a UNIX, el sistema operatiu 
+lliure GNU, de manera que els usuaris tinguin la llibertat de compartir i 
+millorar el programari que utilitzen." />
+<link rel="alternate" title="Novetats" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Nou Programari Lliure" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.fsf.org/";>Free 
Software Foundation</a> | <a 
+href="http://www.fsfeurope.org";>FSF Europa</a> | <a 
+href="http://www.fsfla.org/";>FSF Am&egrave;rica Llatina</a> | <a 
+href="http://fsf.org.in/";>FSF &Iacute;ndia</a></small></p>
+
+<p class="center big"><strong>Benvinguts al Sistema Operatiu GNU &mdash; GNU 
&eacute;s programari 
+lliure.</strong></p>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="15" cellspacing="50">
+ <tr>
+  <td style="width: 50%; padding-right: 2em;">
+
+<h2>Qu&egrave; &eacute;s GNU?</h2>
+
+<p>El projecte GNU es va iniciar el 1984 per desenvolupar un sistema operatiu 
a 
+l'estil d'Unix de <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">car&agrave;cter 
+lliure</a>: el sistema operatiu GNU.</p>
+
+<p>El nucli de GNU no es va acabar, de manera que GNU s'utilitza amb el nucli 
+Linux. La combinaci&oacute; de GNU i Linux &eacute;s el sistema operatiu 
+GNU/Linux, que avui fan servir milions de persones. (De vegades a aquesta 
+combinaci&oacute; se l'anomena, incorrectament, <a 
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux</a>.)</p>
+
+<p>Hi ha moltes variants o &ldquo;distribucions&rdquo; de GNU/Linux. 
Nosaltres 
+recomanem les <a href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions"> 
+Distribucions GNU/Linux</a> que s&oacute;n 100% programari lliure; &eacute;s 
+a dir, que respecten completament les llibertats de l'usuari.</p>
+
+<p>GNU &eacute;s un acr&ograve;nim recursiu de &ldquo;GNU No &eacute;s 
+Unix&rdquo;; es pronuncia <em>g-noo</em>, en una s&iacute;l&middot;laba, 
+sense vocal entre la <em>g</em> i la <em>n</em>.</p>
+
+<!--   <h3>Get started!</h3>
+
+   <img src="/graphics/gnewsense-logo.png" alt="" style="float: left; 
padding: 10px;" />
+
+   <p>Get started today, download gNewSense - a complete free
+   software distribution of GNU/Linux for your desktop
+   computer.</p>
+
+   <p><a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-livecd-deltad-1.1.iso";>Download 
now</a> or <a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-kde-livecd-deltad-1.1.iso";>download
 with KDE</a>.</p> -->
+<h2>Qu&egrave; &eacute;s el programari lliure?</h2>
+
+<p>L'ess&egrave;ncia del &ldquo;<a 
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">Programari lliure</a>&rdquo; &eacute;s la 
+llibertat, no el preu. Per entendre el concepte, heu de pensar en el 
+significat de &quot;lliure&quot; que trobem a &quot;pensament lliure&quot;, 
+i no pas a &quot;barra lliure&quot;.</p>
+
+<p>El programari lliure proporciona als usuaris la llibertat d'executar, 
+copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. M&eacute;s 
+exactament, atorga als usuaris quatre llibertats:</p>
+
+<ul>
+ <li>La llibertat d'executar el programa per a qualsevol prop&ograve;sit 
+(llibertat 0).</li>
+ <li>La llibertat d'estudiar com funciona el programa i d'adaptar-lo a les 
seves 
+necessitats (llibertat 1). El lliure acc&eacute;s al codi font &eacute;s un 
+requisit necessari per poder exercir aquesta llibertat.</li>
+ <li>La llibertat de distribuir c&ograve;pies, de manera que podeu ajudar els 
+altres usuaris (llibertat 2).</li>
+ <li>La llibertat de millorar el programari i de publicar-ne les millores, de 
+manera que tota la comunitat se'n benefici&iuml; (llibertat 3). El lliure 
+acc&eacute;s al codi font &eacute;s un requisit necessari per poder exercir 
+aquesta llibertat.</li>
+</ul>
+
+
+<h3>Qu&egrave; &eacute;s la Free Software Foundation?</h3>
+
+<p>La <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
+title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) &eacute;s el principal 
+patrocinador del Projecte GNU. La <abbr>FSF</abbr> rep molts pocs fons de 
+corporacions i fundacions; confia en el suport de persones com vosaltres.
+</p>
+
+<p>Si us plau, considereu la possibilitat d'ajudar la <abbr>FSF</abbr> <a 
+href="http://member.fsf.org/";>fent-vos-en socis</a>, <a 
+href="http://order.fsf.org/";>comprant manuals o regals</a> o <a 
+href="http://donate.fsf.org/";>efectuant una donaci&oacute;</a>. Si la 
+vostra empresa utilitza programari lliure, pot donar suport a la FSF 
+esdevenint <a href="http://patron.fsf.org/";>patrocinador corporatiu</a> o 
+adquirint <a href="http://www.gnu.org/order/";>una distribuci&oacute; GNU del 
+luxe</a>.
