serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] _?_? _______?___?__ ____ _______?_°_?_° #.


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] _?_? _______?___?__ ____ _______?_°_?_° #.
Date: Sat, 10 May 2003 18:17:06 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Urke MMI wrote:

Autor: Bojan Zivanovic <address@hidden> [BZ]
MsgID: address@hidden
Datum: Sat, 10 May 2003 13:29:07 +0200

BZ> Prevodim Crveni Tepih (RedCarpet) i
BZ> primetio sam da ima jako mnogo
BZ> komentara koji počinju sa #. Da li to
BZ> treba prevoditi?

Možeš ih slobodno ukloniti, nemoj prevoditi. To su komentari autora
originalnog POT-a i ne služe ničemu kad je program u pitanju, već vizuelno
za prevodioce da znaju o čemu se radi, gde se nalazi opcija...
Baš zato bih preporučio da ih ostavite, pošto može pomoći ukoliko se opis teksta nalazi iznad (npr. neko drugi preuzme prevod, pa lakše će utvrditi o čemu se radi ukoliko postoji opis).

Uglavnom,
nemoj to prevoditi.

Naravno da ne treba nikakve komentare prevoditi, već samo ono što se zapravo vidi u programu. Čak, izričito sam protiv prevođenja ovih komentara, pošto oni na engleskom jeziku opisuju funkciju teksta ispod, a ako to neko prevede prema svom shvatanju, gubi se smisao tog komentara (i opet, neko drugi neće možda primetiti da postoji i bolji prevod za to).

Naravno, vaše komentare možete dodavati, ali to je već druga stvar.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]