trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun philosophy/open-source-misses-...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun philosophy/open-source-misses-...
Date: Sun, 23 Mar 2008 20:25:11 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/23 20:25:11

Modified files:
    gnun/philosophy: open-source-misses-the-point.bg.html 
             philosophy.bg.html 
    gnun/philosophy/po: open-source-misses-the-point.bg.po 
              open-source-misses-the-point.pot 
Added files:
    gnun      : keepingup.ru.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/keepingup.ru.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.6&r2=1.7
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.11&r2=1.12
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/open-source-misses-the-point.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html   22 Mar 2008 20:25:14 
-0000   1.6
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html   23 Mar 2008 20:25:11 
-0000   1.7
@@ -132,21 +132,22 @@
 за да получи това значение на термина. 
Щатът Канзас е публикувал подобна 
 дефиниция:</p>
 
-<!-- It may be from http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf -->
+<!-- It was from http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf,
+but that page is no longer available. -->
 <blockquote><p>Използване на софтуер с отворен 
код (СОК). СОК е софтуер, чийто изходен код 
 е безплатен и публично достъпен, въпреки, 
че специфичните лицензионни 
 споразумения варират в зависимост от това 
какво е позволено да се прави с 
 този код.</p></blockquote>
 
-<p>Хората от кампанията за софтуер с 
отворен код се опитват да разрешат 
-проблема, посочвайки тяхната официална 
дефиниция, но този корективен подход 
-не е толкова ефективен, колкото нашия. 
Терминът „свободен софтуер“ има две 
-естествени значения, едното от които е 
желаното. Човек, който е схванал 
-идеята за „свобода на словото, а не 
безплатен обяд“ никога няма да го 
-възприеме по погрешния начин. Но „отворен 
код“ има само едно естествено 
-значение, което е различно от желаното от 
поддръжниците на кампанията. Няма 
-кратък и ясен начин да се обясни 
официалното значение на „отворен код“. 
-Това води до задълбочаване на 
объркването.</p>
+<p>Open source supporters try to deal with this by pointing to their official 
+definition, but that corrective approach is less effective for them than it 
+is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, 
+one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea 
+of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. 
+But &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is 
+different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct 
+way to explain and justify the official definition of &ldquo;open 
+source.&rdquo; That makes for worse confusion.</p>
 
 <p>Друго недоразумение на „отворен код“ е 
идеята, че означава „да не се ползва 
 GNU GPL“. Изглежда това съпровожда и 
погрешното разбиране за „свободен 
@@ -371,7 +372,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/22 20:25:14 $
+$Date: 2008/03/23 20:25:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/philosophy.bg.html    22 Mar 2008 20:25:14 -0000   1.11
+++ philosophy/philosophy.bg.html    23 Mar 2008 20:25:11 -0000   1.12
@@ -363,9 +363,9 @@
 е добре да се избягват</li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">Защо 
„отвореният 
 код“ пропуска най-важното за свободния 
софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">&ldquo;Open Source 
-Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older essay 
-about the same topic as the previous one.)</li>
+ <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html">„Софтуер с 
отворен 
+код“ или „свободен софтуер“?</a> (Това е 
по-старо есе на същата тема като 
+горното.)</li>
  <li>Ричард Столман е написал <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.html">писмо до 
 редактора</a> на „Д-р Добс джърнъл“ през 
юни, което обяснява по-подробно 
 разликата между Движението за свободен 
софтуер и кампанията за софтуер с 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/22 20:25:14 $
+$Date: 2008/03/23 20:25:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.bg.po
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/open-source-misses-the-point.bg.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.bg.po  22 Mar 2008 20:25:14 
-0000   1.4
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.bg.po  23 Mar 2008 20:25:11 
-0000   1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-22 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-23 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-29 23:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -324,7 +324,7 @@
 "дефиниция:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:142
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:143
 msgid ""
 "Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the "
 "source code is freely and publicly available, though the specific licensing "
@@ -336,9 +336,10 @@
 "този код."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:147
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:148
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The open source people try to deal with this by pointing to their official "
+"Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
 "definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
 "is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
 "one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
@@ -359,7 +360,7 @@
 "Това води до задълбочаване на 
объркването."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:158
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:159
 msgid ""
 "Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it "
 "means &ldquo;not using the GNU GPL&rdquo;. It tends to accompany a "
@@ -375,14 +376,14 @@
 "от лицензите за отворен код се считат за 
лицензи за свободен софтуер."
