serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latini


From: Igor Nestorović
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latinica)
Date: 12 May 2003 12:52:01 +0200

O pa to znaci da cemo mi iz starta da ih preteknemo!
"Dvesta iz mesta", sto bi rekli. :)
On pon, 2003-05-12 at 12:10, Danilo Segan wrote:
> Igor Nestorović wrote:
> 
> >Bez primedbi.
> >Pitanje: mozemo li da stupimo u kontakt sa KDE zajednicom oko
> >utvrdjivanja standarda za kodove sistema. Korisnicima bi to bilo od
> >neopisive pomoci.
> >  
> >
> Ista ova poruka je bila CC-ovana na KDE listu, i oni su se načelno 
> složili (načelno, pošto još uvek nemaju ni ć od ćiriličnog prevoda ;-)).
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Serbiangnome-lista mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]