serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Imena firmi i skracenice
Date: Fri, 23 May 2003 11:57:19 +0200

Autor: Slobo <address@hidden> [S]
MsgID: address@hidden
Datum: Thu, 22 May 2003 12:13:34 +0200

S> dodajem
S> 3. npr. persiranje ... zatvorite prozor ...
S> zatvori prozor i slično...

E, ovde sada postoji jedna jasna podela, koja se ne može videti dok se ne
testira prevod.

Dakle, ako se od korisnika zahteva recimo da nešto odradi, ili se
obaveštava da nešto nije uradio kako treba a tiče se njega lično, onda se
persira (npr. "Unesite adresu e-pošte" ili "Pogrešno ste uneli lozinku"
itd.). Kada korisnik izdaje naredbe računaru, t.j. programu, onda nema
persiranja (npr. "Sačuvaj izmene" ili "Nemoj više prikazivati ovu
poruku.".)

Nadam se da sam malo pojasnio kako sam do sada slušao i učio dok sam
prevodio razne programe, a prevode sam počeo da radim još pre dve godine,
doduše tada za Windows :)

Ajd, pa srećno nam svima bilo!

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]