shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] script wget


From: T.Collons
Subject: Re: [shell-script] script wget
Date: Wed, 2 Oct 2019 23:44:16 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.1.1

Realmente no entiendo el sentido de tu pregunta, descargar toda un web para borrar la descarga?

Eu realmente não entendo o significado da sua pergunta, baixar um site inteiro para excluir o download?


Ya nos explicaras pero para saber mas usa "man wget"El 2/10/19 a les 20:08, Vitor Hugo address@hidden [shell-script] ha escrit:
 

boa tarde;

eu prescisava de um script simples de wget que baixa-se um site completo
e  todo o conteudo fosse redirecionado para /dev/null e colocar este
script em loop constante.

--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]