serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Превођење коментара #.


From: Bojan Zivanovic
Subject: [Serbiangnome-lista] Превођење коментара #.
Date: Sat, 10 May 2003 13:29:07 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030313

Преводим Црвени Тепих (RedCarpet) и приметио сам да има јако много коментара који почињу са #.
Да ли то треба преводити?


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]