shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Re: AWK - Mudança de linha


From: T.Collons
Subject: Re: [shell-script] Re: AWK - Mudança de linha
Date: Sat, 27 Oct 2018 12:52:20 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.9.1

Hola

Asumiendo que todos los ficheros de entrada son iguales prueba esto, todo con bash


time cat test |cut -d\  -f 1-3 |grep -v RX| tr -d "\n\tTXMBit/s,"|fold -s33

C0:25:E9:29:18:2F  -51: 115.6
88:53:2E:82:20:8A  -46: 39.0
F0:D7:AA:6:8C:91  -35: 58.5
real    0m0.018s
user    0m0.005s
sys    0m0.014s

time cat test | awk '/SNR/ {printf $1" " $2 " "};/TX/ {print $2}'

0:25:E9:29:18:2F -51 115.6
88:53:2E:82:20:8A -46 39.0
F0:D7:AA:6B:8C:91 -35 58.5
real    0m0.063s
user    0m0.001s
sys    0m0.013s

El 26/10/18 a les 17:56, address@hidden [shell-script] ha escrit:
 

Opa, Pessoal.


Acho que errei em não colocar a saída toda, somente do Itamar funcionou.

Saída completa:

C0:25:E9:29:18:2F  -51 dBm / -91 dBm (SNR 40)  1350 ms ago
RX: 1.0 MBit/s, MCS 0, 20MHz                   36731 Pkts.
TX: 115.6 MBit/s, MCS 13, 20MHz, short GI      22754 Pkts.

88:53:2E:82:20:8A  -46 dBm / -91 dBm (SNR 45)  340 ms ago
RX: 6.0 MBit/s, MCS 0, 20MHz                   10105 Pkts.
TX: 39.0 MBit/s, MCS 4, 20MHz                   1816 Pkts.

F0:D7:AA:6B:8C:91  -35 dBm / -91 dBm (SNR 56)  4190 ms ago
RX: 1.0 MBit/s, MCS 0, 20MHz                    6603 Pkts.
TX: 58.5 MBit/s, MCS 6, 20MHz                   4673 Pkts.


--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]