trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gnu.org-i18n] r315 - gnu.org-i18n/po4a/www


From: Corellia
Subject: [gnu.org-i18n] r315 - gnu.org-i18n/po4a/www
Date: Wed, 12 Dec 2007 17:42:34 +0200

Author: yavor
Date: Wed Dec 12 17:42:33 2007
New Revision: 315

Log:
Regenerate.


Modified:
  gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog
  gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml

Modified: gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog
==============================================================================
--- gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog   (original)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog   Wed Dec 12 17:42:33 2007
@@ -1,5 +1,7 @@
 2007-12-12 Yavor Doganov <address@hidden>
 
+    * home.bg.shtml: Regenerate.
+
    First real simulation of the new translation process.
    * po/home.bg.po: Translated fuzzy/untranslated messages with Emacs
    PO mode.

Modified: gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml
==============================================================================
--- gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml (original)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml Wed Dec 12 17:42:33 2007
@@ -31,18 +31,19 @@
 
 
 
-<h2>What is GNU?</h2>
+<h2>Какво е GNU?</h2>
 
-<p>The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like 
-operating system which is <a href="/philosophy/free-sw.html">free 
-software</a>: the GNU system. Variants of the GNU operating system, which 
-use the kernel called Linux, are now widely used; though these systems are 
-often referred to as &ldquo;Linux&rdquo;, they are more accurately called <a 
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux systems</a>.
+<p>Проектът GNU е основан през 1984 г. за да се разработи пълноценна 
+операционна система, подобна на „Юникс“ (Unix), която е <a 
+href="philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>: системата GNU. Днес 
+широко се използват варианти на операционната система 
+<acronym>GNU</acronym>, които ползват ядрото Линукс (Linux); въпреки че тези 
+системи често са наричани „Линукс“, много по-правилно е те да се назовават 
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">GNU/Линукс или GNU/Linux системи</a>.
 </p>
 
-<p>GNU is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;; it is 
-pronounced <em>guh-noo</em>, approximately like <em>canoe</em>.</p>
+<p>GNU е рекурсивен акроним на „GNU's Not Unix (GNU не е Юникс)“; произнася се 
+<em>гну</em>.</p>
 
 
 <h3>Що е свободен софтуер?</h3>
@@ -70,34 +71,35 @@
 
 <h3>Какво е Фондацията за свободен софтуер?</h3>
 
-<p>The <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
-title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) is the principal organizational 
-sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives very little 
-funding from corporations or grant-making foundations, but relies on support 
-from individuals like you.
+<p><a href="http://www.fsf.org";>Фондацията за свободен софтуер</a> (<abbr 
+title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr>) е основния организационен 
+спонсор на проекта GNU. <abbr>ФСС</abbr> получава много малко средства от 
+корпорации или дарителски фондации, но разчита на поддръжка от личности като 
+Вас.
 </p>
 
-<p>Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a 
-href="http://member.fsf.org/";>becoming an associate member</a>, <a 
-href="http://order.fsf.org/";>buying manuals and gear</a> or by <a 
-href="http://donate.fsf.org/";>donating money</a>. If you use Free Software 
-in your business, you can also consider <a 
-href="http://patron.fsf.org/";>corporate patronage</a> or <a 
-href="http://www.gnu.org/order/";>a deluxe distribution of GNU software</a> 
-as a way to support the <abbr>FSF</abbr>.
+<p>Моля, помислете върху възможността да помогнете на <abbr>ФСС</abbr> като <a 
+href="http://member.fsf.org/";>станете кандидат-член</a>, <a 
+href="http://order.fsf.org/";>купите ръководства и принадлежности</a> или <a 
+href="http://donate.fsf.org/";>дарите пари</a>. Ако използвате свободен 
+софтуер във Вашия бизнес, може да помислите за <a 
+href="http://patron.fsf.org/";>корпоративно подпомагане</a> или <a 
+href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>луксозна дистрибуция на софтуер 
+на GNU</a> като начин да поддържате <abbr>ФСС</abbr>.
 </p>
 