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:165
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:166
 msgid "Different values can lead to similar conclusions&hellip;but not always"
 msgstr ""
 "Различните ценности могат да доведат до 
почти едни и същи изводи&hellip;но "
 "не винаги"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:167
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:168
 msgid ""
 "Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some "
 "organizations split because of disagreements on details of strategy, and the "
@@ -398,7 +399,7 @@
 "практика."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:173
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:174
 msgid ""
 "Some try to disparage the free software movement by comparing our "
 "disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. "
@@ -414,7 +415,7 @@
 "разработката на свободен софтуер."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:180
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:181
 msgid ""
 "As a result, people from the free software movement and the open source camp "
 "often work together on practical projects such as software development. It "
@@ -431,7 +432,7 @@
 "до много различни действия."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:187
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:188
 msgid ""
 "The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
 "the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
@@ -449,7 +450,7 @@
 "отворения код на това?"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:195
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:196
 msgid ""
 "A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by the "
 "ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to "
@@ -465,7 +466,7 @@
 "пълната ѝ загуба."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:201
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:202
 msgid ""
 "The free software activist will say, &ldquo;Your program is very attractive, "
 "but not at the price of my freedom. So I have to do without it. Instead I "
@@ -478,12 +479,12 @@
 "заместител.“ Ако ценим свободата си, може 
да я поддържаме и защитаваме."
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:207
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:208
 msgid "Powerful, reliable software can be bad"
 msgstr "Мощният, надежден софтуер може да бъде 
лошо нещо"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:209
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:210
 msgid ""
 "The idea that we want software to be powerful and reliable comes from the "
 "supposition that the software is designed to serve its users. If it is "
@@ -494,7 +495,7 @@
 "мощен и надежден, той им служи по-добре."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:213
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:214
 msgid ""
 "But software can only be said to serve its users if it respects their "
 "freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then "
@@ -513,7 +514,7 @@
 "искат да постъпват по същия начин."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:221
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:222
 msgid ""
 "Under the pressure of the movie and record companies, software for "
 "individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. "
@@ -535,7 +536,7 @@
 "реализира DRM."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:231
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:232
 msgid ""
 "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
 "software. Their idea is that by publishing the source code of programs "
@@ -552,7 +553,7 @@
 "бъде предоставен в устройства, които не ви 
позволяват да го променяте."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:238
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:239
 msgid ""
 "This software might be &ldquo;open source,&rdquo; and use the open source "
 "development model; but it won't be free software, since it won't respect the "
@@ -568,12 +569,12 @@
 "по-лош."
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:245
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:246
 msgid "Fear of freedom"
 msgstr "Страх от свободата"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:247
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:248
 msgid ""
 "The main initial motivation for the term &ldquo;open source software&rdquo; "
 "is that the ethical ideas of &ldquo;free software&rdquo; make some people "
@@ -594,7 +595,7 @@
 "че би трябвало да спрем да говорим за тези 
неща."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:256
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:257
 msgid ""
 "However, that is what the leaders of &ldquo;open source&rdquo; decided to "
 "do. They figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and "
@@ -609,7 +610,7 @@
 "средите на бизнеса."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:262
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:263
 msgid ""
 "This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric of open "
 "source has convinced many businesses and individuals to use, and even "
@@ -632,7 +633,7 @@
 "отвежда само до част от пътя да станат 
защитници на собствената си свобода."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:273
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:274
 msgid ""
 "Sooner or later these users will be invited to switch back to proprietary "
 "software for some practical advantage. Countless companies seek to offer "
@@ -656,7 +657,7 @@
 "любовта към свободата да изглежда като 
ексцентричност."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:284
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:285
 msgid ""
 "That dangerous situation is exactly what we have. Most people involved with "
 "free software say little about freedom&mdash;usually because they seek to be "
@@ -674,7 +675,7 @@
 "преимущество, вместо като стъпка назад от 
свободата."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:292
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:293
 msgid ""
 "Proprietary add-on software and partially non-free GNU/Linux distributions "
 "find fertile ground because most of our community does not insist on freedom "
@@ -695,12 +696,12 @@
 "нужно да говорим повече, а не по-малко за 
свободата."
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:301
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:302
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Заключение"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:303
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:304
 msgid ""
 "As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
 "software activists have to work even more to bring the issue of freedom to "
@@ -718,12 +719,12 @@
 "нашето начинание."