+</p>
+
+<p>
+El Projecte GNU d&oacute;na suport a la missi&oacute; de la <abbr>FSF</abbr> 
+de mantenir, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, 
+modificar i distribuir programari inform&agrave;tic, i de defensar els drets 
+dels usuaris del programari lliure. Defensem les <a 
+href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">llibertats d'expressi&oacute;, de 
+premsa i d'associaci&oacute;</a> a Internet, <a 
+href="http://www.eff.org/privnow/";>el dret a utilitzar programari per 
+encriptar les comunicacions privades</a>, i el <a 
+href="/philosophy/protecting.ca.html">dret a escriure programari</a> sense 
+restriccions imposades per monopolis privats. Podeu aprofundir en aquests 
+temes llegint el llibre<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free 
+Society</a>.
+</p>
+
+<!--
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough
+
+ BEGIN GNUmenu -->
+</td>
+<td style="width:50%;">
+
+ <h3>M&eacute;s informaci&oacute;</h3>
+
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/provide.ca.html">Qu&egrave; oferim</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Per qu&egrave; existim</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Cap a on anem</a></li>
+ <li><a href="/help/help.ca.html">Com ens podeu ajudar a arribar-hi</a></li>
+ <li><a href="/people/people.ca.html">Qui som</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.ca.html">Qu&egrave; pensen els 
usuaris 
+del programari GNU</a></li>
+ <li><a href="http://savannah.gnu.org/";>El servidor del nostre projecte, 
+savannah.gnu.org</a></li>
+ <li><a href="http://lists.gnu.org/";>Llistes de correu GNU</a></li>
+ <li>Other areas of the GNU web site: <a 
+href="/manual/manual.html">Documentaci&oacute; del programari</a>, <a 
+href="/graphics/graphics.ca.html">Gr&agrave;fics i art</a>, <a 
+href="/fun/fun.html">Entreteniment</a>, <a 
+href="/thankgnus/thankgnus.ca.html">Agra&iuml;ments als GNUs</a>.
+ </li>
+</ul>
+
+<!-- END content 
+ BEGIN Articles 
+  GNUs Flash is a pun on News Flash.
+  Please don't make it GNU's Flash.
+-->
+<h3 id="Flashes">Flaixos GNU</h3>
+
+<!--
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+  Include announcements in /server/whatsnew.html
+
+
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+
+
+  rms SEZ:
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+-->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
+
+<p>Trobareu altres not&iacute;cies, incloses les que han estat en aquesta 
+secci&oacute; de Flaixos GNU, a la p&agrave;gina de <a 
+href="/server/whatsnew.ca.html">Novetats</a> del Projecte GNU. </p>
+
+<!-- END GNUFlashes 
+ BEGIN TakeAction -->
+<h3 id="Action">Passeu a l'acci&oacute;</h3>
+
+<ul>
+ <li><strong>GPLv3:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">participeu</a> en 
+l'elaboraci&oacute; de l'esborrany de la llic&egrave;ncia GPLv3.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Amplieu el Directori de 
+Programari Lliure</a>.</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#doom">signeu la petici&oacute; de la comunitat 
+Doom</a> d'alliberar el codi font dels jocs Heretic i Hexen.</li>
+ <li><strong>Projectes prioritaris:</strong> <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>contribu&iuml;u</a> a 
+aquests projectes destacats: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>controladors de v&iacute;deo 3D 
+lliures</a>, <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";> BIOS 
+lliure</a>, <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
+(reproductor Flash de GNU), <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> 
+(substitut lliure de .NET), <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org i protocols d'Internet lliures</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>depurador reversible 
+per a GDB</a>.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing">signeu la petici&oacute; de la 
+EFF</a> a favor de compartir m&uacute;sica.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">doneu suport a Public Knowledge en 
+les seves accions contra el &quot;broadcast flag&quot;</a> (sistema 
+antic&ograve;pia per a televisi&oacute; digital).</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">demaneu a la WIPO que canvi&iuml; 
+el seu nom i la seva missi&oacute;</a>.</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipo">doneu a con&egrave;ixer els perills del 
+tractat de la WIPO sobre radiodifusi&oacute;</a>.
+ </li>
+ <li><strong>Lluiteu contra les patents de programari:</strong> <a 
+href="http://www.endsoftpatents.org";>als Estats Units</a>, <a 
+href="/server/takeaction.html#swpat">a Europe</a>.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">signeu peticions contra les patents 
+de programari i la DMCA</a>.</li>
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">encarregueu-vos del manteniment d'un 
+paquet GNU</a>: <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
+href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">si us plau, contribu&iuml;u</a> com a 
+usuaris i com a programadors a <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, 
+un entorn de treball lliure orientat a objectes per al desenvolupament 
+d'aplicacions.</li>
+  <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> Ajudeu-nos a traduir 
els 
+articles de gnu.org al vostre <a 
+href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">idoma</a> o 
+<a href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">feu-vos 
+coordinadors</a> d'un equip de traducci&oacute; de www.gnu.org.
+   </li>
+</ul>
+
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Altres accions</a>
+</p>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+
+
+</div>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<div id="footer">
+
+<!--
+ this anchor is referred to from the default
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it.
+-->
+<p>
+ Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007, 2008 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, 
+Inc.</p>
+
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota. 
</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 
+08/04/2008</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Last Updated:
+  
+  $Date: 2008/04/08 20:25:07 $
+  
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+ 
+</div>
+
+<!-- END copyleft 
+ BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Traduccions</a> 
+d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!--#include file="translations.include" -->
+
+<!-- END TranslationList -->
+</div>
+</body>
+</html>
+
+<!-- END layout -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]