 <p>
-The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, 
-protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and 
-redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software 
-users. We support the <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">freedoms of 
-speech, press, and association</a> on the Internet, <a 
-href="http://www.eff.org/privnow/";>the right to use encryption software for 
-private communication</a>, and the <a 
-href="/philosophy/protecting.html">right to write software</a> unimpeded by 
-private monopolies. You can also learn more about these issues in the book 
-<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a>.
+Проектът GNU подкрепя мисията на <abbr>ФСС</abbr> да закриля, защитава и 
+поддържа свободата за ползване, изучаване, копиране, промяна и 
+разпространение на компютърен софтуер, и да защитава правата на 
+потребителите на свободен софтуер. Ние поддържаме <a 
+href="/philosophy/basic-freedoms.html">свободата на словото, пресата и 
+общуването</a> по Интернет, <a href="http://www.eff.org/privnow/";>правото за 
+използване на софтуер за шифриране на лични комуникации</a>, и <a 
+href="/philosophy/protecting.html">правото за писане на софтуер</a>, 
+незастрашаван от частни монополи. Може да научите повече за тези проблеми 
+от книгата <a href="/doc/book13.html" >Свободен софтуер, свободно 
+общество</a>.
 </p>
 
 
@@ -122,8 +124,8 @@
  <li><a href="/gnu/gnu-history.bg.html">Накъде отиваме</a></li>
  <li><a href="/help/help.html">Как може да ни помогнете да стигнем 
там</a></li>
  <li><a href="/people/people.html">Кои сме ние</a></li>
- <li><a href="/testimonials/testimonials.html">What users think of GNU 
-software</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Какво мислят потребителите за 
+софтуера на GNU</a></li>
 </ul>
 
 
@@ -137,7 +139,7 @@
  Please don't make it GNU's Flash.
 
 -->
-<h3 id="Flashes">Гнувини<sup><a href="#TransNote2" 
id="TransBack2">2</a></sup></h3>
+<h3 id="Flashes">Гнувини</h3>
 
 
 
@@ -172,9 +174,9 @@
 -->
 <!--#include file="gnusflashes.include" -->
 
-<p>For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes 
-section, see <a href="/server/whatsnew.html">What's New</a> in and about the 
-GNU Project.
+<p>За други новини, както и за материали, които са били в тази секция 
+„Гнувини“, вижте <a href="/server/whatsnew.html">Какво ново</a> относно 
+проекта GNU.
 </p>
 
 
@@ -183,60 +185,62 @@
 
 <!-- END GNUFlashes 
 BEGIN TakeAction -->
-<h3 id="Action">Take Action</h3>
+<h3 id="Action">Предприемете действие</h3>
 