 
 # type: Content of: <h4>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:310
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:311
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Бележки"
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:313
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:314
 msgid ""
 "Joe Barr wrote an article called <a href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/";
 "LWD010523vcontrol4/\">Live and let license</a> that gives his perspective on "
@@ -734,7 +735,7 @@
 "\">3</a></sup></a>, която представя неговите 
възгледи по този въпрос."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:318
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:319
 msgid ""
 "Lakhani and Wolf's <a href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.";
 "pdf\">paper on the motivation of free software developers</a> says that a "
@@ -752,7 +753,7 @@
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:328
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:329
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 "<b>Бележки на преводача</b>:\n"
@@ -772,7 +773,7 @@
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:335
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:336
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -787,7 +788,7 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:344
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:345
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
@@ -799,7 +800,7 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:353
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:354
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -807,11 +808,11 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:355
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:356
 msgid "Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:367
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:368
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.pot
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pot,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.pot   22 Mar 2008 20:25:14 
-0000   1.3
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.pot   23 Mar 2008 20:25:11 
-0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-22 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-23 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -218,7 +218,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:142
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:143
 msgid ""
 "Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the "
 "source code is freely and publicly available, though the specific licensing "
@@ -226,9 +226,9 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:147
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:148
 msgid ""
-"The open source people try to deal with this by pointing to their official "
+"Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
 "definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
 "is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
 "one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
@@ -240,7 +240,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:158
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:159
 msgid ""
 "Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it "
 "means &ldquo;not using the GNU GPL&rdquo;. It tends to accompany a "
@@ -251,12 +251,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:165
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:166
 msgid "Different values can lead to similar conclusions&hellip;but not always"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:167
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:168
 msgid ""
 "Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some "
 "organizations split because of disagreements on details of strategy, and the "
@@ -266,7 +266,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:173
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:174
 msgid ""
 "Some try to disparage the free software movement by comparing our "
 "disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. "
@@ -276,7 +276,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:180
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:181
 msgid ""
 "As a result, people from the free software movement and the open source camp "
 "often work together on practical projects such as software development. It "
@@ -287,7 +287,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:187
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:188
 msgid ""
 "The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
 "the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
@@ -298,7 +298,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:195
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:196
 msgid ""
 "A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by the "
 "ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to "
@@ -308,7 +308,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:201
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:202
 msgid ""
 "The free software activist will say, &ldquo;Your program is very attractive, "
 "but not at the price of my freedom. So I have to do without it. Instead I "
@@ -317,12 +317,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:207
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:208
 msgid "Powerful, reliable software can be bad"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:209
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:210
 msgid ""
 "The idea that we want software to be powerful and reliable comes from the "
 "supposition that the software is designed to serve its users. If it is "
@@ -330,7 +330,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:213
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:214
 msgid ""
 "But software can only be said to serve its users if it respects their "
 "freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then "
@@ -341,7 +341,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:221
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:222
 msgid ""
 "Under the pressure of the movie and record companies, software for "
 "individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. "
@@ -354,7 +354,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:231
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:232
 msgid ""
 "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
 "software. Their idea is that by publishing the source code of programs "
@@ -365,7 +365,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:238
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:239
 msgid ""
 "This software might be &ldquo;open source,&rdquo; and use the open source "
 "development model; but it won't be free software, since it won't respect the "
@@ -375,12 +375,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:245
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:246
 msgid "Fear of freedom"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:247
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:248
 msgid ""
 "The main initial motivation for the term &ldquo;open source software&rdquo; "
 "is that the ethical ideas of &ldquo;free software&rdquo; make some people "
@@ -393,7 +393,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:256
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:257
 msgid ""
 "However, that is what the leaders of &ldquo;open source&rdquo; decided to "
 "do. They figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and "
@@ -403,7 +403,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:262
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:263
 msgid ""
 "This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric of open "
 "source has convinced many businesses and individuals to use, and even "
@@ -417,7 +417,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:273
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:274
 msgid ""
 "Sooner or later these users will be invited to switch back to proprietary "
 "software for some practical advantage. Countless companies seek to offer "
@@ -431,7 +431,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:284
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:285
 msgid ""
 "That dangerous situation is exactly what we have. Most people involved with "
 "free software say little about freedom&mdash;usually because they seek to be "
@@ -442,7 +442,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:292
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:293
 msgid ""
 "Proprietary add-on software and partially non-free GNU/Linux distributions "
 "find fertile ground because most of our community does not insist on freedom "
@@ -455,12 +455,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:301
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:302
 msgid "Conclusion"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:303
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:304
 msgid ""
 "As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
 "software activists have to work even more to bring the issue of freedom to "
@@ -471,12 +471,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h4>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:310
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:311
 msgid "Footnotes"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:313
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:314
 msgid ""
 "Joe Barr wrote an article called <a "
 "href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/\";>Live and let "
@@ -484,7 +484,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:318
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:319
 msgid ""
 "Lakhani and Wolf's <a "
 "href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf\";>paper on the "
@@ -496,12 +496,12 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:328
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:329
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:335
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:336
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
@@ -511,7 +511,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:344
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:345
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
@@ -520,17 +520,17 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:353
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:354
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:355
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:356
 msgid "Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:367
+#: ../../philosophy/po/open-source-misses-the-point.proto:368
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""

Index: keepingup.ru.html
===================================================================
RCS file: keepingup.ru.html
diff -N keepingup.ru.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keepingup.ru.html  23 Mar 2008 20:25:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,144 @@
+<!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
+<gnu.org-i18n></gnu.org-i18n>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Не отставайте от GNU и FSF! - Проект GNU -
+Фонд свободного программного обеспечения 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
+<h2>Не отставайте от GNU и FSF!</h2>
+
+<p>
+На этой странице вы найдете ресурсы, 
которые помогут вам
+следить за тем что происходит с проектом GNU 
и фондом
+свободного программного обеспечения (FSF).
