rdiff-backup-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[rdiff-backup-users] Sending back exception long int too large to conver


From: F.J.L.G. de Bot
Subject: [rdiff-backup-users] Sending back exception long int too large to convert to int of type <type 'exceptions.OverflowError'>:
Date: Wed, 02 Jun 2010 08:25:32 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100317 SeaMonkey/2.0.4

Hi,

Recently I've updated a server from 32bit to 64bit. After this
rdiff-backup hasn't been working and exits with the following messages:

Sending back exception long int too large to convert to int of type
<type 'exceptions.OverflowError'>:
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/connection.py",
line 335, in answer_request
  result = apply(eval(request.function_string), argument_list)
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
243, in patch_and_increment
  ITR(diff.index, diff)
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/rorpiter.py", line
281, in __call__
  last_branch.fast_process(*args)
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
692, in fast_process
  if self.patch_to_temp(mirror_rp, diff_rorp, tf):
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
553, in patch_to_temp
  result = self.patch_snapshot_to_temp(diff_rorp, new)
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
578, in patch_snapshot_to_temp
  rpath.copy_attribs(diff_rorp, new)
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/rpath.py", line
180, in copy_attribs
  rpout.chown(*rpout.conn.user_group.map_rpath(rpin))
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/rdiff_backup/rpath.py", line
977, in chown
  else: os.chown(self.path, uid, gid)

Exception 'long int too large to convert to int' raised of class '<type
'exceptions.OverflowError'>':
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
304, in error_check_Main
  try: Main(arglist)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
324, in Main
  take_action(rps)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
280, in take_action
  elif action == "backup": Backup(rps[0], rps[1])
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
343, in Backup
  backup.Mirror_and_increment(rpin, rpout, incdir)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
51, in Mirror_and_increment
  DestS.patch_and_increment(dest_rpath, source_diffiter, inc_rpath)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/connection.py",
line 450, in __call__
  return apply(self.connection.reval, (self.name,) + args)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/connection.py",
line 370, in reval
  if isinstance(result, Exception): raise result

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/rdiff-backup", line 30, in <module>
  rdiff_backup.Main.error_check_Main(sys.argv[1:])
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
304, in error_check_Main
  try: Main(arglist)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
324, in Main
  take_action(rps)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
280, in take_action
  elif action == "backup": Backup(rps[0], rps[1])
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/Main.py", line
343, in Backup
  backup.Mirror_and_increment(rpin, rpout, incdir)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/backup.py", line
51, in Mirror_and_increment
  DestS.patch_and_increment(dest_rpath, source_diffiter, inc_rpath)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/connection.py",
line 450, in __call__
  return apply(self.connection.reval, (self.name,) + args)
 File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/rdiff_backup/connection.py",
line 370, in reval
  if isinstance(result, Exception): raise result
OverflowError: long int too large to convert to int


Probably it's because I try to sync a 64bit system to a 32bit system. Is
there a way to fix this problem without reinstalling the 32bit server?


Regards,


Frank
-- 
met vriendelijke groet,


F.J.L.G. de Bot
ICT Consultant


Nijkamp aanneming
Postbus 2000, 4800 CA Breda
Wieringenstraat 75, 4817 AN Breda


Tel. 076-5877150 | Fax 076-5877151
E-mail: address@hidden | Website: www.nijkamp.net
GPG Key: 0x93963C89 (AF92 8C42 B52B 4010 9314 D658 4F81 381B 9396 3C89)-------------------------------------------------------------
Op al onze offertes en/of opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Breda
onder nummer 20047268. Garantie volgens onze algemene
garantieomschrijving. Deze worden u op verzoek toegezonden. De inhoud
van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen
bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, mag
u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei
wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld
ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en
het van uw computer(s) verwijderen. Nijkamp aanneming sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van
informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.

To all our tenders and/or tasks apply our general conditions, which is
deposited at the chamber of commerce in Breda under number 20047268.
These are transmitted you on request. The information contained in this
communication is confidential and is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed. You should not copy,
disclose or distribute this communication. Nijkamp aanneming is neither
liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt and
does not guarantee that the integrity of this communication has been
maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions
or interference. If you are not the intended recipient of this
communication please return the communication to the sender and delete
and destroy all copies. In carrying out its engagements, Nijkamp
aanneming applies general terms and conditions, which contain a clause
that limits its liability. A copy of these terms and conditions is
available on request free of charge.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]