trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy open-source-misses-...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy open-source-misses-...
Date: Sat, 01 Mar 2008 21:25:05 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/01 21:25:05

Modified files:
    gnun/philosophy: open-source-misses-the-point.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: open-source-misses-the-point.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- open-source-misses-the-point.bg.html    29 Feb 2008 21:25:07 -0000   
1.4
+++ open-source-misses-the-point.bg.html    1 Mar 2008 21:25:04 -0000    
1.5
@@ -147,12 +147,11 @@
 кратък и ясен начин да се обясни 
официалното значение на „отворен код“. 
 Това води до задълбочаване на 
объркването.</p>
 
-<p>Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it 
-means &ldquo;not using the GNU GPL&rdquo;. It tends to accompany a 
-misundertanding of &ldquo;free software&rdquo;, equating it to 
-&ldquo;GPL-covered software&rdquo;. These are equally mistaken, since the 
-GNU GPL is considered an open source license, and most of the open source 
-licenses are considered free software licenses.</p>
+<p>Друго недоразумение на „отворен код“ е 
идеята, че означава „да не се ползва 
+GNU GPL“. Изглежда това съпровожда и 
погрешното разбиране за „свободен 
+софтуер“, приравнявайки го към „софтуер 
под GPL“. Те са еднакво погрешни, 
+понеже GNU GPL се счита за лиценз за софтуер с 
отворен код, както и повечето 
+от лицензите за отворен код се считат за 
лицензи за свободен софтуер.</p>
 
 <h3>Различните ценности могат да доведат до 
почти едни и същи изводи&hellip;но 
 не винаги</h3>
@@ -371,7 +370,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/29 21:25:07 $
+$Date: 2008/03/01 21:25:04 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]