+</p>
+
+
+<h3 id="whatsnew">Что нового?</h3>
+<p>Узнайте <a href="/server/whatsnew.html">что нового 
произошло
+в проекте GNU</a>.</p>
+
+<h3 id="takeaction">Действуйте!</h3>
+<p>
+Узнайте что <a href="/server/takeaction.html">вы можете
+сделать</a> для сохранения программного 
обеспечение свободным,
+а также для поддержки свободы слова, 
печати и общения в интернете.
+</p>
+
+<h3 id="comingevents">Будущие события</h3>
+<p>Узнайте о <a href="/events.html">будущих событиях 
проекта GNU и FSF</a>.</p>
+
+<h3 id="pressrel">Пресс-релизы</h3>
+<p>Прочтите <a 
href="/press/press.html#releases">пресс-релизы</a>
+от проекта GNU и FSF.</p>
+
+<h3 id="fsdirectory">Каталог свободного 
программного обеспечения</h3>
+<p><a href="http://directory.fsf.org";>Каталог свободного 
программного
+обеспечения</a> постоянно пополняется и 
обновляется. Все последние
+изменения в каталоге отображаются в 
списке обновлений.</p>
+
+<h3 id="maillist">Списки рассылки</h3>
+<p>Существует большое количество
+<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo";>публичных 
списков
+рассылок</a> относящихся к проекту GNU и FSF. Вы 
можете подписаться
+на данные списки рассылок и получать 
последние новости проекта GNU
+и его разработок, а также основную 
информацию о GNU/FSF.</p>
+
+<p>Несколько списков рассылок, касающихся 
основной информации:</p>
+<ul>
+  <li><a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf";>info-fsf</a>:
+Объявления и информация от фонда 
свободного программного обеспечения (FSF).</li>
+  <li><a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu";>info-gnu</a>:
+Объявления и просьбы о помощи от проекта GNU 
и фонда
+свободного программного обеспечения 
(FSF).</li>
+  <li><a 
+href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events";>info-gnu-events</a>:
+Объявления о событиях GNU и FSF.</li>
+  <li><a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press";>info-press</a>:
+Объявления в прессе о GNU.</li>
+</ul>  
+
+<h3 id="usenet">Usenet</h3>
+<p>Существует несколько <a 
href="/prep/mailinglists.html">новостных групп</a> 
+gnu.
+Это хорошие источники информации. 
Информацию о том что происходит с
+проектом GNU можно узнать из новостных 
групп:</p>
+<ul>
+  <li>gnu.announce</li>
+</ul>
+
+<h3 id="news">Новости</h3>
+<p>Новости о GNU на испанском языке вы можете 
найти на
+сайте <a href="http://gnuticias.es.gnu.org";>GNUticias</a></p>
+
+
+<div style="font-size: small;"> </div>
+</div>
+<!--#include virtual="/server/footer.ru.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Пожалуйста, задавайте вопросы о GNU по
+электронной почте: <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>,
+телефону: +1-617-542-5942 или факсу: +1-617-542-2652.
+</p>
+
+<p>
+Пожалуйста, присылайте нерабочие ссылки и 
другие предложения
+<a href="/people/webmeisters.html">вебмастерам GNU</a> на 
электронный ящик
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>
+Разрешается дословное копирование и 
распространение этой статьи
+целиком по всему миру, без каких-либо 
гонораров, на любом носителе,
+при условии сохранения этого замечания.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits"> </div>
+<gnu.org-i18n></gnu.org-i18n> <p>
+
+<!-- timestamp start -->
+Обновлено: <gnu.org-i18n>$Date: 2008/03/23 20:25:10 $</gnu.org-i18n>
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+
+<div id="translations">
+<h4>Переводы этой страницы</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original 
+ language if possible, otherwise default to English 
+ If you do not have it English, please comment what the 
+ English is. If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG 
+  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
+   one of the lists under the section "Translations Underway" 
+  - if there is a translation team, you also have to add an alias 
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
+ Please also check you have the 2 letter language code right versus 
+   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<gnu.org-i18n><ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/keepingup.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/keepingup.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/keepingup.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/keepingup.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Albanian -->
+<li><a href="/keepingup.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Ukrainian -->
+<li><a 
href="/keepingup.uk.html">&#x0423;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
+</ul></gnu.org-i18n>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]