serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Hvala momci!


From: Bojan Zivanovic
Subject: [Serbiangnome-lista] Hvala momci!
Date: Thu, 01 May 2003 23:50:24 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030313

Ove reči ću dodati u meni,a GnomeICU prevod će biti updateovan,ali prvo da zavrsim fontilus prevod ;)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]