serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latini


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latinica)
Date: Mon, 12 May 2003 12:10:01 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Igor Nestorović wrote:

Bez primedbi.
Pitanje: mozemo li da stupimo u kontakt sa KDE zajednicom oko
utvrdjivanja standarda za kodove sistema. Korisnicima bi to bilo od
neopisive pomoci.
Ista ova poruka je bila CC-ovana na KDE listu, i oni su se načelno složili (načelno, pošto još uvek nemaju ni ć od ćiriličnog prevoda ;-)).reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]