 <ul>
- <li><strong>License drafting:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#licenses">Participate</a> in the drafting of 
-the GFDL, and GSFDL.</li>
- <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software 
-Directory</a>.</li>
- <li><strong>Worldwide:</strong> <a href="/server/takeaction.html#doom">Sign 
the 
-Doom community's petition</a> to free the source code to the games Heretic 
-and Hexen.</li>
- <li><strong>Priority projects:</strong> <a 
-href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these 
-projects we are emphasizing: <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Free 
-software 3D video drivers</a>, <a 
-href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>, <a 
-href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (GNU Flash Player), <a 
-href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> (free software replacement for .NET), <a 
-href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>, <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org 
-and free Internet protocols</a>, <a 
-href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversible debugging 
-for GDB</a>.</li>
- <li><strong>US citizens:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Sign EFF's petition</a> in 
-favor of music sharing.</li>
- <li><strong>US citizens:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#broadcast">Support Public Knowledge against 
-the "broadcast flag"</a></li>
- <li><strong>Worldwide:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#wipochange">Call on WIPO to change its name 
-and mission</a>.</li>
- <li><strong>Worldwide:</strong> <a href="/server/takeaction.html#wipo">Raise 
-awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>.
+ <li><strong>Обновяване на лицензите:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">Участвайте</a> в изготвянето на 
+черновите на GFDL и GSFDL.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Добавяйте към указателя на 
+свободен софтуер</a>.</li>
+ <li><strong>В световен мащаб:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#doom">Подпишете петицията на общността на 
+„Doom“</a> за освобождаване на изходния код на игрите „Heretic“ и „Hexen“.</li>
+ <li><strong>Приоритетни проекти:</strong><a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Допринесете</a> за тези 
+проекти, на които придаваме особено значение: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>свободни тримерни драйвери за 
+графични карти</a>, <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Свободен BIOS</a>, <a 
+href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (програма на GNU за 
+възпроизвеждане на Flash), <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> (свободен 
+заместител на .NET), <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org и свободни Интернет протоколи</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>реверсивно откриване 
+на грешки за GDB</a>.</li>
+ <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Подпишете петицията на EFF</a> 
+в полза на споделянето на музика</li>
+ <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">Поддържайте „Обществено знание“ 
+срещу „broadcast flag“</a></li>
+ <li><strong>В световен мащаб:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">Предизвикайте СОИС (WIPO) да смени 
+името и мисията си</a>.</li>
+ <li><strong>В световен мащаб:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipo">Помогнете за осъзнавнето на опасностите 
+от „Broadcast Treaty“ на СОИС</a>.
  </li>
- <li><strong>In Europe:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#swpat">Fight 
-against software patents</a>.</li>
- <li><strong>US citizens:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#antidmca">Sign petitions against software 
-patents and the DMCA</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
-developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free 
-object-oriented framework for application development.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
-package:</a> <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a 
+ <li><strong>В Европа:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#swpat">Борете се 
+против софтуерните патенти</a>.</li>
+ <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишете петиции срещу софтуерните 
+патенти и ЗАПЦХ (DMCA)</a>.</li>
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">Моля, допринесете</a> като потребител 
+и разработчик за <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, свободна 
+обектно-ориентирана инфраструктура за разработка на приложения.</li>
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint"> Поемете разработката на неподдържан 
+пакет на GNU:</a> <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>, <a 
 href="/software/vmslib/">vmslib</a>.
   </li>
 </ul>
 
-<p><a href="/server/takeaction.html#other">Other Action Items</a>
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Други действия</a>
 </p>
 
-<div style="font-size: small;">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES</div>
+<div style="font-size: small;"> </div>
 </div>
 
 
@@ -254,26 +258,27 @@
  generating GNU manuals online, so please don't remove it.
 
 -->
-<p><a name="ContactInfo"></a> Please inquire about GNU by Email: <a 
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Voice: +1-617-542-5942, or 
Fax: 
-+1-617-542-2652.
+<p><a name="ContactInfo"></a> Моля, отправяйте въпроси относно GNU по е-поща: 
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, телефон: +1-617-542-5942 
или 
+факс: +1-617-542-2652.
 </p>
 
-<p>Please send broken links and other web page suggestions to <a 
-href="/people/webmeisters.html">The GNU Webmasters</a> at <a 
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, thank you.</p>
+<p>Моля, изпращайте доклади за счупени хипервръзки и други предложения относно 
+уеб-страниците на <a href="/people/webmeisters.html">уеб-екипа на GNU</a> до 
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Благодарим Ви.</p>
 
 <p>
- Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
-2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
-51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br /> Verbatim 
-copying and distribution of this entire article are permitted worldwide, 
-without royalty, in any medium, provided this notice, and the copyright 
-notice, are preserved.
+ Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
+2005, 2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Фондация за свободен 
+софтуер</a> (Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Fifth Floor, 
+Boston, MA 02110-1301 USA)<br /> Дословното копиране и разпространение на 
+цялата статия са позволени за всеки тип носител без нужда от заплащането на 
+такси, стига тази бележка и бележката за авторските права да бъдат запазени.
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS</div>
+<div class="translators-credits"><b>Превод:</b> Явор Доганов <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2006, 2007 г.<br 
/></div>
 <p>Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод
 чрез
 <a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
@@ -281,7 +286,7 @@
 href="http://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за превод на
 www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
 <p><!-- timestamp start -->
-Updated:
+Последно обновяване:
  
  $Date: 2007/12/04 14:39:44 $
  
@@ -294,8 +299,8 @@
 <!-- END copyleft 
 BEGIN TranslationList -->
 <div id="translations">
-<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> of 
-this page</h4>
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Други преводи</a> на 
+тази страница</h4>
 
 <!-- END TranslationList -->
 <!--#include file="translations.include" -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]